téma měsíce - Studenti pro studenty

Komentáře

Transkript

téma měsíce - Studenti pro studenty
Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
P o p r e č t e n í m ě p r o s ím
vrať
na p
ůvo
dn
ím
ísto
, ať
si m
ě pře
c to u i o s t a t n í
Leden 2009
ročník 4., číslo 3
http://sps.kn.vutbr.cz/efekt
TÉMA MĚSÍCE
Setkání s vedením fakulty
Dívka e-fektu
eby
Zajímavé w
oku
d
u
S
k
ute
o
k
bní
e
d
Hu
STUDENTI
PRO
STUDENTY
Kale
ndář
akcí
ltní
seme
str 0
9
Slovo úvodem
č
a
s
o
p
I
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
Milé studentky, milí studenti, vítám Vás v novém roce!
Doufám, že jste všichni přežili silvestrovské oslavy bez úhony (já letos
vyjimečně ano) a že máte již většinu zkoušek hotovou. Ať tak či onak, jsme tu
s novým číslem e-fektu, u kterého můžete chvíli relaxovat.
Tento rok je pro naši fakultu a vůbec celou univerzitu důležitý. Fakulta slaví
50 let od svého založení, VUT dokonce 110. Můžeme se tedy těšit na různé
akce, které jsou s těmito výročími spojené.
Hlavním tématem je reportáž ze setkání s vedením naší fakulty, kde na
čytřech stranách najdete ty nejzajímavější dotazy a odpovědi, které zazněly.
Pokud se dostanete přes zkrácený DeFekt do poloviny časopisu, najdete opravdovou bombu. Našla
se první odvážná studentka, která se nechala zvěčnit naším fotografem. Výsledky jejich spolupráce
můžete vidět uprostřed časopisu, poprvé v historii e-fektu barevně!
Díky našemu kulturnímu referentovi jsme zřídili novou rubriku, kde budeme přinášet recenze
hudebních, filmových a jiných zajímavých počinů. Přiznám se, že nás inspirovali kolegyně
a kolegové z Chemického prostoru (doufám, že za reklamu něco bude :-)).
A samozřejmě nemůžou chybět tradiční rubriky Sudoku, Kudy kam a DeFekt. Ten je tentokráte
pouze na jednu stránku. Jedním důvodem je naplněnost tohoto čísla a druhým to, že pokud by
podobně rýpavý obsah byl na dvou stranách, tak se určitě bude muset redakce DeFektu někomu
omlouvat, takto to doufám všichni zúčastnění vezmou jako studentský žert.
Přeji Vám všem v novém roce co nejvíce úspěchů, jak na poli školním, tak i osobním. Doufám,
že se brzy uvidíme na nějaké akci, popřípadě někde, kde budeme společně vstřebávat kulturní
zážitky, nejlépe vychlazené ze sedmého schodu :-).
šéfredaktor
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
P. F. 2 0 0 9
redakce
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
2
e-fekt
Krátké zpráv y
redakce
Reprezentační ples FEKT a FIT
Dne 29. 1. 2009 se od 19.30 koná reprezentační ples FEKT a FIT v hotelu Voroněž. Vstupenky
v cenách 150,– pro studenty a 250,– pro ostatní můžete zakoupit v kanceláři SK AS na Technické 8,
ve dnech Út – Čt: 10.00 - 13.00.
Studentské hodnocení kvality studia
V Informační systému VUT je spuštěno Studentské hodnocení kvality studia. Nebojte se
vyjádřit své zkušenosti s výukou. Upozorněte na neschopné! Povzbuďte průměné! Poděkujte
schopným! Hodnocení bude ukončeno po zkouškovém.
Pravidla pro přijímací řízení EEKR-M(L)
AS FEKT schválil 25. 11. 2008 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu
v navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační
a řídicí technika v akademickém roce 2009/10. Pravidla jsou umístěna na www FEKT na adrese:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/Legislativa/FEKT_smernice_EEKR_M.pdf.
Studentská trika
Konečně jsme se všichni dočkali a máme studentské triko. Jak vypadá se můžete podívat u nás
na webu: http://sps.kn.vutbr.cz/triko. Triko je velikostech M, L, XL a XXL je možné zakoupit na
emailu redakce: [email protected] za zaváděcí cenu 150,–.
Hudba z FEKTu 2009
Do konce roku 2008 se nám přihlásilo 8 skupin, ve kterých nechybí alespoň jeden student
FEKTu. Na webu http://sps.kn.vutbr.cz/hudba sami rozhodnete, kterých pět skupin chcete slyšet
naživo 29. 4. 2009. Hlasování bude probíhat do konce března.
Den otevřených dveří
Dne 12. prosince se na fakultě konal den otevřených dveří. Fakultu navštívilo zrhuba 400
zájemců o studium. V budově Integrovaného objektu na Kolejní 4 měli zájemci jedinečnou šanci
podívat se na elektrotechnické aplikace v praxi. K vidění byl například robot U.T.A.R., infračervená
kamera, model elektroinstalace rodinného domu, skútr a jízdní kolo na ansynchronní pohon,
ukázka alternativních zdrojů elektrické energie a mhono dalších aplikací. Další den otevřených dveří
se uskuteční 28. ledna. Jeho součástí bude i finále internetové soutěže Marconi 09.
Technická 10
V pondělí 24. 11. 2008 bylo OHL ŽS – generálnímu dodavateli stavby Technická 10 předáno
staveniště, tj. prostor pro realizaci stavby vymezený podél budovy Technická 8.
V souvislosti se zahájením stavby Technické 10 se uskutečnilo jednání související
bezprostředně se zakládáním stavby – odstranění bočního schodiště budovy Technická 8. Současně
bylo nutné dohodnout opatření k vytvoření nových požárních únikových tras.
Vstupy na schodiště na severní straně budovy Technická 8 budou zaslepeny, a požární únikové
trasy z budovy budou nasměrovány na spojovací most k objektu KH2. Průchody
z jednotlivých podlaží budou dimenzovány tak, aby vyhověly evakuaci i v případě plně obsazených
učeben, zejména ve 3. a 5. NP. Na straně KH2 budou odstraněny dveře i se zárubněmi pro rozšíření
profilu průchodu a uvnitř KH2 budou vybudovány sádrokartonové konstrukce vymezující
únikovou trasu na schodiště a se vstupem do prostor FSI.
leden 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
3
Setkání studentů s vedením FEKT 2008
Jirka Piškula
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
4
Druhou prosincovou středu roku 2008 se uskutečnilo tradiční setkání studentů s vedením fakulty pod
taktovkou Studentské komory Akademického senátu FEKT. Do místnosti E337 v areálu Kolejní 4 přišli od
18.00 hodin podebatovat se studenty členové managementu fakulty ve složení:
děkan FEKT, Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.,
proděkanka pro bakalářské studium, Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.,
proděkan pro magisterské studium, Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.,
proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium, Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.,
proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky, Prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.,
předseda AS FEKT, Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
Děkan Vrba se hned v úvodu omluvil, že se zdrží
