listopad - měsíčník - Městys Vrchotovy Janovice

Komentáře

Transkript

listopad - měsíčník - Městys Vrchotovy Janovice
Vrchotojanovický
měsíčník
11/2014
Vzdělání je to, co mnozí nabývají, mnozí dále předávají a jen nemnozí si ponechávají.
Karl Kraus

SLOVO STAROSTKY
Psát pro Vrchotojanovický měsíčník pro mě v minulosti nebyl žádný velký problém. Jako
redaktor místních novin jsem to měla i v popisu práce. A léta praxe na tomto postu snad
nesla své dobré ovoce.
Dnes poprvé nepíši občanům jako redaktor, dnes poprvé píši občanům jako starostka.
V prvé řadě bych chtěla poděkovat všem občanům - voličům, kteří se komunálních voleb
zúčastnili a kandidátům svými odevzdanými hlasy projevili svou přízeň a podporu.
Ve druhé řadě bych chtěla poděkovat všem členům nově zvoleného zastupitelstva
za jejich důvěru, když podpořili mou kandidaturu na post starosty. Nejen je,
ale i všechny občany Městyse Vrchotovy Janovice bych chtěla ubezpečit, že se budu
snažit pracovat tak, abych se za čtyři roky, na konci volebního období, za svou práci
nemusela stydět.
A věřím, že v zastupitelstvu, i když je složeno ze tří kandidujících stran, najdeme
společnou řeč a že se nám bude práce dařit přesně v duchu názvů tří sdružení
nezávislých kandidátů, které čteny vedle sebe tvoří velmi pěkný slogan pro další práci:
pro občany s občany, společně pro obec a náš venkov.
Držte nám, prosím, palce
ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE
Ustavující zasedání zastupitelstva
Dne 04. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy
Janovice, kde došlo ke zvolení nových orgánů městyse pro volební období 2014 - 2018.
V orgánech městyse jsou poměrně zastoupeny všechny subjekty, které se ucházely
o přízeň voličů při říjnových komunálních volbách. Žádný z hlasů vhozených do volební
urny, tak nebyl marný.
Starostkou městyse byla zvolena paní Marcela Čedíková. Místostarostou se stal pan Jan
Starosta. Dalšími členy rady byli následně zvoleni pan Pavel Jiroušek, pan Radek
Mrázek a pan Bohuslav Vacek.
Jako povinně zřizované orgány byl ustaven Finanční a Kontrolní výbor. Předsedkyní
Finančního výboru se stala paní Jitka Kolářová a jeho členy slečna Jana Šachová,
pan Jaroslav Kadlec ml., pan Josef Čech a paní Milena Drábová. Předsedou
Kontrolního výboru byl zvolen pan Jan Mareš a za členy tohoto výboru, pan František
Zbíral a pan Martin Kadlec.

Zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční v pondělí 22.12.2014 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse. Základním bodem programu bude projednávání
a schvalování rozpočtu městyse na rok 2015. Návrh rozpočtu bude zveřejněn nejpozději
05.12.2014 na úřední desce Úřadu a na webových stránkách.

