Návod k instalaci a obsluze

Komentáře

Transkript

Návod k instalaci a obsluze
ŠETŘETE S NEFITEM
Návod k instalaci a obsluze
Nefit EcomLine HR
NEFIT ECOMLINE HR COMBI
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
2
NEFIT ECOMLINE HR
1.
Rám
2.
Výměník
3.
Ionizační sonda
4.
Sběrač kondenzátu
5.
Pojistný - safety senzor
6.
TUV 15mm
7.
Teploměr / tlakoměr
8.
Displej
9.
Žhavící svíčka
10. UBA (univerzální automat řízení hořáku)
11. Přívod plynu 1/2"
12. Odvod kondenzátu 32mm
13. Hořák
14. Bojler (25l)
15. Třícestný ventil
16. Termostat hořáku
17. Plynový injektor
18. Konektor připojení servisního terminálu
19. Měřicí otvor spalin
20. Ventilátor
21. Přívod vzduchu / odvod spalin
22. Plynová trubka
23. Nasávací trubka ventilátoru
24. Čerpadlo
25. Hadička pneumatického řízení plynové armatury
26. Čidlo teploty vratné větve
27. Čidlo teploty natápěcí větve
28. Průzorové sklo
29. Vývod natápěcí větve 28 mm
30. Vývod vratné větve 28 mm
31. TUV přívod studené vody 15 mm
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
3
PŘEDMLUVA
Holandský výrobce plynových kotlů Nefit, klade hlavní důraz při produkci svých
výrobků na špičkovou funkčnost a užitkovost. Všechny produkty řady Nefit HR
proto mají označení "Hoog Rendement" (Vysoká účinnost) a "Lage NOx" (Nízké
emise NOx). Pro spotřebitele to konkrétně znamená zmenšení finančních
nároků na provoz a čisté životní prostředí.
V principu je Nefit EcomLine HR plně modulovatelný kotel s vysokou účinností.
Kotel se sám přizpůsobuje tepelným ná rokům prostoru. Výsledkem automatické
úpravy výkonu podle požadované teploty je příjemná tepelná pohoda. A to je
komfort, který je naším cílem. Kotle Nefit EcomLine HR odpovídají evropským
normám (EN).
V Návodě k instalaci jsou zpracovány základní informace potřebné pro Vás
a částečně i pro servisního technika.
První část návodu se zabývá instalací kotle a souvisejícími předpisy.
Servisní technik je povinen při instalaci tyto předpisy do držovat.
V další části jsou uvedena všeobecná technická data Nefit EcomLine HR a zásady
údržby, případné možné závady a jejich příčiny. Informace, které by jste mohli
potřebovat, jsou přímo na kotli na zadní straně dvířek ve formě uživatelských
inst rukcí. Při údržbě a případné poruše jsou připraveni Vám pomoci Vaši
dodavatelé, kteří jsou zkušenými instalatérskými firmami, vyškolenými pro kotle
Nefit Fasto a znají tyto kotle nejlépe. Technické konzultace jsou také možné
u firmy H&I Trading Company.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
4
OBSAH
1.
1.1
INSTALACE
Instalace všeobecně
1.1.1 Možnosti umístění kotle
1.1.2 Předpisy
1.1.3 Určení průměru přívodu plynu
1.1.4 Montáž
Přívod vzduchu a odkouření
1.2.1 Varianta pro uzavřené spotřebiče
1.2.2 Varianta pro otevřené spotřebiče
1.2.3 Připojení na kouřovod
1.2.4 Odvod kondenzátu
1.2.5 Protimrazová ochrana
Topný systém a připojení na TUV
1.3.1 Tepelný systém
1.3.2 Podlahové topení
1.3.3 Okruh TUV
1.3.4 Známka CW
1.3.5 Nepřímo vytápěné bojlery
1.3.6 Řízení čerpadla
Elektrické zapojení
1.4.1 Zapojení na sí
1.4.2 Připojení pokojového termostatu
1.4.3 Ekvitermní regulace
1.4.4 Modulační kaskádová regulace
1.4.5 Externí bojler s třícestným ventilem
Přestavba na propan
6
6
6
7
7
8
9
9
12
12
12
13
13
13
14
15
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
2.4
2.5
UVEDENÍ DO PROVOZU
Napuštění a odvzdušnění systému
Uvedení do provozu
Nastavení a kontrola
2.3.1 Nastavení UBA
2.3.2 Vstupní tlak a DP plyn/vzduch
2.3.3 Kontrola a nastavení DP plyn/vzduch
2.3.4 Měření ionizačního proudu
Vypnutí
Vypouštění
21
21
22
22
22
23
24
25
25
26
3.
3.1
3.2
3.3
ÚDRŽBA
Všeobecně
Malá údržba
Velká údržba
27
27
28
29
4.
4.1
DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
Provozní funkce
4.1.1 Všeobecný popis displeje a servisních kódů
4.1.2 Displej a servisní kódy v normálním provozu
Poruchy a příčiny
4.2.1 Diagnóza poruch
4.2.2 Příčiny poruch a odstranění
30
30
30
31
32
5.
5.1
POPIS
Popis funkce Nefit EcomLine HR-provedení
5.1.1 Konstrukce
5.1.2 Funkce
37
37
37
38
5.2
Technická data Nefit EcomLine HR-provedení
5.2.1 Grafy užitečné výtlačné výšky čerpadel
Elektrické schéma
Připojení UBA
Rozměry
39
40
41
42
43
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
4.2
5.3
5.4
35
Přílohy
INSPEKČNÍ LIST
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
5
1. INSTALACE
1.1 Instalace všeobecně
1.1.1 Možnosti umístění kotle
Pro rozhodnutí o možnosti instalace kotle Nefit EcomLine HR v uvažovaném
prostoru je potřebné zvážit následující aspekty:
1.
Kotel je závěsný proto je nutné odpovídající místo na stěně
2.
Možnost připojení na odpad pro odvod kondenzátu
3.
Rozměry prostoru musí odpovídat rozměrům kotle a uvažované formě odkouření bez rušivých překážek. Minimální prostor je nutné rozšířit o 10 cm na každé
straně pro dobrý přístup ke kotli.
4.
Tvar a provedení kouřovodu musí odpovídat platným předpisům a tlaková ztráta
systému nasávání vzduchu a odkouření nesmí dohromady překročit maximální
povolenou hodnotu (viz 1.2.1).
5.
Důrazně není doporučeno umísovat kotel v chemicky agresivních prostředích
jako v lakovnách, kadeřnických salónech, místech s vývinem biologických plynů
nebo v prostorech, kde se pracuje s trichlóretylénem, v různých klihárnách nebo
v jiných prostorech, kde se skladují nebo zpracovávají chemické látky.
I při použití kotlů jako uzavřeného spotřebiče je jeho spolehlivost a životnost
v těchto prostorech ohrožena.
6.
Zapojení a umístění kotle musí odpovídat všem platným předpisům, které se
na konkrétní situaci vztahují (viz 1.1.2). Kotel je určený k používání v základním
prostředí podle ČSN 33 2000-3, t.j. v prostředí s normální atmosférou. Před
započetím prací, které by mohly mít za následek změnu prostředí (např. práce
s laky, ředidly a pod.), je nutné kotel odstavit z provozu. Kotel mohou obsluhovat
pouze dospělé a poučené svéprávné osoby.
7.
Stěna, na které je kotel umístěný, má být rovná.
Často bývají kotle Nefit instalované na původní topný systém. V těchto případech
je dobré dodržet tyto zásady:
1.
Původní instalace je nejprve vypuštěna a dobře propláchnuta.
2.
Je zakázáno přidávat chemická činidla (inhibitory) do vody v topném systému.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
6
1. INSTALACE
1.1.2 Předpisy
Každá instalace kotle - plynového zařízení podléhá předpisům a normám, které
jsou pro daný případ závazné. Např. EN, ČSN EN, ČSN a TPG :
ČSN EN 483, ČSN EN 625, Směrnice EU 90/396/EHS
Všeobecné předpisy pro rozvody pitné vody
Bezpečnostní předpisy pro nn instalace
Předpisy pro instalace zemního plynu
Větrání obytných prostor
Množství vzduchu pro spalování a odkouření plynových spotřebičů
Bezpečnostní předpisy pro ústřední vytápění
Kotel je chráněn zemnicím kolíkem napájecího kabelu. Musí být napájen
z normalizované zásuvky se zemnicím nebo nulovacím kontaktem. Elektrická
instalace podléhá normě ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2180, dále předpisům
podle umístění kotle, ČSN 33 2000-3. Instalace nemusí být zvl᚝ zemněná.
V koupelnách, umývárnách a sprchách platí pro instalaci ČSN 33 2000-7-701.
Kotle řady Nefit EcomLine HR jsou určeny pro použití převážně jako uzavřené
spotřebiče. V tomto případě je vzduch pro spalování přiváděn a spaliny
odváděny do venkovního prostředí (ČSN 386441 čl.86 až 89). Kotel lze použít
i jako otevřený spotřebič. Odkouření a přívod vzduchu viz 1.2.2.
Související ČSN a předpisy:
ČSN 07 0240/2002, ČSN 07 0246/1984, ČSN EN 60 335-1, ČSN EN 1775,
ČSN 38 6462, TPG 800 01, ČSN 75 1111
Obchodní zákoník č. 513/91 Sb.
Vyhláška č.13/1977 Sb. MZ ČR
Hygienické předpisy MZ ČR sv. 37/1977
1.1.3
Určení průměru přívodu plynu
Světlost přívodu plynu je nutné určit na základě platných norem.
Pokud nejsou na plynové potrubí od plynoměru ke kotli připojeny jiné
spotřebiče plynu, můžeme průměr stanovit podle následující tabulky na základě
max. délky přívodu.
Nefit EcomLine HR(C)22 (H/V)
Nefit EcomLine HR(C)30 (H/V)
Nefit EcomLine HR 43
Nefit EcomLine HR 65
1/2“
6m
3m
nelze
nelze
3/4“
28 m
17 m
8m
3m
1“
85 m
51 m
28 m
13 m
φ 15
3m
1m
nelze
nelze
φ 22
24 m
15 m
8m
3m
φ 28
60 m
42 m
21 m
10 m
Údaje v tabulce jsou vztaženy k maximální tlakové ztrátě v přívodu plynu
1,7 mbar.
Případné odbočky je doporučeno provést stejným průměrem. Jejich instalace
však zkracuje max. délku přívodu. Těsně před kotlem je nutné provést redukci
na připojovací průměr. Pro všechny kotle Nefit EcomLine HR je připojovací
průměr G 1/2“.
Pozor: Pro kotel Nefit EcomLine HR 65 je nutný minimální průměr přívodu
3/4“ nebo 22 mm s ventilem na stejný průměr.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
7
1.
