2/2010 (září)

Komentáře

Transkript

2/2010 (září)
Milé sestra, brat i a p átelé,
skon il as prázdnin, dovolených a teplého
po así se slune ními paprsky. N co krásného je
pry . Ale za íná n co dalšího. Období podzimu
plné pestrých barev, šustícího listí a poušt ní
drak . Podzimní krajina svou krásou a barevností
p ímo láká k procházkám. Na ty, kte í mají
zahrádky, ekají podzimní povinnosti – posekat
trávu, sklidit plody, zast ihnout stromky a ke e.
Snad každý ve svém
život
jednou
ekl "Kdybych to byl v d l, tak bych........"
Otázka budoucnosti se dotýká každého z nás.
Budoucnost?
Kam se mám vydat? Mám postavit d m nebo žít v
byt ? Mám studovat nebo jít už
pracovat nebo sloužit? Jakou profesi
si vyberu - kým budu? Jak mám
vychovávat své d ti? ím je, nebo
svou rodinu zajistím? Do eho vložit
své peníze?...atd.
Budoucnost. Kolik lidí se snažilo
rozlousknout toto slovo. N kte í
pomocí vlastního uvažování o historii,
poznatk
jiných kultur. Jiní zase
hledají pomoc u moudrých tohoto
sv ta
nebo
skrze
horoskopy,
jasnovidce a jiné praktiky.
V Genesis (1Moj) ve 3. kapitole je
p íb h prvních lidí a tam se nachází
v ta, která ke m promluvila.
"Budeš jako B h, poznáš dobro a zlo." Gn 3,5
Kdo by toto místo neznal - že? M však zarazilo
první slovo - BUDEŠ.
Ty se dostaneš do pozice...... Ty prožiješ..... Tebe
potká........
Jako by tam byla skrytá nespokojenost se
sou asným stavem. Tam v budoucnosti t potká
Poslední nitky babího léta jsou vyst ídány
podzimními mlhami a plískanicemi. Dlouhé ve ery
p ímo lákají k posezení nad knihou s šálkem
vo avého
aje. P eji vám krásné prožití
podzimního období s knihou knih – Biblí a
požehnáním našeho Pána Ježíše Krista.
-Vlasta N.-
to št stí. Tady a te to je málo.
Nespokojenost se dotýká nás lidí. Ten se mi
nelíbí, to se mi nelíbí, tahle v c se mi nelíbí a
pytel nespokojenosti se trhá a trhá. Je jako
bezedný, po ád je možné si na n koho st žovat,
n koho kritizovat, s n ím být
nespokojený.
Slovo - Budeš - nasm ruje náš zrak
kup edu. Toho jsou si v domi mnozí
a tak nabídky zajišt ní budoucnosti
se jen hrnou.
A v té chvíli pro slovo BUDEŠ
nevidíme to slovo JSI.
B h nás neošidí o budoucnost, také
o ni mluví, jen s malým rozdílem.
"Jestliže dnes uslyšíte...." Žid 3,
7.15.
B h íká, že š astná budoucnost
za íná dnes. Dnes mám p iležitost,
zítra už je to nejisté.
Jeden citát na záv r:
" Mezi v erejší lítostí a zít ejším snem, je
dnešní p íležitost."
Ivan Michalec
(a my Ivanovi d kujeme za jeho slovo, kterým nás
tak
dlouho
provázel,
vychovával
nebo
povzbuzoval)
k
a
Nutno íci, že za átkem tohoto školního roku si skute n na nudu nem žeme st žovat. A
p estože jsme zažili ak ní prázdniny a vzpomínky po ád ješt zlátnou ve vzpomínkách,
události zá í to zcela p ebíjí.
1) nastupuje nový kazatel Vašek Vondrášek s rodinou
2) je otev ena nová modlitebna a centrum na Malesické ulici.
Ob události nás napl ují o ekáváním, nad jemi a radostí, zárove ale také otazníky a
obavami. Poj me nap ed p edstavit rodinu Vondráškových.
Poprosili jsme Vaška o jeho „úvodní“ slovo.
