zde ke stažení - Obec Číčovice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Číčovice
STAvEBNí úŘ,tn vnr,xÉ pŘírnpy
ob€cní úřad v€lké Přílepy PrAž§k6 č.p.ló2 25264 v€lké
spis,
zn,I
cj.:
Archiv:
Vyřizuje|
e-mai]:
Přílepy tcl.:220
80/20l2-Kv
ovP4386/2013
Výst,328.3
-
Dne| 25,1,20l3
5'7
Cíč-5L7l2
Ing, Daná Kuchařová
su [email protected] prilepy
931015
cz
nozrrooNurí
í ZEMNi RoZHoDNt Ti
výroková část:
stavební úřad velké Pmepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13odst l písm,8) Zákonač, 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále ]en
"stavební zákon"), ý (tzgínníínřízení po§oudil podle §84 až 9l §tavebního ákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (díle jen 'rozhodnutí
20.11,20l2 podal
o umístění stavby'), kterou
dne
Jan Kolář, nar. 22.10.\973, Číčo'i.je78,252 6t stř€dok|uky,
kterého Zstupuje vla§ta Košková, nar. 2.9.1935, AfricM 620/24, vokovice, 160 00 Praha 6
ídáleJen ')ádatel"l, J na lalladé tohoto posouzenj|
L
§ 79 a 92 stavebního zákona a § 9 tryhlášky č 503/2006 sb., o podíobnějšíúpíavě
územníbo řízení, Veřejnoprávní srrilouvy a územního opatření
vydává podle
rozhodnutí o umístěnístavby
vrtáná studna
(dile Jen "slavbá"
) na
po/emlu
a vodovodní přípojka
piíc č 5 I 7/2 v lcli\l
ralnim u7erru Velké Člčo!ice
Druh a účelumistbvané stavbyI
-
víaná studna hloubky
29 m průmě.u l40rnm vystíojen1! pážnicemi
zdroj vody pio rodinný dům a zálivku zahrady
vodovodní příPojka PE 32 délky 6410 mm
PVc,
studna bude sloužit jako
Umístěítj stavby na pozemku:
Vrtaná studna je umístěna na pozenrku parc, č, 5l'7/2 y kaíastíól,nírnúzemívelké Číčoviceve
souřadnice umístění stavby studny: x: 1034240,'7'7 Y: 754802,8
-
vodovodDí přípojka je Umístěna na porcmku parc. č. 517/2 v katastrálním územíVelké ČŇovice
II.
stanoví podnJnky přo umístěnístavby|
1.
stavba bude umístěnav souladu s 8rafickou Přílohou roáodnutí, která obsáhuje výkes současného
stavu územíV měřítku kataskální mapy se zakeslením §tavebního PoZemL-u, požadovaným
uínístěnímstavby, s vyznačenímvazeb a v]ivů na okolí, zejména vzdáleností od híanlc pozemku a
sousedních staveb, kerou vypracoval ing,Jan Frič, za Humny II, č.p,346, 273 03 Tuchlovice.
čKAIT 27l3E,
ČJ ow4]86,20l]
str 2
Úěastníci řízetrí na něž se vztahuje íozhorlnutí spávního orgánu:
Jan
Kolái, naí. 22,10,]973, Číčovice18, 252 68 sředokluky
odůvodnění:
Dne 20. | 1.20l2 podá| žadalel ádost o vydáni íozhodnutí o umí§tění stavby,
stavební úřad oznámil zaiájení územnlto řízení Známým účastnjlůmřízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústníjednání sPojené s ohledáním na íí!ístěna den
8.1,20l3, ojehož výsledku byl sepsán protokol,
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně p|ánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkůmna využíváníúZemí,
stanovi§ka sděli]i:
-
MěÚ Čemošice, odboí životníhoprostředí dne L4.112ol2 pod
Zn,
s-MUcE
4550312012
o7PItch
stavební úiad zajistil vzájemný soulad předložených Závazných stanovisek dotčených ořgfuů
vyžadovaných zvláštnímipředpisy a zaknul je do podmínek rozhodnutí,
stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení právních pfudpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - dalšídotčenéosoby:
obec Číčovice,Jo§ef Jelínek, Maíie Jelínková, Tm PRAGUE PRoPERTY soLUTIoNs
RWE Cas Net, s.r,o,, Jana Krblichot á
s
í.o.,
Vypoiádání s návrhy a námitkami účaslruků|Úcastnrci neuplatnili návrhy a njmiú}.
vyhodnoceŇ připomínek Veřejnosti| nepodala Připomínky
vypořádáŇ
-
s
vyjádřeními účastnflGik podkladům roáodnutí:
Účastníci sek podkladům íozhodnutí nev yjádři
I
Pouč€ní účastníků:
Proti tomuto roáodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
IGajského úřadu sředočeskéhokraje pod.áním u Zdejšího správniho oí8ánu.
odvolání se pod.ává s Potřebným počtem stejnoPi§ů ta}, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis NePodáli účastnftpo!řebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní or8án na náklady účashíka,
odvoláním lze napadnout výíokovou část rozhodnutí, jednotliÝý výrok nebo jeho vedlejší Ustanovení,
odvolání jen píoti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné,
stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecníínu
úřadu, jehož územního obvodu se Umístění stavby týkí, neníli sám stavebním úřddem, popřípadě léž
speciánímu stavebnímu úladu,
Rozhodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zá,kona platnost 2 rcky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či Zařízení, nedošIo-Ii Z povahy věci kjejich konzumaci,
In8, DaDa Kuchařová
vedoucí stavebního úřadu
čj, oW_0386/20t3
sE,3
Toto omámc!í mu§í být Yyvěšeno po dobu 15 dnů.
Dnem vyvěšení je den vyv욀ní na útedníd€sc€
vn
eu* a*,
..4.1..
sprá\Ťffo ořgánu, který pí§eEnost doíučuje.
f ! ;.,.. ?_.(!,
§"!!č:
RAzítko, podpi§ or8ánu,
vwěšení a §ejmutí oznámení,
Poplatek;
spíávní poplatek podle zÁkofua č.634nm4 sb,, o §právních Poplarcích Položky lt písm. a) ve výši 1000
Kč byl záplacen.
obdrží:
účasmíci(dodejky)
Jan Kol|ái, Číčoviceč.p.18,252
68 sťedokluky
vla§ta Košková, Africká é,p, 6ml2A,yókoviae, |60 00 Praha 6
obec Číčovice,IDDS: kqzak94
252 68 středoktuky
54,25268 stř€dokluky
TI{E PRÁGiJE PRoPERTY soLUTIoNs §.í.o., IDDS: jc466zx
RwE Gas Net, s.í.o., IDDS: ídxzhzt
Jana Kólichová, Na dloubém lánu č,p. 41MI, Vokovice, 160 00 Praha 6
do!čenéoígány
Mést§ký úřad Čemošice,odbor živornípro9tŘdí, IDDS: u4óbwy4