INSTALACE
1.1.4
Montáž
Pozor: Nepokládejte kotel nikdy na trubkové vývody na spodní stranu kotle.
Položte kotel na jeho zadní stranu (rám) a nechte kotel co nejdéle zabalený
v originálním obalu. Při odstranění zátek z trubek může dojít k vytečení
zbytku vody.
Kotle Nefit EcomLine HR jsou určeny pro montáž na zeï nebo na konstrukci
z nosných profilů v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3. Při umísování kotle je
nutno dbát na dodržení minimálních vzdáleností od ostatních materiálů podle třídění
materiálů v ČSN 73 0823.
Při montáži na lehkou konstrukci může dojít k rezonancím za chodu kotle. V tomto
případě je nutné použít tlumící gumové prvky.
Před zavěšením kotlů na zeï nejprve dodržte následující pokyny:
1.
Určete pomocí přibalené šablony polohu kotle a označte umístění otvorů pro upevňovací šrouby zavěšovacího třmenu.
Uvažujte že :
- po stranách kotle je nutné ponechat minimálně 10 cm mezeru pro snadnou
manipulaci
- nad kotlem musí být dostatek místa pro přívod vzduchu a odkouření
Obr.1.1.3.1 Sejmutí krytu
2.
Nejdříve namontujte komínovou sadu. Pro kotel Nefit EcomLine HR 65 by neměla být
použita horizontální komínová sada. Pro přesné umístění a určení polohy vývodů
odkouření a přívodu vzduchu použijte šablonu (viz přiložený návod na komínové
sady). Umístění odtahu spalin musí být v souladu s Technickými pravidly COPZ G 800 01.
3.
Připravte připojení kotle na instalaci podle šablony.
4.
Připevněte zavěšovací třmen.
Obr. 1.1.3.2 Sejmutí krytu bojleru
5.
Sejměte kryt kotle (viz obr. 1.1.3.1):
1 - Zatáhněte za dvířka kotle mírně k sobě a otevřete je
2 - Odstraňte šroub pod dvířky kotle
3 - Odjistěte mírným tlakem spony po stranách kotle
4 - Zatáhněte za kryt směrem dopředu a sejměte ho
Nedržte kryt za spony.
V případě vertikálních Combi kotlů:
5 - Zatáhněte za kryt bojleru dopředu a odejměte ho. Sejmout kryt bojleru je
možné až po odstranění krytu kotle.
6.
Kotel bez krytu zavěste na zavěšovací třmen. Upevněte komínový nástavec
pro připojení odtahu spalin a přívodu vzduchu.
7.
Připojte kotel na instalaci a připojte komínovou sadu pro odvod spalin a přívod
vzduchu na komínový nástavec. V následujících kapitolách je popsáno připojení
na topný systém, rozvod TUV, plyn, odvod spalin a kondenzátu.
Pozor: Dvířka krytu otvírejte za spodní hranu. Dvířka je možné vyjmout ze závěsu
opatrným pohybem vlevo proti kladenému odporu. Následná montáž je
podmíněná dobrým polohováním dvířek (tři závěsy) a silným, ale opatrným,
tlakem na dvířka dokud nezapadnou (charakteristický zvuk).
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
8
1.
INSTALACE
1.2.
Přívod vzduchu a odvod spalin
1.2.1
Varianta pro uzavřené spotřebiče
Kryt kotle NEFIT EcomLine HR je vzduchotěsně připevněn k rámu
kotle a spojen s nástavcem pro přívod vzduchu. Proto je nutné
dbát na správné a těsné nasazení krytu a uzavírat při provozu
dvířka na přední straně.
Kotel může být připojen na komínovou sadu NEFIT pro odtah fasádou nebo přes
střechu. Pro kotel Nefit EcomLine HR 65 je nutné používat pouze vertikální sadu.
Pro tyto případy je určena sada s průměry 100/150 mm. Umístění odtahu spalin
fasádou musí být v souladu s Technickými pravidly COPZ č.: TPG 800 01. Komínové
sady jsou speciálně vyvinuty pro kotle NEFIT a zkoušeny holandskou státní zkušebnou
GASTEC. Jsou kompletně k dostání u Vašeho dodavatele kotlů. Nedoporučuje se
používat jiné komínové nástavce než originální NEFIT sady. Pro připojení komínové
sady lze objednat následující komínové nástavce:
- Komínový nástavec dvoutrubkový EcomLine obj. č. 1064 (obr. 1.2.1.1)
- Komínový nástavec koaxiální EcomLine obj. č. 1065 (obr. 1.2.1.2.)
Při delším odvodu spalin než 6 m je nutné použít zvláštní kondenzační kus, který
odvede kondenzát z odvodu spalin mimo výměník kotle. Kondenzační kus se vkládá
jako část odtahu spalin se stejným průměrem a lze ho montovat horizontálně
i vertikálně.
Kotel Nefit EcomLine HR 65 se připojuje na odtah spalin a přívod vzduchu standardním dvoutrubkovým komínovým nástavcem. Je možné použít i komínovou sadu
vertikální 80/125 mm. Maximální tlaková ztráta v celém kouřovodu a vzduchovodu
dohromady však nesmí překročit 90 Pa.
Obr. 1.2.1.1 Komínový
nástavec dvoutrubkový
Obr. 1.2.1.2 Komínový
nástavec koaxiální
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
9
1.
INSTALACE
Nefit EcomLine - tlakové ztráty
Tlaková ztráta v celém systému odvodu spalin a nasávání vzduchu včetně komínové
sady určuje max. dosažitelné zatížení kotle. Max. povolená tlaková ztráta je 70 Pa.
Pro kotel Nefit EcomLine HR 65 je povolená tlaková ztráta 90 Pa. Při vyšší tlakové
ztrátě se sníží dosažitelná kapa cita kotle.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
10
1.
INSTALACE
Obr. 1.2.1.3
Komínová sada vertikální
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Komínový nástavec
Koncentrický díl 80/125
Upínací třmen
Středící deska
Usazovací kroužek
Vertikál. komín. nástavec
Obr. 1.2.1.5
Komínová sada vertikální
s přechodem přes střechu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komínový nástavec
Koncentrický díl 80/125
Upínací třmen
Středící deska
Přechod přes střechu
Usazovací kroužek
Vertikál. komín. nástavec
Obr. 1.2.1.4
Komínová sada horiz. 80mm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komínový nástavec
Al koleno
PVC koleno
Koncentrický díl 80/125
Deska vnitřní
Horiz. komín. nástavec
Deska vnější
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
11
1. INSTALACE
Obr. 1.2.1.6
Komínová sada vertikální
100 mm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komínový nástavec
Excentr 80 – 100 mm
Koncentrický díl 100/150
Upínací třmen
Středící deska
Usazovací kroužek
Vertikál. komín. nástavec
Obr. 1.2.1.7
Univerzální panel 100/150 mm
Obr. 1.2.4.1
Připojení odvodu kondenzátu
1.2.2
Varianta pro otevřené spotřebiče
Pokud jsou kotle Nefit EcomLine instalovány jako "otevřený spotřebič", je vzduch
pro spalování přiváděn z prostoru, kde je kotel instalován. Pro Nefit EcomLine
HR platí zařazení při instalaci jako otevřený spotřebič do kategorie C. Při větší
tlakové ztrátě kouřovodu než je maximální povolená (podle tabulky na str. 10)
se zmenšuje kapacita kotle. Pro tuto instalaci lze u dodavatele objednat komínový nástavec: obj. číslo 1064 pod názvem Komínový nástavec dvoutrubkový
(obr. 1.2.1.1). Přívod vzduchu a větrání místnosti musí být vždy zajištěno.
1.2.3
Připojení na kouřovod
Připojení kotlů Nefit EcomLine na komín je možné. Pokud použijete jiné
zakončení než vertikální nebo horizontální komínovou sadou Nefit, je nutné
schválení výrobce nebo odpovědné organizace.
1.2.4
Odvod kondenzátu
Vyústění odvodu kondenzátu z kotle je na jeho spodní straně. Vývod je označen
bílou barvou.
Kondenzát musí být odveden 32 mm trubkou z umělé hmoty vpustí do odpadu.
Maximální horizontální délka odvodu kondenzátu je 5 metrů. Odvedení
do okapu není vhodné, protože hrozí zamrznutí. Pro správnou funkci kotle je
nutné, aby byl odvod kondenzátu v jednom místě napojen volně a před vpustí byl
umístěn ještě jeden sifon, který zabrání pronikání zápachu z odpadu. Nikdy nesmí
být odvod kondenzátu ucpán. Krátce po instalaci a spuštění kotle se sifon zaplní
kondenzátem, který zabrání případnému úniku spalin odpadovým potrubím.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
12
1. INSTALACE
Obr. 1.3.1.1
Odvzdušňovací ventil
1.2.5
Ochrana proti zamrznutí
Kotel Nefit EcomLine HR není vybaven speciální pojistkou proti zamrznutí.
Ochrana je integrována do čidla teploty natápěcí větve. Rozvody tedy nejsou
chráněny proti mrazu. Ochrana zapíná kotel, jestliže natápěcí teplota klesne
pod 7°C a vypíná při 17°C. Pokud hrozí zamrznutí rozvodu v jednom místě,
přepněte přepínač doběhu čerpadla do polohy II.
Pozor: Do systému nepřidávejte žádné nemrznoucí směsi.
1.3
Topný systém a připojení na TUV
1.3.1
Topný systém
Vývody pro připojení natápěcí a vratné větve jsou umístěny na spodní části kotle.
Vratná větev je označena modrou a natápěcí větev červenou barvou. Připojení
potrubí je nutné provést pomocí přechodek.
Velikost expanzní nádoby stanovte podle objemu topné soustavy, provozní
teploty a provozního tlaku. Nefit EcomLine HR kotel je vybavený automatickým
odvzdušňovačem, který je umístěn na levé straně výměníku a je přístupný
po odejmutí víčka krytu na horní straně (viz obr. 1.3.1.1). Při instalaci kotlů
Nefit EcomLine HR 65 je nutné montovat ještě jeden přídavný automatický
odvzdušňovací ventil do topné soustavy.
Ke kotli je nutné montovat pojistný ventil. Při montáži Nefit EcomLine Combi
kotle namontujte pojistný ventil do vratné větve. Pro sólo kotel EcomLine
montujte pojistný ventil na natápěcí větev. V případě montáže třícestného
ventilu pro napojení nepřímotopného bojleru se montuje pojistný ventil před něj.
