Barňák

Komentáře

Transkript

Barňák
Barňák
Červen 2009
ROČNÍK XVII
STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK
MK ČR E 128 33
Vydává Obecní úřad ve Strašicích
Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová
Internetová verze: Globalweb
(Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)
Rekonstrukce pláště strašické radnice byla započata
Z obsahu:
Rada obce a další orgány obce v květnu 2009; Obecní policie Strašice informuje;
Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče; Nový veřejný rozhlas v obci; Zmařená investice a zmařené
iluze; Ovoce projektu partnerství v EU; Inzerce, Revitalizace sídlišť, Za profesorem
Josefem Švejkovským; Aktuálně z muzea- květen 2009; Problematika údržby zeleně v obci;
Pokračování oprav kostela sv. Vavřince v 2009; Restaurace Společenský dům Vás zve……;
Památkáři poznávali Podbrdsko; Z kultury- Strašická hudba v Hromnicích; Změny ceníku
služeb v Místní knihovně; Den proti rakovině; Brdský střelec; Místní knihovna a Collegium
Musicum Vás zve…A máje šly naším životem; KKST Vás zve- Cesta pohádkovým lesem;
Vítání občánků; Koupák vítá léto…..
Rada obce a další orgány obce v květnu 2009
Jiří Hahner, Ing.František Nerad
Rada obce zasedala 29.4., 13.5. a 27.5. 2009
Na Radě obce 29. dubna bylo rozpracováno Usnesení Zastupitelstva z 23.4. přiděleny úkoly
jednotlivým členům orgánů a zaměstnancům obce, tak jak jsme popsali v květnovém vydání Barňáku.
Dále rozpracovala usnesení komise pro veřejné zakázky, které se konalo 16.4.2009. Toto mimořádné
jednání komise pro veřejné zakázky jsme svolali a přizvali na ně dva zájemce o zajištění financování
a rekonstrukce sídlišť s obecními bytovými domy. Z pohovoru se zájemci vyhodnotila komise jako
nejlepší nabídku pana JUDr. Švamberka, jehož nabídka byla o komplexním zajištění rekonstrukce.
Druhá nabídka byla pouze na zajištění financování této rekonstrukce.
Dále jsme schválili součinnost s MO ČR na zajištění akce Bahna 2009, která se budou konat
20. června. Rozebrali jsme také stav další etapy rekonstrukce radnice. Musíme zkoordinovat více prací
a činností, protože jsou odkrývány další a další problémy. Ukazuje se, že minulé zásahy byly dělány
dost neodborně a tak je nutné poměrně dost věcí napravovat. Dále jsme schválili několik žádostí
občanů u firem o informace, majetek, nájmy atd., tedy běžné rutinní rozhodnutí. Bylo schváleno
Usnesení bytové komise z dubna 2009.
Na Radě 13. května byla projednána a rozebrána návštěva starosty obce Markt Hohenfels a stanoven
další postup v jednáních s toto potenciálně partnerskou obcí. Dostali jsme zprávu, že rada obce Markt
Hohenfels jednohlasně schválila dne 5.5.2009 partnerské vztahy se Strašicemi a doporučila udělat
kroky k podpisu nějakého dokumentu stvrzujícímu toto partnerství.
Sehr geehrte Herren,
ich freue mich, Ihnen vorab mitteilen zu können, dass der Marktgemeinderat Hohenfels in seiner
Sitzung vom 05.05.2009 einstimmig folgenden Beschluss gefasst hat:
„Der Markt Hohenfels beabsichtigt, eine Partnerschaft mit der tschechischen Gemeinde Strasice
aufzubauen. Zu diesem Zweck werden weitere Anstrengungen unternommen, die zur
Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages führen sollen.“
Bernhard Graf
1. Bürgermeister
Markt Hohenfels
Pfarrer-Ertl-Platz 3
92366 Hohenfels
Tel.: 09472 94 01 21
Rada jednala o přípravě revitalizace sídliště za radnicí
a na rekonstrukci veřejného osvětlení (firma ČEZ, která pro
nás zajišťuje „na klíč“ rekonstrukci VO se rozešla
s projektantem, který pro ně zpracovával projekt a tak přišli
představit nového, který projekt dokončí. Jde zejména
o dokončení projektu na rozšíření počtu světelných bodů,
který jsme si vyžádali na základě žádostí občanů.)
Dále klasické žádosti občanů a firem o nájmy, prodeje atd.
Vzhledem k odchodu dlouholeté pracovnice obce
J. Andrlíkové do důchodu Rada obce rozhodla o převodu
všech úkolů na novou pracovnici na pozici vedoucí
finančního odboru paní Janu Hladovou, která byla vybrána
na tuto pozici ve výběrovém řízení.
Dále Rada obce projednávala podrobněji postup prací
a jejich koordinaci na rekonstrukci radnice. Po odkrytí
zdiva radnice se objevily dva totálně ztrouchnivělé nosné
stropní trámy v místech sociálního zařízení, které je nutné
vyměnit. Po tomto objevu jsme pochopili trhliny ve zdivu
na sociálním zařízení radnice. Toto vše poměrně dost
komplikuje postup prací.
Objevila se dost poničená podezdívka pod pozednicemi po stržení podbití střešního přesahu nad
bývalou pavlačí, kterou bude nutné vyměnit. Objevila se spleť kabelů a drátů, ve které se nikdo
nevyzná.
Fotografie z 9.5.2009 – Ing. Nerad
Okopání omítky ukázalo kde a jak byly
odříznuty konzoly bývalé pavlače a ještě
později byla zhlaví v jedné části zkrácena pro
uložení topného potrubí.
Veřejná beseda o revitalizaci zeleně v obci
18.5.2009
Rada obce s komisí pro životní prostředí
také připravila veřejnou besedu s občany
na téma Revitalizace veřejné zeleně, která
se uskutečnila 18.5.2009 ve Společenském
domě. Tato beseda se zaměřila na dlouhodobé
záměry obce v údržbě zeleně v obci. Jde nám o vytipování míst, která by si lidé přáli nějakou formou
upravit. Nejde však o jeden strom, nebo kousek plochy. Jde nám o větší celky, na které by bylo nutné
vynaložit větší finanční prostředky, na které je nutné udělat projekty, jako podklad pro žádost
o dotace. Na besedu přišlo 10 občanů z toho dva, kteří chtěli debatovat pouze o konkrétních stromech.
Komise pro životní prostředí doporučila Radě obce, aby tento dokument předložila ke schválení
Zastupitelstvu obce, které by jej schválilo jako závaznou koncepci a chtěli jsme proto před tímto
krokem ještě znát názory občanů na tyto záměry, případně je doplnit o další. Lidé neprojevili přílišný
zájem, takže Rada obce dokument předloží v tom stavu, jak je připraven projektantem a necháme jej
schválit bez připomínek občanů.
Komise pro veřejné zakázky 19.5.2009
Komise se sešla speciálně kvůli schválení zadávací dokumentace na výběr služby – dodavatele
žádosti o dotace na nový energetický zdroj ve Strašicích. Přesto se našlo ještě dost dalších bodů
k projednání:
1) Kontrola plnění usnesení
2) Schválení Zadávací dokumentace pro dodavatele služby – zpracování žádosti o dotace na výstavbu
energetického centra
3) Výběr projektových prací pro obec:
- dodatek č. 2 smlouvy na změnu projektu bytovek 435,437, 438 (nabídka P. Siegl)
- dodatek smlouvy na Revitalizaci zeleně v obci (ZaP ML s.r.o. – Ing. Dufek)
- objednávka na zpracování projektu VO na návsi (Ing. Linhart – Plzeň)
- objednávka na zpracování vytápění OÚ (projekt plynovodní přípojky – M. Vild, projekt ÚT –
J. Karkoš – Rokycany)
- objednávka na rekonstrukci el. instalace radnice (Z. Husa)
4) Výběr dodavatele stavebních prací:
- nabídka na opravy místních komunikací v obci (Silba s.r.o. Plzeň a Swietelsky a.s.)
- objednávka na rekonstrukci schodů u pošty – (P. Hochman – Dobřív)
5) Různé:
- předávací protokol na VISO Strašice (SUPTel a.s. Plzeň)
- Soupis prací na rekonstrukci radnice
- objednávka zajištění dokumentace a školení BOZP (BSP Consulting s.r.o. Brno)
- ukončení práce v komisi P.Svoboda
- mandátní smlouva JUDr. Švamberk – revitalizace sídliště za radnicí
- nabídka firmy ZIP s.r.o. Plzeň – archeologické průzkumy
- rekonstrukce střech v sídlištích (firmy RYTA s.r.o., Švan – Zaječov, J. Peroutka – Mirošov, B.Bílek
– Strašice)
Poslední jednání Rady se konalo 27.5., tedy po uzávěrce příspěvků do Barňáku, takže zprávu o tomto
jednání napíšeme až do červencového čísla.
12.5. byla zahájena rekonstrukce střechy radnice firmou pana B. Bílka. Už bylo načase.
(foto Ing. Nerad)
Kontakt na OPS tel. 371 585 731
Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc duben 2009
Za měsíc květen řešila OPS tyto přestupky :
Doprava – 7x přestupek – řešeno v blokovém řízení
4x – oznámení spr.orgánu – odbor dopravy8x přestupek( provinění)– cyklisté -děti do 18 let
Veřejný pořádek - 2 x- přestupek
1 x odvoz na záchytnou stanici Plzeň
Občanské soužití - 1 x - přestupek
Proti majetku 1 x – přestupek
OZV č.3
- 2x přestupek – volné pobíhání psů
OZV č.4
1x přestupek –řešeno v BŘ
Řešení stížnosti občanů – 4 x
Nález věci – 2x -kolo
Součinnost s PČR OO Hrádek. – 4 x
Vážení občané,
v květnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulý měsíc
květen z pohledu Obecní Policie Strašice.
Veřejný pořádek
Rozdělávání ohně
V květnu jsme měli dva prodloužené víkendy, které mnozí využili k posezení u ohně, opékání,
grilování. Někteří „táborníci“ si ovšem oheň rozdělávají na místech k tomu neurčených. V obci
si občané dělají ohniště tam, kde je to napadne, neberou zřetel na nebezpečí požáru a ani komu oheň
kouří do oken. Také u ohně se často požívá alkohol i přesto, že je v platnosti obecně závazná vyhláška
ZÁKAZ KONZUMACE ALKOHOLU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, která toto
u ohně však existuje.
pod pokutou zakazuje. Možnost jak legálně konzumovat alkohol
Pokud se občané domluví, kde
si udělají ohniště, byť na obecním
pozemku, a nebude to nikomu
vadit a oficiálně požádají Obecní
úřad o povolení k užívání alkoholu
na
daném
místě,
bude
to povoleno. Obec zřídila ohniště
pod lesem, kde nechala zhotovit
lavičky a stůl, také odpadkový koš,
který
nechává
vyvážet.
Zde se v květnu scházela podivná
parta, které po sobě nechala smetiště
( viz. vedlejší foto). Pokácela syrové
stromy asi v domnění, že je to souše
a na konec jim ohniště nestačilo.
Poté rozdělali oheň na rozkvetlé
louce u bývalé višňovky. Pokud by se takové chování opakovalo a docházelo by zde znečišťování
prostředí, ohniště by mohlo být zrušeno.Obecní policie se bude snažit tyto hříšníky vypátrat
a potrestat.
Nález telete
Na hranici katastru obce Strašice našel náhodný kolemjdoucí mrtvé tělo asi týden starého telete
s igelitovým pytlem na hlavě. Tele jsme nechali odvézt kafilérní službou.Zmiňuji se o tom proto,
aby jste věděli, co lidé dokážou jen
proto, aby nemuseli zaplatit 270,-Kč
za odvoz (viz. foto).
Odvoz na záchytnou protialkoholní
stanici ( ZAPS)
Vůbec poprvé jsme využili novou
možnost Obecní Policie o převozu
na záchytnou protialkoholní stanici
mimo katastr obce bez asistence
PČR. Muže, který nebyl schopen