Podobné dokumenty

ROZHODNUTI úznvrNí RozHoDNuTí

ROZHODNUTI úznvrNí RozHoDNuTí Odvolání se Podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaŽdý ÚČastník dostal jeden stejnopis. NepodáJi účastníkpotřebný počet stejnopisů, r.ryhoioví...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení JoseťPour, nar. 7.12'1956, Matějská č;.p.24l6/1' Dejvice, 1ó0 00 Praha 6, Ing. Miloš Pšenička.nar. 28.3.1931, Strakonická č.p. l353/3, 150 00 Praha 5, Pave1Rozum, nar. 10.7.l969, Kariovarská č.p' z...

Více

o umístění stavby RD (Počinková, Svatoš)

o umístění stavby RD (Počinková, Svatoš) - Účastníci se k podkladům rcáodnutí nelyjáďili. PorrčeDJúčastníků| Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15 dnůode dnejebo ozÍI|ámení plánovánía k odbon úzeÍnního stavebníhořádu KrajskéhoúřaduL...

Více

C`tN I RUM PAL]\IOVKA. A.S,

C`tN I RUM PAL]\IOVKA. A.S, Centrem Palmovka, a.s.. IL'(): l+7q6540. sc sidlem Zcnkktr.a l/jj. Irraha g. psa lS0 00. zapsand'" obchodninr rejstiiku rcdenenr Mdstskinr soudern r prazc. oddil Il. ,,lo)ka 16872. zastoupcnii Mich...

Více

Volně stojící spotřebiče

Volně stojící spotřebiče jeho obsluha intuitivní a postupy optimalizované.

Více