Vyvážení topné soustavy pro kotel Nefit EcomLine HR 65
Teplotní rozdíl natápěcí a vratné větve má být asi 20 až 25 °C. Teploty lze
odečítat pomocí ručního terminálu Nefit. Terminál se připojuje do zdířek
pod dvířky krytu kotle. Kotel musí pracovat na plný výkon, proto je nutné
při měření přepnout servisní vypínač do horní polohy. Ve stabilizované situaci
a teplotě vratné vody 40°C má být natápěcí teplota v rozmezí 60 až 65°C. Pokud
je teplotní rozdíl menší (méně než 20°C), je nutné omezit průtok kotlem pomocí regulačního ventilu. Při použití kotle bez vlastního čerpadla je možné teploty
doregulovat změnou výkonu externího čerpadla.
Obr. 1.3.1.2
Principiální schema zapojení Nefit EcomLine
HR Combi nebo Nefit EcomLine HR
s bojlerem Nefit EcomFit se zkratovacím
potrubím a bypass ventilem.
1. Uzávěr
2. Pojistný ventil
3. Expanzní nádoba
4. Bypass ventil
Je nutné, aby byla vždy možná cirkulace vody přes kotel.
Pokud jsou na radiátorech osazeny termostatické ventily, postarejte se, aby byl
vždy umožněn průtok systémem např. instalujte ve vzdálenosti asi 6 m od kotle
bypass ventil mezi natápěcí a vratnou větev. Minimální průměr trubek připojených
ke kotlům Nefit EcomLine Combi HR 22 a 30 je 22 mm, pro kotel Nefit
EcomLine HR 43 a 65 je minimální průměr trubek 28 mm. Základní zapojení viz
obr. 1.3.1.2. Při montáži kotle Nefit EcomLine HR 65 se doporučuje použít
průměr trubek 5/4“ a umístit na zpátečce u kotle automatický odvzdušňovač
viz obr. 1.3.1.3.
Nefit EcomLine HR kotle nejsou určeny pro připojení na samotížné soustavy.
Také použití otevřené expanzní nádoby není povoleno.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
13
1. INSTALACE
Důležité upozornění:
Topnou soustavu napouštějte pitnou vodou. Je zakázáno
upravovat vodu v topném systému chemickými činidly
(inhibitory).
Koroze v topném systému je závislá na několika faktorech:
- kvalita použité vody v systému
- nepropláchnutí systému při instalaci kotle na starý systém
- přístup vzduchu do systému netěsnostmi a prasklinami
- difúze kyslíku materiálem použitým pro podlahové vytápění
Střídání teplot a tlaku v soustavě může korozi zrychlit. Pokud je systém dobře
navržen, proveden a je těsný, nedochází prakticky k žádné korozi.
Kvalita vody pro topný systém
1. Při použití staré (již použité) instalace je nutné nejprve změřit pH vody
v systému (viz bod 5 a 6). Pokud je pH větší než 8,5, je pravděpodobné,
že voda byla chemicky upravována. V tomto případě je nutné celou soustavu
vypustit, co nejlépe propláchnout a vyčistit neupravenou vodou.
Obr. 1.3.1.3
Principiální schéma zapojení
Nefit EcomLiene HR sólo se zkratovacím
potrubím a bypass ventilem.
2. Soustavu napuste neupravenou pitnou vodou.
1. Uzávěr
2. Pojistný ventil
3. Expanzní nádoba
4. Bypass ventil
5. Odvzdušňovací ventil
(nutný pro EcomLine HR 65)
4. Uveïte kotel do provozu a nechte asi 15 minut pracovat.
3. Odvzdušněte celý systém.
5. Vypuste trochu vody z topné soustavy napouštěcím ventilem do čisté
nádobky (vzorková, laboratorní).
6. Změřte pH vody z topné soustavy pH papírkem. Ponořte papírek asi jednou
polovinou do vody. Po ustálení barev je možné určit příslušné pH.
7. Naměřené pH má být v rozmezích 7,0 až 8,5. Pokud je hodnota mimo
rozsah, informujte se u výrobce nebo u Vašeho dodavatele.
Upozornění: P ř i v ě t š í c h s y s t é m e c h j e v h o d n é o p a k o v a t m ě ř e n í p H j e š t ě j e d n o u
za týden. Zjistí se tak chemická stabilita systému.
Důležité:
1.3.2
Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat vodu pro systém,
zvláště přípravky zvyšujícími nebo snižujícími hodnotu pH
(chemická činidla) a přípravky pro změkčování vody.
Podlahové topení
Pokud je použito podlahové vytápění a jeho kombinace s jiným systémem,
je nutné stanovit kvalitu použitých topných trubek z hlediska těsnosti proti difúzi
kyslíku stěnami trubek.
Pozor: Nefit-Fasto neposkytuje žádnou záruku na poruchy kotlů připojených
přímo na podlahový systém způsobené difúzí kyslíku přes nevhodný
materiál trubek podlahového topení.
Pokud použité trubky nejsou 100% odolné proti difúzi kyslíku platí následující
pokyny:
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
14
1. INSTALACE
V tomto případě je nutné kotel Nefit EcomLine připojit do zvláštního uzavřeného okruhu vybaveného vlastním pojistným ventilem, expanzní nádobou
a možností dopouštění (viz principiální schéma na obr. 1.3.2.1).
Pro oddělení kotle od okruhu podlahového topení je vhodné použít protiproudý
výměník.
Pro jištění okruhu podlahového vytápění je nutné montovat přepouštěcí ventil
(bypass), který zajistí průtok kotlem za každé situace.
Obr. 1.3.2.1
Principiální schéma zapojení pro podlahové
vytápění s ne 100% odolnými trubkami
proti difúzi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Natápěcí větev primární
Vratná větev primární
Termostatický ventil
Expanzní nádoba
Oběhové čerpadlo
Výměník
Regulační uzávěr
Rozdělovač
Slučovač
Termostat
Kulový uzávěr
Tlakoměr
Pojistný ventil
Odvzdušňovací ventil
Plnící ventil
Podlahová sekce
Zkratovací vedení
Přetlakový ventil (bypass)
Obr. 1.3.2.2
Napouštěcí kombinace
1.3.3
Okruh TUV
Kotle Nefit EcomLine HR Combi je možné připojit na studenou a teplou
vodu. Vývody jsou umístěny na spodní části kotle. Studená voda je označena
modrou barvou a teplá červenou barvou.
Přívod studené vody se připojuje podle platných předpisů (ČSN, DIN nebo
AVWI NEN 1006, odd. 12). Může se použít například tzv. napouštěcí kombinace
(sestava armatur na přívodu studené vody podle ČSN 060830, viz obr. 1.3.2.2).
Musíme se však informovat, která napouštěcí kombinace je vhodná podle
tlakových pásem obecního vodovodu nebo vodárny. Technické řešení přípravy
TUV zaručuje správnou funkci i při velmi malém tlaku vody.
Připojení teplé vody musí být provedené podle platných norem (ČSN, DIN, NEN
1006, VEWIN...). Možností je několik, v zásadě však použijeme takovou, která
nejlépe odpovídá dané situaci.
Před připojením kotle propláchněte dobře celou trubkovou soustavu. Při velkém
vstupním tlaku nezapomeňte do soustavy umístit před kotel redukční ventil.
Napouštěcí kombinace obsahuje i pojistný ventil, který se uplatní při ohřevu
vody, kdy voda expanduje cca o 1/40 objemu. Postarejte se o odvod vody, která
může pojistným ventilem uniknout. Zaústěte výtok do odpadu.
Omezovač průtoku TUV (viz obr. 1.3.2.2) nastavte na předepsaný průtok.
Kotel COMBI HR 22 H/V
Kotel COMBI HR 30 H/V
6 l/min.
8 l/min.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
15
1. INSTALACE
1.3.4
Známka Gaskeur/CW
Kotle Nefit EcomLine jsou označeny prestižní známkou Gaskeur/CW. Tato
známka je udělována kotlům pro přípravu TUV podle specifických kritérií - délky
potrubí k výtoku, vydatnosti přípravy TUV atd. V podstatě určuje vhodnost
zařízení pro různé výtokové kombinace při zachování komfortu uživatele.
V následující tabulce jsou shrnuty vlastnosti kombinací kotlů Nefit EcomLine
pro přípravu TUV a jejich vlastnosti.
1
Obr. . 1.3.2.3
Omezovač průtoku
2
klasifikace kombinace podle známky Gaskeur/CW od 1 do 6
max. neizolovaná dopravní délka mezi bojlerem a výpustným místem.
Pro kuchyň je uvažováno dosažení stálé teploty 35°C během 30 vteřin.
Známka CW 3: Kombinace je vhodná pro:
- kuchyň s výtokem 3,5 l/min. a 60°C
- sprcha s výtokem 6 l/min. až 10 l/min. s teplotou 40°C
- napouštění vany 100 l s výtokem 10 l/min. a střední teplotou 40°C
Známka CW 4: Kombinace je vhodná pro:
- kuchyň s výtokem 3,5 l/min. a 60°C
- sprcha s výtokem 6 l/min. až 12,5 l/min. s teplotou 40°C
- napouštění vany 120 l s výtokem 12,5 l/min. a střední teplotou 40°C
Známka CW 5: Kombinace je vhodná pro:
- kuchyň s výtokem 3,5 l/min. a 60°C
- sprcha s výtokem 6 l/min. až 12,5 l/min. s teplotou 40°C
- napouštění vany 150 l s výtokem 17 l/min. a střední teplotou 40°C
Známka CW 6: Kombinace je vhodná pro:
- kuchyň s výtokem 3,5 l/min. a 60°C současně se sprchou s výtokem
6 l/min. až 12,5 l/min. s teplotou 40°C nebo současné napouštění vany 150l
s výtokem 17,0 l/min. a střední teplotou 40°C
- pro samostatné napouštění vany 200 l s výtokem 22 l/min. a střední teplotou 40°C
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
16
1. INSTALACE
1.3.5
Nepřímo natápěné bojlery
K sólo kotlům Nefit EcomLine HR lze pomocí třícestného přepínacího ventilu 1“
nebo 28 mm připojit externí bojler. Bojlery Nefit 80 l a 120 l včetně bojlerů Nefit
EcomFit lze připojit ke kotlům Nefit EcomLine HR 22, 30 a 43 při použití čidla TUV
umožňujícího modulaci výkonu.
Pokud ke kotli Nefit EcomLine HR připojujete externí bojler, dodržte
následující zásady:
1. Čidlo bojleru připojte do připraveného konektoru v kotli (barva vodičů:
fialový a černobílý)
2. Třícestný ventil připojte elektricky na pro něj určený 6-pólový konektor.
Obr. 1.3.3.1
Připojení třícestného ventilu
Spínací kontakt spíná nulu, polaritu není nutné dodržovat.
