WJ/J - Teplice

Komentáře

Transkript

WJ/J - Teplice
..WJ/J;;.
.,i." I~
"
..'.
TEPLI CE
KR UPKA
......
RAVODAJ
~
5BDmiit
.
~j
STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE
Číslo 41 .• Září 2004
Rozšiřováno
do 8100 domácností· ZDARMA
Tak, jak stárnou bytové objekty našeho družstva, tak stárnou také okna, a to nejen
okna v bytech, ale také ve společných prostorech domů - na chodbách, na společných
balkonech, Tato "naše společná okna" jsou dokonce v horším stavu než ta v bytech,
Je to pochopitelné· o ta "společná" se členové družstva často nestarají vůbec .
Poslední byty stavělo družstvo v roce 1989 tzn, že nejnovější okna jsou v provozu již
přes 15 let, nejstarši pocházejí z roku 1950, slouži tedy jíž 54 let.
o
Většinu
oken je treba vyměnit. I ta okna, která jsou
udržována, pravide lně natírána, mají ča sto problémy.
Zejména pti dešti spojeném s větrem může docházet k
zatékáni vody mezi rámem a kfídlem okna.
Všechna okna ale nejsou dobrá z hlediska izolace proti
vnějš í m u hluku · zejména byty podél rušných silnic.
Nejslabší stránkOu starých oken je však jejich
ne do statečn á t e pe lně- i zol a ční funkce. Drahé teplo
uniká v zi mě z bytu ven · nejen mezi rámem a kříd le m
(zkffžení, těs něni , ... ), ale zejména teplo uniká prímo
p řes
sklo. V
lét ě
je tomu naopak - teplo prostupuje
zvenku do bytu. Problém je v izol a čn í m sklu.
Na výměn u oke n vša k ve fon dech oprav našich
jednotlivých do mů nenl dostatek fi nančn ích p rostřed ků.
Nikdy jsme do t ěch to fondu pfi nlzkých nájm ech
nedávali tolik, aby tam dnes bylo mimo jiné cca 45.000,-
Z obsahu
Kč/byt (pozn. a pritom byl a p ru bě ž n ě zajišťo v ána
veškerá údržba, opravy, revi ze elektro, pl ynu ,
hromosvody, al e i rekonstrukce n apř . střec h,
stoupače k , .... .).
P ři opravách domu do budoucna jsou však i nadále
dule žitějši než vý m ěny oken rekon strukce strech ,
stou paček, musíme myslet též na novou elektroinstalaci
a v posledni do bě byly zprls ně ny predpisy ohledně
bez pečnosti provozu výta hů (informace čle nů m byla
podána ve Zpravodaji č . 39/2003).
Jaká je současná situace v oblasti
oken:
Ind ividuálně a na své náklady si vyměnili členové
družstva okna v 199 bytech.
Okna jsou již družstvem vyměněna v objektech:
36 bytu
Slovenská 2638-2640
36 bytu
Slovenská 2647·2649
46 bytU
Javorová 3028·3029
120 bytů
Prltkovská 1650·1652
čísla:
1
Okna, okna, okna,
Český stát a bydleni. Jak to může dopadnout?
2·5
3
Mám strach, že ml vykradou byt.
4
Soud: Trh s byty mizi za obzorem.
5
Plastové okno· nový prvek na údržbu. Úřad práce infonnuje.
6
Poznámky k sanacim panelových domů,
6
Jak je zajilltěna pohotovostní péče pro občany (zdravotni),
7
Nemáte na nájem? ŘeÍleni se vždy najde.
7
Upominat není povinnost · hlídejte si proto své platby.
8
Zaměstnanost a hospodá/ství v regionu, Agresivita v Mostě,
9
Novela udělal z družstev piráty. Uživáni parku a parkových ploch?
10-12
Současná ůroveň výtahů. Podáváni infonnaci telefonem.
13
Chce oživit výstavbu družstevnich bytů,
14-15
Program Domu kultury v Teplicich na měsíc IIjen.
92 bytů
27 bytů
18 byt ů
11 byt ů
A. Staška 1714·1717
Križkovského 2508·25 10
Križkovského 2511-251 2
Va nčurova 2770
V letošnlm roce budou dále okna vyměněna v rámci
sanace celých objektů vč etně zateplení:
184 bytů
A. Staška 1706-1713
120 bytů
Unč l nsk á 1551-1553
40 bytů
U nč i ns ká 1666
46 bytů
Javorová 3038-3039
Celkem tedy JSou vyměněna okna ve 585 bytech a
letos bude dokončeno dalších 390 bytů s výměnou
oken. Da lšr výměny jsou plánovány po dohod ě s
delegáty objektů :
Križkovského 2500·2503
36 bytů
Slovenská 2644·2646
36 bytů
J. Koziny 1376
77 bytů
Dou bravická 1656-1657
16 bytů
Habrová 3081 ·3082
22 bytů
Rooseweltovo nám. 421-3, 442
68 bytů
(pouze JZ strana)
Habrová 3098·3100
69 bytů
Komenského 589·595
96 bytů
Havirská 1441-1 442
42 bytů
F. ~rámka 2583-2584
22 bytů
Palackého 2884-2887
44 bytů
Palackého 2889-2890
18 bytů
Arbesova 1582-1583
48 bytů
Arbesova 158().1581
48 bytů
Arbesova 1578·1579
48 bytů
Javorová 3030-3031
46 bytů
Pritkovská 1609-1612
92 bytů
Slovenská 2841-2643
36 bytů
Slovenská 2650
12 bytů
Pokud ve výše uvede ném p ředběž n ém pře h l ed u
př i prav ovan ý ch akc í (v ětš i nou předjednaných s
delegátem objektu) jste neobjevili Vaši adresu - a máte
zájem dle energetického auditu d ům kompletně opravit
a zhodnotit - ob raťte se na delegáta objektu - vašeho
mluvč í h o , kterého jste si mezi sebou vybrali a zvolili.
Ing. Vladimír Procházka,
pfedseda představe nstv a
Ing. Tomáš Marek, člen České společnosti pro rozvoj bydlení
1. Bydlení jako sociální problém
Když v roce 1991 jmenovala vláda CR
pro bytovou politiku (obdobně
tomu bylo na Slovensku), byla jeho snaha o
týmovou formulaci hlavních zásad bytové
politiky a jejich zasazení do legíslativního
rámce bezesporu mamým snažením. Tým měl
definovat základnl pojmy a záměry v době ,
kdy nebylo jeMě jasné, jak bude vypadat
ekonomícký a právnl vývoj společnosti jako
celku. Tehdy bylo sice proklamováno, že
bytová politika je součásti sociální politiky jako
její specifická část zahrnujicí prakticky
všechny vrstvy obyvatelstva, ale zapomnělo
se na to, že se jeMě nerozeběhla privatizace
ani restituce majetku. Z celého úsilí vlastně
.zůstalo jen několik tezi, které sice jsou v
zásadě pravdivé, ale díky době svého vzniku
jsou nakonec stejně do jisté míry naivní.
Tehdy převládala představa, že společnost
(resp. stát) má pOdporovat v prvé fadě tzv.
vlastnické bydleni, to jest výstavbu domků
a bytů do vlastnictvl osob, které v nich
budou bydlet. Hodně se v té době uváděly
různé statistiky ze západních zemí ,
dokládajlcí, jak vysoké procento osob tam
bydlí ve svém a jak my jsme pozadu.
Hovoril systémově o podpole nájemního
bydlení (včetně družstevnlho) bylo v roce 1991
velmi obtlžné a tvůrci státní bytové politiky byli
ochotni vzít na vědomí snad jen potřebu
omezeného množstvl malo- a stfedometrážních bytů pro rodiny sociálně slabé.
Problhaly vzrušené debaty na téma velikosti
pllměleného bytu, nebo zrušení (tehdy
platného) navýšení nájemného pro . nadměmé
metry" atd. Bytová družstva se v té době
osvobozovala od díktátu státu (stanovy apod.)
a nakonec byla zalazena do Obchodnlho
zákoníku a prakticky vyjmuta z dotačních
zmocněnce
systémů.
Jablkem sváru byla míra ochrany nájemnlků
(viz Občanský zákoník) a s 11m souvisejícl
regulace nájemného. Ti , ktelí pIi těchto
debatách ukazovali právní i sociální
nespravedlnost konzervace dosavadnich
právnlch a ekonomických podmlnek nájmů
bytů z pledchozlho režimu , byli zpravidla
ukličeni . Bylo jim vyčltáno , že nechápou
sociální dopad zrovnoprávnění smluvn[ch
stran u nájmů bytů a umožnění ekonomizace
nájemního vztahu.
2. Programová socíální diskriminace
Výsledkem tehdejších i navazujlclch
polovičatých kroků a neexistence seriozní
bytové politíky je, že se ve jménu
zohledňování socíálních aspektů bydlenI
nadále konzervuje rozsáhlá sociálnl kfívda,
a to jak vůči nájemnlkům a majitelům bytů,
tak í ostatním občanům.
Uvažme, že v na!í republice žije více než
1/3lídíve vlastních domech či vlastnických
bytech. Ani zdaleka to nejsou všichni boháči
- viz venkov - a plesto si již léta financuji
veškerý provoz svého bydleni sami. Ve
značné mífe si financovali i jejich výstavbu.
Přibližně dalšl1/3 lidí žije v družstevnlch
bytech. Jejich osud byl podobný jako té lIetiny
ve vlastnlm . Stát jím částečně pomohl s
výstavbou, ale provoz si financovali v plném
rozsahu sami. Zbývá už méně než 1/3 těch,
kteři žili zejména ve státních nájemnlch
bytech. Tito lidé se samoz/ejmě níjak
nepodíleli na jejich výstavbě a platili velmi
nízké nájemné. To ani dnes po všech
zdraženích nelze nazvat ekonomicky
odůvodněným . Dnešnl nájemné sice zpravidla
stačí na běžnou údržbu, ale na většl opravy
nebo modernizace rozhodně nikoliv.
Podlváme-Ii se na onu chráněnou tletinu bllže,
zjistíme několík zajímavých věcí.
V prvé ladě jde o to, že rozhodně více než
polovína (odhadem) takto bydllcfch rozhodně
nepatlí mezi rodiny sociálně slabě , takže se
jím vlastně regulaci nájemného doslává
pomoci zcela bezdůvodně .
Dlky ochraně nájemníků a jejich pllbuzných
dané Občanským zákonlkem je nutno počllat
s tím , že komunita chráněných se níjak
neztenčuje , nýbrž se úspěšně stále
reprodukuje. Stačí jen ve vhodnou chvíli
umístit některého pllbuzného včas do
spOlečné domácnosti s někým většinou
starším, který pak buď zemle nebo se
odstěhuje do domova důchodců , či na venkov.
Popravdě se uvedená skupina plece jen
Jak to může dopadnout?
Před nedávnem vstoupila Česká republika do Evropské unie a slali jsme se součástí Evropy.
Je však otázkou, jakou součástí. Sami bychom se rádi viděli jako střed Evropy, její srdce.
Jen může nastat situace, že tomu tak nebude, že budeme spiše jakousi končetinou , neboli
periferií. Na tuto myšlenku mě přivedl článek ze Zpravodaje BD Krušnohor Most. ze kterého
budu i čerpat námět a pokusím se ho doplnit i dalšími možnostmi. Jde O úvahu možného
směřování trhu s byty v naší oblasti. První možností je zvýšení poptávky po bytech a to
ze strany německých obyvatel. A to možná hned ze dvou skupin obyvatel. Jedna
skupina se může rekrutovat se strany v Německu pracujících Turků. Ty sice v Německu
jsou respektováni za odváděnou práci, ale tím jejich obliba končí. Proč jim tedy nesehnat či
nedoporučit bydleni v zemi za kopcem, která po dokončení dopravního propojení bude
časově na dosah. Na rozdíl od článku, kterf toto spíše vidí negativně , lze najít i výhody. Co
převáží záleží i na nás, co připustíme více. Pochopitelně hrozí, Že začnou být do našeho
veřejného a možná i částečně soukromého života uváděny nám cizí zvyky a nám cizí životní
styl.
Je pravda, že tyto změny jdou částečně akceptovat, ale měly by se stanovit jasné mantinely
chování a hlavně bychom neměly být okřikováni , že jsme rasisté či xenofobně nesnášenliví.
Výhodou může být kupnl síla těchto nových spoluobyvatel, která za hranicemi je tleba
průměrná , ale v našich podmínkách může být vzhledem k rozdílu ekonomik, vysoká.
Druhá skupina může vzniknout z německých důchodců, pro které v českém pohraničí
lze najít celkem ekonomické bydlení s ne tak špatnou infrastrukturou. Koneckonců
domů to budou mít velmi blízko.
U této skupiny se snad nelze obávat výstředností. Pokud by se však scénář naplníl je otázka
která skupina převládne, protože částečně se vylučují. Důchodci se obtížněji adaptují a
nebudou mít chuť spolubydlet v jiném kulturním prostředí , než na jaké jsou zvyklí po celý
svůj život.
Tyto dva případy by měli pravděpodobně za následek pomalu se zvedající ceny bytů . Prozatím
se pohybují ve srovnání s jinými městy (Praha, Klatovy, Jablonec n.N., Zlín ale i Děčín,
Litoměřice), na nízké úrovni.
Nízká úroveň cen za byty má však zatlm za následek další příliv spoluobyvatel. Není
tajemstvím, že podnikatelé, ať již podnikající v realitách , či jen spekulanti, získávají za
odstupné drahé byty v ekonomicky silnějších lokalitách Čech a přestěhují jejich obyvatele
do levnějších bytů v lokalitách, do kterfch patří i Teplicko. Při nepoměrech v cenách se to
vyplatí.
Ono totiž je jedno, kde tento přesídlenec bude čerpat sociální dávky, či podporu v
nezaměstnanosti .
Zdeněk Neudert, člen představenstva
poněkud zmenšuje, neboť bytové domy, které
obce prodávají nájemnikům, již pak žádnou
regulaci nemají. Je záhadou, proč tvrdým
zastáncům regulace nevadi prodej bytů
nájemníkům v domech s regulací nájemného.
To, že jsou nájemníci více méně nuceni si byty
(nebo domy) byť za sniženou cenu odkoupit
a dále s nimi hospodalit plně na svůj účet a
riziko, musi být pro ně plece výrazně větši
zátěž než placeni normálního nájemného.
Tletím faktem je to, že díky pledání značné
částí bytového fondu obclm a poměrně
rozsáhlé restituci rodinám původních majitelů,
stát dosáhl toho, že sociálni službu za něj
poskytuji soukromoprávni subjekty. Stát
tedy velkoryse zajišťuje sociálnislužbu při
současném omezováni práv vlastnlků a
samozřejmě
za jejich peníze.
vlastně špatné
v prvé radě si uvědomme, že sociální pomoc
by měla být vždy směrována na osobu (resp.
rodinu) a ne na byt. Byt opravdu nemá sociální
problémy - ty mají lidé. Směrování sociální
pomoci na byt má opodstatněni výhradně u
bytů zvláštniho určení, jako jsou penzíony pro
důchodce a tělesně postižené, byty určené
výhradně pro ubytování mladých, nebo byty
pro zcela
nemajetné či sociálně
nepřizpůsobivé. Ale i tam jsou adresáti jako
skupina předem určeni a manipulace s
takovými byty (plevody, výměny apod.) by
samozlejmě měla být omezena na pťípady v
rámci jednoho typu společenské skupiny.
Poskytování plošné sociální pomoci na byty
je podstatně jednoduMi než se párat s tim,
kdo konkrétně pomoc potrebuje a kdo ne.
Avšak již před více než deseti lety jsem měl
možnost vidět systém, který se opírá o údaje
finančních úladů, kdy rodinám pIi příjmech
pod určitou hranici vzn iká za plesně
3. Co je
stanovených podmínek nárok na pomoc. Tato
pomoc je zúčtována přímo s pronajfmatelem
bytu a ten pak od nájemnlka - adresáta
pomoci - inkasuje nižší platby nájemného. Je
to poměrně jednoduché, využivá se počítačů
a občané nejsou nuceni stát v ponižujlclch
frontách na úladech. Ušetrl se i nějaký ten
úledník. Naši odpůrci změny tvrdili, že finanční
úlady nemají dobré údaje o plljmech rodin.
Je-Ii tomu tak, měla by být v prvé ladě
provedena změna v organizaci práce
finančních úřadů.
To , že stát reguluje nájemné na úkor majitelů
domů, se projednávalo již v roce 1992 a od té
doby se vlastně nic nevylešilo. Nejsem proto,
aby se nahrávalo spekulantům a vydMuchům
Ale prvotní nenormálnost opravdu není v
majitelích domů. PIi všech plíležitostech (ač
marně) zdůrazňuji, že nemovitost má svoji
kapitálovou povahu a pokUd je tato její stránka
administrativně naru~ována, vede to nutně k
dlouhodobým deformaclm. Těch je celá řada
a jsou již notoricky známé. Je tleba
respektovat určitou míru kapitálové výnosnosti
i v bytových nemovitostech. Nemusí být nijak
vysoká, ale existovat musí. To, že nemusí být
vysoká neni naivnl plání. Investice do
bytového domu neni a nikdy nebude investici
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CO
OE LA'"
KOYŽ ••_. _ _ _ _ _ _ _ _
_____
I'\
_,_I _ _ _ _
Y
~
r""
... mám strach, že mi vykradou byt
Odpovídá: Helena Pikalová,
mluvčí
teplických
policistů.
Nejprve by měl každý začít u toho, co může sám ovlivnit - tedy nechlubít se svýmí
majetkovými poměry, nepřechovávat v bytě větší množství peněz v hotovostí,
šperky a jíné cennosti , do svého bytu dovolit vstup jen důvěryhodným osobám. Vybírat
včas domovní schránku. Mít se na pozoru před lídmi, kteří chodí ode dveří ke
dveřím a nabízejí různé zboží nebo služby. Dalšim krokem při ochraně bytu jsou
mechanické úpravy a zabezpečení nejrizikovějších míst - dveří a oken. K zabezpečení
vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít bezpečnostní dveře . K
ochraně osob, které jsou uvnítř bytu je dobré dveře opatřít řetízkem, který vymezí
vůlí pootevřených dveří , a také opatřit dveře panoramatickým kukátkem. U
zabezpečení oken lze kombinovat různé možnosti například: - nalepení bezpečnostní
fólie, zasklení oken bezpečnostním sklem, zabezpečit okna různými typy okenních
zábran. Další možností zabezpečení bytu před zloději je instalace elektronického
zabezpečovacího systému. Více informací jak lépe zabezpečit svůj byt se mohou
občané dozvědět v informačním centru Policie ČR v Mrštíkově ulici v Teplicích.
Deník Směr 28.7.2004
krátkodobou - spekulačnl. Jedná se o
dlouhodobé uloženi peněz do pOdnikatelské
komodity, která je velmi stabilizovaná a majitel,
který službu bydlení poskytuje na dobré úrovni
se nemusí bát o plíjmy. Nepropaguji . nárok
na zisk" . To, zda prO'najímatel dosáhne
skutečně zisku či nikoliv je jen jeho starost.
Nejvýše lze hovolit o .možnosti dosaženi
zisku".
Aby majitel domu mohl poskytovat službu
bydlení řádně , musí být skutečným pánem
svého majetku. Nenamltám proti ochraně
nájemníků zajištěné tím, že výpověď z nájmu
lze dát pouze z kvalifikovaného důvodu .
Nesouhlasim však s ůpravou, která
majitele fakticky zbavuje práva rozejlt se s
nájemníkem, který neplatl nájemné, nebo
notoricky narušuje klíd a pofádek v domě.
Takový nájemník nepoškozuje jen majitele,
ale tak čí onak obtěžuje I ostatni uživatele
bytů. Je nemorálnl, aby takovému
nájemníkoví musel pronajímatel obstarávat bytovou náhradu, resp. čekat í několil
let na rozhodnuti soudu. Podpolil bych však
Máme novou vládu s novými sliby. Ale máme taky starý přísloví,
který řfká, že sliby se slibují a blázni se radují...
Kreslí O.
Krupička
úpravu, podle niž by majitel musel poskytnout
bytovou náhradu a třeba i odstupné, pokud
důvod výpovědi nebyl jednoznačně na straně
nájemníka.
Družstevn[ bydlení nemá problémy s
nájemným, neboť tam odjakživa platí/o, že
provoz sí musí družstevnIcí platit sami.
/Dokončeni na
následující dvoustraně/
Český stát a bydlení
/Dokončeni
z pfedcházejícl strany/
stanovy družstev do jisté mlry umožňuji zbavrt
se člena , který se chová nepfijatelně .
Problematika rozvoje bytových družstev
spočívá v potfebě dosažení co nejširšl
dostupnosti bytu nově budovaných v
družstevni formě . To nelze zajistit bez určité
mlry pomoci státu (dotačnl, daňové apod.).
Bydleni v druistevnlch bytech bude pro
členy vidy alespoň o něco levněj!1 než ve
vystavbě, která bude investována
podnikatelem, byť s !irokou finančnl
pomoci státu. Pflčina je prostá - družstvo
nehospodafl s bytovými domy jako s
kapitálem, ale jako se "spotfebnl věcI".
Nefešení vztahu u nájmu bytu patnáct let po
revoluci se již nedá omlouvat tím, že se neví,
jak bude naše společnost orientována. Stálé
pfehllžení uvedených problému zpusobilo, že
podnikatelská sféra nájemnl byty nestaví,
.:
puvodně
založený program sociálnlho bydleni
u obcl se zneuživé a stát složitě podporuje
vlastnickou výstavbu i pro rodiny, které na to
nemaji a pak se zcela nepfiměleně a
dlouhodobě finančně zatěžuji. Nezapojeni
soukromého kapitélu do rozvoje bydleni je
pochop itelně na škodu věci.
4, Jak dál v nájemním bydlení
Dalši plošné procentnl deregulace nájemného
nemajl smysl. Je nejvyMI čas plejít na nový
systém , oplený o kapitálovou stránku
bytových domu. Umožněni logického režimu
tvorby néjemného však nestači. Současně je
tleba vyleM právni vztahy a "sociálni slt'".
Rozhodně je tleba veškeré sociálnl pomoci
adresovat výhradně na konkrétní osoby či
rodiny. To platí i u výše uvedených "domu
zvléštnlho určeni ', neboť tam je již pledem
stanoveno, pro jaké konkrétní skupiny
obyvatelstva je toto intervenované bydleni
určeno . Při poskytováni peněinlch
.
Soud: Trh s byty mizi za obzorem
Problém přetrvávající regulace nájemného už se dostal i k soudu. Majitelé domů a s
nimi i celý trh s byty včera utržili dalši porážku, Soud odmitl uznat žalobu dvou majitelů
nájemního domu v Praze, kteří chtěli po státu náhradu škody vzniklou regulací
nájemného, a dal za pravdu ministerstvu financí. To je nyní na koni - může tvrdit, že
majitelé domů v Česku nejsou nijak diskriminováni a že žádný zákon o nájemném,
natožpak úplné uvolnění nájemného není·potřeba.
Majitelům domů asi opravdu nezbývá než se obrátit na evropské soudy, jak už včera
oznámili. Může to být jen ku prospěchu nás všech. Přetrvávající regulace nájmů totiž
vytváří černý trh, značně znesnadňuje stěhováni za prací a mladým lidem velice ztěžuje
přístup k cenově dostupnému bydleni. Že o tom nechce slyšet vláda a parlament,
jsme si už zvykli. Ale že jsou hluché a Slepé i soudy, to je smutná novinka.
Zamrzlý zákon o nájemném
• pfedpis o výši nájemného chybf od listopadu 2002, kdy Ústavnf soud zrušil cenový
výměr ministerstva financí
• vláda okamžitě vyhlásila cenové moratorium na nájemné, to však bylo soudem
v bfeznu 2003 zrušeno
• od té doby je možno nájemné zvyšovat jen dohodou mezi majitelem
a nájemnfkem, v prípadě sporu rozhoduje soud
• zákon byl mezitfm několikrát v parlamentu, avšak ke shodě nedošlo
• v únoru 2004 se koalice shodla na růstu nájemného tfikrát po deseti procentech ,
avšak ani tento návrh parlamentem neprošel
• problematika regulace nájemného má ve svých plánech i nová vláda, nově
jmenovaný ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek pfipustil , že se dajf čekat jen
drobné úpravy
"ta/obci obvinili ministerstvo financí z nečinnosti. Podle mých informaci však nebylo nečinné,
pfedložilo do parlamentu zákon o nájemném a nemůže za to, že byl zamítnut, " vysvětlila
zamitavý posudek soudkyně Mária Sinevičová. Dodala, že majitelé domů maji navic
možnost obrátit se na soud, pokud nejsou s to dohodnout se s nájemnikem na zvýšeni
činže. "Pokud vyšší nájemné odůvodni zvýšenými náklady, například na nutné investice
do domu, soud jejich žalobu pravděpodobně uzná," mini Sinevičová .
'Finančni nahrada, kterou žalobci po státu žádali, čini 3520 korun měsičně od 1. ledna
2003. Castka je rozdilem mezi regulovaným a rovnovážným neregulovaným nájmem.
Regulované nájemné v hlavním městě dosahuje nejvýše 37 Kč za m' měsičně. Rovnovéžné
nájemné je podle studie Akademie věd CR u daného bytu 67,60 Kč za m' měsičně . Podle
realitnich kanceláfi čini cena za pronájem panelového bytu více než 100 Kč za m2 měsičně .
Podle advokáta Jaroslava Procházky, který majitele zastupoval, je tuzemské právo ve
; prospěch nájemnlků. "Stát vytváři napě/i ve vztahu mezi majileli a nájemci a podporuje
cemý trh s byty, • uvedl Prochazka.
Deník Směr 5.8.2004
t]4.
pflspěvků na
nájemné doporučuji způsob,
v němž občan nedostane penlze do ruky,
ale jsou jimi pňmo hrazeny náklady bydlenI
(např. část nájemného). Dosud i neplatiči
mohou občas dostat pomoc.
Zvažme vytvofenl programu podnikatelské
výstavby nájemnlch bytu, u nichž by byla
smluvně upravena regulace nájemného, a to
buď dlouhodobě nebo s néběhem néjemného
z věcně usměrněného na tržnl (na pl. během
10 let) s lim, že podnikatel by na základě
takové smlouvy zlskal od stétu úměrnou
pomoc na výstavbu. Takto stavěné domy by
usnadňovaly obyčejným lidem dopracovat se
postupně na úroveň plljmu poVebnou pro
určitou úroveň bydlen i, a to aniž by se
zadlužovali. Současně by systém výrazně
snižil rizika podnikatele, který by měl v prvních
letech zvýhodněné postaveni na tmu bydleni.
Podobné programy v zahranič l existuji a
rozhodně majl svuj význam.
5. Bytová družstva
Bydleni v družstevnich bytech je specifickou
formou nájemního bydleni a byla mu v
posledni době věnovéna jisté mediélnl
pozornost, podobně jako problematice
možnosti vzniku neziskových bytových
společnosti. V rámci procesu prodeje
zejména obecnich bytů se v poslednl době
akcentuji prodeje domů dosavadním
nájemnlkům Jako družstvu. Tento model je
pro prodévajicl obec organizačně výhodný,
ale na straně kupujlclch vede zpravidla k
vytvolenl domovniho družstva , které je
valnou většinou vice méně nahodilým
seskupenlm amatérů, zatížených společnou
povinností splatit za určenou dobu kupní cenu
domu - i když relativně nizkou. Varuji pled
nadšenlm diletantu, ktefi netu!í do čeho
jdou. Pokud je jim pomoci (asociace vlastniku,
svazy družstev apod.), bylo by velmi zéslužné,
aby se tak stávalo. Pozdnf vystflzlivěni muže
být velmi drahé . Družstva vlastnlků
zabezpečují
správu domů
s vlastnickými
byty a nejsou tedy bytovými družstvy v
původnlm smyslu. Měla by být proto od
bytových družstev, jež jsou sama vlastniky
bytových domů, vždy odlišována.
Tyto úvahy nemajl za cil deklasovat bytové
družstevnictví. Naopak. V situaci , kdy neni
pravděpodobné , že v dohledné době dojde k
oživeni v oblasti standardniho nájemniho
bydleni , hraje bytové družstevnlctvl
nezastupitelnou roli a jako jedna z
funkčních forem ře!;enl problému bydleni
si plně zasloužl obnoveni systému pomoci
při výstavbě družstevnlch bytů. Je pravdou,
že v bytovém družstvu je hospodaření s byty
neziskové. To by ale nestačilo . Podstatné je,
že bytové družstvo s prostledky vloženými do
pollzenl bytového domu hospodalí nevratným
zpusobem. Zni to podivně, ale takto s
vloženými prostfedky hospodalí téměl všichni
vlastnici rodinných domu uživaných pro vlastni
bydlení. Nenévratné hospodaleni v zésadě
znamené , že stavebn ík nepovažuje
prostledky vložené do stavby za obchodnl
kapitál a nijak je nezúročuje a ani se nesnaží
je postupně uvolňovat (získávat zpět) . Avšak
pIi lédné údržbě a prováděn í cyklické
modernizace (po 15 až 20 letech) se
nemovitost zpravidla déle zhodnocuje a
vložené prostledky svoji hodnotu ve značné
míře zachovávají.
Základním problémem úspěšností
bytového družstevnictví je systematické
ošetřováni bytových domů. To stojI peníze.
Proto také nájemné v družstevn/ch bytech
nemůže být nijak nizké - i když bude znatelně
nižší než v tržních nájemnlch vztazlch. Nen/
proto možné bytové družstevnictvi
považovat za formu sociálniho bydleni.
6. Sociální bydlení
Sociální bydlení, nebo lépe bydlení pro ty, kteří
nejsou dlouhodobě schopni řešit svoji potřebu
bydlení, nutně vyžaduje to, aby nájemník v
nájemném:
a) nehradil odpisy a kapitalizaci prostředků
vložených do výstavby,
b) spoluvytvárel fond oprav pouze ve výši
běžné údržby,
c) přisplval pouze na úsporně zajišťovanou
správu domu.
Nájemnlk v sociálním bydlení může být často
(někdy přechodně) navíc ještě adresátem
individuální peněžní sociální pomoci.
Sociální bydlení může zajišťovat pouze stát
(doplňkové charitativní společností), i když
nemusí takové domy sám provozovat. Pro
úspěšnost tohoto záchranného systému je
důležité, aby bydlení v sociálních bytech bylo
chápáno spíše jako ubytování - třeba
mnohaleté (bez nároku na výměnu či přechod
nájmu na další osoby). V sociálních bytech
by měly bydlet jen rodiny prokazatelně
nemajetné (žádné auto či chata apod.). Při
dosažení vyšších než limitních příjmů
(stanovených zákonem) by se měly takové
rodiny vystěhovat. To se v zahraniči zpravidla
řeší tak, že při překročení "sociálního limitu"
příjmů se jim zvyšuje automaticky nájemné
úměrně nárůstu příjmů a tím jsou nájemníci
stimulování k tomu, aby byt uvolnili.
7,
Závěrem
Vytváření funkčního
systému rozvoje bydlení
je proces dlouhodobý a tvorbu bytové politiky
státu považuji dokonce za proces
permanentni. To je v pořádku. V pořádku
však dle mého názoru není to, že řešeni
řady problémů se stále odkládá, respektive
se příj/mají polovičatá řešen/o Nájemní
bydleni j e jednou z významných forem
PLASTOVÉ OKNO ...
Protože máme plastová okna v domech, je nejvyšší
jejích běžné údržbě.
čas říct
si pár slovo
Plastové okno je v podstatě bezúdržbová část domu, í když ne tak doslova. Myšlenaje tím
skutečnost, že nevyžaduje žádnou zvláštní péči jako jsou ochranné nátěry či pravidelnou
výměnu opotřebených dílů.
Co tedy plastové okno vyžaduje?
Nejprve je nutné zdůraznit, že samotný plast se nesmí mýt žádnými
chemickými prostředky či pOUŽívat agresivní odmašťovače nebo
rozpouštědla.
Není také vhodné použít jakékoliv brusné pasty, i když jejich výrobci slibují "šetrnost a
ohleduplnost". Vždy se vyplatí více opakovaných "drhnutí" mýdlovou či jádrovou vodou a
hadrem než jednorázové chemické či mechanické poškození povrchu plastu. K plastovému
rámu je prostě nutné se chovat jako k jakémukoliv jinému lakovanému povrchu, jen tak
zajistíte dlouhou barevnou stálost a odolnost proti slunečnímu záření.
Logicky nejchoulostivější a nejnamáhánější částí okna je kování a závěsy. Dolní závěs
bývá navíc nastavitelný výškově i směrově. Po montáží oken bývá obvyklé, že si rámy v
okenním otvoru tzv. sednou, většinou tak po 2-3 měsícich. Po této době je vhodné nechat
závěsy oken opět seřídit, slušná montážní firma má toto automaticky v ceně a počítá s tím.
Vhodné je to také vždy po první zimě. Dále je důležité upozornit, že samotné kování oken
je mechanická část, která se musí minimálně jednou ročně mazat! A to obvykle zase po
zimě. Většina výrobců má dokonce pravidelné mazání kování jako podmínku držení záruky.
Mazaci otvory jsou obvykle na kování označeny, používaný olej by měl vydržet obvyklé
rozmezí teplot, netuhnout a netvořit s prachem brusnou pastu. Konkrétní typ mazadla
budeme sdělovat podle vyjádření výrobců kování.
Při dodržování těchto jednoduchých pravidel by neměl být problém zajistít životnost
plastových oken a kování minimálně po dobu garantovanou výrobcem a montážní firmou .
Zpravodaj OSBD Česká Lipa
... no~ prvek na údržbu
uspokojováni potřeby bydlení prakticky pro
všechny sociální vrstvy obyvatelstva. Tímto
nijak nechci preferovat nájemní formu bydleni.
Mám snahu přispět k tomu, aby už konečně
nebyla variabilita možností uspokojování
potřeby bydlení nadále administrativně
omezována a byla tak dávána rozumná
příležitost řeš i t potřebu bydlení všem vrstvám
obyvatelstva . •
Úřad práce
informuje
Úřední hodiny se od července mění
Od 1. července t.r. došlo z rozhodnutí
Ministerstva práce a sociálních věcí ke
sjednocení úředních hodin na všech úřadech
práce v České republice. V souladu s touto
celostátní úpravou je Úřad práce v
Teplicích od července pro veřejnost otevřen
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v
úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin.
Tato úprava úředních hodin se týká také
odbonu státní sociální podpory ve Vrchlického
ulici v Teplicích.
Pro žádosti se musí na sociálku
Kluci, to stádo přeci musíme sehnat dohromady•••
Mirek Fojtík
Úřad práce v Teplicích oznamuje žadatelům
o dávky státní sociální podpory, že žádosti o
sociální příplatek a příspěvek na bydlení
nejsou od 1. července rozesílány poštou.
Klienti si tyto žádosti mohou vyzvednout na
Úřadu práce v Teplicich, odbor státní sociální
podpory ve Vrchlického ulici. Žádosti jsou k
dispozici také na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věci </lhttp:!
/www.cz>. oddíl "Formuláře SSP".
~ 5.
lodžiových zábradll je nutné ponechat
dostatečný
POZNÁMKY
Hlavním posláním bytového družstva je hospodařit s byty a domovním fondem, starat
se o jejích správu, údržbu a optimální využití v zájmu jeho členů.
Jako obyvatel družstevního bytu BD Družba Ústí nad Labem, delegát samosprávy a
jeden z členů autorského týmu, který zpracovává projektové dokumentace sanací a
zateplování bytových domů a energetické audíty, se zúčastňuji celé řady jednání a
schůzf jak se samosprávamí, tak i s vedenfm několika bytových družstev. Při těchto
jednáních zjišťuji, že družstevníci, často však i někteří zaměstnanci bytových družstev,
mají některé neůplné, nepřesné a zkreslené informace o stavu bytových domů,
nutnosti a postupu oprava použfvaných technologíích. Domnívám se, že problematika
údržby naší ch bytových domů zajímá velkou část družstevníků, a proto se pokusím
co možná nejobjektivněji a nejstručněji odpovědět na nejčastějšf dotazy a uvést na
pravou míru některé nepřesnosti.
k sanacím panelových domů
Nutnost provádění sanací
statickém
Vlastník budovy je podle Stavebního zákona
povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním
stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požáru a
hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu
znehodnoceni nebo jejího vzhledu a aby se co
nejvíce prodloužila její životnost.
Vlastníkem bytovych domů je bytové družstvo v
čele s představenstvem volenym na~imi
delegáty. Pfedstavenstvo je proto právně
odpovědné za technický stav bytových domů
a je jeho povinnosti zaji~ťovat opravy a
rekonstrukce domů v souladu se Stavebnfm
zákonem. Běžní družstevnici - obyvatelé
družstevn(ch bytů nejsou ze zákona odpovědní
za technický stav objektů a neměli by proto
rozhodovat o velkých opravách domů. Musí být
však přesvědčeni o tom , že vedeni družstva a
jeho zaměstnanci dělají pro údržbu domů v~e
lodžiových zábradlí,
zatepleni obvodových stěn a střechy a výměny
potřebné , v odpovldajlcl kvalitě a za přiměřené
ceny. V těchto věcech by mělo bYt hospodařeni
a rozhodování vedení družstva a jeho
zaměstnanců velmi průhledné, vždyť všechny
opravy v domech nakonec platrme my,
družstevníci a nikoliv zaměstnanci , ktefí opravy
připravuji pro rozhodnuti představenstva .
Potřeba
Tepelně
zateplení objektu
izolační
vlastnosti obvodových
konstrukci bytových objektů jsou od roku 1962
požadovány v CSN 73 0540 Tepelná ochrana
budov. V této
normě ,
která byla novelizována v
letech 1964,1977,1994 a 2002, jsou uvedeny
požadavky na tepelně techni.::ké vlastnosti
obvodových stěn , střech , oken , vnitřních
konstrukcí apod.
Panelové domy byly realizovány podle norem z
let 1964 a 1977. Od roku 1977 byly
zpřlsněny
požadavky na součinitel prostupu tepla (základní
veličina pro posouzeni spotřeby tepla a vytápěni
budovy) pro železobetonové obvodové stěny asi
2,3-krát, pro dřevěné obvodové stěny v lodžiích
některých domů téměř 3-krát, pro ploché stlechy
2,1·krát apod. Z uvedeného vyplývá, že žádný
z bytových panelových domů v původním
stavu. ani
z poslednlho obdobi výstavby.
normové podmfnky a
nesplňuje současné
bude nutné drive či později provést jeho
komplexní zateplení lj. zateplení obvodových
stěn, střech a vnitřnlch konstrukci, výměnu oken
a balkonových
dveří
apod.
Komplexnost sanací
.optimální
postup
sanace
a zatepleni
obvodového plMtě bytového objektu spočlvá ve
tl 6.
zajištění
obvodových
stěn
a lodžií
včetně případné výměny
oken. Komplexnl sanace obvodového
pláště
nejoptimálnějSí
nákladů ,
z hlediska celkových
prostor pro
opačném prípadě
je
členění sanace celkové náklady
prinejmenším v průběžném růstu cen ,
v detailech napojení jednotlivých fází sanace a
několika projektových dokumentacích.
Kvalitně a komplexně prováděná sanace
jakékoliv
navy~uje ,
obvodového pláStě je finančně náročná (150250 tis. Kč na byt) přesto byla již i v Ústl nad
Labem realizována.
V prlpadě provádění částečné sanace je vhodné
provést celkovou sanaci ucelené části objektu
např. obvodových stěn včetně lodžii, strechy
apod. V připadě, že bude provedeno napr. jen
dodatečné
zateplení, v
bude nutné zábradll
opět
upravovat a vytváfet nové ukotvenI. Podobných
príkladů je možné najít celou fadu.
Zateplení obvodových stěn nebo výměna
oken
Jak již bylo uvedeno, optimálnl je komplexnl
sanace obvodového
pláště včetně
zateplení a
že je nutné rozhodnout
zda provést zateplení nebo výměnu oken, je
výměny oken. V případě ,
nutné důkladně zvážit výhody, nevýhody a rizika
obou re~enr.
Výhodou zatepleni obvodových stěn je kromě
úspory energie - teplotní a vlhkostnl stabilizace
obvodového plá~tě , omezeni trhlin mezi
obvodovým plá~těm a vniHnimi nosnými
stěnami, zabránění zatéká ni do interiérů.
Dokonalé zateplení je důležité i pro zabránění
vzniku plísní v bytech . Nevýhodou je častá
nemožnost dokonalého zatepleni ostěn l,
nad praží a parapetů oken.
Výhodou výměn oken je úspora energie a
zlep~ení zvukově izolačních vlastností.
Podstatnou, rozhodujfcf a mnoha investory
ověfenou
nevýhodou íe nebezpečf
rozsáhlého výskytu pl/snl v mnoha bytech
domu s vyměněnými okny. Plísně jsou
způsobeny kondenzací vodní páry na chladných ,
nezateplených detailech obvodového plá~tě .
Velká část obyvatel nenl totiž zvyklá dostatečně
větrat, chce Setřit náklady na vytápění a nová
těsná okna j pfes určité úpravy oken pro
spárovou infiltraci nezajistí dostatečné větráni
bytů .
To, že je možné okna dodatečně vyměnit i v
zatepleném objektu bylo ověreno u mnoha
staveb. Pfi výměně oken lze provést rovněž
dozateplení ostění, nadpražl a parapetů oken.
Jak je zajištěna pohotovostní
péče?
v Teplicích nadále funguje pohotovostní péče - praktický lékař, došlo ke změně
sídla - nyní je to v ulici U Nemocnice 3065, naproti lékárně Flora (tel. 417 519
721 - dospělí; 417 519 722 - děti), a to pondělí-pátek 18.00-21.00 hod. ; soboty,
neděle a svátky 9.00-20.00 hod., poledni přestávka 13-14 hod.
V případě vyhlášení epidemie je pohotovostnl péče zajištěna do 7.00 hod .
následujlcího dne.
V Duchcově je pohotovostní péče (praktický lékař, tel. 417 835 180; 417 514
711-ůstř. ) zajištěna následovně: pondělí-pátek 17.00-7.00 hod.;soboty, neděle
a svátky - nepřetržitě.
V Bílině (tel. 417 823 745) v pondělí-pátek 17.00-22.00 hod. ; soboty, neděle a
svátky - 8.00-20.00 hod.
Pohotovostní péče slouží k řešeni náhlých onemocněni či zhoršeni zdravotnlho
stavu.
Stomatologická oblastní pohotovostní péče je zajištěna v ordinaci Ústí n.L.
(Masarykova nemocnice /stará nemocnice/, Pasteurova 9, tel. 477 113413).
Ordinačnf hodiny jsou o vfkendu a ve svátek od 9.00 -18.00 hod.
zatepleni obvodových stěn bez opravy
lodžiových stropních panelů a případné výměny
lodžiových zábradlí , může dojít k poškozeni
zateplovaciho systému padajlcími částmi betonu
z lodžiových stropních panelů a jeho znečištění
stékající rzi z korodujlcího zábradlf. Dodatečná
výměna lodžiových zábradll v zatepleném domě
obvykle neni možná bez po~kozenl
zateplovaciho systému. pri samostatné výměně
Rozdíly v
tepelně izolačních
systémech
Pro velkou část družstevníků, ale bohužel i
některých technických zaměstnanců BO Družba,
jsou v~echny systémy vnějŠích kontaktních
zateplovacích systému (tedy těch systémů .
kterými se v poslednlch letech provádí zatepleni)
shodné a Ii~í se pouze cenou. Ve
se v~ak velmi podstatně li~í svými
mechanickými vlastnostmi, odolnosti, životností
v
podstatě
skutečnosti
a při různ ých tloušťkách tepelné izo lace i
dosažitelnou úsporou tepla .
Pro mechanické a fyzikální vlastnosti a životnost
tepelně izolačnlho obkladu jsou rozhodujlcl
vlastnosti výztužné vrstvy a omítky, tj . vnějších
vrstev nad tepelnou izolací. Velm i zjednodušeně
lze ríci , čím více disperzních polymerů a dalších
chemických látek je ve vnějšlch vrstvách, tím
má tepelně izolační systém lepši mechanické
vlastnosti, odolnost proti změnám teplot a proti
mechanickému poškození (i úmyslnému), ale je
také dražší. Systémy vice na bázi cementu s
nižším množstvlm disperznlch pojiv mají vyMl
prostupnost pro vodní páry (vlastnost pro
panelové domy s paronepropustným obvodovým
pláštěm ze železobetonu a s tepelnou izolaci z
pěnového
polystyrenu jen málo využitelná) ajsou
levnější .
Pro jejich nižší mechanickou odolnost
a nižší pružnost jsou však vhodnějšf sprše pro
zateplování rodinných domků .
Při srovnatelných pOdmlnkách tj . tloušťce a
rozsahu tepelné izolace, stejném řešení detailů
a oplechováni , shodné ceně za realizaci a ceně
lešení je rozdll mezi dražšími a nejlevnějšlmi
zateplovacími systémy do 20% celkové ceny při
třetinové až poloviční životnosti zateplovacího
systému .
Správa bytového fondu je nikdy nekončicí úsm.
Po zatepleni obvodových stěn a sanaci lodžii je
postupně nutné provést sanaci a zateplení
střechy, reko nstrukci výtahů , výměnu oken ,
úpravy elektroinstalace a dalš lch vnitřních
rozvodů atd .
Z vlastnlch zkušenosti mohu zodpovědně
prohlásit, že naše bytové družstvo Družba patrí
nejen v Ústeckém kraji, ale i celé Ceské republice
mezi nejaktivněj š í v rozsahu prováděných oprav
a mezi neúspěšnější v získávání státních dotací
na opravy bytových panelových domů. Vět~ina
členů představenstva a nejvyššlho vedení BD
se v tomto ohledu chová velmi zodpovědně a
ve prospěch nás družstevn í ků .
Totéž ovšem nemohu prohlásit o někte rých
zaměstnancl ch na nižšlch řídicíc h úrovních. Tito
lidé jsou často pod ekonomickým tlakem
samospráv, ovlivňováni neobjektivními
informacemi určitých realizačních firem a
výrobců a majl nedostatečné znalosti a
zkušenosti s použ ívanými technologiemi a
výrobky. Z toho občas pramení , ve snaze pomoci
samosprávám a jejich domům , některé nekvalitní
a nekoncepčnl opravy domů . Stále však platí a
platít bude, že nejsme tak bohatl , abychom si
mohli kupovat levné věci.
V~em ,
ktell tento
konce, dě kuji .
člá nek plečetli
celý až do
Ing. Petr Svítil
Zpravodaj BD Družba Ústí n.L.
blezen 2004
Člověk, který se ocitne v tisni a nemá na nájem nemusí být neplatič. Je to
družstevnlk, který momentálně nemůže na určitou dobu pokrýt náklady
spojené s bydlenim, nic vic.
V okamžiku , kdy má družstevník problémy, může prijit na družstvo a situaci nahlásit. Platby
se dajl upravit splátkovým kalendálem. Dluh sice vzniká, ale je také postupně , byt' po malých
částkách, umorován. Družstevník platí nájem v omezené mlre.
Do takové situace se může dostat rodina , kde se oba dospělí ocitnou bez práce. V tom
okamžiku nastupuje stát, který v sociálních dávkách pamatuje také s príspěvkem na byt a
tím bfemeno nezaměstnaného významnou měrou snižuje. Je ale potfeba , aby družstevník
začal krizovou situaci re~it ihned. Chtít po státu sociálni dávky na byt již jako dlužník, když
nezaplatl několik nájmů , se nevyplácí, protože jednou z podmínek sociál ni ho príspěvku na
byt je potvrzení od správce bytového fondu , že žadatel nedlužl za nájem.
An í neplatič není bez šance
Neplatičem se stává družstevnlk teprve v okamžiku , kdy odmítne pomoc ze strany družstva,
protože splátkový kalendáf je významnou pomocí . Družstvo s dlužníkem po celou dobu aktivně
jedná. Potom zpravidla dlužníka několikrát napomene, že nezaplatil pflslušné poplatky, dále, že
mu hrozí nebezpečí, že bude vyloučen z družstva. Následuje vyloučení z družstva a žaloba k
okresnímu soudu. Mezitím ještě zpravidla někdo z družstva neplatiče navštfvi doma, aby s nim
osobně promluvil. Žalobu k soudu zpravidla družstvo podává po třech měsících , za které dlužl
družstevník poplatky. Ale přitom ještě není všem dnům konec. Měli jsme prlpady, kdy dlužníci
minutu po dvanácté zaplatili všechny dluhy, žaloba byla stažena a byl i znovu přijati do družstva.
Z toho je vidět , že když se lidé domluvi, tak jde vše.
A šroub se utahuje
Pokud se některý družstevník změní na notorického neplatíte, bytové družstvo přistupuje k
odpojení napr. teplé vody. Tím dlužnfk ušetfl na nákladech za teplou vodu.
Pomáhá zveřejnění jmen neplatičů? Záležr na povaze každého dlužníka. Někdo si teprve v
okamžiku zveřejnění uvědomí , že si tim vlastně dělá ostudu , tzv. se probudí. Z toho hlediska je
důležitým faktorem i tlak okotl, družstevníků , kteri s ním v domě bydlí . Některl konečně začnou
naslouchat, hledají možnosti jak a uzavfou napr. splátkovy kalendář . Ale podepsáni splátkového
kalendáře ještě neznamená nic víc než podpis. Známe dlužnfky, ktetí slavnostně podepsali
splátkový kalendář několikrát , zaplatili jednou dvakrát, nebo vůbec ne a jejich život šel dál v
kolejích zasloužilého neplatíče . Svým způsobem zveřejněnim jmen dostávaji dlužníci ještě šanci ,
protože to je doklad, že se o ně ještě staráme, že s nimi chceme vstoupit do dialogu. V okamžiku ,
kdy se ocitne dlužnik před soudcem a žádáme , aby byl vystěhován bez náhrady, nebo pouze do
přístřeší , náš zájem přebírá a rozhoduje soud . A náhle má dlužnlk velmi nepříjemný pocit.
Naše družstevníky jistě zajímá jak postupujeme proti největším neplatíčům, které
dnes v družstvu máme. Tento dluh nese na svých bedrech bytové družstvo· tyto
peníze prostě v rozpočtu chybí. Takovéto případy lze řešit jedině exekučním
vyklizením bytu. Zvláště, když družstevnik nemá O jakékoli řízení zájem , v bytě
náhodně přespávají "pochybné existence" a případ musí bytové družstvo řešit
žalobou u okresního soudu. Na adresu soudu je třeba ještě podotknout, že žaloby
jsou řešeny v poměrně přijatelných časových termínech , na rozdíl od minulostí,
kdy byla práce soudů o dost pomalejší.
Ing. S. Hakrová,
člen představenstva
Upomínat není povinnost - hlídejte si proto své platby
Upomínání na dlužné nájemné není povinností družstva. Každý nájemce by si tedy měl, ve vlastním
zájmu, své platby sám hlídat a kontrolovat, aby se vyhnul nepříjemným nesrovnalostem, platbám
poplatku z prodlení a pod. Pokud např. nájemce čeká, že jeho nedoplatky srovná vyúčtování
topných sezon, bývá nemile překvapen, Za každý den z prodlení mu z dluhu nabíhá poplatek z
prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky. Konečný dluh tedy může být po patřičné době i
několikanásobně vyšší než původní dlužná částka , Výše poplatku z prodlení je dána § 2 Nařízení
vlády č. 142/1994 Sb., ze dne 8.6. 1994 a tento poplatek je nájemce povinen uhradit dle § 697
Občanského zákoníku.
Irena Pálková, ekonomický úsek
~ 7.
Zaměstnanost
a hospodářství v regionu
Teplice - Zlepšení hospodáfské a
sociální situace v regionu i zaměst­
nanosti a lepšI motivace kjejlmu sníženI
bylo pfedmětem diskuse mezi ministrem
financl Bohuslavem Sobotkou a politiky
Ústeckého
kraje v Hotelu Prince de
Ligne v Tepliclch. Za masivnější podporu státu
pro hospodáfskou
prosperitu
regionu se
zasadil první
která tkvi ve vzdělanosti, " pripustil
Foldyna s konstatován lm , že v této
oblasti má severočeský region
nedostatky. Ministr financl se za pomoc
od státu v rámci dopravní infrastruktury
náměstek
hejtmana
Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna .
"Upfednosťuji další rozvoj dopravní
infrastruktury a tvorbu lidských zdrojů,
postavil s tím , že je třeba ji financovat z
fondu dopravy. K oběma záležitostem
se vyjádril i pfedseda Krajské
hospodáfské komory Jan Horák, podle
něhož je třeba dopravu na severu fešit
a aktivnl podporu zaměstnanosti
posouvat směrem nahoru standardn í
výchovou a vzděláván lm.
Deník Směr 7. 9. 2004
Pracovnice dostanou
pepřové spreje
Most - Agresivita některých klientů
Stavebního bytového družstva
Krušnohor roste . Úfednice jsou v
ohrožení. V kancelárrch se proto majl
do konce roku objevit nerozbitná skla ,
každá pracovnice bude tlačítkem
napojena na centráln í alarm a do kapsy
dostane pepfový sprej nebo elektrický
paralyzer.
"Agresivita lidí zcela neskute6ně
narůstá," rrká František Ryba, ředitel
družstva.
Opatrenl se týká osmi nejnavštěvovanějš l ch kancelárí. Ryba
priznává , že policii dosud nevolali .
napadené úřednice zachraňovaly jejich
kolegyně.
Deník
Směr
31 .8. 2004
Karneval vysokorychlostní' internet
..
OPRAVDOVA RYCHLOST:
SWŽBA
RYCHLOST
•
PREMIUM TURBO
•
TURBO
•
LlGHT
2000/150 kbps
1 000/150 kbps
150/50 kbps
'Cena pro zákazníky kabelové televize.
www.karneval.cz. 844 115 116
~ 8.
CENA včetně DPH
1 790/1 590*
1 290/1 090*
690/590*
Kč
Kč
Kč
udělala
z družstev piráty
Novela
Kabelové televize osočují bytová družstva z televizního pirátství,
pokud pomocí společné antény chytají a distribuují licencované
televizní programy po domech. Podle novely autorského zákona
skutečně piráty jsou.
Kabelové televize vytáhly do boje proti
malým bytovým družstvům , která si
instalovala společné televizní antény. Na
ně chytají satelitní programy a vnitřními
rozvody je poskytují obyvatelům
jednotlivých bytů.
"z hlediska autorského zákona skutečné
piráty jsou. Jako zprostfedkovatelé této
služby obyvatelům domu jsou povinna
platiti poplatky jednotlivým vysílate/ům,
tedy majitelům televizních programů,"
vysvětluje Markéta Prchalová, ředitelka
České protipirátské unie.
Dodává, že to poškozuje vysílatele
satelitních a placených programů .
"Nejen, že za užiti programů neplati, ale
odlákávajl zákazníky legálním
kabelovým operátorům , ktetí tak
odvádějl nižší poplatky Ve světé je to
ojedinélé,
za
zprostfedkováni
televiznlch programů se Mžně platl,"
vysvětluje Prchalová.
František Lébl , právník Sdružení
bytových družstev a společenství
vlastníků , vysvětluje , že tato povinnost
vznikla až schválením novely
autorského zákona před čtyřmi roky.
" Předtím byli vlastníci společných
televizních antén z těchto poplatků
vyjmuti, stejně jako domácnosti
vybavené satelity. Usilujeme o to, aby
nyní projednávaná novela autorskěho
zákona družstva a společenství
vlastníků opět zbavila povinnosti plateb,"
řlká Lébl. Dodává, že majitelé domů byli
sice o nové povinnosti informováni
dopisem , ale je možné, že řada z nich o
tom ani neví.
Podle odhadů kabelových firem má
volně šířené programy ze satelitu téměř
každá desátá domácnost, která bydli v
družstevním bytě , a další dvě až tři
Zmatky kolem kabelů
•
•
•
bytová družstva provozující
antény by měla podle
novely autorského zákona platit
vysílatelům poplatky
společné
družstevníci tvrdí, že dříve měli
výjimku, která se omylem do
novely nedostala
usilují o změnu zákona, aby této
povinnosti byli zbaveni
procenta dokonce programy placené,
jako je například filmový kanál HBO. Do
rozporu se zákonem se tak dostává 12
až 13 procent členů družstev.
"Pokud by družstva chtěla své počínání
legalizovat, měla by se obrátit na firmu
Užívání parku a parkových ploch?
článek o možných přištích spolubydlicich (na str. 2) chci uvést, že
stanovení takzvaných mantinelů chováni, které jako občan vitám , je určení míst, kde
lze a kde nelze užívat parkových a travnatých ploch k pikniku, které zakazuji chůzi po
trávníku a volné poblhání psů .
V návaznosti na
Zkušenosti ze stavem trávnlků v $anovském parku, u Císařských lázní a u Lázeňského
domu Beethoven po loňském suchém létě a po pobytu lázeňských hostů na těchto
trávnících, donutily Teplický magistrát k osazeni značek s při slušnými povolujícími č i
zakazujicimi v í cejazyčnými pokyny a piktogramy.
Dodržováni těchto pokynů kontroluji dvoučlenné hlidky strážníků Městské policie. Lze
jen doufat, že uvedený počet strážn l ků a jejich vybaveni bude stačit k zajištěni takového
Zdeněk Neudert, člen představenstva
prostoru.
Zone Vision, která zastupuje v Česku
hlavní televizní satelitní programy,"
doporučuje Prchalová. Ta ovšem podle
zástupkyně firmy Aleny Blahovcové
uzavře smlouvu jen s družstvy, která
obdrží souhlas Českého telekomunikačního úřadu . Navíc musí
zaplatit minimálně tisíc korun měsíčně
za příjem jednoho programu pro celý
dům , pro jednu domácnost je to 5 až 20
korun měsíčně za jeden program plus
další poplatky. Nejnižší nabídky
kabelových televizí Karneval a UPC
začínají na 149 a 175 korun měsíčně
pro jednu domácnost.
Karneval chce
proti
zakročit
pirátům
Kabelové televize se chystajl přejlt do útoku.
Problémy s pirátstvlm totiž nabraly nový
směr. Nové formy televiznlho pirátstvl se
objevily v malých bytových družstvech. Ta
přes takzvanou společnou anténu začala
chytat nejen běžné české volné programy,
ale i satelitni programy, předevšlm z
Německa , včetně takových , které se v
tuzemsku mohou šířít až po zaplaceni
poplatků vysilateli.
, Společné televizní antény, takzvané STA,
figurují paralelně zhruba na vice než dvou
třetinách sítě Karneval. Považujeme je za
běžnou
konkurenci naší nejnižší
programové nabídky. Pokud však na STA
chytají i volné satelitní kanály, vytváři si tak
bytová družstva soukromé kabelové
rozvody," upozornil Dušan Jelínek,
marketingový a obchodni ředitel kabelové
televize Karneval Media .
Boj s podobnými formami pirátstvl je velmi
obtlžný . Velká družstva si podobné
obcházeni zákona nedovoll. Ale menší
družstva se domnivaji , že s malým
sdruženim nikdo bojovat nebude.
" Samozřejmě je situace jiná, pokud se přes
STA napoji i na placené kanály. To se
snadno odhall a rychle a jednoznačně
postihne. Takových připadů naštěsti moc
nen i, tak daleko problém obvykle
nezacházi," shrnul Dušan Jelínek.
Podle ředitelky České protipirátské unie
Prchalové si provozovatelé STA často ani
neuvědomuji , že jednaji protizákonně . Za
porušení autorskoprávnlch podpisů jim
přitom hrozi trest za přestupek či trestný čin .
Kabelové televize jsou ve svém taženi proti
pirátům čim dál úspěšnějŠí. A to předevšim
na severu Čech , kde padlo několik soudnich
rozhodnutí ve prospěCh poškozeného
Karnevalu. Odsouzeni piráti museli nejen
zaplatit Karneval Media způsobenou škodu ,
ale padly i podmínečné tresty ve výši od
dvou měsiců až po několik let.
Deník Směr 12. srpna 2004
Současná
úroveň výtahů
Dnešní úroveň výtahů v provozu výrazně
ovlivnilo období minulých 30-40 let, kdy v
rámci komlexní bytové výstavby byly
Instalovány pokud možno nejlevnější typy
výtahů, jejichž konstrukční provedení již v
době instalace vykazovalo minimálně
desetiletou technickou zastaralost Politika
státu k zajištění bezpečnosti provozu
technických zařízení s vysokým stupněm
provozního rizika 'byla postavena na
principech vycházejících z následujiclch
názoru:
1. Bezpečnost technických zařízení s vysokým stupněm
provozního rizika se může "vykontrolovat" opakovanými
prohlidkami. revizemi a zkouškami , proto neni nutné brát zřetel na
použité konstrukční řešení , a bezpečnost provozu zařízeni lze zajistit
organizačními opatřeními, např . návody, zákazy a příkazy.
2. Pokud provozované technické zařízení odpovídá
požadavkům předpisů platných v době uvedení do
provozu, jedná se o zařízení bezpečné a stupeň technického
poznání nehraje žádnou roli.
.-....r",,"",
'.'
yto principy, zapracované do právni úpravy zajištění
bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení v
podobě dosud platných vyhlášek Č . 18, 19, 20 a 21/1979
Sb ., vydaných Ceským úřadem bezpečnosti práce, poskytují
možnost plněni požadavků k zajištění bezpečnosti provozu
technických zařízení pouze formálním postupem a vedou tedy k
zabedbávání preventivní údržby.. Přitom je zřejmé, že prevence
údržby je svou podstatou založena na zvyšování bezpečnostní
úrovně cestou odstraňování nebo omezování výskytu
nebezpečných situací u technických zařízení obecně. tedy i u výtahů
v provozu.
V důsledku toho stávající výtahy, zvláště pak vyrobené před r.
1993, vykazují nízkou uroveň bezpečnosti a nezabraňuji vzniku
rizikových situaci vyplývajicích z existujících nebezpečí. Tuto
úroveň lze dokumentovat vyskytujícími se nedostatky i následně
vznikajícími nehodovými událostmi.
T
Mezi závady, které mohou vést k nebezpečným situacím,
lze zařadit:
- nadjižděni nebo podjíždění klece výtahu při zastavení ve stanici;
- proklouzává ni lan na třecím kotouči ;
- najetí klece na koncový vypínač zdvihu;
- samovolné zastavování při průjezdu klece stanicemi ;
~ 10.
- možná jízda zatížené klece při otevřených klecových dveřích;
- neseřízená podlaha klece;
- vůle v ozubení nebo uložení šneku převodovky;
- optřebené vodící čelisti klece nebo vyvažovacího závaží ;
- nespolehlivá funkce elektrických zařízeni.
Jejich vznik může být zapříčiněn nejen konstrukčním provedením
(konstrukční závady), ale také provoznim opotřebenim (provozní
závady), zejména při zanedbání preventivní údržby.
Pokud jsou konstrukční závady výtahu zdrojem nebezpečí a
nebezpečných situaci a z nich pramenicích provozních rizik, potom
jsou příčinou výskytu provozních poruch závady provozní, při kterých
dochází ke snlženl spolehlivosti nebo i k dočasnému vyřazení
výtahu z provozu . Velkou úlohu na vzniku provozních závad a jejich
předcházení sehrává prevence, spočívající v cílené, pravidelně
prováděné preventivní údržbě výtahu . Jedná se zejména o včasné
seřízení mechanismů , vymezování vůlí , výměnu opotřebených dílů ,
odpovídající mazání apod . Těmito činnostmi se dá výskyt
provozních závad snižit na minimum .
Závady konstrukční bývají způsobeny nedodržením požadavků
předpisů , předevšim technických .
Z hlediska příčin jejich vzniku lze konstrukční závady
kategorizovat do dvou skupin:
• první skupinu tvoří závady vzniklé při konstruování , výrobě nebo
montáži nedodržením požadavků předpisů platných v době uvedení
do provozu ;
• druhou skupínou jsou pak závady způsobené tím, že v průběhu
provozu nebyly na zařízení výtahu provedeny úpravy k dosažení
souladu s nově stanovenými požadavky předpisů, vyplývající zjejich
změn, případně z vydání předpisů nových .
Do první skupíny konstrukčních závad vzniklých nerespektovánim
a technických norem při konstruování popř. jejich
nedodržením při výrobě nebo montáži včetně stavebních prací, lze
zařadit dále uvedené závady:
- nedostatečná pevnost nosných prvků ;
- nedostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými částmi výtahu ve
předpisů
strojovně ;
- nerovnost vodítek klece a vyvažovaciho závaží ;
- zajištění klecových dveři v zavřené poloze bezpečnostním
spínačem, který nemá nucené vypínání.
Příkladem
závad druhé skupíny mohou být všechny nedostatky
zjištěné porovnáním dříve instalovaných výtahů s požadavky
současně platných předpisů a technických norem.Typické závady
pro danou skupinu jsou :
- osobní výtahy bez klecových dveří ;
- drátová, lanová, tyčová a trubková vodítka vyvažovaciho závaží ;
- výplně šachetních dveří nebo ohrazeni šachty ze skla s drátěnou
vložkou ;
- perforované materiály na ohrazeni šachet, nedostatečná výška
ohrazeni;
- uzávěrka šachetních dveří bez kontroly zajištění v uzavřené
poloze;
- nezávislé stykače ;
- ochrana bezpečnostního obvodu před náhodným spojením na
kostru.
Specifickými mohou být závady, které představují rizika nikoliv pro
osoby přepravované v kleci výtahu , ale pro obslužný personál
provádějící servis nebo pro inspekční pracovníky. Typickými
představiteli takových závad je chybějicí revizní jízda na střeše klece
výtahu nebo chybějici bezpečnostní zařízení v šachtě .
Co vyžadují nové předpisy
Současný trend pro instalaci nových výtahů a jejich návazného
provozu je ovlivněn technickým pojetím, filozofií a politickým
postojem Evropské unie k této oblasti. Přestože jsou výtahy spolu
s pohyblivými schody považovány za nejbezpečnější typ dopravních
prostředků, nelze srovnávat bezpečnost výtahů s ostatnímí
dopravnímí prostředky, např. s prostředky sílníční dopravy. Z
jednoduchého důvodu . V klecí výtahu nemá užívatel žádný vlív na
řízení použítého zařízení a nemá aní žádný kontakt s "vnějším
světem" . Musí mít proto absolutní důvěru v jeho bezpečnost.
Bezpečnost a jistota uživatelů výtah ů může být zajištěna pouze tehdy,
jestliže stávajíc! výtahy jsou řádně a pravidelně udržovány odborně
způsobilými společnostmi a jestliže technická úroveň je průběžně
zvyšována u dříve vyrobených konstrukcí výtahů na úroveň
vyžadovanou obvyklými standardy bezpečnosti, vypracovanými na
základě současného stupně technického poznání.
Z toho vycházi správa věcí veřejných při provozu výtahů v technicky
vyspělých státech. Ta se ztotožnila nejen s potřebou zvyšování
kvality provádění servisu, ale také se zvyšováním technické úrovně
stávajících konstrukci provozovaných výtahů. Proto byla v Evropské
unii tato řídicí technická činnost jednotlivých států promítnuta do
snahy o vytvoření jednotného prostoru, ve kterém vzniknou a budou
shodné, nebo alespoň podobné, příznačné technické vlastnosti
provozovaných výtahů. Proto bylo k uplatňování principu zvyšování
bezpečnosti provozovaných výtahů vypracováno nejprve
doporučení Evropské komise členským státům 95/216/ES , později
byla schválena mezinárodni metodologie analýzy provozních rizik
u výtahů Isorrs 14798 a na těchto základech byla vypracována
evropská norma EN 81-80.
Úroveň nových výtahů uváděných na trh , resp. nově instalovaných,
je na rozdíl od výše uvedeného doporučeni zcela založena na
požadavcích evropské výtahové směrnice Č. 95/16/EC . Požadavky
směrnice byly v CR zavedeny prostřednictvím Nařízeni vlády Č.
14/1999 Sb. , ktelým se stanoví technické požadavky na výtahy.
Jak nahlíží Rada evropského společenství na výtahy v
provozu, to podchycuje desetibodové doporučeni ke zvýšeni
bezpečnosti existujicích výtahů .
Evropská komíse ve svém .. Doporučení Č. 95/216/EC" ze dne
8. června 1995, ke zlepšení bezpečnosti existujících výtahů
doporučila členským státům:
1. Kde jsou existující zákony nedostatečné, pOdniknout veškerá
nezbytná opatření pro splněni požadavků tohoto doporučeni :
a) zajistit přiměřenou údržbu pro existující výtahy;
b)zvýšit bezpečnost těchto výtahů podle zásad uvedených v
příloze doporučeni.
2. Podniknout i dalši opatření , která nejsou uvedena v
jestliže je to v zájmu bezpečnosti.
přiloze ,
Co k jednotlivým bodům dOdat? Snad jen , že požadavek na
zvýšení bezpečnosti těchto výtahů podle zásad uvedených v
příloze doporučeni je řešen dále uvedenými 10 body, se kterými,
jak je patrné z poznámek, je žádoucí se vyrovnat i u výtahů
provozovaných v CR .
1. Vybavit klec výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy
klece.
V dřívějšlch předpisech byla povinnost vybavení výtahu
klecovými dveřmi stanovena pouze pro výtah o nosnosti vyšši
než 500 kg (CSN 27 4009 část 5 čl . 27) nebo v případech, kdy
čelnl stěna netvořila souvislou hladkou plochu (CSN 274300).
U nového výtahu je vybaveni výtahových kleci klecovými dveřmi
požadováno po zavedeni normy CSN EN 81-1, 2.
2. Kontrolovat zavěšení (lana) klece a případně tato nahradit.
Kontrola nosných lan je předmětem odborných prohlídek a
zkoušek prováděných pravidelně ve lhůtách stanoveých v CSN
274007.
3. Upravit pohon výtahu za účelem dosažení vyšší přesnosti
zastavování klece ve stanicích.
Dřívější předpisy připouštěly nepřesnost zastaveni +- 20 mm u
lůžkového výtahu a +- 50 mm u ostatnich výtahů . Současnými
předpisy je tolerance stanovena na +- 10 mm, k umožněni
použiti výtahu i osobami se sniženou schopností pohybu či
orientace, zejména pak na pojizdném vozíku (křesle).
4. Upravit ovládáni výtahu v kleci a ve stanicích k možnosti
použití výtahu osobami se sníženou pohyblivostí.
Jedná se o doporučení na výšku umistění ovladačů v dosahu
osoby na pojízdném vozíku a jejich značení. Dřívějšími předpisy
nebyla výška umistění stanovena, u nového výtahu vybavení
upravuje vyhláška Č . 369/2001 Sb.
5. Samočinné dveře doplnit indikátorem přítomnosti osob a
zvířat.
má zabránit sevření osob nebo zviřat
(motoricky) zavíranými dveřmi .
6 . Výtahy s rychlostí zdvihu nad 0,6 mls vybavít zachycovači ,
které při vybaveni zajistí přijatelné zpomalení.
Toto dopcručení je realizováno obměnou klínových zachycovačů
za zachycovače s tlumením nebo zachycovače klouzavé, jejichž
funkce odstraňuje nepřiznivý ráz klece pří zachycení.
7. Signalizační zařízení pro případ nouzového vyproštění
upravit způsobem umožňujícím stálé spojeni s vyprošťovací
službou.
Jedná se o požadavek na instalaci obousměrného
dorozumívaciho zařizeni , který byl zaveden nařízením vlády
č. 14/1999 Sb., resp. revidované CSN EN 81-1, 2.
8. Pokud existuje, odstranit použiti azbestu u brzdových
Indikátor
přítomnosti
samočinně
systémů.
U nově dodávaných strojů, jejich výměn , popř. výměn obložení
je požadavek selVisními firmami respektován a používán
materiál bez karcinogenních látek .
9. Na střeše klece instalovat revizní jízdu.
Instalace zařlzení uváděného v normě jako "revizní jizda", je v
zájmu bezpečnosti servisních a inspekčních pracovníků.
1O. Pro případ výpadku el.proudu zajistit nouzové osvětleni
klece do doby zásahu vyprošťovací služby. Sígnalizační
zařízeni podle bodu 7 musí zůstat v činnosti.
Jedná se o požadavek zavedený normou CSN EN 81-1 , 2.
Posypový materiál
Váženi delegáti,
blížl se nám zima a s ní sněhové radosti i starosti.
Proto si nezapomeňte u panl Veseličové
(tel. č.: 417 941 740)
domluvit způsob zajištění posypového
materiálu do konce října 2004,
který bude SBO Mír začátkem listopadu rozvážet. (Tento
materiál je placen každoročně z fondu oprav).
V Ceské republice byly tyto dokumenty zapracovány do CSN 27
4007/2003 a jejich uplatnění plineslo skutečný obraz současného
technického stavu provozovaných výtahů. Přijatý princip zvyšováni
bezpečnosti provozovaných výtahů je ve výsledku vůči majitelům
nebo provozovatelům výtahů značně nemilosrdný, protože ve svém
požadavku konstatuje, že pouze výtahy instalované po 1. říjnu
1999, lj. od data účinnosti nařizení vlády Č . 14/1999 Sb., nevykazují
provozní rizika vysoké a střední úrovně .
Aplikace nových předpisů
Aplikovat předpisy platné pro nové výtahy na provozované, dlíve
vyrobené výtahy, je těžko proveditelné. Proto pro oblast zvyšováni
bezpečnosti provozovaných výtahů jsou plijlmána opatření, mající
za cíl nikoliv zcela dosáhnout stejné úrovně bezpečnosti jako u
výtahů nových , ale dosaženi alespoň takové úrovně , která se k
novým výtahům přibližuje . Tento pii stup je zakotven v evropské
normě EN81-80 , která uvádi pravidla pro zvýšeni bezpečnosti
existujících výtahů jako cil k dosažení odpovidající úrovně
bezpečnosti , jaká je u nově instalovaných výtahů již běžná .
Podpůrným 'hlediskem ke zpracováni tohoto předpisu byla
skutečnost, že existujicl výtahy se mohou považovat za bezpečné
na přijatelné úrovni jen pro osoby, které zařízení doble znají a pOdle
tl 11,
úrovně prováděné údržby. Nicméně při svobodném pohybu osob v
rámci Evropské unie se znalost různých zařízení stévá více a více
obtížna nejen pro uživatele, ale i pro pověřené osoby. Bezpečnostní
úroveň existujících výtahů odpovídá době jejich instalace. Tato
úroveň je zřetelně nižší než současný stav techniky. To nepochybně
vede ke stavu, ve kterém je úroveň bezpečnosti výtahů jednotlivých
zemí Evropy rozdilná. Uživatelé samozřejmě očekávaji jednu úroveň
bezpečnosti, protože různé úrovně bezpečnosti byly a jsou příčinou
úrazů. Pokrok ve výtahové technice vytváří příznivé podminky pro
zvyšovaní bezpečnosti, o čemž svědčí např. možnost dvoustranné
komunikace (klec-dispečink), nové systémy pohonu apod.
V Evropské unii a zemích EFTA se používá 3 miliony výtahů a téměř
50 % z nich bylo instalováno před více než 20 roky. Na územi CR
se odhaduje, že je provozováno 80 - 90 tisíc výtahů, přičemž počet
výtahů provozovaných více než 20 let, je nepoměrně vyšší. Tim je
také naznačena nevyhovující bezpečnostní úroveň .
Existuje stoupajici trend, kdy je zjevné, že lidé žijí déle a tento stav
přináší určitá úskalí. Proto je zvlášť důležité dopravovat v budovách
bezpečně jednak osoby starši, ale také osoby se sniženou
schopností pohybu a orientace. Pro nezájem okolí bylo v minulosti
mnoho vlivů ignorováno nebo nebyly zřejmé, a proto by měly být,
při zvyšováni bezpečností existujících výtahů, vzaty v úvahu.
Životnost výtahu je zcela určitě delší než životnost jiných dopravních
prostředků a zařízeni budov. To znamená, že dlouhodobým
provozem může konstrukce, výkonnost a bezpečnost výtahu
poklesnout pod úroveň moderní techniky. Neni-Ii výtah upraven na
současnou ú'roveň bezpečnosti, počet úrazů bude pravděpodobně
růst. Zvláště ve veřejných budovách, kde je vysoká návštěvnost
běžná.
Průvodci (obsluha) v osobnich výtazich a v mnoha připadech i
správci objektů (domovníci) již zmizeli a tak je důležité, aby se
odpovidající bezpečnost integrovala do samotných výtahů a byla
tak poskytnuta všem uživatelům na obecně žádané úrovni
bezpečnosti.
Technická
rizika
řešení odstraňující
nebo omezující provozní
K odstranění existujících provozních rizik vedou dvě cesty. První je
v náhradě původního výtahu za nový, který odpovídá požadavkům
současných předpisů v plném rozsahu a tou druhou cestou je
kompletni úprava výtahu, případně postupně prováděné změny,
při kterých jsou všechna existující rizika odstraněna.
Nový výtah
Nahradit původní výtah, technicky i morálně zastaralý, značně
nespolehlivý nebo dokonce nebezpečný, výtahem novým, u něhož
je záruka naplněni všech požadavků podle současných předpisů a
technických norem, je řešením žádoucím a dá se říci ideálním.
Nahrazení původního výtahu novým předpokládá jak dostatek
flnančnich prostředků, tak trpělivost po dobu vyřazeni z provozu,
ve kterém se záměna uskuteční. Takováto náhrada spočivá v úplné
demontáži všech části výtahu stávajícího, ve stavebních úpravách
šachty a strojovny včetně osazeni nových šachetních dveří a v
následné montáži výtahu nového. Požadavky na bezpečnost,
kterým musí nový výtah odpovídat, stanoví technické předpisy.
Základním předpisem je nařízení vlády Č. 14/1999 Sb. v platném
znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Toto
naňzení vlády platí pro výtahy, kteréjsou určeny k dopravě osob
nebo osob a nákladů, čili pro výtahy osobní, ajeho požadavky
byly převzaty z Evropské směrnice pro výtahy Č. 95/16/EC.
Na základě transparentnosti obou těchto předpisů lze prohlásit, že
z hlediska bezpečnostnich požadavků neni rozdílu mezi výtahy
instalovanými v členských státech Evropské unie a výtahy
instalovanými v CR bez ohledu na dodavatele. Lze také prohlásit,
že takovéto výtahy jsou na nejvyšší bezpečnostni úrovni a neexistují
u nich provozní rizika, o nichž bylo pojednáno v předcházející
kapitole. V důsledku toho, že nařizeni vlády Č. 14/1999 Sb. je
technickým předpisem, který musí být bezezbytku naplněn, musí
tl 12.
být u nových výtahů splněny všechny základní požadavky v něm
obsažené.
Podstatné
změny
výtahu
Druhou cestou , kterou sice nelze dosáhnout okamžitého efektu jako
při dodáni nového výtahu , ale přesto není opominutelná, je
odstraňování provozních rizik prováděnim nezbytných úprav formou
tzv. podstatných změn na výtahu. K odstraněni provozních rizik,
resp. nebezpečí a nebezpečných situací , z nichž provozní rizika
vyplývají, je možné přistoupit dvěma způsoby.
Jednak komplexně , kdy jsou odstraněna všechna existující rizika
jednorázově v rámci jedné opravy, tedy v jednom uzavřeném zásahu
do výtahu. Nebo postupnými kroky, kdy jsou provozní rizika
odstraňována v časově oddělených etapách.
Výlučná volba je na majiteli či provozovateli výtahu, který ze způsobů
zvoli. Přitom je zřejmé, že volba by měla vycházet z posouzeni
stavu, při kterém jsou vyhodnoceny jak provozní podmínky a rizika,
tak i finančni možnosti. Výhodným řešenim je způsob prvý.
Jednorázová kompletně provedená úprava, při které jsou
odstraněna všechna rizika se jeví jako výhodnější nejen z časového
pohledu na dobu vyřazeni výtahu z provozu, ale i z hlediska celkové
výše vynaložených nákladů.
Pravdou ale zůstává, že nejsou-Ii k dispozici prostředky na
odstranění všech rizik a zvolí se cesta postupného odstranění od
těch nejzávažnějších k méně závažným, výtah dozná viditelné
zvýšení bezpečnostni úrovně a výrazný posun z pohledu naplňování
preventivních opatření. Pouze vynaložené náklady s tim spojené
Podávání informací telefonem
Opět
se začíná objevovat nešvar, kterým jsou
požadavky našich "bydlících" na podávání citlivých
informací přes telefon.
Chceme upozornit, že informace týkajicí se plateb
nájemného a služeb, dluh ů na nájemném, převodů
bytů a pronájmů nelze uskutečňovat přes telefon a to
z toho důvodu, že se jedná o velmi citlivé informace,
přičemž si naši zaměstnanci nemají možnost ověřit
totožnost volajícího.
Opatřením nepodávat telefonem žádné takto citlivé
údaje se snažime ochránit hlavně vás a vaše byty.
Proto vás prosíme, abyste se v záležitostech,
týkajících se vašeho bytu, raději dostavili osobně na
správu družstva, kde vám budou všechny vaše dotazy
ochotně zodpovězeny.
Děkujeme
za pochopení
družstva
představenstvo
včetně prodlužování času, při odstavení výtahu z provozu těmito
opakovanými zásahy, narůstají.
Zásady prováděni podstatných změn výtahů jsou zakotveny v CSN
274011. Tato norma byla vypracována za účelem stanoveni
minimálních technických a bezpečnostnich požadavků, které mají
být naplněny v rámci prováděných podstatných změn výtahu.
Do jaké miry je norma zavazující pro majitele a vedle nich pro
servisní firmy, resp. jakým způsobem se má přistupovat k naplňováni
požadavků normy? Norma je založena na principu, že účelem
provádění podstatných změn výtahu je odstraňování závažných
nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních
rizik. Přitom se vychází z podstaty, že podstatné změny výtahu nejen
nepřinesou zhoršení stavu proti původně schválenému, ale naopak
zvýší jeho bezpečnostní úroveň. Podstatné změny jsou definovány
jako změny na zařízení výtahu prováděné za účelem odstraňování
provoznich rizik nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, připadně
jeho technické úrovně.
Ing. Vladimír Hulena,
expert v oblasti výtahů
Nový náměstek ministra pro místní rozvoj JUDr. Ivan Přikryl je
bývalý předseda Svazu bytových družstev, a tak není divu, že
chce vzkřísit družstevní bytovou výstavbu. Opozice je však proti.
Praha - Ministerstvo pro místni rozvoj chce
Opozice, ani pravicově orientované
oprášit (po letech) dotovanou výstavbu
Občanské sdružení majitelů domů nejsou
družstevních bytů. Tu má za pomoci nového
těmito představami ale vůbec nadšeny.
zákona o družstevni výstavbě prosadit nový
"Státní podpora výstavby sociálních bytů je
subvencovat budoucí voliče CSSD, a to i z
náměstek ministra Paroubka - Ivan Přikryl.
pro stát vůbec nejnákladněj§í. Ostatně 13 z
peněz soukromých majitelů domů, ktetí
Princip spočívá v
musí dotovat regulovaným nájemníkům
tom, že nově vzniklé
náklady na bydlení, " /íká například Tomislav
Co prqsazuje ministerstvo pro mistrl' rozvoj
nebo
stávajicí
$imeček , předseda Občanského sdružení
družstvo bude moci
majítelů domů .
státem dotovanou družstevnf výstavbu
požádat stát o •
Proti zákonu budou ve sněmovně určítě i
dotaci na postavení
poslanci ODS. "Družstva nic nete§í," říká
dotovanou výstavbu nájemních bytů pro sociáfně slabě
nových bytů. "Clen
poslanec za ODS Miroslav Beneš. Vláda by
novomanželské půjčky
družstva by se
pOdle něj raději měla snižit daně a rodiny
zavázal
k
20 •
by
pak měly na bydlení i bez podpory.
vše by měl financovat Fond bydlení z příjmů Fondu
procetní
při mé
Souhlasí pouze se snahou ministerstva pro
národnfho majetku za prodeje státnfho majetku
účasti , takže při
místní rozvoj ponechat daň z přidané
ceně bytu např.
hodnoty na výstavbu a rekonstrukce bytů
1 000 000 Kč by složil 200 tisíc korun,
15 starých zemí unie od tohoto způsobu
v nižší sazbě DPH. V současné době platí
dalších 100 000 by mu poskytl nenávratně
podpory už upustilo a namísto toho
pětiprocetní sazba , od roku 2008 by se
stát a 700 000 by šlo jako půjčka z Fondu
poskytuje pottebným lidem pffspěvky na
však DPH měla kvůli vstupu do Evropské
bydlení ," popisuje nový náměstek na
nájemné. Nový ministr chce pouze
uníe zvýšit až na 19 procent.
Ministerstvu pro místni rozvoj.
Půjčky by byly asi na dvacet let a splátky
maximálně do pěti tisíc korun měsíčně .
může
Stát by na byt, který by nepřesáhl 80 metrů
čtverečních, poskytl nenávrtnou dotaci 100
Ústí nad Labem- Bez nové koncepce dotací problémy s výstavbou bytů nepominou a byty
tisíc korun . Státní příspěvky by se pOdle
budou chybět. Rodiny zakládají silné ročnlky. Bez levnějších bytů se trh s byty nerozhýbe,
Přikryla mohly měnit podle finanční situace
varuje výkonný ředitel Svazu bytových družstev Miloš Hejda.
státu.
Volných bytů prý je dost, ale nefunguje trh s byty. Vy tvrdlte opak. Proč? Byty jsou i chybl. Mnoho
Ministerstvo chce také podpořit výstavbu
mladých rodin nemá dostatek peněz. V Libereckém a Ústeckém kraji žije nejméně 30 tisíc zájemců o
bytů pro sociálně slabé občany, kteří nemají
nové byty. Jen malá část dosáhne na hypotéky.
ani na počáteční vklad do bydlení. Kvůli
Co na to nový náměstek ministra pro místni rozvoj a velký bytový lobbista Ivan Přikryl, bývalý
nízkým příjmům si nemohou vzít hypotéku.
šéf českomoravských bytových družstev? Podporuje obecní i družstevní výstavbu jako zcela
Byty by stavěly obce s finanční pomocí
rovnocennou a pfedev~im velmi potřebnou . Záleží na ministerstvu, zda bude výstavba obecních a
družstevnlch bytu zvýhodněná do té mlry, aby na byty dosáhly i mladé rodiny s minimálnlmi pfíjmy,
státu . Pro mladé manžele by měl podle
když je žena s dětm i na matefské a pfíjmy manžela mnohdy prni~ nepreskočl sociálnl minimum.
Přikryla existovat finančni stimul na pořizení
Znáte vy nebo Pfikryl lék? Ukazuje ho západn! Evropa. Podporují vznik obecních bytů nebo
bydlení a zařízeni bytu. Mohlo by jít nejen o
společností , tedy družstev které spravují takzvané sociální byty.
novomanželské půjčky, ale i o subvence
Kde je koncepce? Až mladá rodina získá vět~í finanční prostfedky, pronajme si nebo koupí, byt vyššl
nebo daňové výhody.
kategorie . Má možnost stát se nájemníkem, majitelem nebo členem družstva. Tyto tfi formy bydleni
Na Fondu bydlení, přes který by peníze na
jsou v západnl Evropě zcela běžné a dosahují každá zhruba tfetinového zastoupení.
výstavbu družstevních i sociálních bytů šly,
Co konkrétně navrhujete? Mladá rodina by měla mlt ~anci zlskat byt a splatit ho do 20 až 30 let s
úrokem 3% bez vstupního kapitálu s pomoci dotací, státně garantovaných půjček a stavebnlho sporení.
jsou na financování připraveni. "Počítáme
Proč s tlíprocetnlm úrokem?Pokrývá inflaci a stát tím na půjčce netratí.
ale s tím, že by to nab/halo postupně. Chvíli
Prosadí to minísterstvo pro místní rozvoj? Nutnosttéto koncepce pociťují všichni investoři
potlVá, než by se družstva transformovala
na nezisková, získala pozemky a stavební v bytové výstavbě .
Doufáte v pomoc nového náměstka Přikryla? Nejen já či předseda Svazu by10vých
povolení, " říká šéf Fondu bydlení. Jan
družstev Vít Vaníček , ale i investoři . Silné ročníky mladých čekají.
Wagner. O kolik peněz by šlo, nejde ještě
teď odhadnout.
••
Bytová výstavba na severu
být brzy v krizi
Vyd6vá: SSD Mfr Teplice, Redak!nl rada: j:lfedsedkyně - Ing. SVatava HalIrová, tel. 604 782 130.
rady: Ing. Vácfav Sláma. Zdeněk Neudert, Ing. Vladimrr Procházka, JUDr. Karel Humpllk,
Adresa reclakC9: Gagarineva 1558,41501 Teplice. Náklad: 8100 výlisků .
j
Sazba a graflcki úprava: JiH Kloboučnrk, Potěminova 293812b, 415 01 Teplice, tel. 417 ~ 898,
1'Isk:
Mlr TepIlce, Gagarinova 1558
'ď '.
sao
CIenové redakčnl
~
.
tl 13.
DUM KULTURY
TEPLICE
Mlrove nam 2950,
lel 4175 15940
úterý 19.10. - SK 16.00 a 17.00 hod.
Miloš Nesvadba
úlěrý
5.10. - ES 19.00 hod.
MORAVĚNKA
Vystoupení decMvého souboru se zpěváky
Jarkou Kachyňovou, Květou Navratilovou, Jožkou Šmukařem a Jitím
Helánem.
Vstupné: 100,' Kč. Sleva: Senior pas.
středa
- pátek 6.-8.10.
kinosál 9.00 a 11.00 hod.
NIC HOLAS WINTON
SíLA LIDSKOSTI
Film režiséra Matěj e M in áče. Příběh o
iniciativě jednoho mladého člověka, který v
roce 1939 zachránil pred jistou smrti 669
českých a slovenských děli. Projekce bude
doplněn a setkáním s dosud žijicim účast. nikem Wintonova transportu.
Vstupné: 40,' Kč. Rezervace vstupenek na
progr. odd.
NAŠE ZAHRÁDKA
Maňáskové divadlo Te~ice -Veselá pohádka
plná plsniček. Pro děli od III let.
Vstupné: 20,- Kč.
úterý 19.10. - KS 19.00 hod.
TÝDENíK TELEVIZER
aneb
Právě
vyšlo nové
číslo
Nový zábavný porad komika
ZDEŇKA IZERA
Vstupně :
120,- 150,Sleva: Klub VZP.
Kč.
Ple<Jplalné sk. Z,
21 .10. - KS 19.00 hod .
Abon .cyklus 8-1. koncert
Severočeská filharmonie Teplice
6.1 0. - SK 19.00 hod .
POZNEJ SÁM SEBE
Kineziologie: ZEPTEJ SE SVÉHO TELA.
Proč máme stresy, strach, deprese, alergie,
fobie"zdravotnl a vztahové problémy, dislexie
a jiné poruchy7Plednáška Mgr. IVANY
HVOZOOVÉ. Vslupné: 50,- Kč.
EVA BUBLOVÁ
varhany
dirigent
Jan Bůžek - Svita, Sylvie Bodorová - Pontem
video - koncert pro varhany, Johannes
Brahms - Symfonie Č . 2 D dur, op. 73.
Vslupně : 100,- Kč . Sleva: Sludent.
pátek 22.10. - SK 19.00 hod.
NECHOĎTE DNES
sobota 9.10. - ES 13.30 hod.
GRAND PRIX TEPLICE
2004
Pohárová taneční soutěž ve standardních a
latinskoamerických tancích. Od 13.30
soutěže dětí a juniorů, od 15.30 soutěže děti
a mládeže a od 19.00 hod. finále obou
. kalegorii. Vslupné: 40,- Kč .
,Od 19.00 hod. módni přehlidka Salonu
.Moravec, s prezentaci Lenky TaussigovéMISS SYMPATIE ČR 2002. Vslupné: 80,- K~
úterý 12.10. - KS 19.00 hod.
DívčivÁLKA
Divadlo Františka Ringo Čecha
,/i"'ji: ER. Čech, J, Sypal, R. Kuba, M, David,
M. Guly.áš,J, Rosák,J, Helekal, U, Kluková,
I. Kubelková, V. Hulavá, K, Kornová, J,
Zenáhliková. Vstupné: 200,- Kč.
středa
13.10. - ES 16.00 hod.
OOUBRAVANKA
28.10. - kinosál
10.00 - 15.00 hod.
HARRY POTTER
a VĚZEŇ Z AZKABANU
Tretl volné pokračován í příběhu
kouzelnittého učně a jeho pi'átel. Následuje
dobrodružný závod o ceny,
Vslupné: 50,- Kč.
pálek 29.10. - kinosál
10.00 - 15.00 hod.
KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
Slavný dětský snímek o dětech ze dvou
zneprálelených vesniček . Následuje
vědomostní soutěž o Tepllclch. Nejlepší
soutěžici budou odměněni cenami.
Vslupné: 45,- Kč.
čtvrtek
JAROMíR KRYGEL
středa
čtvrtek
BRZY SPÁT
aneb Eva Stieberová uvádi své hosty
UISCE BEATHA- irská hudba a TŘI MUŽI
VE FRANCII, O ČTVRTÉM NEMLUVĚ
Vstupné: 50,- Kč. Zbyté vstupenky k prodeji
od 1.10.
KRUŠNOHORSKE
DIVADLO TEPLICE
U
Císařskych
Johann Strauss ml,
NETOPÝR
Nejhranější rakouská opereta 19. století.
Komedie plná přev!~ ků, záměn , zápletek a
predevšim překvapení. Účinkuji sólisté, sbor,
balet aorchestr Severočeského divadlaopery
a baletu v Ústí nad Labem.
Vslupné: 60,-110,-150,- Kč. Pledpl. sk. 02,
52, H, B. Sleva: Student, Senior pas.
pátek 8.10. - MS 19.00 hod.
NATHALlE RENAULT
Koncert kanadské jazzové zpěvačky a
pianislky. Talent Nathalle Renault je velmi
obsáhlý a mnohostranný. Od jauu přes
šansony, bossanovu, boogie nebo folk.
Vstupné: 120,- Kč. Sleva: Student, Senior
pas.
ponděli
:
14.10. - KS 19.00 hod .
Abon .cyklus A-1 . koncert
Severočeská filharmonie Teplice
čtvrtek
FRANTiŠEK NOVOTNÝ
housle
Malcolm Arnold - Tam O'Shanter, op. 51 ,
predehra, Leonard Bemstein - Serenade after,
Plato's Symposium, Ludwig van Beethoven
- Symfonie Č. 3 Es dur, .Eroica-, op. 55.
Dirigent
CHARLES OLIVIERI - MUNROE
Vstupné: 100,- Kč . Sleva: Sludenl.
tl 14.
4.10. - VS 19.00 hod .
Podzim 04
Divadlo Koráb Brno
Po hádka na motivy ruských příběhů o
bohatýru Olgoji, krásné Pell'e, ale i strašlivém
nesmrtelném Kostěji . Pohádka pro děti z MS
a nižšlch ročníků ZŠ.
Vstupné: 30,- Kč. Rezervace vstupenek na
progr. odd.
Travesti show
CRAZY LAOIES opět po roce v Teplicich zanechte pfedsudky doma a pojďte se snámi
pobavit. Vslupně : 150,- Kč. Zbylé vslupenky
k prodeji od 5.10.
11.10. - VS 19.00 hod.
Jaroslav Foglar
RYCHLÉ šípy
V ceně vstupného je
obsaženo malé občerstvení
streda 27.10. - kinosál
10.00 -15.00 hod.
HLEDÁ SE NEMO
Nejnovějšl
animovaný film studia Walla
Disneye. Následuje soutěž o nejlepší
dětské vytvarnlky, Vstupné: 45,- Kč .
neděle
17.10. - VS 15.00 hod.
Kristina Herzinová
Mladá scéna Ústí nad Labem
Pohádka o chudém japonském chlapci
jménem Toši, který se vydá za Bohem hor,
požádat ho o radu.
Vslupné: 40,- 60,- Kč. PledpL sk. RD.
ponděli
pondělí
BOHATÝRSKÁ POHÁDKA
K tanci a poslechu hraje dechový orchestr
DOUBRAVANKA pod veden ím Petra
~eméhQ. Vstupné: 50,- Kč. Sleva: Seniorpas.
~
lázni 4,
SKOTSKO
úterý 26.10. - KS 19.00 hod .
Dlvadelni společnost Josefa
Dvořáka Praha
Kdyby náš český ~aslenecký básnik, prozaik
a dramatik V.K. Klicpera napsal tuto svou
nejúspěšnější hru v současné době, určitě by
se jeho rytíř jmenoval Dvolák. V režii
Františka Filipa hraji: J, Dvořák, J, Vei~ A.
Říha, O. Schlehrová, H, Ulrychová, K. GuI!,
R, Trhlík.
Vslupné: 9O,-13O,-1 80,-Kč. PředpL sk. EI ,
Ol , Sl .
tel. 4 17 515 930
úterý 26.10. - SK 19.00 hod.
DISKOTÉKA CRAZY LADIES
Václav Klíment Klícpera
HADRIÁN Z ŘíMSŮ
CESTA ZA BOHEM HOR
úterý 5.10. - VS 9.00 + 10.30 hod.
Promitánl barevných diapozitivů . Obrazem,
mluveným slovem i hudbou pfiblíži vše
nezávislý cestc.vatel Martin Loew.
Vslupné: 50,- Kč.
pátek 15.10. - VS 19.00 hod.
SNĚHOVÁ MISE
Divadlo Rokoko Praha
Nové pf1běhy známých hochů v divadelním
komiksu. Režie: Robert Bellan.