dojít domu, neměl ani klíče od bytu
a nebyl nikdo, kdo by se ho ujal,
jsme po výpovědi občanů, že budí
veřejné
pohoršení,
odvezli
na záchytnou protialkoholní stanici
v Plzni. Jelikož se jednalo o cizince, tak ho stála jedna noc 6000,-Kč.
Doprava:
Rychlost
V květnu proběhly dvě akce se zaměřením na dodržování rychlosti v obci. Jak se stalo již pomalu
zvykem, řidiči i přes pokuty porušují rychlost stále. Akce podobného typu se zaměřením hlavně
na překračování rychlost v obci budeme opakovat i na jiných místech v obci.
Uzavřená silnice
Dne 20.5.2009 se stala dopravní nehoda na „Dobřívské silnici“, kvůli které byla silnice zcela
asi na 1,5 hod. uzavřena. Obecní Policie s PČR odkláněli dopravu.
Stručný přehled OPS:
- Obecní policie Strašice uzavřela dohodu o spolupráci s Policií České Republiky.
- Radar měření rychlosti na náměstí byl uveden opět do provozu.
- Proběhla beseda na základní škole na téma zdravověda.
V zastoupení strážník 002 Bohumil Bílek
Zajímavosti ze Základní školy K. Vokáče Strašice
Projekt s hasiči, zdravotníky a policisty
Dne 30. dubna 2009 se všichni žáci naší školy sešli v 8 hodin na hřišti Spartak, aby zahájili projektový den.
Přítomni byli také policisté, zdravotníci a hasiči. Nejdříve byla na programu ukázka zadržení nebezpečného
pachatele policistou a cvičeným psem. Poté se žáci dle přesného harmonogramu odebrali se svými učiteli na
stanoviště. Pro žáky prvního stupně bylo připraveno pět stanovišť. Na prvním se žáci seznámili s policisty PČR,
kteří jim ukázali policejní vůz, výbavu policejního vozu a policejní výstroj a výzbroj. Na dalším stanovišti čekala
paní policistka Tomková. Žáci si zde natrénovali postřeh a logické myšlení - skládali puzzle. Na dalším
stanovišti skládali slova z písmen. Na čtvrtém stanovišti si žáci procvičili dopravní značky. Na posledním
stanovišti se nacházely dva hasičské vozy. Žáci si zde mohli vozy prohlédnout, zájemci si vyzkoušeli i hasičskou
výstroj. Nechyběl malý testík vědomostí.
Rovněž pro žáky 2. stupně bylo připraveno několik stanovišť. Na jednom z nich pod odborným dozorem
pracovnice ČČK poskytovaly děti první pomoc člověku, který upadl do bezvědomí, další stanoviště bylo
pod patronací policistů. Hrádečtí policisté vyzkoušeli u našich žáků tělesnou zdatnost – děti prováděly na čas
lehy a sedy, strašičtí policisté zase zkoušeli žáky z toho, jak má být správně vybavené jízdní kolo a jaká jsou
některá pravidla silničního provozu.
Žáci byli rozděleni na skupiny. Každá skupina získala body dle schopností prokázaných na jednotlivých
stanovištích. Z každého ročníku byla vybrána jedna skupina s nejvyšším počtem bodů, která získala pěkné ceny.
Dětem se projektový den velmi líbil,
přestože nám počasí moc nepřálo.
Mgr.Stanislava Kuťáková
Děvčata z devátých tříd prověřují svoji
tělesnou zdatnost
Pohár rozhlasu v atletice
Ve středu 6. května proběhlo okresní
finále základních škol 41. ročníku Poháru
rozhlasu s Českou spořitelnou, a to
za účasti devíti škol okresu. Klání
proběhlo v Rokycanech na atletickém
víceúčelovém hřišti a počasí k nám moc
vlídné nebylo. Soutěžilo zde celkem 35
družstev ve čtyřech disciplínách a mezi
402 soutěžícími se neztratilo ani našich
31 atletických nadějí.
Nejlépe si vedlo družstvo starších žákyň, které obsadilo krásné 3.místo. Potěšilo nás také 4. místo mladších
žákyň a ostudu nám neudělali ani žáci mladší, kteří obsadili 5. místo, ani starší žáci se svým 7. místem. Ráda
bych vyzdvihla výkony našich nejlepších atletů - Anette Belušková z 9. A vyhrála ve skoku vysokém, Vít
Šlechta z 9.B kraloval ve vrhu koulí, Zuzka Míčová ze 7. A zaběhla nejlépe běh na 600 metrů a patřila
mezi nejlepší rovněž ve sprintu, mezi mladšími kluky si v běhu na 1000 metrů nejlépe vedl Dan Šimek
z 6.A. Všem našim atletům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.
Reprezentovali nás:
Starší žákyně – Anette Belušková, Veronika Šlechtová, Katka Kroupová, Kamila Žováková,
Míša Fischerová, Lenka Taušová a Maruška Maturová.
Mladší žákyně – Zuzka Míčová,
Tereza Šlapáková, Kristýna Furišová,
Jana Furišová, Petra Moulisová,
Adéla Hráchová, Vendula Mezková,
a Monika Jandová.
Mladší žáci – Dan Šimek, Pavel
Čermák, Marcel Přibík, Kvirín
Linhart, Filip Kraus a Honza Vacek.
Starší žáci – Vít Šlechta, František
Svejkovský, Jakub Sládek, Dominik
Kirnig, Lukáš Kraus, Kamil Hrách,
Marek Pipich, Marek Boula, Ondra
Hasman a Jirka Florián.
Mgr. Pavla Hrazdilová
Petra Moulisová při skoku do dálky
Mladý záchranář 2009
V pátek 15.5.2009 se zúčastnilo
družstvo našich žáků ze 6. tříd soutěže Mladý záchranář 2009. Tuto soutěž každoročně pořádá Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany. Žáci z osmi základních škol Rokycanska poměřovali
svoje síly v různých praktických úkolech (např. museli znát varovné signály používané v ČR, praktické použití
telefonních linek tísňového volání, ochranu před následky živelních pohrom, principy improvizované ochrany,
jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí aj…). Žáci museli zvládnout i vědomostní test. Žáci naší
školy vybojovali skvělé 1. místo, na druhé příčce velmi těsně skončily děti ze Stupna a třetí místo patřilo
rokycanským žákům ze ZŠ Čechova ulice.
Naši žáci bojovali ve složení: Kristýna
Pechová, Jiří Mraček, David Zádrapa, Jakub
Kolínek, Pavla Mašková a Miroslav Vataha.
Závěrem celé soutěže si děti mohly prohlédnout
různá hasičská auta, vybavení auta rychlé
zdravotnické pomoci a policie a zhlédly ukázku
výcviku služebních psů.
Mgr. Zdeňka Drahokoupilová
Vítězné družstvo: stojící zleva - Miroslav
Vataha, David Zádrapa, Jiří Mraček
klečící zleva – Jakub Kolínek, Pavla Mašková,
Kristýna Pechová
Fotbalová soutěž McDonald´s Cup
V pátek 15. 5. jsme se s dvěma týmy fotbalistů vydali do Mirošova, kde se konalo okrskové kolo fotbalové
soutěže McDonald´s Cup. Mladší družstvo kategorie A z 2. a 3. třídy (M. Holzäpfl, J. Hrách, P. Hrách, Z.
Mrázek, V. Nový, J. Hupák, K. Kolář, J. Lán, M. Pešťák, M. Spurný) přijelo především sbírat zkušenosti a také
si příjemně zahrát s týmem z Hrádku a Mirošova. Obsadili 3. místo - nepostupové. Tým kategorie B ze 4. a 5.
tříd (M. Hrách, V. Kroupa, M. Vaník, J. Goroľ, D. Horn, Huy, Z. Rolinec, J. Šustera, P. Tipan) po vítězství nad
Mirošovem a prohře s Hrádkem obsadil stříbrnou pozici, a tak postupuje do dalšího kola, které se koná 21. 5. v
Rokycanech. I přes strastiplné cestování se hráčům i jejich doprovodu fotbalový den líbil a už se nemohou
dočkat dalších utkání na rokycanském trávníku.
McDonald´s Cup 21. 5. 2009:
Čtvrteční pokračování fotbalové soutěže McDonald´s CUP se konalo v Rokycanech na umělé trávě ZŠ Čechova.
O postup do krajského kola bojovalo celkem 14 družstev ve dvou kategoriích. Náš tým ze 4. a 5. tříd
(Š. Bartišek, V. Kroupa, M. Vaník, J.Goroľ, Huy,
Z. Rolinec, J. Šustera, P. Tipan) narazil hned v tabulce na budoucího vítěze - ZŠ Čechova a ani v dalších
zápasech se mu příliš nedařilo úspěšně zakončovat. V horkém slunečném dni jsme obsadili 6. místo.
Mgr. Kateřina Culková
Úspěchy našich žáků
4. května 2009 se v Plzni konalo krajské kolo v soutěži s názvem ARS POETICAE. Za ZŠ Strašice se soutěže
zúčastnili Míša Fischerová z 8.A, Lenka Taušová z 8.A a Roman Kala z 6.A třídy. Všichni tři žáci bojovali
v sekci anglický jazyk - recitace. Roman Kala získal krásné třetí místo a byl odměněn diplomem a sladkostmi.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a Romanovi blahopřejeme.
Mgr. Stanislava Kuťáková
Pythagoriáda
13.5. 2009 se konalo v Rokycanech okresní kolo matematické soutěže pro žáky 6. a 7. tříd s názvem
Pythagoriáda. Naše škola vyslala do této soutěže dva zástupce z každé kategorie. Naši žáci si opravdu nevedli
špatně, dokázali vyřešit náročné matematické příklady a ve velké konkurenci žáků celého okresu obsadili velmi
pěkná místa: v kategorii 6. tříd Roman Kala 4. místo, Jiří Mraček 15. místo (celkem 27 soutěžících)
a v kategorii 7. tříd Ondřej Hrazdil 10. místo a Karel Krejčík 12. místo (celkem 22 soutěžících).
K výsledkům chlapcům gratulujeme!
Mgr. Z. Drahokoupilová
Projekt „Vítáme vás v naší školičce“
20. května 2009 proběhlo první kolo projektu
„Vítáme vás v naší školičce“. Tentokrát se budoucí
prvňáčci setkali s paní učitelkou Mitterbachovou
v matematické dílně a s paní učitelkou Kalovou
ve výtvarné dílně. Žáčci zvládli všechny úkoly hravě
a už se na ně těšíme v září, kdy usednou do školních
lavic.
Mgr. Stanislava Kuťáková
Návštěva ze ZOO Plzeň ve strašické škole
21. května 2009 žáci 1. a 2. tříd v rámci hodiny
prvouky besedovali s panem Martinem Votrubou,
který k nám přijel ze ZOO Plzeň. Pan Votruba dětem
vyprávěl o práci v ZOO a novinkách, které se zde pro
veřejnost připravují. Vyprávění bylo doplněno
promítáním zajímavých fotografií ze života ZOO a ukázkou vycpaného damana a malé opičky. Na úplný závěr
si všichni odvážlivci mohli pohladit živého hada. Jako dárek obdržel každý účastník besedy časopis o zvířatech.
Eva Krajdlová
BESIP Tour 2009
Dne 18.5. 2009 se žáci naší základní školy zúčastnili společně s jinými deváťáky z našeho okresu přednášky,
kterou pořádalo Ministerstvo dopravy ČR. Každý z Vás již určitě viděl nějakou reklamu ze sekce "Nemyslíš,
zaplatíš!“ A právě tímto směrem byla zaměřena i tato přednáška. Nebyla to však přednáška, jakou jsme všichni
čekali. Spíš naopak. Něco takového opravdu nikdo z nás nečekal. Už při vstupu do místnosti nám bylo všem
jasné, že na tohle jen tak nezapomeneme. Místnost v rokycanské Sokolovně byla plná světel a hudby.Všem
se nám vybavila diskotéka, jelikož právě diskotéku to připomínalo ze všeho nejvíc. Na pódiu stál diskžokej
a tancovali lidé. Ani paní učitelky si zřejmě nebyly jisté, zdali jsme nevstoupili do špatné místnosti. Ovšem
to byl pouze začátek. Už za necelé tři minuty se na plátně za tanečníky objevila jedna z reklam, které tak dobře
známe z televize. Poté se na pódiu objevili zástupci tří hlavních složek integrovaného záchranného systému.
Jeden policista, jeden záchranář a jeden hasič. Každý z nich nám vyprávěl svůj příběh, se kterým se při výkonu
svého povolání setkal a který v něm zanechal hluboký dojem. Všichni jsme byli natolik vtaženi do děje,