Schůze rady městyse
Rada městyse se po ustavujícím zasedání zastupitelstva sešla jedenkrát a mimo jiné
projednala:
 nabídky na darování částí pozemků soukromých vlastníků (Jiří Mrázek, Jana
Kupečková, Zdeňka Horová) pro přisloučení k místním komunikacím ve vlastnictví
městyse a doporučila realizování návrhu až v roce 2015 z důvodu nutnosti
zařazení financování do akcí plánovaných na rok 2015
 návrhy na ustanovení komisí - pomocných orgánů rady městyse; po projednání
souhlasila se zřízením komise rozvoje městyse, komise životního prostředí
a komise kulturní s tím, že do 1. prosince bude vypracován návrh na obsazení
komisí, tj. předsedy a členů komisí
 návrh na zpracování programu rozvoje městyse na nové volební období, který
bude předložen k projednání zastupitelstvu v měsíci prosinci
zabývala se:
 návrhem turistického značení na Stezce Sidonie Nádherné, kde by bylo nutno
spolupracovat s Klubem českých turistů
 informacemi v souvislosti s povinnostmi obcí pro zajištění povinností souvisejících
s bioodpadem
 oznámeními o existenci černých skládek v katastru městyse
 možným návrhem na podání žádosti o dotaci z důvodu zvýšení dopravní
bezpečnosti, kterou by bylo možno podat Státnímu fondu dopravní infrastruktury
do 6. ledna 2015
 možnostmi návrhů akcí pro zařazení do rozpočtu městyse na rok 2015
vzala na vědomí:
 informaci o jednání s kronikářkou o dohotovení zápisů v kronice za uplynulé roky
 informaci o budoucí elektronické aukci na pozemky v k.ú. Šebáňovice
 změně podmínek pro povolování kácení dřevin v zahradách - od 1. listopadu 2014
platí, že na zahradách lze bez omezení kácet pouze ovocné stromy
schválila:
 plán zasedání rady městyse na období do konce roku 2014
 návrh na zvolení osadních výborů
 poskytnutí finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč základní škole Vrchotovy
Janovice, které škola využije k pořízení nových dveří do školní kuchyně včetně
mříží a pořízení vnitřního monitoru pro kamerový systém pro sledování dění před
školou
 plán inventarizací majetku městyse k datu 31.12.2014 a složení inventarizačních
komisí
doporučila zastupitelstvu městyse:
 zvolení osadních výborů v částech Velká Lhota, Mrvice, Šebáňovice, Rudoltice,
Libohošť I. a Libohošť II.
 souhlasit s návrhem odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva městyse
od 1.1.2015
 souhlasit s realizováním předloženého návrhu rozpočtového opatření
Z ÚŘADU MĚSTYSE
S předstihem informujeme o některých úpravách v souvislosti s Vánočními svátky
Posledním úředním dnem Úřadu městyse v roce 2014 bude pondělí 29.12.2014,
kdy bude pro veřejnost otevřeno do 15.00 hodin. Dalším úředním dnem bude pak
až pondělí 05.01.2015.
Svoz komunálního odpadu bude přesunut z úterý 23.12.2014 na pondělí 22.12.2014,
a v následujícím týdnu pak z úterý 29.12.2014 na pondělí 28.12.2014.
ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Výlet 1. a 2. třídy za ježky
Protože máme za okny podzim, vyprávěli jsme si s prvňáčky a druháky o ježcích. A kdyby
jenom povídali: zpívali jsme o nich, recitovali o ježkovi v zimě, vybarvovali ježčí
omalovánky a vytrhali pichlavého ježečka z barevných papírů. Ale nejlepší z celého
ježatého týdne byl výlet do záchranné stanice centra Ochrany fauny ČR v Hrachově.
Nadšení ochránci přírody nám ukázali dravé ptáky, šelmy, vodní živočichy, ale hlavně
nám dovolili pohladit si ježka. Víte, že vážně píchá? A proto, že nám slabého ježčího
kamaráda bylo líto, vymysleli jsme, že každý kluk a holčička si nekoupí sáček bonbónů
a ušetřené peníze pošleme našemu ježkovi, aby se měl ve stanici dobře po celou zimu,
než ho na jaře vypustí do přírody.
A děti vám vzkazují, abyste dávali při cestě autem pozor na ježky. Prý jsou moc fajn.
Mgr. Diana Marušková, Mgr. Iva Krausová

Vánoční jarmark
Nezapomeňte, že v pátek 28. listopadu 2014 se od 15.30 hodin v Základní škole
Vrchotovy Janovice uskuteční tradiční Vánoční jarmark.
SPOLEČENSKÉ OKÉNKO – PŘIPRAVUJEME – ZVEME – NABÍZÍME
Lampiónový průvod
Krásných 95 lampiónků a nejméně dvakrát tolik účastníků.
Takový byl letošní Lampiónový průvod u nás. Počasí
nebylo právě nejpříjemnější tak, jak se na listopad sluší
a patří. O to zaslouženější byl pro malé účastníky čaj
pro zahřátí a páreček a perník pro nabrání sil
po procházce po Janovicích.
Zaujala určitě i ohňová show. A dáreček na památku pro každého broučka s lucerničkou
byl určitě sladkou tečkou na závěr.
Všem účastníkům, ať už organizátorům, dětem, které rozsvítily Janovické ulice, i jejich
doprovodu, srdečně děkujeme. Těšíme se na příští rok!