přibližně do 19.00 hod. s vysvětlením, že poté musí
odjet do divadla. Dále vyjádřil potěšení nad tím, že
jsou přítomní studenti v početní přesile oproti jeho
týmu. Nutno však podotknout, že účast studentů
nebyla nijak oslnivá. V Průběhu celého večera se jich
objevilo něco málo přes dvacet, což představuje ani
ne 0,5 % všech studentů FEKT. Úctyhodná byla
letos účast studentů kombinované formy studia,
kterých přišlo hned několik. V následujícím přehledu
jsem se pokusil zachytit ty nejzajímavější momenty z
celého setkání.
Aktuální situace kolem Kolejí a menz VUT v souvislosti s loňským studentským
protestem proti vysokým cenám jídla.
Děkan Vrba zrekapituloval, že probíhalo „velké šetření“ za účasti Akademického senátu VUT
za účelem vyřešit vzniklou situaci (viz článek v minulém e-fektu, pozn. redakce). Nedávno byly
dokončeny vnitřní audity KaM, jejich výsledky se nyní zabývá nová Dozorčí rada kolejí a menz
VUT v Brně, která byla jmenována rektorem 19. 11. 2008. Dle informací z kolegia rektora byly
v rámci auditů odhaleny jen drobné formální nedostatky. Prof. Vrba dále zmínil, že DR
projednávala návrh ředitele KaM Grulicha na zvýšení ceny kolejného, přičemž rektor Rais se
vyjádřil v tom smyslu, že tento návrh podpoří.
Předseda AS FEKT doplnil informaci o tom, že by měly ještě proběhnout externí audity.
Studentský zástupce FEKT v AS VUT Marián Maslák uzavřel téma informací o tom, že dle
informací od RNDr. Krupkové nebylo v auditech patrné, co se skrývá pod režijními náklady, které
vedení KaM opět blíže nespecifikovalo.
Nemožnost zapsat si libovolný předmět vyučovaný na FEKTu
Student prezenčního studia vyjádřil své znepokojení nad tím, že není možné absolvovat
libovolný předmět, který je v daném semestru na fakultě vyučován.
Proděkan Hanus upřesnil, že tuto otázku se studentem řešil již dříve a bohužel není možné vyjít
jeho přání vstříc. Má zájem o předměty které jsou vyučovány výhradně jako povinné na jiném
oboru, než jeho mateřském.
Ekologické dopady provozu naší fakulty
V souvislosti s nedávno proběhlou celostátní konferencí ACSA s podtitulem „Ekologická stopa
českých vysokých škol – dinosaurus nebo kolibřík?“ se studenti ptali na vztah naší fakulty k
myšlence tříděného odpadu v areálech, případně jiným ekologicky prospěšným aktivitám.
Děkan Vrba přiznal, že vedení FEKTu se těmito otázkami zatím příliš vážně nezabývalo. Dodal,
e-fekt
že si není jistý, zda je centrální řešení ekologických
dopadů v silách fakulty. Dle jeho názoru by se tato
záležitost měla řešit spíše z úrovně vedení univerzity.
Dále zmínil, že třídění odpadu je spíše řešením
následků, než příčin. Povzdechl si například nad tím,
že je potřeba mnohdy dodávat různé tištěné
dokumenty v mnoha kopiích příslušným útvarům
rektorátu, což je zbytečným plýtváním v době, kdy
by bylo možné tyto výměny a ověřování dokumentů
provádět elektronicky.
Chodník mezi areály Kolejní 4 a Purkyňova 118
Padl dotaz, kdy bude splněn slib kvestora VUT Kotka, že zafinancuje vybudování alespoň
provizorního chodníku z areálu pod Palackého vrchem k „Meoptě“.
Dle slov děkana Vrby je termín výstavby opožděn kvůli problémům VUT s vyřizováním
potřebných povolení (údajná odveta za provozování nové výdejny jídla na FSI bez povolení). Počítá
se se zahájením realizace v první půli ledna 2009.
Dostupnost Matlabu pro studenty kombinovaného studia
V souvislosti s plněním domácích úkolů mají někteří studenti potřebu využívat Matlab (např.
předmět KCIF). Student se ptal, jak se k němu může dostat.
Jako první reagoval předseda AS FEKT Steinbauer. Informoval o možnosti využití
celoškolských licencí softwaru, které je možné instalovat na kterýkoliv počítač v síti VUT.
Z pléna následně zazněla připomínka, že licence Matlabu jsou přístupné pouze zaměstnancům
fakult s alespoň 40% úvazkem.
Prof. Hanus studentovi doporučil, aby si dohodnul s garantem předmětu přístup do učebny, kde
by mohl své domácí úkoly realizovat a v případě neúspěchu se obrátil přímo na něj.
Děkan Vrba připomněl studentům, aby se při řešení obdobných problémů obraceli na
odpovědné pracovníky ve správném pořadí: vyučující → garant předmětu → vedoucí ústavu →
proděkan → děkan.
Možnost úplné mezifakultní výuky
Studenti se zajímali o možnost zápisu libovolného předmětu vyučovaného na jiné fakultě nebo
součásti VUT.
Proděkanka Dědková sdělila, že tato myšlenka zatím „neprošla“ na jednání Rady studijních
programů. Prvním a nutným krokem k umožnění takové mezifakultní výuky by mělo být provedení
změn v Centrálním informačním systému VUT tak, aby byla vytvořena nabídka předmětů s volnou
kapacitou ze všech fakult, které by bylo možné nabídnout studentům fakult ostatních.
Nedostačující kapacita učebny při půlsemestrální zkoušce
Zástupci SK AS FEKT promítli fotografie z půlsemestrální zkoušky předmětu MDRE ze dne
28. 11. 2008 a ptali se vedení fakulty, jaký má na dokumentární snímek názor. Z fotografie bylo
zjevné, že kapacita učebny zcela nedostačovala počtu přítomných studentů. Z pléna pak zazněl
povzdech jednoho ze studentů v tom smyslu, že u zkoušky dozírající Doc. Baštinec působil
dojmem, že má obrovskou radost z tak přeplněné učebny a odmítal situaci nějak rozumě řešit.
Podmínky to byly nedůstojné.
Slovo si vzal prof. Hanus, který všem sdělil, že tento problému byl již vyřešen s vedoucím Ústavu
matematiky a to razantním způsobem.
leden 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
5
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
6
Množství prezenční výuky na FEKT
Další dotaz směřovaný všem členům vedení fakulty
se týkal úvahy nad množstvím prezenční výuky
během studia. Student vyslovil svoji nespokojenost
nad tím, že musí poměrně mnoho času trávit ve
škole, uvítal by více samostudia.
Proděkanka Dědková vyjádřila své potěšení nad
tímto názorem a přiznala, že je zastáncem myšlenky
omezit v některých předmětech rozsah prezenční
výuky a ponechat část přípravy studentům na doma.
Nebyla si však jistá, zda tento názor mezi studenty
převládá a je také potřeba upřesnit, jakou výuku by bylo dobré omezit, zda přednášky nebo spíše
numerická či jiná cvičení. Nakonec požádala všechny přítomné, aby takové náměty psali do
hodnocení předmětů, aby mělo vedení fakulty konkrétní zpětnou vazbu tam, kde by si studenti přáli
změnu rozsahu výuky. Na nejbližším jednání RSP může být toto téma otevřeno, aby se garanti
předmětů zamysleli nad tím, kde mohou výuku zkrátit.