že se nám dělala husí kůže a před očima jsme viděli krev. Jejich příběhy byly vážně hrozné, ale pravdivě nám
nechaly nahlédnout do problematiky řízení pod vlivem alkoholu. V závěru k nám mluvila i dívka sedící
na vozíku. Její příběh byl asi ten nejhorší, protože každý z nás viděl, jaké byly následky její dopravní nehody.
Ochrnutí. A po celou dobu jsme ani jednou neslyšeli poučování. Jen prosté příběhy, které nám daly víc
než nějaké poučky.
Petra Stenzelová, 9.B
Beseda s policisty z Hrádku
Dne 22. května 2009 do naší základní školy Karla Vokáče přijali pozvání dva policisté z obvodního oddělení
policie ČR v Hrádku u Rokycan. Pro žáky devátého ročníku si připravili zajímavou besedu o problematice
dnešní mládeže, a to o drogách, alkoholu, kouření cigaret, ale i o současném problému - rasismu. Žáci napjatě
poslouchali výklad prokládaný promítáním obrázků a videí. Závěrem jsme měli zajímavou diskusi, kdy jsme
se i my žáci vyjadřovali svými názory k této problematice a odpovídali na různé otázky policistů.
Tato beseda byla velmi poučná a všichni jsme byli rádi, že policisté mezi nás přišli a zajímavým a poutavým
způsobem nám tuto problematiku vysvětlili. Nakonec jsme jim i pěkně zatleskali.
Michael Horák 9.A
Ukázka slohových prací žáků 8. třídy
V 8. třídě se žáci poprvé seznamují s nejtěžším slohovým útvarem – úvahou, která je náročná zejména
na formulaci vlastních myšlenek. Projevuje se v ní kromě jazykových dovedností také celková vyzrálost
osobnosti. Žáci v hodinách slohu prodiskutovali a podle svých schopností písemně zpracovali úvahy na různá
témata. Své práce četli spolužákům a vzájemně si je hodnotili. Objevila se spousta originálních a pozoruhodných
myšlenek, které dokládají, jak mladí lidé citlivě i kriticky vnímají svět kolem sebe.
Pro ukázku vybírám po jedné zdařilé dívčí a chlapecké práci.
Mgr. Marcela Paulová
Problémy mládeže
Tuto úvahu jsem si vybral kvůli tomu, že sám jsem mladý a skoro ve všem vidím problém. Možná
je to pubertou, obdobím, kdy chci, aby všechno bylo podle mě.
Myslím si, že mládež je dnes celkem neukázněná, nechce se nikomu podřizovat. Cítíme se ve škole
utiskováni učiteli. Často si stěžujeme, že nemůžeme říci, co si myslíme. Ale čím to je? Je to podle mého názoru
tím, že neukázněnost, kterou vidíme třeba ve filmech nebo počítačových hrách, chceme potom uvádět
ve skutečnost. Když jeden takový neukázněný mladík dělá problémy ve třídě, jak to, že ostatní ho berou? Je snad
něco víc, když dělá nepořádek ve třídě? Řekl bych, že dnešní morálka lidí je taková, že problémoví lidé jsou
bráni více než slušní. Třeba mladí kluci, kteří zakládají kapelu, dělají na koncertech zvířecí věci, ale lidé jim
tleskají. Jak to? Co lidé požadují od těchto mladíků ? Lidé dnes totiž chtějí senzace a když právě někteří tito
mladí lidé dělají výtržnosti, ostatní to baví.
Z mého pohledu jsou lidé v mém věku neposlušní. Samozřejmě ne všichni, ale různé party dělají nedobré
věci. A to není problém jenom v ulicích, ale jak už jsem psal, také ve škole. Žáci 8. a 9. tříd jsou divocí, zejména
kluci. Jak je změnit? Co udělat, aby se chovali správně, co proti nim použít? Podle mě to není jednoduché
a učitelé si často nevědí rady. Poznámka pro dnešní mládež nic není, je jí to úplně jedno. Snížená známka
z chování je už větší postih.
Dalším problémem mládeže jsou cigarety a alkohol. Mladí lidé hledají vzrušení, a tak kouří a pijí. Někteří
skončí i na drogách. Jak zabránit tomu, aby cigarety a alkohol nekupovali? Zakázat dětem chodit do hospod.
Ale jak to udělat, když někteří mladí lidé i utíkají ze svého domu a rodiče nemohou být všude? Myslím si, že pro
to není řešení a je smutné, že barmani a hostinské v hospodách dětem beztrestně prodávají návykové látky.
Problémů s dnešní mládeží je moc a já sám jako mladý člověk nevím, jak si na dané otázky odpovědět.
Je těžké hlídat děti ve dne v noci a navíc dnes to nezvládají ani rodiče. Podle mě nejde zcela zamezit
neukázněnosti mladých lidí. Je to velmi těžké pro všechny, kteří s problémovými lidmi přijdou do styku.
Závěrem bych napsal, že i já, mladý člověk, se pokusím být ukázněný a budu se snažit ulehčit práci
jak rodičům, tak učitelům.
Matouš Zubák, 8.A
Láska a přátelství
Budu psát o lásce a přátelství, protože se to týká všech lidí. Hned ze začátku mám na vás menší otázku:
„Co je silnější pouto - láska, nebo přátelství?“ Já si osobně myslím, že přátelství. Nějakého přítele najdeme
vždy, i když není pravý. Kdežto lásku najdeme málokdy.
Nejprve se zamyslím nad láskou. Láska je někdy moc krásná, ale někdy je to pěkná „potvora“. Neříkám, že je
to láskou, také to může být partnerem. Ovšem když se to povede, je radost se na to koukat. Určitě znáte to rčení:
z přátelství se může stát láska, ale z lásky přátelství ne. Co myslíte, může se stát z lásky přátelství? Já bych řekla,
že může. Záleží na lidech a ne na přísloví. Závěrem bych řekla, že láska je krásný citový vztah, který ovšem
někdy zklame.
Teď něco o přátelství. Myslím, že přátelství je to nejdůležitější v životě. Je to to nejcennější, co může člověk
dostat, a proto bychom si ho měli vážit. Pravého přítele najdeme těžko, protože abychom ho poznali, musí
se nám stát něco hrozného. A víte, jak poznáte, že je to opravdu ten pravý přítel? To pozná jenom čas a situace.
Pravý přítel stojí vždy při vás, podrží vás, když potřebujete, vždy se vás zastane, přijde, když se na vás všichni
vykašlou. Když se cítíte nejhůř, tak on vám pomůže a tohle všechno pro vás udělá jakkoliv, kdekoliv a kdykoliv.
A co vy, máte pravého přítele? Samozřejmě, že je těžké odpovědět, protože jestli je to váš pravý přítel ví jen ten,
koho vy za něj považujete. Nějakého přítele má každý, ale toho pravého s velkým P má jen málokdo. Jestli vás
můžu poprosit, zamyslete se nad tím, jestli vy nějakého takového přítele máte a jestli jím vy sami pro někoho
jste.
Ještě bych na vás měla pár otázek: ,,Máte hodně přátel, nebo jenom několik? Koho považujete za přítele
a jakou má pro vás přítel cenu?“
Tak nejprve k mé první otázce o množství přátel. Já si nemyslím, že člověk potřebuje stovky přátel, ale že mu
jich stačí pár, nebo i jeden přítel. Hlavně když to bude opravdový přítel. A nakonec: jakou má pro nás přítel
cenu? K nezaplacení!
Jak už jsem psala na úvodu o přátelství, že přátelství je to nejdůležitější, tak je to tak. Protože bez přátelství
bychom byli úplně na dně. Neměli bychom se komu vyzpovídat, nebyl by nikdo, kdo by se nás zastával, nikdo,
kdo by nám pomáhal. Teď jsem si ještě vzpomněla - u vlastností přítele jsem zapomněla na to, že přítel by neměl
pomlouvat. Měl by všechno říkat do očí, a ne za zády. To už se mu pak nemůže říkat přítel.
Už je pozdě, tak to nějak uzavřu. Můj názor je, že přátelství je důležitější než láska. Přátelství je všechno.
Kdežto láska je jen užívání si. Nemyslím to tak, že někoho budete využívat nebo tak nějak, ale že přátelství
potřebujete, kdežto bez lásky být dokážete a vlastně si jí jen doplňujete život. Doufám, že se vám tahle moje
úvaha na téma „láska a přátelství“ bude líbit a něco si z ní vezmete.
Lenka Taušová, 8. A
Upozornění
Školní rok 2008/2009 končí v úterý 30. června 2009. Tento den žáci obdrží vysvědčení.
Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová
Nový veřejný rozhlas v obci
Ing. František Nerad – místostarosta
Dne 12. května 2009 byl poprvé oživen a zkušebně spuštěn nový veřejný rozhlas ve Strašicích, který
má zkratku VISO (Varovný a Informační Systém Obyvatelstva). Jedná se o bezdrátový systém, který
je vybaven mnoha okrajovými funkcemi. Z tohoto systému se lidé v obci nedozví pouze to, co odhlásí
operátor, tedy hlasatelka na obci, ale lze jej připojit na Varovný a záchranný systém Policie, hasičů
atd., takže může vysílat o bez operátorky. Lze jej z dálky ovládat vybraným mobilním telefonem,
může rozesílat SMS zprávy pro lidi, kteří je poskytnou operátorovi. Obec Strašice zavede i tuto
službu. Občané, kteří projeví zájem o nějaké typy SMS zpráv z radnice, poskytnou obci čísla svých
mobilních telefonů, mohou tyto zprávy dostávat na své mobilní telefony.
I technicky se jedná o moderní informační systém. V podstatě můžeme ovládat každé hlásné místo a
reproduktory tam zesilovat a nebo zeslabovat tak, aby byla dobrá slyšitelnost na všech místech obce.
Vzhledem k tomu, že oživování zařízení a jeho regulace jsou práce prováděné firmou za úhradu,
žádáme Vás, vážení spoluobčané o spolupráci na seřízení tohoto zařízení. Prosíme, abyste nám na
radnici nahlásili, jak hlášení rozhlasu slyšíte ti, kteří jej slyší špatně, aby nám nahlásili, zda si přejete
reproduktory v blízkosti zesílit nebo zeslabit. Na všech zařízeních jsou čísla hlásných míst, takže
pokud budete žádat o korekci hlasitosti, nebo zjistíte nějaké potíže, prosíme o sdělení čísla hlásičů.
V obci je rozmístěno celkem 56 míst osazených 149 reproduktory.
Sběr těchto dat bude do 10. června 2009. Poté
bude dne 15.6.2009 provedeno definitivní
seřízení celé soustavy. V případě, že v některém,
místě není slyšitelný vůbec, lze jako výstup
použít čtecí zařízení (běžící text). Tento případ
však ve Strašicích podle měření nenastal.
Přejeme Vám i sobě, aby toto zařízení dobře
sloužilo a aby se nenašli vandalové, kteří jej
budou ničit z pouhé nudy a nedostatku zájmu o
veřejný majetek a o dění v obci.
Systém VISO umožňuje ovládání:
•
Stávajícího 100V drátového rozhlasu
•
Elektronické sirény
• Rotační sirény
Bezdrátových hlásičů s reproduktory
Vysílač VISO na střeše radnice
•
Elektronické zobrazovací panely
•
Hromadné rozesílání testových zpráv SMS na mobilní telefony občanů
Systém VISO umožňuje napojení na radiokomunikační kanály:
•
Kanál JSVV CAS (pro vstup systému civilní ochrany obyvatelstva obsluhovaného MV ČR - Hasičskou
záchrannou službou ČR)
•
Kanál Matra Pegas (pro vstup Policie ČR)
•
Kanál GSM/VTS (možnost hlášení z veřejné telefonní sítě nebo z mobilního telefonu)
•
Kanál pro hlídání úniků emisí do ovzduší, výšky hladin řek
•
Hlášení je možné uskutečnit pomocí:
Mikrofonu multimediálního PC
•
Telefonu (veřejná telefonní síť)
•
Mobilního telefonu GSM
•
Záznamu, kdy hlášení je předem nahráno a uloženo
v počítači
Ovládací skříňka VISO na radnici
Původní ovládání veřejného rozhlasu na radnici
