II - Obec Radvanice

Komentáře

Transkript

II - Obec Radvanice
ÚZEMNÍ PLÁN
R A D V A N I C E
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ČÁST
URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
e-mail:[email protected]
602 00 Brno, Příkop 8
Akce:
ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE
Evidenční číslo:
212 – 004 – 517
Pořizovatel:
Magistrát města Přerova
Zhotovitel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Jednatelé
společnosti:
Ing. arch. Vanda Ciznerová
Projektanti:
urbanismus, architektura:
tel.:
+420 545 175 896
fax:
+420 545 175 892
NÁVRH
www.usbrno.cz
Ing. arch. Miloš Schneider
Ing. arch. Vanda Ciznerová
Ing. arch. Mgr. Monika
Vávrová
Datum:
dopravní řešení:
Ing. Jiří Hrnčíř
vodní hospodářství:
Ing. Pavel Veselý
energetika, spoje:
Ing. Pavel Veselý
ekologie, životní prostředí:
Mgr. Martin Novotný
ochrana ZPF, PUPFL:
Mgr. Tereza Golešová
červen 2013, úprava červen 2014, úprava červen 2015
Územní plán Radvanice
2
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI
A.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ...................................6
B.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona
3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního
zákona
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě
postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona .....................................................................................8
B. 1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání .........................................................................................8
B. 2. Vyhodnocení souladu ....................................................................................................................20
C.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení .............................................20
D.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa ..................................................................................................21
E.
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem...............................................................................................................27
F.
Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území ............................................................................................................................40
F. 1. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování ...........................................................40
F. 2. Ochrana a rozvoj hodnot území .....................................................................................................42
G.
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ...43
H.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ...........................................................44
I.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí .................................44
J.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona .................................................44
K.
Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly........................44
L.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.....................................................45
L. 1. Odůvodnění vymezení zastavěného území ..................................................................................45
L. 2. Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.................45
L. 3. Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně..................................................................................................................48
L. 4. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování ....................52
L. 5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně..63
L. 6. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)........................................69
Územní plán Radvanice
3
L. 7.
Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit ...................................................................................................70
L. 8. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona .......70
L. 9. Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona .............71
L. 10. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření.................................................................................71
L. 11. Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci.....................................................................................................................................71
L. 12. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ..............................................................71
L. 13. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9
vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na
žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání ..................71
L. 14. Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) .............................................................72
L. 15. Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt............72
M.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch ..............................................................................................................................72
M. 1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území......................................................................72
M. 2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ..................................................................72
SEZNAM TABULEK V TEXTOVÉ ČÁSTI
tab. 1
tab. 2
tab. 3
tab. 4
tab. 5
tab. 6
tab. 7
tab. 8
tab. 9
tab. 9
tab. 10
tab. 11
tab. 12
tab. 13
tab. 14
tab. 15
tab. 16
tab. 17
tab. 18
tab. 19
tab. 20
tab. 21
tab. 22
tab. 23
tab. 24
tab. 25
tab. 26
Základní údaje ....................................................................................................................................6
Koordinace vztahů se sousedícími obcemi:........................................................................................6
Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit .......................................................................................24
Území s archeologickými nálezy – typ I ............................................................................................46
Území s archeologickými nálezy – typ II ...........................................................................................46
Přehled navržených ploch smíšených obytných ...............................................................................49
Přehled navržených ploch dopravní infrastruktury ............................................................................50
Přehled navržených ploch technické infrastruktury...........................................................................50
Přehled navržených ploch veřejných prostranství............................................................................51
Intenzity dopravy – výhled pro rok 2030 ...........................................................................................55
stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - noc............................................55
stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - den............................................56
Faktory F...........................................................................................................................................56
Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ..............................................................56
Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. vlády 272/2011 Sb. .........................................56
Ochranná pásma ..............................................................................................................................59
Ochranná pásma plynovodů .............................................................................................................60
Bezpečnostní pásma plynovodů .......................................................................................................60
Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu, el. příkonu .................................................62
Vodní toky .........................................................................................................................................64
Vymezené skladebné části - biocentra .............................................................................................65
Vymezené skladebné části - biokoridory ..........................................................................................65
Interakční prvky.................................................................................................................................66
Prognóza obyvatelstva Olomouckého kraje do r. 2025.....................................................................72
Vývoj počtu obyvatelstva v obci Radvanice......................................................................................72
Počet bytů v rodinných domech........................................................................................................73
Bilance navržených výrobních ploch v obci Radvanice ....................................................................74
Územní plán Radvanice
4
SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ÚP
ÚSES
VTL
ČOV
IP
územní plán
územní systém ekologické stability
vysokotlaký plynovod
čistírna odpadních vod
Interakční prvek
OP
ZPF
PUPFL
LC
LK
k. ú.
katastrální území
ZÚR OK
ÚPD
PRVK
BP
kV
VN
D-O-L
EVSK
ORP
územně plánovací dokumentace
PÚR
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
SKAO
bezpečnostní pásmo
OP
kilovolt
STL
vysoké napětí
VVN
vodní cesta Dunaj – Odra - Labe
IP
ekologicky významný segment krajiny
BPEJ
obec s rozšířenou působností
POU
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů
STZ
Územní plán Radvanice
ochranné pásmo
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkcí lesa
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje v platném znění
Politika územního rozvoje
stanice katodové ochrany
ochranné pásmo
středotlaký plynovod
velmi vysoké napětí
Interakční prvek
bonitovaná půdně ekologická jednotka
pověřený obecní úřad
5
A. Vyhodnocení koordinace využívání
z hlediska širších vztahů v území
území
VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY
NA KOORDINACI
tab. 1
Základní údaje
řešené území
k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou
kód obce
13885
počet obyvatel
258
rozloha řešeného území
291 ha
kraj
Olomoucký
obec s rozšířenou působností
Přerov
obec s pověřeným obecním úřadem
Přerov
POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ:
Řešené území se nachází v jihozápadní části Olomouckého kraje, v okrese Přerov.
Statutární město Přerov zastává funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a zároveň je obcí
s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Jako spádové území lze označit území přilehlých sídel
náležících do správního obvodu ORP a POÚ, s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými
vazbami jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou
apod., dále, napojení na technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu atd.
Obec Radvanice se nachází 8 km severně od Přerova a 24 km západně od Olomouce.
Spádovým centrem řešené oblasti je město Přerov, a to především z pohledu pracovních příležitostí,
občanského vybavení apod. Poloha obce v blízkosti města Přerova vytváří, v kombinaci s kvalitním
prostředím a zároveň velmi dobrou dopravní dostupností, předpoklady především pro rozvoj bydlení.
Územní plán Radvanice se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky.
tab. 2
Koordinace vztahů se sousedícími obcemi:
obec
k. ú.
Lazníky
Lazníky
Doprava
silnice III/4369
Technická infrastruktura
trasy nadzemních
vedení VVN a VN
ÚSES
IP 52, IP 56
OP telekomunikačního
zařízení zájmů MO
trasy
telekomunikačních
vedení
Veselíčko
Veselíčko u
Lipníka
nad Bečvou
Územní plán Radvanice
silnice III/43610
trasa nadzemního
vedení VN
-po hranici mezi k.ú. vede LK 9, do
něho se napojuje LK 11
na hranici je vymezeno LC 6 – celé
vymezeno na k.ú. Veselíčko u
Lipníka nad Bečvou
6
Osek nad
Bečvou
Osek nad
Bečvou
Osa, koridor
průplavu D-O-L na jižním okraji
katastrálního
území;
trasy nadzemních
vedení VVN a VN
- LK 4 – není vymezen v ÚP Osek
nad Bečvou
telekomunikační vedení
- LK 6
trasa VTL plynovodu
záměr dálnice D1;
návrh koridoru pro
dvojité nadzemní
vedení 400 kV
Krasíkov-Prosenice
- IP 35 – není vymezen v ÚP Osek
nad Bečvou
Ochranné pásmo
silnice III. třídy,
železnice, dálnice
Prosenice
Proseničky,
Prosenice
Osa, koridor
průplavu D-OL(výhled) - na
jižním okraji
katastrálního
území;
trasy nadzemních
vedení VVN a VN
telekomunikační vedení
trasa kanalizačního
sběrače
záměr dálnice D1;
- LK 5 – (návaznost zajištěna
v návrhu ÚP Prosenice - LK 3),
chybí návaznost mezi k.ú.
Radvanice a k.ú. Buk – potřeba
koordinace v následných fázích
zpracování ÚP.
- LK 7
Ochranné pásmo
silnice III. třídy,
železnice, dálnice
III/43610 - jižní
část katastrálního
území
Buk
Buk
Osa, koridor
průplavu D-OL(výhled) - na
jižním okraji
katastrálního
území;
trasy nadzemních
vedení VVN a VN
záměr dálnice D1;
trasy vodovodních řadů
Ochranné pásmo
silnice III. třídy,
železnice, dálnice
trasy VTL a STL
plynovodů
silnice III/43611
- LK 3, LK 10
- IP 2, IP 53
telekomunikační vedení
trasa kanalizačního
sběrače
OP vodního zdroje
návrh koridoru pro
dvojité nadzemní
vedení 400 kV
Krasíkov-Prosenice
Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci
jsou zejména v dopravní a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.

V řešeném území je respektován záměr realizace dálnice D1. Návrhové plochy dopravní
infrastruktury byly zpracovány na základě projektové dokumentace pro provádění stavby „Dálnice
D1, stavba 0137 Přerov – Lipník (Dopravoprojekt Brno s.r.o. 02/2012). Návaznosti na sousední
obce vychází jednak z této dokumentace a také z ÚPD navazujících obcí. Na sousední obce
navazují stávající cyklotrasy (k.ú. Prosenice, Buk). V řešeném území je respektován záměr vodní
cesty D-O-L, je zapracován koridor územní rezervy ze ZÚR OK.

V řešeném území je respektován záměr dvojitého nadzemního vedení 400 kV Krasíkov–
Prosenice, který vyplývá z Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Je nutné zajistit návaznost ÚPD sousedních
obcí. Graficky jsou návaznosti zobrazeny ve výkrese II.2 Výkres širších vztahů.

Prvky regionálního a nadregionálního ÚSES se na území obce nevyskytují. Při vymezování
lokálního ÚSES byly respektovány podklady z ÚAP a byla převzata koncepce platné ÚPD.
Návaznost systému na okolní obce byla prověřena a řešena.

Z hlediska využití území územní plán navazuje na ÚPD sousedních obcí. Návrh vodní plochy P8
s odtokem bude nutno zkoordinovat s obcí Buk.
Územní plán Radvanice
7
B. Vyhodnocení
splnění
požadavků
popřípadě vyhodnocení souladu
zadání,
1.
SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
2.
S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
3.
POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54
ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
4.
S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM
OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
B. 1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh ÚP Radvanice je zpracován na základě „ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADVANICE“, které bylo
schváleno Zastupitelstvem obce dne 28.11. 2012. Požadavky vyplývající ze zadání byly respektovány.
V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnily pracovní jednání, na kterých byly jednak
konkretizovány požadavky obce, jednak koordinovány jednotlivé záměry.
AD A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ.
A.1. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A.2. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Byly splněny, podrobněji viz kap. E. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
A.3. ÚZEMNÍ STUDIE A JINÉ KRAJSKÉ KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ MATERIÁLY
Územní plán Radvanice zohlednil tyto koncepční rozvojové materiály a územně plánovací podklady
Olomouckého kraje:
•
Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (září 2009). Územní studie
hodnotí území obce Radvanice z hlediska umístění větrných elektráren jako částečně nepřípustné a
částečně podmíněně přípustné. Plochy pro větrné elektrárny se nenavrhují.
•
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (srpen 2004) v platném znění –
požadavky vyplývající z této dokumentace jsou uvedeny v kapitole E. Vyhodnocení souladu územního
plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a kapitole L.4.
Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování)
•
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky
Olomouckého kraje č. 2/2004, - pro územní plán Radvanice nevyplývají žádné požadavky
•
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje – ze studie nevyplývají
požadavky pro řešení ÚP.
•
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v platném znění (poslední aktualizace
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22.09.2011, usnesením UZ/21/38/2011)
Respektováno.
•
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting,
spol. s r. o., Olomouc, duben 2004) – pro ÚP vyplývá požadavek na respektování ložiska vápenců
vysokoprocentních netěžená a ložiska moravského devonu. Ložiska jsou respektována. Ze
zastavitelných ploch zasahuje do výhradního ložiska pouze plocha Z4. Jedná se o plochu pro dálnici
D1 (vyplývající ze ZÚR OK), na kterou už je zpracována realizační dokumentace. Střet již byl řešen
v předchozích fázích projektové dokumentace na stavbu dálnice.
Územní plán Radvanice
8
•
Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje v platném znění
(poslední III. aktualizace - 2012), z programu nevyplývají žádné požadavky.
•
Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje (2003), z programu nevyplývají
žádné požadavky.
•
Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje, z koncepce
nevyplývají konkrétní požadavky na řešení ÚP
•
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, ze studie nevyplývají konkrétní
požadavky na řešení ÚP
•
Územně energetická koncepce Olomouckého kraje – z koncepce nevyplývají konkrétní
požadavky na řešení ÚP
•
Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova OK - pro územní plán Radvanice nevyplývají
konkrétní požadavky pro řešení.
A.4. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Byly splněny. V územním plánu je zajištěna návaznost dopravní a technické infrastruktury i prvků
ÚSES se sousedními obcemi.
AD B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
Pro obec s rozšířenou působností (ORP) Přerov, jehož součástí je i správní území obce Radvanice,
byly zpracovány územně analytické podklady. Z Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) ORP
Přerov, aktualizace 2010, pro řešení Územního plánu Radvanice vyplývají požadavky:
Respektovat limity využití území:

památný strom – Lípa v Radvancích, včetně ochranného pásma, respektováno

významné krajinné prvky ze zákona, respektováno

vzdálenost 50 m od okraje lesa, respektováno

vymezené (stávající) části lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES),
respektováno

vnější PHO 2. stupně místních zdrojů – téměř cele zastavěné území se nachází v OP vodního
zdroje 2. stupně vnější, při návrhu zastavitelných ploch a ploch přestaveb se proto nelze
vyhnout tomuto OP, při realizaci zástavby budou podmínky OP řešeny následnou dokumentací
a vodoprávním úřadem

oprávněný prostor pro správu vodního toku – je respektováno, nejsou navrženy zastavitelné
plochy a plochy přestaveb

území s archeologickými nálezy, respektováno

archeologická naleziště, respektováno

válečný hrob: Památník obětem I. sv. války CZE-7109-07437, respektováno

chráněná ložisková území (CHLÚ) Radvanice u Lipníka a Buk, respektováno

výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin Radvanice u Lipníka nad Bečvou, Prosenice
a Prosenice 2, respektováno

koridor dálnice D1, je navržena plocha dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1

ochranná pásma dálnice, silnic III. třídy, jsou respektována

koridor vodní cesty D-O-L (územní rezerva), je navržen koridor územní rezervy pro realizaci
vodní cesty D-O-L

ochranná pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení (OP radaru Přerov), nejsou
respektována, byla zrušena.
Územní plán Radvanice
9

zájmové území Ministerstva obrany (dále jen MO) ČR pro stavby přesahující 150 m n. t., není
navržena plocha pro umístění objektu přesahujícího 150 m n. t.

ochranná pásma vodovodu,

ochranná pásma jednotné kanalizace,

ochranná pásma venkovního vedení ZVN a VVN,

ochranná pásma venkovního vedení VN,

bezpečnostní a ochranná pásma regulační stanice a VTL plynovodu,

ochranná pásma STL plynovodu,

ochranná pásma telekomunikačního kabelového vedení,

ochranná pásma radioreléové trasy.
jsou respektována,
V územním plánu zohlednit hodnoty území vyplývající z ÚAP:
-
dle kap. F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
V územním plánu respektovat a v případě potřeby prověřit záměry uvedené v ÚAP:
dálnice, trasa D-O-L, kanalizace, zastavitelné území, plochy výroby (rozvojové plochy dle ÚPnO –
prověřit aktuální stav, postup jejich naplňování a možnosti uplatnění dosud nevyužitých záměrů
v novém územním plánu). Plocha Vpa 1 z ÚPnO byla zrušena pro nezájem. Místo ní je navržena
plocha pro rozšíření areálu Anděl s.r.o. (VD Z3). Je navržena plocha pro fotovoltaickou elektrárnu
ze změny č. 2, doplňuje se plocha Vx 1 ze změny č. 3. Je navržena plocha dopravní infrastruktury
pro realizaci dálnice D1 a koridor územní rezervy pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe (D-O-L).
Je navrženo odvedení odpadních vod na společnou ČOV Buk.
V územním plánu vycházet z rozboru udržitelného rozvoje území:
Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí a pro řešení slabých stránek
a hrozeb.
Problémy k řešení v územním plánu dle závěrů SWOT analýzy:
Ze závěrů SWOT analýzy – vyvážeností podmínek pro udržitelný rozvoj vychází jako příznivé
hodnocení sociálního pilíře, což vyplývá z demografického vývoje (úbytek obyvatel), ale umístění
obce na rozvojové ose, technické infrastruktury na dobré úrovni, dobrého dopravního napojení;
jako slabé jsou hodnoceny pilíře přírodní – koeficient ekologické stability (KES 0,16), rozsáhlé
plochy zemědělské půdy náchylné k větrné a vodní erozi, převážně agrární krajina, a ekonomický
– vysoká nezaměstnanost, podprůměrný počet podnikatel. subjektů, velmi vysoká dojížďka
za prací. Územní plán navrhuje plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby (VD Z3,
VD P10) kde vzniknou nová pracovní místa.
Zaměřit se na posílení přírodního a ekonomického pilíře. Nízký koeficient ekologické stability je řešen
návrhem ÚSES včetně interakčních prvků. Ekonomický pilíř je posílen návrhem ploch smíšených
obytných, které umožňují velkou variabilnost území a návrhem plochy výroby a skladování.
Problémy k řešení v územním plánu dle ÚAP – SWOT analýzy:
aktualizace trasy dálnice D1 – stabilizace navrhované trasy D1 v řešeném území s prověřením všech
konkrétních dopadů na krajinu a zastavěné části obce, v jihovýchodní části katastru je navržena plocha
dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1, stavbu 0137 Přerov – Lipník. Návrhové plochy
dopravní infrastruktury byly zpracovány na základě projektové dokumentace pro provádění stavby
„Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník (Dopravoprojekt Brno s.r.o. 02/2012).
upřesnění vodní cesty D-O-L, v jižní části katastrálního území obce je držena ochrana územního
koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra – Labe. Ochrana koridoru vyplývá z usnesení Vlády České
republiky č.368 ze dne 24.5.2010 a ZÚR OK. Odklad schválení a přípravy stavby neumožňuje
upřesnění koridoru.
Územní plán Radvanice
10
prověření možnosti vlastní ČOV na k. ú. Radvanice u Lipníka n. B. – vzhledem k absenci vhodného
vodního toku na řešeném území nebylo s alternativou vlastní ČOV uvažováno
nedostatek rozvojových ploch pro bydlení. Územní plán navrhuje nové plochy smíšené obytné (pro
bydlení).
Problémy k realizaci dle ÚAP – SWOT analýzy: kanalizace a ČOV, ÚSES. - je navrženo odvedení
odpadních vod na společnou ČOV Buk. Jsou navrženy jednotlivé plochy pro realizaci ÚSES.
Z 2.úplné aktualizace ÚAP ORP Přerov nevyplývají žádné nové limity ani požadavky.
AD C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ
Návrh koncepce rozvoje bude vycházet z podmínek území a obecných požadavků stanovených v PÚR
a ZÚR OK, týkajících se priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. – Územní
plán vychází z podmínek území a obecných i konkrétních požadavků územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích dokumentů. Územní plán rozvíjí všechny tři pilíře udržitelnosti – ekologický,
environmentální, sociální a ekonomický.
Budou řešeny požadavky na vymezení ploch a koridorů nadmístního významu dle ZÚR OK (viz kap.
E.). – viz kapitola Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití budou navrženy tak, aby byl zajištěn vyvážený rozvoj
obce. Úkolem územního plánu je vymezit zejména návrhové plochy pro bydlení, veřejná prostranství,
plochy technické infrastruktury a plochy krajinné zeleně. – Územní plán Radvanice vymezuje
a navrhuje plochy smíšené obytné, které zahrnují bydlení, občanskou vybavenost, služby, řemesla,
cestovní ruch a další a tím je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území. Dále jsou
navrženy plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (charakteru krajinné zeleně v rámci
navržených biokoridorů)
Na základě dosavadního vývoje a ploch bydlení vymezených ve stávajícím plánu, lze předpokládat
zájem o bydlení v obci. Dnes má obec 284 obyvatel předpokládaný počet obyvatel do r. 2025
je cca 315 obyvatel. Územní plán Radvanice navrhuje plochy smíšené obytné.
Územní plán prověří lokality, navržené Územním plánem obce Radvanice v platném znění a vyhodnotí
je z hlediska jejich využitelnosti, navrhne dle potřeby nové plochy s rozdílným způsobem využití. –
Územní plán Radvanice navazuje na předchozí územně plánovací dokumenty (ÚP obce Radvanice
a jeho změny). Prověřil plochy vymezené pro bydlení.
Přehled ploch bydlení z předchozí územně plánovací dokumentace – ÚP obce Radvanice v platném
znění:
•
B1 plochy bydlení - záměr plochy je převzat jako plocha SV P1.
•
B2 plochy bydlení - plocha zařazena jako plocha OV stav.
•
Vpa plochy podnikatelských aktivit - plocha zařazena jako plocha VD stav.
•
B4 plochy bydlení - plocha zařazena jako plocha SV stav, protože se nalézá uvnitř
zastavěného území a jedná se o proluku.
•
B5 plochy bydlení - záměr plochy je převzat jako plocha SV P4, ale v menším rozsahu,
z důvodu upuštění od tak velkého záměru majitele.
•
B6 plochy bydlení - záměr plochy je převzat jako plocha SV P2. Část je již zrealizována a
proto zahrnuta do stavu. Západním směrem je plocha zvětšena o záměr majitele – plocha SV Z1.
•
B7 plochy bydlení - záměr plochy je převzat jako plocha SV P3.
Prověřit zejména:

vymezení nových ploch bydlení a ploch smíšených obytných, využitelnost ploch bydlení
navržených v platném územním plánu obce, plochy jsou prověřeny a navrženy i další plochy viz. tab.6
Přehled navržených ploch smíšených obytných

vymezení nových ploch občanské vybavenosti (možnost penzionu pro důchodce), penzion
pro důchodce by měl vzniknout po přestavbě obecního úřadu v ploše OV stav. Vzhledem k tomu
že se nemění způsob využití plochy není účelné zde dělat návrh
Územní plán Radvanice
11

vymezení ploch výroby – podnikatelských aktivit (možnost rozšíření stávajícího areálu),
je navrženo rozšíření stávajícího areálu směrem na severovýchod a jihozápad. Plochy podnikatelských
aktivit Vpa1 a Vpa2 z ÚP obce Radvanice nebyly převzaty, pro nezájem investorů

realizovatelnost ploch specifické výroby, plocha Vx Z3/2 byla převzata na základě požadavku
obce (VX Z6).
vymezit plochy dopravní a technické infrastruktury – je navržena plocha pro realizaci dálnice D1,
je navržena plocha pro sběrný dvůr
AD D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU
KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)
V územním plánu bude vymezeno zastavěné území dle ust. § 58 stavebního zákona ve znění
pozdějších právních předpisů. Splněno.
Území obce bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití vymezené
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších právních předpisů. Budou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch. Území je členěno na plochy
s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití jsou stanoveny v návrhové části viz. kapitola F. Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách
je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
D.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI:

zachovat kontinuitu se stávající urbanistickou koncepcí, bude zachována a posílena centrální
část obce a stávající charakter sídla a výšková hladina zástavby, Respektováno.