Povinná zkouška z druhého světového jazyka
Byl tlumočen dotaz z diskusního fóra US: jaké myšlenkové pochody vedly k zavedení
povinného druhého jazyka s ohledem na prostředí ústavu jazyků?
Slova se ujal proděkan Hanus. Informoval o tom, že před rozhodnutím vedení, vydat se touto
cestou, byl tento krok podrobně konzultován s vedoucí Ústavu jazyků, která zaručila dostatečnou
kapacitu pro tuto výuku (s výjimkou francouzštiny). Požadavek, aby studenti měli alespoň základní
znalosti dalšího jazyka (kromě nezbytné angličtiny), vzešel od zaměstnavatelů.
Studenti si stěžovali na to, že pro letošní „páťáky“ je nutnost absolvování zkoušky z druhého
jazyka zbytečnou zátěží navíc, která jim nic nepřinese, vzhledem k tomu, že se naučí jen naprosté
základy.
Prof. Vrba na to reagoval poznámkou, že znalost dvou světových jazyků (byť u jednoho jen
částečná) je pro absolventy velkou výhodou při ucházení se o zaměstnání, což studenti posledního
ročníku již zanedlouho poznají na vlastní kůži.
Jeden ze studentů vyjádřil své obavy nad problémem se zápisem druhého jazyka u studentů
4. ročníku. Jelikož mají přednost studenti 5. ročníku, mnoho čtvrťáků si jazyk nemohlo zapsat už
letos a bude tak docházet ke stejnému jevu i příští rok.
Prof. Hanus zareagoval v tom smyslu, že i na toto bylo pamatováno a v příštím roce bude kapacita
patřičně navýšena, aby se problém neopakoval.
Špatný stav elektrických zásuvek v U4-501
V souvislosti s upozorněním na špatný stav zásuvek v uvedené učebně děkan Vrba připomněl
studentům, že jakékoliv technické závady je potřeba hlásit na příslušné vrátnici a požadovat zápis do
knihy závad.
Větší časová dotace anglické konverzace
Studenti by si přáli větší podíl konverzačních cvičení v rámci hodinové dotace v kurzech
angličtiny.
Proděkan Hanus upozornil na možnost řešit tuto potřebu navštěvováním speciálních
konverzačních kurzů, které jsou rovněž v nabídce UJAZ. Údajně by nyní měly být tyto kurzy
dostupné i pro méně pokročilé studenty.
e-fekt
Špatný stav vzduchotechniky a audiovizuální techniky v areálu Technická 8
Dle informací od studentů se často stane, že je v přednáškových místnostech T-010–T-030 buď
přetopeno a nebo naopak zima. Zazněly také připomínky k často nefunkčním mikrofonům,
třesoucímu se obrazu projektoru atd.
Bylo vysvětleno, že vzduchotechnika v těchto místnostech funguje správně, ale je ovládána
výhradně vrátným, kterého je potřeba v případě nevyhovujících podmínek požádat o zásah.
V letním období je možné teplotu a kvalitu ovzduší v místnostech do značné míry regulovat
otvíráním/zavíráním střešních oken. Nákup nových mikroportů je v plánu.
Studijní pobyty pro studenty FEKT v zahraničí
Proděkan Provazník podal informace o blížícím se termínu ukončení podávání přihlášek ke
studijním pobytům v zahraničí pro akademický rok 2009/2010 v rámci programu Lifelong
Learning Programme. Přihlášky je možné odevzdat do konce ledna. Výběrová řízení budou
probíhat v prvním únorovém týdnu. Více informací lze najít na webu fakulty v sekci Vnější vztahy.
Studentská konference a soutěž EEICT 2009
Proděkan Aubrecht podal informace o nadcházejícím ročníku studentské konference a soutěže
Student EEICT 2009. Soutěžní příspěvky je možné odevzdávat do 4. 3. 2009, finále soutěže
proběhne ve čtvrtek 23. 4. 2009. Zájemce o bližší informace odkázal na webové stránky fakulty.
Pedagogické schopnosti versus odborná úroveň
vyučujících
Další z tématických stálic bylo zamyšlení se nad
tím, jestli je vhodné, aby studentům předávali
znalosti lidé, kteří jsou sice uznávanými kapacitami
ve svém oboru, avšak s mizernými pedagogickými
schopnostmi, což vede k tomu, že množství
předaných vědomostí je velmi zanedbatelné a taková
výuka může být utrpením jako pro studenty, tak pro
učitele.
Po mírně rozpačitém debatování mezi přítomnými
studenty se slova ujal proděkan Provazník, který řekl, že do výběrových řízení na pedagogické
pozice se na naší fakultě hlásí v průměru 1,1 uchazeče. To je zcela jiná situace, než na některých
školách v zahraničí, kde se o takové místo uchází třeba 20 zájemců. Dále poznamenal, že teprve
tehdy, až bude tarifní plat vysokoškolského profesora vyšší než průměrná mzda v ČR, bude možné
klást si další podmínky pro uchazeče, jako např. znalost 2 světových jazyků apod.
Proděkan Hanus pak připomněl, že nejlepším způsobem, jak upozornit na nedostatky
konkrétních vyučujících, je zapojit se aktivně a v co největší míře do studentského hodnocení
kvality. Vyzval všechyny přítomné studenty, aby vyplnění dotazníků v informačním systému
věnovali svůj čas a patřičnou pozornost.
Zápis mimooborových předmětů dříve než ve 4. semestru
Ozvali se studenti, jimž se nelíbí možnost zapsat si volitelné mimooborové předměty poprvé až
ve 4. semestru studia. Uvítali by, kdyby měli možnost zapsat si je už dříve.
Prof. Dědková slíbila, že toto téma otevře na jednání RSP. Podotkla ale, že si není příliš jistá, zda
návrh na změnu projde.
Pokud tu nějaká informace chybí, je neúplná nebo nepřesná, je to z důvodu nutného krácení
článku, sklerózy autora nebo politického nátlaku odkudkoliv kamkoliv :-). Nejlépe proto uděláte,
když příště přijdete osobně a nic vám neuteče ;-) Plné znění naleznete na http://student.vutbr.cz.
leden 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
7
Doprava, chodník a jiné veselé věci
Jistě jste si všichni za dobu zimního semestru všimli, že dopravní dostupnost areálu PPV je na dosti nízké
úrovni. Zdánlivě spolu nesouvisející věci – prodloužení intervalu 53, neexistující chodník mezi Meoptou a Kolejní
a zákulisní politika ve velké studentské komoře mají leccos společného! Náš článek se je pokusí trochu poodhalit.
Č
l
á
n
k
y
r
u
b
r
i
c
e
F
De
Začneme u dopravního podniku, jehož oficiální název není přesně znám, mezi
mimobrněnskými však nazýván též dlouhodobé postávání městem Brnem. Toto hanlivé označení
jistě není zaviněno samotným podnikem, jako spíše naprosto nelogickou výstavbou tramvajových
tratí. Kde jinde v civilizovaném světě mají koleje přímo přes hlavní tepny dopravy. Normální je, že
tramvaje jezdí po svém vyhrazeném písečku, kam auta nesmí. Tím je způsobeno to, že západnímu
turistovi se může zdát, že časy, které se nazývají jízdním řádem slouží k tomu, aby věděl, kdy šalina
rozhodně nepojede.
v
Osvícené vedení dopravního podniku ovšem tuto situaci řeší. Našemu reportérovi se podařilo