(Článek byl redakčně upraven).
Zmařená investice a zmařené iluze
V minulosti stačilo, aby se některý z občanů bydlících v rodinných domcích zeptal na „plenárním
zasedání“ (později obecním zastupitelstvu, ještě později zastupitelstvu obce) na to, kolik peněz se dalo
do bytovek. Byl okřiknut a poučen, že rozděluje obec na domkaře a bytovkáře a že to není správné.
Přitom údaje o tom, kolik peněz bylo obcí investováno do nájemného bydlení a kolik peněz se vybralo
na (regulovaném) nájemném, by byly opravdu zajímavé.
Ale nechme minulost minulostí a podívejme se na aktuální dění. Obec před několika léty obdržela
darem vojenské bytovky, tzv. Gumídkov. Kasárna se vyprázdnila a nejmodernější tepelný zdroj,
který do té doby armáda vlastnila, by vytápěl jen ty bytovky – cena tepla by byla astronomická. Obec
si tedy vzala úvěr a postavila novou plynovou kotelnu. Obec se tedy postarala obyvatelům bývalého
vojenského sídliště o teplo za rozumnou cenu. Rozumnou cenou myslím cenu, do které je započtena
investice do kotelny – kdo jiný by měl kotelnu zaplatit než ten, kdo z ní odebírá teplo. Po splacení
úvěru bude cena samozřejmě přepočtena.
V další fázi rada obce navrhla a zastupitelstvo obce rozhodlo o privatizaci těch bytovek, jejichž
obyvatelé o ni projeví zájem. Obyvatelé tzv. Gumídkova zájem projevili a byty jim byly prodány.
Byly jim prodány za cenu netržní, zvýhodněnou, výrazně sníženou oproti ceně odhadní, neřku-li ceně
tržní. Toto cenové zvýhodnění mělo za cíl usnadnit obyvatelům zakoupení bytu a ušetřit jim finanční
prostředky na nutné investice do zateplení atd.
Potud vše v pořádku. Pak ale obyvatelé tzv. Gumídkova dali hlavy dohromady a řekli si: proč
by měli splácet v ceně tepla obecní kotelnu? Když se od ní odpojí a napojí se na plynovod přímo, tak
ji splácet nebudou. Co na tom, že kotelna byla vybudována a obec (všichni občané obce) se zadlužila
kvůli nim? Oni prostě chtějí laciné teplo a víc je nezajímá. Argumentují: my jsme vytvořili bytové
družstvo a společenství vlastníků (bytových) jednotek a kvůli těmto subjektům se obec nezadlužila.
Obec se ale zadlužila kvůli stejným lidem, kteří dnes BD a SVJ tvoří! Tento postup vedení BD a SVJ
připomíná situaci, kdy někdo vytvoří nový subjekt a v tu ránu je bez závazků. Tito lidé jsou zřejmě
zvyklí na jistá privilegia a neradi se s nimi loučí.
Připojení předmětného sídliště na plynovod má však jeden háček. Přípojka by musela vést přes obecní
pozemky a obec musí souhlasit s tzv. věcným břemenem. Je logické, že za těchto podmínek
by zastupitelstvo obce nemělo souhlas vydat. Je nemravné když ten, kdo byl v minulosti zvýhodněn,
chce být zvýhodněn ještě více.
Obyvatelé Strašic jsou rozděleni, a to je skutečností, více než obyvatelé jiných obcí. Dělítka jsou
různá: vojáci-nevojáci, domkaři-bytovkáři, starousedlíci-náplava, pravičáci-levičáci, staří-mladí
atd. Zastupitelé by se svými rozhodnutími měli snažit nezvýhodňovat žádnou z těchto skupin a když
už z nějakého pádného důvodu k nějakému zvýhodnění dojde, je třeba toto dalším rozhodnutím
vyvažovat. I z tohoto důvodu je diskutabilní rozhodnutí o stoosmdesátimilionové investici do teplárny
s elektrárnou. Aby bylo v bytovkách (tentokrát ve všech) a v budovách obce (radnice, škola, školka
aj.), případně v několika málo soukromých budovách, laciné teplo, zadluží se celá obec. Pro tento
projekt jsem hlasoval zejména proto, že bude-li realizován, ponese prodej elektrické energie
po splacení investice zisk celé obci. Ale to už je opravdu hudba budoucnosti.
J. Kantor
Ovoce projektu Partnerství v EU
Ing. František Nerad – místostarosta
V minulém období začalo dozrávat ovoce z našich dlouhodobých snah o navázání partnerských
vztahů do zahraničí.Turecko sice v EU ještě není, nicméně pracuje se na tom. Pan Kemal Eren, přinesl
na konci května na radnici nabídku, kterou rádi zveřejňujeme. Dopis byl v angličtině a do češtiny jej
přeložila Mgr. Pavla Hrazdilová.
Pan Kazim Turan, starosta města Ören se dohodl se dvěma hotely v Örenu a každý hotel
ubytuje 10 rodin (celkem 20 rodin) z bratrské (družební ) vesnice Strašice na 10 dní letní
dovolené v Örenu (termín 5.7. 2009-15.7.2009)
Cena je: 15 000,-Kč pro dospělého
7 500,-Kč pro dítě do 12 let
Ubytování představuje lůžko a snídani.
Tyto ceny zahrnují lety: Praha–IstanbulBodrum
Bodrum- Istanbul–Praha
Převoz z letiště v Bodrumu do hotelu - převoz
z hotelu na letiště v Bodrumu - výlety
městskými autobusy a lodí.
Jestliže některé rodiny ze Strašic chtějí strávit 10 dní letní dovolené ( 5.7. 2009 – 15.7. 2009 )
v Örenu je potřeba, aby do 1. 6. 2009 dodaly:
1. Seznam rodin s počtem a věkem dětí
2. 6 000,- Kč za dospělého a 3 000,-Kč za dítě do 12 let na objednání a nákup letenek
9 000,-Kč za dospělého a 4 500,-Kč za dítě do dvanácti let bude zaplaceno panu Kemalovi na
letišti v Praze 5. července 2009 před odletem.
Poznámka: let může být také Mnichov – Istanbul – Bodrum
Bodrum – Istanbul – Mnichov
V tomto případě by cena zahrnovala převoz ze Strašic do Mnichova a z Mnichova do Strašic.
Uznáváme, že termín 1.6. je v době vytištění a distribuce Barňáku již poněkud zestárlý, ale budeme
s panem Kemalem Erenem diskutovat o případném dalším termínu na takovýto zájezd a dáme o něm
vědět dříve, případně to začneme připravovat již na rok 2010.
**************************************************
Podobné reakce na naše výzvy přišly i z Německa – z obce Markt Hohenfels, tentokrát již naplňující
zcela náš projekt Partnerství v EU.
Pan starosta Bernard Graf po návštěvě v dubnu 2009 ve Strašicích projednal 5. května 2009 v obecní
radě MH možnost uzavření partnerské smlouvy mezi Strašicemi Mark Hohenfelsem a jeho návrh byl
jednohlasně schválen.
Začali jsme již připravovat smlouvu o partnerství, shánět peníze na „provoz“ tohoto partnerství.
Začínáme připravovat konkrétní akce pro toto partnerství. V květnu přišly z Německa dvě zprávy.
Jednak informace starosty o schválení partnerství se Strašicemi, které jsme otiskli ve zprávě o jednání
orgánů obce a jednak informace od jejich webmastera.
Vážené dámy a pánové,
starosta Graf informoval na radě o zájmu Strašic na možném partnerství s Hohenfelsem.
Rád bych představil Strašice na našem webu.
Mohli byste mi k tomuto účelu poslat fotky (asi 10 až 20) mailem nebo mi předat moji prosbu někomu
odpovědnému v obci?
Naši internetovou adresu najdete na
www.kopling-hohenfesl.de
Dietmar Feuer
Siedafür 12
92366 Hohenfels
Připravili jsme již některé náměty na jednání s Partnerskou obcí v Německu, které jsme popsali
v minulém Barňáku.
V současné době již zahajujeme společně se sdružením Lva z Rožmitálu jednání s Krajským úřadem
Plzeňského kraje o možnosti získat dotační prostředky na činnost. Zajímali jsme se jaké spolky
v Markt Hohenfels fungují a pan starosta Graf poslal jejich seznam. Na to, že to je obec o něco menší,
je seznam jistě zajímavý. Již jsme zahájili jakousi pracovní korespondenci se starostou.
Spolky
Ovoce a zahradničení 4x
Přátelé motorismu
Mládežnická dechovka
Pěvecký sbor, rodina
Fanklub Bayern Mnichov
Spolek Mladíci
Spolek válečně poškozených a postižených
Včelaři
Dobrovolní hasiči 4x
Cvičební a sportovní spolek
Fanklub I. FCN
Lidové tance
Bavorský červený kříž
Lovectví
Domácí zvířectvo
Pěvecký spolek
Spolek řemesel
Katolické ženy
Tenis
Střelci
Lovci
Válečný spolek
Kostelní chór
Sedlácký spolek
Vážení pánové,
Při návštěvě ve Strašicích jsem slíbil poslat listinu našich spolků.
Tento seznam posílám v mejlu. Seznam slouží pouze pro srovnání, jaké jsou možnosti podobností na
obou stranách.
Na naší domovské stránce už není přehled spolků zcela aktuální a s mým seznamem není proto přesně
v souladu.
Pokud byste měli otázky, s jakými tématy se ten který spolek zabývá, směřujte otázky na mne.
Mimo to jsme ujistili, že nainstalujeme oboustranně na naše internetové stránky Links na obce. To se u
nás dosud nestalo, protože máme problémy s naším providerem, ale co možná nejdříve to doplníme.
Jinak jsme ve stresu, protože máme z německého „Konjunkturpaket II“ dostat peníze na novou
výstavbu objektu pro radnici. Podmínka je, že ještě v tomto roce začneme a v roce 2010 skončíme.
Z toho vyplývá spousta práce pro nás.
Žádost na poslání snímků od pana Dietmara Feurera jsem s ním zařizoval.
Bernard Graf
Dne 24.6.09 v 16:00 zahajuji kurz pro skupinu B v budově Mateřské školy.
POZOR!!! Cena kurzu jen 6990,Předpokládaná doba trvání 6-8 týdnů.
Bližší informace na tel: 775 690 819 nebo na www.autoskola.rokycansko.cz
Inzerce
Antonín Hlad
– výroba nábytku
Strašice 339/I
Nabízí: výrobu nábytku pro byt i
kancelář, výrobu dveří, výrobu
zahradního nábytku, restaurování
starožitného nábytku, výrobu replik.
Používaný materiál masivní dřevo,
dřevotříska, dýhovaný masív.
Včetně povrchové úpravy.
Kontakt: 722 770 861,
371 789 115 (večerní hodiny).
PODĚKOVÁNÍ
Staří a ještě starší občané děkují za instalaci madla u vchodu na hřbitov a dokonce pěkně
tvarovaného. Příklad toho, jak rada i zastupitelstvo na ně myslí též mimo agitační období.
V.2009
Revitalizace sídlišť
Ing. František Nerad – místostarosta
Mnoho lidí si chodí na radnici
stěžovat na stav nájemních bytů.
Mnoho lidí si stěžuje na způsob
opravování bytů a společných
prostor v domech. Mnoho lidí
tvrdí, že jsou byty špatné.
V mnoha případech mají pravdu,
ale jen málo lidí se zamýšlí nad
tím, proč tomu tak je. Ze svých
zkušeností, které jsem získal
za sedm let práce na Svazu
bytových
družstev
v Praze
a z několika zahraničních stáží
a
exkurzí
do
zahraničí
zaměřených na bytové problémy
jsem získal poznatky v tom, že se
jedná o nedostatek financí
vkládaných do těchto domů
s byty. Zcela oficiálně se tvrdí, že český bytový fond je zadlužený stovkami miliard korun (odborné
odhady tvrdí, že 400 miliardami korun), které musí někdo někde vzít a domy za tyto peníze opravit.
Kořeny toho problému jsou v minulosti, když se o byty „staral“ stát, prostřednictvím svých státních
organizací OPBH, OOBH a státních stavebních podniků. V době starání se státu o bydlení byly
preferovány dvě priority: a) bydlení musí být dostupné všem a z toho vyplývala druhá priorita;
b) bydlení muselo být levné, aby se to vůbec dalo realizovat.
