Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές

Komentáře

Transkript

Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές
bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές
αγγλικά-τσεχικά
Ευχές : Γάμος
Congratulations. Wishing the
both of you all the happiness
in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám
jen a jen štěstí.
Συγχαρητήρια για ένα
νιόπαντρο ζευγάρι
Congratulations and warm
wishes to both of you on your
wedding day.
Gratuluje a přejeme vám
oběma hodně štěstí k vašemu
svatebnímu dnu.
Συγχαρητήρια για ένα
νιόπαντρο ζευγάρι
Congratulations on tying the
knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Ανεπίσημη ευχή,
χρησιμοποιείται όταν δίνετε
συγχαρητήρια σε ένα
νιόπαντρο ζευγάρι που
ξέρετε καλά
Congratulations on saying
your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli
své ano!
Ανεπίσημη ευχή,
χρησιμοποιείται όταν δίνετε
συγχαρητήρια σε ένα
νιόπαντρο ζευγάρι που
ξέρετε καλά
Congratulations to the bride
and groom on their happy
union.
Blahopřejeme nevěstě a
ženichovi ke šťastnému
manželskému svazku.
Χρησιμοποιείται όταν δίνετε
συγχαρητήρια σε ένα
νιόπαντρο ζευγάρι
Congratulations on your
engagement!
Blahopřejeme k vašemu
zasnoubení!
Συγχαρητήρια για ένα
αρραβώνα
Wishing both of you all the
best on your engagement and
everything lies ahead.
Přejeme vám všechno
nejlepší k zásnubám a tomu,
co leží před vámi.
Συγχαρητήρια για ένα
νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Congratulations on your
engagement. I hope you will
both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu
zasnoubení. Doufám, že
budete oba velmi šťastní.
Συγχαρητήρια για ένα
νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Congratulations on your
engagement. I hope you will
make each other extremely
happy.
Blahopřejeme k vašemu
zasnoubení. Doufám, že
budete oba velmi šťastní.
Συγχαρητήρια για ένα
νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Congratulations on your
engagement. Have you
decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu
zasnoubení. Už jste se
rozhodli, kdy se bude konat
tento velký den?
Συγχαρητήρια για ένα
νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι,
που ξέρετε καλά, και
ερώτηση για το πότε θα γίνει
ο γάμος
Birthday greetings!
Všechno nejlepší k
narozeninám!
Γενικές ευχές γενεθλίων που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες γενεθλίων
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k
narozeninám!
Γενικές ευχές γενεθλίων που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες γενεθλίων
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Γενικές ευχές γενεθλίων που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες γενεθλίων
Wishing you every happiness
on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento
speciální den!
Γενικές ευχές γενεθλίων που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες γενεθλίων
Ευχές : Αρραβώνας
Ευχές : Γενέθλια και Eπέτειοι
1/5
bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές
αγγλικά-τσεχικά
May all your wishes come
true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání.
Všechno nejlepší k
narozeninám!
Γενικές ευχές γενεθλίων που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες γενεθλίων
Wishing you every happiness
this special day brings. Have
a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den
hodně štěstíčka. Krásné
narozeniny!
Γενικές ευχές γενεθλίων που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες γενεθλίων
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Γενικές ευχές επετείου που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες επετείου
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Συγχαρητήρια για μια
ξεχωριστή επέτειο (π.χ.
ασημένια ή χρυσή επέτειος
γάμου)
…years and still going strong.
Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji
k výročí!
Έμφαση στη διάρκεια του
γάμου και έκφραση
συγχαρητηρίων για την
επέτειο
Congratulations on your
Porcelain Wedding
Anniversary!
Blahopřejeme k
porcelánovému výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό είκοσι χρονών
γάμου
Congratulations on your Silver
Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému
výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό εικοσιπέντε
χρονών γάμου
Congratulations on your Ruby
Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému
výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό σαράντα χρονών
γάμου
Congratulations on your Pearl
Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému
výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό τριάντα χρονών
γάμου
Congratulations on your Coral
Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému
výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό τριανταπέντε
χρονών γάμου
Congratulations on your Gold
Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému
výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό πενήντα χρονών
γάμου
Congratulations on your
Diamond Wedding
Anniversary!
Blahopřejeme ke
diamantovému výročí svatby!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό εξήντα χρονών
γάμου
Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Ευχές ανάρρωσης που
συνήθως βρίσκουμε σε
κάρτες ευχών
I hope you make a swift and
speedy recovery.
Doufám, že se rychle
uzdravíš.
Κοινή ευχή για καλή
ανάρρωση
We hope that you will be up
and about in no time.
Doufáme, že budeš hned
zase jako rybička.
Κοινή ευχή για καλή
ανάρρωση απευθυνόμενη σε
πολλά άτομα
Thinking of you. May you feel
better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že
se brzy uzdravíš.
Κοινή ευχή για καλή
ανάρρωση
From everybody at…, get well
soon.
Všichni v... ti přejí brzké
uzdravení!
Κοινή ευχή για καλή
ανάρρωση από πολλά άτομα
από συγκεκριμένο γραφείο ή
χώρο εργασίας
Get well soon. Everybody
here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na
tebe tady myslíme.
Κοινή ευχή για καλή
ανάρρωση από πολλά άτομα
από συγκεκριμένο γραφείο ή
χώρο εργασίας
Ευχές : Ανάρρωση
Ευχές : Γενικά Συγχαρητήρια
2/5
bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές
αγγλικά-τσεχικά
Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Κοινή έκφραση
συγχαρητηρίων
I wish you the best of luck and
every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a
mnoho úspěchů v...
Έκφραση ευχών για
μελλοντικές επιτυχίες
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů
v...
Έκφραση ευχών για
μελλοντικές επιτυχίες
We would like to send you our
congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali
naše gratulace k...
Έκφραση συγχαρητηρίων για
κάτι συγκεκριμένο
Well done on…
Dobrá práce na...
Έκφραση συγχαρητηρίων για
κάτι συγκεκριμένο, λιγότερο
συγχαρητήριο
Congratulations on passing
your driving test!
Blahopřejeme k absolvování
řidičských zkoušek!
Έκφραση συγχαρητηρίων
σχετικά με απόκτηση άδειας
οδήγησης
Well done. We knew you
could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že
to dokážeš.
Έκφραση συγχαρητηρίων,
συνήθως για στενούς φίλους
ή μέλη της οικογένειας
Congrats!
Gratulujeme!
Χρησιμοποιείται για να
συγχαρούμε κάποιον που
ξέρουμε πολύ καλά
Congratulations on your
graduation!
Gratulujeme k promoci!
Συγχαρητήρια για κάποιον
που έχει αποφοιτήσει από το
πανεπιστήμιο
Congratulations on passing
your exams!
Gratulujeme ke složení všech
zkoušek!
Συγχαρητήρια που πέρασες
τις σχολικές εξετάσεις
Who's a clever bunny then?
Well done on acing your
exam!
Kdo je tady chytrolín?
Gratulace ke skvělým
výsledkům u zkoušek!
Πολύ ανεπίσημη φράση που
χρησιμοποιείται όταν
κάποιος αριστεύσει μια
εξέταση
Congratulations on getting
your Masters and good luck in
the world of work.
Blahopřejeme k dokončení
magisterského titulu a
přejeme hodně štěstí ve světě
práce.
Έκφραση συγχαρητηρίων για
κάποιον που έχει τελειώσει
το μεταπτυχιακό του και
ευχές για καλή τύχη στο
μέλλον
Well done on your great exam
results and all the best for the
future.
Gratulace ke skvělým
výsledkům u zkoušek a vše
nejlepší do budoucna.
Έκφραση Συγχαρητηρίων
για κάποιον που έχει περάσει
τις εξετάσεις λυκείου, αλλά
είναι άγνωστο αν θα πάνε
στο πανεπιστήμιο ή θα βρουν
δουλειά
Congratulations on your exam
results. Wishing you all the
best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech
zkoušek. Přejeme Ti vše
nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Έκφραση συγχαρητηρίων για
κάποιον που πέρασε τις
εξετάσεις λυκείου, που
ξέρετε ότι ψάχνει να βρει
δουλειά
Well done on getting into
University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným
zkouškám na vysokou školu.
Užij si to tam!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε
κάποιον που έχει βρει θέση
σε πανεπιστήμιο
Všichni jsme hluboce
šokováni náhlou smrtí ... a
přijměte prosím naši nejhlubší
soustrast.
Έκφραση συλλυπητηρίων για
το θάνατο ενός προσώπου
στενού στο άτομο που
παρηγορούμε. Ο θάνατος
μπορεί να ήταν
We are so very sorry to hear
about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Έκφραση συλλυπητηρίων για
τον θάνατο ενός προσώπου
στενού στο άτομο που
παρηγορούμε
Ευχές : Ακαδημαϊκά Επιτεύγματα
Ευχές : Συλλυπητήρια
We are all deeply shocked to
hear of the sudden death
of…and we would like to offer
our deepest sympathy.
3/5
bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές
αγγλικά-τσεχικά
αναμενόμενος ή όχι
I offer you my deepest
condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší
soustrast.
Έκφραση συλλυπητηρίων για
τον θάνατο ενός προσώπου
στενού στο άτομο που
παρηγορούμε
We were disturbed and
saddened by the untimely
death of your
son/daughter/husband/wife,
….
Jsme velice zarmouceni
předčasnou smrtí Vašeho
syna/manžela//Vaší
dcery/manželky,... .
Έκφραση συλλυπητηρίων για
τον θάνατο της κόρης / γιου /
συζύγου του ατόμου που
παρηγορούμε (περιλαμβάνει
το όνομα του νεκρού)
Please accept our deepest
and most heartfelt
condolences at this most
challenging time.
Přijměte, prosím, naší
nejhlubší a nejupřímnější
soustrast v tomto
nejnáročnějším času.
Έκφραση συλλυπητηρίων για
τον θάνατο ενός προσώπου
στενού στο άτομο που
παρηγορούμε
Our thoughts are with you and
your family at this most
difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a
vaší rodinou v tomto
nejtěžším okamžiku ztráty.
Έκφραση συλλυπητηρίων για
τον θάνατο ενός προσώπου
στενού στο άτομο που
παρηγορούμε
Ευχές : επαγγελματικά επιτεύγματα
We wish you the best of luck
in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k
nové práci v...
Ευχή για επιτυχία με μια νέα
θέση εργασίας
From all at…, we wish you the
best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně
štěstí v nové práci.
Ευχή για επιτυχία με μια νέα
θέση εργασίας από παλιούς
συναδέλφους
We wish you the best of luck
in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně
štěstí v nové pozici...
Ευχή για επιτυχία με μια νέα
θέση εργασίας από παλιούς
συναδέλφους
We wish you every success
for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů
pro svůj nejnovější kariérní
postup.
Ευχή για επιτυχία με μια νέα
θέση εργασίας από παλιούς
συναδέλφους
Congratulations on getting the
job!
Gratulujeme k novému
zaměstnání!
Έκφραση συγχαρητηρίων για
εύρεση καινούργιας,
συνήθως επικερδούς
εργασίας
Good luck on your first day
at…
Hodně štěstí první den v...
Ευχή για μια καλή πρώτη
μέρα σε μια νέα δουλειά
We were delighted to hear of
the birth of your new baby
boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme
slyšeli o narození vašeho
chlapečka/holčičky.
Gratulujeme.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε
ζευγάρι για την γέννηση του
παιδιού τους
Congratulations on your new
arrival!
Blahopřejeme k vašemu
novému přírůstku!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε
ζευγάρι για την γέννηση του
παιδιού τους
For the new mother. Best
wishes for you and your
son/daughter.
Pro novopečenou maminku.
Všechno nejlepší pro tebe a
tvého syna/tvojí dceru.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε
γυναίκα για την γέννηση του
παιδιού της
Congratulations on the arrival
of your new beautiful baby
boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu
vašeho chlapečka/holčičky!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε
ζευγάρι για την γέννηση του
παιδιού τους
To the very proud parents
of… . Congratulations on your
new arrival. I'm sure you will
make wonderful parents.
Hrdým rodičům... .
Blahopřejeme k novému
přírůstku do rodiny. Jsem si
jistý(á), že budete skvělými
rodiči.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε
ζευγάρι για την γέννηση του
παιδιού τους
Ευχές : Γέννηση
4/5
bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές
αγγλικά-τσεχικά
Ευχές : Ευχαριστίες
Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Γενικές Ευχαριστίες
I would like to thank you on
behalf of my husband/wife
and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat
jménem mým a mého
manžela/mé manželky...
Μεταβίβαση ευχαριστιών
από εσάς ή τρίτο πρόσωπο
I really don't know how to
thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám
poděkovat za...
Έκφραση ευγνωμοσύνης για
μια συγκεκριμένη χάρη
As a small token of our
gratitude…
Jako malý projev naší
vděčnosti...
Παρουσίαση δώρου, ως
έκφραση ευγνωμοσύνης
We would like to extend our
warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše
nejvřelejší poděkování... za...
Έκφραση ευγνωμοσύνης για
μια συγκεκριμένη χάρη
We are very grateful to you
for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á)
za...
Έκφραση ευγνωμοσύνης για
μια συγκεκριμένη χάρη
Don't mention it. On the
contrary: we should be
thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak
bychom měli děkovat my vám!
Απάντηση στις ευχαριστίες
ενός ατόμου, το οποίο
επίσης σας ωφέλησε
Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních
svátků přeje...
Χρησιμοποιείται στις
Ηνωμένες Πολιτείες για τα
Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά
Merry Christmas and a Happy
New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný
Nový rok!
Χρησιμοποιείται στο
Ηνωμένο Βασίλειο για τα
Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Χρησιμοποιείται σε
χριστιανικές χώρες την
Κυριακή του Πάσχα
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Χρησιμοποιείται στις
Ηνωμένες Πολιτείες για τον
εορτασμό της ημέρας των
ευχαριστιών
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
χρησιμοποιείται για την
Πρωτοχρονιά
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ
και τον Καναδά κατά την
διάρκεια των διακοπών των
Χριστουγέννων
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Χρησιμοποιείται για τον
εορτασμό του Χανουκά
Happy Diwali to you. May this
Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali
jasnější než předtím.
Συνιστάται για τον εορτασμό
του Ντιβάλι
Merry Christmas! / Happy
Christmas!
Veselé Vánoce!
Χρησιμοποιείται σε
χριστιανικές χώρες για τον
εορτασμό των
Χριστουγέννων
Merry Christmas and a Happy
New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný
Nový rok!
Χρησιμοποιείται σε
χριστιανικές χώρες για τον
εορτασμό των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς
Ευχές : Γιορτινές ευχές
5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Φράσεις: Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή (ελληνικά

Φράσεις: Αιτήσεις | Συνοδευτική Επιστολή (ελληνικά Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.

Více

Vícejazyčný slovník

Vícejazyčný slovník Un nou an fericit! summer holiday

Více

Φράσεις: Ταξίδι | Τρώγοντας έξω (τσεχικά

Φράσεις: Ταξίδι | Τρώγοντας έξω (τσεχικά chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)

Více

Φράσεις: Ταξίδι | Υγεία (τσεχικά

Φράσεις: Ταξίδι | Υγεία (τσεχικά Ενημέρωση σχετικά με την καρδιακή πάθηση σας

Více