Překračování hranic! - Crossing Borders!

Komentáře

Transkript

Překračování hranic! - Crossing Borders!
Popis projektu
'Překračování hranic! - Crossing Borders!'
Duben 2005
Partnerství
v odborném vzdělávání a odborných škol
mezi Českou republikou
a Saskem-Anhaltskem
1 Výchozí situace/Potřeba
2 Cíl projektu
3 Cílová skupina
4 Nástin práce
5 Partneři
6 Doba trvání projektu
7 Organizátoři, kompetence
„Grenzen überschreiten! - Crossing Borders!“
c/o Miteinander e.V.
Erich-Weinert-Straße 30
D- 39104 Magdeburg
Telefon: 0049- 391 - 620 77 55
E-mail: [email protected]
1 Výchozí situace/Potřeba
Rozšíření Evropské unie otevírá firmám v
Sasku-Anhaltsku a v České repuplice velké
ekonomické možnosti. Česká republika patří
už teď k nejdůležitěším zahraničním obchodním partnerům Saska-Anhaltska. Školící
zaměstnanci v podnicích a učitelé v odborných školách a vzdělávacích střediscích
této spolkové země však často trpí neznalostí a částečně i averzí vůči východoevropským členským zemím Evropské
unie. Navíc mají mnozí strach před
případnou pracovní konkurencí spojenou s
migrací pracovních sil z Východní Evropy.
Tyto faktory brání možnosti ekonomické
spolupráce. Silnější kooperace mezi firmami
Saska-Anhaltska a České republiky je však
nezbytná nejen pro další prohloubení evropské integrace, ale slibuje pro obě partnerské
země také vliv na jejich zaměstnanost.
Podobně jako v Sasku-Anhaltsku nacházíme
ve východoevropských zemích Evropské
unie historicky podmíněné výhrady vůči
Německu, vnímanému jako „ohromný a
mocný evropský partner“.
Praktikantům odborných škol se v partnerské zemi jen místy podaří získat
bezprostřední zkušenosti s Německem popř.
se spolkovou zemí Saskem-Anhaltskem.
Partnerství mezi institucemi odborného
vzdělávání v Sasku-Anhaltsku a v České republice jsou bohužel jen vyjímkou.
Zatímco v univerzitní oblasti a v sektoru povinné školní docházky existují s Českou republikou již dávno četné nabídky výměn,
pro multiplikátory v odborném vzdělávání
takové možnosti však chybí. Ale právě tato
skupina pracovníků hraje hlavní roli v momentech, kdy se mají mladým lidem na
prahu mezi školou a pracovním životem
zprostředkovat otevřenost a ochota ke spolupráci. Procesy učení a získávání zkušeností
této cílové skupiny mohou s ohledem na
partnerskou zemi pomoci navodit změny v
kultuře firmy a corporate identities, které
pak vedou k ochotě investovat a spolupracovat s východevropskými zeměmi Evropské unie.
2 Cíl projektu
Projekt "Překračování hranic! - Crossing
Borders!" slouží za prvé k vybudování dlouhodobých kooperačních a výměnných
vztahů mezi odborně vzdělávacími podniky
a institucemi stejné branže v České republice
a v Sasku-Anhaltsku. Za druhé se projekt
snaží prostřednictvím osobní a profesionální
výměny odbourávat pocity odcizení, předsudky nebo strach a současně umožňovat
další vzdělávání praktikantů s odborným
zaměřením v České republice a v Sasku-Anhaltsku. Procesy učení a získávání zkušeností
nastartované u školitelů, učitelů a sociálních
pedagogů mají jejich prostřednictvím naučit
2
odborně se vzdělávající mládež otevřenosti a
připravenosti ke spolupráci vůči partnerské
zemi. Vzhledem ke stupňující se globalizaci
trhu práce se interkulturní kompetence stává
pro zaměstnance čím dál tím důležitějsí kvalifikací na trhu práce. Mezinárodní zkušenost, interkulturní kompetence a otevřenost
zaměstnanců mohou pozitivně ovlinit připravenost českých a sasko-anhaltských firem
k investování a ke spolupráci.
