Dražební vyhláška Svit 112 1 podpis

Komentáře

Transkript

Dražební vyhláška Svit 112 1 podpis
DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 483-DD/13
vyhotovená dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Dražebník:
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
se sídlem:
Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
IČ:
26 27 59 53
č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský
úřad ve Zlíně
zastoupena: ředitelka společnosti Marcela Koutná
bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 41371
(dále jen „dražebník“)
Navrhovatel:
Mgr. Miroslav Sládek
se sídlem: Heršpická 800/6, Brno, PSČ 639 00
správce konkursní podstaty úpadce
Svit a.s. Zlín
se sídlem: Šedesátá č.ev. 64/2, Zlín, PSČ 760 01
IČ: 00013552
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B,
vložka 181
(dále jen „navrhovatel“)
Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), vyhlašuje touto dražební vyhláškou
dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“).
Článek I.
Doba a místo konání dražby
1. Den konání dražby se stanovuje na 12. dubna 2013 v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese:
Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora
v 11.00 hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10.30 hod. do zahájení dražby.
1
Článek II.
Předmět dražby a jeho popis
1. Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství specifikovaných
v dražební vyhlášce č. 483-DD/13, ve vlastnictví Svit a.s. Zlín, se sídlem ve Zlíně, Šedesátá
č.ev. 64/2, PSČ 760 01, IČ 00013552 Soubor nemovitostí je dražen pod názvem „Průmyslový
areál Svit - budova č. 112“ a je tvořen těmito nemovitostmi:
▪ pozemek St. 5146 o výměře 2118 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
▪ budova bez čp/če na parcele St. 5146 – prům. objekt
zapsáno na LV č. 701 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Zlín, pro katastrální území Zlín, obec Zlín a okres Zlín.
(dále jen „předmět dražby“).
2. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.11.2011 číslo jednací 40K 40/2000-2992 byl
prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti a ustanoven konkursní správce Mgr.
Miroslav Sládek, který je navrhovatelem dražby.
3. Celkový popis předmětu dražby
Nemovitost se nalézá v areálu bývalého podniku Svit Zlín, na ulici Malotova. V rámci tohoto
areálu má číslo 112. Jedná se o výhodnou polohu vzhledem k využití objektu. Okolní zástavbu
tvoří jednopodlažní nebo vícepodlažní výrobní a skladovací objekty.
Průmyslový objekt bez č.p./č.ev. s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 5146 je samostatně
stojící dvoupodlažní objekt, který je součástí zástavby výrobních objektů bývalého výrobního
závodu Svit. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci jak z přední části, stejně tak je
přístupný ze zadní části. Parkování je možné před objektem. K průmyslovému objektu bez
č.p./č.ev. na pozemku parc. č. st. 5146 je přístup pouze po pozemcích jiného vlastníka: pozemek
p.č. 1255/56 – ostatní komunikace (586 m2), pozemek p.č. 1255/54 – ostatní komunikace (1033
m2) – vlastník Vizia, a.s.
Popis jednotlivých staveb
Průmyslový objekt výroby bez č.p./č.ev na pozemku parc. č. st. 5146 – základní popis
Objekt je podsklepený s jedním nadzemním podlažím, skládá se z části administrativněhygienické a části výrobní. Výrobní část – hala je v půli přepažena příčkou s ocelovými vraty.
Komunikace mezi podlažími je umožněna ocelovým schodištěm a instalovanými nákladními
výtahy. K objektu jsou situovány v přední části příjezdové rampy pro možnost vjezdu do
suterénu a do 1. NP, v zadní části objektu je přistavěna krytá rampa pro vykládku materiálu
z vedlejší železniční vlečky.
Popis stavby
Půdorys:
Nosná konstrukce:
Stropní konstrukce:
Základy:
Izolace proti zemní vlhkosti:
Vnější povrchy:
Střecha:
Střešní krytina:
Oplechování:
Napojení na přípojky:
obdélníkového tvaru
montovaná železobetonová tyčová
železobetonová
železobetonové patky
vodorovná a svislá, živičná
bez omítky, lícové zdivo
plochá, centrálně umístěn sedlový světlík
živičné pásy
úplné (žlaby, svody, parapety, atika) z pozink. plechu
elektro 220 (380), voda, kanalizace, parovod
2
Popis podlaží (1. PP)
Obvodové zdivo:
Vnitřní stěny:
Příčky:
Vnitřní úprava stěn:
Schody:
Podlahy:
Okna:
Dveře:
El. instalace:
Bez vytápění a soc. zařízení
Popis podlaží (1. NP)
Obvodové zdivo:
Vnitřní stěny:
Příčky:
Vnitřní úprava stěn:
Podlahy:
Okna:
Dveře:
El. instalace:
Vytápění:
Vybavení – soc. zařízení:
cihelné, tl. 50 cm s přizdívkou
zděné
zděné
vápenná hladká omítka
ocelové
cementový potěr
ocelová s jednoduchým zasklením
ocelové
220V + 380V
cihelné, tl. 50 cm
zděné
zděné
vápenná hladká omítka, v hyg. místnosti částečně keramický
obklad
cementový potěr
ocelová s jednoduchým zasklením
vstupní – ocelové, ocelová vrata, vnitřní dveře – dřevěné
hladké
220V + 380V
dálkově vytápěn parovodem, radiátory ocelové trubkové
WC, umyvadla, sprcha, výlevka, příprava TUV centrálně
Dispoziční uspořádání:
Kancelář, zázemí výroby (šatna, denní místnost, hygienické místnosti), komunikační prostor,
hala výroby.
Užitková plocha je celkem 1569 m2.
Druh stavby-účel využití:
výrobní objekt
Způsob užívání:
formou pronájmů (částečně)
Popis tech. stavu stavby:
Objekt je ve špatném technickém stavu, do objektu zatéká, je narušena konstrukce střechy a
elektroinstalace. Nutná oprava střešní krytiny a střešní nosné konstrukce. Užitná plocha 1. PP
není ve stavu schopném užívání, nutná kompletní rekonstrukce prostor. Možno užívat pouze
užitnou plochu 1. NP.
Objekt byl postaven v roce 1938, rampa pro vykládku materiálu z vlečky (v současné podobě)
byla přistavena později – cca 40.-50. léta 20. století.
4. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
3
Článek III.
Prohlídka předmětu dražby
Prohlídka dražených nemovitostí byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
12.3.2013 v 11.00 hod.
2. termín dne
26.3.2013 v 11.00 hod.
Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před budovou bez čp/če na parcele
St. 5146. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání
totožnosti zájemců. Pokud bývalý vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo
nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Bližší informace na telefonním čísle: 603 509 979, 731 569 896, 577 011 416.
Článek IV.
Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby
Na předmětu dražby váznou tato práva a závazky:
A) Zástavní práva:
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 17.197.523,95 Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 204955/2003 ze dne 23.09.2003. Právní moc ke dni 31.10.2003.
Z-10474/2003-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 1.898.682,- Kč
Z-17388/2011-705
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 252405/2003 ze dne 12.12.2003. Právní moc ke dni 20.01.2004.
Z-1191/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 1.026.595,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 50149/2004 ze dne 03.03.2004. Právní moc ke dni 20.04.2004.
Z-6354/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 262.327,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ: 00013552
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 130787/2004 ze dne 21.05.2004. Právní moc ke dni 29.06.2004.
Z-9581/2004-705
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 188263/2004 ze dne 24.08.2004. Právní moc ke dni 28.09.2004.
Z-9581/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 364.212,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ: 00013552
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
4
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 147872/2004 ze dne 21.06.2004. Právní moc ke dni 27.07.2004.
Z-10685/2004-705
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 188266/2004 (opravné) ze dne 24.08.2004. Právní moc ke dni 28.09.2004.
Z-10685/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 817.429,- Kč
Z-17388/2011-705
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 191734/2004 ze dne 30.08.2004. Právní moc ke dni 05.10.2004.
Z-13520/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 419.199,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 226042/2004 ze dne 02.11.2004. Právní moc ke dni 10.12.2004.
Z-16377/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 457.706,- Kč
Z-17388/2011-705
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 229901/2004 ze dne 09.11.2004. Právní moc ke dni 21.12.2004.
Z-16568/2004-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 375.211,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 248193/2004 ze dne 16.12.2004. Právní moc ke dni 22.01.2005.
Z-1358/2005-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 5.345.671,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 236326/2006 ze dne 2.11.2006, nabytí právní moci dne 8.12.2006 a Opravné