-hl-
Ud lili jste nám velikou radost kyti kou a dárkem,
který jsme od vás dostali na našem p ivítání za átkem
zá í na Doudlevecké…
Byly to pro naší rodinu zvláštní pocity, když to
pro nás bylo tolik nových tvá í… Po ád jsem se
nenau il, kdo ke komu pat í do
rodiny, kdo s kým a kdy co…
Kam jede tramvaj .4 a kam už
nejede tramvaj .2 – kde je
Košutka a kde je nákupní
st edisko Centrum… Kde je
Mrakodrap – který tam žádný
nestojí a kde je „U práce“… Už
mám za sebou inaugura ní
trapas, po jehož absolvování jsem se snad stal
právoplatným cestujícím na místních linkách MHD,
když jsem se nejd íve nemohl do tramvaje dostat,
protože se mi neotev ely dve e –a pak zase z stali
dve e zav ené, když jsem cht l vystoupit – už vím
k emu je ten ervený pupík
Bratr Lipo zd raz oval,
že kytka, kterou jsme od vás
dostali je BAMBUS… Všichni
víme, kdo a pro se p irovnává
k bambusu… Neberu to od
Honzy osobn , nem že být
každý výrazn studijní typ jako
je on, p esto si na ten BAMBUS
astokrát vzpomenu… Totiž
bambus je zajímavý v tom, že
roste velice rychle a jeho r st má
úžasnou sílu… Dokáže pror st
astokrát vše, co mu je v cest …
A to je asi moje vize… Nemám
ambice, že v dob
kdy si
p jdeme tak n jak blíž p i sob
cestou života a budeme se
potkávat v Klí i dokážeme v ci,
které jste dote ka neprožili…
Nemám ambice na to, že by
kázání, kterými vám budu
sloužit byla taková, na která nezapomenete… Nemám
ambice na to, že náš sbor se zaplní zástupy nov
pok t ných p átel… … Kde nebudu ten rostoucí
BAMBUS jenom já, ale co nejvíce z nás… Jak íká
krásn Písmo: 2 Korintským 3:18 „Na odhalené tvá i
nás všech se zrcadlí slavná zá Pán , a tak jsme
prom ováni k jeho obrazu ve stále v tší sláv - to vše
mocí Ducha Pán .“ T ším se na to,
že z vašich tvá í uvidím Pána Ježíše,
který se tam bude zrcadlit – práv to
dává našemu životu smysl a
„drajf“… Kéž ješt
hodn krát
spole n prožijeme, jak to vypadá,
když Duch vede – kolikrát práv
tudy, kudy se nám p edtím necht lo a
kde jsme se tomu „zuby nehty“
bránili… A práv tam kde bychom to možná nejmén
ekali prožijeme Boží blízkost a milost… Kéž je
BAMBUS na dalších pár let v našem spole ném erbu,
jako „klí ový“ symbol… Pán B h s námi a zlé pry
Vašek Vondrášek
PS. N kdy mám veliké pochybnosti o
svém osobním r stu… Když jsme se
vítali a rozbalovali jsme si pak ve er
dárek od vás, byl jsem povzbuzen…
V bedýnce od vás byly samé
Margotky… Prý že vás inspiroval
br.Erben k tomuto po inu… Žel
Radek m znal dob e p ed více jak 15
lety – to bych se pro kousek
Margotky rozkrájel… Ale pak jsem
m l Margotku tak asto, že jsem se jí
p ejedl a dneska se jí když mohu tak
vyhnu… Vidíte, už jsem dál, pak že
se lov k nem ní.
Máme nyní
doma zásobu Margotek do druhého
p íchodu… Až k nám p ijdete, víte co
vás eká
PSS. Kéž by jsme se spolu dokázali
ješt hodn krát zasmát sami sob , to
je úžasn osvobozující… A jen v opravdové laskavé
svobod lov k roste…
Položili jsme Vaškovi n kolik otázek
- Protože t možná p ece jen n kte í v bec neznají,
prosím t mohl bys na úvod íci n co o svém
život , kdy, kde, co a jak. Budeme ti velice
vd ní…
Narodil jsem se na krásné datum, za které jsem celý
život vd ný, což je 8.8. 1971. S místem svého
narození se nechlubím, ale vyr stal jsem na krásném
nádherném
jihu
ech,
v blízkosti zámku Hluboká nad
Vltavou. Velice rád vzpomínám
na sborové spole enství sboru
eské Bud jovice, ve kterém
jsme nejen vyrostl, ale se
kterým jsme i po sametové
revoluci stav li nový sbor, což
pro nás všechny v té nádherné
dob
byla
velice
hezká
zkušenost… Jsem vd ný za
Boží zavolání k N mu skrze
knihu „Boží otcovské srdce“ a
pozd jší rozhodnutí se pro N ho ve k tu v mých 18
letech. Vyzkoušel jsem si d lnickou profesi, což mi
bylo velkým požehnáním a školou, pak jsem šel po
„civilce“ studovat teologii. Pozd ji sloužil na sborech ve
východních echách, pozd ji na blízkém jihu a nyní
nás Pán p ivedl mezi vás… Mám darem manželku
Radku a dv d ti, Anežku a Vašíka.