Popis projektu „Překračování hranic!“, spolek Dohromady.
3 Cílová skupina
Projekt se zaměřuje na školitele, instruktory
a vzdělavatele v odborně vzdělávácích zařízeních, učitele, sociální pedagogy a jiné
skupiny pracovníků činné na poli odborného
vzdělávání v České republice a v Sasku-Anhaltsku. Přitom se soustřeďuje na regiony,
které jsou z hlediska ekonomické struktury
srovnatelné se Saskem-Anhaltskem.
Nabídky projektu jsou otevřené pro všechny
firmy a nositele odborného vzdělávání stejně
jako odborné školy a učiliště. Česká republika byla vybrána z důvodu její již stávající
pozice jako důležitého zahraničního
obchod-ního partnera Saska-Anhaltska, a
protože
disponuje
relativně
silnou,
průmyslově
roz-vinutou
ekonomikou;
potenciál ke spolupráci se sasko-anhaltskými
podniky je tedy vysoký.
4 Nástin práce
Čeští praktikani z oblasti odborného
vzdělávání a odborných škol se zúčastní
týdenních seminářů v Sasku-Anhaltsku. Do
plánování a přípravy seminářů budou od
počátku zapojeni. Jejich zaměstnavatel je na
semináře uvolní. Výměnou navštíví praktikanti odborného vzdělávání ze Saska-Anhaltska na jeden týden Českou republiku a
realizují připravený seminární program.
Zkušení vedoucí z řad členů spolku
„Dohromady“ a jeho českých partnerů budou doprovázet všechny části semináře,
který předpokládá co možná největší participaci samotných účastníků. Seminář v sobě
bude cíleně spojovat kognitivní metody a
metody zaměřené na učení se ze zkušeností.
Plán semináře se bude realizovat flexibilně,
aby se konkrétní potřeby účastníků kdykoli
mohly zohlednit.
Seminář bude kombinovat školení a setkání
popř. výměnu: části věnované zeměpisu,
kultuře, společenským a ekonomický poměrům, situaci na trhu práce v té které zemi;
významu a působení evropské integrace
nebo školnímu a vzdělávacímu systému poskytnou účastníkům dostatečný pohled na
životní realitu země a přispějí k odbourávání
falešných představ. Zvýšování interkulturní
kompetence je jeden z ústředních bodů semináře. Za tímto účelem se účastníci semináře seznámí s interkulturními metodami,
které se jim pro práci s jejich svěřenci
můžou hodit.
Tato fáze, zaměřená na setkání a výměnu,
má následující cíl: školitelé a multiplikátoři se
srovnatelným polem své působnosti se
sejdou a navzájem se informují o svém
běžném pracovním dnu a té které problematice své práce. Proto se bude seminář konat ve spolupráci s místním nositelem odborného vzdělávání ze stejné pracovní
oblasti popř. srovnatelné odborné školy.
Vedoucí semináře budou používat metody,
které umožní volnou a otevřenou formu
výměny. V případě potřeby organizátoři zajistí tlumočníky.
V rámci týdne se také nabízí možnost jednodenního studijního výletu např. do
hlavního města (spolkové) země či na jiné
kulturně nebo hospodářsky zajímavé místo.
Na závěr každého semináře se uskuteční podrobné zhodnocení se školícími se účastníky.
Projekt má dále na základě zkušeností a
kontaktů z výměnných seminářů iniciovat a
doprovázet dlouhodobá partnerství mezi
vzdělávacími podniky, odbornými školami a
jinými institucemi odborného vzdělávání.
Organizátoři projektu se postarají o nalezení
osob v příslušných institucích, které se mohou a chtějí stát nositeli partnerství, a jsou
schopny dosáhnout cílů spojených s takovým partnerstvím. Po vybudování a etablování partnerství působí organizátoři
projektu především jako moderátoři, kteří
nabízejí radu a pomoc při dalších aktivitách.
Popis projektu „Překračování hranic!“, spolek Dohromady.