No a když je něco levné, nelze po tom požadovat příliš vysokou kvalitu. Ve Strašicích se platilo
v té době nájemné za bydlení v obecním bytě v řádu několika stokorun za byt 3+1. Za tyto peníze
pochopitelně nebylo možné byty udržovat a financovat údržbu centrálně, třeba z úrovně okresu, byla
další úchylnost.
Učili mě na škole už v tehdejší době, že taková optimální perioda větších oprav na stavbách je 15 let.
Souviselo to například se stavem některých konstrukcí, morálním zastaráváním jak prvků,
tak materiálů užitých ve stavbě, nutností výměn některých prvků, třeba zarostlého vodovodu
z ocelových pozinkovaných trubek, dožívání izolací atd. Ale bohužel se tyto zásady příliš
neuplatňovaly v praxi. Takže teprve nyní, když jsme vstoupili do EU, se musíme snažit s tím něco
udělat. Výstavba bytů v zahraničí je sice omezována cenou stavby, ale nikoli na úkor kvality
zabudovaných prvků, ale na úkor snížení zisků dodavatele, levnější organizací stavební výroby,
používání lepších prvků. Tím nechci říci, že se tam nešidí, ale ne v takové míře a pod oficiálním
dohledem státu. Byl jsem se podívat na výstavbě sociálních bytů ve Vídni, v Lübecku v Německu,
v Oslo. Sociální byty tam jsou
plošně menší, ale nejsou
postavené z levných materiálů,
nebo ošizené o některé
vybavení,
ale
naopak
postavené tak, aby vyžadovaly
co
nejmenší
údržbu.
V Oslo
jsme
navštívili
bytovky, které mi dost
připomínaly naše bytovky
sídliště za radnicí. Potvrdili
nám, že jsou rovněž postavené
v padesátých létech, ovšem
několikrát generálkované.
Výstavba sociálních bytů v Lübecku (foto F. Nerad 1996)
Když byla vyvinuta plastová okna – Norové jimi ihned nahradili okna dřevěná, když se vyvinuly nové
druhy barevných omítek, ihned se jimi nahradily omítky původní. Všichni pamatujeme, jak se
opravovaly střechy, fasády našeho sídliště za radnicí. Okna jsou tam původní, padesát let stará,
štuková omítka se nahradila štukovou omítkou, na střechy se natloukl Alukryt na staré latě, na kterých
byly původně tašky bobrovky, takže zhoršení kvality střechy. Původní koksové kotle, vyrábějící
dostatek tepla pro byty v každé bytovce se nahradily výměníky z dálkové plynové kotelny,
která nemůže nikdy nahradit tepelnou pohodu, pokud se s byty něco zásadního neudělá. Tohle všechno
jsou důvody, proč si chodí lidé stěžovat nyní na radnici.
Rozhodli jsme se při našem nástupu na radnici tento stav změnit. Není to možné udělat za měsíc,
není to levné a nelze to žádným způsobem šidit, jinak si lidé nikdy nepřestanou na radnici chodit
stěžovat. Rozhodli jsme se postupovat jinak, než se to dosud běžně dělalo. Věnovali jsme finanční
prostředky do přípravy takovéhoto kroku, tedy přípravu projektů, propočítání efektivity oprav
a hlavně, snažit se udělat to vše najednou, protože opravovat jednu bytovku po druhé a ještě k tomu
po jednotlivých krocích je v celkovém součtu dražší, než opravit bytovky všechny najednou komplexně. Takže v tomto roce bylo zvýšeno nájemné na takovou částku, která zaručí alespoň
základní splátku úvěru, nutného pro rekonstrukce. Dále bylo rozhodnuto, opravit všechny střechy
v sídlištích za radnicí i u hřiště,
protože trnout při každém větším
větru, že Alukryt nebo desítky
let staré tašky na desítky let
starých latích uletí a něco rozbijí
nebo
někoho
zabijí,
už
nechceme. Vzhledem k tomu, že
na výměnu zanedbané střešní
krytiny
se nedávají žádné
dotace, musíme ji zaplatit cash,
tedy z peněženky, rozhodli jsme
se zaplatit tyto opravy z peněz
získaných
za
privatizaci
bývalého vojenského sídliště.
Peníze za byty musejí jít zpátky
do bytového fondu, o který
máme povinnost se starat.
Vnitroblok obecně prospěšného družstva ve Vídni (1994)
Při této práci se ukázalo jako problém i to, že lidé přišli o televizní antény na střechách. Opět se
ukázalo, jak nedokonalý byl systém správy bytů v minulosti. Je asi pravda, že v době výstavby sídliště
za radnicí ještě nebyla televize normálním zbožím. Bohužel v době správy OPBH třeba
v sedmdesátých létech, kdy se systémy pro hromadný příjem TV signálu začaly rozvíjet, se nikdo
nezabýval tím, že je třeba něco s televizním signálem udělat a nechali lézt lidi po střechách
a dělat si tam co chtějí. Bohužel to vydrželo dodnes, takže v rámci opravy střech se montují centrální
antény na každou opravovanou střechu. Bohužel to je dnes spojeno s tím, že po určitou dobu mohou
být někdy lidé bez televize + to samozřejmě prodražuje opravy. Máme v plánu udělat komplexní
revitalizaci celých sídlišť najednou. Nemá tedy smysl ptát se, který dům bude první a který poslední,
protože dnes už je to v kompetenci firmy, kterou jsme na tuto práci vybrali. Vnitroblok obecně
prospěšného družstva ve Vídni (1994) Firma plánuje postup prací tak, aby to bylo co nejvýhodnější.
Sídliště za radnicí by mělo být hotové v tomto roce a doufáme, že se podaří sídliště u hřiště Spartaku
opravit podobným způsobem v příštím roce. Je zřejmě pochopitelné, že odstranit padesátiletou
zanedbanost za dva nebo tři roky je výkon téměř nadlidský, nicméně pokoušíme se o to.
Za profesorem Josefem Svejkovským.
Bývá zvykem vzpomenout člověka, který byl
svým životem spjat místem narození. Pan profesor
Josef Svejkovský i když se ve Strašicích nenarodil,
byl s nimi svázán. Narodil se před 70 léty v obci
Těně panu Františku Svejkovskému jako nejmladší
syn ze 4 dětí.. Do školy docházel do Strašic.
Existuje fotografie, kde již jako žák 7. třídy strašické
základní školy hraje na trubku ve školním orchestru
řízeném panem učitelem Svatoplukem Muzikářem.
Hra na trubku a violončelo mu bylo více nežli jen
zábavou. Vzpomeňme že i ostatní bratři měli lásku
k hudbě. Bratr František dokonce studoval u
profesora Antonína Modra v Praze na konzervatoři
skladu a dirigování. Pan Josef Svejkovský neměl
cestu k hudbě lehkou. Nejprve se musel vyučit
nástrojařem. Teprve po vyučení byl ke studiu na
pražské konzervatoři doporučen zaměstnavatelem.
Přihlásil se ke zkouškám na violončelo a trubku.
Přijat byl na oba obory. Přestože výsledky zkoušek
na violončelo byly lepší nežli na trubku, zkoušející
profesor Václav Pařízek si jej vybral do své třídy hry
na trubku pro nesporný talent. Jak později říkal,
byl to risk. Ale vyplatil se. V té době již hrál s bratry v rodinném orchestru. Miloval hudbu
17. a 18. století a hudbu na staré nástroje. Ve studiu pokračoval na AMU obor trubka opět u profesora
Pařízka, kterého později jako pedagog nahradil. Vypracoval se na špičkového trumpetistu,
který kromě stabilního účinkování ve Filharmonickém orchestru hlavního města Prahy, pořádal
samostatné koncerty pro trubku s doprovodem varhan a byl hostem takových orchestrů jako byl
TOČR, orchestr Karla Vlacha či orchestr Ladislava Štaidla. Od konce 60. let minulého století patřil
k evropské špičce. O jeho kvalitách se mnohokráte mohli přesvědčit i místní posluchači. Bohužel doba
na začátku 70. let mu již neumožňovala koncertovat mimo republiku. Jednou z jeho „černých kaněk“
v kádrových materiálech byly jeho pravidelné návštěvy nedělních bohoslužeb. Copak v Praze,
tam si ho lidé nevšímali, nakonec mohl tvrdit, že do kostela chodí hrát za peníze, to se tehdy ještě
tolerovalo, ale ve Strašicích tam byl na očích.
Bylo tehdy takovým koloritem nedělních bohoslužeb, že při odchodu věřících z kostela vždycky
„náhodou“ některý z členů KSČ třeba na poli proti hřbitovu cvičil psa, či náhodou jiný pomalou chůzí
s opírajíc se o kolo potkával se s odcházejícími účastníky mše. To byli amatérští pozorovatelé. Ovšem,
když se jednalo třeba o návštěvu kardinála Tomáška ve Strašicích, to už zajišťovali profesionální
zvědové, kteří ze stojícího auta si odchody návštěvníků kostela natáčeli na kameru. A tak jednou
takový zvěd amatér, ne zrovna velký odborník na hudbu si na Štědrý den v roce 1986 si popletl jím
nádherně zahrané trubkové sólo anglického skladatele 18. století, Jeremiah Clarcka ve skladbě The
Trumpet Voluntary, které shodou okolností bylo znělkou Eurovize, (pro ty mladší to byl opak
socialistické Intervize) a okamžitě podal hlášení. Burcující zjištění znělo, že Josef Svejkovský z Těn
hrál o půlnoční v místním kostele americkou hymnu. Hlášení putovalo na pražskou konservatoř,
kde tehdy učil a malér byl hotov. Vzhledem k tomu, že ve stejnou dobu se snažil jeden politicky
podpíraný, ale méně zdatný hudebník, dosáhnout na místo profesora na stejné škole, bylo okamžitě
rozhodnuto. Profesor Josef Svejkovský byl okamžitě z místa vyhozen. Nic nepomohlo svědectví
o jakou skladbu se jednalo. Je až s podivem, že soud na který se pan Svejkovský obrátil mu v létě roku
1988 rozhodl o nevině obžalovaného. Konzervatoř musela jmenovanému doplatit zpětně více nežli
roční mzdu a přijmout jej nazpět. Ale soudce mu soukromně poradil, aby se zpět nevracel.
To by už stranická organizace KSČ na konzervatoři „nevydýchala“. Žil tedy na volné noze
jako hudebník, což vzhledem k jeho kvalitám bylo snazší v Praze nežli v Těních. Byl uměleckým
vedoucím Pražských trubačů a natočil několik hudebních nosičů.
Na příklad Svatohorské intrády či výběr skladeb Pražských trubačů a pozounérů. Po roce 1989 se stal
ředitelem Lidové školy umění v Hořovicích. Prožité stresy se podepsaly na jeho zdraví, kterého se mu
v posledních letech nedostávalo. V poslední době se věnoval sběru regionální hudby na příklad
pastýřskému troubení v Brdech, které vlastním nákladem vydal na CD. Tento program včetně ukázek
mohli si poslechnout i občané Strašic. Složil i znělku pro strašický obecní rozhlas, která se delší dobu
hrála před místními zprávami.
Dneska již hraje na jiném kůru nežli ve Strašicích a sametový hlas jeho trubky nám zní jen
ve vzpomínkách.
Ing.Václav Jiřička
Aktuálně z muzea – květen 2009
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Uplynulý měsíc v muzeu byl doslova nabitý událostmi ze všech možných i nemožných oblastí dění.
Předně započala vlastní fyzická rekonstrukce objektu bývalé vily. Z důstojnické se tak mění
na důstojnou muzejní budovu. Přestavbu provádí rokycanská stavební firma S+H. Do objektu vtrhla
řemesla, v okolí budovy vyrostlo oplocení zařízení staveniště a hemžily se i těžké stavební stroje
a náklaďáky.
Nákladní automobil s hydraulickým
jeřábem muselo použít i samo