z jedné ze sekretářek nejmenovaného odboru zabývajícího se podzemními pracemi získat
informaci, že v Brně bude, po vzoru měst v naší republice, metro! Tunely jsou již prý hotové několik
desetiletí dopředu. Koleje prý nebudou potřeba, protože v rámci ekologického provozu se v Brně
opráší koňská spřežení.
D
e
F
e
k
t
j
s
o
u
f
a
n
t
a
z
i
e
D
t :ek
v
ý
p
l
o
d
e
m
Ovšem i nákup koní něco stojí, stejně tak výstavba stájí a nákup krmení na zimu (uvažovalo se
ještě o fešných oblečcích, stejných, jaké mají chodící mopy (pro méně vnímavé: takoví ti malí
chlupatí psi bohatých paniček), s velkým logem dopravního podniku, ale nezbyli peníze). Proto
musely být zrušeny některé spoje. To se dotklo i autobusu číslo 53. Jelikož je postavena zbrusu nová
trasa pro šalinu, nemá autobus zajíždějící každých 5 minut na PPV smysl. On by neměl, kdyby se na
PPV od zastávky Technologický park dalo dostat v rozumném čase (a 15 minut rozhodně rozumný
čas není). Vše by vyřešil chodník, který už nějaký ten měsíc měl být postaven. Proč se tomu tak
nestalo je otázka. Máme několik teorií.
První je evidentní zájem majitele restaurace Kanas, aby cestující na PPV šli právě kolem jeho
zařízení a stavili se po vysilujícím stoupání do kopce na něco dobrého. To mu ovšem nemůžeme mít
v době ekonomické krize za zlé (spekuluje se, že majitelem Kanasu je ředitel největšího
gastonomického molochu v dané lokalitě).
Pán sedící na pytli s penězi, dal několik termínů, aby utišil nespokojený hlas studentstva. Vypadá
to, že až poslední, tedy polovina ledna by mohl být opravdu ten konečný. Tam, kde by chodník měl
být, je již cosi vyznačeno. Milí studenti, nenechte se zmást, jde o diverzní akci, přímo z našeho
středu. Po úporném pátrání se nám podařilo sehnat fotografie, na kterých je jasně vidět, že ti, kdo
toto značení mají na starosti, jsou členové velké studentské komory akademického senátu. Důkaz
bohužel nemůžeme poskytnout, protože shodou okolností nám byla nějakým záškodníkem
uklizena kancelář a nemůžeme v ní nic najít. Stopy samozřejmě vedou k členům velkého SKASu.
n
a
š
i
c
h
r
e
d
a
k
t
o
r
ů
Při našem dalším pátrání se nám bohužel nepodařilo zjistit, zda k označení dostali příkaz
odněkud shora, aby byli studenti zticha, či šlo o opilecký výstřelek po návratu z restauračního
zařízení. Redakce DeFektu si na ně bude dávat bedlivý pozor a na případné nesrovnalosti ihned
upozorníme. Jsme tu totiž narozdíl od některých nejmenovaných pro Vás, pro studenty!
!
Pozn. redakce: Cílem článku rozhodně není poškodit DPMB, restauraci Kanas a ani členy rektorátu.
8
DeFekt
Zuřivý fotograf
Lubomír Jelínek
Když už jsme u tématu Dopravního podniku, rád bych se podělil o svoji nedávnou příhodu s výše zmíněným
DPMB.
Stalo se to 23. září loňského roku. Asi okolo 5. hodiny odpoledne jsem se procházel
s fotoaparátem po Technologickém parku. Dostal jsem se až na zastávku tramvaje Technologický
park. Najednou vidím, přijíždí tramvaj a lidé z ní vystupují. Byla to zrovna ta nová a pěkná. Říkám si:
„Tu bych mohl zkusit vyfotit!“ A tak jsem nelenil a zaujal strategicky výhodné místo u kolejí. Byl
jsem připraven na vše. Jak se vbrzku ukázalo, nebyl. Prázdná tramvaj se rozjela. Počkal jsem, až
trochu poodjede od ostrůvku, aby fotku nic v okolí nerušilo. Tramvaj jede, já fotím. A najednou
prudce zpomaluje. Domníval jsem se, že stojím příliš blízko kolejí, proto jsem o krok ustoupil. Ale
nebylo to tím. Tramvaj zastavila vedle mne, přední dveře se otevřeli, z řidičské kabiny se vyklonila
hlava pána v letech s tzv. „mrožími“ kníry. Čekal jsem co bude. „Co tu fotíš ksichty, ty de***e?“,
ozvalo se místo pozdravu. Ohromen řidičovou reakcí, zmohl jsem se jen na otázku: „Prosím?“ To
řidiče zřejmě ještě více rozlítilo, protože zakřičel: „Ty mi nerozumíš, ty mongole? Ti ten foťák asi
rozbiju!“ Na tuto invektivu jsem raději neodpovídal, protože můj fotoaparát není nejlevnější. Řidič
zřejmě považoval rozhovor za skončený, protože s tramvají odjel na točnu Technologického parku.
Byl jsem rozčarován. Lidé, kteří rozhovoru přihlíželi z ostrůvku, se na mne dlouze dívali. Ale já
si řekl: „NE!“, tímhle to nesmí skončit. A hned po příchodu domů jsem na emailovou adresu
DPMB poslal email se stížností na tohoto řidiče. Měsíc se nic nedělo, já osobně jsem na celou lapálii
zapomněl. Ale v tom mi přišla odpověď, která mne překvapila. DPMB mi tedy mírně vytkl to, že
jsem fotografoval jejich řidiče, kterému se prý nelíbilo, že by se někde mohl jeho obličej objevit
v detailech. Zároveň však DPMB uznal, že řidič jednal nepřiměřeně a omluvil se mi. Upřímně jsem
něco takového nečekal. Za to, že mi DPMB dokázal, že ještě existuje slušnost a spravedlnost, děkuji.
Na ukázku přikládám fotografie které jsem pořídil. Je z nich vidět, že jsem obličej zmiňovaného
pána rozhodně fotit nechtěl a ani při velkém zvětšení fotografie není díky odleskům čelního skla
jeho obličej patrný.
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
leden 2009
9
Dívka e-fektu
Lubomír Jelínek
č
a
s
o
p
i
s
Možná jste si všimli, že cca od listopadu visí v budovách červené plakáty informující o našem novém projektu
Dívka časopisu e-fekt. Rádi bychom v každém čísle přinesli fotografie a rozhovor s jednou z dívek, které studují naši
školu. První dobrou duší, která projevila zájem se stala studentka prvního ročníku Dana Dekanová. Můžete vidět,
že i na FEKTu studují krásné dívky.
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
10
e-fekt
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
leden 2009
11
Naše dívka e-fektu je nejenom krásná, ale také chytrá, milá a vtipná slečna, což dokazuje následující rozhovor.
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
Jak se jmenuješ, odkud jsi, kolik ti je? Záliby, koníčky, sporty.
Jmenuji se Dana Dekanová, pocházím z osady Nýznerov (nad Jeseníkem) a je mi 20 let. Ráda
sleduju hokej, čtu, poslouchám hudbu, „pařím“ na počítači, hraju fotbálek a vysedávám s lidmi
v kolejních hospůdkách. Zkrátka se nebráním žádné legraci. Mezi sporty bych zařadila jógu, florbal,
volejbal, plavání a jako novinku gaučing, v tom jsem vážně dobrá.
Jaké máš pocity z focení? Líbilo se ti? Jaké to je, být středem pozornosti kadeřníka,
vizážistky, fotografa?
Focení se mi určitě líbilo. Ani jsem nepředpokládala, že se u toho tak nasměju! Středem
pozornosti bývám ráda, ačkoli tahle situace nastala poprvé, takže trochu nezvyk. Navíc se sešel
úžasný kolektiv, atmosféra dokonalá, opravdu se vám to povedlo.