rozhodnutí č.j. 11533/07/303942/8856 ze dne 24.1.2007, nabytí právní moci dne 27.2.2007.
Z-3843/2007-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 1.600.000,- Kč
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Z-17388/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 118425/2007 ze dne 27.04.2007. Právní moc ke dni 05.06.2007.
Z-10000/2007-705
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu ve výši 1.905.521,- Kč
Z-17388/2011-705
Finanční úřad ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 86
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
5
□ Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.)
č.j. – 40386/2008 ze dne 13.02.2008. Právní moc ke dni 18.03.2008.
Z-5752/2008-705
Vzhledem k tomu, že se jedná o dražbu předmětu dražby, který je zahrnut v soupisu konkursní
podstaty, zanikají zástavní práva váznoucí na předmětu dražby zpeněžením v souladu
s ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších
předpisů. To znamená, že do vlastnictví vydražitele přechází předmět dražby bez
uvedených zástavních práv.
B) Exekuce
Nařízení exekuce
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-482/2003-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 23Nc-1204/2002 -7 Okresního soudu ve Zlíně
ze dne 19.12.2002; uloženo na prac. Zlín.
Z-482/2003-705
Nařízení exekuce
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-3076/2005-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22Nc-240/2004 -7
ze dne 9.7.2004; uloženo na prac. Zlín.
Z-11780/2004-705
□ Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí Ex-710/2004 -35 k Usnesení 22 Nc 240/2004 -7
Právní moc ke dni 17.11.2004; uloženo na prac. Zlín.
Z-3076/2005-705
Nařízení exekuce
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-3455/2005-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 23Nc-1010/2004 -8
ze dne 2.12.2004; uloženo na prac. Zlín.
Z-16040/2004-705
□ Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí 98 Ex-3050/2004 -229 k Usnesení Okresního
soudu ve Zlíně 23 Nc 1010/2004 -8 – nabytí právní moci dne 4.1.2005; uloženo na prac.
Zlín.
Z-3455/2005-705
Nařízení exekuce
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-3824/2005-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 13Nc-161/2005 -17
ze dne 14.3.2005; uloženo na prac. Zlín.
Z-3824/2005-705
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-12104/2005-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Exekuční příkaz 77Ex-2852/2002 -511 ze dne 23.09.2005.
Z-12104/2005-705
Nařízení exekuce
Z-15874/2005-705
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22Nc-1077/2005 14 ze dne 7.10.2005; uloženo na prac. Zlín.
Z-13994/2005-705
□ Listina: Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí 098 EX-2614/2005 -16 ze dne
21.12.2005 – k Usnesení Okresního soudu ve Zlíně č.j. 22 Nc 1077/2005 -14, které nabylo
právní moci dne 7.12.2005; uloženo na prac. Zlín.
Z-15874/2005-705
Nařízení exekuce
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-15924/2005-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22 Nc-948/2005 -23
ze dne 21.11.2005; uloženo na prac. Zlín.
Z-15924/2005-705
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
6
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-968/2006-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Exekuční příkaz 098EX-3050/2004-297 ze dne 17.1.2006.
Z-968/2006-705
Nařízení exekuce
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-5050/2006-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 16Nc-1352/2005 -8
ze dne 03.02.2006; uloženo na prac. Zlín.
Z-5050/2006-705
Nařízení exekuce
Z-5403/2006-705
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 16Nc-183/2006 172 ze dne 27.03.2006; uloženo na prac. Zlín.
Z-5403/2006-705
Nařízení exekuce
Z-5458/2006-705
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 13Nc-1460/2005 -5
ze dne 27.01.2006; uloženo na prac. Zlín.
Z-5458/2006-705
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-5402/2006-705
Parcela: St. 5146
□ Listina: Exekuční příkaz 77Ex-486/2006 -6 ze dne 13.04.2006.
Z-5402/2006-705
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Z-5402/2006-705
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Exekuční příkaz 77Ex-486/2006 -6 ze dne 13.04.2006.
Z-5402/2006-705
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-5459/2006-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Exekuční příkaz 085EX-746/2006-35 ze dne 11.4.2006 a opravné usnesení č.j.