Hraji: J, Hána, A, Novák, K. Hádek, U.
Kluková, A, Janoušková a další.
Vslupné: 80,-110,-150,- Kč. Pled~ . sk. 03,
53, 8. Sleva: VZP.
HANA
18.10. - ES 19.00 hod.
a PETR ULRYCHOVI
aJAVORY
Folkové vystoupenI sourozenců Hany aPetra
Ulrychových se skupinou JAVORY.
Vslupné: 100,- 150,- Kč. Ple<JpL sU- JARO
2004. Sleva: Senior pas.
neděle
24.10. - VS 19.00 hod.
Michael Fryan
ZASCÉNOU _..
A BEZ ROUCHA
Bílinské divadelní minimum
Jste zvědaví na ,veselé prlběhy herců z
natáčení'? Právě ty jsou nosným pi1ífem
komedie, divadla na divadle.
Vstupné: 40,- Kč.
pondělí
25.10. - VS 19.00 hod.
Antonín Procházka
KLíČE NA NEDĚLI
Divadelní společnost Háta Praha
Komedie odvou nespokojených manželských
párech. Režie: A. Procházka. V allemacich
hraji: M, Bočanová/A. Gondíková, L
AndrloválO. Želenská, M. Dvorská/J.
Sulcová, L Bene!ová/L Zedníčková, V.
BendlA, Procházka a daJšL
Vslupné: 90,- 130,-180,- Kč. PředpL sk. E2,
02, 52. Sleva: Senior pas. Zbylé vslupenky k
prodeji od 4. 10.
stleda 27.10. - VS 19.00 hod.
MONOGAMNÝ VZŤAH TOUR
Richard Muller
Na svém turné představí RICHARD MULLER
své nové album MONOGAMNÝvzfAH, ~eré
natočil v létě 2003 za asistence
renomovaných hudebníků.
Vstupné: 190.- a 250,- Kč, vden konání 300,Kč. PledpL sk. Z.
KINO KVĚTEN
Mlrove nam 2950
tel 417515940
KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM
DOLBY-STEREO
Kino hraje denně od 17.30 a 20.00
hod., v pondělí, středu, pátek, sobotu
a v neděli také od 22.00 hod. V sobotu
a v neděli od 15.00 hod. hrajeme
představeni
HELLBOY
25.-27 .1 0., ponděl l·slleda (slleda
pouze v 17.30), 17.30 a 20.00 hod.
V pekle ho nechtěli , lak plišel mezi nás! Pon
Per1man jako celkem hodny poIočert, který
pomáhá Úradu pro výzkum paranormálnfch
jevů bojoval proti nadpfirozenému zlu, které
nás všechny ohrožuje (napl. Grigorij Rasputin
v podání Karla Rodena). Adaptaci slavného
Film volně navazuje na snímek z roku 1995
P~ED ÚSVITEM. Hraji: Ethan Hawke, Julie
Delpy. Režie: Richard Linklater.
USA -lilulky - 80 min. Vslupné: 60,. Kč,
P-11. Pledprodej od 11.10.
14.-17.10.,
30.9.-10.10., čtvrtek-neděle 17.3020.00, stleda pouze v 17.30 hod.
HOREM PÁDEM
Cerná komedie ze současnosti , v nfž se
osudově potkají i minou lidé zcela rozdílného
věku , vzděláni
i přesvědčení . Hraji: Petr
Forman, Jan Tříska, Jifí Macháček, Pavel
Liška, Emilia Vašáryová, Jaroslav Du!ek
ad. Režie: Jan Hřebejk.
ČR -108 rr;n.Vstupné: 80,. Kč., P-15,premiéra.
Sklva: Senior sleva. Predprodej od 16.9.
17.30 hod.
Populiml dělský hrdina opěl předvádl své
krtkovské kousky.
ČR - 64 min. Vslupné : 40,- Kč. , MP.
Předprodej od 15.9.
FILMOVÝ KLUB
6.10., slleda, 20.00 hod.
14.-17.10.,
čtvrtek-neděle ,
10.00 hod.
STEPFORDSKÉ PANiČKY
Pfepracovaná, emancipovaná Jaann lNicole
Kidmanl hledá klid pro sebe i svou rodinu v
konzervativnlm, idylickém Stepfordu. Brzy
v~k poznává, že zdejší prostredí má na žeoy
doslova zhoubný vliv.
USA -lilulky· 94 min. Vslupné: 65,. Kč,
P-l1. Predprodej od 7.10.
16.-17.10.,
sobola-neděle,
15.00 hod.
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Animované pásmo pohádek pro nejmenší.
ČR • 60 min. Vslupné: 40,. Kč, MP.
Pledprodej od 9.10.
18.-24 .10.,
ponděli-neděle ,
17.30 hod.
CATWOMAN
Legendárnl comicsová hrdinka obdafená
kočičl mrštnosti, nevyčerpatelnou energii a
neomylnými ostrými drápy znovu ožívá v
akčnlm pf'íběhu režiséra Pilofa. Hlavni roli
ztvárnila Halle Berry.
USA - titulky· 1.04 min. Vslupné: 65,. Kč,
P·l1. Pledpnodej od 11.10.
DEKAMERON
Filmová verze Boccacciova Dekameronu z
roku 1970 tvoN součást tak zvané Trilogie
života. Režisér Pier Paolo Pasolini se
zaměň l na slavné soubory povídek.
Ilálie· titulky -111 min. Vslupné: 45,. Kč,
P-15. Předprodej od 29.9.
9.-10.10., sobola-neděle , 15.00 hod.
DOBRODRUŽSTVí
NA PASECE 2
00 domečku pod jalovcem pnlélá Poulnlček,
aby malým Broučkům a Beruškám vyprávěl
pOhádku o zvídavých skrltclch Skokoví a
KukovLloutkám propůjčil svůj hlas Miroslav
Donutil,
ČR - 61 min. Vsupné: 40,. Kč., MP.
Pledprodej od 1.10.
11.-13.10., ponděll-stleda 17.3020.00, slleda pouze v 17.30 hod.
RIDDICK: KRONIKA TEMNÁ
18.-24.10., ponděli·neděle (kromě
st/edy), 20.00 hod.
VESNICE
Uprostřed l esů
stojí vesnice odříznutá od
bytosti v lese, ."TI o kterých se nemluví", lidem
neubližuji. Jaké šokující odhaleni pro nás M.
Níght Shyamalan prichystal ve svém
nejnovějš ím thrilleru?
USA -lilulky -108 min. Vslupné: 70,- Kč,
P-11. Pledprodej od 11.10.
DEANA HORVÁTHOVÁ.JAKUBISKOVÁ
& DAGMAR VEŠKRNOVÁ·HAVLOVÁ
jako Thelma & Louise po česko-slovensku v
lehce erotické komedii z poněkud ztfeštěné
doby. Režie: Juraj Jakubisko. Po skon(;ení
pledstavenf od 17.30 hod. následuje beseda
FILMOVÝ KLUB
23.·24.10., sobola-neděle , 15.00 hod.
středa ,
20.00 hod.
príběh povahově uzavfeného a jednotvámě
žijiciho h~iče, IBllly Bob Thomton/, ~erý
to nedltěně dotáhne až na elek.trické kreslo.
Režie: Joel Caen.
USANelká Británie titulky· 116 min.
Vslupné: 55,- Kč, P-11. Pledprodej od 6.10.
Ethan a Joel Coenoví natočili zatraceně
komedii ze slunného jihu a nabldli
Tomu Hanksovi velmi zápornou hlavni roli.
USA ·Iilulky - 104 min. Vstupné: 60,- Kč, MP.
Pledpnodejod 1.10.
11 . a 13.10., ponděll a středa ,
22.00 hod.
HŘíŠNÝ TANEC 2
Volný remake klasického hollywoodského
hitu. Po Patriku Swayzem štafetu pfebral
stejně neodolatelný Diego Luna.
USA· tilulky • 86 min. Vslupné: 80,. Kč,
P-12. Pledprodej od 4.10.
15.-17.10.,
28.-31.. 10., člvrtek·neděle, 17.30 hod.
HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2
SVedošk~ačky posloupily na vysokou školu
a majl problémy nejen s ubytováním, ale
pochopitelně i s kluky.
Německo" dabing" 88 min. Vstupné: 70,"
Kč, P·12. Předprodej od 11 .10.
28.·31.10.,
čtvrtek-neděle,
Surrealistická romantická komedie. Kate
Winslet a Jim Carrey využiji služeb
spol ečnosti lacuna, která vám vymaže
presně ty vzpomínky, o které nestojíte.
USA -lilulky· 105 min. Vslupné: 65,- Kč ,
P-15. Pledprodej od 11.10.
30.·31 .10.,
sobola-neděle ,
15.00 hod.
O HLOUPÉM HONZOVI
Animované pásmo pro nejmenši diváky.
ČR·64 min. Vslupné: 40,- Kč, MP.
Pledprodej od 11 .1 0.
o
NOČNí
OSlAVENí,
která b dou pr bíhat v
pondělí, s~. ~k, sobotu
a v neděli cly 0(22.00 hod.
Těšíme se n Va!i návštěvu I
22.00 hod.
Historický film" pfiběh muže, který se stal
legendou. Režie: Anloine Fuqua. Vhl. roUch:
C. Owen, S. Dillane, K. Knightley.
USA· titulky -130 min. Vslupné: 80,. Kč,
P-11. Pledprodej od 8.10.
18. a 20.10., ponděli a st/eda,
22.00 hod.
NON PLUS ULTRAS
Hlavní hrdinové žiji mezi námi, jen už se své
,oblíbené činnosti' "fotbalovému chuligánství
"nevěnuji s takovou vervou . Hraji: V. Dlouhý,
D. Novotný, M. Hádek, O. Kaiser. J.
Hlaváčová ad. Režie: Jakub Sluka.
ČR - 87 min. Vslupné: 65,- Kč, MP.
Pledprodej od 11.10.
22.·24.10.,
palek·neděle
22.00 hod.
PÁNSKÁ JíZDA
M. Dejdar, O. Vetchý, J. Abrhám a V.
Škultéty v bláznivé komedii o mužich, kteN
se museji obejít bezžen. Režie: Martin Kolik.
ČR - 75 min. Vstupné: 65,- Kč, MP. Pledpnodej
od 15.10.
V6teni dlvécl,
n blzl me dm roziifen u
programovou nabldku klna
Kvě
palek-nedě le
KRÁL ARTUŠ
20.00 hod.
VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
10.10., slleda, 17.30 a 20.00 hod.
LEPší JE BÝT BOHATÝ A ZDRAvY
Než CHUDÝ A NEMOCNÝ
se slovenským režisérem JURAJEM
JAKUBISKEM. Film je uváděn v rámci
M~slcE CESKO-SLOVENSKE KULTURNI
vzAJEMNOSTI.
ČR - 100 min. Vslupné: 60,- Kč. Sleva:
Sludenl30,- Kč. Pledpnodej od 13.9.
MUŽ, KTERÝ NEBYL
Fiktivni spekulace o tom, jak možná vznikl
slavný obraz Johannese Vermeera olvKA S
PERLOU.
VB/Lucembursko" titulky" 95 min. Vstupné:
65,- Kč, P-11. Pledprodej6d 10.10.
22.00 hod.
čemou
27.10., stleda, 20.00 hod.
DíVKA S PERLOU
pálek-neděle ,
LUPiČi PANí DOMÁcí
FILMOVÝ KLUB
svěla . Její obyvat~é ji neopouštějl a záhadné
Vesmírem se jako nákaza šlri kruU
SmrtMádd. Na jedné zapadlé ~anelě je ale
čeká osud v podobě drsMka Riddicka Nin
Diesel/. Režie: David Twohy.
USA-tilulky ·118 min. Vslupné: 70,. Kč .,
P-l1. Předprodej od 4. 10.
13.10.,
8.-10.10.,
comicsu režíroval Guillermo del Toro.
2.-3 .10. , sobota-neděle 15.00 hod.
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVí
PŘED SOUMRAKEM
USA -lilulky ·111 min. Vslupné: 65,. Kč , MP.
Pledpnodej od 7.10.
pro děti.
KINO MÁ BEZBARIÉROVÝ
PŘíSTUP
čtvrtek-neděle ,
25. a 27.10., pondělí a stfeda,
22.00 hod.
VAN HELSING
DraaJla, Frankenstein, Mumie adalši klasické
příšery se vracejl v dobrodružné podívané
režiséra Stephena Sommerse. "TItulní role
pnpadla Hugu Jackmanovi.
USA ·Iilulky -110 min. Vslupné: 65,. Kč,
P·l1. Pledprodej od 18.10.
29.-31.10., pálek-neděle 22.00 hod.
ÚSVIT MRTVÝCH
Svět
1.-3.1 0.,
pálek·neděle,
22.00 hod.
SPI DER - MAN 2
DVOJI
existence " superhrdiny a
vysokoškolského studenta. Hraji: Tobey
Maguire, Kristen Dunst, Alfred Molina ad.
Režie: Sam Raimi.
USA • dabing· 110 min. Vslupné: 65,- Kč,
MP.
BUDU LÍNEK
4.-6. 10., pondělí a streda, 22.00 hod.
Animované pásmo pohádek pro nejmenší.
Kaštánek aDoubek, Budulínek aMandelinka,
Šveca čert, Jak Kocourkovšll potrstali vrabce
ad.
ČR - 60 min. Vslupné: 40,. Kč , MP.
Pledprodej od 11.10.
Historický velkofilm režiséra Wolfganga
Petersena. Hraji: Brad Pitt, Eric Bana,
Or1ando Bloom, Diane Kruger ad.
USA - mulky - 160 min. Vstupné: 70,. Kč,
P·12.
zachvátila nevysvětlitelná epidemie,
~era likvduje svělovou popu~d - avšak mrtvi
neumlrajll Film je remakem zombie hororu
ÚSVIT ŽIVÝCH MRTVÝCH.
USA -lilulky -100 min. Vstupné: 65,- Kč,
P·18. Pledprodej od 11.10.
TROJA
M
tl 15.
.-.
Systém SULKO
okna do panelových domů na míru
N
CJ
O
.lil:
~SULKO
specialista na plastová okna

Podobné dokumenty