D kuji ti, a co bylo v tvém život rozhodující pro
rozhodnutí sloužit Bohu jako kazatel?
Osobní zkušenost, kdy jsem si mohl na Pána Boha
vírou „sáhnout“ a prožít co to je, když se o N j m že
lov k op ít + m j krok na seminá byla osobní silná
zkušenost s Božím vedením a pozd jší nabídka, jestli
by m
Pán B h cht l
„draftovat“ jako kazatele, že
ne eknu ne…
Co T na této práci nejvíce
baví?
Dobrodružství víry, kdy se
lov k po ád více dozvídá o
Bohu, o sob , o lidech…
Na jihu nám bylo moc moc dob e, lou ení pro nás
nebylo jednoduché, ale p ijímáme to všechno spojené
se st hováním jako z Boží ruky… Jako nové
dobrodružství víry, kdy nás Pán obdaruje n ím, co
bychom nepoznali, kdybychom sed li v „teplí ku a
záv t í“ doma za pecí… Zatím nás v Plzni potkávají
samé hezké v ci a samí milí lidé, ale život nejsou
„VéKáVé ka“, tak ekám, kdy se mezi r žové slony
p iplete n jaký vlk :o)
sm rovkou…
Za íná nový školní rok, máš pro
toto období n jakou vizi?
Jasn , rád bych dovybalil všechny
st hovací bedny a po ádn se
rozkoukal… Je to moc moc nových
vjem ,
setkání,
tvá í
a
skute ností… Je mi trapn , že se
po ád svého okolí na n co ptám…
Modlím se o moudrost vid t kudy
vede Boží cesta… V ím že mnozí
z vás budete m i mé rodin
Máš as na n co, co t baví a v bec to nesouvisí
s Tvojí kazatelskou inností?
Myslím že s kazatelováním souvisí všechno v mém
život , protože to je životní styl… Baví m moc v cí,
baví m když mám chvilku íst životopisy nebo
psychol.literaturu, t ším se až zase za nu b hat (
abych nedopadl jako br.Lipo), t ším se až si zase
po ádn zahraju na kytaru…
Jaké ro ní období máš nejrad ji?
Miluju naprosto bezkonkuren n ten podzim a jeho
melancholie, jeho barvy, jeho náznaky toho, že vše je
pomíjivé… To je mé top oblíbené
životní období…
Jaké jídlo ti Radka uva í, když T
chce ud lat radost?
Naprosto bezkonkuren n
vít zí
smažák… Žel když jsem se vrátil
v era ve er dom , m la Raduš na
plotn rýžový nákyp, což je pro m
osobn
kuliná ský Armagedon…
Snad se mi toto jídlo na dalších 5O
let vyhne…
A
naopak,
co
bys
„nemusel“.
Chvíle, kdy mám pocity
marnosti a zbyte nosti všeho
– nebo naopak když si
p ipadám jako „ editel marmeládových dol “ – vždycky
pak od Pána dostanu p es prsty a tak zhruba jednou
za p l roku se vracím po ád znova ke své
nejoblíben jší knize Bible – ke knize Kazatel, kterou
tu pak celou a která m vrací do reality a Boží
náru e.
Pro manželky kazatel
je toto
nutné st hování zcela jist ješt
náro n jší, než pro kazatele samotné. Víš jak jí to
vynahradit? Víš, co Tvoji ženu dokáže vždycky
pot šit?
Naprosto vždycky výlet na její milovanou Šumavu,
okoláda Ritter sport s mandlemi, nebo Láze ské
trojhránky…
P išel jsi do Plzn na nové p sobišt . Jak se cítíš?
Je to obava, nadšení nebo co?
Poslední otázka je taková klasická. Co bys vzkázal
svým sbor m v Plzni a Rokycanech?