Z jaké školy jsi? Typ, jméno, specializace?
Studovala jsem na Gymnáziu Jeseník. Specializace žádná, ale jsem ráda, že už je to za mnou. Lidi
mi tam, až na pár výjimek, vůbec nevyhovovali. Bylo to jak v ústavu.
Proč jsi se rozhodla pro studium na FEKTu?
Baví mě kvantová fyzika, elektřina a signály. Navíc brácha tu studuje taky a věnuje se elektru už
od mala, takže jsem se doma věčně setkávala s rozestavěnými obvody a různými vyrobenými
hračkami. Mám ráda techniku.
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
Proč jsi se přihlásila do Dívky e-fektu? Co tě k tomu vedlo?
Kamarád mi poslal odkaz na internetovou upoutávku a navedl mě. Taky jsem zvědavá na dárky,
ačkoli jak mi bylo řečeno, toho 1TB disku se asi nedočkám.
Jak by se naše fakulta mohla zatraktivnit pro dívky? Co ti tu chybí ryze holčičího?
Zatraktivnit fakultu pro dívky snad ani nejde, ale já jsem spokojená i takhle. Možná záchody by
mohly být na přehlednějších místech, někdy je hledat, to je za trest. A nic holčičího mi tu nechybí, za
to jsem jedině ráda.
Čeho chceš dosáhnout? Tvoje cíle, přání a tužby?:)
Tak hlavně bych ráda dostudovala! Ve vyšších ročnících se plánuju zapojit do projektů a dělat
taky něco tvůrčího, ne jen sedět na pokoji na zadku.
Umíš vařit? Co ráda kuchtíš?
Občas si něco uvařím na kolejích v kuchyňce, nedávno to bylo kuřecí na másle a vepřové s nivou
na smetaně. Ale to jsou spíš výjimky, většinou to nijak nehrotím.
v
B
r
n
ě
12
Oblíbená barva, zmrzlina, film, knížka, počítačová hra?
Barva – žlutá; zmrzlina – vanilková, čokoládová; film – Fontána, Pád do tmy; počítačová
e-fekt
hra – Battlefield 1942, Rise of Nations, Freelancer, Syberia... Toho je už trošku víc.
Co ráda piješ?
Z nealka je to čokoláda se šlehačkou, kafe, pepsi, různé džusy... Z alkoholu pak pivo,
míchané nápoje (oblíbené mám Sex on the beach a Tequila sunrise) nebo dobré víno.
Co radši? Střídavý nebo stejnosměrný? Thevenin nebo Northon? Nahoře nebo dole?
Stejnosměrný; Thévenin; nahoře, dole, vlevo, vpravo...
Tvůj názor na menzy a stravování v nich.
Naštěstí s nimi moc špatných zkušeností nemám, jídlo je poživatelné, ale ceny by někdy
mohly být přijatelnější. A když se mi něco nelíbí, není problém si uvařit sama, ne?
Jak tě berou kluci ve třídě? Jak se k tobě chovají učitelé?
U nás vládne týmová spolupráce, což mi naprosto vyhovuje. Myslím, že si dobře rozumíme,
a o zkouškovém se to ještě prohloubí. Učitele musím pochválit, většinou jsem s nimi moc
spokojená a nepřijde mi, že by někdo dělal podrazy.
Na závěr zařazujeme několik fotek z přípravy na focení. Jak můžete vidět Dana byla
opravdu v dobrých rukách. Tímto též děkujeme kadeřníkovi a vizážistce.
Milé dívky naší fakulty, jak vidíte, není se čeho bát! Proto čekáme na další z vás, které se
chcete stát Dívkou časopisu e-fekt. Ozvěte se na redakční mail [email protected]
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
leden 2009
13
Koutek oddechu - SuDoKu
Jan Dolenský
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
9
2
6
4
5
5
8
6
7
2
6
2
4
8
1
8
7
6
2
7
9
4
6
1
5
2
3
9
3
2
7
5
8
7
5
4
6
3
1
1
7
3
8
9
4
2
4
5
1
8
6
2
4
3
6
7
1
5
1
1
5
3
5
9
Lehká
Střední
4
4
8
3
3
9
2
7
5
4
9
1
6
2
7
1
8
3
1
3
3
1
9
9
5
5
4
5
6
4
2
8
7
5
4
9
3
8
7
5
6
4
3
1
8
9
8
5
2
3
6
8
5
Obtížná
Těžká
V
U
T
v
B
r
n
ě
14
e-fekt
Přijde vám klasické sudoku trošku fádní? Pak právě pro Vás máme jednu specialitu:
Samurai sudoku, známé též pod názvem Gattai-5 Sudoku.
Jak postupovat:
Pravidla jsou stejná, jako u klasického Sudoku: v každém řádku, sloupci, a ve všech tučně
ohraničených čtverců 3x3 musí být právě čísla 1 až 9. Ale pro úspěšné vyřešení 5-sudoku musíte
kombinovat poznatky ze všech pěti Sudoku. Hodně štěstí při luštění, a hlavně pevné nervy!
5
1
8
7
7
9
5
9
3
7
8
3
4
2
5
8
9
6
3
3
5
4
7
7
6
9
7
2
2
8
5
5
9
1
3
5
7
8
5
8
4
8
3
3
9
5
6
2
9
6
1
3
8
7
8
6
5
6
3
8
6
7
1
4
4
9
9
8
6
4
7
3
5
8
2
9
3
7
6
9
4
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
9
7
1
4
6
4
8
7
8
7
4
6
3
7
4
3
7
9
5
8
1
2
3
8
4
4
8
3
3
9
3
3
5
1
2
1
4
6
6
6
1
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
4
1
1
1
4
2
6
9
4
1
7
č
a
s
o
p
i
s
1
5
3
7
1
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
Pokud se vám povede všechna zadání vyluštit, podělte se o něj s ostatními a pošlete ho
na e-mailovou adresu redakce [email protected] Získáte tím dobrý pocit, že se vám to povedlo
a my budeme vědět, že se to někomu podařilo.
Hodně štěstí a pevné nervy při řešení! Vaše redakce.
leden 2009
v
B
r
n
ě
15
Hudební koutek
Ondřej Běťák
The Ting Tings – We started nothing (Columbia Records, 2008, UK)
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
16
Jednou takhle za těžkého rána jsem se probudil s mírnou bolestí hlavy. Věděl jsem, že to pravděpodobně nebude
smrtelné, protože jsem něco podobného již několikrát zažil. A jak už to tak bývá, byl jsem připraven celý den
fungovat pouze jako příjmač, nikoliv vysílač. Nejlépe video a audio dohromady. A tak jsem si pustil Óčko. Zrovna
hrála písnička od kapely The Ting Tings – That’s not my name. Docela mě zaujala, rozhodl jsem se proto sehnat si
celé album.
Jedná se o britskou electro-pop kapelu, která vznikla v roce 2006. Má pouze 2 členy – bicí,
doprovodný zpěv: Jules De Martino (předchozí působení Dear Eskymo’s); kytara, hlavní zpěv:
Katie White. Na podzim roku 2007 vydali singl That’s not my name, který je českým fanouškům znám
velice dobře z infolinky T-Mobile. V rádiu jej určitě taky často uslyšíte. Jejich první album We started
Nothing, kterého je již zmíněný singl nedílnou součástí, vydali 16. května 2008.
Co se týče kvality zpracování, musím pochválit melodičnost a líbivost. Album vás rychle
zaujme, protože pořadník písniček je velmi chytře sestavený. Jako první píseň vám zazní Great DJ,
která je mimo jiné už známým singlem, a pomalu nastartuje pozornost každého posluchače. Pak
ovšem přijde na řadu That’s not my name, což je naprostá vypalovačka, která má za úkol vás co nejvíce
rozvášnit a pokračovat v poslechu alba. „Bohužel“ ani třetí písnička – Fruit Machine (ta se objevila v
reklamách na iPod v dubnu 2008) vás nenechá nehnutě sedět na židli. Naráz ovšem přijde úplné
zpomalení v podobě dopravního semaforu (píseň Traffic Light), který Katie tak něžně ve svém zpěvu
popisuje. Další píseň vás zvedne od protokolu, který právě opisujete od svého spoluměřícího. Je jí
Shut Up and Let Me Go. Možná vás trochu překvapí, že hned v první větě písničky vám Katie
