VR Soukenicka 8, Brno

Komentáře

Transkript

VR Soukenicka 8, Brno
Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
konkurzní řízení na obsazení místa
● ředitel/ka Mateřské školy Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace
Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
změně některých zákonů,
• 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona )
• způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona)
• bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona)
• zdravotní způsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona)
• znalost českého jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e) zákona)
Další požadavky:
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• organizační a řídící schopnosti.
Náležitosti písemné přihlášky:
název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis.
K přihlášce je nutné přiložit:
• ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního
zařazení,
• strukturovaný životopis,
• originál, popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání,
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu),
• originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky
(ne starší 3 měsíců),
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2015
Jmenování nových ředitelů/ek na dobu šesti let v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 7. 5. 2015 na adresu: Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. č. 3, 601 67 Brno.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční
místo. Obálku označte slovy:“Konkurz – neotvírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení na uvedenou mateřskou školu.

Podobné dokumenty

Park Rochus, o.p.s. nabízí volné pracovní místo Projektový a

Park Rochus, o.p.s. nabízí volné pracovní místo Projektový a o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace. Písemná práce v rozsahu 3–10 str. analyzující konkrétní současné grantové a dotační příležitosti vhodné pro Park Rochus, o.p.s. (hlavní témata: výs...

Více

Volná místa Czech Airlines Technics

Volná místa Czech Airlines Technics provádění identifikace a odstraňování závad SŠ/vyučení v oboru letecký mechanik nebo avionik průkaz způsobilosti k údržbě letadel dle PART 66 – B1, B2 výhodou praxe v oboru vítána, znalost anglické...

Více

Záměr

Záměr objektu č.p. 12, U Radnice, Praha 1, k.ú. Staré Město o výměře 31,4 m2. Podmínky výběrového řízení je nutno vyzvednout na níže uvedeném místě. Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a...

Více

Kvantitativní metody v rozhodování

Kvantitativní metody v rozhodování Z výše uvedené tabulky vyplývá, že z důvodu platnosti podmínky, kdy c’ij - cij > 0, která platí pro 2 existující pole, řešení není optimální. V tomto případě budeme postupovat tak, že na neobsazen...

Více

Výběrové řízení

Výběrové řízení Podmínka účasti ve výběrovém řízení 1. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení peněžní kauce – jistiny ve výši předem stanovené vyhlašovatelem, dle bodu III.4. těchto Podmínek, jakožto záru...

Více

M ě s t o C h a b a ř o v i c e Husovo náměstí 183, 403 17

M ě s t o   C h a b a ř o v i c e     Husovo náměstí 183, 403 17 Druh práce: * zajišťování agendy správního odboru, podatelna, sekretariát starosty a tajemníka Místo výkonu práce: * územní obvod města Chabařovice Předpoklady k výkonu práce: * splnění předpokladů...

Více