zastavitelné plochy navrhnout v přímé návaznosti na zastavěné území, případně umisťovat
na volných a méně využívaných plochách v zastavěném území obce, Plochy pro rozvoj jsou
umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla a v zastavěném území mimo plochu Z6, která je
od zastavěného území oddělena lokálním biokoridorem LK 8 a plochu Z8 (realizovaná
fotovoltaická elektrárna).

stanovit podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách). Respektováno.

případně vymezit územní rezervy. Z řešení nevyplynula potřeba vymezit územní rezervy, mimo
koridoru územní rezervy D-O-L, která je převzata z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
D.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY:

respektovat přírodní hodnoty území a ochranu krajinného rázu a vytvořit podmínky pro jejich
ochranu a rozvoj.
Územní plán nenavrhuje na významných přírodní dominantách, významných návrších a horizontech
zastavitelná území nebo jiné stavby. Z tohoto důvodu jsou pro ochranu krajinného rázu stanoveny
základní rámcové zásady, uvedeny v výrokové části ÚP, které rozvíjejí tyto kladné prvky
a charakteristiky krajinného rázu.

posilovat ekologickou stabilitu území a ochranu přírody
Významné krajinné prvky jsou respektovány. Jsou vymezeny plochy přírodní a plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní.

na lokální úrovni vymezit skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES),
vycházet ze zpracované oborové dokumentace a platného územního plánu obce; návrh řešení
Územní plán Radvanice
12
ÚSES za předpokladu změn oproti dosud platnému ÚPnO projednat již ve fázi rozpracovanosti
s orgánem ochrany přírody.
Územní plán převzal koncepci z dosavadní platné dokumentace, změny se týkaly pouze zpřesnění
vymezení na aktuální katastrální mapu a přesnější zákresy ploch a koridorů ÚSES. Změny byly
projednány s orgánem ochrany přírody.

posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů (v plochách orné půdy podél toků,
a v plochách pro navržený ÚSES)
Řešeno v rámci koncepce ÚSES a přípustností v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití v krajině

respektovat registrované i neregistrované významné krajinné prvky v souladu s ÚAP ORP
a oborovou dokumentací
Respektováno.

respektovat vymezené přírodní hodnoty:
památný strom – Lípa v Radvancích,
Respektováno.

v zemědělsky využívané části krajiny vytvořit podmínky pro zlepšení její estetické hodnoty,
pro revitalizaci toků
Řešeno v rámci koncepce prvků ÚSES včetně interakčních prvků.

prověřit návrh nových vodních ploch
Je navržena plocha vodní.

navrhnout opatření pro zlepšení retence vody v krajině
Řešeno v rámci koncepce ÚSES a přípustností v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem
využití v krajině.

chránit kvalitní zemědělskou půdu,
Počet ploch navržených nad rámec dosavadní schválené dokumentace byl minimalizován.

v případě potřeby řešit problematiku extravilánových vod a ohrožení území vodní erozí
V řešeném území nejsou navrhována konkrétní opatření pro řešení extravilánových vod a ohrožení
území vodní erozí, tato opatření jsou umožněna přípustností v podmínkách využití ploch s rozdílným
způsobem využití v krajině.

prověřit prostupnost krajiny a návaznost zastavěného území obce na krajinu,
Prověřeno. V rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělského charakteru
(plochy NZ a NSz) jsou přípustné účelové komunikace.

v řešeném k.ú. dosud nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
Koncepce krajiny je řešena, tak aby mohla být podkladem pro budoucí komplexní pozemkovou úpravu.
AD E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
E.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

respektovat stávající silnice III/43610 a III/43611; stávající síť komunikací zůstane zachována,
řešit pouze místní dopravní závady,
Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. Silnice jsou v území stabilizovány.

respektovat záměr ZÚR OK – stavba dálnice D1 (Říkovice – Lipník n/B),
V jihovýchodní části katastru je navržena plocha dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1,
stavbu 0137 Přerov – Lipník.

respektovat záměr ZÚR OK – územní rezerva pro výstavbu vodní cesty D-O-L,
Územní plán Radvanice
13
V jižní části katastrálního území obce je držena ochrana koridoru územní rezervy vodní cesty Dunaj Odra – Labe.

navrhnout místní komunikace k novým návrhovým lokalitám formou veřejných prostranství,
Z důvodu obsluhy rozvojových lokalit jsou navrženy plochy veřejných prostranství pro rozšíření
a doplnění místních komunikací.

prověřit dopravní prostupnost území účelovými komunikacemi,
Síť účelových komunikací je velmi jednoduchá, obsluha pozemků je prováděna zejména ze silnice
III/43610. V souvislosti s vybudováním tělesa dálnice D 1 je navržena na severním úpatí zemního
tělesa D 1 nová trasa účelové komunikace, která zajistí dopravní obslužnost zemědělských pozemků.
Doplnění sítě účelových komunikacích je umožněno v plochách s rozdílným způsobem využití dle jejich
podmínek využití.

v případě návaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na stávající
komunikace, které vykazují nevyhovující šířkové poměry, navrhnout opatření pro zajištění
dostatečných parametrů místních komunikací a veřejných prostranství v souladu s platnými
právními předpisy,
Z důvodu obsluhy rozvojových lokalit jsou navrženy plochy veřejných prostranství pro rozšíření
a doplnění místních komunikací.

prověřit dopravu v klidu (dostatečné odstavné a parkovací plochy)
Obec nemá požadavky na zřizování parkovacích míst, není zde ani prostor pro budování parkoviště.
Parkování v obci je možné v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury a veřejných
prostranství, není třeba navrhovat samostatné plochy pro parkoviště.

prověřit možnosti sítě cyklostezek a propojení na okolní obce
Obcí Radvanice prochází okružní cyklotrasa „Pobečví“, která je vedena mikroregionem na obou
březích řeky Bečvy. Mezi Prosenicemi a Grymovem je cyklotrasa „Pobečví“ napojena v údolí řeky
Bečvy na dálkovou cyklostrasu č.5, tzv. Jantarovou stezku. Nové cyklotrasy nejsou navrženy, stávající
trasy jsou dostatečné.
E.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování vodou
Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Přerov. Stávající systém je vyhovující.
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje zůstane stávající systém zásobování
pitnou vodou zachován i do budoucna.
Požadavky na řešení územního plánu:

respektovat stávající stav zásobování obce vodou,

navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť,

prověřit možnost napojení objektů individuální rekreace v severovýchodní části katastru.
Stávající koncepce zásobování vodou je zachována, zastavitelné plochy budou napojeny na veřejný
vodovod, s napojením individuální rekreace se neuvažuje, a to vzhledem k ekonomické náročnosti.
Odkanalizování
V obci je vybudována jednotná kanalizace, která je rozdělená do dvou samostatných celků. Kanalizace
není ukončena čistírnou odpadních vod (ČOV).
Odkanalizování obce bude řešeno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého
kraje. Tento dokument předpokládá vzhledem k propojení kanalizační sítě se sousední obcí Buk
čištění odpadních vod na společné ČOV na k. ú. Buk.
Základní požadavky na řešení územního plánu:

respektovat stávající jednotnou kanalizaci v obci,
Územní plán Radvanice
14

navrhnout odvedení odpadních vod na ČOV; prověřit požadavek obce na možnost řešení
samostatné ČOV na k. ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou,

navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou kanalizaci.
Kanalizace je v ÚP řešena v souladu s PRVK Olomouckého kraje – odvedení odpadních vod
na společnou ČOV Buk, stávající jednotná kanalizace je zahrnuta do řešení odkanalizování obce, byla
prověřena možnost samostatné ČOV pro Radvanice – tato možnost není navržena z důvodu absence
vhodného vodního toku pro odvedení přečištěných odpadních vod, zastavitelné plochy a plochy
přestaveb budou napojeny na jednotnou kanalizaci.
Zásobování plynem:

respektovat trasy a objekty stávající plynovodní sítě,

navrhnout připojení zastavitelných ploch na plynovodní síť.
Trasy plynovodní sítě jsou respektovány – zastavitelné plochy a plochy přestaveb nejsou navrhovány
do OP, zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající síť.
Zásobování elektrickou energií

respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě,

navrhnout připojení zastavitelných ploch na elektrickou síť.
Trasy a objekty elektrické sítě jsou respektovány – zastavitelné plochy a plochy přestaveb nejsou
navrhovány do OP, zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající síť NN.
Zásobování teplem

obec nemá centrální tepelný zdroj, jeho realizace se nepředpokládá.
Stávající systém zůstane zachován.
Spoje a telekomunikace

respektovat trasy a objekty stávající telekomunikační sítě a radioreléové trasy.
Trasy a objekty telekomunikační sítě jsou respektovány – zastavitelné plochy a plochy přestaveb
nejsou navrhovány do OP.
Nakládání s odpady

problematiku nakládání s odpady řešit i nadále stávajícím způsobem tj. svozem a odvozem
mimo řešené území, Respektováno, je zachován stávající způsob řešení nakládání s odpady.

prověřit možnost umístění sběrného dvora. Je navržena plocha technické infrastruktury pro
sběrný dvůr (T5) Dále je umožněn sběr odpadu v plochách občanského vybavení, výroby a
skladování – drobné a řemeslné výroby.
E.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ

respektovat stávající plochy občanského vybavení Respektováno.

prověřit možnost umístění penzionu pro důchodce (lokalita bydlení B2 dle platného územního
plánu obce). Respektováno, tato lokalita je v návrhu vymezena jako plocha občanského
vybavení a výstavbu penzionu umožňuje.
E.4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

respektovat stávající plochy a koridory veřejných prostranství, Respektováno.

prověřit potřebu vymezení nových ploch veřejného prostranství, Jsou navrženy nové plochy
veřejných prostranství pro obsluhu navržených ploch.

dle potřeby budou navrhována veřejná prostranství i v rámci nových návrhových lokalit
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.
Územní plán Radvanice
15
AD F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ



Řešení územního plánu bude respektovat stávající kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní
hodnoty daného území a to jak zastavěné části obce, tak i volné krajiny. Budou stanoveny
podmínky pro jejich ochranu: Pro nejkvalitnější části řešeného území je vymezeno území
zásadního významu pro ochranu hodnot se stanovenými podmínkami ochrany. Tato diferenciace
území z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území byla vymezena na základě syntézy ochranných
režimů, kvality a charakteru prostředí.
Řešené k. ú. je územím s předpokládanými archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na katastru jsou evidovány dva
nálezy. Respektováno ve výkresové části II.1 jsou zakresleny tři území s archeologickými nálezy
V územním plánu budou respektovány památky místního významu:
-
1. kaple Rozeslání apoštolů
na návsi,
-
2. kamenný kříž z r.1882
před kaplí,
-
3. pamětní deska
vpravo od vstupu do kaple,
-
4. památník obětem I. světové války
na návsi,
-
5. Boží muka („kaplička“)
před č. p. 40,
-
6. Paličkův kříž
p. č. 521,
-
7. kříž (Boží muka)
místní trať Na vinohradech,
- 8. kříž
v chmelnici.
Respektováno, památky jsou zakresleny čímž je návrh chrání a na jejich místě ani v bezprostřední
blízkosti není navrženo nic, co by je ohrozilo.

Z ÚAP ORP Přerov – průzkumu hodnot území dále vyplývá respektovat:
- vymezenou oblast krajinného rázu (krajinný typ): krajinná oblast - I - Moravská brána, krajinná
podoblast: I.1 - Moravská brána, Respektováno.
- architektonicky hodnotný objekt (kaple Rozeslání apoštolů), Respektováno, kaple je zakreslena,
čímž ji návrh chrání a na jejím místě ani v bezprostřední blízkosti není navrženo nic, co by ji
ohrozilo.
- scenerickou cestu (od obce k nádraží). Respektováno, cesta je zakreslena, čímž ji návrh chrání,
dále jsou pro ni stanoveny podmínky ochrany v návrhové části.
Budou respektovány a stanoveny zásady ochrany hodnot území hájených dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Respektováno.

Kvalitu zemědělské půdy je nutno považovat za významnou přírodní hodnotu. Vyhodnotit
důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
právních předpisů, a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, včetně zdůvodnění předkládaných záměrů.
Provedeno.
Vyhodnocení bude zpracováno dle společného metodického doporučení Odboru územního
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu
(08/2011). Respektováno.
AD G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
A ASANACE
Územní plán prověří a po dohodě s obcí vymezí ve smyslu obecně závazných právních předpisů další
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, včetně ploch nezbytných k zajištění
jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.
Územní plán Radvanice
16
Pro zajištění obsluhy řešeného území dopravní a technickou infrastrukturou byly vymezeny veřejně
prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury. Jako veřejně prospěšná stavba je vymezena
stavba dálnice D1 včetně souvisejících staveb, objektů a zařízení.
Jako veřejně prospěšná opatření byly vymezeny všechny návrhové plochy pro ÚSES.
Nebyly vymezeny žádné plochy pro asanace.
AD H) DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘ.
POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY
A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY
ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY)
 Požadavky na ochranu veřejného zdraví
Ochrana veřejného zdraví včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací vyplývá ze současné
legislativy, která bude v územním plánu respektována. Je stanovena podmíněná využitelnost plochy
P5 - před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými
právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.
 Zájmy požární ochrany a civilní ochrany
Problematika požární ochrany a civilní ochrany bude řešena úměrně podrobnosti územnímu plánu.
Splněno.
 Zájmy obrany a bezpečnosti státu
Bude zohledněna skutečnost, že celé území obce spadá do zájmového území Ministerstva obrany ČR
– území je zasaženo ochranným pásmem radiových zabezpečovacích zařízení (OP radarů letiště
Přerov - návrh, nevyhlášeno).
Tato skutečnost je uvedena v kap. H. a v koordinačním výkrese II.1
 Ochrana ložisek nerostných surovin
Na území obce jsou evidována:
chráněné ložiskové území s názvem Radvanice u Lipníka (č. 19070000) stanovené
pro výhradní ložisko vysokoprocentního vápence Radvanice u Lipníka n. Bečvou (č. l. B3 190 700),
Respektováno.
chráněné ložiskové území Buk (č. 18920000) stanovené pro výhradní bilancované ložisko
nerostných surovin cihlářské suroviny Prosenice (č. l. B3 189 200) a Prosenice 2 (č. l. B3 203 600),
Respektováno, v územním plánu vymezena ve výkrese č. II.1 - Koordinační výkres.
 Poddolovaná území, sesuvná území
V katastrálním území Radvanice u Lipníka nad Bečvou nejsou evidována poddolovaná ani sesuvná
území.