Jak íkal jeden mnich – a jak jsem citoval p i našem
p ivítání se na Doudlevecké :“Co je ve mn dobrého,
je z Pána Boha, co je ve mn špatného, k tomu se
p iznávám“, nezapome te na to
. Kéž jsme si
navzájem oporou a požehnáním na naší spole né
cest a jednou když se budeme ohlížet nazp t, kéž
vzpomínáme na naší spole nou cestu, když jsme si šli
tak n jak blíž sob , jako na dar od Pána Boha, který
jsme dostali a který nám již nikdo nebude moci vzít…
D kuji za rozhovor
otázky kladl a zaznamenáal –hl-
Další d ležitou a naprosto jedine nou událostí bylo otev ení a odd lení ke služb nové modlitebny
na Malesické ul. Tato stavba byla dokon ena p esn podle plánu, aby mohla sloužit sboru Plze 1,
ale také obyvatel m Plzn , prost ednictvím KVK centra.
Na zahajovací sobot zazn lo mnoho krásných písní, zajímavých a hlubokých myšlenek, také mnoho p ání
a gratulací. S jedním p áním p icházíme také my:
Milé sestry a brat i ze sboru Plze 1. Máme velkou radost z vaší nové modlitebny a p ejeme vám, aby se stala
vaším p íjemným a laskavým domovem a vašim p átel m p ístavem. Aby byla pro n úto išt m, kde budou
nalézat vaše p átelství a lásku, a skrze n také evangelium a samotného Ježíše Krista.
Protože jen ON je odpov dí na ne ešitelné otázky dnešního sv ta.
Jsme nadšeni, že jste se rozhodli nabízet evangelium takovou formou, která vychází vst íc lidem, kte í žijí
kolem nás. T šíme se na spolupráci, protože také nám je tento zp sob, ší ení dobré zprávy o Spasiteli, velice
blízký. V íme, že spole n dokážeme oslovit naše m sto ú inn ji a hlasit ji. V íme, že se dokážeme
navzájem podep ít a modlitebn podporovat ve chvílích únavy a problém . V íme, že dokážeme vždy najít
spole nou e . P ejeme Boží požehnání a p ítomnost ve vašich životech a služb .
sestry a brat i ze sboru Plze 2 (Klí )
Nedávno jsme spole n prožíli
Robinzonádu
o P átelství.
Následují závody - Rychlá kola..... a konec školního roku. Všichni se
t ší na prázdniny - Tábor u Hadovky, plavení po ece Oh i a
nakonec boj tým z jednotlivých zemí - Camporee.
Dnes op t za íná škola a zase jsme o rok starší - vedoucí i
d ti. Jako rodi si jen st ži uv domuji, že m j Milánek, Františka,
Pepí ek už zdaleka není MIMI ale mladá sle na i mladík, kte í mají
své otázky, problémy a sv j sv t.
Je na nás mu porozum t - dokud je as.
Pathfinder - darovaný as?
Jeden z mladých následovník Ježíšových se jmenuje Tomáš.
Když si na n j vzpomeneme, hned myslíme na
skeptika, pochybova e, duchovn tedy nic moc, skoro
nev ící - vždy se íká - nev ící Tomáš.
Ano na první pohled to tak vypadá - ale kdo Tomáše
zná, kdo si dá as mu naslouchat, ten nalezne poklad a
pochopí.
o lásce svého Otce. A tento Otec nechává svého syna
jen tak, jednoduše zem ít - jako vraha,uprost ed
zlo inc , nejpotupn jší smrtí. Víte jaké to muselo být
zklamání,zlost...zmatek.
2. Možná jej zklamali u edníci. Zkušený Petr,
nebojácný, vzor pro ostatní, ve kterém se Tomáš vid l,
nyní zapírá JK.
3. Možná je Tomáš zklamaný - sám ze sebe. Jak ho
musely rmoutit, obvi ovat jeho vlastní slova: „poj me
i my, a zem eme spolu s ním.“ Ud lal to? Ne, není
lepší než ti ostatní. Velká slova to mu jde, ale skutek,
utekl.
Pathfinder je p íležitost pro kolektiv, spole enství ale i
pro ty kte í jsou jiní. No ní hlídky, konflikty, ešení
problém , ale i prožívaná radost z úsp chu, to vše
vytvá í možnost se lépe poznat, pochopit a hlavn
doprovodit a p ipravit naše Milany, Františky a
Pepí ky pro život. Pro život s Ježíšem.
Když Pán Ježíš hovo il o tom, že p jde do JudskaJeruzaléma (cht li jej tam zabít),zmocnila se u edník
panika, ale byl to Tomáš, kdo nabádá ostatní: „poj me
i my, a zem eme spolu s ním.“ (Jan 11,16)
Tedy, to co Tomášovi chyb lo, jist nebyla odvaha.