Připojení třícestného ventilu do systému je následující:
AB: do kotle
A: do bojleru
B: do topného systému
3. Každý kotel Nefit EcomLine je připraven pro přednostní řízení ohřevu TUV.
Kotle Nefit EcomLine HR 65 je nutné připojovat pro ohřev TUV trochu jiným
způsobem, protože třícestný ventil 1“ má příliš velký hydraulický odpor (kV= 8,1).
V zemích EU je také pro ohřev TUV s výkonem vyšším než 45 KW předepsáno
dvojité oddělení topné vody od TUV - bojlery s vložkou s dvojitým pláštěm
(např. NIBE PUB typ DDS).
Schéma instalace je možné obdržet u firmy H&I Trading Company.
1.3.6
Přepínání čerpadla
V řídícím systému kotlů Nefit EcomLine HR je integrováno také ovládání čerpadla.
Doběh čerpadla při vytápění a přepínači na UBA v poloze 1 je 4 minuty. V poloze 2
je 24 hodin. Při ohřevu TUV je doběh čerpadla 2 minuty bez ohledu na polohu
přepínače. Poloha 1 je určena pro jednoduché termostaty a kaskádová zapojení.
Poloha 2 je využívána při ekvitermním řízení v kombinaci s termostatickými ventily
a pro podlahové vytápění. Při nebezpečí zamrzání určitého místa v systému je
vhodné přepínač nastavit do polohy 2.
Pozor: Z hlediska aktivace řízení čerpadla je při uvádění kotle do provozu nutné,
aby kotel pracoval alespoň 1x po spuštění do topného systému. Pokud je
zapojeno čidlo venkovní teploty do svorek 7 a 8 a venkovní teplota je
menší než 1°C, je čerpadlo zapnuto stále bez ohledu na pozici přepínače.
Pokud kotel nezapne dlouhou dobu (mimo topnou sezónu), jsou čerpadlo
a ventilátor zapnuty každých 24 hodin na dobu 5 minut testovací procedurou.
Čas zapnutí je závislý na okamžiku, kdy je kotel zapojený do sítě. Po výpadku
napětí nebo vyjmutí napájecího kabelu ze zásuvky je provedena testovací procedura přesně po 24 hodinách. V průběhu procedury je na displeji řídící jednotky UBA
zobrazen kód P.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
17
1. INSTALACE
Obr. 1.4.1.1
Připojovací skříňka
externího čerpadla HR 65
(verze bez oběhového čerpadla )
1.4
Elektrické zapojení
1.4.1 Zapojení na sí
Kotel je vybaven síovým kabelem a zástrčkou. Pro připojení do sítě musí být
použita zásuvka se zemnicím kolíkem. Elektrická instalace musí odpovídat platným
předpisům (ČSN 34 1010). Pro instalaci v koupelnách, umývárnách a sprchách
platí ČSN 332135-1/1990. Kotel není nutné uzemňovat samostatně.
Pozor: Při poškození síového kabelu je nutné kabel nahradit pouze originálním
náhradním dílem NEFIT.
Verze kotle Nefit EcomLine HR 65 bez oběhového čerpadla je vybavena pro připojení externího čerpadla připojovací skříňkou (viz obr. 1.4.1.1). Připojovací
podmínky externího čerpadla jsou na štítku u připojovací skříňky, která je umístěna
napravo od automatu UBA u průchodu krytem pro napájecí kabel.
Pozor: Připojovací skříňka nesmí být používána pro propojování dalších vodičů.
1.4.2 Připojení pokojového termostatu
Obr. 1.4.2.1
Svorkovnice Nefit EcomLine
Na kotel je možné připojit jakýkoli pokojový termostat. Při použití termostatu
s polohami vypnout/zapnout nelze využít modulaci výkonu řízenou pokojovým
termostatem, proto nemůžeme kotel optimálně provozovat. Nejvhodnější
regulace pro řízení vnitřní teploty je speciální modulační regulace vyvinutá
výrobcem kotle Nefit-Fasto, která předává potřebná data řídící jednotce UBA.
Funkce modulační regulace je založena na určování optimální natápěcí teploty
v závislosti na skutečné a požadované pokojové teplotě. Kotel udržuje určenou
natápěcí teplotu nebo ji upravuje podle požadavků modulační regulace.
Do svorkovnice kotle je možné připojit 2 rozdílné typy pokojových regulací
(viz obr. 1.4.2.1):
1. Digitální modulační pokojovou regulaci
Pro připojení digitální modulační regulace není nutné dodržovat polaritu.
Před montáží ModuLine regulace je nutné odstranit zkratovací propojku mezi
svorkami 3 a 4.
2. Pokojový termostat zapnuto/vypnuto
Urychlovací element termostatu je nutné nastavit na proud řídící jednotky UBA
t.j. 0,12 A. Maximální sériový odpor zap./vyp. připojovacích vedení termostatu
nesmí být větší než 100 W. Abychom předešli poruchám, je nutné zapojit
pokojový termostat správně do obvodu (bez dalšího přizemnění). Pro použití
hodinového termostatu s externím napájením je do svorkovnice vyvedeno
napájecí napětí 24 V~. Napájecí napětí a kontakty termostatu nesmí být
zapojeny dohromady. Spínací kontakt termostatu musí být bezpotencionální
(maximální spínací výkon je 2 VA). Při zapojení termostatu do svorkovnice
je nutné nejprve odstranit nevodivou propojku ze svorek 1 a 2.
1.4.3. Ekvitermní regulace
Ve svorkovnici je místo pro připojení čidla venkovní teploty, které pracuje spolu
s ekvitermní regulací Nefit-Fasto (ModuLine IV a ModuLine 30). Čidlo se připojí
do svorek 7 a 8.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
18
1. INSTALACE
1.4.4 Modulační kaskádová regulace
Optimální regulací pro kaskádové zapojení kotlů je typ HMR 1.05. Tato regulace
využívá modulační a ekvitermní funkce. Připojuje se pomocí dvojlinky do svorkovnice kotle Nefit EcomLine na svorky 3 a 4 (viz obr. 1.4.2.1). Před připojením
je nutné odstranit zkratovací propojku v těchto svorkách. HMR 1.05 je vybavena
komunikačními porty (10 svorek). Při zapojování není nutné dodržovat polaritu.
Jedna regulace je schopna řídit až pět kotlů. Pokud je nutno řídit více kotlů, lze
jednotlivé regulace navzájem sdružovat. Každá regulace je vybavena také reléovým
výstupem pro řízení hlavního oběhového čerpadla.
Pozor: Reléový výstup je bezpotencionální spínací kontakt.
Napájecí napětí pro čerpadlo je nutné přivést z externího rozvodu.
Čerpadlo je zapínáno při požadavku natápění a vypínáno, pokud jsou všechny kotle
vypnuty. Doběhový čas lze nastavit v menu regulace. Kabeláž a prvky pro rozvody
nejsou k regulaci dodávány. Pro správnou instalaci je nutné nejdříve číst podrobný
návod k instalaci, který je dodáván s regulací.
Kaskádová regulace pracuje na základě měření natápěcí teploty, venkovní teploty
a případně i vnitřní (pokojové) teploty. Pro měření jsou použita následující čidla:
Čidlo natápěcí teploty. Čidlo lze dodat ve dvou základních provedeních: příložné
na trubku nebo norné s nornou trubkou. Příložné čidlo ZVF 210 PTC (obj. číslo
6051) se upevňuje pomocí pružiny na neizolovanou kovovou trubku za hlavní
oběhové čerpadlo. Norné čidlo je ve dvou variantách: s nornou délkou 80mm
(AKF 6-80 PTC obj. č. 6053) nebo 145 mm (AKF 6-145 PTC obj. č. 6054).
Norná trubka se šroubuje do návarku s 1/2“ závitem do natápěcí větve
za anuloidem. Originální anuloidy mají již návarek připravený. Čidlo se připojuje
dvojlinkou k regulaci HMR 1.05.
Čidlo venkovní teploty. Čidlo (ZAF 200 PTC obj. č. 6050) se umísuje na vnější pl᚝
budovy na předem určené místo. Nesmí být ovlivňováno přímým slunečním
světlem. K regulaci se připojuje dvojlinkou.
Čidlo vnitřní (pokojové) teploty. Regulace může být přesnější, pokud je možné
stanovit referenční místnost a umístit do ní čidlo pro měření vnitřní teploty
(ZRF 3601 PTC obj. č. 6052). Pokud není zvolena referenční místnost vhodně
z hlediska regulace teploty v celém objektu, může mít její měření spíše negativní vliv.
Čidlo se připojuje k regulaci HMR 1.05 opět dvojlinkou.
K regulaci lze připojovat další skupinové regulace pomocí CTR sběrnice
pro regulaci směšovacích ventilů nebo vzduchotechniky. Informace lze obdržet
u firmy H&I Trading Company.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
19
1. INSTALACE
1.4.5 Externí bojler s třícestným ventilem
Kromě typu Nefit EcomLine HR 65 lze ke všem kotlům použít třícestný ventil
Honeywell VC 8010, který se připojuje pomocí třížilového kabelu dvěma způsoby:
1. přímo do konektoru v kabeláži kotle vpravo dole nebo
2. přímo do svorkovnice kotle
Drát č.2 třícestného ventilu (červenobílý)se zapojí do svorky č.9 na svorkovnici.
Drát č.3 třícestného ventilu (růžový) se zapojí do svorky č.10 na svorkovnici.
Drát č.6 třícestného ventilu (žlutočervený) se zapojí do svorky č.11 na svorkovnici.
Třícestný ventil Honeywell VC 8040 s dvoužilovým kabelem se zapojuje
do svorkovnice kotle do svorek č. 9 a 11. Zemnící drát není použit.
Čidlo TUV
Klasický bojlerový termostat se při zapojení ke kotli Nefit EcomLine nahrazuje
čidlem TUV (obj. č. 1158) s průměrem 7,2 mm. Čidlo se zasouvá do norné trubky
bojleru. Pro zasunutí použijte tvarový drát, který se dodává s čidlem. Čidlo
se zapojuje do konektoru v kabeláži kotle vpravo dole. V konektoru kotle je
zkratovací propojka, kterou je nutné nejprve odstranit.
Pokud je použit bojler Nefit 80 nebo 120 l, je nutné nejprve demontovat bojlerový
termostat a nahradit ho čidlem TUV, které je s bojlerem dodáváno včetně třícestného ventilu.
1.5 Přestavba na propan
Kotle Nefit EcomLine je kromě typu Nefit EcomLine HR 65 možné přestavět
na propan.
Přestavění kotle spočívá ve výměně trysky a vzduchové clony. Po jejich výměně je
nutné znovu překontrolovat rozdíl tlaku plyn/vzduch. Viz oddíl 2.3.2.