085EX 746/06-42 ze dne 17.5.2006.
Z-5459/2006-705
Nařízení exekuce
Z-23439/2008-705
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 13 Nc-2289/2008 -7
dne 20.11.2008; uloženo na prac. Zlín.
Z-23439/2008-705
Nařízení exekuce
soudní exekutorka JUDr. Ivana Kozáková se sídlem v Třebíči
povinný: Svit a.s. Zlín, IČ 00013552
Svit a.s. Zlín, Tř. T. Bati 1970, Zlín, 762 02, IČ 00013552
Z-16777/2011-705
□ Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 23 EXE-769/2011 23 ze dne 27.04.2011; uloženo na prac. Zlín.
Z-16777/2011-705
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- povinný: Svit a.s., IČ: 00013552
Z-18776/2011-705
Parcela: St. 5146
Budova: bez čp/če na parc. St. 5146
□ Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 107 EX-797/2011 -47 ze dne
22.09.2011.
Z-18776/2011-705
7
Vzhledem k tomu, že se jedná o dražbu předmětu dražby z konkursní podstaty, v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
pozdějších předpisů, nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) postihující majetek patřící do
podstaty a k tomuto majetku nelze ani nabýt právo na oddělené uspokojení.
C) Užívací práva nezapisovaná do katastru nemovitostí:
Smlouva o nájmu nemovitostí uzavřená dne 29.6.2012 (při prohlídce bude k dispozici
k nahlédnutí)
Článek V.
Cena předmětu dražby
1. Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 721-1/2013 ze dne
2.1.2013, znalce Ing. Pavla Sýkory, se sídlem Hlavní 1023/55, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,
IČ: 413361202. Celková cena předmětu dražby činí částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony
dvě sta tisíc korun českých).
Článek VI.
Nejnižší podání
1. Nejnižší podání činí částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě sta tisíc korun českých).
Článek VII.
Minimální příhoz
1. Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku 50.000,- Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých).
Článek VIII.
Dražební jistota
1. Výše dražební jistoty je stanovena na 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých).
2. Dražební jistota musí být uhrazena buď
bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem v hotovosti na účet dražebníka
č.ú. 178404758/0300, (VS rodné číslo nebo IČ účastníka dražby), vedený u ČSOB, a.s.,
nebo
ve formě bankovní záruky poskytnuté osobou disponující bankovní licencí udělenou Českou
národní bankou. Text bankovní záruky musí být v češtině, popř. opatřen překladem
s tlumočnickou doložkou. Bankovní poplatky spojené s úhradou dražební jistoty jdou k tíži
účastníka dražby. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu přinejmenším 3 měsíců
a jednoho dne ode dne skončení dražby.
3. Dražební jistotu nelze složit platební kartou nebo šekem.
4. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této dražební vyhlášky na centrální
adrese.
5. Dokladem o složení dražební jistoty jsou buď:
výpis z účtu účastníka dražby nebo potvrzení banky o odepsání částky odpovídající dražební
jistotě z účtu účastníka dražby ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka nebo
8
příslušný díl poštovní poukázky, osvědčující, že ve prospěch výše uvedeného účtu
dražebníka byla uskutečněna platba odpovídající dražební jistotě pod stanoveným VS (popř.
osvědčující, že k rukám dražebníka byla odeslána příslušná peněžitá částka) nebo
bankovní pokladní složenka osvědčující, že účastníkem dražby byla ve prospěch výše
uvedeného účtu dražebníka složena v hotovosti částka odpovídající dražební jistotě nebo
záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch
dražebníka ve výši odpovídající přinejmenším dražební jistotě
6. Účastníci dražby jsou povinni před zahájením dražby doložit dražebníkovi svoji totožnost, popř.
oprávnění jednat za či jménem účastníka dražby (písemná plná moc s úředně ověřeným
podpisem, originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního či jiného rejstříku, kde je
účastník dražby zapsán, ne starším než tři měsíce). Účastník je dále povinen předložit doklad
o složení dražební jistoty a čestné prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou
z dražby ve smyslu ust. § 3 zákona o veřejných dražbách. Po splnění těchto povinností bude
účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo.
7. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bez zbytečného
odkladu po skončení dražby. V případě bankovní záruky se záruční listiny vrací taktéž