přikazuje, abyste sklapli a nechali ji jít, ale věřte mi, to není to nejhorší, výčitky ještě teprve přijdou.
Napřed, že vaše kalhoty byly kdysi čisté, že jste si už určitě vyměnili celý šatník (od té doby, co jste se
viděli naposledy) a podobně. A nakonec zmíní to, že ona přece vůbec neblázní. Tudíž máte
sklapnout a nechat ji jít. Z toho možná budete trochu zmateni, ale nenechte se každopádně odradit,
a poslouchejte dál. Následuje Keep your head. Pravděpodobně autor chtěl, abyste si nechali svoji
hlavu, a neopisovali u zkoušek. Další je Be The One, to bych zařadil do průměru alba. Poté přijde na
řadu We Walk, která je, na toto album celkem nezvykle, uvedena klavírem. Má spíš poslechovější
charakter. Poslední dvě jsou Impacilla Carpisung a We Started Nothing. První takt z We Started Nothing
vám určitě připomene grungové období počátku 90. let, v čele s Nirvánou a její Smells like teen
spirit.
Celkově bych hodnotil toto album jako podařené, určitě stojí za poslech. Výborné bude i jako
hudební doplněk na párty, nebo i přímo jako hudba na kterou si svérázně zatančíte. Kapela udělala
skvělý tah a na jejich oficiálních stránkách si můžete spoustu jejich písniček poslechnout zadarmo.
Hodnocení:
Hudební provedení: 8/10
Kvalita textů: 5/10
Originalita: 8/10
Celkem: 7/10
e-fekt
Kalendář akcí na letní semestr ak. roku 08/09
redakce
Jak mnozí možná víte, fakulta v roce 2009 slaví 50 let od svého založení. Podrobnosti z historie fakulty se
dozvíte v březnovém e-fektu. V souvislosti s tímto výročím pro vás, za podpory fakulty, chystáme řadu akcí. Na své si
přijdou, doufejme, všichni. Samozřejmě, že každého z vás rádi přivítáme mezi sebe a budeme rádi za pomocnou ruku.
Stačí se ozvat na mail redakce: [email protected]
Jak jsme již zmínili v úvodu, připravujeme pro vás rozličné akce. Následuje seznam s přibližným
datumem konání (pokud není uvedeno, tak je v jednaní) a stručný popisek.
Leden:
29. 1. Reprezentační ples fakulty FEKT a FIT – Tradiční ples FEKT a FIT, hotel Voroněž, vstupenky
v cenách 150,– a 250,–.
Únor:
Stezka odvahy – Zábavná stezka odvahy pro studenty v areálu PPV. Společná akce FEKT, FIT, FCH
a VŠK Terč.
Březen:
Jarní číslo e-fektu – To snad ani komentář nepotřebuje :).
Kapka krve – Akce na podporu dárcovství krve, protože krve není nikdy dost. Detaily na
http://sps.kn.vutbr.cz/kapka.
Odpadkobraní – Přes zimu se v našem okolí objevila spousta bordelu, tak to pojďme společně dát
zase do pořádku. Snad se připojí i další fakulty.
Hokejový zápas VUT vs. MU – V rámci oslav výročí FEKT i VUT připravujeme s MU vzájemný
hokejový exhibiční zápas ledního hokeje. Detaily akce se včas dozvíte na webu fakulty,
VUT i studentském portálu.
Duben:
8. 4. (při špatném počasí 15. 4.) Běh na 53 – Druhý ročník sportovní akce, při které není nouze
o sportovní výkony, vtip a humor. I letos můžeme očekávat účast vedení fakulty. Areál
PPV, Kolejní 4. Detaily akce na http://sps.kn.vutbr.cz/beh.
Divadelní představení – I kulturou živ je člověk, proto několik studentů pilně zkouší a máme se nač
těšit. Místo a detaily této podívané bude upřesněno.
29. 4. Hudba z FEKTu – Druhý ročník soutěže studentských skupin, letos poprvé open air. Detaily
akce na http://sps.kn.vutbr.cz/hudba.
Květen:
Květnové číslo e-fektu – Poslední číslo v tomto akademickém roce.
Kromě výše uvedených akcí se plánují oficiální akce fakulty. V současnosti jsou v jednání
následující:
Slavnostní shromáždění akademické obce FEKT, výstava ElektroArt – umělecké prezentace výstupů
práce pracovníků FEKT a fotografická soutěž pod názvem Budoucnost FEKT.
Detaily ke všem akcím najdete vždy na studentském portálu http://student.vutbr.cz
a samozřejmě na nšem webu http://sps.kn.vutbr.cz.
Partnerem našich akcí je firma GNT – provozovatel portalu www.diplomky-online.cz.
leden 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
17
Může se vám hodit – Tipy na web
Jirka Piškula
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
18
V prehistorických dobách e-fektu jsme tu mívali rubriku, která se snažila mapovat potenciálně zajímavé
internetové stránky. Jako myšlenka to možná nebylo špatné, ale studnice nápadů a námětů na zajímavé weby nám
brzy vyschla. Hodně lidí také naznačovalo, že pro nalezení čehokoliv zajímavého v síti sítí stačí prostě a jednoduše
použít Google nebo jiný vyhledávač.
Nedávno jsem se však opakovaně setkal s tím, že některé užitečné stránky, jejichž služeb využívám už pěkných
pár let, moji kamarádi neznali a byli mi vděční za to, že jsem je na ně upozornil. To byl pro mne impulz k tomu, abych
se o totéž podělil i s vámi. Dnes si poodhalíme možnosti využití dvou internetových stránek, které mohou být tu a tam
užitečné opravdu každému.
Babitron (babitron.ic.cz)
Ti z vás, kdo pravidelně jezdí vlakem mezi většími městy a využívají ke svému přesunu mimo
jiné i mezinárodních rychlíku, jistě dobře znají následující situaci: vyhlédnete si v jízdním řádu
ideální spoj vyhovující vašim plánům na přesun z Brna domů (případně jinam). Jen tak tak se stíháte
sbalit, s vypětím všech sil dorazíte na nádraží včas a až na místě zjistíte, že jste spěchali zcela
zbytečně, protože váš rychlík má 30 minut zpoždění (v lepším případě). Lidem, kteří potřebují
z cílové stanice pokračovat dál nějakým přípojem, ať už vlakovým nebo autobusovým, může navíc
i relativně malé zpoždění vlaku zcela narušit původní plán přesunu.
Aby vaše plánování cesty bylo maximálně efektivní, potřebujete kromě platného jízdního řádu
také aktuální přehled situace na železnici, tedy informace o tom, jaké zpoždění mají jednotlivé vlaky,
zda se náhodou někde doprava nezasekla vlivem havárie, špatného počasí apod. A přesně takové
informace seženete na stránkách Roberta Babilona, postgraduálního studenta Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Aplikace s názvem Babitron (tohle kouzelné slůvko zadejte do svého oblíbeného vyhledávače)
získává průběžně data Centrálního dispečerského systému Českých drah (CDS) a zobrazuje je
jednak v tabulkách a také vykresluje mapy. V tabulkách se v podstatě jedná o stejné údaje, jaké
poskytuje služba „Poloha vlaku“ na webu Českých drah. Tam je ale možné dotazovat se pouze na
jeden konkrétní spoj, zde jsou přehledně vypsány téměř všechny osobní vlaky pohybující se po
území ČR. Jak to může vypadat ukazují obrázky.
V tabulkách je vždy uvedeno číslo vlaku,
popřípadě jeho název, výchozí a cílová stanice, dále
poslední stanice, kterou vlak projel, čas
pravidelného a skutečného odjezdu z této stanice
a spočítané zpoždění vlaku. Pro lepší přehlednost
jsou řádky s konkrétními spoji obarveny dle
velikosti jejich zpoždění. Pokud nepřesahuje
5 minut, mají buňky zelené pozadí, v intervalu
6–15 minut jsou zbarveny žlutě, vlaky s delším
zpožděním pak svítí oranžově (do 30 minut) nebo
červeně (nad 30 minut). Kromě aktuálních údajů je možné
u každého vlaku sledovat historii jeho zpoždění ve všech
stanicích na trase za posledních 5 dnů, nechybí odkazy na
přesné řazení příslušné vlakové soupravy, dokonce včetně
půdorysu jednotlivých vagonů.
Mapy zobrazují část vlakových spojů (ty z první
tabulky). Po najetí myši na trojúhelník představující
konkrétní vlak se zobrazí stejné údaje jako v tabulce. Data
e-fekt
jsou aktualizována přibližně každých 6 minut. Kromě mapy železničních tras v celé ČR jsou k
dispozici i lokální výřezy železniční sítě Prahy a Brna. Částečně se zobrazují také vlakové spoje v
Německu, Rakousku a na Slovensku (jen soupravy jedoucí z/do
České republiky). Na stránkách jsou odkazy na informace o
zpoždění vlaků v mnoha jiných zemích, nutno však podotknout,
že ve srovnání s Babitronem je práce s nimi poněkud neohrabaná.
Kdykoliv tedy budete mít v úmyslu využít ke svému přesunu
některý z mezinárodních rychlíků, vřele vám doporučuji podívat
se do Babitronu, jestli náhodou váš vlak nemešká o desítky minut
už v době, kdy je od Brna vzdálen třeba několik set kilometrů.
Nezapomínejte však, že údaje o zpoždění vlaku se mohou měnit.
Nelze tedy spoléhat na to, že rychlík z Curychu přijede i do Brna
se stejnou „sekerou“, jakou má aktuálně u Děčína. Leccos se však dá odhadnout a s využitím
historie zpoždění vlaku za posledních 5 dnů to nebude problém i pro málo sběhlé uživatele.
Web Archive (web.archive.org)
Každý den vznikají na internetu statisíce nových
stránek a desítky milionů jsou pozměněny. Možná se vám
už někdy stalo, že jste díky takovým změnám na webu
propásli možnost dostat se k nějakým pro vás důležitým
informacím. A nebo si prostě jen rádi připomenete doby
internetového pravěku. No schválně, jak asi vypadal náš
fakultní web v roce 1996? Služba Web Archive může
v jisté omezené míře uspokojit touhu internetových
slídilů po takovýchto materiálech.
Navštívíte-li stránky http://web.archive.org, budete
mít možnost vrátit se do minulosti o několik let
Rozšířené vyhledávání v archivu
a zahlédnout tak alespoň střípky někdejších webů, z dob,
kdy jste o internetu věděli jen z doslechu nebo vás tenkrát nezajímal. K dispozici jsou zde většinou
statické kopie stránek datovaných do počátku roku 1996.
Do vyhledávacího okna stačí napsat přesnou adresu
internetových stránek, o které se zajímáte, a pak už vše záleží na
tom, jak důkladně byla provedena jejich automatická archivace.
Ne vše je k dispozici a mnohdy je to zakázáno přímo na
serverech. Třeba stránky s doménou www.vutbr.cz jsou nyní
bohužel nedostupné, přestože v minulosti bylo možné je v
archivu prohlížet. Jistě si však dokážete vybavit spoustu
zajímavějších stránek, jejichž historický obsah vás bude
zajímat.
Archivované stránky je možné vyhledávat i podle různých
kritérií, což usnadňuje cestu k cíli. Asi nemá cenu popisovat
další detaily, prostě si to vyzkoušejte sami. Pro úplnost jen
dodám, že v archivu často chybí obrázky (ne vždy) a neukládají
se do něj žádné dokumenty, které byly na stránkách ke stažení –
např. ve formátech TXT, DOC či PDF.
Výsledky vyhledávání pro web SPS
leden 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
19
Kudy a kam v Brně – Pomalý bar
Jirka Piškula
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
Tentokrát se v hospodském okénku podíváme do teritoria v blízkosti oficiálního sídla naší fakulty na Údolní ulici. Co nevidět
bude stát budova Technická 10, kam se všechno přestěhuje, a pak už by informace o tom, kam zajít na pivo v těchto končinách,
ztrácela na atraktivitě. Hned tři členové redakce navštívili Pomalý bar v ulici Úvoz (co by z jazykových učeben sluchátkama
dohodil). Jde o podnik „studentského druhu“, tzn. cena piva i dalších komodit je přijatelná, interiér útulný, i když pro náročnější
hosty možná nedostačující.
Místo: Úvoz 60, nedaleko zastávky Tvrdého (případně Úvoz).
Otevřeno: po–pá: 09–22; so–ne: 17–22.
Počet míst: cca 50 ve 3 místnostech.
Obsluha: pomalá, ale příjemná.
WC: 2 (známkování jako ve škole).
Zvláštní služby: šachy (možnost zapůjčit na baru).
Výtah z nabídky:
Kozel 11°, 0,5l
23 Kč,
Absinth 0,04 l
44 Kč,
Plzeň 12°, 0,5l
31 Kč,
Jameson 0,04 l
49 Kč,
Víno rozlévané 2 dcl
26 Kč,
Utopenec
26 Kč,
Čaj
18 Kč,
Nakládaný hermelín
28 Kč,
Turecká káva
15 Kč,
Chleba s tvarglem
19 Kč,
Presso
25 Kč,
Pistácie
25 Kč,
Čokoláda se šleh.
32 Kč,
Mansle (sůl, uzené)
30 Kč,
Rum 0,04 l
23 Kč,
Kešu
35 Kč,
Fernet 0,04 l
28 Kč,
Olivy
28 Kč,
Slivovica 0,04 l
30 Kč,
Křupky
15 Kč.
V Pomalém baru najde průměrný „fekťák“ nebo „fekťačka“ hned několik pozoruhodných věcí: svítí se
zde výhradně bodovými reflektory na bázi LED diod (kdo šetří, ma za tři), na pánském záchodě máte
jedinečnou možnost sáhnout si na fázi (odkrytá rozvodná krabice), většina stolů v hospodě je vyrobena ze
starých šicích strojů.
Musím bohužel konstatovat, že název podniku koresponduje s rychlostí obsluhy. Nutno však dodat, že
kromě pověstné pomalosti bylo vše ostatní v pořádku. Příjemné vystupování a ochota obou obsluhujících
slečen nám dala zapomenout na časové prostoje mezi jednotlivými objednávkami.
Velmi originální je řešení pánských záchodů, je zde pouze jeden pisoár v samostatné budce a jedna mísa,
rovněž samostatná, umyvadlo (společné pro pány i dámy) je na chodbě. Mohlo by se zdát, že to na pokrytí
potřeb hostů nebude stačit, za celý pobyt v úplně zaplněné hospodě jsme zde frontu nezaznamenali.
Je to prostě dobrá studentská putika s originálním interiérem a příjemnou atmosférou, ceny nejsou
nejnižší, ale odpovídají průměru v této části města.
Datum návštěvy: 8. 11. 2008.
e-fekt
Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Šéfredaktor: Petr Bílek
Spolupracovali: Ondřej Běťák, Jan Dolenský, Lubomír Jelínek, Jiří Piškula, Tomáš Szöllősi
Fotografie: Lubomír Jelínek
Grafický návrh: Petr Staník, Alena Padrtová
Sazba: Petr Bílek
Web: http://sps.kn.vutbr.cz
Email: [email protected]
Ročník 4. / číslo 3 (2009)
Náklad: 1200 ks
-časopys neprošel jazikovou ůpravou-