Ochrana před povodněmi
Na katastrální území Radvanice u Lipníka nad Bečvou nezasahují stanovená záplavová území.
Zastavěným území obce neprotéká vodní tok – bez rizika ohrožení povodní.
AD I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ
Řešení územního plánu musí prokázat soulad zájmů v území. Na základě zpracovaných doplňujících
průzkumů a rozborů řešeného území byly identifikovány střety zájmů a okruhy problémů, které
je potřeba řešit. V návrhu územního plánu bude zejména nutno:
•
prověřit aktuálnost záměrů uvedených v dosud platném územním plánu obce, s možností
revidovat případné problematické záměry na základě aktuálního hodnocení území a konfrontace
s aktuálními limity využití území a záměry, Veškeré záměry byly prověřeny viz AD C) Požadavky na
rozvoj území
•
prověřit nezbytnost návrhových ploch pro bydlení i ve vztahu k ochraně I. a II. třídy ochrany
ZPF (minimalizace záborů ZPF), viz kapitola M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Územní plán Radvanice
17
•
prověřit možnost uplatnění plochy umožňující umístění penzionu pro důchodce (lokalita
bydlení B2 dle platného územního plánu obce), viz AD C) Požadavky na rozvoj území
•
prověřit stávající využití bývalého areálu zemědělského družstva a řešit možný způsob
a podmínky využití plochy, Je zde navržena plocha SV4, která je částečně převzata z předchozí
územně plánovací dokumentace. Na objekt bývalé mléčnice je vydané stavební rozhodnutí
(Rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu mléčnice se změnou účelu užívání objektu pro bydlení)
čj. MMPr/004523/1012/MF. Další část bývalého zemědělského areálu bude využita jako plocha zeleně
– soukromá a vyhrazená (ZS).
•
prověřit možnost rozšíření plochy podnikatelských aktivit (lokalita Vpa3 dle platného územního
plánu obce), plocha Vpa3 je již zrealizována a je navrženo rozšíření plochy VD Z3, P10.
•
prověřit reálnost návrhu plochy pro specifické druhy výroby (fotovoltaická elektrárna)
ve východní části k. ú., řešit možný způsob a podmínky využití plochy, plocha je navržena.
•
prověřit požadavek obce na možnost řešení samostatné ČOV na řešeném k. ú.,- vzhledem
k absenci vhodného vodního toku pro odvedení přečištěných odpadních vod není tato možnost
navržena.
•
prověřit a případně řešit nedostatečné parametry veřejných prostranství s vazbou na zájmové
plochy, veřejná prostranství byla prověřena a u návrhových lokalit jsou navržena tak, aby celková šíře
byla 8m.
•
navrhnout a vymezit prvky ÚSES, neexistující prvky řešit návrhem ploch přírodních respektive
ploch krajinné zeleně - byly vymezeny plochy pro neexistující prvky ÚSES v rámci ploch přírodních
a ploch smíšených nezastavěného území – přírodních.
•
řešit případné vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů
s limity využití v území. Všechny záměry jsou navzájem koordinovány včetně limitů území.
AD J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ
OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE.
Obec Radvanice bude rozvíjena s ohledem na postavení v sídelní struktuře především jako sídlo
s obytnou funkcí s podílem výrobních ploch opodstatněným zařazením obce do rozvojové osy OS11
Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko vymezené v ZÚR
OK.
Bude prověřena aktuálnost zastavitelných ploch a dalších záměrů uvedených v dosud platném
územním plánu obce, na základě aktuálního hodnocení území a konfrontace s aktuálními limity využití
území a jinými záměry. Bylo prověřeno viz kapitola AD C) Požadavky na rozvoj území, vyhodnocení
splnění požadavků zadání a dále kapitola M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
V územním plánu bude vymezeno zastavěné území. Územní plán prověří vhodné využití ploch
v zastavěném území, možnosti návrhu nových zastavitelných ploch pro funkce uvedené v kap. C.
Zadání a podle potřeby na základě posouzení stavu území vymezí plochy přestavby. Zastavěné území
je vymezeno v souladu s § 58 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vymezeny
zastavitelné plochy a plochy přestavby viz I. Územní plán kapitola C. Urbanistická koncepce, včetně
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch bude zpracováno s využitím metodického pokynu
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch (MMR, ÚÚR, 08/2008). Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch je zpracováno s využitím metodického pokynu ÚÚR - viz kapitola M.
Návrh rozvoje obce spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení ploch
se smíšeným využitím) a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. Jsou navrženy plochy
smíšené obytné, které zahrnují bydlení, občanskou vybavenost a drobnou výrobu nenarušující kvalitu
bydlení. Tím je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území. Dále jsou navrženy plochy
veřejných prostranství, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, plochy dopravní
a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování – se specifickým využitím.
AD K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
Územní plán Radvanice
18
Případná potřeba a opodstatněnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií, bude stanovena na základě navrženého řešení územního plánu.
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.
AD L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY
PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM
Případné požadavky na zpracování regulačního plánu vyplynou ze zdůvodněné potřeby při řešení
návrhu územního plánu. Návrh nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.
AD M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL
POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD
NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLASTI
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se neuplatňují. V řešeném
území se nenachází žádná z evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, na kterou
by navrhované řešení územního plánu mohlo mít významný vliv. Vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
AD N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ
VARIANT
Požadavek na zpracování konceptu územního plánu ani variant se neuplatňuje. Varianty zpracovány
nebyly.
AD O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ
A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Územní plán je zpracován jako návrh Územního plánu Radvanice v souladu se stavebním zákonem ve
znění pozdější právních předpisů jeho prováděcími vyhláškami a dalšími souvisejícími právními
předpisy a právními normami.
Dokumentace návrhu územního plánu obsahuje části územní plán a odůvodnění územního plánu.
Splněno viz textová a grafická část.
Obsah části I. Územní plán:
1. TEXTOVÁ ČÁST
Textová část bude členěna dle odd. I. (odst. 1 a 2) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Splněno viz textová část.
2. GRAFICKÁ ČÁST
Grafická část bude zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v tomto členění:
I./1. Výkres základního členění území
v měř. 1:5 000
I./2. Hlavní výkres
v měř. 1:5 000
I./3. Koncepce dopravní a technické infrastruktury
v měř. 1:5 000
I./4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
v měř. 1:5 000
I./5. v případě potřeby Výkres pořadí změn v území (etapizace)
v měř. 1:5 000
Splněno u výkresů I./1. - I./4. viz grafická část. U výkresu I./5. nevyvstala potřeba na jeho zhotovení.
Obsah části II. Odůvodnění územního plánu:
1. TEXTOVÁ ČÁST
Textová část bude členěna dle odd. II (odst. 1) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Splněno viz textová část.
2. GRAFICKÁ ČÁST
Grafická část bude zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v tomto členění:
II./1. Koordinační výkres
v měř. 1:5 000
Územní plán Radvanice
19
II./2. Výkres širších vztahů
II./3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
v měř. 1:50 000
v měř. 1:5 000
Splněno viz grafická část.
Územní plán bude zpracován digitálně nad katastrální mapou měřítka 1:5 000. Dokumentace bude
zpracována v digitální podobě dle požadavků metodiky MINIS Minimální standard pro digitální
zpracování územních plánů v GIS (verze 2.2) doporučené Odborem strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje a odevzdána na nosičích CD, případně DVD. Pro účely
zveřejnění na webových stránkách bude textová i grafická část odevzdána ve formátu *.pdf.
Počet vyhotovení dokumentace:
Návrh územního plánu pro účely společného jednání a veřejného projednání (upravený podle výsledků
společného jednání s dotčenými orgány a posouzení návrhu krajským úřadem) bude odevzdán ve
dvou vyhotoveních tištěných a na digitálním nosiči ve formátu *.pdf.
Výsledná dokumentace bude po projednání odevzdána ve čtyřech vyhotoveních tištěných a na
digitálních nosičích (v plném rozsahu požadavků metodiky MINIS 2.2).
Dokumentace bude podepsána a opatřena autorizačními razítky projektantů příslušných profesí.
Textová část bude v nerozebíratelných vazbách, formát grafické části bude A3.
Splněno viz CD nosič, jednotlivá pare, textová a grafická část.
B. 2. Vyhodnocení souladu
1.
SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI
K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebylo požadováno vyhotovení návrhu ve variantním řešení.
2.
S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ
POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno v průběhu projednávání územního plánu.
3.
POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE
§ 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebylo postupováno dle § 54 odst. 3 STZ.
4.
S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY
A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Nebylo postupováno dle § 55 odst. 3 STZ.
C. Výčet záležitostí nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Je navržena záležitost nadmístního významu - koridor pro dvojité nadzemní vedení 400 kV KrasíkovProsenice, který nebyl řešen v územně plánovací dokumentaci vydané krajem – ZÚR OK v platném
znění. Jedná se o požadavek na jeho vymezení, který vyplývá z Aktualizace č. 1 PÚR ČR. ZÚR OK
není v současné době v souladu s Aktualizací č.1 PÚR ČR.
Územní plán Radvanice
20
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 19.09.2014 usnesením č. UZ/12/44/2014 schválilo Zprávu
o uplatňování ZÚR OK v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), obsahující mj. v kap. E. požadavek
v rámci aktualizace zásad územního rozvoje prověřit a řešit úpravu venkovního vedení VVN 400 kV
Krasíkov–Prosenice – prověřit a zapracovat přestavbu stávajícího vedení V402 na dvojité venkovní
vedení (zdvojení ve stávající trase), vč. rozšíření elektrických stanic, zapracovat jako VPS s šířkou
koridoru 400m. V době zpracování návrhu Územního plánu Radvanice resp. jeho úpravy nebyl návrh
Aktualizace č. 2a ZÚR OK dokončen.
D. Vyhodnocení
předpokládaných
důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
POUŽITÁ METODIKA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu zákona
č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se
upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a
přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Zařazení BPEJ do jednotlivých tříd ochrany
odpovídá vyhlášce č. 48/2011 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 22.února 2011.
BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky.
Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A).
Z půdních jednotek jsou zastoupeny HPJ 8, 10, 11, 14, 20, 43, 58.
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou:
Z2 - lokality záboru ZPF - zastavitelné plochy
P4 - lokality záboru ZPF - plochy přestavby
K3 – plochy změn v krajině, v rámci ÚSES se plochy nevyhodnocovaly (viz metodické doporučení
2011)
Údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF
viz tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Na jihozápad od zastavěného území obce se nachází chátrající areál zemědělské výroby. Jeho velká
část je navržena k přestavbě na plochy smíšené obytné a část je navržena k rekultivaci jako plocha
charakteru krajinné zeleně.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území není zpracována komplexní pozemková úprava (KPÚ).
Opatření k zajištění ekologické stability
Protierozní opatření jsou částečně řešena v plochách prvků ÚSES. Realizace protierozních opatření
je přípustná v rámci podmínek využití pro plochy s rozdílným způsobem využití vymezené
v nezastavěném území.
Územní plán Radvanice
21
Síť zemědělských účelových komunikací
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů
je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.
Investice do půdy
V řešeném území jsou realizovány odvodňovací systémy.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
Je zachována kontinuita s platným územním plánem, hlavní rozvojové plochy jsou převzaty a doplněny
o nové záměry.
Všechny plochy pro rozvoj bydlení jsou situovány koncepčně v návaznosti na zastavěné území obce.
Většina ploch je převzata z platného ÚP. Výjimkou je plocha Z1, která navazuje na zastavěné území
obce a plochu přestavby P2. Předpokládaný zábor pro plochy smíšené obytné byl minimalizován na
3,2 ha.
Plochy pro výrobu a skladování: Jsou vymezeny dvě nové plochy Z3 a P10 pro drobnou
a řemeslnou výrobu v návaznosti na stávající areál. Plocha Z3 navazuje na zastavěné území.
Dále jsou vymezeny plochy výroby a skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu
Z6 a Z8, které již byly schváleny a orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v územním plánu v platném
znění.
Zdůvodnění zařazení ploch do koncepce územního plánu:
Plocha Z6 byla navržena a schválena v době trendu masivní podpory výstaveb fotovoltaických
elektráren na zemědělské půdě. Z odborného hlediska již tento trend není úplně žádoucí, avšak plocha
byla do koncepce ÚP zařazena hlavně z důvodu nezmaření investic a neznehodnocení majetku
vlastníků pozemků pod vymezenou plochou pro fotovoltaickou elektrárnu.
V současném zastavěném území se v současnosti nenachází žádné plochy nezemědělské půdy,
především nezastavěné a nedostatečně využití pozemky zastavěného území obce, které by byly
vhodné pro tento účel využít. Areál bývalého zemědělského družstva je částečně navržen pro funkci
bydlení a zbývající část je navržena pro funkci sídelní zeleně. Jiné, potenciálně vhodné pozemky v obci
nejsou, pozemky v obci jsou plně využity. V obci se nenachází žádné pozemky, které by bylo možné
získat pro tuto funkci odstraněním budov a zařízení, ani žádná vhodná proluka.
Navrhovaná lokalita není samostatnou enklávou v krajině. Navazuje na stávající zastavěné území, od
kterého je však oddělena lokálním biokoridorem LK 8. Návrh vychází z územních možností katastru.
Katastrální území Radvanice u Lipníka nad Bečvou je pomyslně rozděleno silnicí III/43610 Prosenice –
Radvanice-Dolní Újezd na východní a západní část. V jihozápadní části se nachází vlastní zastavěná
část obce Radvanice, v západní a severozápadní se nachází zemědělská půda, na které jsou
postaveny rozsáhlé chmelnice. V jihovýchodní části katastrálního území se nachází zemědělská půda,
která je v ochranných pásmech vysokého napětí, koridoru dálnice, koridoru plavebního kanálu D-O-L
a VTL plynovodu. Navrhovaná lokalita je jediné vhodné místo, které nejméně naruší krajinný ráz.
Síť zemědělských účelových komunikací není návrhem narušena. Dostupnost lokality je zajištěna ze
stávající účelové komunikace a krátkého úseku nově navržené účelové komunikace (plocha Z7).
Zůstatkové plochy, které vzniknou návrhem plochy fotovoltaické elektrárny jsou obhospodařovatelné a
dopravně dostupné. Jedná se o zmenšení výměry současného honu. Navržený tvar respektuje
obhospodařování pozemků.
Na ploše o rozloze 15,94 ha činí předpokládaný zábor ZPF v II. třídě ochrany 3,89 ha, zbývající část se
nachází částečně ve III. třídě a převážná část ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor na II. třídě
ochrany je v současné bilanci záboru ZPF vyšší, jelikož u BPEJ 3.08.10 došlo k přeřazení ze III. třídy
ochrany do II. třídy ochrany (viz vyhl. ze dne 22. února 2011 o stanovení tříd ochrany).
Dále byla vymezena plocha výroby a skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou
elektrárnu Z8, která je vymezena mimo ZPF. Fotovoltaická elektrárna byla již realizována, jako
zastavitelná plocha je vymezena z důvodu zajištění souladu se STZ (ve vazbě na ust. § 58 a § 18 odst.
5).
Rozvoj ploch pro rekreaci: nejsou navrhovány.
Územní plán Radvanice
22
Rozvoj ploch dopravní infrastruktury: plocha Z4 je vymezena dle projektové dokumentace a byla
již odsouhlasena v dosavadním ÚP. Plocha byla na požadavek ŘSD rozšířena o 10 m na každé straně
od vymezených parcel. Plocha Z7 je vymezena z důvodu dopravního napojení plochy pro výrobu a
skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu (Z6) ze stávající účelové
komunikace.
Rozvoj ploch technické infrastruktury: plocha P5 vymezena pro sběrný dvůr.
Rozvoj ploch přírodních: plochy vymezené pro realizaci biocenter v rámci územního systému
ekologické stability.
Rozvoj ploch smíšených nezastavěného území – přírodních: plochy vymezené pro realizaci
biokoridorů v rámci územního systému ekologické stability. Pouze část plochy K13 není zahrnuta jako
součást biokoridoru, jedná se o zeleň izolační, která je navržena na ploše ukončené těžby v návaznosti
na vymezenou plochu výroby a skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu.
Zbývající část plochy po ukončené těžbě byla ponechána jako plocha zemědělská, což odpovídá
současnému obdělávání dotčeného půdního bloku.
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná
pro rozvoj zastavitelného území je v koncepci využita vymezením ploch přestaveb P4, P5, P7, P8, P9
a P11. V rámci zastavitelných ploch je plně využita nezemědělská půda v rámci plochy Z8.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána
především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované
zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Bylo využito v případě plochy P10. Zbývající část
zastavěného území obce je kompaktně zastavěna.
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní
schválené dokumentaci: Území má zpracován územní plán, v jehož koncepční kontinuitě je navrhován
nový územní plán.
Plochy převzaté z dosavadní dokumentace: P1, P2, P3, P4, P9, Z4, Z6, Z8.
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy
zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení
a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla s výjimkou plochy pro
fotovoltaickou elektrárnu Z6, která již byla orgánem ochrany ZPF odsouhlasena. Nejsou vytvářeny
samostatné enklávy osídlení. Plocha Z8, která taktéž nenavazuje na zastavěné území, je již
zrealizována a ÚP pouze uvádí plochu do souladu s reálným stavem.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.
Kvalita zemědělské půdy dle tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části.
Etapizace výstavby: není navržena.
VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ÚDAJE O DOPADU DO PUPFL
Navržené řešení územního plánu nemá dopad do ploch PUPFL.
Územní plán Radvanice
23
tab. 3
číslo
P1
Z1
P2
P3
Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Kód
celková
funkčního výměra
orná
ovocné
využití plochy(ha) půda
TTP zahrady sady
I.
II.
III.
IV.
V.
SV
0,2825
0,0049 0,2775
0,2825
SV
0,6734
0,6734 0,0555 0,6179
SV
0,4004
0,0344 0,3319
0,3663
SV
0,2073
SV
SV
1,5509
SUMA SV
Z2
PV
3,1145
P4
P11
0,2073
0,2501
0,0973
0,053
0,3663
0,0341
0,2073
0,2161 0,034
0,2501
1,3007
0,0374
0,0374
0,0599
1,7796
1,3348
0,2894 0,8167 0,6734 0,4789 1,3007
0,053
0,6734
0,2073
0,0374
0
Celkový
zábor Nezemědělská Investice
ZPF(ha)
půda(ha)
do půdy
0,2825
0
0
0
0,0245 0,0283
0,053
ano
P6
PV
0,0172
0,0038 0,0134
0,0172
0,0172
P7
PV
0,0553
0,0034
0,0034
0,0034
0,0519
SUMA PV
P5
TO
0,1255
0,0519
SUMA TI
Z3
VD
0,057
0
0,3433
0,3433
0,3433
0,3433
ano
VD
0,2006
0,2006
0,2006
0,2006
ano
SUMA VD
Z6
VX
0,5439
0,5439
15,9479
3,8884
15,737
SUMA VX
P9
ZS
15,9479
15,737
0
0,2109
0
0
0,9808
0
0
0
0
0
0
0
SUMA ZS
P8
W
0,9808
0
0
0
0
0
0
0
SUMA W
Z4
DS
0,0801
0
7,5033
7,4658
P10
Z8
VX
0
0,0072 0,0134
0,053
0,0245 0,0489
0
0
0
0,0736
0
0
0
0
0,057
0,057
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2109
0
0,5439
0
0
0
3,8897 3,1904 8,8678
0,5439
0,057
0
15,9479
3,8884
3,8897 3,1904 8,8678
0
15,9479
0
0
0
0
0,9808
0
0
0
0,9808
0,0801
0,0801
0
0
0
0
0
6,1514 1,3144
0
0
0
0
0,0801
7,4658
0,0376
ano
ano
ano
ano
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Kód
celková
funkčního výměra
orná
ovocné
číslo
využití plochy(ha) půda
TTP zahrady sady
I.
II.
III.
IV.
V.
SUMA DS
7,5033
7,4658
0
0
0
6,1514 1,3144
0
0
0
Z7
DU
SUMA DU
K1
NP
K2
NP
0,016
0,016
0,016
0,016
0
0
0
0
0
0
0,016
0,016
0
Celkový
zábor Nezemědělská Investice
ZPF(ha)
půda(ha)
do půdy
7,4658
0,0376
0,016
0,016
0
ano
1,8750
ano
1,0725
ano
K3
NP
0,0293
K4
NP
0,1421
K5
NP
1,6212
ano
K6
NP
0,1283
4,8684
ano
0,8030
ano
1,6572
ano
ano
ano
SUMA NP
K7
NSp
K8
NSp
K10
NSp
0,9089
K12
NSp
0,4398
K13
NSp
2,1104
K14
NSp
1,0356
K15
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
1,4980
SUMA NSp
SUMA VŠECH
PLOCH
11,0279
K16
K18
K19
K20
Plochy pro ÚSES se dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (2011) jako zábor ZPF nevyhodnocují.
Plochy pro ÚSES se dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (2011) jako zábor ZPF nevyhodnocují. Část plochy K13 není
zahrnuta do ÚSES. Tato část není z hlediska záboru ZPF vyhodnocena viz Pozn. 3.
1,4897
0,1721
0,1768
0,6906
48,2052
23,7627 0,2966 1,0784 0,7264 6,6548 7,1350 3,1904 8,8838 0,0000
25,8642
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
6,4905
Pozn. 1: Všechny návrhové plochy se nacházejí v k. ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou.
Územní plán Radvanice
25
číslo
Kód
celková
funkčního výměra
využití plochy(ha)
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
orná
ovocné
půda
TTP zahrady sady
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkový
zábor Nezemědělská Investice
ZPF(ha)
půda(ha)
do půdy
Pozn. 2: Plocha K9 a K11 se během projednávání ÚP spojily s K8 a plocha K17 byla během projednávání změněna na plochu
P9. Přibyla plocha P10 a K19. Dále se vymezením plochy Z7 pro účelovou komunikaci k navržené ploše Z6 rozdělila plocha
K15 na K15 a K20.
Pozn. 3: Část plochy K13 není zahrnuta do ÚSES. Tato část není z hlediska záboru ZPF vyhodnocena taktéž, jelikož je
vymezena na neplodné půdě a nejedná se tedy o zábor ZPF.
Územní plán Radvanice
26
E. Vyhodnocení
souladu
územního
plánu
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE:
Územní plán Radvanice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č.1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015.
Územní plán respektuje a naplňuje rámcové požadavky na územně plánovací dokumentaci, stanovené
v obecné poloze v čl. (14) – (32) kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území:
(14) ÚP Radvanice jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Je zachován ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny.
(14a) Při plánování rozvoje obce byla zohledněna ochrana kvalitní zemědělské, především orné
půdy a ekologických funkcí krajiny.
(15) Při návrhu je předcházeno sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel
tím, že nejsou stanoveny takové podmínky ani navrženy takové plochy, které by mohly vyvolávat riziko
vzniku sociálně vyloučených lokalit. Územní plán Radvanice podporuje sociální soudržnost obyvatel
vymezením jak stávajících ploch tak navržených ploch veřejného prostranství a občanského vybavení.
Navrhuje plochy veřejných prostranství k dalším sociálním kontaktům obyvatel.
(16) Při stanovení způsobů využití území byla dána přednost komplexnímu řešení před uplatněním
jednostranných hledisek a požadavků,
- byl zohledněn požadavek na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území tím, že
byly vymezeny plochy smíšené obytné podporující variabilnost území a vznik občanské vybavenosti,
- během zpracování návrhu ÚP Radvanice byli ke spolupráci přizvání obyvatelé obce i jeho uživatelé,
proběhlo několik výrobních porad a konzultací.
- ÚP Radvanice stanovuje zásady koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce a ochrany přírodních
i kulturních hodnot území, je respektován krajinný typ I – Moravská brána
- poloha obce v rozvojové ose a blízkosti města Přerova je v řešení ÚP Radvanice zohledněno,
ovlivňuje především rozsah návrhových ploch.
(16a) Při územně plánovací činnosti se vycházelo z principu integrovaného rozvoje území, je
navrženo odkanalizování obce s následnou likvidací odpadních vod na společné čistírně odpadních
vod s obcí Buk.
(17) Samostatně nejsou lokalizovány zastavitelné plochy pro vytváření pracovních podmínek
k odstranění důsledků náhlých hospodářských změn, variabilnost přípustného využití zastavitelných
ploch umožní reagovat na vzniklou situaci. Území obce Radvanice má velký potenciál v blízkosti města
Přerova a atraktivního mikroregionu Podbečví. Byly vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití různých
pracovních příležitostí vymezením ploch smíšených obytných – venkovských, kdy přípustné funkce
umožňují jak rozvoj podnikání tak cestovního ruchu.
(18) Územní plán Radvanice rozvíjí obec v duchu historické urbanistické struktury což je kolem návsi
s nejvýznamnější dominantou obce a to kostelem. Hlavní rozvoj obce je situován na jižním okraji sídla,
což podporuje kompaktnost obce. Návrhem je podporována osobitost sídla, což vytváří předpoklady
pro zájmem o turistiku a další rozvoj obce.
(19) Byly vytvořeny podmínky pro využití opuštěného areálu tzv. brownfields bývalého zemědělského
družstva návrhem plochy smíšené obytné. Návrh ÚP vyhodnocuje účelné využití zastavěného území a
vyhodnocuje potřebu vymezení zastavitelných ploch – viz kap. M. Zastavitelné plochy jsou navrženy
tak, aby nedocházelo k fragmentaci krajiny a nežádoucímu jevu suburbanizace území. Veřejná zeleň
zůstává zachována.
Územní plán Radvanice
27
(20) Rozvoj není navržen tak, aby výrazně ovlivnil charakter krajiny, navazuje na zastavěné území
a nebo je uvnitř něho. Do koncepce ÚP byla na základě požadavku obce zahrnuta i plocha výroby a
skladování – se specifickým využitím Z6, která byla převzata z platného ÚP (zm. č. 3). Tato plocha
navazuje na zastavěné území, od kterého je však oddělena lokálním biokoridorem LK 8.
Územní plán vymezil plochy pro doplnění prvků lokálního systému ekologické stability a v rámci
koncepce vymezení ÚSES včetně interakčních prvků vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability
a obnovu rozmanitosti i estetické hodnoty krajiny. Vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovením podmínek využití pro tyto plochy byly vytvořeny podmínky pro ochranu krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny. Byly vytvořeny podmínky pro zachování charakteru
otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský
typ krajiny).
(20a) Při řešení návrhu územního plánu byly stanoveny zásady zajišťující migrační prostupnost
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka.
(21) Celková urbanistická koncepce vytváří předpoklady pro dostupnost a prostupnost území
a nenarušuje souvislé plochy veřejně přístupné zeleně.
(22) Byly vytvořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, vymezením ploch smíšených obytných –
venkovských, obec je napojena na stávající cyklotrasy
(23) Dopravní a technická infrastruktura byla navržena s ohledem na prostupnost krajiny a s ohledem
na minimalizaci fragmentace krajiny.
(24) Vymezením a doplněním dopravního skeletu byly vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
(24a) V řešeném území nedochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. Uspořádáním ploch v území obcí jsou vytvořeny
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení.
(25) Byly vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) Byla vymezena kostra ÚSES,
která vytváří podmínky pro zvýšení ochrany před erozí. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití v krajině je přípustná realizace protipovodňových a protierozních opatření, což
vytváří podmínky pro zvýšení ochrany území a obyvatelstva před přírodními katastrofami v území
(záplavy, eroze atd.)
(26) V řešeném území není vymezeno záplavové území. Návrh nevymezuje zastavitelné plochy, které
by byly ohroženy rizikem záplavy. Návrh vytváří podmínky pro preventivní ochranu území
a obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy,
eroze atd.), tím, že v tomto území nejsou navrhovány nové plochy.
(27) Návrhem územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro umístění veřejné infrastruktury.
(28) Při stanovení způsobu využití území byl upřednostněn komplexní přístup, který vyplynul
z pracovních výborů, kdy bylo zdůvodněno dílčí řešení jednotlivých ploch z hlediska urbanistického,
dopravního, technického i z hlediska přírodního a který zohledňuje nároky na další vývoj území. Rozvíjí
jak plochy pro bydlení, tak plochy veřejných prostranství.
(29) Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury (silniční, účelových komunikací) a veřejných
prostranství, které umožňují vzájemné propojení hromadné dopravy (autobusy) s provozem pěších
a cyklistů. Autobusové zastávky se nachází na pěších i cyklistických trasách.
(30) Byly vytvořeny podmínky pro úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti –
dodávka pitné vody je stabilizovaná a vyhovující, je navrženo odkanalizování obce s následnou
likvidací odpadních vod na společné čistírně odpadních vod s obcí Buk.
(31) Územní plán prověřil možnost vymezení ploch vhodných pro rozvoj decentralizované, efektivní
a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů a stanovil podmínky pro možností uplatnění
obnovitelných zdrojů energie.
V území jsou navrženy dvě plochy pro fotovoltaickou elektrárnu dle požadavků obce (VX Z6, Z8).
(32) Územní plán Radvanice vymezuje plochy přestavby. Podporuje intenzivnější využití stávajících
ploch a pro zajištění kvality využití ploch navrhuje plochy dopravní a technické infrastruktury.
Územní plán Radvanice
28
Z hlediska rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravní a technické
infrastruktury vymezených v PÚR ČR:
-
-
-
-
řešené území neleží v rozvojové oblasti České republiky,
řešené území leží na rozvojové ose OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště Břeclav – hranice ČR/Rakousko – je respektováno navrženým dostatečným počtem ploch pro
rozvoj,
řešené území neleží ve vymezených specifických oblastech,
řešeného území se dle PÚR ČR dotýká vymezený koridor vysokorychlostní dopravy VR1 Brno
– Ostrava – hranice ČR/Polsko (– Katowice ), dle ÚP Radvanice prochází tento koridor jižně
mimo řešené.
řešené území neleží v další trase vymezených záměrů transevropských multimodálních
koridorů (TEMMK), koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů VVTL
plynovodů, koridorů pro dálkovody (je součástí stávajících koridorů VI.B TEMMK silniční a VI.B
TEMMK železniční).
řešené území leží v trase koridoru elektroenergetiky - E15 koridor pro dvojité vedení 400 kV
Krasíkov–Prosenic. Koridor byl upřesněn na šířku 100 m.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:
Území obce Radvanice je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
v platném znění (vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22. 02.
2008 formou opatření obecné povahy pod čj.: KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, aktualizace č. 1 vydaná
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22. 04. 2011 formou opatření
obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011) – dále jen ZÚR OK.
Ze ZÚR OK vyplývají pro řešení Územního plánu Radvanice požadavky na respektování:
•
Priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území týkajících
se řešeného území:
3.
Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel:
3.2.
pro územní plány (ÚP) obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území
stanovuje zejména:
3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje;
- Územní plán Radvanice podporuje a rozvíjí polycentrické osídlení obce.
3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní
obslužnosti území; - v jihovýchodní části katastru je navržena plocha dopravní
infrastruktury pro realizaci dálnice D1, stavbu 0137 Přerov – Lipník.
3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel
území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků
vyplývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování);
- Návrh předchází sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel.
3.2.4. věnovat maximální pozornost lokalizaci území se zvýšenou mírou
nezaměstnanosti a negativních sociálně ekonomických jevů, zejména velkých sídlišť,
která vytvářejí ohrožení soudržnosti společenství obyvatel území. Tato území
navrhovat k řešení v rámci systému regionálního, komunitního a jiných forem podpory
(např. programů regenerace sídlišť); - Na katastrálním území Radvanice u Lipníka nad
Bečvou se nenachází sídliště. Územní plán Radvanice navrhuje plochy pro nové
pracovní příležitosti.
3.3. respektovat stávající a navržené dopravní tahy umožňující zajištění územních vazeb s Polskou
republikou a sousedními kraji; v jihovýchodní části katastru je navržena plocha dopravní
infrastruktury pro realizaci dálnice D1, stavbu 0137 Přerov – Lipník. Dálnice D1 propojuje
Olomoucký kraj se sousedními kraji a navazuje na dálniční síť Polska.
4.
Priority v oblasti hospodářského rozvoje:
4.7. pro územní plány obcí se v oblasti hospodářského rozvoje stanovuje zejména:
Územní plán Radvanice
29
4.7.1. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:
4.7.1.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;
 v řešeném území je navržena plocha Z3 a P10 pro drobnou a řemeslnou výrobu
 podnikatelské aktivity jsou podpořeny vymezením ploch smíšených obytných – venkovských a
také jejich návrhem
4.7.1.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury;
 je navržena plocha dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1, koridor územní rezervy pro
vodní cestu Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) a koridor pro dvojité nadzemní vedení 400 kV
Krasíkov-Prosenice
 je navrženo odvedení odpadních vod na společnou ČOV Buk
4.7.1.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;
 návrh respektuje tyto hodnoty
5.
Priority v oblasti ochrany životního prostřední:
5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority a zásady
pro změny území:
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:
5.4.1.1. vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní
činností na plochy bydlení;
 plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby jsou odcloněny od ploch smíšených
obytných a nemají škodlivý vliv
5.4.1.2. podporovat využívání netradičních druhů energie
 jsou navrženy plochy výroby a skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou
elektrárnu Z6 a Z8.
5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, příp. i STL pro více obcí;
 obec je plynofikována, návrhové plochy jsou napojeny na STL plynovod, nedochází
ke zhoršení životního prostředí
5.4.1.4. podporovat využití netradičních zdrojů energie
 jsou navrženy plochy výroby a skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou
elektrárnu Z6 a Z8.
5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových zdrojů znečištění ovzduší
-
ÚP nenavrhuje plochy s tímto dopadem
5.4.1.6 podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, centrální vytápění
- centrální vytápění se vzhledem k velikosti obce a struktuře zástavby nenavrhuje
5.4.1.7 upřesnit vymezení koridorů pro přeložení vysoce zatížených silničních tahů mimo
zastavěná a zastavitelná území obcí jako opatření pro snížení rizika překračování koncentrace
přízemního ozónu a oxidu dusíku a omezení emisí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
- ÚP navrhl plochu dopravní infrastruktury – silniční Z4 mimo zastavěné a zastavitelné území
obce
5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy proti větrné erozi
ÚP navrhl kostru protierozních prvků, které mohou být podkladem pro zpracování
komplexní pozemkové úpravy
5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod:
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání
s městskými odpadními vodami
Územní plán Radvanice
30