A pak je tu ješt jeden malý detail, který mne u tohoto
mladého muže dojímá: Jan 20,19-24
U edníci zde zažili n co neuv itelného. Setkal se s
nimi Ježíš - vstal z mrtvých. Avšak jeden ho nevid l Tomáš.
Tomáš s nimi nebyl, distancoval se od nich-jak to?
Jestliže my, nebo naše d ti se distancují, m li bychom
si položit otázku - jak to? Neházejme na nikoho špínu,
nebo laciná vysv tlení - jak to, že tam Tomáš nebyl?
1. Možná se zklamal v samotném Bohu. Ježíš hovo il
D kuji všem, a jsem vd ný rodi m i vedoucím, t m
kdo si ud lají as pro to, aby naslouchali Tomáš m a
stali se oporou a svým životem se stali ukazatelem k
Ježíši Kristu.
Ivan Michalec
Rád bych se pod lil s tím, co mn ud lalo radost, a to, že uvažujeme o vybudování sprchy a po ítáme jako Klí ,že
m že nastat n co podobného jako v sever. echách letos (byl jsem jen na pár dní s ADROU) a my budeme moct
nabídnout prostory Klí e coby ubytovnu,sklad,a centrálu ADRY,kde by se shromaž ovaly prac.pom cky....,
dobrovolníci by mohli p espat,osprchovat,najíst... .
D kuji Bohu,že bude v Plzni nové st edisko" velkého sboru"!!!!!, Aktivity,které má KVK v programu nabídky pro mladé
i starší,to je n co,co asi te nedokážeme úpln posoudit. Prosím, MODLEME SE ZA KLÍ A JEHO
PROGRAMY,ALE TÉŽ ZA KVK VE SKVRNANECH A NAŠE BRATRY A SESTRY V NICH SE ANGAŽUJÍCÍ.
PJK kéž požehná naše cht ní,též Vaškovi Vondráškovi jako našemu novému pastý i!!!
LK
Kostelník nev í svým o ím. Paní Majerová kle í
zbožn v lavici, p ed sebou modlitební knihu
a vedle ní um lý chrup. "Asi vás ruší p i modlitb ," ptá
se se zájmem. "Ale kde, ten chrup pat í mému Emilovi.
Musela jsem mu ho vzít, on by mi mezitím sn dl doma
bábovku."
Jedna anglická dáma cht la p ed válkou strávit as v
letním byt v N mecku a tak napsala jednomu
venkovskému u iteli. V dopise se tázala na vše i na
pohodlí. Také cht la v d t, mají-li v tom dom , kde
cht la bydlet, WC. U itel dob e neovládal angli tinu a
neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale ten
taky nev d l. Po dlouhém p emýšlení ho napadlo, že
to patrn znamená Wesley Church (kostel). Proto
odepsal: "WC se u nás nachází 7 mil od našeho domu,
uprost ed jedlového háje v p ekrásné krajin . Jest
otev en 2x týdn , v úterý a ve tvrtek. Chápu, že je to
pro Vás nep íjemné, je-li to vaším zvykem chodit
pravideln , ale zajisté se p esv d íte, že je to krásný
výlet. Hodn lidí si s sebou bere ob d a z stává tam
p es as. V lét je oby ejn návšt vnost veliká a proto
bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60 míst k
sezení, ale pokud p ijdete pozd , je tam dost míst i k
stání. Radil bych vám, abyste chodila ve tvrtek,
pon vadž je v ten den varhaní doprovod. Po celém
okolí jsou slyšet i ty nejjemn jší zvuky. Opat ím Vám s
radostí to nejlepší místo a bude mi pot šením sed t
vedle Vás."
Na sv t jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a
eknou: "Dobré ráno, Bože!". A pak jsou ti, co se ráno
probudí a eknou "Dobrý Bože, ráno!"