Vstupní tlak propanu má být v rozsahu 30 až 50 mbar.
Při uvádění do provozu se musí celá instalace rozvodu nejprve důkladně odvzdušnit. Provádí pouze odborný pracovník!
Přestavbovou sadu na propan lze objednat u firmy H&I Trading Company podle
následujícího přehledu:
Nefit EcomLine HR (C) 22 (H/V)
Nefit EcomLine HR (C) 30 (H/V)
Nefit EcomLine HR 43
Nefit EcomLine HR 65
Propan. sada obj. č. 2231
Propan. sada obj. č. 3031
Propan. sada obj. č. 4331
nelze
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
20
2. UVEDENÍ DO PROVOZU
Obr. 2.1.1
Plnící a vypouštěcí ventil
2. 1 Plnění a odvzdušnění systému
Pro plnění topného systému vodou je nutné mít namontovaný plnící a vypouštěcí
ventil. Ventil je přiložen v balení kotle. Namontujte ho do vratné větve pomocí
T kusu s 1/2“ závitem (viz obr. 2.1.1). Nezapomeňte při montáži na dobré těsnění.
Potom postupujte podle následujících bodů:
1. Vyjměte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Připojte napouštěcí hadici ke kohoutu vodovodu a naplňte ji vodou. Pokud
není v hadici už žádný vzduch, připojte ji k plnícímu ventilu.
3. Povolte čepičku na automatickém odvzdušňovači, který je na levé straně
výměníku (viz obr. 2.1.2), o jeden závit doleva (má být volná).
4. Přesuňte páčku na třícestném ventilu do střední polohy (ve správné poloze
zaskočí) a odpojte napájecí konektor.
Obr. 2.1.2
Automatický odvzdušňovač
5. Otevřete opatrně plnící ventil a kohout na vodovodním vedení.
6. V průběhu plnění otevřete všechny odvzdušňovací ventily v topném systému
a postupně je od nejnižšího místa k nejvyššímu uzavírejte, aby mohl vzduch
unikat ven. Pozor na možný únik vody.
7. Naplňte systém tak, aby statický tlak podle tlakoměru byl 2 bary a uzavřete
plnící ventil.
8. Sundejte krytku na UBA automatu a přepněte testovací vypínač do horní
polohy.
9. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Kotel začne hořet a ohřívat topení. Protože
je páčka na třícestném ventilu přesunuta do střední polohy ohřívá kotel
částečně topení a také teplou vodu. Tím se odstraní případný vzduch i v topné
spirále bojleru.
Obr. 2.1.3
Třícestný ventil
10. Po několika minutách lze testovací vypínač vypnout. Kotel bude pokračovat
v ohřevu TUV.
11. Po kontrole tlaku odmontujte napouštěcí hadici.
12. Zkontrolujte tlak na tlakoměru, aby byl veškerý vzduch z instalace vytěsněn.
13. Zapojte znovu napájecí konektor do třícestného ventilu.
Pokud je kotel v provozu asi týden a tlakoměr ukazuje malý tlak (nižší než
0,8 baru), doplňte vodu do systému. Příčinou nízkého tlaku může být vzduch,
který zůstal v radiátorech. Jestliže je nutné doplňovat vodu do systému často, je nutné najít příčinu (netěsnost) a odstranit ji.
Při plnění systému jinak, než plnícím ventilem, může trvat odvzdušnění delší dobu.
Někdy se na displeji může objevit i kód 2F. V tomto případe je nutné kotel znovu
nastartovat vyjmutím zástrčky napájecího kabelu na krátkou dobu ze zásuvky.
Pokud je to nutné, postup opakujte.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
21
2. UVEDENÍ DO PROVOZU
Obr. 2.2.1 a
Ventil Honeywell
Obr. 2.2.1 b
Ventil SIT
2. 2 Uvedení do provozu
Postupujte podle následujících instrukcí:
1. Před zapnutím kotle naplňte sifon vodou.
2. Zkontrolujte tlak na tlakoměru. V případě, že je tlak nižší než 1 bar, doplňte
systém vodou.
3. Otevřete plynový kohout pod kotlem, případně odvzdušněte plynové potrubí,
pokud je v něm vzduch.
4. Připojte napájecí kabel do zásuvky.
5. Nastavte pokojový termostat na vyšší teplotu, než je v místnosti.
Obr. 2.3.3
Nastavení UBA
6. Kotel začne po 30 sekundách se startovací procedurou. Vzduch v plynovém
potrubí může být příčinou poruchy s indikací chyby ionizačního proudu.
V tomto případě musíte kotel znovu nastartovat stlačením Reset tlačítka.
Pokud je to nutné, postup opakujte. Případně otevřete měřící bod vstupního
tlaku pro odvzdušnění plynového potrubí (obr. 2.2.1). Měřicí bod
po odvzdušnění utáhněte a místnost vyvětrejte čerstvým vzduchem.
2.3 Nastavení a kontrola
2.3.1 Nastavení UBA (Univerzální automat hořáku)
Pod krytem UBA je umístěno několik nastavovacích potenciometrů.
Nastavte je na požadované hodnoty podle připojení kotle a typu topné soustavy.
1. Natápěcí teplota
Nejvýše umístěný potenciometr označený symbolem radiátoru slouží k nastavení
maximální teploty v topném systému. Je možné nastavit teplotu od 40°C do 90°C.
2. Teplota TUV
Prostřední potenciometr slouží k nastavení teploty TUV, která bude udržovaná při
přípravě TUV v externím bojleru. Nejvyšší hodnota (10) odpovídá teplotě TUV
60°C, při nejnižší hodnotě (1) je teplota TUV cca 27°C. V kotlích Nefit EcomLine
HR Combi je napevno přednastavená teplota TUV 60°C.
Natápěcí
teplota
Teplota
TUV
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
Omezení
výkonu
Testovací
vypínač
22
2. UVEDENÍ DO PROVOZU
Tabulka 2
Nastavení teploty TUV (pouze pro externí bojler)
3. Nastavení výkonu.
Nejnižší potenciometr slouží k omezení maximálního výkonu. Nejvyšší hodnota
odpovídá 100 %, nejnižší hodnota odpovídá 30 % z maximálního dosažitelného
výkonu (viz tabulka 2). Na UBA automatu je umístěn také testovací vypínač, který
je označen symbolem kominíka. V normálním provozu má být přepnut na pozici 0.
Po přepnutí do horní polohy pracuje kotel na plný výkon (není modulován).
Tato poloha je používána pro servisní a kontrolní potřeby.
2.3.2 Měření vstupního tlaku
Pro měření používejte vhodný tlakoměr. Tlakoměr musí zpracovat měření do min.
50 mbar. Rozlišovací schopnost má být min. 0,01 mbar. Pro přepočet mezi
jednotkami platí: 1 mbar = 100 Pa nebo 1 Pa = 0,01 mbar.
-
-
Změřte tlak plynu v měřicím bodě vstupního tlaku na elektromagnetickém
plynovém ventilu. Minimální vstupní tlak musí být alespoň 18 mbar pro zemní
plyn a 30 mbar pro propan.
Otevřete dostatečný počet radiátorů.
Testovací vypínač přepněte nahoru a zajistěte, aby kotel hořel. Změřte tlak
znovu. Pokud se skutečná hodnota liší o více než 5 mbar, zkontrolujte plynový
rozvod, případně pozvěte pracovníky plynáren k nastavení domovního
regulátoru plynu.
Tlak plynu do hořáku se nenastavuje.
U kotle s modulovaným výkonem je tlak plynu
závislý na tlaku vzduchu od ventilátoru.
Tabulka 2
Nastavení výkonu [kW] při provozu 80/60 °C
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
23
2. UVEDENÍ DO PROVOZU
Obr. 2.3.3 a Měření
∆p plyn/vzduch - Honeywell
2.3.3 Kontrola a nastavení ∆p plyn/vzduch
Kotel je ve výrobě podroben zevrubným testům. Poměr tlaku plynu a vzduchu
je správně nastaven na zemní plyn typu H. Při změně kotle na jiný druh plynu,
např. propan, je nutné namontovat přestavbovou sadu a znovu nastavit správný
poměr.
Při každé kontrole a údržbě je doporučeno poměr tlaků plyn/vzduch znovu
zkontrolovat a případně nastavit.
Případné problémy se startováním kotle mohou být způsobeny špatným nastavením
poměru množství plynu a vzduchu. Rozdíl ∆p má být -5 Pa (-0,05 mbar)
s maximální odchylkou 5 Pa.
Při měření poměru tlaků plyn/vzduch postupujte následovně:
•
•
•
•
Obr. 2.3.3 b
Měření ∆p plyn/vzduchu ventilu SIT
•
•
•
•
Odpojte kotel ze sítě.
Připojte vstup označený - poměrového tlakoměru k měřicímu bodu P1+
na vstupu do hořáku pomocí T kusu.
T kus zajistí zároveň připojení ventilátoru k plynovému ventilu.
Druhý vstup tlakoměru označený + připojte k měřicímu bodu tlaku plynu
hořáku na el. mag. ventilu. U ventilu Honeywell uvolněte uzavírací šroub,
u ventilu SIT uzavírací šroub vyšroubujte. Přepněte testovací vypínač do horní
polohy (maximální výkon).
Zapojte kotel do sítě a počkejte až začne hořet.
Stlačte servisní tlačítko cca na dobu 5 vteřin až se na displeji objeví Y
Otočte potenciometr teploty TUV na pozici 1 (minimum).
Naměřená hodnota musí být - 5 Pa (-0,05 mbar) s tolerancí 5 Pa
(0,05 mbar). To znamená, že naměřená hodnota musí být v rozsahu –10 Pa až
0 Pa. Pokud je hodnota mimo rozsah, je možné ji korigovat nastavovacím
šroubem tlaku hořáku (viz obr. 2.3.2 a/b a 2.3.4).
Pozor: Nastavovací šroub je u ventilu Honeywell pod hvězdicovou krytkou,
kterou musíte nejprve odstranit. Pro otáčení nastavovacím šroubem
použijte šroubovák s hrotem T40H. Používejte pouze vhodný nástroj.
Pozor:
Obr. 2.3.4
Poměr tlaků plyn/vzduch při min. výkonu
Pokud zapojíte vstupy tlakoměru obráceně, bude při otáčení
nastavovacím šroubem tlaku plynu doprava rozdíl tlaků zápornější.
Po ukončení měření utáhněte dobře všechny měřicí body a nastavte potenciometr
teploty TUV na požadovanou hodnotu. Testovací vypínač přepněte opět do polohy
0 a zaklapněte krytku na UBA automatu. Kontrolujte znovu plynové armatury
kotle na těsnost.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
24
2. UVEDENÍ DO PROVOZU
Obr. 2.3.5
Měření ionizačního proudu
2.3.4 Měření ionizačního proudu
Ionizační proud lze měřit jednoduše rozpojením konektoru v ionizačním kabelu
a sériovým připojením mikroampérmetru (viz obr. 2.3.5).
