Maturitní otázky z dějin umění 2016

Komentáře

Transkript

Maturitní otázky z dějin umění 2016
Maturitní otázky z dějin umění 2016
1. Počátky umění
počátky umění v pravěku, Egypt – charakteristika egyptského umění, hlavní památky,
Mezopotámie – charakteristika mezopotámského umění, hlavní památky, vlivy na moderní
umění
2. Starověké Řecko a Řím
krétská a mykénská kultura, archaické Řecko, klasické Řecko (popis Akropole), helénské
umění a nová témata, architektonické novinky starověkého Říma, hlavní památky, význam
řeckého a římského umění pro další vývoj evropské kultury
3. Raně křesťanské a románské umění
bazilika a centrála jako stěžejní stavební typy křesťanské architektury, hlavní památky raně
křesťanské a byzantské kultury, charakteristika románského slohu, hlavní evropské památky
románské architektury, malířství a sochařství
4. Gotika
charakteristika gotického umění, katedrála a její význam, hlavní evropské a české
architektonické památky, srovnání s románskou architekturou, gotické malířství a sochařství
5. Raná renesance
hlavní ideje renesance, charakteristika renesanční architektury, malířství a sochařství,
srovnání s gotikou, hlavní představitelé rané renesance: Filippo Bruneleschi, Donatello,
Masaccio
6. Vrcholná renesance v Itálii a severní Evropě
hlavní představitelé: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffael Santi, Albrecht
Dürer, rozdíl mezi italskou a záalpskou renesancí)
7. Manýrismus
charakteristika manýrismu v Itálii a na dvoře Rudolfa II., hlavní představitelé: Parmigianino,
El Greco, Giuseppe Arcimboldo a jeho vliv na moderní umění, chápání lidského těla
v renesanci a v manýrismu
8. Baroko
charakteristika barokního umění, hlavní znaky barokní architektury, malířství a sochařství,
rozdíl mezi katolickým a protestantským barokem, klasicistní a dynamické baroko, hlavní
představitelé: Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio, Diego Velázquez, Rembrandt, Peter Paul
Rubens
9. Baroko v Čechách
specifikace různých proudů českého baroka – srovnání Brauna a Brokoffa, významní
představitelé: Karel Škréta, Petr Brandl, Dienzenhoferové, Jan Blažej Santini-Aichel,
Ferdinand Maxmilián Brokoff, Matyáš Bernard Braun
10. Klasicismus a romantismus
charakteristika směrů, ideál krásy a nadčasovosti v
klasicismu, hlavní představitel
klasicismu: Jacques Louise Davida
hlavní představitelé romantismu: William Turner, Caspar David Friedrich, Eugéne Delacroix
a jejich vliv na další vývoj výtvarného umění
11. Realismus a impresionismus
realismus v krajinomalbě: Barbizonská škola
principy realismu v díle Gustava Courbeta
Eduard Manet - předchůdce impresionismu
charakteristika impresionismu, inspirační zdroje, hlavní představitelé: Claude Monet, Edgar
Degas ad.
12. Postimpresionismus, symbolismus a secese
postimpresionismus: hlavní představitelé: Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gaugin
symbolismus: charakteristika, filosofická východiska, hlavní představitelé
vliv postimpresionistických a symbolistních umělců na moderní umělecké směry kubismus, expresionismus a abstraktní umění
secese jako poslední stadium symbolismu, hlavní znaky secese, specifikace dvou hlavních
proudů v secesi, představitelé
13. České umění 19. a počátku 20. století
český romantismus a realismus: hlavní osobnosti: Josef Mánes, Karel Purkyně, Josef Václav
Myslbek
generace Národního divadla
historismus v české architektuře 19. století
český symbolismus: charakteristika, hlavní představitelé: Josef Váchal, František Bílek
česká secesní architektura
otázka české národní identity
14. Fauvismus, expresionismus a kubismus
fauvismus: charakteristika, hlavní představitel: Henri Matisse
expresionismus: charakteristika, předchůdce Edvard Munch, dvě hlavní expresionistické
německé skupiny Die Brücke a Der Blaue Reiter
srovnání francouzského fauvismu a německého expresionismu
kubismus: tři etapy kubismu, osobnost a dílo Pabla Picassa
15. Dada a surrealismus
dada: dada jako životní styl i umělecký postoj, dobový kontext, nové umělecké formy,
hlavní představitelé: Marcel Duchamp, Kurt Schwitters
surrealismus: metody a inspirační zdroje, hlavní představitelé: Salvador Dalí, Joan Miró,
René Magritte
René Magritte a Marcel Duchamp jako předchůdci konceptuálního umění)