dodávka pitné vody je zajištěna stávajícími zdroji (mimo řešené území), je navrženo
odkanalizování obce s následnou likvidací odpadních vod (mimo řešené území)
5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat zajištění potřebné
kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody vypouštěny do vodních toků
s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí,
v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů

ČOV je navržena mimo řešené území
5.4.2.3. postupně odkanalizovat a zajistit výstavbu komunálních ČOV u obcí s počtem obyvatel
nad 2000 tak, aby byly naplněny požadavky platné legislativy

obec Radvanice nepřesahuje počet 2000 obyvatel
5.4.2.4. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat v
místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod v malé
domovní čistírně. Výjimečně řešit odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným odvozem
na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV

je navržena koncepce odkanalizování obce s následnou likvidací odpadních vod na
společné čistírně odpadních vod s obcí Buk, která je situována na k.ú. Buk
5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost a případně zajistit možnost
znovu napojení ramen na vodní tok zejména u řek Moravy a Bečvy. V místech, kde je vhodná
koncepční revitalizace, obnovovat tůně a mokřady a vytvářet podmínky pro rozšiřování lužních lesů
a trvalých travních porostů podél vodotečí. Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za
účelem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování podmínek pro samočištění vod,
zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování zásob poříčních podzemních vod,
obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti toků pro vodní organismy, tlumení
velkých vod rozlivem v nivách vodních toků

v řešeném území se nenacházejí ramena vodních toků, revitalizace vodních toků je
přípustná v plochách dle podmínek pro jejich využití
5.4.2.6. těžbu nerostných surovin nepovažovat při jejich posuzování za prvotní nástroj k vytváření
skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci toků a vzniku mokřadů; případné využití těžbou
dotčeného území řešit na základě podrobnější dokumentace zpracované dle platných právních
předpisů a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci území;
těžba nerostných surovin byla již ukončena, část plochy je vymezena pro fotovoltaickou elektrárnu,
část jako součást ÚSES, část pro plochu smíšenou nezastavěného území – přírodní a část je
vymezena jako plocha zemědělská, což odpovídá současnému obhospodařování dotčeného
půdního bloku.
5.4.2.7 z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody ve vodárenských rezervoárech vzniklých po těžbě
štěrkopísků více podporovat jejich vodohospodářské využití

v řešeném území se nenacházejí vodárenské rezervoáry vzniklé po těžbě štěrkopísků
5.4.2.8 neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako protipovodňových opatření nad rámec
stávajících koncepčních materiálů, upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční schopnosti
krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé travní porosty nebo jiným
obdobným zvýšením ekologické stability území. Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů.
Konkrétní záměry na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných právních předpisů
(EIA) v příslušných správních řízeních

v řešeném území nejsou navrženy nové údolní nádrže, protipovodňová opatření
5.4.2.9 urychleně dokončit sanaci významných ekologických zátěží, zejména těch, které ohrožují
zdroje hromadného zásobování, nebo se nacházejí v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a
regionálně významných akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí.
Důsledně trvat na postupné sanaci všech zjištěných a evidovaných ekologických zátěží

významné ekologické zátěže se v řešeném území nevyskytují
Územní plán Radvanice
31
5.4.2.10 návrh nových ploch pro umístění nových průmyslových podniků v CHOPAV a ve
zjištěných nadregionálně a regionálně významných akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv.
Ramzovského nasunutí, povolovat pouze v případě, že nebude záměr zde lokalizovat činnosti
spojené s přepravou a skladováním významných objemů nebezpečných látek (včetně odpadů) a
přípravků (předpoklad přepravy nad 1000 t/rok, sklady nad 50 t)

CHOPAV ani nadregionálně a regionálně významné akumulace vod do řešeného
území nezasahují
5.4.2.11 v oblasti Ramzovského nasunutí regulovat úroveň znečištění podzemních a povrchových
vod rozvíjejícím se turistickým ruchem zvláště v okolí Ramzovského sedla a Ostružné a významné
investiční záměry individuálně posuzovat z hlediska ochrany a exploatace podzemních vod

oblast Ramzovského nasunutí do řešeného území nezasahuje
5.4.2.12 v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k tomuto účelu vhodná (např
v lokalitách po ukončené těžbě) ;
 v řešeném území se nenachází plocha vhodná k zalesnění v rámci revitalizace po těžbě. Část
plochy K13, která je součástí plochy po ukončené těžbě je limitována průchodem vedení
VVN.
5.4.2.13 pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňovat preventivní
ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémovou využitelnost

v řešeném území se nenacházejí stávající ani výhledové zdroje podzemní a
povrchové vody; ochranné pásmo vodního zdroje zasahující do řešeného území bude
zohledněno při následných povolovacích řízení
5.4.3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu
ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze
nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování
urbanistických principů a zásad;

jsou navrženy nezbytně nutné plochy v návaznosti na zastavěné území, je navržena plocha
pro fotovoltaickou elektrárnu Z6 která nenavazuje na zastavěné území, tato plocha vychází
z platného územního plánu a orgánem ochrany ZPF již byla odsouhlasena.

5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy
způsobenými přívalovými srážkami;
 jsou navrženy prvky ÚSES včetně interakčních prvků a podmínky využití ploch mimo
zastavěné území umožňují realizaci protierozních opatření
5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minimalizována až
eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový potenciál zdevastovaných či nevyužívaných
ploch;
 netýká se řešeného území
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství;
 tento způsob hospodaření ÚP připouští
5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do
zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich
ekologické funkce;
 neperspektivní části zemědělské krajiny se zde vzhledem k charakteru území nenacházejí.
5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů
5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a prostorovou strukturu lesů s cílem
blížit se postupně přírodě blízkému stavu; podporovat mimoprodukční funkce lesa;
Územní plán Radvanice
32
 PUPFL v řešeném území je vymezen jako součást ÚSES, částečně i EVSK, což vytváří
podmínky pro zlepšení druhové a věkové skladby lesů s cílem blížit se přírodě blízkému
stavu
5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kategorií a v průběžném
zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému stavu;
 PUPFL v řešeném území je vymezen jako součást ÚSES, částečně i EVSK, což vytváří
podmínky pro zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému
stavu
5.4.4.3. rozšiřovat na vybraných lokalitách rozlohy lužních lesů jako jedno z protierozních opatření
a opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny;
 netýká se řešeného území
5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů;
 PUPFL v řešeném území je vymezen jako součást ÚSES, částečně i EVSK, což vytváří
podmínky pro podporu mimoprodukční funkce lesů
5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady:
5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny nebezpečných
odpadů;

na území obce se nenachází stávající plocha pro skládky a spalovny nebezpečných
odpadů
5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných
odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí, MZCHÚ, přírodních parcích;

netýká se řešeného území
5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů.
Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky rozložitelných
odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení pro třídění
komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou umisťovány
v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila
zákonné požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro
odstraňování odpadů;

je navržena plocha pro sběrný dvůr
5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:
5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat a realizovat
krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny
a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace
krajiny;
 návrh respektuje a zachovává krajinný ráz
5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR, upřesnit
a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES;
 nadregionální ani regionální ÚSES se v řešeném území nenachází, neexistující prvky
lokálního ÚSES jsou doplněny formou návrhu
5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany prvků ÚSES, případně podpory jeho funkce
v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě nerostných surovin, tak i při ukončování těžby
a následné rekultivaci; posoudit důsledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotopů pro
potřebnou biodiversitu a tvorbu ÚSES;
 část plochy po ukončené těžbě je navržena na plochu smíšenou nezastavěného území –
přírodní charakteru krajinné zeleně, což vytváří podmínky vzniku ekologicky stabilního
biotopu
Územní plán Radvanice
33
5.4.6.4. řešit střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícího ÚSES v rámci zohlednění
vzájemných potřeb využití území a zákonitostí a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu při kvalifikovaném
zpracování Plánu otvírky a přípravy dobývání, Plánu využívání a Plánu sanace a rekultivace území
po ukončení těžby; rekultivovat plochy po těžbě nerostných surovin prioritně v souladu se zájmy
ochrany přírody a krajiny;
 v případě budoucí těžby budou střety s ÚSES a způsob rekultivace řešeny podrobněji v Plánu
otvírky a přípravy dobývání a následně v Plánu sanace a rekultivace území po ukončení
těžby
5.4.6.5. především při budování liniových staveb - komunikací vyššího řádu dbát na zajištění
prostupnosti krajiny v souvislosti s migrací zvěře;
při návrhu dálnice D1 byly vytvořeny podmínky pro zachování prostupnosti krajiny
v souvislosti s migrací zvěře. V rámci projektu dálnice jsou navrženy propustky pro migraci
zvěře, a to na území obce Prosenice a obce Vinary. V řešeném území obce Radvanice
není propustek plánován.
5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin
5.4.7.1. respektovat nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných ložisek
nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů a nezatěžovat takto chráněné plochy jinými
zákonnými limity území;

v ložisku je vymezena plocha pro výstavbu dálnice D1 (vyplývající ze ZÚR OK), jejíž
realizace je již v procesu příprav a v CHLÚ jsou vymezeny plochy změn v krajině
(biokoridory), které by v případné budoucí těžbě neměly vyvolat střety
5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložiskách a ložiskách
nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními předpisy;

těžba nerostných surovin v současné době neprobíhá
5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby
požadované kvality suroviny a životnosti zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu na
klíčové investiční záměry v rámci Olomouckého kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje
kraje;

těžba nerostných surovin v současné době neprobíhá
5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorách v souladu
s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Těžbu orientovat do území ploch výhradních
ložisek a významných ložisek nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními
územními a ekologickými dopady;

těžba nerostných surovin v současné době neprobíhá
5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání a ochranu
surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny v souladu s platnými právními předpisy
podle průběžně aktualizované Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje, plnící funkci
územně analytických podkladů;

Do koncepce ÚP byly převzaty a zapracovány nejaktuálnější podklady vymezení
CHLÚ a ložisek nerostných surovin a byly respektovány. V ložisku je vymezena plocha pro
výstavbu dálnice D1 (vyplývající ze ZÚR OK), jejíž realizace je již v procesu příprav
a v CHLÚ jsou vymezeny plochy změn v krajině (biokoridory), které by v případné budoucí
těžbě neměly vyvolat střety
5.4.7.6. po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu s charakterem
daného území a v souladu s výrazem a měřítkem okolní krajiny;

těžba nerostných surovin v současné době neprobíhá, na ploše původní těžby vápence je
vymezena zčásti plocha výroby a skladování – se specifickým využitím, zčásti návrhová plocha
smíšená nezastavěného území - přírodní a zčásti stávající plocha zemědělská
5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví
Územní plán Radvanice
34
pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat:
5.4.8.1. přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, občanského
vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů řešit ochranu před nepříznivými účinky
zejména hluku v rámci zpracování územních plánů a podrobné dokumentace komplexně tj.
souběžně navrhovat protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy, pásy izolační zeleně,
aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch navazujících na dopravní koridory (plochy pro
umístění aktivit nenáročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady, objekty
výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hladinou hluku aj.) při respektování
urbanistických zásad a na základě projednání s dotčenými orgány);

je navržena plocha pro stavbu dálnice D1 včetně souvisejících staveb, objektů
a zařízení. Řešení případných protihlukových bariér, valů, pásů izolační zeleně aj. je
předmětem podrobnější dokumentace v rámci vymezené plochy.
5.4.8.2. rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální;


vzhledem k měřítku obce není řešeno
Vymezení rozvojové osy OS 11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice
ČR/Rakousko, vymezené v PÚR ČR, procházející na území Olomouckého kraje ORP Přerov, na které
se obec Radvanice nachází. Úkolem vyplývajícím pro územní plán je:
ochrana koridoru pro D1 Kroměříž – Lipník nad Bečvou, - návrh koncepce respektuje koridor,
v podrobnosti ÚP byl upřesněn
ochrana koridoru pro dopravní napojení ve směru sever – jih výstavbu dálnice D1 v úseku
hranice kraje OK/ZK – Přerov – Lipník n. B. – hranice kraje OK/MSK.
Návrh koncepce respektuje koridor – pro výstavbu dálnice D1 je navržena plocha dopravní
infrastruktury
 Ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu:
hájit koridory pro návrhy na dostavbu komunikačních tahů mezinárodního a celostátního
významu – výstavbu dálnice D1 v úseku hranice kraje OK/ZK – Přerov – Lipník n. B. – hranice kraje
OK/MSK,
-
akceptovat koridor územní rezervy pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (D-O-L).
Návrh koncepce respektuje – pro výstavbu dálnice D1 je navržena plocha dopravní
infrastruktury, pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) je vymezen koridor
územní rezervy
 Ploch a koridorů nadmístního významu technické infrastruktury:
•
Odvádění a čištění odpadních vod:
při návrhu odvádění a čištění odpadních vod vycházet z aktuálního znění Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry,
Koncepce z PRVK Olomouckého kraje je respektována – zásobování vodou je stabilizováno,
odvádění odpadních vod je navrženo na společnou ČOV Buk. Z Plánu oblasti povodí
nevyplývají žádné požadavky.
•
Zásobování elektrickou energií, zásobování plynem:
respektovat zařízení a liniové stavby nadmístního významu elektrizační soustavy s jejich
ochrannými pásmy – přenosové soustavy 400 kV a distribuční soustavy 110 kV:
-
stávající vedení VVN 400 kV,
-
stávající vedení VVN 110 kV;
-
respektovat koridory páteřní distribuční soustavy plynu – stávající VTL plynovod.
Stávající vedení nadmístního významu jsou respektována – do BP a OP nejsou navrhovány
zastavitelné plochy. Navržený koridor pro dopravu se dotýká OP nadzemních vedení VVN.

Zásad pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití:
Územní plán Radvanice
35
Výhradní ložisko Radvanice u Lipníka nad Bečvou, CHLÚ Radvanice u Lipníka č. 19070000;
objekt nelze využít komplexně (veškeré zásoby na objektu byly převedeny do kat. nebilančních, tudíž
v současnosti neekonomicky těžitelných, CHLÚ nadále ponechat);
Výhradní ložisko Prosenice č. 3189200, CHLÚ Buk č. 18920000; objekt nelze využít
komplexně (veškeré zásoby na objektu byly převedeny do kat. nebilančních, tudíž v současnosti
neekonomicky těžitelných);
Nevýhradní ložisko Radvanice č. 3133200; dle zákonné evidence § 13 novely zákona č.
62/1988 Sb., bez zákonné ochrany - součást pozemku podle § 7 zákona č. 44/1988 Sb., v platném
znění. Je vymezeno pouze ve výkrese širších vztahů II.2 grafické části ÚP, nejedná se
o poskytovatelem poskytovaný údaj.
Ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území jsou v ÚP respektována a zapracována.
V ložiscích nerostných surovin je ze zastavitelných ploch vymezena pouze plocha dopravní
infrastruktury pro dopravu (dálnice). Plocha je upřesněna podle prováděcí dokumentace. V rámci
vymezeného CHLÚ jsou vymezeny pouze plochy změn v krajině.
 Vymezení cílových charakteristik krajiny:
Respektovat rozčlenění řešeného území Olomouckého kraje na krajinné celky. K. ú. Radvanice
u Lipníka nad Bečvou je zařazeno do krajinného celku I – Moravská brána. U jednotlivých krajinných
matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj jejich rozhodujících atributů: v krajinném
celku I - Moravská brána udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní
zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny).
Koncepce ÚP respektuje základní zásady pro daný krajinný celek.
 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
-
D018 – Úprava polohy koridoru a označení stavby D1, hranice kraje (Říkovice – Lipník n/B).
Je vymezena plocha pro stavbu dálnice D1 včetně souvisejících staveb, objektů a zařízení. Je
vymezena jako veřejně prospěšná stavba VD1.
 Regulativů pro umísťování větrných elektráren stanovených v Územní studii „Větrné elektrárny
na území Olomouckého kraje“ (zaevidována dne 23.02.2009 v evidenci územně plánovací činnosti).
Ze studie vyplývá, že v řešeném území je umisťování větrných elektráren částečně nepřípustné
a částečně podmíněně přípustné. ÚP plochy pro umisťování větrných elektráren nenavrhuje.
 Požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení
v územně plánovací dokumentaci, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní
struktury
-
Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem využití
a návrh veřejné infrastruktury.
90. K zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení respektovat tyto požadavky:
90.1. zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být
vždy vyvážena se sociálně ekonomickým využitím území;

ÚP Radvanice je navržen tak, aby byl v maximální míře zachován ráz urbanistické
struktury území se specifickými hodnotami.
90.2. stabilizovat osídlení periferních a venkovských oblastí s cílem zvyšovat jejich obytnou
atraktivitu a rozvíjet perspektivní funkce (např. rekreaci);

obytná atraktivita obce je podpořena především návrhem nových ploch smíšených
obytných – venkovských a ploch výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby a
vymezením stávajících ploch smíšených obytných – venkovských. Stabilizované plochy
rekreace jsou respektovány.
Územní plán Radvanice
36
90.3. podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území.
Ekonomické aktivity koncentrovat zejména do vymezených rozvojových a specifických oblastí
za podmínek stanovených v čl. A.2.;

polycentrický rozvoj sídelní struktury je vhodný pro sídla většího měřítka, než je obec
Radvanice. Efektivní dělba funkce v území je zajištěna především vymezením ploch
smíšených obytných – venkovských.
90.4. nepodporovat vznik „satelitních“ městeček mimo zastavěná území sídel a již založenou
sídelní strukturu;

ÚP je řešen tak, aby nedocházelo ke zbytečné fragmentaci území a negativnímu vlivu
suburbanizačního trendu.
90.5. rozvojové oblasti řešit jako území s preferovanou koncentrací antropogenních aktivit
vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území.

obec Radvanice se nenachází v rozvojové oblasti
91. K zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzování
nároků na technickou infrastrukturu respektovat tyto požadavky:
91.1. změny v území provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, zejména
existujících proluk v zástavbě a ploch nevyužitých;

prioritou řešení ÚP je využití proluk v území a nevyužitých ploch
91.2. do návrhů změn v území zohlednit podmínky zařazení obcí v rozvojových oblastech,
rozvojových osách a specifických oblastech;

jsou zohledněny v kapitole M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
91.3. návrh ploch pro novou bytovou výstavbu stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou
koupěschopnou poptávku v území obce i spádového území (rozvoj obcí a sídel) a možnosti
optimálního využití území (nároky na vyvolané investice ve veřejné infrastruktuře);

je řešeno v kapitole M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
91.4. rozvoj obcí a sídel komplexně posuzovat jak s ohledem na politicky formulované záměry
rozvoje, tak i na ostatní předpoklady rozvoje, limitované zejména podmínkami životního
prostředí;

řešení ÚP je výsledkem komplexního posouzení politických záměrů a ostatních
předpokladů rozvoje s ohledem na limity životního prostředí
91.5. zejména v rekreačních oblastech komplexně hodnotit rozvoj druhého bydlení (např.
lokalizace hromadného apartmánového bydlení);

řešené území nemá charakter rekreační oblasti
91.6. při bilanční prognóze vývoje počtu obyvatel a bydlení v jednotlivých obcích v rámci
zpracování ÚP obce vycházet z bilancí založených na hodnocení:
91.6.1. vývoje počtu obyvatel;
91.6.2. odhadu odpadu bytů a vývoje druhého bydlení;
91.6.3. odhadu poklesu zalidněnosti bytů;

je řešeno v kapitole M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
91.7. bilance a prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně
analytických podkladů popř. průzkumů a rozborů považovat za výchozí podklad:
91.7.1. při návrhu koncepce rozvoje veřejné infrastruktury obce;
91.7.2. pro stanovení reálného rozsahu nové bytové výstavby;
91.7.3. pro vymezení nových zastavitelných území obce pro bydlení;
Územní plán Radvanice
37

bilance a prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení zpracované v rámci územně
analytických podkladů a průzkumů a rozborů jsou podkladem pro zpracování ÚP
Radvanice
92. Při zpracování územních plánů věnovat pozornost zejména:
92.1. koordinaci průchodu jednotlivých liniových staveb dopravní a technické infrastruktury na
hranicích obcí a kraje, u nichž se připouští změna trasování v rámci vymezených koridorů;

při zpracování ÚP Radvanice byla věnována pozornost koordinaci průchodů
jednotlivých liniových staveb dopravní a technické infrastruktury na hranicích obcí a kraje,
u nichž se připouští změna trasování v rámci vymezených koridorů
92.2. upřesnění vymezení rozvojových oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území na
základě provedené analýzy podmínek území. Upřesnění provést v rámci zpracování územně
analytických podkladů obcí – spádových obvodů ORP, přitom respektovat požadavek srostlosti
rozvojových území, územní a funkční návaznosti;

netýká se ÚP
92.3. koordinaci průchodu prvků ÚSES (nadmístního i lokálního významu) na hranicích obcí a
kraje;

průchody prvků ÚSES na hranicích řešeného území byly koordinovány se sousedními
obcemi
92.4. křížení regionálních a nadregionálních biokoridorů s komunikacemi vyšších kategorií, řešit
dle zásady stanovené v bodě 71.6. ;

netýká se řešeného území
92.5. v řešení ÚP akceptovat čerpací stanice pohonných hmot začleněné do nouzového
zásobování ropnými produkty (Zlaté Hory – Krnovská, Javorník – nám. Svobody, Olomouc –
Přerovská, Olomouc – Lipenská, Uničov – Litovelská, Olomouc – Hněvotínská, Olomouc –
Pražská, Tršice, Lipník n/B. – Hranická, Drahotuše – Hranická, Tovačov – Sadová, Kojetín – Tržní
náměstí, Kostelec na Hané, Prostějov – Mostkovice, Prostějov – Brněnská, Ruda nad Moravou,
Lipina, Šumperk – Jesenická);

netýká se řešeného území
92.6. sledování zpracování územních studii řešících nadmístní problémy v území. Vyhodnocovat
dopady řešení v území a aplikovat dohodnuté záměry do územních plánů;

řešení ÚP Radvanice je zpracováno s ohledem na územní studie řešící nadmístní
problémy v území.
92.7. v řešení ÚP akceptovat perspektivní posádky, stávající objekty a zařízení vojenské správy:
92.7.1. letiště
92.7.1.1. letiště Přerov
92.7.1.2. letiště Prostějov
92.7.2. na území obcí
92.7.2.1. Olomouc
92.7.2.2. Prostějov (letecká kasárna v Prostějově)
92.7.2.3. Plumlov (střelnice Hamry)
92.7.2.4. Přáslavice
92.7.2.5. Štěpánov
92.7.2.6. Hranice
92.7.2.7. Lipník nad Bečvou
92.7.2.8. Přerov
Územní plán Radvanice
38

nejsou v řešeném území
92.8. K zachování kulturních a přírodních hodnot a ochranu krajinného rázu respektovat tyto
požadavky:
92.8.1. fotovoltaickou elektrárnu lze umístit v území po splnění těchto podmínek:
92.8.1.1. bude vymezena v novém ÚP popř. změně ÚP jako plocha výrobní nebo
učená výlučně pro stavbu fotovoltaické elektrárny;
92.8.1.2. v rámci zpracování podrobné dokumentace budou posouzeny vlivy na
krajinný ráz;
92.8.1.3. výstavbu v přírodních plochách a přírodních parcích a KKO lze výjimečně
povolit pouze za podmínky vyloučení negativního vlivu záměru na lokality soustavy
NATURA 2000 a kladného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a dalších
dotčených orgánů státní správy;

plochy výroby a skladování – se specifickým využitím pro fotovoltaickou
elektrárnu jsou vymezeny mimo uvedená území.
92.8.2. pro umístění větrných elektráren:
92.8.2.1. respektovat regulativy pro umísťování větrných elektráren stanovené
v Územní studii „Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje“;

v řešeném území není navrženo
92.9. v oblasti plnění zásad stanovených v odstavci 73. pro zabezpečení rozvoje rekreace
a cestovního ruchu respektovat tyto podmínky:
92.9.1. rozvoj lůžkových kapacit ve vymezených rekreačních krajinných celcích realizovat
zejména v celoročně využitelných ubytovacích zařízeních;
92.9.2. nové kapacity apartmánového bydlení posuzovat v nejširších souvislostech;
92.9.3. v rámci ubytovacích zařízení hromadné rekreace se doporučuje orientovat především
na území CHKO, vyjma města Jeseník, na výstavbu celoročních zařízení typu penzionů (do 50
lůžek), mimo území CHKO zařízení střední velikostí (50 – 100 lůžek), která by soustředila
kromě ubytování i další základní, vyšší i specifickou vybavenost, a to v rozsahu a struktuře
odpovídající významu a obslužné funkci jednotlivých středisek. Významnou pozici a podporu
v oblasti CR by mělo získat ubytování v soukromí (soukromé byty, prázdninové byty,
penziony); Veškerou rekreační činnost na území Jeseníků koordinovat se zájmy ochrany
přírody;
92.9.4. při zpracování územních plánů na území RKC zohlednit v řešení:
92.9.4.1. Územní studii území se zvýšeným rekreačním potenciálem pro rekreaci a cestovní
ruch Plumlovsko;
92.9.4.2. Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5
Olomoucko – jih;
92.9.4.3. Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a
RC 6-12 na území Olomouckého kraje;

netýká se řešeného území
92.10 Při řešení ÚPD obcí věnovat dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti života obyvatel,
zapracovat požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění správné funkčnosti
integrovaného záchranného systému – vazba na rozvoj a modernizaci prvků bezpečnosti území;

tato problematika je řešena úměrně podrobnosti územního plánu součástí
základní koncepce řešeného území je zajištění správné funkčnosti celého území
při zajištění bezpečnosti života obyvatel.
92.11 při řešení ÚPD obcí respektovat nemovitosti ve vlastnictví Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje a nemovitosti, ke kterým má příslušnost hospodaření MV ČR;
Územní plán Radvanice
39

na řešeném území se nenachází.
Územní plán Radvanice je zpracován v souladu se ZÚR OK.
F. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území
F. 1. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu, navrhuje dostatečné množství stavových a návrhových ploch
s rozdílným způsobem využití, které výstavbu umožňují. ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj
území, ÚP je výsledkem komplexního přístupu k řešení zohledňujícím nutnost vyváženého vztahu mezi
zachováním podmínek pro příznivé životní prostředí, podmínek pro hospodářský rozvoj a podmínek
pro zachování soudržnosti společenství obyvatel.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský
a hospodářský potenciál rozvoje.
K řešení účelného využití a prostorového uspořádání území bylo přistupováno komplexně se záměrem
o vytvoření vyváženého vztahu základních pilířů udržitelného rozvoje území a se záměrem o vytvoření
vyváženého vztahu zájmů soukromých a veřejných.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Ochrana veřejných zájmů v řešeném území vyplývající ze zvláštních právních předpisů je
respektována.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území
a míru využití zastavěného území.
ÚP řeší ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. V ÚP je ochrana krajiny jako podstatné složky prostředí
života obyvatel jednou ze základních priorit. ÚP stanovuje rozsah nových zastavitelných ploch takovým
způsobem, aby byl zásah do volné krajiny minimalizován. Řešení nepředstavuje riziko zbytečné
fragmentace území, vytváří tedy podmínky pro hospodárné využívání území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody
a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby,
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně
Územní plán Radvanice
40
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Podmínky využití ploch v nezastavěném území jsou v souladu s tímto bodem, viz kapitola F.2.
Podmínky pro využití ploch v textové části I Územního plánu.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.
Netýká se řešení ÚP.
Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Stav území byl v procesu tvorby ÚP prověřen a posouzen jak z průzkumů v území tak z dostupných
podkladů. Na základě průzkumů v území a dostupných podkladů byly stanoveny i přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území,
Koncepce rozvoje území a ochrany hodnot byla stanovena, viz kapitola B. v textové části I Územního
plánu.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Potřeba všech změn v území byla posouzena z hlediska veřejného zájmu, vlivu na veřejné zdraví,
životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu i hospodárné využívání.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
Urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území jsou zapracovány v řešení
rozdělení území na stabilizované plochy a plochy změn s rozdílným způsobem využit tak, aby byla
zachována urbanistická hodnota obce a umožněn její žádaný rozvoj. Architektonické a estetické
požadavky jsou zapracovány v kapitole F.2. Podmínky pro využití ploch v textové části I Územního
plánu do takové podrobnosti, kterou umožňuje povaha územního plánu.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny v kapitole F.2. Podmínky pro využití ploch
v textové části I Územního plánu.
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Stanovit etapizaci provádění změn v území nebylo účelné.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
V řešeném území není evidována přítomnost takových rizikových faktorů, které by vyvolaly potřebu
stanovení konkrétních opatření.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Rozsah nových návrhových ploch a způsob vymezení stávajících ploch zohledňuje současnou
hospodářskou situaci v území, řešení je v případě náhlé hospodářské změny dostatečně flexibilní.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny v kapitole F.2. Podmínky pro využití ploch
v textové části I Územního plánu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Nejsou specifické požadavky.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy nebylo účelné stanovovat.
Územní plán Radvanice
41
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Nebylo účelné stanovovat kompenzační opatření.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie
a památkové péče.
Řešení ÚP je výsledkem kvalifikované práce v oboru architektury, urbanismu, územního plánování,
ekologie i památkové péče.
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle
přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.
Vyhodnocení vlivů nebylo v zadání ÚP požadováno.
F. 2. Ochrana a rozvoj hodnot území
A) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU:

podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z důvodu ochrany
krajinného rámce tvořeného venkovskou otevřenou krajinou se solitérní krajinnou zelení a malými
lesními komplexy, včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně s vazbou na ÚSES, ochrany
přírodních horizontů a přírodních dominant. Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní
ochranou (památný strom, významné krajinné prvky, pásmo 50 m od okraje lesa). ÚSES je
vymezen z důvodu posílení ekologické stability krajiny s cílem uchovat a zabezpečit vývoj
přirozeného geofondu krajiny a zachovat a podpořit biodiverzitu v řešeném území.
Mimo legislativní rámec jsou vymezeny tzv. ekologicky významné segmenty krajiny. Jsou
stanoveny obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot. Vymezené v části I. Územní plán kapitola
B. 3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území – Podmínky ochrany.
B) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT:
Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu
uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území.
Jsou stanoveny obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot. Vymezené v části I. Územní plán kapitola
B. 3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území - Podmínky ochrany.
ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZUJE OCHRANU DALŠÍCH KULTURNÍCH HODNOT:

Pro nejkvalitnější části řešeného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu
hodnot se stanovenými podmínkami ochrany. Tato diferenciace území z hlediska ochrany
a rozvoje hodnot území byla vymezena na základě syntézy ochranných režimů, kvality
a charakteru prostředí.

v rámci návrhu ÚP byly vymezeny památky místního významu a další kulturní hodnoty
(urbanistická dominanta obce, významná drobná architektura, historicky významné stavby,
scenerická cesta) Viz kapitola B. Vyhodnocení splnění požadavků zadání bod AD F) Požadavky na
ochranu a rozvoj hodnot území. a kapitola L. 2. Odůvodnění základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochrannou (území s archeologickými nálezy,
válečný hrob).
C) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT:

řešením ÚP Radvanice jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území,
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí,
v dopravní dostupnosti, v dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny
k zemědělským účelům apod.)
Územní plán Radvanice
42
D) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

navržené podmínky zajistí pohodu bydlení v obci i s ohledem na případné budoucí záměry, popř.
změnu legislativy
Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách
s rozdílným způsobem využití tak, aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území.
Rozvoj urbanistické struktury obce je navržen především v návaznosti na zastavěné území (plochy
smíšené obytné – venkovské, plocha výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby). Jižní návrhové
plochy jsou navrženy v bývalém zemědělském areálu, který je již nefunkční a z větší části asanován.
Dal by se označit za „brownfield“.
E) POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí
a koncepcí řešení krajiny:

ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu
při respektování krajinného rázu

s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším způsobem
využití zastavěného území (vymezení ploch smíšených obytných) a dále využitím nezastavěných
ploch (proluk) v zastavěném území

zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území

navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající
urbanistickou strukturu, kromě návrhu ploch výroby a skladování – se specifickým využitím (VX)
Jedná se o plochu Z6 pro plochu fotovoltaické elektrárny, která je převzata z předchozí územně
plánovací dokumentace a plochu Z8, ve které již byla realizována fotovoltaická elektrárna a ÚP ji
vymezuje pouze z důvodu souladu se stávajícím stavem. Rozvojové plochy jsou situovány
převážně v jižní a západní části obce, plochy výroby a skladování – se specifickým využitím jsou
situovány ve východní části katastrálního území.

Další požadavky a podmínky vyplývající z úkolů územního plánování jsou podrobně popsány
v kapitole KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ.
G. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
-
ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec ust. § 4 až 19 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., v souladu s ust. § 3 odst. 4, vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití:

plochy zeleně – vymezeny z důvodu potřeby podrobnějšího členění území pro lepší
vypovídací hodnotu ÚP v zájmu vyjádření koncepce sídelní zeleně. Viz I. Územní plán kapitola
C. 4. Plochy sídelní zeleně
Podrobněji viz kapitola L. 6. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Územní plán Radvanice
43
H. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Správní území obce Radvanice se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR (ust. § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněních pozdějších
právních předpisů):

zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu, přesahující 150 m nad terénem,

na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování
dalších druhů staveb.
Problematika ochrany obyvatelstva – řešení požadavků civilní ochrany (zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláška č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a je řešena jako součást základní koncepce řešení
území přiměřeně možnostem územního plánu. Plochy změn nejsou v rozporu s požadavky civilní
ochrany.
Problematika ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění) a ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší)
a ostatních zvláštních předpisů je řešena koncepčně a je součástí odůvodnění
kap. L. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
I.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyly uplatněny, a proto
se vyhodnocení nezpracovávalo.
J. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
K. Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
Územní plán Radvanice
44
L. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně
vybrané varianty
L. 1. Odůvodnění vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s § 58 stavebního zákona k 28. 2. 2013 a vychází
z hranice intravilánu a dále zahrnuje pozemky zastavěných stavebních pozemků, stavebních proluk,
pozemních komunikací nebo jejich částí, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného
území, veřejná prostranství a další pozemky.
Zastavěné území je tvořeno ze čtyřech částí - kompaktní celek zástavby obce Radvanice, rekreační
oblast severovýchodně od obce a dvě plochy zbořeniště ve východní části.
L. 2. Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany
a rozvoje jeho hodnot
Všeobecné zásady řešení
Radvanice se nachází velmi blízko města Přerov, což jim zaručuje velký rozvojový potenciál. Také
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je umisťují do rozvojové osy OS 11.
Základní koncepce vychází z cíle vytvořit územní předpoklady pro ochranu přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot a vytváří pro ně takové podmínky, aby se mohly dále rozvíjet.
Koncepce rozvoje území
Spočívá jednak v intenzivnějším a variabilnějším způsobu využití zastavěného území (vymezení ploch
smíšených obytných) a dále ve využití nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Navržené
zastavitelné plochy vesměs navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou
strukturu. Koncepce vychází z doplňujících průzkumů a rozborů území, z územně plánovací
dokumentace vydané krajem, územně plánovacích podkladů a předchozí schválené dokumentace.
ÚP Stanovuje hlavní cíle rozvoje obce. Jako hlavní cíl si vytyčuje nutnost zachování kontinuity se
stávající urbanistickou koncepcí. Tato návaznost je klíčová pro „zdravý“ rozvoj urbanistické struktury
obce, která vzniká stovky let. Tato struktura musí být zásadně chráněna, aby nedocházelo k jejímu
narušení na základě tendenčních tlaků a krátkodobých zájmů. Hlavní oblastí rozvoje jsou plochy pro
bydlení, je účelné využít nejprve proluk a ploch v přímé návaznosti na zastavěné území, aby se
zabránilo zbytečnému zásahu do urbanistické struktury obce a nedocházelo ke zbytečné fragmentaci
území. Stejně tak je třeba zabránit nekoncepčnímu využívání území, koncepce budoucího rozvoje
obce musí být dlouhodobě naplňována, nelze ji měnit na základě lokálních a krátkodobých zájmů
jednotlivců či skupin. Stanovení podmínek prostorového uspořádání zajišťuje nutnou přiměřenou
regulaci území tak, aby nebyl porušen stávající charakter zástavby. ÚP zajišťuje rozmanitost ploch, aby
případně nedošlo k ohrožení rozvoje obce kolizí zájmů. Rozmanitost ploch je zajištěna především
vymezením smíšených ploch obytných – venkovských, které poskytují dostatečnou variabilitu využití
území, která je pro obec takového měřítka zásadní. Cílem rozvoje obce je dobudování technické
a dopravní infrastruktury, je zásadní zajistit napojení nových ploch na síť dopravní a technické
infrastruktury. Cílem rozvoje obce je i vymezení ploch pro chybějící skladebné části územního systému
ekologické stability.
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Ochrana kulturních a civilizačních hodnot
Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán:
Územní plán Radvanice
45
o
o
o
o
charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm
uzavřenosti a celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná,
kompaktní, měřítko prostoru, koeficient zastavění)
strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace,
tvary a orientace střech k uličním prostorům)
obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým
mobiliářem
pohledovou exponovaností – průhledy, pohledově exponované svahy
Územní plán Radvanice respektuje charakter, strukturu a obraz prostoru. Dále podporuje a chrání
pohledovou exponovanost. Viz textová část I.ÚZEMNÍ PLÁN kapitola B. Základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Jako hlavní hodnota obce je stanovena samotná urbanistická struktura obce. Koncepce ochrany
stanovuje nezbytné zásady její ochrany. Stanovuje i základní body ochrany kulturních a civilizačních
hodnot. Předmětem ochrany je charakter zástavby v centrální části obce, urbanistická dominanta
obce, významná drobná architektura a historicky významné stavby. ÚP chrání tyto hodnoty vhodným
návrhem, to znamená takovým, který tyto hodnoty respektuje a neohrožuje. Ze stejného důvodu jsou
jmenovány scenerické cesty. Dále ÚP stanovuje území zásadního významu pro ochranu hodnot, které
slouží jako ochrana pro urbanisticky nejvýznamnější části obce, jako je náves. Pro tyto body jsou
stanoveny jednoznačné podmínky jejich ochrany.
Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou:
Archeologie
Celé k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou je území s archeologickými nálezy. Při jakýchkoliv zásazích
do terénu, je třeba respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
Jsou evidovaná tři stávající archeologická naleziště. Dvě prvního typu a jedno druhého typu.
tab. 4
Území s archeologickými nálezy – typ I
Číslo lokality
Místo
Číslo nálezu
73885-01-01
Vápenka, rovinný vrcholový terén protáhlého návrší nad levým
břehem Ztraceného potoka
73885-01-01
7388585-00
není přesně určeno - pole velkostatku
73885-00-01
tab. 5
Území s archeologickými nálezy – typ II
Jev ID
116900
Místo
Centrum obce
Nemovité kulturní památky
V obci se nenachází žádný objekt v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.
Válečné hroby
V obci je evidován jeden válečný hrob ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a
pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
v platném znění. Památník obětem I. sv. války číslo VH: CZE-7109-07437. Pozemek parc.č. 30/1.
Územní plán respektuje památky místního významu:
Územní plán Radvanice
46
Urbanistická dominanta obce
V obci se nachází kaple zasvěcená Rozeslání svatých apoštolů, která byla postavena v roce 1848.
Kaple je urbanistickou dominantou obce a tvoří nezaměnitelný panoramatický charakter obce a proto
je nutné ji chránit. Dále je tato kaple i historicky cenným objektem. Její podmínky ochrany jsou
stanoveny v části I. Územní plán kapitola B. 3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.
Významná drobná architektura, historicky významné stavby
V obci se nachází několik památek místního významu, které svým stářím a architekturou připomínají
historii a osudy obyvatel obce Radvanice. Tyto stavby je nutné chránit a uchovat pro další generace.
Seznam památek místního významu:
-
kaple Rozeslání apoštolů
na návsi,
-
kamenný kříž z r.1882
před kaplí,
-
pamětní deska
vpravo od vstupu do kaple,
-
památník obětem I. světové války
na návsi,
-
Boží muka („kaplička“)
před č. p. 40,
-
Paličkův kříž
p. č. 521,
-
kříž (Boží muka)
místní trať Na vinohradech,
-
kříž
v chmelnici.
Území zásadního významu pro ochranu hodnot
Nejkvalitnější část řešeného území je vymezena jako území zásadního významu pro ochranu hodnot.
V této ploše se nachází náves, která až do dnešní doby si zachovala tvar staroslovanské okrouhlice.
Dále se zde nachází kaple, několik objektů drobné architektury a zachovaná sídelní struktura statků.
Scenerické cesty
Jako scenerická cesta byla vymezena komunikace směrem na Prosenice. Odtud jsou krásné výhledy
do krajiny mikroregionu Podbečví, kterého je obec Radvanice srdcem.
Ochrana přírodních hodnot
Jsou stanoveny přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany.
Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění a dále dle zákona č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění :
o
památný strom a jeho OP -
Lípa malolistá v centru obce
o
významné krajinné prvky ze zákona
o
vzdálenost 50 m od okraje lesa
Nad legislativní rámec byly vymezeny tzv. Ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK).
Stanovené podmínky využití EVSK vytvářejí podmínky pro ochranu těchto esteticky i botanicky
cenných částí krajiny.
Územní plán Radvanice
47
L. 3. Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce
Hlavními prioritami urbanistické koncepce je priorita zachování a podpory centrální části obce a priorita
kompaktního rozvoje obce. Řešené území je bezezbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem
využití tak, aby tyto priority byly naplněny.
Návrh urbanistické koncepce byl ovlivněn:


respektováním záměrů ze schválené územně plánovací dokumentace – je zachována kontinuita,
prověřené a vyhovující rozvojové plochy jsou převzaty a doplněny o nové záměry
o
další rozvoj (nad rámec schválené územně plánovací dokumentace) byl navržen
na severovýchodním okraji obce a to změnou plochy se způsobem využití plocha
zemědělská na plochu výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, jedná se o rozšíření
stávajícího areálu.
o
Na západu obce je navržena jedna rozvojová plocha smíšená obytná – venkovská.
o
V centru obce je navržena rozvojová plocha technické infrastruktury – plocha pro stavby
a zařízení pro nakládání s odpady pro sběrný dvůr.
urbanistická koncepce koordinuje výše uvedené záměry a požadavky „Zadání územního plánu
Radvanice“ s ochranou hodnot území a limity využití území.
Vymezení zastavitelných ploch, Plochy přestavby
Dle velikosti obce a potřeby členění území jsou vymezeny plochy:
A)
PLOCHY REKREACE
Vymezené stávající plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) jsou
respektovány a stabilizovány. Nově navržené plochy nejsou. Rekreace je přípustná v rámci ploch
smíšených obytných.
B)
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV), dále pak
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS).
Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení (OV, OS) v obci s důrazem na
zachování ploch veřejného občanského vybavení, vč. plochy sportovního areálu.
Zařízení občanského vybavení jsou přípustná (v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí)
v rámci ploch smíšených obytných.
Nejsou navrhované další nové plochy.
C)
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Vymezením ploch smíšených obytných – venkovských (SV) je podpořena možnost
variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod.
Plochy smíšené obytné (SV) jsou v obci dlouhodobě stabilizovány, zachovávají historickou
půdorysnou stopu, respektují dopravní skelet.
V průběhu zpracování územního plánu byly prověřeny lokality schválené v územním plánu obce
ve znění pozdějších změn. Návrhové plochy vycházejí z předešlé územně plánovací
dokumentace.
Z původní územně plánovací dokumentace jsou respektovány tyto plochy s novým označením:
SV P1; P2; P3; P4. Plocha B4 (původní označení) a proluky v zastavěném území jsou zahrnuty do
stabilizovaných ploch, protože je jejich zastavění žádoucí pro ucelení urbanistické struktury obce.
Nově je navržena plocha SV P11.
Územní plán Radvanice
48
tab. 6
ozn.
P1
Z1
P2
P3
P4
P11
Přehled navržených ploch smíšených obytných
kód
SV
Součást
předchozí
územně
plán. dok.
x
Odůvodnění plochy
zásah
ochranných
pásem a jiných
limitů
Nachází se v severní části obce Radvanice. Plocha
Území
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy s archeologickým
smíšené obytné. Dopravní napojení je z navrženého
i nálezy
a stávajícího veřejného prostranství. Plocha
OP vodního
je napojena na stávající technickou infrastrukturu.
zdroje – II.
Plocha vychází z původní ÚPD (Územní plán obce
Radvanice – lokalita B1), jako plocha vhodná stupně - vnější
pro zástavbu.
OP vodního
zdroje – II.
stupně - vnější
SV
Nachází se v západní části obce Radvanice. Plocha
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy
smíšené obytné. Dopravní napojení je z navrženého
veřejného prostranství. Plocha je napojena
na stávající a navrženou technickou infrastrukturu.
SV
x
Nachází se v západní části obce Radvanice. Plocha
Území
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy s archeologickým
smíšené obytné. Dopravní napojení je z navrženého
i nálezy
veřejného prostranství. Plocha je napojena
OP vodního
na stávající a navrženou technickou infrastrukturu.
zdroje – II.
Plocha vychází z původní ÚPD (Územní plán obce
Radvanice – lokalita B6), jako plocha vhodná stupně - vnější
pro zástavbu.
x
Nachází se v jižní části obce Radvanice. Plocha
Území
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy s archeologickým
smíšené obytné. Dopravní napojení je ze stávajícího
i nálezy
veřejného prostranství. Plocha je napojena
OP vodního
na navrženou technickou infrastrukturu. Plocha
zdroje – II.
vychází z původní ÚPD (Územní plán obce
Radvanice – lokalita B7), jako plocha vhodná stupně - vnější
pro zástavbu.
x
Nachází se v jižní části obce Radvanice. Plocha
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy
smíšené obytné. Dopravní napojení je z navrženého
veřejného prostranství. Plocha je napojena na
stávající a navrženou technickou infrastrukturu.
Plocha vychází z původní ÚPD (Územní plán obce
Radvanice – lokalita B5), jako plocha vhodná
pro zástavbu.
x
Nachází se ve východní části obce u silnice III/43610
směr Veselíčko. V současné době je zde plocha
výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby.
Výroba bude ukončena, objekt bude soužit pro
bydlení. Jedná se o plochu, která navazuje na
stávající zástavbu. Plocha je napojena na stávající
technickou infrastrukturu.
SV
SV
SV
OP vodního
zdroje – II.
stupně - vnější
-
Výšková regulace zástavby: plochy změn a přestavby Z1, P1, P2, P3, P4, P11 – výšková hladina
max. 2 NP
D)
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Územní plán vymezuje stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a plochy dopravní
infrastruktury – účelové komunikace (DU) . Plochy dopravní infrastruktury jsou stabilizované. Je
navržena plocha pro realizaci dálnice D1 (DS Z4) a plocha pro realizaci účelové komunikace (DU
Z7).
Územní plán Radvanice
49
tab. 7
ozn.
Z4
Přehled navržených ploch dopravní infrastruktury
kód
DS
Součást
předchozí
územně
plán. dok.
x
Odůvodnění plochy
zásah ochranných pásem a jiných
limitů
Nachází
se
v jižní
části
katastrálního území obce. Plocha
je navržena pro výstavbu dálnice
D1. Vychází ze ZÚR OK a je
upřesněna na základě prováděcí
dokumentace.
OP VVN 400 kV
OP VVN 110 kV
OP VN 22 kV
telekomunikační vedení –
radioreléový paprsek, dálkový kabel
plynovod - zařízení SKAO
meliorace
Území s archeologickými nálezy
Ložisko nerostných surovin
Z7
E)
Zajišťuje příjezd k ploše pro
vybudování fotovoltaické
elektrárny Z6
DÚ
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Územní plán vymezuje 2 stávající plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
(základnovou stanici a VTL regulační stanici). Plochy technické infrastruktury jsou stabilizované.
Je navržena nová plocha technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání
s odpady (TO) P5 - sběrný dvůr. V Radvanicích se jedná o zařízení vybavené sběrnými
nádobami a kontejnery na vytříděné složky komunálního odpadu a zpětně odebraná
elektrozařízení.
tab. 8
ozn.
P5
F)
Přehled navržených ploch technické infrastruktury
kód
TO
Součást
předchozí
územně
plán. dok.
-
Odůvodnění plochy
zásah ochranných pásem a jiných
limitů
Nachází se v centu obce. Plocha
je
navržena
pro umístění
sběrného dvora a vychází
z požadavku obce. Plocha je
podmíněně využitelná při splnění
ukazatelů legislativních předpisů
platných na úseku ochrany zdraví
před nepříznivými účinky hluku a
vibrací v dalším stupni přípravy
území.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i jejími
druhotnými dopady. Jedna stávající plocha výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby
(VD) se nachází na severovýchodním okraji obce u silnice III/43610 a druhá navazuje na plochy
smíšené obytné.
Jsou vymezeny dvě nové plochy. A to pro drobnou a řemeslnou výrobu (VD Z3, P10) v návaznosti
na stávající areál. Plocha Z3 navazuje na zastavěné území.
Je navržena plocha výroby a skladování – se specifickým využitím (VX Z8). Jedná se o území,
kde byly vytěženy zásoby vysokoprocentního vápence, těžba byla ukončena a provedena
rekultivace. Návrhová plocha byla řešena změnou č.2 (Z2/1).
Územní plán Radvanice
50
V ploše byla již realizována fotovoltaická elektrárna, ale vzhledem k tomu, že pozemky nelze
zahrnout do zastavěného území dle ust. § 58 odst. 2 STZ (nejedná se o zastavěné stavební
pozemky – pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové
parcely) je ve vazbě na ust. § 18 odst. 5 STZ územním plánem vymezena jako návrhová. Je
navržena další plocha (VX Z6), která je převzata ze změny č.3 ÚPnO (Z3/2). Tato plocha byla
převzata na základě požadavku obce, která nechtěla znehodnotit majetek vlastníků této plochy.
Projektant ji nedoporučuje pro příliš velký zásah do krajiny a neúměrné měřítko k zastavěnému
území.
Výška zástavby v zastavitelné ploše: plocha Z3 a P10 výšková hladina zástavby max. 6 m.
ozn.
kód
Součást
předchozí
územně
plán. dok.
Z3
VD
x
Nachází se východně od obce.
Jedná se o plochu pro rozšíření
stávající plochy VD.
P10
VD
-
Nachází se východně od obce.
Jedná se o plochu pro rozšíření
stávající plochy VD.
x
Nachází se východně od obce.
Plocha je navržena pro umístění
fotovoltaické elektrárny a vychází
z požadavku obce.
Z6
Z8
VX
VX
x
Odůvodnění plochy
Nachází se východně od obce.
Plocha je navržena pro umístění
fotovoltaické elektrárny.
zásah ochranných pásem a jiných
limitů
ochranné pásmo silnice
Výhradní ložisko vysokoprocentního
vápence Radvanice u Lipníka nad
Bečvou se stanoveným chráněným
ložiskovým územím Radvanice u
Lipníka.
G) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV) a plochy
veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV).
Stávající plochy veřejných prostranství (PV, ZV) jsou respektovány.
Jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství (PV P6, Z2, P7) pro obsluhu rozvojových lokalit
(ploch změn). Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území,
uložení inženýrských sítí, krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť
dále pro realizaci místních komunikací, cyklistických tras a cyklostezek a pěších propojení.
tab. 9 Přehled navržených ploch veřejných prostranství
ozn.
P6
Z2
P7
kód
PV
PV
PV
Územní plán Radvanice
Součást
předchozí
územně
plán. dok.
Odůvodnění plochy
zásah
ochranných
pásem a jiných
limitů
-
Území
Nachází se v severní části obce Radvanice. Plocha s archeologický
mi nálezy
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu
změny) SV P1. Je napojena na stávající veřejné
OP vodního
prostranství.
zdroje – II.
stupně - vnější
-
Nachází se v západní části obce Radvanice. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochy
změn) SV Z1, P2. Je napojena na stávající veřejné
prostranství.
OP vodního
zdroje – II.
stupně - vnější
-
Nachází se v jižní části obce Radvanice. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu
změny) SV P4. Je napojena na stávající veřejné
prostranství.
OP vodního
zdroje – II.
stupně - vnější
51
H)
PLOCHY ZELENĚ
Stávající dominantní plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS) jsou respektovány
a zachovány.
Je navržena jedna plocha v jižní části obce přes část bývalého zemědělského areálu.
ozn.
kód
Součást
předchozí
územně
plán. dok.
P9
ZS
-
Odůvodnění plochy
Nachází se v jižní části obce. Je navržena přes část
nevyužívaného zemědělského areálu.
zásah
ochranných
pásem a
jiných limitů
OP vodního
zdroje – II.
stupně vnější
Plochy sídelní zeleně
Vzhledem k velikosti ploch sídelní zeleně v obci a jejího charakteru nebyla potřeby tyto plochy
vymezovat samostatně. Plochy sídelní zeleně byly proto vymezeny jako součást ploch veřejných
prostranství.
V zastavěné části obce se nachází stabilizované plochy zeleně, které svým charakterem vyžadují
podrobnější regulaci a proto územní plán vymezuje:
PLOCHY ZELENĚ
plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS)
L. 4.
Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umisťování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy
plochy dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1, koridor územní rezervy pro kanál (vodní cestu)
D–O–L a návrhové plochy veřejných prostranství pro rozšíření a doplnění místních komunikací
z důvodu obsluhy rozvojových lokalit.
A)
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
V řešeném území se nenachází železniční trať. Jižně katastru obce je vedeno těleso dvoukolejné
elektrizované celostátní železniční tratě č. 270 Praha – Česká Třebová – Přerov – Bohumín, která
je součástí 3. tranzitního železničního koridoru. Úsek Přerov – Bohumín také 2. tranzitního
železničního koridoru. Maximální traťová rychlost je 160 km/hod. V souběhu navržené trasy dálnice D1
je jižně mimo řešené území držen koridor územní rezervy pro realizaci Vysokorychlostní tratě Praha Olomouc - Hranice n. M. - Ostrava - st. hranice.
B)
SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční doprava
Silnice
V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS).
Řešeným územím prochází silnice:


III/43610
III/43611
Územní plán Radvanice
Prosenice – Radvanice – Dolní Újezd
Radvanice – průjezdná
52
V jihovýchodní části katastru, na severní straně tělesa železniční tratě, je navržena plocha dopravní
infrastruktury pro realizaci dálnice D1, stavbu 0137 Přerov – Lipník. Územní plán navrhuje
dle požadavku ŘSD ČR plochu dopravní infrastruktury v šířce trvalého záboru, jehož plochu
představují již vykoupené pozemky v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou, rozšířené o 10 m. Trasa
dálnice D1 je vedena severozápadně Přerova, katastrálním územím obcí Buk, Radvanice, Proseničky
a Osek n.B., kde končí v plánované křižovatce s dálnicí D 47 - MÚK Lipník nad Bečvou. Obec na
dálnici nebude připojena a její vedení neovlivní zastavěnou část obce. Navrhovaná trasa dálnice D1
je dle kategorizace silniční a dálniční sítě plánována v kategorii D 26,5/120. V současné době
je připravováno zahájení stavby.
Obec je dopravně obsloužena silnicí III/43610, jejíž průtah je veden ve směru od jihu a na východním
okraji návsi se stáčí směrovým obloukem malého poloměru východním směrem. Ve vrcholu oblouku
je připojena silnice III/43611, která dále pokračuje přes náves do Buku. Silnice III/43610
je jihovýchodně katastrálního území, jižně tělesa železniční tratě připojena na silnici I/47 Brno - Přerov
- Ostrava. Silnice křižuje těleso tratě mimoúrovňově, podjezdem, který bude zachován i po realizaci
D1.
Silnice III. tř. mají mimo obec pouze místní význam a napojují území na nadřazenou silniční síť.
Ze silnic je prováděna dopravní obsluha jednotlivých objektů, které navazují na zástavbu, nebudou
navrženy žádné úpravy. V zástavbě budou podle ČSN 73 6110 navrženy komunikace ve funkční
skupině C, jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii
MO2 10/6,5/50, mimo obec - kategorie S 7,5/60.
Místní komunikace
Systém místních komunikací je velmi jednoduchý a je plně navázán na silnice III/43610 a III/43611.
Obec byla založena jako návesní, náves zůstala z větší části ve své půdorysné stopě zachována a leží
mimo tranzitní trasu silnice III/43610.
V prostoru návsi je na místní komunikaci vybudována autobusová točna, která prošla celkovou
rekonstrukcí, včetně úpravy přilehlých ploch.
Místní komunikace budou upravovány s ohledem na stávající zástavbu podle ČSN 73 6110 ve funkční
skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu
všech objektů, případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1
s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. Pro obsluhu stabilizovaného území, zastavitelných ploch a
ploch přestavby jsou v rámci územního plánu navrženy plochy veřejných prostranství (PV). Jejich
součástí jsou místní komunikace, popř. jejich doplnění či rozšíření.
Statická doprava
V obci nejsou žádná parkoviště vyčleněná dopravní značkou. Na návsi je zpevněná víceúčelová
plocha. Dále je vybudován rozšířený pruh silnice před stolařstvím Horák Josef pro cca 3 auta klientů.
V předprostoru restaurace U Vendulky je na vlastním pozemku zajištěno parkování pro cca 3 auta.
Obec nemá požadavky na zřizování parkovacích míst, není zde ani prostor pro budování parkoviště.
Garážování a odstavení automobilů je v obci řešeno individuálně v areálech pozemků majitelů aut
a nebo přímo v obytných domech. Parkování ve výrobním areálu je zajištěno na vlastním pozemku.
Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto
objekty, pokud možno na pozemku stavby.
Parkování v obci je možné v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury a veřejných
prostranství, není třeba navrhovat samostatné plochy pro parkoviště.
Veřejná doprava
Veřejná doprava je zastoupena pouze autobusovou dopravou. V řešeném území se nacházejí dvě
autobusové zastávky: Radvanice, náves a Radvanice, obecní úřad. Obec je obsluhována dvěma
autobusovými linkami „Přerov – Zábeštní Lhota“ a „Přerov – Velký Újezd – Libavá, Kozlov“
a je napojena na systém integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Izochrona
dostupnosti pokrývá celé zastavěné území. Autobusové spojení s Přerovem a na nejbližší vlakovou
zastávku je velmi málo četné.
Zastávka Radvanice, náves je nově vybudována jako točna na návsi s jedním nástupištěm a čekárnou.
Autobus zastavuje v jízdním pruhu vozovky. Na zastávce zastavují obě linky.
Územní plán Radvanice
53
Zastávka Radvanice, OÚ je při silnici III/43610, kde není čekárna pro cestující ani je rozšířená vozovka
sloužící jako zastávkový záliv. Jako nástupiště slouží oboustranně chodník nedostatečné šířky (1,5 m).
Vzhledem k intenzitě spojů není navrhována úprava zastávkového prostoru. Na této zastávce zastavují
maximálně 3 spoje v pracovní dny.
Nejbližší vlaková zastávka jsou 2,0 km vzdálené Prosenice, nejbližší rychlíkovou stanicí na trati Praha
- Česká Třebová - Přerov - Bohumín ( a zpět ) je Přerov. Autobusová doprava dopraví cestující pouze
na některé spoje na železniční stanici. Vlaková doprava je velice četná a zajišťuje obyvatelům dopravní
komfort, není však propojena s obcí, je zde absence autobusových spojů k vlaku.
Nemotorová doprava
V obci jsou vybudovány oboustranně chodníky pro pěší podél silnice III/43610 mimo úsek od
křižovatky se silnicí III/43611 ve směru na Veselíčko, kde je chodník pouze jednostranně. Při silnici
III/43611 je vybudován chodník jednostranně až na náves. Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy
nejsou navrhovány plochy pro doplnění chodníků. Dobudování chodníků je možné v rámci stávajících
ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejného prostranství.
Řešeným územím prochází žlutá turistická trasa Prosenice, žst – Radvanice – Sobíšky – Zamazalka,
rozc. Další nejbližší turistické trasy jsou vedeny severně na úpatí Oderských vrchů přes obce Tršice,
Lazníčky, Veselíčko a na západě obcemi Vinary, Sobíšky, Zábeštní Lhota. Obec není vhodným
turistickým cílem, nenavrhuje se žádné doznačení turistických tras.
Obcí Radvanice prochází okružní cyklotrasa „Pobečví“, která je vedena mikroregionem na obou
březích řeky Bečvy. Mezi Prosenicemi a Grymovem je cyklotrasa „Pobečví“ napojena v údolí řeky
Bečvy na dálkovou cyklostrasu č.5, tzv. Jantarovou stezku. Nové cyklotrasy nejsou navrženy, stávající
trasy jsou dostatečné.
Zemědělská doprava
V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace
(DU). Síť účelových komunikací je velmi jednoduchá, obsluha pozemků je prováděna zejména ze
silnice III/43610. Na severním okraji obce vychází účelová komunikace, která propojuje Radvanice
se sousední obcí Lazníky.
V souvislosti s vybudováním tělesa dálnice D 1 je uvažována na severním úpatí zemního tělesa D1
nová trasa účelové komunikace, která zajistí dopravní obslužnost zemědělských pozemků.
V souvislosti s návrhem plochy výroby a skladování – se specifickým využitím (VX Z6) byla vymezena
plocha pro účelovou komunikaci (Z7), která zajistí obslužnost návrhové plochy ze stávající účelové
komunikace. Byla vymezena tak, aby došlo k co nejmenšímu křížení s navrženým biokoridorem. Pro
pohyb pěších a cyklistů volnou krajinou je možno použít účelové komunikace, zejména
pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Zpřístupňují se tak lokální cíle a nebo sousední obce.
V řešeném území nejsou rozpracované komplexní pozemkové úpravy, zpracování KPÚ je dlouhodobý
proces.
C) LETECKÁ DOPRAVA
Na území obce nejsou zařízení související s leteckým provozem. Na území zasahují OP letiště Přerov.
V Přerově donedávna fungovalo vojenské letiště jako letecká základna Bochoř pro provoz vrtulníků
a provoz letadel dle potřeby České armády. Letecká základna armády ČR byla v Přerově zrušena.
Budoucí využití letiště Přerov není v současné době známo.
D) VODNÍ DOPRAVA
V jižní části katastrálního území obce je držena ochrana koridoru vodní cesty Dunaj - Odra - Labe,
který je chráněn ve smyslu usnesení Vlády České republiky č.368 ze dne 24.5.2010 a ZÚR OK.
E)
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení, nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je cca 12 km
v Přerově. Kompletní vybavenost pro motoristy je nejblíže v Přerově. Územní plán neuvažuje
se zřízením dopravní vybavenosti, procházející silnice jsou pouze III. třídy a kompletní vybavenost
v Přerově je dostatečně blízko.
Územní plán Radvanice
54
F)
INTENZITY DOPRAVY
V řešeném území byla měřena intenzita dopravy pouze na silnici III/43610. Dle sčítání dopravy ŘSD
ČR v roce 2005 zde byla intenzita dopravy celkem 494 voz/24hod (sčítací úsek č. 7-5068). Dle sčítání
dopravy v roce 2010 je zde intenzita dopravy 435 voz/24hod (TV=169, O=258, M=8, SV=435), což
naznačuje dlouhodobý příznivý stav. Na silnici III/43611 nebylo sčítání intenzity dopravy provedeno.
Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2030 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy
vydaných ŘSD ČR zpracovaných na základě výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005.
Na silnicích I. až III. tříd se předpokládá mezi lety 2010 a 2030 nárůst těžké dopravy o 9 % a osobní
dopravy o 33 %, nárůst motocyklové dopravy se nepředpokládá.
Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 jsou po přepočtu následující: TV=184, O=343, M=8, SV=535
voz/24 hod.
G)
HLUK Z DOPRAVY
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností
nabytou od 1.11.2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční
dobu a místo. Na silnicích III. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době
45 dB. V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích je limit pro denní dobu
stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB. V případě železnice představuje limit 55 dB v denní a 50 dB
v noční době, případně 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ.
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991
bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2005.
Hluk ze železniční dopravy
Ochranné pásmo dráhy (60 m od krajní koleje) ani budoucí OP vysokorychlostní tratě (100 m)
do řešeného katastru nezasahuje. Nejbližší zástavba v jižním okraji řešeného území se nachází cca 500
m od osy krajní koleje trati č. 270 Praha - Bohumín. Hluk od železniční dopravy je časově omezeným
impulzem, který s ohledem na vzdálenost dráhy od zástavby Radvanic nelze klasifikovat jako hladinu,
která by dosáhla hygienický limit. Hypotetická hluková izofona 55 dB v denní a 50 dB v noční době
(případně 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ) nebude s ohledem na vzdálenost dráhy
od zástavby Radvanic řešené území ovlivňovat.
Hluk ze silniční dopravy
Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční
a dálniční síti ČR v r. 2010. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy pouze na silnici III/43610.
Pro výpočet výhledových intenzit dopravy pro rok 2030 bylo použito koeficientů růstu dopravy vydaných
ŘSD ČR.
tab. 10 Intenzity dopravy – výhled pro rok 2030
INA24
IOA24
IM24
184
343
8
I24
535
Podíl nákladních vozidel na komunikaci, udaný v % za 24hod
PNA = 184 / (184 + 343 + 8) * 100 = 34,4 %
Podíl noční intenzity z celodenní intenzity pro osobní a nákladní automobily (dle metodiky):
P noc, OA = 11,2 %
P noc, NA = 7,9 %
tab. 11 stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - noc
IOAn
INAn
nnNa = In/8
nnOA = In/8
v (km/hod)
39
15
2
5
45
Územní plán Radvanice
55
tab. 12 stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - den
IOAd
312
INAd
ndNa=In/16
ndOA = In/16
v (km/hod)
170
11
19
45
stanovení závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobní a nákladní vozidla
FvOA = 7,55E-04
FvNA = 2,24E-03
tab. 13 Faktory F
F1
den
noc
2,861E+06
5,211E+05
F2
F3
1,00
1,00
Faktor F1 vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel
s různými hlukovými limity v dopravním proudu na hodnoty LAeq.
Faktor F2 vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty LAeq.
tab. 14 Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
den
noc
X
Y - LAeq dB(A)
X
Y - LAeq dB(A)
2,861E+06
54,46
5,211E+05
47,07
LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve sledovaném úseku, která je v tabulce zastoupena
pomocnou veličinou Y [dB] (LAeq ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace).
Hodnota X je pomocná výpočtová veličina pro výpočet hodnoty LAeq.
tab. 15 Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. vlády 272/2011 Sb.
den
noc
LAeq = 55 dB(A)
LAeq = 45 dB(A)
Lden dB(A)
pásmo v m
Lnoc dB(A)
pásmo v m
50
24,4
40
43,8
55
7,2
45
13,8
60
--
50
--
Orientační výpočet je posouzen pro odrazivý terén na silnici III/43610 v průjezdném úseku obcí
Radvanice pro výhledový rok 2030. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku
ze silniční dopravy MŽP 2005.
Pro posouzení je použito korekce +5dB(A), je posuzován hluk z dopravy na silnici III. třídy. V roce 2030
bude orientačně izofona pro přípustnou hladinu hluku 55 dB(A) ve dne dosažena 6,8 m od osy
přilehlého jízdního pruhu a v noci, kdy je přípustná hladina 45dB(A), bude izofona dosažena 10,5 m
od osy přilehlého jízdního pruhu. V případě použití korekce +20dB(A) pro starou hlukovou zátěž
z dopravy na pozemních komunikacích, bude limit splněn jak pro denní dobu tak i pro noční dobu.
Problematika hlukového zatížení musí být řešena podrobnější dokumentací dle konkrétní situace.
H)
OCHRANNÁ PÁSMA
Jsou respektována ochranná pásma dopravní infrastruktury:
Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném
znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území):