Připomínáme, že v pátek 28.11.2014 se v 17.30 na předdvoří Vrchotojanovického
zámku slavnostně rozsvítí vánoční strom. Těšíme se na oslavu počátku adventu.

NAPSALI NÁM
Díky
„Chránit nezištně životy, zdraví a majetek občanů. A být jim ku prospěchu.“
Jak jste se mohli přesvědčit ve večerních zprávách TV Nova, kde nám byly představeny
nominace na cenu Michala Velíška (ocenění hrdinských činů obyčejných lidí,
při záchraně spoluobčanů), není toto hasičské heslo pro některé z nás jen prázdnými
slovy.
Nebýt tohoto vysílání, zřejmě bychom se ani nedozvěděli, že pan Petr Dlouhý, člen SDH
Vrchotovy Janovice, s nasazením vlastního života bez ohledu na nebezpečí zachránil
život někoho jiného. Pokud jste tento spot měli možnost v televizi shlédnout, nemohli
jste si nevšimnout, že tenhle normální chlap bez velkého přemýšlení udělal to,
co považoval v danou chvíli za správné a pro někoho jako on nejspíš samozřejmé. Jenom
díky němu se rodina zachráněného pána nesejde na pohřbu, ale na oslavě.
Není vůbec důležité, jestli cenu obdrží či neobdrží. Soudě podle toho, že o svém jednání
víceméně nikomu neřekl, myslím, že je mu to i jedno. Důležité je, že Janovičtí hasiči
ve svém středu „vůbec někoho takového mají“.
Celé SDH Šebáňovice Ti tímto gratuluje a děkuje za takovouto reprezentaci členů
dobrovolných hasičských sborů.
Za SDH Šebáňovice velitel, Stanislav Suchan
Vrtbovské náhrobky na sklonku podzimu.
Letos získala votická farnost významnou dotaci z programu Ministerstva kultury
„Podpora památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finance byly určeny
na restaurování dvou náhrobků, které stojí na starém janovickém hřbitově už déle než
dvě století – jeden patří Arnoštu Františkovi ml. hraběti
z Vrtby a druhý jeho nejstarší dceři Barbaře, provdané
za barona Franze Schrenka.
Náklady na celkovou obnovu nejsou malé – obě sochařská
díla byla v žalostném stavu. Finance, které se letos podařilo
shromáždit, je zachránily a zabezpečily, aby byly schopné –
bude-li to třeba - na další kroky nějakou dobu čekat. Práce
začala v červnu a v těchto dnech končí.
Pískovec, z něhož byly kdysi vytvořeny, zvětral
a zpráškovatěl, pokryl se mechy a lišejníky. Bylo nutné ho
zpevnit a vyčistit. Oba náhrobky kdosi v minulosti natřel
betonovým lepidlem, pod kterým kámen nemohl dýchat a
rozpadal se. Odstranit tuto tvrdou krustu byla zdlouhavá
práce – jemné obrušování malými karborundovými kamínky
různých tvarů, které pronikly do všech záhybů a rýh. Velmi
pomalý postup byl nutný, aby se neztratil ani kousek
původního, teď už velmi měkkého kamene pod ní. Bylo
potřeba opatrně vyjmout i spoustu betonových plomb různých velikostí, kterými byly
kdysi zaplněny otvory stárnoucího kamene.
Po dalším očištění a omytí byly oba náhrobky znovu do hloubky zpevněny a povrch před
nadcházející zimou ošetřen speciálním nátěrem proti plísním a dalším škodlivým
mikroorganismům.
Hlava stojící postavy barona Franze Schrenka jen volně spočívala na krku. Přesněji
řečeno – už to ani jeho hlava nebyla. Poslední nešťastná oprava přilepila nesouměrně
zpátky rozpadlé části omšelého, zestárlého kamene. Jeho původní truchlící tvář
se zkřivila a nepřirozeně stočila.
Restaurátorka odvezla hlavu do svého atelieru a po odstranění vrstev lepidla a malty
se vynořily tři poslední pozůstatky jeho smutného obličeje. Nastal čas rekonstrukce
původní podoby podle dochované fotodokumentace. Následující etapa představuje