3
5 Partneři
Projekt spolupracuje nejen s partnery z
České republiky, ale také z Polska a Maďarska Snažíme se o úzká partnerství se
středisky odborného vzdělávání jakými jsou
podniky, mezipodniková vzdělávací zařízení
a odborné školy nebo učiliště. Kromě toho
se obracíme na státní centrální instituce pro
odborné vzdělávání jako např. na úřady a
instituce, které spadají pod ministerstvo
práce nebo ministerstvo školství a které se
starají o kvalifikování odborných školitelů,
vzdělavatelů, instruktorů nebo učitelů.
Chceme tak dosáhnout co možná nejširšího
rozptylu, dobré základny a vysoké akceptovanosti našich nabídek v Sasku-Anhaltsku a
v partnerských zemích. Tímto způsobem
spolupracujeme s polským Zemským
centrem pro podporu odborného vzdělávání
a
dalšího
vzdělávání
ve
Varšavě
(KOWEZiU). V případě Maďarska probíhá
spolupráce s Národním institutem pro odborné vzdělávání (NIVE), který je odpovědný za celoúzemní kvalifikování odborně
vzdělávacích institucí. A v neposlední řadě
se obracíme na organizace, které se v partnerských zemích cíleně zabývají interkulturním učením, německo-českou minulostí
popř. určitými formami nepřátelství vůči
menšinám ve všech čtyřech zúčastněných
zemích, abychom mohli fundovaněji a věrohodněji. oslovit tato pro školitele důležitá
témata.
Projekt představuje modelový charakter přesahující hranice spolkové země Saska-Anhaltska a chtěl by také podávat informace o
podmínkách úspěchu v rámci výměny odborných pracovníků v odborném vzdělávání
s partnerskými zeměmi. Proto je zapotřebí,
aby byl vědecky doprovázen a vyhodnocen.
Organizátor projektu, spolek „Dohromady“,
má již solidní zkušenosti z vlastní evaluace
doprovázející proces za podpory externích
akademických návodů. Proto usilujeme o
uplatnění podobných zkušeností v tomto
projektu.
6 Doba trvání projektu
Přeshraniční výměnné semináře jsou podle
zkušenosti pracovně velice intenzivní, potřebují relativně dlouhý předstih a předpokládají proces navazování důvěry. Proto je
projekt koncipován na dobu 2,5 let. Záměrem projektu je položit během doby jeho
trvání základy pro to, aby vzniklá partnerství
po ukončení projektu (červen 2007) existovala dále a rozvíjela se vlastní silou a působností.
7 Organizátoři, kompetence
Spolek „Dohromady“ znamená síť pro demokracii a otevřenost vůči světu se sídlem v
Sasku-Anhaltsku. Tento spolek nabízí rozsáhlé zkušenosti a kompetence ve vzdělávání
dospělých a dětí. V oblasti interkulturní
vzdělávací práce se v posledních letech do
povědomí širší veřejnosti i zahranicemi regionu zapsal jako pojítko mezi vědou a praxí
především svými vědeckými konferencemi a
publikacemi. K dispozici jsou vlastní vědecké publikace (srov. Stender, Rohde a
Weber: Interkulturelle und antirassistische
Bildungsarbeit. Projekterfahrungen und
theoretische Beiträge; Schuberth, Magnucki,
Rohde und Schweppe: Integration Übungen gegen Ausgrenzung und Dis-
kriminierung), po kterých je stále hojná
poptávka mezi multiplikátory ze spolkové
země i odjinud. Na poli vzdělávání dospělých se spolek prostřednictvím svého projektu Xenos (servisní a informační místo pro
kvalifikování multiplikátorů ve škole, vzdělávání a povolání) začal koncentrovat na
další školení instruktorů, vzdělávatelů, školitelů a jiných skupin pracovníků činných v
oblasti odborného vzdělávání.
Mimoto má spolek zkušenosti ve spolehlivé
a úspěšné organizaci a uskutečňování víceletých projektů financovaných z prostředků
Evropské unie a také v mezinárodní výměnné práci.
Kontaktní osoba:
Martin Schweppe
0049- 391- 620 77- 59
[email protected]
Podporováno Spolkovým ministerstvem hospodářství a práce a z prostředků Evropského sociálního fondu.
Popis projektu „Překračování hranic!“, spolek Dohromady.
5

Podobné dokumenty