Podobné dokumenty

Téma čísla: Akademický senát

Téma čísla: Akademický senát Tím nejjednodušším způsobem. Pokud máte vy, naši studenti, jakýkoli problém, názor nebo přání, není nic jednoduššího než kontaktovat někoho ze SKASu. Nejlépe na e-mail: [email protected] Zpětná v...

Více

Zpravodaj 3 - 2015

Zpravodaj 3 - 2015 nebezpečného odpadu do kterého patří i staré elektro. Velkoobjemový kontejner přistavíme opět ve dnech…(doplnit) - ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získ...

Více

Lásky čas... - Studenti pro studenty

Lásky čas... - Studenti pro studenty říjen, prosinec, únor, duben. Studenti pro

Více

Untitled

Untitled metrech čtverečních v hotelu, jestli mi rozumíš. Josef: To teď neřeš. Dita: A jsme u toho - proto se pořád hádáme, protože ty totiž vůbec nic nikdy neřešíš. Josef: Jak tě prosím tebe tohle napadlo...

Více

Untitled - Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Untitled - Fakulta podnikatelská VUT v Brně právě v ruce držíte příručku (z historického pohledu již třetí tohoto typu), která by Vám, coby nastupujícímu studentovi prvního ročníku na některou z fakult či součástí Vysokého učení technického ...

Více