domodelování všech chybějících částí obou náhrobků, barevné sjednocení a opětovné
napouštění zpevňujícími i ochrannými roztoky.
Na základě shromážděných informací vychází najevo, že na starém hřbitově v Janovicích
stojí opřená o zeď kostela nejstarší známá práce významného sochaře přelomu 18. a 19.
století Josefa Malínského. Náhrobek Barbary Schrenkové, vzniklý v r. 1790, je navíc
zřejmě i nejstarší česká práce zpodobující pozůstalého na náhrobku a sice v soudobém
oděvu, přičemž děti nejsou alegorické postavičky, ale konkrétní potomci zesnulé –
holčička Barbara chlapec Franz.
Ludmila Fiedlerová
prameny:
Malovaná Jitka: Restaurování vrtbovských náhrobků na hřbitově ve Vrchotových Janovicích, 1. etapa, červen-listopad 2014
Prahl Roman: Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830. Praha, Academia 2004, s. 65, ad.
JE DOBRÉ VĚDĚT – PŘEČETLI JSME PRO VÁS
Za kulturou k sousedům, např.:
Votice
13.12. – Vánoční koncert – Záboj ve Voticích, Husův sbor
14.12. – 15.00 hod. Varhanní koncert, Husův sbor
18.12. – 17.00 hod. Vánoční koncert ZUŠ, Husův sbor
21.12. – 16.00 hod. Chrámový sbor ve Voticích, Kostel sv. Františka z Assisi
24.12. – 00.00 hod. Chrámový sbor ve Voticích, Kostel sv. Václava
25.12. – 10.00 hod Hodobožová bohoslužba ve Voticích, Husův sbor
Benešov
04.12. - 19.30 hod. Big Band Pacholata – Vánoční koncert, Městské divadlo Na Poště
05.12. – 16.00 hod. Benešovský Mikuláš, Masarykovo nám.
09.12. – 19.30 hod. Benešovský hudební advent – Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers, KD Karlov
10.12. – 19.30 hod. divadelní představení Opona nahoru, KD Karlov
12.12. – 19.30 hod. Basketbalový ples, Městské divadlo na Poště
13.12. – 20.00 hod. Benešovský hudební advent – Rockové Vánoce, KD Karlov
16.12. – 19.00 hod. Benešovský hudební advent – Vánoce s dechovkou Túfarnka
ze Šakvic, KD Karlov
22.12. – 19.30 hod. Benešovský hudební advent – Slavnostní vánoční koncert, KD Karlov
Sedlčany
06.12. – 9.40 hod. Pochod Za posledním puchýřkem, start v Petrovicích
- 20.30 hod. koncert Bluesové Vánoce, Hotel Vltavan
08.12. – Partička na živo, Kulturní dům J. Suka
10.12. – koncert Adventní ťukání, Kulturní dům J. Suka
13.12. – představení Michalovi mazlíčci – Michal Nesvatba, Kulturní dům J. Suka
17.12. – koncert Štěpán KOJAN, Kulturní dům J. Suka
18.12. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční – ZÁBOJ, Kulturní dům J. Suka
20.12. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční – ZÁBOJ, Kulturní dům J. Suka
– 9.00 hod. Pochod k Vánočnímu stromku, start u Kulturního domu J. Suka
26.12. – Vánoční koncert – Musica Bohemica Praha
31.12. – 7.00 hod. Hobbyautorallycross pro milovníky automobilového sportu
Bystřice
06.12. – 15.00 hod. Čertovský karneval, Sál restaurace u Hlaváčků
PLACENÁ REKLAMA
Od 28. 11. 2014 vás vítá v Potravinách u Zámku nový kolektiv s novým
sortimentem zboží a super cenami!
Každý týden vám nabídneme akční ceny na vybraný sortiment zboží!
Nově nabízíme: Pekárnu Hořovice
Masnu Kondrac
Velký výběr salátů a pomazánek – rybí speciality
Změna pracovní doby
Po-Pá
So-Ne
6.00 – 17.30
7.00 – 17.30
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ 00233005, registrace MK ČR E 10764 / Náklad 430 ks
z d a r m a / číslo 11/2014 vychází 24. listopadu 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků pro číslo 12/2014 = 12. prosince 2014 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy
Janovice 2, 257 53, tel. 317 835 140, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty