Usnesení o nařízení dražby 106 EX 4092/10-120

Komentáře

Transkript

Usnesení o nařízení dražby 106 EX 4092/10-120
i
i
Plzeň
Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová
*t'u**.l.q3řa"{
ob'r{:si
;:-"7i
Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00
Luťig l*,",*f;*i
j'-
í-iic:::crl,l
/ T7u
tel.:377449457,tel.Íax:377445742,e-maíI:[email protected],IDDS:Bdii}Bltl /'(../ď/'/?.',..'
ti
:
^W;;'.'"*"
;
EkJ.,";kj
ČíSloibdiiéťiylooEx.4ogututžo í7
-"***_i_-.-*
USNESENi
Exekutorský úřad Plzeň-měSto' JUDr.Jitka Wolfová-soudní exekutor, se sídlem Radyriská 9' 326 00 Plzeň, rozhodl
ve smyslu ust. s 66 odst. 7 zák.č. 12012001 Sb.' na základě r,ykonatelného exekučníhotitrrlu - platební rozkaz č.j. 60 Ro
161612007-99 , kteý vydal okresní soud v olomouci dne 11.06.2007 a který se stal pravomocným dne 09.10.2007 a
vykonatelným dne 09.10.2007, a na zák]adě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 51EXE
376812010-46' který vydal okresní soud v Olomouci, dne 21.5.2010' ve věci
oprárměného:
Českos]ovenská obchodní banka, a.s., Raďická 333/150, 15057, Praha 5'
advokát, Táboritská 2311000, 13000, Praha 3 _ Žižkov
IČ00001350, zast. Mgr. Roman Ambrož,
proti
povinnému:
PETR
SKÁCELÍK,
SLATINICE
HANA ANTLOVÁ' U KAPLIČKY 27,
pro 3B2 987
'29
7
50,
78342,
LUTÍN, nar.24.o9.I97 4
8349,
SLATINICE,
nar.29.10.1 969,
Kč s příslušerrswím
takto:
se dražebnírok koná
dne 31.7.2012 v 16:00 hod.
místo konání:
sklad Exekutorského úřadu Plzeň-město
JUDr. Jitka Wolfová
Brojova 16, 326 00 Plzeň -Slovany
Předmětem dražby budou t}to věci:
L kulečníkový stul + sada kou]í + tágo
2. stolní fotbal Šampiorr
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
+
3ks klíč
ýčepnízařízení Thermo technika
ch]adícízaÍízeníRaulus
nástěnné šipky Echo + 3ks šipky + sada hrotů
láhev skleněná červ. víno' 5l
dvd přehrávač Universum Digital
elektrické topení Sencor
hnědá bunda
10. aku šroubovák Bosch bez
adaptéru
1"I. narážecí zďízení sada
12. prut rybářský Sona serie Delta
13. prut rybářský Lokoz + naviják
14' stolní větrák Hama
15. ručnísešívačka
16. gramofonové desky, 23ks
+
navÍják okuma
odhadní cena:
Kč
9.000'- Kč
1.500,- Kč
3.000'- Kč
2.100'- Kč
300'- Kč
900'- Kč
600'- Kč
300'- Kč
600'- Kč
1.200'- Kč
900,- Kč
12.000,-
900'300'300'69'-
Kč
Kč
Kč
Kč
r'Yvolávací cena:
Kč
Kč
500,- Kč
1.000'- Kč
700,- Kč
100'- Kč
300'- Kč
200'- Kč
100'- Kč
200'- Kč
400'- Kč
300'- Kč
300,- Kč
100'- Kč
100,- Kč
23'_ Kč
4.000'3.000'-
.
Soudní exekutor si vyhrazuje právo dražit uvedené věcijako celek, kdy odhadní cena činí33.969,- Kč, vyvolávací cena
11.323'- Kč.
Movité věci určenék dražbě je možno prohlédnout v místě konání draŽby.
i
z
l
,
Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni
dne 8.6.2012
oznámení termínu dražebního roku se doručuje ďe ustanovení
g
328b odst. 3 zák.č. o.s.ř.
JUDr' Jitka Wolfová, v.r'
soudní exekutor
Z a sprármost vyhotovení
Pavlína Pe]cová
Vyvěšeno dne .' 16. 7.
5e jmu
ťo dne,:
1
.
8.
20 72
2CI
12
o* bjť'Fil uťi,-^ rl
iHfrill
aot
'i
i.il-l'lt, ,/ ,l
T&i-..rii,,';', "t\t.fr 1. [email protected]
t,nl,.:,1_,{
7ai.l .{';
?"Í&'--'