bezprostředně po skončení dražby. V ostatních případech bankovním převodem ve prospěch
účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi (popř. z účtu, ze kterého byly peněžní
prostředky poukázány), a to do pěti pracovních dnů ode dne konání dražby.
Článek IX.
Způsob úhrady ceny dosažené vydražením
1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 60-ti dnů od skončení
dražby, a to buď bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 178404758/0300, vedený
u ČSOB, a.s., poštovní poukázkou nebo v hotovosti na účet dražebníka.
2. Dražební jistota, včetně jejího příslušenství, kterou vydražitel složil před započetím dražby, se
započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve
formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši
v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny
vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou,
šekem, započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.
3. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou
vydražením ve stanovené lhůtě, zmařil dražbu, nenabývá vlastnické právo k předmětu dražby
a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. Dražebník je oprávněn po něm požadovat
náhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Na náklady zmařené dražby se v souladu
s ustanovením § 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách použije dražební jistota složená
vydražitelem, včetně jejího příslušenství.
4. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.
Článek X.
Podmínky odevzdání předmětu dražby
1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 zákona o veřejných dražbách,
předá bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením § 32 zákona o veřejných dražbách
správce konkursní podstaty úpadce jako osoba oprávněná předmět dražby zcizit dle § 17 odst.
4 zákona o veřejných dražbách, za účasti dražebníka předmět dražby vydražiteli. To vše na
9
základě doložení totožnosti vydražitele. O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol
o předání předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nákladů vzniklých z důvodů dle ust. § 32 odst. 4 zákona o veřejných dražbách na straně
bývalého vlastníka nebo dražebníka. Výše těchto nákladů (dosahující zpravidla cca. 12 tis. Kč)
bude vyčíslena v Protokolu o předání předmětu dražby s tím, že nárok na úhradu těchto nákladů
nabude splatnosti 15. den ode dne následující po skončení předání předmětu dražby.
3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem předání předmětu dražby,
týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody
a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí.
2. Tato dražební vyhláška byla sepsána v 10 -ti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v ust. § 20 odst. 5 zákona o veřejných
dražbách.
3. Práva a povinnosti touto dražební vyhláškou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména ustanoveními zákona o veřejných dražbách.
Ve Zlíně dne 13.2.2013
Dražebník:
………………………………..
Marcela Koutná
ředitelka společnosti
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: 26 27 59 53
sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
kontakt: tel: 603 509 979, 731 569 896, tel/ fax: 577 011 416, www.draspomorava.cz, e-mail: [email protected]
10

Podobné dokumenty

Znalecký posudek - Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek - Exekutorský úřad Praha 9 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 4. 10. 2010 bez přítomnosti povinného. Povinný se k prohlídce na výzvu doporučeným dopisem nedostavil, se zna...

Více

1-2 / 2015

1-2 / 2015 a tím snížit produkci komunálního odpadu, do kterého je v současné době ukládána i část BRO, který občané doma nekompostují. Projekt spočíval v pořízení kompostérů právě pro domácnosti, které mají ...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555 – 652 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555 – 652 / 2013 nemovitostí včetně jejich původních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky, za jakou je nemovitost prod...

Více

Realitní magazín - Asociace realitních kanceláří České republiky

Realitní magazín - Asociace realitních kanceláří České republiky Rozhodující pro platební povinnosti je vyhodnocení, zda převod je nebo není osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí. 1. Při koupi nového dokončeného rodinného domu nebo nové jednotky od develope...

Více