silniční ochranné pásmo dálnice
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto
určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního
pozemku
Územní plán Radvanice
56

silniční ochranné pásmo silnice III. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Stávající a navržená technická infrastruktura zajišťuje obsluhu zastavěného území, zastavitelných
ploch a ploch přestavby z hlediska napojení na jednotlivé inženýrské sítě (zásobování vodou,
odkanalizování, zásobování plynem a el. energií, napojení na veřejné komunikační sítě).
Vymezené koridory pro umístění technické infrastruktury vyplývají z návrhu, který je nezbytný pro
zajištění obsluhy zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestaveb – stavby jsou umístěné
mimo plochy veřejných prostranství a plochy dopravní infrastruktury z hlediska snížení ekonomické
náročnosti a technického řešení. Jedná se o koridory pro kanalizaci označené TK1, kde jsou umístěny
kanalizační výtlak včetně čerpací stanice, které odvádí odpadní vody z části obce, která nelze
gravitačně napojit, a TK2 pro umístění kanalizačního sběrače pro odvedení odpadních vod ze
zastavitelné plochy Z1 a plochy přestavby P2 do stávající kanalizace.
A) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Základní charakteristika:
Zdroje vody
Radvanice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Přerov, který je zásoben ze zdrojů
v Moravskoslezském kraji (Kružberk, Slezská Harta).
Zásobovací systém
3
Z vodojemu Čekyně 1x5000 m s max. hlad. 277,0 m n. m vede gravitační řad směrem na Lipník nad
3
Bečvou. Z tohoto řadu je odbočka do ČS Buk s akumulací 2x250 m s max. hladinou 254,50 m n.m.
3
Z ČS Buk je čerpání na 3 směry: do vodojemu Buk 1x150 m s max. hladinou 293,75 m n.m., odkud je
gravitačně zásobena obec Buk a Radvanice. Druhý směr čerpání je do vodojemu Lazníky a třetí
do vodojemu Sobíšky.
Zdůvodnění

zásobování vodou obce Radvanice je stabilizované, stávající systém zůstane zachován

potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající síť vodovodními řady
vedenými v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní
infrastruktury

z hlediska tlakových poměrů je stávající systém vyhovující i pro zastavitelné plochy a plochy
přestaveb
Zabezpečení proti požáru
(dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a vyšší
(stávající a navrženou). Dále jsou využívány pro zabezpečení požární vody stávající vodní plocha –
požární nádrž na návsi.
Potřeba vody:

uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU
Ochranná pásma
ochranné pásmo vodního zdroje
(dle rozhodnutí vodoprávního úřadu pod č.j. Vod/1894/82/235/1/Ho , 9.11.1982)
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vnější.
Územní plán Radvanice
57
ochranné pásmo vodovodních řadů
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)

ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od vnějšího
líce potrubí

ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu od vnějšího
líce potrubí

u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
B) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Základní charakteristika:
Stoková síť
V obci je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 600, která je dle spádovosti rozdělená do dvou
samostatných celků. Jeden sběrač odvádí odpadní vody z jihovýchodní části obce a je vyústěn
do příkopu, větší část obce je odkanalizována stokou, která odvádí odpadní vody až do sousední obce
Buk. Většina objektů v obci je odkanalizována s předčištěním odpadní vody v septicích, část obyvatel
má jímky na vyvážení.
Kanalizace v obci byla budována před 30 až 60 lety z betonových trub, bude potřeba ji postupně
rekonstruovat.
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod není vybudovaná.
Zdůvodnění

pro odvedení odpadních vod je navržen jednotný systém

návrhy tras budou řešeny podrobnější dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

pro snížení odtoku dešťových vod budou dešťové vody u zastavitelných ploch a ploch
přestaveb v max. míře zasakovány nebo kumulovány na pozemku

dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem – jednotná kanalizace, povrchový odtok

potřebu rekonstrukce kanalizačních sběračů řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

koncepce odkanalizování byla převzata z podrobnější dokumentace – Likvidace odpadních
vod Buk a Radvanice, Kanalizace a ČOV, Hydro – eko, DUR, 10/2008

pro přivedení odpadních vod z jihovýchodní části obce na kanalizaci spádující k navržené ČOV
je navržena čerpací stanice a kanalizační výtlak – pro jejich umístění je navržen koridor TK1

pro odvedení odpadních vod z lokalit Z1, P2 je navržen kanalizační sběrač – pro jeho umístění
je navržen koridor TK2
Množství odpadních vod:

uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU
A EL. PŘÍKONU
Ochranná pásma:
ochranné pásmo kanalizačních sběračů
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)

ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu
od vnějšího líce potrubí
Územní plán Radvanice
58

ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu
od vnějšího líce potrubí

u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
C) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Základní charakteristika:
Řešeným územím procházejí nadřazené trasy nadzemních vedení VVN 400 a 110 kV. Je navržen
koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov-Prosenice.
Území k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV
Přerov z nadzemního vedení s napětím 22 kV. Obec je napájena dvěma odbočkami přicházejícími
z jihu, zakončené sloupovými trafostanicemi. Další vedení VN se nachází v severovýchodní řešeného
území.
Na řešeném území jsou v provozu celkem 3 sloupové trafostanice 22/0,4 kV zásobující el. energií
distribuci i soukromý sektor. Elektrické stanice v Radvanicích jsou napájené pouze nadzemním
vedením VN. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění
odběrů.
Zdůvodnění

zásobování el. energií je stabilizované, stávající systém zůstane zachován

z důvodu souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1
schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015 je v řešeném území
navržen koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov-Prosenice. Tento koridor je upřesněn na šířku
100 m na základě znalosti území a technických požadavků pro dvojité vedení.

byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení VN

pro zajištění potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je
možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. trafostanice doplnit
v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí

rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě NN v rámci veřejných prostranství
a ploch dopravní infrastruktury
Potřeba el. příkonu:

uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU
Ochranná pásma
tab. 16 Ochranná pásma
Ochranné pásmo [m]
pro vedení realizovaná:
Druh zařízení
*do
31.12.1994
**od
1.1.1995
***od
1.1.2001
10
7
7
Nadzemní vedení
napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:

bez izolace

s izolací základní
-
-
2

závěsná kabelová vedení
-
-
1
napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně
15
12
12
napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně
20
15
15
napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně
25
20
20
30
30
napětí nad 400 kV
Podzemní vedení
napětí do 110 kV včetně
1
1
1
napětí nad 110 kV
-
1
3
Územní plán Radvanice
59
Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí
stožárové
10
7
7
kompaktní a zděné
30
20
2
vestavěné
30
20
1
* podle vládního nařízení č. 80/1957
** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění
*** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění
D) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Základní charakteristika:
Řešeným územím prochází VTL plynovod. Obec Radvanice je zásobována zemním plynem VTL
odbočkou z tohoto VTL plynovodu, která je zakončená VTL regulační stanici.
Vlastní rozvodná síť obce je provedena v systému středotlak.
VVTL plynovody
Řešeným územím neprocházejí trasy VVTL plynovodů.
VTL plynovody
Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu Trnávka – Klopotice, a to v jižní části řešeného
území.
STL plynovody
STL plynovod přivádí zemní plyn z VTL regulační stanice do zastavěného území, kde ho i rozvádí.
NTL plynovody
NTL plynovod není vybudován.
Zdůvodnění:

zásobování plynem je stabilizované, stávající systém zůstane zachován

dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice

zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající STL plynovod v rámci
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
Potřeba plynu:

uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU
Ochranná a bezpečnostní pásma
(dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění)
tab. 17 Ochranná pásma plynovodů
Druh plynového zařízení
ochranné pásmo [m]
plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu)
1
ostatní plynovody (na obě strany od půdorysu)
4
technologické objekty
4
tab. 18 Bezpečnostní pásma plynovodů
Druh plynového zařízení
bezpečnostní pásmo [m]
VTL plynovody
do DN 300 včetně
40
VTL plynovody
do DN 100 včetně
15
VTL regulační stanice
Územní plán Radvanice
10
60
E) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Základní charakteristika:
V obci Radvanice se používá pro zásobování teplem převážně zemní plyn.
Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně:

pevné palivo

elektrická energie

topné oleje
Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.
Zdůvodnění

zásobování teplem v obci je stabilizováno, stávající systém zůstane zachován

lokálně lze využívat alternativních zdrojů
F) TELEKOMUNIKACE
Základní charakteristika:
Koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována, stávající systém zůstane
zachován.

pošta je v Přerově, nevyžadují se územní nároky

obec je napojena na digitální telefonní ústřednu, MTS je provedena vedením v zemi,
je zde dostatečná rezerva pro pokrytí nových požadavků.

řešeným územím prochází trasa dálkového optického kabelu
 v řešeném území se nachází základnová stanice
Zdůvodnění

zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající systém v rámci veřejných
prostranství a ploch dopravní infrastruktury
ochranná pásma:
(dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění)

ochranné pásmo telekomunikačního vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu
Celé řešené území obce spadá do zájmového území Ministerstva obrany ČR – území je zasaženo
ochranným pásmem radiových zabezpečovacích zařízení (OP radarů letiště Přerov - návrh,
nevyhlášeno).
G) RADIOKOMUNIKACE
Základní charakteristika:
Nad k.ú Radvanice u Lipníka nad Bečvou procházejí paprsky radioreléových tras veřejné komunikační
sítě.
Zdůvodnění

nejsou navrhovány nové trasy a zařízení
H) POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU:
Hodnoty jsou stanoveny pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit budou potřeby
stanoveny podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků.
specifická potřeba vody:
Územní plán Radvanice
61
Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky
č.120/2011 Sb. je uvažována specifická potřeba vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d)
včetně vybavenosti a drobného podnikání
specifická potřeba vody:
120 l/ob.den
koeficient denní nerovnoměrnosti
1,5
množství odpadních vod:
odpovídá cca potřebě vody.
potřeba el. příkonu:
Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi,
a to elektřinou a zemním plynem – obec je plynofikovaná. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat
o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.
bytový odběr
0,85 kW/bj
nebytový odběr
0,35 kW/bj
potřeba plynu:
3
Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m /h.
tab. 19 Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu, el. příkonu
Číslo
P1
Rozdílný způsob
využití
Výměra
lokality v ha
plochy smíšené
obytné
Počet
bytových
jednotek
Počet
Potřeba vody
Množství
obyvatel
Qm
odpadních vod
(m3/d)
(m3/d)
Potřeba
plynu
Příkon el.
energie
(m3/h)
(kW)
0,30
2
5
0,94
0,94
4
2,4
Z1
plochy smíšené
obytné
0,61
4
10
1,87
1,87
8
4,8
P2
plochy smíšené
obytné
0,41
3
8
1,40
1,40
6
3,6
P3
plochy smíšené
obytné
0,20
1
3
0,47
0,47
2
1,2
P4
plochy smíšené
obytné
1,56
11
29
5,15
5,15
22
13,2
P11
plochy smíšené
obytné
0,10
1
3
0,47
0,47
2
1,2
proluky
plochy smíšené
obytné
4
11
2,04
2,04
8,0
4,8
Stávající zařízení pro zabezpečení dodávky výše uvedenými médii (vodojem, regulační stanice plynu,
trafostanice) jsou dostatečně kapacitní pro uvažovaný rozvoj v obci.
I) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady je stabilizována a zůstane zachována. Nakládání s odpady bude
i nadále řešeno jejich odvozem mimo řešené území. Komunální odpad je tříděn, recyklovatelné složky
shromažďovány. Sběrným místem je plocha OV – obecní úřad. Pro rozšíření této služby je navržen
sběrný dvůr v ploše technické infrastruktury – ploše pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
za obchodním domem Jednota (TO P5), což by mělo celou situaci ještě vylepšit.
Územní plán Radvanice
62
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stávající plochy základního občanského vybavení jsou respektovány. Vzhledem k měřítku obce není
třeba navrhovat další plochy občanského vybavení, účelně jsou vymezeny plochy smíšené obytné,
které umožňují realizaci další občanské vybavenosti bez nebezpečí zbytečné fragmentace ploch
s rozdílným způsobem využití. Potřeba takové fragmentace je přímo závislá na měřítku sídla, kdy ve
větších sídlech je již nezbytná pro jasnou definici území. Vyšší občanská vybavenost, která by
překračovala svým významem a kapacitou charakter území obce Radvanice je pak dostupná
především ve spádové oblasti měst Přerov a Olomouc.
Dále také viz textová část II. – kapitola L. 3.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Je respektována stávající koncepce veřejných prostranství, která je pro obec dostačující. V řešení
dopravní prostupnosti území nevyvstala potřeba vzniku takových návrhových ploch veřejných
prostranství, které by řešily dopravní dostupnost stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. Jsou
však navrženy nové plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství pro obsluhu návrhových
ploch. Plocha P6 se nachází v severní části obce a je navržena pro obsluhu návrhové lokality SV P1,
kterou napojuje na stávající plochu veřejných prostranství. Plocha Z2 se nachází v západní části obce
a je navržena pro obsluhu návrhových lokalit SV Z1 a P2, které napojuje na stávající plochu veřejných
prostranství. Plocha P7 se nachází v jižní části obce a je navržena pro obsluhu návrhové lokality SV
P4, kterou napojuje na stávající plochu veřejných prostranství.
K odůvodnění vymezení ploch veřejného prostranství viz také kap. L. 3.
L. 5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně
KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY
VČETNĚ
A STANOVENÍ PODMÍNEK ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
VYMEZENÍ
PLOCH
Řešené území se nachází v okrese Přerov a zaujímá plochu 291 ha. Celé území je ovlivňováno
činností člověka už od dob středověké kolonizace. Jedná se o zemědělskou krajinu, v níž je vše
podřízeno moderním technologiím obhospodařování krajiny. Důsledkem jsou rozsáhlé bloky
zemědělské půdy, které nejsou dělené cestou, krajinným prvkem, nebo vodotečí. Koncepce
uspořádání krajiny vytváří podmínky pro zlepšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce
jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev.
Prvky určující koncepci rozvoje je územní systém ekologické stability, který je koncepčně řešen
na lokální úrovni generelem ÚSES. ÚP vytváří územní podmínky pro průchod ÚSES, udržování nebo
zvyšování ekologické stability i v ostatní volné krajině umožňuje podmínkami využití, včetně podmínek
nepřípustných.
ÚP vymezením ploch v krajině a definováním podmínek jejich využití posiluje podíl rozptýlené zeleně
a trvalých travních porostů, umožňuje přerušení rozsáhlých honů orné půdy, umožňuje zlepšování
kvality vod a přirozeného stavu vodních toků, podporuje zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách
a v záhumencích tvořících přechod zástavby do krajiny. ÚP respektuje stávající hlavní polní cesty,
podmínkami využití ploch umožnuje budování cest nových nad rámec cest v ÚP navržených.
Územní plán Radvanice
63
VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
A)
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Vodní toky i svodnice jsou respektovány.
Vodní toky a plochy
tab. 20 Vodní toky
Název toku
Správce toku
Ztracený potok
Povodí Moravy s.p.
bezejmenný
Povodí Moravy s.p.
Nádrže
V řešeném území se nachází vodní plocha – požární nádrž v obci (na návsi), která je součástí plochy
veřejných prostranství (PV).
Zdůvodnění:

je navržena vodní plocha (W P8) u stávajícího hřiště. Rybníček bude napájen ze stávající
studny a z dešťových srážek. Odtok z rybníka bude přirozenou údolnicí a vzhledem k tomu,
že je navržen v návaznosti na cizí území bude nutno tento záměr sjednotit s obcí Buk.
Ochranná pásma
vodní toky
(dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění)
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku,
a to:

u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry
B) PLOCHY PŘÍRODNÍ
V řešeném území jsou jako plochy přírodní vymezeny plochy biocenter. Územní systém je vymezen
na místní úrovni oborovou dokumentací generelu lokálního ÚSES. Nadregionální a regionální ÚSES
se v řešeném území nenachází.
Vymezené plochy biocenter jsou převážně nefunkční navrženy k založení.
C) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy zemědělské se snižují částečně na úkor ploch
smíšených nezastavěného území – přírodních a ploch přírodních s protierozním účinkem. Podíl ploch
zemědělských se snižuje i na úkor zastavitelných ploch – hlavně ploch smíšených obytných a ploch
výroby a skladování.
Návrh ploch zemědělských např. rekultivací, není navržen.
D) PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní jsou v území stabilizované. V územním plánu není navrženo rozšíření těchto ploch.
E) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ
Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, postagrární lada, podmáčené plochy, dále plochy
extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné
minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů
a dřevin rostoucích mimo les.
Územní plán Radvanice
64
V územním plánu je navrženo rozšíření těchto ploch formou realizace územního systému ekologické
stability. Pouze část plochy K13 je vymezena mimo ÚSES, jedná se o neobhospodařovanou plochu
vymezenou na místě ukončené těžby mezi obhospodařovaným půdním blokem a navrhovanou
fotovoltaickou elektrárnou. Plocha je navržena k revitalizaci. Případná revitalizační opatření by měla být
realizována, tak aby neznemožnila plný a efektivní provoz fotovoltaické elektrárny.
F) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy
v území. Jedná se o plochy luk, zahrad a sadů, případně o plochy orné půdy. Charakteristickým
znakem je polyfunkčnost využívání, (hospodaření, protierozní, estetická a ekologická funkce).
V územním plánu není navrženo rozšíření těchto ploch.
Nad rámec výše uvedených ploch jsou v krajině vymezeny i plochy technické a dopravní
infrastruktury.
VYMEZENÉ PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
Plochy K1–K6 jsou vymezeny jako plochy přírodní NP.
Plochy K7, K8, K10, K12–K16, K18, K19 a K20 jsou vymezeny jako plochy smíšené nezastavěného
území – přírodní NSp
Tyto prvky jsou vymezeny pro skladebné prvky ÚSES.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Nadregionální a regionální ÚSES není v řešeném území vymezen. Na lokální úrovni byl podkladem
pro zpracování předchozí územní plán, který vycházel z oborové dokumentace – Generelu lokálního
ÚSES.
MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V koncepci vymezení ÚSES byly respektovány navazující body skladebných částí ÚSES na sousední
katastry obcí.
tab. 21 Vymezené skladebné části - biocentra
označení
výměra
(ha)
funkčnost
popis současného stavu
doporučení
LC 1
3,2
nefunkční
minimální
prostor
bývalé
skládky, část navazující plochy
orné půdy, upravený vodní tok
s fragmenty břehového porostu
– olše l., vrby sp. dub letní,
jasan ztepilý, třešeň, bez černý,
ruderální společenstva, orná
půda,
na
většině plochy
probíhá rekultivace
výsadba dřevin podle
STG, dosadba
břehových porostů
LC 2
3,0
nefunkční
převažuje orná půda, upravený
malý vodní tok s fragmenty
břehového porostu – zmlazující
olše a vrby, bez černý
výsadba dřevin a keřů
podle STG, dosadba
břehových porostů
tab. 22 Vymezené skladebné části - biokoridory
označení
funkčnost
popis současného stavu
doporučení
LK 3
nefunkční
orná
půda,
ruderální
lemová společenstva podél
zpevněné
cesty
v záhumení, u kříže 2
exempláře
ořešáku
královského
-šířka minimálně 15 m,
délka
1100 m v k.ú.
Radvanice u Lipníka nad
Bečvou
Územní plán Radvanice
-výsadba
dřevin
podle
65
označení
funkčnost
popis současného stavu
doporučení
STG
LK 4
nefunkční
LK 5
částečně funkční
převažuje
orná
půda,
ruderální
lemová
společenstva podél polní
cesty a silnice, ovocné
stromořadí - třešeň
- šířka minimálně 15 m,
délka 1080 m v k.ú.
Radvanice u Lipníka nad
Bečvou
převažuje
orná
půda,
ruderální společenstva na
okraji
cihelny,
ovocné
stromořadí – švestka
- šířka minimálně 15 m,
délka 900 m v k.ú.
Radvanice u Lipníka nad
Bečvou
- výsadba dřevin podle
STG
- výsadba dřevin podle
STG
LK 6
nefunkční
orná půda
- šířka minimálně 15 m,
délka 750 m v k.ú.
Radvanice u Lipníka nad
Bečvou
- výsadba dřevin podle
STG
LK 7
částečně funkční
LK 8
částečně funkční
LK 9
částečně funkční
LK 10
částečně funkční
upravený malý vodní tok
s fragmenty
břehového
porostu – zmlazující olše a
vrby,
bez
černý,
ruderalizovaná
bylinná
společenstva, orná půda
- šířka minimálně 15 m,
délka 150 m v k.ú.
Radvanice u Lipníka nad
Bečvou
upravený malý vodní tok
s fragmenty
břehového
porostu – zmlazující olše a
vrby,
bez
černý,
ruderalizovaná
bylinná
společenstva,
kulturní
louka, orná půda, listnatý
lesík – db, js, hb, lp, jvk, tř,
- šířka 15 – 60 m, délka
900 m
upravený malý vodní tok
s fragmenty
břehového
porostu – zmlazující olše a
vrby,
bez
černý,
ruderalizovaná
bylinná
společenstva, orná půda a
zahrada
- šířka minimálně 15 m,
délka 550 m
upravený tok Ztraceného
potoka s
fragmenty
břehového
porostu
–
zmlazující olše a vrby, bez
černý,
ruderalizovaná
bylinná společenstva, orná
půda
- šířka minimálně 15 m,
délka 820 m v k.ú.
Radvanice
- výsadba dřevin podle
STG
- výsadba dřevin podle
STG, ve stávajících
porostech zachování
přírodě blízké druhové
skladby a jejich citlivá
obnova, zachování luk a
rozptýlené zeleně,
omezení splachů ze
zemědělských ploch
- výsadba dřevin podle
STG, dosadba
břehových porostů
- výsadba dřevin podle
STG, dosadba
břehových porostů
tab. 23 Interakční prvky
Interakční
prvek
Délka v
m
Charakteristika: stav/návrh
IP 2
350
Orná půda/výsadba ovocných vysokokmenných dřevin.
IP 35
250
Orná půda/výsadba autochtonní dřevinné vegetace se stromovým a keřovým patrem.
Územní plán Radvanice
66
Interakční
prvek
Délka v
m
Charakteristika: stav/návrh
IP 38
400
Orná půda/založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 39
200
Orná půda/výsadba keřové liniové vegetace s bylinným lemem
(změněn průběh interakčního prvku proti Generelu ÚSES).
IP 40
400
Orná půda/založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 41
250
Orná půda/založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 42
700
Orná půda/založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 43
300
Zpevněná cesta se stromy a keři – švestka, jasan, bez černý, bylinná
společenstva/údržba a průběžné doplňování
IP 44
600
Orná půda/ založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 45
250
Orná půda/ založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 46
200
Orná půda/výsadba stromové a keřové liniové vegetace s bylinným lemem s izolační
funkcí.
IP 47
300
Orná půda/výsadba stromové a keřové liniové vegetace s bylinným lemem s izolační
funkcí.
IP 48
200
Zpevněná polní cesta s bylinným lemem/výsadba ovocných vysokokmenných dřevin.
IP 49
200
Orná půda/ výsadba ovocných vysokokmenných dřevin.
IP 51
600
Chmelnice/výsadba ovocných vysokokmenných dřevin s izolační funkcí
IP 52
600
Zpevněná polní cesta s bylinným lemem/výsadba ovocných vysokokmenných dřevin.
IP 53
200
Orná půda/založení protierozního pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem
z autochtonních druhů.
IP 56
250
Upravený vodní tok s ruderálním bylinným lemem, řídce keře/dosadba stanovištně
vhodných dřevin (stromy a keře).
IP 57
100
Orná půda/výsadba stromové a keřové vegetace z autochtonních druhů.
Realizace interakčních prvků je přípustná v rámci podmínek využití pro plochy v nezastavěném území
a pro plochy dopravní infrastruktury.
Zdůvodnění přijatého řešení
Územní systém ekologické stability je vymezen v krajině (především na zemědělské půdě mimo
rozvojové lokality). Skladebné části ÚSES jsou převážně nefunkční, neexistující části jsou
navrženy k založení.
Vymezení LC 2 bylo koordinováno s ochranným pásmem budoucí dálnice a bezpečnostním pásmem
plynovodu.

PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
A PODOBNĚ
PROSTUPNOST KRAJINY
Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (DU), které tvoří síť
hlavních účelových komunikací, zajišťující prostupnost krajiny.
Územní plán Radvanice
67
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Územní plán nevymezuje plochy pro umístění protierozních opatření (např. zatravňovací pásy
a odvodňovací průlehy…). Územní plán vymezuje plochy ÚSES, které vytváří podmínky pro ochranu
půdy před erozí. Umístění protierozních opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.

návrh konkrétních protierozních opatření bude řešen v případě potřeby podrobnější
dokumentací
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Řešené území není ohroženo záplavou, vodní tok nacházející se v řešeném územím protéká mimo
zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy přestaveb. Nejsou navrhována žádná opatření.
Umístění protipovodňových opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití.

návrh konkrétních protipovodňových opatření bude řešen v případě potřeby podrobnější
dokumentací
REKREACE
Stávající plocha rekreace – plocha staveb pro rodinnou rekreaci je stabilizovaná a respektovaná, nově
nejsou navrženy žádné další plochy. Vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost
variabilnějšího způsobu využití území a tím i rozvoj rekreace. Plochy smíšené obytné připouští i stavby
pro rodinnou rekreaci.
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území jsou vymezena ložiska nerostných surovin se stanoveným chráněným ložiskovým
územím dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění:
chráněné ložiskové území -
CHLÚ Radvanice u Lipníka č. 19070000
CHLÚ Buk č. 18920000
Ložiska nerostných surovin -
výhradní ložisko Radvanice u Lipníka nad Bečvou č. B3 190 700
výhradní ložisko Prosenice č. B3 189 200
výhradní ložisko Prosenice 2 č. B3 203 600
nevýhradní ložisko Radvanice č. 3133200
V plochách vymezených ložisek nerostných surovin a chráněných ložiskových území jsou vymezeny
ze zastavitelných ploch pouze dvě plochy:
DS Z4. Jedná se o plochu pro dálnici D1, která vyplývá ze ZÚR OK. Komunikace je již ve fázi příprav
k realizaci.
VX Z8. Jedná se o plochu, ve které je již zrealizovaná fotovoltaická elektrárna, ale vzhledem k tomu,
že pozemky nelze zahrnout do zastavěného území dle ust. § 58 odst. 2 STZ (nejedná se o zastavěné
stavební pozemky – pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další
pozemkové parcely …) je ve vazbě na ust. § 18 odst. 5 STZ územním plánem vymezena jako
návrhová.
Územní plán Radvanice
68
L. 6. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je
vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Jednotlivé plochy byly prověřeny na základě využití území a celkové urbanistické koncepce.
Dále byly vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.). Územní plán
plochy s rozdílným využitím s ohledem na specifické podmínky a charakter území podrobněji člení na
typy ploch, a to v souladu s metodikou MINIS. Jako plocha nad rámec metodiky MINIS byla vymezena
plocha dopravní infrastruktury - účelové komunikace – DU. Doplnění tohoto druhu plochy bylo
nezbytné pro jednoznačné odlišení účelových komunikací od silniční sítě.
Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS) jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č.
501/2006 Sb. Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní
zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm.c. vyhlášky č.500/2006 Sb. Jedná se o významnější
plochy zeleně v zastavěném území, které pro jejich význam, rozsah nebo specifický charakter není
vhodné vymezit jako druhy ploch dle vyhl. č. 501/2006 sb. nebo je do nich začlenit.
V plochách přírodních, lesních, vodních a vodohospodářských, zemědělských a smíšených
nezastavěného území je dle charakteru plochy částečně vyloučeno umisťování některých staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v v § 18 odst.5 stavebního zákona. Hlavními důvody jsou
ochrana krajinného rázu a ochrana zemědělského půdního fondu.
Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny viz. část I. Územní plán kap. F.2. Podmínky pro využití
ploch. Zařazení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z charakteru využívání
daných míst.
VYMEZENÍ A POPIS POUŽITÝCH POJMŮ:
Hlavní využití – popis základní funkce, pro kterou je plocha vymezena
Přípustné využití – popis dalšího využití, pro které je plocha vymezena.
Podmínečně přípustné využití – využití, které musí respektovat především hygienická kritéria ve
vztahu k hlavnímu a přípustnému využití téže plochy a k okolním plochám
Nepřípustné využití – využití, které v dané ploše nelze dovolit
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu –
stanovení podmínek prostorového řešení zástavby
související - vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, jevy
startovací byt – ubytovací jednotka sloužící k trvalému ubytování na určitou dobu
zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody
veřejná zeleň – různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti
Územní plán Radvanice
69
drobná a řemeslná výroba – vytváření hmotných statků, které svým provozem nenarušuje užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou
míru.
drobná architektura – objekty do 6m² zastavěné plochy podporující identitu místa (například: kříže,
pomníky, pamětní desky, kapličky, zvoničky)
výšková hladina zástavby – výška staveb nad přilehlým terénem. Je dána převládající výškou
hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.
L. 7. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Jako veřejně prospěšná stavba je vymezena stavba dálnice D1 včetně souvisejících staveb, objektů
a zařízení. V ZÚR OK je vymezen jako veřejně prospěšná stavba nadmístního významu koridor D018.
ÚP Radvanice tento koridor upřesňuje.
Vymezení plochy veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury označené VT1 vychází
z požadavků obce na umístění stavby sběrného dvora, kdy je zájem obce o zvyšování kvality životního
prostředí v obci a proto i o zajištění odpovídajících územních podmínek.
Vymezené plochy veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury vyplývají z návrhu, který je
nezbytný pro zajištění obsluhy zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestaveb – stavby
jsou umístěné mimo veřejná prostranství a plochy dopravní infrastruktury z hlediska snížení
ekonomické náročnosti a technického řešení. Jedná se o plochy označené VT2, kde jsou umístěny
kanalizační výtlak včetně čerpací stanice, které odvádí odpadní vody z části obce, která nelze
gravitačně napojit a VT3 pro umístění kanalizačního sběrače pro odvedení odpadních vod ze
zastavitelné plochy Z1 a plochy přestavby P2 do stávající kanalizace.
Pro zajištění transportu výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby a zajištění zvýšení spolehlivosti
v oblasti střední Moravy se vymezuje veřejně prospěšná stavba VT4 - stavba dvojitého nadzemního
vedení 400 kV Krasíkov-Prosenice. Záměr stavby vyplývá z Aktualizace č. 1 PÚR ČR a v souladu se
schválenou zprávou o uplatňování zásad územního rozvoje je prověření a zapracování záměru
dvojitého vedení, vč. vymezení veřejně prospěšné stavby, předmětem řešení rozpracované
Aktualizace č. 2a ZÚR OK.
Jako veřejně prospěšné opatření byly vymezeny skladebné části územního systému ekologické
stability. Stavby pro opatření a zajištění obrany a bezpečnosti státu nebyly vymezeny. Nebyly vymezeny
žádné plochy pro asanaci.
L. 8. Odůvodnění
vymezení
veřejně
prospěšných
staveb
a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo,
s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona
Žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nebyly vymezeny.
Plochy veřejných prostranství jsou nezbytné pro zajištění obsluhy řešeného území dopravní
a technickou infrastrukturou. Vymezené plochy byly vyhodnoceny pro obsluhu jako nejvhodnější.
PP1 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochy změn) SV Z1,P2. Dále doplňuje
prostupnost území. Je navrženo v šíři 8 m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho
součástí je i pozemní komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní
komunikace a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází
šířka veřejného prostranství 8 m.
Územní plán Radvanice
70
PP2 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV P4. Dále doplňuje
prostupnost území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho
součástí je i pozemní komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí dle § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
platí, že: „Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od
okraje vozovky silnice nebo místní komunikace“, z podmínky min. šířky pozemní komunikace
a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného
prostranství 8 m.
PP3 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV P1. Dále doplňuje
prostupnost území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho
součástí je i pozemní komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí dle § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
platí, že: „Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od
okraje vozovky silnice nebo místní komunikace“, z podmínky min. šířky pozemní komunikace
a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného
prostranství 8 m.
L. 9. Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50
odst. 6 stavebního zákona
Nejsou v územním plánu stanovena, protože nevyplynula potřeba. Vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, proto příslušný dotčený orgán stanovisko, ve kterém by
uvedl kompenzační opatření, neuplatnil.
L. 10.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv
a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
V jižní části katastrálního území obce je navržen koridor územní rezervy R1– koridor vodní cesty D-OL, který je chráněna ve smyslu usnesení Vlády České republiky č.368 ze dne 24.5.2010 a ZÚR OK.
L. 11.
Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.
L. 12.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.
L. 13.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9
vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační
plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.
Územní plán Radvanice
71
L. 14.
Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Nejsou v územním plánu stanoveny, protože nevyplynula potřeba.
L. 15.
Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.
M. Vyhodnocení účelného
území
a
vyhodnocení
zastavitelných ploch
využití zastavěného
potřeby
vymezení
M. 1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Návrh územního plánu přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Jednak chrání krajinu, jako podstatnou složku prostředí života obyvatel,
zároveň přispívá k dosažení koordinací pro reálný způsob zainvestování stavebních pozemků pro
bydlení, veřejná prostranství a podnikání v obci. Pro intenzivnější využití zastavěného území navrhuje
plochy přestavby s prvořadým využitím proluk. Nově navržené zastavitelné plochy navazují smysluplně
na zastavěné území obce, jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající hranice zastavěných ploch a aby
nenarušovaly souvisle obdělávané zemědělské plochy.
Zastavěné území má celkovou rozlohu 31,38 ha, z něhož proluky tvoří cca 1,23 ha, což je 3,91%
M. 2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ
tab. 24 Prognóza obyvatelstva Olomouckého kraje do r. 2025
2001
2005
2010
2015
2020
2025
642 664
641 250
636 925
Absolutní počet obyvatel
Olomoucký kraj
642783
639161
641681
Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.
tab. 25 Vývoj počtu obyvatelstva v obci Radvanice
Radvanice
1991
2001
2005
2007
2009
2011
270
292
286
287
288
284
Dle prognózy bude počet obyvatel v Olomouckém kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat,
v Radvanicích se v posledních letech počet obyvatel stabilizoval. Pro výpočet potřeby bytů do r. 2025
je uvažován počet obyvatel 315 a počet trvale obydlených bytů 99 (dle sčítání r. 2001).
Potřeba nových bytů do r. cca 2025:
počet obyvatel:
Územní plán Radvanice
315
72
trv. obydl. byty:
99
Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst
počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů
(asanace):
Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:

počet domácností se bude zvyšovat

nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců

předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,3%

míra soužití zůstane na stejné úrovni
Dle této prognózy by bylo v Radvanicích potřeba bytů:
1)

obložnost

potřeba bytů pro 315 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:109 bytů
315 : 2,6 = 121
2,6 osob/byt
10% z 121 je 12
121 – 12 = 109

disponibilní počet bytů v r. 2025 (odečten odpad ve výši 12*0.003*99) 95 bytů
12*0.003*99 – 12 = počet let (2013 – 2025), 0,003 = % odpadu, 99 = trv. obydl. byty

cca do r. 2025 je potřeba
109 – 95 = 14
14 bytů
pro období do r. 2025 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 14 nových bytů
celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2025 cca 109 (95 + 14)

nárůst počtu bytů o:
15%
14 : 95 = 0,147 = 15%
Je uvažováno (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech 100%:
tab. 26 Počet bytů v rodinných domech
počet bytů
průměrná velikost parcely*
14
1 400 m
2
cca potřebná plocha (ha)
2
* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků

celková potřebná plocha:
2 ha + 20% (0,4 ha) = 2,4 ha
20% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura,
ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…) – vyplývá z vyššího zastoupení smíšených ploch
1)
Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost)
pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj
MMR).
Lze předpokládat snižování obložnosti bytů v řešeném území až na průměrnou hodnotu cca 2,6 (k roku
2025). Navržená hodnota 2,6 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti
bytů. Nižší hodnota navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení.
Územní plán Radvanice
73
V rámci ÚP Radvanice jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné) o celkové výměře cca
3,2 ha a proluky v sídle tvoří cca 1,23 ha, což naplňuje vypočítanou potřebu, která je 2,4 ha.
Vzhledem k tomu, že obec leží ve velké blízkosti města Přerov a v rozvojové ose OS 11
předpokládá se větší potřeba ploch k zástavbě. To pokrývá zintenzivnění zástavby (zástavba proluk)
a rezerva návrhu.
BILANCE NOVÝCH PLOCH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
tab. 27 Bilance navržených výrobních ploch v obci Radvanice
Typ plochy
návrh
celkem
(ha)
z toho plochy
přestavby
(ha)
z toho plochy
s konkrétním
záměrem (ha)
z toho nabídka
pro potenciální
investory (ha)
0,54
0,20
0,54
-
Se specifickým vyžitím (VX)
19,83
-
3,88
15,95
Celkem
20,37
0,20
4,42
15,95
Drobná a řemeslná výroba (VD)
Z uvedené tabulky vyplývá, že plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby reagují na
konkrétní záměr investora (jedná se o rozšíření stávajícího výrobního areálu). Návrh plochy výroby
a skladování – se specifickým využitím je připraven pro potencionální investory. Návrh ploch výroby
a skladování je pro obec dostačující.
Územní plán Radvanice
74

Podobné dokumenty

XI. Obnova a údržba památky UNESCO

XI. Obnova a údržba památky UNESCO k „vylidňování“ historického centra. Jde o udržení přirozeného biorytmu osídlení. II.4. Ovlivňování stavební činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo ke znehodnocení pohledových vztahů urbanisti...

Více

Vlkov_oduvodneni_UP 789.16 Kb

Vlkov_oduvodneni_UP 789.16 Kb Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury

Více

II. Odůvodnění Územního plánu

II. Odůvodnění Územního plánu Katastrální území má rozlohu 7,66 km2, nadmořská výška je 272 m. Hřivínův Újezd leží na severozápadním okraji Vizovických vrchů a sousedí s obcemi Velký Ořechov, Doubravy, Březůvky, Ludkovice a Kaň...

Více

L U T Í N

L U T Í N VZTAH VŮČI DOSUD PLATNÉ ÚPD Rozvoj obce je řízen územním plánem obce Lutín), který byl schválen v roce 2006, doplněn souborem změn č. 1, který nabyl účinnosti 26. 12. 2009 (dále jen ÚPO Lutín). VYM...

Více

č.28 duben - prosinec 2012

č.28 duben - prosinec 2012 • 28.4. proběhlo v odpoledních hodinách také požární cvičení vyhlášené starostou obce na procvičení a vyzkoušení dálkové dopravy vody k chatové oblasti Na Hranici. Toto cvičení bylo naplánováno z p...

Více

SBORNIK 04 - Agentura Bonus

SBORNIK 04 - Agentura Bonus mincovny. Organizuje každoročně „Dny zahrad a zámku“ k připomenutí jejich zápisu na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tradicí se staly i odborné konference na téma: histori...

Více

Územní plán obce Podolí - návrh

Územní plán obce Podolí - návrh Dále v průběhu zpracování návrhu ÚPO proběhla pracovní jednání ze zástupci obce, dotčenými orgány státní správy. Závěry z těchto jednání byly do návrhu ÚPO zapracovány. 1.5. VYHODNOCENÍ SOULADU S C...

Více