16. České umění 1. poloviny 20. století
český expresionismus a kubismus: Osma, Skupina výtvarných umělců, hlavní osobnosti:
Emil Filla, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund, specifikace českého kubismu v architektuře a
užitém uměním
skupina Tvrdošíjní: Josef Čapek
český surrealismus: Jindřich Štýrský, Toyen
Skupina 42: poesie všedního dne
vztahy českého a zahraničního umění
17. Vývoj moderního sochařství
Auguste Rodin jako předchůdce moderního sochařství
kubistické sochařství: Pablo Picasso
kinetické umění
osobnost a dílo: Constantin Brancusi, Alberto Giacometti
změna sochy v objekt v dadaismu a surrealismu)
18. Počátky abstraktního umění
východiska abstrakce, inspirační zdroje
hlavní osobnosti a směry:: Vasilij Kandinskij, František Kupka, Kazimír Malevič a
suprematismus, Piet Mondrian, ruský konstruktivismus
19. Abstraktní umění po 2. světové válce
americký abstraktní expresionismus a jeho dvě polohy: Jackson Pollock a Mark Rothko,
New York – nové centrum světového umění
evropské abstraktní tendence – informel - charakteristika, hlavní představitel: Jean Debuffet
poválečné geometrické umění: op art, neokonstruktivismus
minimal art: charakteristika směru, hlavní osobnosti: Donald Judd, Dan Flavin
20. Pop art, nová figurace
charakteristika pop artu, hlavní představitelé směru v Anglii: David Hockney a v Americe:
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, srovnání amerického a anglického pop artu
nová figurace: Francis Bacon
fotorealismus a hyperrealismus: rozdíl mezi pojmy, osobnosti
21. Land art, akční umění, konceptuální umění
land art: charakteristika, hlavní představitelé: Richard Long, Christo a Jeanne-Claude
Christo, známé realizace
akční umění: rozdíl mezi happeningem a performancí: příklady a hlavní představitelé: Alan
Kaprow, Chris Burden
konceptuální umění: filozofie, hlavní představitelé: Joseph Kosuth, Joseph Beuys
nový vztah uměleckého díla a diváka)
22. České umění po 2. světové válce
situace v 50.letech – oficiální a neoficiální umění: Mikuláš Medek, Vladimír Boudník,
umění v podmínkách totalitního režimu
česká strukturální abstrakce: hlavní představitelé: Aleš Veselý, Zdeněk Beran
nové umělecké skupiny
akční umění: Milan Knížák
land-art a performance: Petr Štembera, Jan Mlčoch
23. Architektura 20. století
charakteristika jednotlivých období
architektura před 2. světovou válkou: hlavní představitelé a hlavní směry: Frank Lloyd
Wright, Le Corbusiere, Adolf Loos, architekti Bauhausu, Josip Plečnik, německá škola
Bauhaus, Mies van der Rohe
architektura po 2. světové válce : hlavní představitelé a hlavní směry: Frank O´Gehry,
Norman Foster, Jan Kaplický, Renzo Piano ad.
24. Evropské a americké umění od 80. let 20. století do současnosti
filosofie a estetika postmoderny
osobnost a dílo: Jeff Koons, Damien Hirst, Gerhard Richter
německý neoexpresionismus: vztahy k předválečnému expresionismu, hlavní představitelé
italská transavantgarda
nová média, video art, fotografie a instalace: Bill Viola, Cindy Sherman, počítačové umění
vliv nových technologií na umění, umění ve společnosti ovládané informatikou
25. České umění od druhé poloviny 80. let 20. století do současnosti
nástup postmoderny
nové umělecké skupiny: 12/15, Tvrdohlaví
umění ve veřejném prostoru, neo-dada, návraty malby, „ženské umění“
vztah umění a současné společnosti

Podobné dokumenty

SZZ_KVV_otazky_magisterske_dvouoborov___studium_pdf

SZZ_KVV_otazky_magisterske_dvouoborov___studium_pdf - Artefiletika a její přínos v inovaci výuky výtvarné výchovy na základní a střední škole. Využití artefiletických modelů iniciace výtvarného projevu ve výtvarné výchově. Význam výrazové hry pro mo...

Více

+ časové vymezení postimpresionistické generace podstata

+ časové vymezení postimpresionistické generace podstata ●● podstata impresionismu x podstata postimpresionismu (srovnání obou směrů, rozdíly), postimpresionismus jako reakce na impresionismus ●● společné rysy postimpresionistických směrů ●● jednotlivé p...

Více

Untitled

Untitled Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FI_innocenti.05.JPG Masaccio trinity.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 1. 9. 2009 [cit. 2...

Více