muzeum pro převoz získané staré
zemědělské
techniky,
kterou
muzeum obdrželo jako opravdu
krásný dar. Do depozitářů se tak
s laskavou
pomocí
strašických
dobrovolníků přestěhoval starý žací
stroj,
silný
Kolben-Daňkův
elektromotor
v domečku
na
kolečkách pro pohon starých
mlátiček,
fukarů
a
dalších
hospodářských
strojů,
mohutné
dřevěné sáně pro svoz dřeva, krásný
mobilní postřikovač s pumpou na
podvozku,
mléčná
odstředivka,
šrotovník, brus, řezačka a další
krásné staré stroje a nářadí. Na dopravu do depozitářů ještě čeká krásný pres na slámu. Abychom měli
starou sklizeň z období první republiky kompletně hmotně zdokladovanou, potřebovali bychom sehnat
ještě mlátičku. Nepřekáží u někoho z čtenářů těchto řádků někde doma ve stodole?
Z dalšího velmi pěkného daru pochází kolekce ordovických zkamenělin ze světově proslulého
naleziště v Oseku u Rokycan. Obsahuje řadu pěkných fosilií trilobitů, brachiopodů, hyloitů, plžů,
mlžů, ostnokožců a hlavonožců. S rodovým a druhovým určením zkamenělin výrazně vypomohl
paleontolog Muzea Českého krasu Mgr. Štěpán Rak. Z vlastních sběrů na starých haldách v Mirošově
přibyla malá kolekce karbonské flóry, a také graptolitů s ichnofosiliemi nasbíraných ve výkopech
na \Oseckém vrchu v Rokycanech. Současně jsme započali i jednat o nákupu pěkné entomologické
sbírky zaměřené na brdské brouky. Dojednán je i odprodej starší, ale plně funkční preparační vrtačky
s frézkou za symbolickou cenu, takže muzeum bude disponovat i slušnou technikou pro zpracování
především fosilních nálezů.
Posílila i sbírka historických fotografií. Muzeum dále získalo darem velmi pěkně zachovalý
piešťanský lidový kroj, který v prvé polovině minulého století sloužil v Rokycanech družičce při vítání
oficiálních návštěv a řadu menších darů, z nichž jmenujme např. historický pamětní list strašických
hasičů.
Vynikající přírůstky získal fond militárií. V sekci věnované prvorepublikové historii byl
dokompletován letní stejnokroj důstojníka pěchoty ze třicátých let doplněný o celou řadu reálií
z vojenské historie. Jako klenot do sbírek palných zbraní se podařilo získat znehodnocený těžký
kulomet vz.37 na polní trojnožce s originálním nabíječem nábojových pásů, vojáky označovaným jako
„mlýnek“. U chladných zbraní z období první republiky byl získán kompletní bodák vz. 23 ( dlouhá
verze) a bodák Manlicher vz. 1895 ( komplet s originálním závěsníkem) používaný československým
četnictvem. Do oddělení věnovanému II. světové válce přibyl stejnokroj četaře čs. pozemního vojska
ve Velké Británii doplněný řádně znehodnoceným britským kulometem Bren MK.I. Do části
věnované osvobození se podařilo získat legendární ruský těžký kulomet Maxim 1910 na typické lafetě
se štítem pro střelce (a dokonce s originálními ruskými „papíry“), samopal PPŠ 41 Špagin s bubnovým
zásobníkem, krátkou karabinu Mosin 1938 a opakovací pušku Mosin 1891/30 včetně bodáku.
Z krátkých palných zbraní přibyl do sbírek legendami opředený revolver Nagant 1895, automatická
pistole Tokarev 1933 a pistole ČZ 27, která sloužila převážně pro četnictvo a policii. Skvělé je,
že velká část zbraní má dochované příslušenství (nábojové krabice, nábojové pásy apod.). V sekci
věnované poválečným dějinám se podařilo dokompletovat uniformu důstojníka z roku 1951 ( tzv.
ruský vzor). Celá řada uniforem stále ještě čeká na kompletaci a opravu.
Ke konci druhé dekády května mělo muzeum v přírůstkové knize již 437 položek ve druhém stupni
dokumentace, tzn. 537 inventárních čísel a
celkem 734 kusů.
Muzeum ve spolupráci s Místní knihovnou
připravilo zajímavou výstavu „Přišli jsme ze
Západu“ o našich vojácích bojujících za druhé
světové války v řadách západních Spojenců.
Autorem a kurátorem výstavy byl Mgr. Tomáš
Makaj. Výstava je instalována v malém sále
Společenského domu ve Strašicích. Zde se
můžete seznámit i s osudy dvou strašických
rodáků pana B. Velvarského a pana Josefa
Polívky. Dále byla výstava doplněna i velmi
zajímavou besedou s válečný veteránem a
účastníkem bojů 2. světové války na Blízkém
východě, v Severní Africe a obrany obléhaného přístavu Dunkerque ve Francii, panem plukovníkem
Josefem Polívkou. Nadmíru zajímavá akce byla hojně navštívena veřejností.
Strašické muzeum také v květnu poprvé vyrazilo „do světa“. V rámci výstavy obrazů hořovického
malíře Václava Šestáka ve Lhotě u Kladna nazvané „Brdy, kraj tajemné krásy“, kterou kurátorsky
zabezpečil Dr. Lang, se muzeum představilo kolekcí dekorativních leštěných železitých křemenů
ze Strašic, Cheznovic, Tění, Zaječova, Řevnic, Hýskova a Sebečic.
O řadě činností muzea se můžete podrobněji dočíst i na muzejních webových stránkách
www.muzeumstrasice.eu
Dne 24.6.09 v 16:00 zahajuji kurz pro skupinu B v budově Mateřské školy.
POZOR!!! Cena kurzu jen 6990,Předpokládaná doba trvání 6-8 týdnů.
Bližší informace na tel: 775 690 819 nebo na www.autoskola.rokycansko.cz
Problematika údržby zeleně v obci
U obyvatel Strašic se často setkáváme s různými názory na povolení či nepovolení kácení dřevin
rostoucích mimo les. Někteří občané nejsou spokojeni s tím, co pokáceno bylo, jiní zase s tím, kde
kácení stromů nebylo povoleno. Je nutné k této problematice přistupovat citlivě. Stromy, kterých
kácení na obecních pozemcích bylo povoleno, byly buď nemocné (napadené houbou, duté, proschlé,
vyhnilé – hrozí pádem) anebo pro jejich nevhodné umístění (stíní do bytů, které jsou už tak vlhké
s plísní – ohrožení zdraví obyvatel v těchto bytech, hrozí pádem na přilehlé stavby). Hodně stromů
bylo v obci vysazeno živelně a nezapadají do prostředí. Na soukromých pozemcích se kácení posuzuje
na základě žádosti a zdůvodnění majitele pozemku. Všechny tyto a další důvody jsou zapsány
v dokumentaci o povolení nebo nepovolení kácení a tato dokumentace je uložena přehledně na OÚ.
Kdo má zájem, má do ní možnost nahlédnout. To, že Strašice o zeleň nepřijdou je řešeno jednak
náhradní výsadbou (za každý poražený strom se nařizuje náhradní výsadba dvou mladých stromů)
a jednak byly Komisí životního prostředí vytipovány v obci lokality, na základě kterých byl zpracován
plán rozvoje a údržby zeleně v obci. Samozřejmě neřeší celou obec, protože některé části Strašic
není nutné upravovat, jsou zkrátka hezké bez úprav. Tento plán je zpracován formou zákresu
do fotografie, co názorně prezentuje danou lokalitu před úpravou a po ní. Jedná se především
o sídlištní části obce, okolí Tankovky, cestu od mateřské školy ke kostelu,území pod kostelem
od Veského rybníka k nádržce ve Dvoře, Náves a cestu na Huť, Alej od radnice na Huť, okolí sochy
sv. Jana Nepomuckého, okolí pomníku Jana Husa, okolí bývalého KD, okolí prodejny Jednota, zeleň
kolem MŠ a ZŠ, plochy kolem ČOV, kasárna. Tento plán je uložen pod názvem „Revitalizace zeleně
v obci Strašice“ a kdo má zájem, může si jej na Obecním úřadu na požádání prohlédnout.
Na návrh pana Mgr.Kantora byly KŽP vytipovány další místa v obci, kam by bylo možno umístit
zařízení pro posezení u lesa (stůl s lavicemi, odpadkový koš, skříňka (tabule) pro informační text,
mapu, označení lokality apod.
V dalším je zpracován projekt na rekonstrukci tankovky jako dopravní spojky pro průmyslovou zónu
(kasárna). Tady se počítá s výsadbou cca 500 ks stromů a doprovodných keřů, čímž zároveň vznikne
pro občany Strašic příjemná procházková alej.
Při výčtu těchto aktivit na zkrášlení prostředí ve Strašicích nám nedá, abychom „některé“ občany
Strašic, kteří to ještě nezaregistrovali upozornili na to, že v kasárnách díky péči minulého i současného
vedení obce funguje již několik let sběrný dvůr. Proto nechápeme, že se pořád po obci u sběrných
zvonů na tříděný odpad a u popelnic objevují věci, které sem nepatří. Máme jako jedna z mála obcí
téměř ideální podmínky na to, abychom si naše prostředí udržovali čisté a upravené, záleží to jen a jen
na nás samotných.
Komise životního prostředí
Inzerce
Oznámení
Oznamuji všem současným, popř. budoucím klientům změnu svého mobilního čísla, které je
733 337 941. Pevné telefonní číslo je mimo provoz z důvodu poruchy spliteru.
Václav Sládek – elektrikář
Inzerce
Daruji do dobrých rukou domácího králíka ( stáří 1 rok) včetně všeho vybavení ( klec,
napáječka atd.)
Kontakt: 721 648 639
Pokračování oprav kostela Svatého Vavřince ve Strašicích v roce 2009.
I když se zdálo, že v letošním roce práce
na opravě kostela Svatého Vavřince ustaly, pravý
opak je pravdou. Přesunuly se dovnitř.
Již od konce března probíhala v kostele oprava
elektrických rozvodů. Bylo to třeba, neboť
původní elektroinstalace pochází z roku 1940.
Právě při ní byla tehdy objevena nástěnná malba
v prostoru presbytáře. Byla vytvořena okolo roku
1380, tedy v období panování Karla IV, zvaného
Otec vlasti. Malba zobrazuje:
• Krista na hoře Olivetské
• Kristovou zajetí
• Krista před Pilátem
• Ukřižování Krista
• Pieta – snímání z kříže
Obraz má jedinečnou historickou hodnotu. Bohužel při dostavbě v roce 1637 bylo zazděno původní
gotické okno umístěné v presbytáři v ose kostela a bylo proraženo románské okno proti již zmíněnému
obrazu. Tato nešťastná stavební operace způsobila, že po celý rok po dobu 4 století dopadaly každý
slunný den paprsky na tuto malbu.Ta díky vlhkosti kostela v zimě vlhla a v letě vysychala. Tím
docházelo ke spadu barev. Někdy na konci 19. století byla malba překryta , nátěrem imitujícím tehdy
oblíbenou strukturu mramoru. V roce 1906, bylo románské okno zazděno a na jeho místě bylo
vytvořeno pseudogotické okno jež známe dneska. Když v roce 1940 byla malba znovu objevena
proces pozvolného opadávání barev pokračoval. Za posledních 50 let se intenzita úbytku barev
zrychlila, tak jak stoupá intenzita slunečního záření. To je vliv globální změny klimatu o které
se vedou polemiky. Skoro zmizela na příklad lišta s nápisem která vodorovně prochází obrazem
a která ještě v polovině 60. let 20. století byla čitelná.
O záchranu se budou snažit restaurátoři, manžele Kubátovi z Prahy. Protože v původním záměru
bylo i kostel po 40 letech vymalovat nařídili památkáři průzkum omítky uvnitř lodě kostela. Při této
příležitosti byla v hloubce 3 cm náhodně objevena původní omítka s gotickou výmalbou. Zdá se tedy,
že jižní a severní stěna kostela nebyla při obléhání husitů ani Švédů zničena, jak se původně tradovalo.