Jeden židovský otec si d lal starosti o svého syna,
kterému už zbýval jen jediný rok, aby dosáhl
dosp losti, ale m l vážné nedostatky ohledn židovské
víry. Aby to otec napravil, poslal svého syna do
Izraele, aby se tam blíže seznámil se d dictvím svých
otc .O rok pozd ji se mladík vrátil dom . "Ot e, díky,
že jsi m poslal do zem našich otc ," ekl syn. "Bylo
to nádherné a pou né, ale musím se p iznat, že jsem v
Izraeli konvertoval ke k es anství.""Oj oj," odpov d l
otec, "co jsem to ud lal?"A tak podle tradice otc šel
za svým nejlepším p ítelem, aby u n j našel radu a
út chu. "To je zajímavé, že jdeš zrovna za mnou,"
prohlásil jeho p ítel. "Také já jsem poslal svého syna
do Izraele a on se mi vrátil jako k es an."A tak podle
tradice otc navštívili rabbiho. "To je zajímavé, že jdete
zrovna za mnou," prohlásil rabbi. "Také já jsem poslal
svého syna do Izraele a on se mi vrátil jako k es an.
Co se to d je s našimi syny? Brat i, tohle musíme
p ednést p ed Hospodina," ekl rabbi.Padli na kolena a
za ali na íkat a vylévat svá srdce p ed Všemohoucím.
Zatímco se modlili, mraky nad nimi se rozestoupily a
mocný hlas ekl: "Zajímavé, že jste p išli zrovna za
mnou. Taky jsem poslal svého syna do Izraele.."
BROKOLICE - jeden z nejzdrav jších
druh zeleniny.
Tato zelenina obsahuje velké množství
vitaminu C, vitamin E, karoten, niacin, biotin,
draslík, vápník, fosfor, železo, ho ík, síru a
zinek. Má i spoustu minerál nezbytných pro
innost sval , srdce a tvorbu hormon a
vlákniny, která pomáhá p i ochablosti st ev a
p sobí preventivn proti vážným st evním
nemocem. Brokolice povzbuzuje látkovou
p em nu ve všech t lesných bu kách a tak
p ispívá k posílení a vitalit organismu. Má
mnoho vitaminu C, takže bychom si ji m li
hojn dop ávat hlavn v zimním období jako
prevenci p ed nachlazením a ch ipkou. Nabízíme dva recepty, jeden zdravý a druhý mén zdravý
Brokolice se sýrovou omá kou
Pot ebné suroviny:
- 1 v tší brokolice, sýrová omá ka - 100 g
tvrdého sýru, 120 g Nivy, 250 ml smetany,
provensálské ko ení, olivový olej, s l
P íprava:
Brokolici o istíme a rozd líme ji na r ži ky, dáme
ji do studené osolené vody a dáme va it p ibližn
na 5-8 minut. Až bude brokolice uva ena,
scedíme vodu a vyndáme ji. Na pánvi ku
nalijeme olivový olej, poté dáme rozpustit oba
sýry, p idáme smetanu a provensálské ko ení.
Jakmile je sýrová omá ka uva ena, na talí si
p ichystáme brokolici a polijeme ji sýrovou
omá kou. Nechte si chutnat.
Brokolice po Italsku
Pot ebné suroviny
- brokolice, raj e, olivový olej, esnek, s l, lžíce
erveného vinného octa, pálivá paprika
P íprava:
Brokolici rozd líme na r ži ky, stonky oloupeme a
nakrájíme šikmo na plátky. Koš ály podusíme na
mírn rozpáleném oleji, pak p idáme nasekaný
esnek a r ži ky brokolice. Osolíme a pod
pokli kou dusíme až je brokolice m kká, ale
z stane k upavá.
Vyjmeme ji d rovanou lžící na mísu a necháme
na teplém míst . Tekutinu v hrnci varem
redukujeme, p idáme ocet, nakrájené rajské
jablí ko a papriku. Osolíme a odkryté va íme až
se omá ka odpa í, p elijeme jí brokolici a ihned
podáváme.
40 minut
Vydávají sbory Plze 2, Klatovy a Domažlice - jako sv j informa ní
ob asník - Rad ji nás ale navštivte osobn
Plze 2 - Koterovská 84, 326 00 Plze – bohoslužby každou
sobotu - od 9,45 hodin (telefon 731 119 257 – Honza Libotovský)
Klatovy - Víde ská 9 , Klatovy
(kazatel - 608 028 142 – Ivan Michalec)
Domažlice – Roman Knopp,Mánesova 531, 344 01 Domažlice
(kontakt tel. 723 012 757 - po 18,00)
Šéfredaktorem asopisu je Vlasta Nováková. P ísp vky dodávejte
v elektronické podob na mail [email protected] ,
v psané podob osobn nebo na adresu KC Klí Koterovská 84,
326 00 Plze .
Další kontakt na redakci: Vlasta Nováková 604 976 234.
Nové íslo vyjde nepravideln , podle pot eby

Podobné dokumenty