Pravděpodobně až do výše spodní hrany oken je zdivo ze stejného období, jako je presbytář
a zákristie. Původní vchod do kostela byl dnes již nepoužívaný zadní vchod pod věží. Věž sama je dle
názoru památkářů jedna z nelépe dochovaných obraných věží v Západních Čechách. Obrannou věží
se rozumí stavba, do které se v případě nebezpečí uchylovali obyvatelé Strašic a která se dala stržením
schodů na kůr, které byly uvnitř kostela, hájit jako pevnost. Současný přístup na kůr po točitých
schodech je také novodobá přístavba z roku 1906. Nové nálezy odkrytých maleb by bylo možno
po souhlasném stanovisku památkářů poněkud zvětšit a zakonzervovat. Z malování lodě tedy letos
nic nebude.
Zajištění a restaurování obrazu v presbytáři by mělo trvat do konce září. V současné době jako první
operace bude odstranění obkladu dlažbou, která je asi do výše 1,2 metru okolo celého kněžiště
a i u bočního oltáře. Sondáží bylo zjištěno, že zedníci v roce 1940 osekali do této výše omítky
až na kámen a do cementové malty tyto dlaždice zasadili. Cementová malta pak je ideálním vedením
pro vlhkost stoupající do malby. Vhledem ke zvýšené prašnosti související s odstraňováním dlažby
je kostel kompletně uvnitř odstrojen.
Ne zcela se povedla loňská pozdně podzimní fasáda věže. Brzy nastupující mrazy na severní stěně
na několika místech znehodnotily jednolitost barvy věže a proto bude na poškozených místech
v záruce opravena. V rekonstrukci jsou i zadní dveře do kostela. Letošní oprava bude stát přibližně
550 000,-Kč. Podílejí se na ní OÚ Strašice 300 000,- Kč a Krajský úřad v Plzni částkou 250 000,- Kč.
Obec tak získá pro turistický ruch další lákadlo, které spolu s budovaným muzeem přivede do tohoto
regionu další návštěvníky. Pochopení minulých i současných zastupitelů tak pomohlo zachránit obci
jedinečnou historickou památku, která i když není obecním majetkem se stává vizitkou obce.
Rychlost prací uvnitř kostela ukáže zda nebude ohroženo konání pravidelného posvícenského
koncertu pořádaného místní odbočkou ODS. Nakonec koncert v komornějším provedení v prostorách
nové knihovny by se pro jednou také dal zorganizovat. Současně již předem zvu všechny, kteří
se jakoukoliv formou na celém průběhu oprav podíleli na dny otevřených dveří, které bychom
ve spolupráci s Místní knihovnou chtěli koncem srpna (až bude na co koukat) zajistit.
Za Občanské sdružení Svatý Vavřinec – Ing.Jiřička
Památkáři poznávali Brdy a Strašicko
V sobotu 23. května se konal tematický osvětový zájezd Sdružení pro obnovu památek
v Rokycanech a okolí do oblasti středních Brd. Jednalo se o členy Sdružení i o příznivce a zájemce
o historii, stavební památky a jejich
záchranu.
První zastávkou byl kostel
sv. Václava ve Skořicích, dokládající
osídlení i takto relativně vysokých poloh
už ve středověku. Přednášku o historii
kostela provedl Ing. arch. Jan Soukup,
předseda Sdružení a významný plzeňský
architekt. Sdružení se v minulosti
zasloužilo o obnovu zvonů v tomto
kostele. Vzácný tzv. rozvilinový oltář
pochází z kláštera v Plasích. U kostela je
hrob Dr. Mulače, zakladatele známé
nemocnice v Plzni.
Výprava
se
přesunula
(za stálého upozorňování na okolní
zajímavosti panem Karlem Jíšou,
jednatelem Sdružení) ke hrázi Dolejšího Padrťského rybníka a odtud podnikla menší tůru do míst
zaniklého benediktinského proboštství sv. Jana Křtitele v Teslíně. Výklad zde provedl Mgr. Tomáš
Makaj. Upozornil na základy na svou dobu neobvykle velkého kostela, který byl i s klášterem zničen
Janem Žižkou. Malebné lesní zákoutí doplněné dvěma v nedávné době obnovenými rybníčky
uchvátilo svým geniem loci všechny poutníky.
Po návratu k autobusu se výprava
přesunula přes lokality po zaniklých vsích Padrť
a Záběhlá k zámečku Tři trubky. Zde provedl
objektem a s jeho historií i současným využitím
nás seznámil pan František Kubů.
Poté již značně vyhladovělá výprava
dorazila do Společenského domu. Po obědě
v restauraci pana Petra Makaje seznámili pánové
Mgr. Tomáš Makaj a Ing. František Nerad
účastníky zájezdu za pomoci videoprojektoru
s dalšími zajímavostmi ke Strašicím přilehlé části
Brd, s průběhem rekonstrukce radnice a se záměry
na rekonstrukci MŠ a náměstí. Seznámili
též přítomné se vznikajícím Muzeem středních Brd. Pro nedostatek času i vzhledem k tam probíhající
akci nebylo možno shlédnout rekonstruovanou obřadní síň na radnici.
Jednou z hlavních zastávek výpravy byl kostel sv. Vavřince ve Strašicích. Opravu pláště našeho
kostela Sdružení iniciovalo. O kostelu i o osobě svatého Vavřince pohovořil Ing. arch. Jan Soukup,
doplnil ho Mgr. Tomáš Makaj, který seznámil přítomné s významnými objevy z poslední doby. Jedná
se o gotické malby, objevené při sondážích pod omítkou.
Poslední zastávkou byl hrad Valdek. O historii hradu a jeho stavební dispozici pohovořil Mgr. Tomáš
Makaj, který je, kromě jiného, členem Klubu Augusta Sedláčka a významným strašickým
kastelologem. Všichni se shodli na nutnosti hrad vyčistit od náletových dřevin, odborně prozkoumat,
zdokumentovat a zakonzervovat, aby nedocházelo k další devastaci objektu.
Značná část účastníků tohoto kulturně poznávacího zájezdu byla z Plzně a akce tedy posloužila i jako
propagace obce a jejího širšího okolí. O její příjemný průběh se zasloužil i Fabián, který nám zajistil
ideální počasí.
Mgr. Jiří Kantor, člen výboru Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech
Z kultury
Strašická hudba v Hromnicích
Strašické Collegium musicum bylo
v květnu
pozváno
do
Hromnic,
na severním Plzeňsku, k vystoupení na
oslavě „Dne matek“.
Pořadatelům jsme prostřednictvím místní
knihovny
poslali
kompaktní
disk
s nahrávkou
brdských,
žinkovských
a chodských písní, aby věděli, co jim
chceme zazpívat, povídat a zahrát.
Obratem jsme dostali žádost o nacvičení
a zazpívání jejich písně „ V Žichlické
hospodě“. Touto lidovou písní, recitací básně
Karla Vokáče – Maminka, výstavou knih
strašického rodáka „Vhrsti“ spolu s grafickou
upomínkou od St. Juríka jsme zahájili
vystoupení. Pozornost posluchačů a spoluúčast
na vystoupení doprovázená jejich zpěvem,
to byla odměna všem účinkujícím. Hlubokým
citovým zážitkem byla recitace básně
Jar. Seiferta „Čechy krásné“ a zpěv chodské
ukolébavky „Hájo, hájedlo“ Celý sál spolu
s účinkujícími v té chvíli byl naladěn
na společnou lyrickou notu. Závěrem
vystoupení si všichni společně zazpívali směs
lidových písní.
Během vystoupení a z rozhovoru s účastníky
bylo poznat, jak obce našeho kraje spojuje
láska k lidové písni. Rozhodně stálo ukázat,
že i ve Strašicích žijeme kulturou
podporovanou obecními zařízeními, tak jak
to u nás bývávalo zvykem.
Na červenec připravujeme povídání a zpívání
písniček ze strašických „ Májů“. Budeme rádi, když se do Společenského domu přijdete
pobavit, zazpívat si a vzájemně se setkat s těmi,
kteří první máje po osvobození pořádali
i s těmi, kteří v tradici pokračovali a dále ji udržují.
„Čí jsou Máje?“ No přece: „Naše!“
Václav Hájek
Změny v ceníku placených služeb a poplatků Místní knihovny Strašice
platnost od 1.6.2009
Registrační poplatek – občané nad 70 let
Tisk nebo kopie stránky A4 černobíle
Tisk nebo kopie stránky A4 barevně
zdarma
3,- Kč
6,- Kč
Dne 13.5.2009 proběhl v celé České
republice nadační den nazvaný Český
den proti rakovině.
Zúčastnili jsme se ho i my ve Strašicích.
Oddíly Světlušky a Bobříci se svými
vedoucími prodávali po celý tento den
symbol boje proti rakovině – kvítek
měsíčku lékařského.
Tímto srdečně děkují všem, kteří přispěli
a zakoupili si alespoň jednu kytičku. Každý
tak dostal příležitost pomoci a možná
zachránit i život.
Děkujeme moc a doufáme, že se zase příští
rok k nám připojíte.
Pionýrský oddíl Světlušky a pionýrský oddíl
Bobříci
Jak dopadla letošní otevřená střelecká soutěž BRDSKÝ STŘELEC
Dne 16.5.2009 se uskutečnil na „Muničáku“
další ročník otevřené střelecké soutěže Brdský
střelec.
Počasí nám moc nepřálo a už od časného rána
drobně pršelo.
Účast nebyla proto moc velká, ale i přesto
si přišlo pár odvážlivců zabojovat.
V lese bylo rozmístěno 8 stanovišť a to: střelba
ze vzduchovky, střelba z foukačky, praku,
hod šipkami na terč, střelba z kuličkové pistole,
střelba z luku, střelba z paintbolové pušky a hod
granátem.
Družstva byla rozdělena podle věku do několika
kategoriií.
Absolutním vítězem jednotlivců, který převzal
trofej se stal Daniel Niemiec, ale i na ostatní
soutěžící zbyly drobné odměny.
V poledne si děti opekli špekáčky, najedli
se a odcházeli spokojeni domů. A jak už to bývá,
protože zákon schválnosti funguje vždy a všude,
při odchodu domů se vyčasilo a po celý zbytek dne se na nás krásně usmívalo sluníčko.
Těšíme se na hojnou účast na dalším ročníku.
Pionýrský oddíl HVĚZDA
Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně v budově Společenského domu (PDA).
Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na emailovou adresu:
[email protected]
Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky dávejte nejlépe jako přílohu. Lépe se tak pracuje.
V případě nepřítomnosti redaktora můžete použít schránku označenou „ Místní knihovna“.
Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci.
Barňák vychází první týden v měsíci.
Webové stránky knihovny jsou na adrese www.knihovnastrasice.eu
Barňák vychází nákladem 400 Ks.
Místní knihovna Strašice a Collegium musicum se zpěváky Vás zvou na posezení
….A MÁJE ŠLY
NAŠÍM
ŽIVOTEM
Přijďte si
zavzpomínat a
zazpívat písničky ze
Strašických Májů
zpívané již 62 let,
poslechnout Besedu
a popovídat si s
přáteli, se kterými
jste Máje prožívali.
5. července
2009 od 15. hodin
v restauraci
Společenského domu ve Strašicích.
Zveme všechny děti do
„ Pohádkového lesa“
Kdy: 12. června 2009 od 16 hodin
Kde: Na hřišti pod lesem
Komise pro kulturu sport a turismus
Vítání občánků
Dne 12.května 2009 pan
starosta Jiří Hahner
přivítal do života další
strašické občánky. Patří
mezi ně Tereza a Kristina
Buršíkovi, Anna
Elicarová, Veronika
Červenková, Šimon
Červenka, Jan Šána,
Maxim Mikulík, David
Hrách, Jakub Havel,
Oliver Svätopluk Vaniš,
Alžběta Sedláčková,
Jaroslav Dostál, Michal
Zkuhrovec, Tomáš Jurča, Jáchym Spáčil. Všem občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do
života.

Podobné dokumenty

Opevnění u sv. Barbory nedaleko Všekar

Opevnění u sv. Barbory nedaleko Všekar práce m moc nebavila a já hledal n jaké odpolední povyražení. Náhodou jsem se dostal do atraktivního prost edí um leckého ateliéru prazvláštního um lce Miroslava Zikmunda. V n barev, kouzelné prost...

Více

Výroční zpráva 2014 - Muzeum a galerie v Prostějově

Výroční zpráva 2014 - Muzeum a galerie v Prostějově byla v roce 2014 omezena z důvodu nedostatku inančních prostředků. Sbírky tak byly doplňovány především formou nákupů za symbolické ceny, dary vzhledem k nevyjasněné právní situaci v této oblasti...

Více

2011_02_Zpravodaj - Svaz chovatelů českého strakatého skotu

2011_02_Zpravodaj - Svaz chovatelů českého strakatého skotu populace strakatého skotu, která již nyní představuje skoro 6 000 býků. Současně s rutinní částí genomiky se Svaz zapojil také do podání žádosti mezinárodního projektu Gene2Farm. Je potěšitelné, že...

Více

MINI bylo výzvou!

MINI bylo výzvou! vyvíjí systém, který je na tuto chybu schopen upozornit. Systém pracuje na principu spojení navigačního systému a vnější dopravní infrastrukturoy, nebo komunikačního konceptu, kdy komunikují jednot...

Více