Správná hodnota je v rozsahu:
Při minimálním výkonu 30% cca 2-3 mA ss proudu.
Při maximálním výkonu 100% cca 8-11 mA ss proudu.
Pokud hodnota neodpovídá, kontrolujte:
• poměr tlaků plyn/vzduch
• ionizační sondu
• uzemnění ionizační sondy
2.4 Vypnutí
Doporučujeme nechat kotel neustále zapnutý, zvláště v případě možnosti
zamrznutí systému. Pro bezchybnou funkci je nutné mít kotel připojený neustále
v síti.
Při použití regulace řady ModuLine vypínejte kotel pouze nastavením nízké
požadované teploty na pokojovém termostatu. Hořák a ventilátor tak budou
vypnuty, čerpadlo se zastaví po doběhovém čase. Bojler TUV bude udržován
na nastavené teplotě. Protože tepelné ztráty bez odběru TUV jsou velice malé,
kotel se bude zapínat pro udržení teploty v bojleru jen jednou za 8 až 9 hodin.
Vypínání bojleru v noci proto není nutné. Pokud je na regulaci ModuLine III
nastaven provoz „Dovolená", je bojler udržován na zvolené teplotě.
ModuLine IV má pro přípravu TUV tři volby: „Zap / Vyp / Auto“. Přednastavená
volba při dodávce je „Zap“. Při této volbě je TUV připravována na zvolenou
teplotu. Jak již bylo poznamenáno i v tomto stavu zapíná kotel pro udržení teploty
TUV díky dobré izolaci bojleru jen sporadicky. Při volbě „Vyp“ je příprava TUV
vypnuta a bojler zvolna vychládá. Volba „Auto“ udržuje teplotu TUV jen pokud je
regulace v provozu „Den". Při nočním útlumu je příprava TUV vypnuta. V provozu
„Dovolená" platí, že pokud je nastavená požadovaná teplota nižší než pro provoz
„Noc", je příprava TUV vypnuta.
Pokud je vytápění nastaveno na „Vypnuto“ a příprava TUV nastavena na „Auto“
není TUV připravována. V tomto případě je třeba přepnout nastavení přípravy TUV
na „Zapnuto“.
Pokud chcete kotel odstavit dodržte následující postup:
1. Uzavřete plynový ventil pod kotlem.
2. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
Pokud hrozí nebezpečí zamrznutí systému, musí z něho být
vypuštěná voda.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
25
2. UVEDENÍ DO PROVOZU
Obr. 2.5.1
Napouštěcí kombinace
2.5 Vypouštění
Pokud chcete kotel odstavit z provozu a hrozí zamrzání systému, musí být systém
vypuštěn a napájecí kabel vytažen ze zásuvky.
Postup při vypouštění systému:
1. Vypněte kotel ze síové zásuvky.
2. Otevřete vypouštěcí ventil v nejnižším bodě topného systému.
3. Vyčkejte, až z ventilu nebude vytékat žádná voda a potom opatrně otevřete
odvzdušňovací kohouty na nejvýše umístěných radiátorech. Pokračujte
postupně až k nejníže umístěným radiátorům.
Další body platí pro kotle Combi:
4. Pokud je topný systém prázdný musíme ještě vypustit bojler.
5. Uzavřete vstupní ventil na napouštěcí kombinaci bojleru. (viz obr. 2.5.1)
6. Otevřete kohoutek teplé vody u nejbližší baterie.
7. Otevřete vypouštěcí ventil na napouštěcí kombinaci bojleru. Voda z bojleru
vyteče tímto ventilem.
8. Uzavřete kohoutek na vodovodní baterii.
Pozor: Před vypouštěním nechte topení a teplou vodu ochladit.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
26
3. ÚDRŽBA
Obr. 3.1.1
Měření rozdílu tlaků P1/P2
3.1 Všeobecně
Pravidelná údržba kotle odborným pracovníkem je první podmínkou správné
a bezpečné funkce plynového spotřebiče. Údržba kotle musí být provedena
nejméně jedenkrát ročně. Pravidelné provádění údržby je také podmínkou
pro platnost prodloužené záruky na výměník kotle.
Nefit Fasto rozlišuje dva různé druhy údržby:
-
malou údržbu
velkou údržbu
Rozdíl mezi malou a velkou údržbou je pouze v nutnosti při velké údržbě čistit
v celém rozsahu výměník kotle (případně systém odkouření). Zanesení výměníku
je větší, pokud je systém natápěn jen na nízké teploty (např. při podlahovém
vytápění).
Podle následujících třech kontrol může servisní pracovník určit, zda je nutná velká
nebo stačí pouze malá údržba:
Obr. 3.1.2
Kontrola sifonu
1.
Měření rozdílu tlaků v měřicích bodech P1+ a P2-.
Přepněte testovací vypínač na automatu UBA do horní polohy, kotel pracuje
na maximální výkon. Změřte rozdíl tlaků mezi body P1+a P2- u krytu hořáku
(viz obr. 3.1.1). Také zde je nutné pro připojení použít T kus u bodu P+
pro zabezpečení přívodu řídícího tlaku vzduchu do el.mag. ventilu. Měřicí bod Pje utěsněn z výroby šroubkem, který musíte vyšroubovat a uschovat pro utěsnění
vývodu po skončení měření.
Pokud je Dp menší než 400 Pa, musí být provedena velká údržba.
Normální rozdíl tlaků mezi P1 a P2 (Dp = P1 – P2) je cca 700 Pa.
Tabulka tlaků pro jednotlivé typy kotlů Nefit EcomLine
Obr. 3.1.3
Kontrola výměníku
2.
Prohlídka sifonu pod kondenzačním víkem výměníku.
Vyjměte sifon pod kondenzačním víkem (viz obr. 3.1.2). Pokud je vidět hodně
usazeného aluminiumoxidu, je nutné provést velkou údržbu.
3.
Prohlídka výměníku.
Vyjměte hořák z výměníku a odstraňte kondenzační víko výměníku (viz obr. 3.1.3).
Prohlídkou stěn a trubek výměníku zjistíte stav zanesení. Pokud je nečistot mnoho,
proveïte velkou údržbu.
Pozor: Před montáží víka kondenzátu je nutné víko vyčistit ocelovým kartáčem.
Zašpiněné těsnění otřete nebo vyčistěte měkkým kartáčkem.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
27
3. ÚDRŽBA
Obr. 3.2.1
Příprava demontáže hořáku
3.2 Malá údržba
Malou údržbu proveïte podle následujícího postupu:
1. Vyjměte nebo demontujte díly podle seznamu (viz obr. 3.2.1)
-
kryt kotle (viz str. 8)
vyjměte síový kabel ze zásuvky
horní část plynového vedení mezi přívodem plynu a směšovací komorou do hořáku
odpojte hadičku řídícího tlaku od bodu P1+
konektor hořákového termostatu
přívod vzduchu ventilátoru
2. Uvolněte dvě rychlospojky hořáku od výměníku.
Obr. 3.2.2
Čištění hořáku
Vyjměte hořák a prohlédněte ho. Pokud je třeba, vyčistěte ho (viz obr. 3.2.2).
Pozor: S krytem hořáku manipulujte opatrně. Čistěte pomocí stlačeného vzduchu
nebo měkkého kartáčku.
3. Prohlédněte výměník. Pokud je příliš zanesený, proveïte velkou údržbu
a vyčistěte ho..
Pozor: Pokud budete čistit výměník, musíte vymontovat žhavící svíčku, je velmi
křehká. Nedotkněte se žhavící svíčky, pokud není vytažen napájecí kabel
ze sítě, svíčka je napájena 120V~. Proto je nutné před vyjmutím hořáku
vždy nejdříve odpojit síový kabel .
Obr. 3.2.3
Demontáž ventilátoru
4. Po vyčistění hořáku je možné po důkladné kontrole znovu použít původní
silikonové těsnění nebo ho v případě pochybností vyměnit za nové.
Namontujte hořák, co možná nejopatrněji, nazpět.
5. Demontujte ventilátor, aby bylo možno sejmout kondenzační víko výměníku
(obr. 3.2.3). Prohlédněte ho a vyčistěte, je-li to nutné.
Vymontování ventilátoru začněte vyjmutím přívodu vzduchu k hořáku, potom
vyjměte zelený blok u ventilátoru a ventilátor tlačte směrem nahoru a pak
k sobě (nejdříve pohyb 1, pak 2).
6. Demontujte a vyčistěte sifon (viz obr. 3.2.4).
-
Obr. 3.2.4
Demontáž sifonu
táhněte tělo sifonu směrem dolů, dokud se nevysune z nátrubku na víku
kondenzátu (pohyb 1)
sifon vykloňte pravou stranou směrem k sobě (pohyb 2)
vysuňte vývod sifonu z rámu kotle (pohyb 3)
7. Potom zase postupně složte díly dohromady a zprovozněte kotel.
Zkontrolujte následující parametry:
-
změřte ∆p plyn/vzduch podle bodu 2.3.2
změřte ionizační proud
nastavte omezovač průtoku u Combi kotlů podle bodu 1.3.3
8. Vyplňte zápis o servisní prohlídce podle instrukcí.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
28
3. ÚDRŽBA
Obr. 3.3.1
Demontáž kondenzačního víka
3.3 Velká údržba
Pro velkou údržbu platí stejný postup jako pro malou údržbu, navíc se při velké
údržbě čistí výměník kotle od usazenin a spalinových nečistot.
1. Odpojte kotel ze sítě a vyjměte a demontujte díly podle seznamu
(viz obr. 3.2.1):
-
Obr. 3.3.2
Demontáž ionizační elektrody
-
kryt kotle (viz str. 8), nezapomeňte na šroub u návodu pod dvířky
vyjměte síový kabel ze zásuvky
horní část plynového vedení mezi přívodem plynu a směšovací komorou
do hořáku
hadičku řídícího tlaku od bodu P1+
konektor hořákového termostatu
přívod vzduchu ventilátoru
2. Uvolněte dvě rychlospojky hořáku od výměníku.
Vyjměte hořák a prohlédněte ho. Je-li to potřeba, vyčistěte ho. (viz obr. 3.2.2)
Pozor: S krytem hořáku manipulujte opatrně. Čistěte pomocí stlačeného vzduchu
nebo měkkého kartáčku.
3. Prohlédněte výměník. Pokud je příliš zanesený, proveïte velkou údržbu
a vyčistěte ho.
Obr. 3.3.3
Demontáž rozdělovací svíčky
3a. Demontujte kondenzační víko výměníku, t.j. uvolněte čtyři rychlospojky
na spodku výměníku a vyčistěte ho (viz obr. 3.3.1).
Demontujte a zkontrolujte:
• ionizační elektrodu
obr. 3.3.2
• rozdělovací desku
obr. 3.3.3
Pozor: je velmi křehká!
• vžhavící svíčku
obr. 3.3.4
Nedotýkejte se svíčky, je napájena napětím 120V~ !
Dále je možné provést vlastní vyčištění výměníku profoukáním stlačeným vzduchem
a uvolněním nečistot na stěnách a mezi žebry trubek. Po hrubém vyčištění použijte
Nefit Protektor.
Obr. 3.3.4
Demontáž žhavící svíčky
3b. Po vyčištění všech dílů složte výměník. Začněte rozdělovací deskou,
pokračujte žhavící svíčkou atd.
Zkontrolujte všechna těsnění. Originální těsnění lze objednat u H&I Trading
Company.
Údržba pokračuje podle postupu malé údržby - body 4 až 8 (str. 28).
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
29
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
4.1 Provozní funkce
4.1.1 Všeobecný popis displeje a servisních kódů
Na automatu UBA je umístěn LED displej, na kterém se zobrazují kódy,
odpovídající konkrétnímu provoznímu stavu kotle. Stlačením servisního tlačítka se
objeví druhý kód. Kombinace obou kódů pak naprosto přesně definuje v jakém
provozním stavu kotel právě je.
Zobrazený kód odpovídá provozní funkci podle následujícího klíče:
displey
provozní funkce
0
Standby
-.
Vytápění
=.
Ohřev TUV
1
Hořákový termostat
2
Průtok topného média
3
-
4
Teplota média
5
Sběrnice
6
Ionizace
7
Napájecí napětí
8
Plyn
9
UBA automat / kabeláž
E
UBA automat
V zásadě můžeme vyhodnotit dvě situace:
1.
Normální provozní stav.
Kód zobrazený na displeji nebliká, t.j. kotel pracuje bez poruchy, hoří nebo je
ve stavu standby. V oddílu 4.1.2 je tabulka, vysvětlující zobrazované kódy
v normálních provozních stavech.
2.
Poruchový stav, kotel nepracuje.
Kód na displeji bliká. V oddíle 4.2 jsou poruchové kódy s identifikovanými
příčinami pro rychlé nalezení závady.
Pozor: Pokud je kotel v poruše, zapište si nejprve kód, který je na displeji.
Potom stlačte servisní tlačítko a na displeji se objeví druhý kód, který si
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
30
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
4.1.2 Displej a servisní kódy v normálním provozu
Pokud je kotel Nefit EcomLine HR v normálním provozu (bez poruchy), mohou
se na displeji objevit následující pracovní a příslušné servisní kódy:
pracovní
kód
servisní
kód
provozní stav
P
start automatu UBA
r
start automatu UBA po resetu
c
UBA kontroluje nastavené hodnoty
d
UBA načítá nastavené hodnoty
0
A
proticyklovací program
0
C
kotel čeká na přepnutí třícestného ventilu
0
H
Standby, není požadavek na provoz kotle
0
L
zapalovací fáze kotle
0
U
15 sekund provzdušňování před zapálením
0
Y
dosažená teplota je vyšší než nastavená, čeká
-.
H
kotel v provozu natápění
=.
H
kotel v provozu přípravy TUV
2
F
kotel se přizpůsobuje na malý obsah vody v topení
Pracovní kód = vždy zobrazen
Servisní kód = objeví se po stisknutí servisního tlačítka
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
31
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
4.2 Poruchy a příčiny
4.2.1 Diagnóza poruch
Pomocí kombinace pracovních a servisních kódů a stavu instalace je možné
přesně určit příčinu poruchy a závadu rychle odstranit. Na displeji je udáván
stále pracovní kód. Po stlačení servisního tlačítka se stav displeje změní
na servisní kód.
V následující tabulce jsou shrnuty všechny možné kombinace servisních
a pracovních kódů a ke každé kombinaci je popsán stav kotle nebo instalace.
V posledním sloupci „příčina“ je uvedeno číslo, podle kterého můžeme najít
v tabulce 4.2.2 příčinu popsaného stavu.
pracovní
kód
servisní
kód
příčina
0 nebo =.
H
topení je studené, TUV (Combi) v pořádku
1, 5
-.
A
topení je příliš teplé, TUV nepracuje,
kotel pracuje jen pro topení a nemoduluje
11
-.
Y
topení topí nedostatečně, TUV nepracuje, kotel pracuje
jen pro vytápění podle nastavení potenciometru TUV
11
0 nebo -.
H
topení v pořádku, TUV nepracuje
-.
H
topení topí nedostatečně, TUV v pořádku. Kotel topí pro topení
pouze s malým výkonem
-.
H
kotel nedosáhne vyšší teploty než 60°C
=.
H
TUV je chladná při větším odběru nebo je malý průtok TUV
=.
H
topení je příliš teplé, TUV nepracuje
=.
H
kotel topí do topení při požadavku ohřevu TUV
6
0 nebo -
H
topení je příliš teplé, TUV v pořádku. Kotel vypíná nebo moduluje
výkon podle čidla natápěcí teploty
2
0
Y
topení nepracuje, TUV je příliš teplá. Kotel vypíná nebo moduluje
výkon podle čidla vratné teploty
4, 5, 42
0
Y
topení ani TUV nepracují
14
0
Y
topení je příliš teplé. Kotel často zapíná, TUV nepracuje.
11
0
Y
topení v pořádku. Natápěcí teplota je vyšší než nastavená.
9
0
A
proticyklovací ochranný program
7
0
P
kotel nestartuje
závada
3, 5
12, 16, 17, 18, 32
20
18, 19, 43, 54
5, 32
45
Pracovní kód = vždy zobrazen
Servisní kód = objeví se po stisknutí servisního tlačítka
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
32
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
Dále jsou uvedeny poruchy, při kterých kotel nepracuje.
pracovní
kód
servisní
kód
závada
1
C
rozpojený termostat spalin
2
C
safety senzor na výměníku je příliš horký
2
F
teplotní rozdíl safety senzoru a natápěcího senzoru
je příliš velký nebo jsou senzory zapojeny opačně
2
P
teplota safety senzoru stoupá příliš rychle
2
U
rozdíl teplot senzoru natápěcí větve a senzoru vratné větve
je příliš velký
3
C
kotel nestartuje
4
A
natápěcí teplota je příliš velká (>101 °C)
4
C
vadná pojistka F2 nebo teplota hořákového termostatu či natápěcí teplota
jsou příliš velké
4
F
teplota safety senzoru je vyšší než 101 °C
4
L
zkrat safety senzoru
8/13/23
4
P
safety senzor nemá kontakt
8/13/24
4
U
zkrat senzoru natápěcí teploty
8/14/23
4
Y
senzor natápěcí teploty nemá kontakt
8/14/24
5
A
UBA nepracuje
52
5
C
UBA nepracuje
46/52
5
F
UBA nepracuje
47/52
5
Y
UBA nepracuje
52
6
A
nedostatečný ionizační proud, nepracuje žhavící svíčka
25
6
A
nedostatečný ionizační proud, nepracuje ventilátor
6
A
nedostatečný ionizační proud, ventilátor i svíčka dobré
6
A
nedostatečný ionizační proud,
nestálý plamen zhasne při zvýšení otáček ventilátoru
6
C
ionizace po skončení požadavku hoření, plyn. ventil se nezavře
6
H
ionizace (resp. plamen) zmizí po zapálení
6
L
ionizace (resp. plamen) zmizí při hoření
příčina
44
10/13/15/16
10/13/14/15/16
12/13/42
10/15/16/20
45
14/15/16
12/21 /22/51
10/13/15/16/55
19/35
26/27/28/29/33
28/29/33
34/53
26/28/29/33
26/28/29/33/53
Pracovní kód = vždy zobrazen
Servisní kód = objeví se po stisknutí servisního tlačítka
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
33
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
pracovní
kód
servisní
kód
7
A
vadný UBA
39
7
C
zmizí napájecí napětí při nedefinovaném stavu nebo
po příliš krátkém zmáčknutí resetu
30
7
F
vadný UBA nebo pojistka F3
7
H
vadný UBA
39
7
L
vadný UBA
39
8
L
chybné propojení kabeláže
36
9
A
vadný UBA
9
C
UBA nenašel modul KIM
37
9
F
chyba v určení referenční teploty pro UBA
41
9
H
vnitřní porucha UBA
41
9
L
vadné připojení plyn. ventilu nebo vadný UBA
9
P
vnitřní porucha UBA nebo vadná regulace ModuLine
9
U
UBA neidentifikoval modul KIM
E
A
vadný UBA
39
E
C
vadný UBA
39
E
F
vadný UBA
39
E
H
vadný UBA
39
E
P
UBA a modul KIM jsou nekompatibilní
37/39
E
L
vadný UBA
39/53
bez údaje
závada
příčina
31/39
39/53
není napětí nebo vadný UBA nebo KIM modul
38/39/49/53
37
39/53
39/40/48/50/53
Pracovní kód = vždy zobrazen
Servisní kód = objeví se po stisknutí servisního tlačítka
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
34
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
4.2.2 Příčiny poruch a jejich odstranění
Podle čísla poruchy určeného z tabulky 4.2.1 můžeme podle následujícího klíče
zjistit příčinu poruchy. Tím je usnadněna případná oprava.
příčina č. Popis poruchy
1 Špatně připojený pokojový termostat. Vypnuté topení na ModuLine.
2
Pokojový termostat nevypíná. Chybný termostat nebo jeho připojení. Propojka
na svorkovnici mezi 1 a 2. Paralelně zapojené termostaty.
3
Bojlerový senzor je zkratovaný nebo vadný. Vypnuté TUV na reg. ModuLine.
4
Bojlerový senzor je bez kontaktu nebo je přerušené jeho připojení nebo protéká
vodovodní kohoutek.
5
Třícestný ventil nepřepíná, špatný kontakt nebo přerušený kabel.
6
Třícestný ventil netěsní nebo je obráceně zapojený, zaseklý ventil ve střední
pozici, přerušený kabel.
7
Pokojový termostat je špatně nastavený (urychlovací odpor), nebo má špatný
kontakt (zap./vyp. termostat), nebo je špatně připojen. Rychlé přestavování
teploty.
8
Senzor je vadný, nebo špatně připojený.
9
Potenciometr natápěcí teploty na UBA je nastaven na nízkou tepl. (při zap./vyp.
nebo chybně nastavená ekvitermní křivka na ModuLine termostatu.
10
Příliš velký odpor v topné soustavě, např. uzavřené termostatické ventily nebo
zavzdušněná soustava, ucpaný filtr …
11
Zapnutý testovací spínač na UBA. Přepněte ho na nulu.
12
Málo otevřených radiátorů, bypass ventil příliš blízko kotle (min 6 m od kotle).
Příliš velký výkon kotle pro topnou soustavu.
13
Vadný safety senzor, nebo je mimo rozsah.
14
Termostat natápěcí teploty má špatný kontakt nebo je vadný nebo mimo rozsah.
15
Čerpadlo nemá napětí, vadná kabeláž nebo je zaseklé nebo vadné.
16
Nízký tlak v topné soustavě nebo je zavzdušněná. Dopuste tlak na 2 bary
a povolte čepičku na odvzdušňovači (pokud je utažená)
17
Nastavený výkon 11 kW vyjmutím spojky na automatu UBA nebo nastaven nízký
výkon potenciometrem na UBA, případně vadný ventilátor.
18
Velký odpor, nebo nečistoty v systému přívodu vzduchu. Zkontrolujte přívod
vzduchu, případně odvod spalin, čistotu hořáku a výměníku.
19
Ventilátor nepracuje s dostatečným výkonem. Zkontrolujte konektory, pojistky
a napětí na UBA a KIM modul.
20
Termostat na vratné větvi má špatný kontakt nebo je vadný.
21
Termostat hořáku je rozpojený nebo nezapojený. Zkontrolujte rozpínací teplotu
termostatu 107°C. Zkontrolujte kryt hořáku, není-li poškozen, nehoří-li plamen
za hořákovým krytem. Zkontrolujte těsnění mezi směšovací komorou a výměníkem a připojení hořákové části k výměníku.
22
Pojistka F2 na UBA je defektní, zkrat v kabeláži třícestného ventilu. Zkontrolujte
el. zapojení el. mag. ventilu a správnou funkci.
23
Rozpojte konektor senzoru a stiskněte tlačítko Reset, pokud bude stejná
porucha, je vadná kabeláž senzoru, senzor nebo UBA.
24
Vadné čidlo nebo kabeláž. Zkratujte konektor senzoru a stiskněte tlačítko Reset,
pokud bude stejná porucha, je vadná kabeláž senzoru, senzor nebo UBA.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
35
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
25
Přívody pro žhavicí svíčku jsou vadné nebo je vadná svíčka, vadná pojistka F1.
Na konektoru UBA má být napětí 120 V~. Změřte odpor svíčky (50 - 300 Ω).
26
Špatná směs plyn/vzduch. Zkontrolujte přístup vzduchu a správnou montáž,
čistotu a průměr plynové trysky.
27
Zapalovací nebo hlavní plynový ventil neotvírá. Zkontrolujte napětí 24 V při
zapalovací fázi. Zkontrolujte odpor hořákového termostatu (bez napětí), musí být
max. 3 W.
28
Omezený přívod plynu do hořáku nebo je zavzdušněno plynové potrubí.
Zkontrolujte vstupní tlak plynu při max. výkonu. Zkontrolujte ∆p plynu
a vzduchu při max. a min. výkonu. Zkontrolujte hadičku pneumatické vazby
k plyn. ventilu.
29
Zkontrolujte uzemnění, přip. ionizační sondy, změřte ionizační proud (>2 µA).
30
Zkontrolujte síové napětí při provozu. Krátce zmáčknutý Reset.
31
Zkrat v okruhu napětí 24 V (třícestný ventil, pomocné napětí), zkontrolujte
zapojení a stav pojistky F3 na UBA.
32
Zkontrolujte propojení svorek 2, 6, 9 a 11 na pravé straně svorkovnice.
33
Nízký vstupní tlak plynu, zkontrolujte tlak při plném výkonu (>18 mbar).
34
El. mag. ventily nezavírají, zkontrolujte napětí na el. mag. ventilu. Pokud
naměříte na ventilech větší napětí než 20 V v době, kdy mají být zavřené,
vyměňte UBA. Pokud naměříte ionizační proud, když nehoří plamen, zkontrolujte okruh ionizace. Při dobrém UBA a ionizačním okruhu vyměňte el. mag.
plynový ventil.
35
Vadný nebo špatně připojený modul KIM. (Demontujte KIM modul a vyměňte ho
u výrobce). Po startu se krátce rozběhne ventilátor a potom se zastaví. Zkuste
vyndat a znovu zapojit kotel do sítě.
36
Vadné nebo špatně připojené čidlo tlaku plynu (pokud je použito).
37
Vadný nebo špatně připojený modul KIM. (Demontujte KIM modul a vyměňte ho
u výrobce). Zkuste vyndat a znovu zapojit kotel do sítě.
38
Zkontrolujte elektrické připojení el. mag. plynového ventilu, UBA a kabeláž
k plynovému ventilu.
39
Zkontrolujte regulaci ModuLine. Zkontrolujte propojení regulace s kotlem
a možnost výskytu napěových špiček či impulsů na propojení s kotlem (indukce
od jiných spotřebičů, motorů, alternátorů …). Pokud je vše v pořádku je vadný
UBA, vyměňte ho.
41
Zkontrolujte napětí v síti.
40
Pokud po resetu zůstane závada, vyměňte UBA.
42
Příliš malý bojler pro výkon kotle (externí bojler).
43
Špatně nastavený omezovač průtoku TUV.
44
Vadná kabeláž (červený / červeno - hnědý vodič je přerušený). Vypadlý 18-ti
pólový konektor. Termostat spalin (je-li použit) je vypnutý nebo vadný. Pokud
je do kabeláže kotle zapojen maximální termostat podlahového topení,
zkontrolujte ho a resetujte.
45
Rozpojený kontakt v kabeláži. Rozpojený okruh spínače tlaku vzduchu, pokud je
použit (hnědobílý / růžový drát). Vypadlý 20-ti pólový konektor. Zkontrolujte
UBA.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
36
4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ruční terminál hlásí chybu 5C s datem a hodinou. Je to poslední hlášení poruchy
nastalé připojením ručního terminálu ke kotli.
Konektor ručního terminálu je odpojen v průběhu provozu kotle. Kotel je
ve stavu blokační poruchy. Resetujte kotel.
Vyndejte konektor z modulu KIM. Pokud zůstane displej aktivní a bude
signalizovat poruchu 9C, je vadný KIM modul.
Vadné cívky plynového ventilu. Změřte el. odpor cívek (18 - 55 Ω).
Vadné pojistky F2 A F3. Vyměňte je.
Otevřete více radiátorů. Snižte max. natápěcí teplotu potenciometrem na UBA.
Porucha při použití ručního terminálu. Resetujte kotel.
UBA je možná vadná. Resetujte kotel. Při opakování závady vyměňte UBA.
Rozvod teplé a studené vody je navzájem spojen. Zkontrolujte směšovací ventily
a vlastní rozvod.
Špatně namontovaný nebo nenamontovaný přepouštěcí (bypass) ventil v okruhu
topení. Namontujte bypass ventil.
5. POPIS
5.1 Popis funkce NEFIT EcomLine HR-provedení
5.1.1 Konstrukce
Kotle Nefit EcomLine HR mají výměník z vysoce odolné slitiny hliníku a křemíku,
který je konstruovaný tak, aby docházelo k co nejlepší výměně tepla mezi
horkými spalinami a topnou soustavou. Vodní páry ve spalinách kondenzují
ve výměníku kotle, proto je kotel vybaven odvodem kondenzátu.
Důmyslná konstrukce hořáku snižuje emise škodlivin NOx a CO na velice nízkou
úroveň.
Kotle jsou distribuované v různých výkonových variantách s nebo bez možnosti
přípravy TUV. Kotle typu HRC jsou opatřeny číslem CW, které udává vhodnost
pro aplikace náročné na přípravu TUV.
Combi kotle
Kombinované provedení kotlů pro přípravu TUV má integrovaný
bojler s minimálním obsahem 25 l. TUV je udržována v bojleru na zvolené
teplotě speciálním výměníkem.
Kotel upřednostňuje přípravu TUV, pokud je vyčerpána zásoba 25 l, začne bojler
fungovat jako průtokový ohřívač.
Modulovaný hořák
Řada kotlů Nefit EcomLine HR je vybavena modulovaným hořákem. Modulování
umožňuje udržovat požadovanou teplotu v topném systému takovým výkonem,
který je nezbytně nutný.
Spalovací systém
Kotel Nefit EcomLine HR je konstruován jako uzavřený spotřebič. Potřebný
vzduch pro spalování odebírá z venkovního prostředí. Proudění přívodu vzduchu
a odvodu spalin zabezpečuje vestavěný ventilátor.
UBA - Univerzální automat řízení hořáku
Elektronické řízení hořáku na bázi mikroprocesorů řídí a kontroluje činnost
celého kotle. UBA zajišuje optimální reakci kotle na požadavek natápění,
registruje případné poruchy a vypíná kotel.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
37
5. POPIS
5.1.2 Funkce
Hořák
Regul. plyn/vzduch
Zapalování
Řídicí systém
Přívod vzduchu
Odvod spalin
KIM
Jištění
Regulace
Příslušenství: terminál
Příslušenství: pokojové
termostaty
100% předpříprava směsi, keramická hořáková mřížka v hliníkovém tělese
s integrovanou směšovací komorou.
Regulační blok s regulací tlaku plynu podle tlaku vzduchu řízeného otáčkami
ventilátoru v nastaveném rozsahu. Při protitlaku v kouřovodném systému
se upravuje množství směsi vzduch/plyn tak, aby byla zachována kvalita spalování. V tomto případě se sníží maximální dosažitelný výkon.
Plamen je zapalován pomocí keramické žhavicí svíčky napájené přes relé napětím
120 V. Zapalovací teplota je 1400 °C.
UBA (Univerzální hořákový automat ) řídí a kontroluje všechny funkce kotle.
Detailní indikace všech stavů a funkcí včetně poruchových s identifikací. Vybavení
řízením čerpadla, test. spínačem, spojkou pro funkci 11 kW a třemi nastavovacími potenciometry pro natápěcí teplotu, výkon a TUV.
Vzduch pro spalování je přiváděn pomocí ventilátoru s řízenými otáčkami
pro modulaci výkonu. Vzduchotěsná skříň kotle tvoří část přívodu vzduchu.
Zvláštní vývod z výměníku (z výměníku ven).
Každý kotel je vybaven identifikačním modulem KIM, zde jsou uložena konfigurační data pro každý typ kotle. UBA využívá tato data při prvním zapojení kotle
nebo při startu po výpadku napájení.
Všechny důležité funkce jsou kontrolovány a jištěny senzory.
Všechny senzory jsou identická NTC čidla s teplotně závislým odporem. Čidlo
natápěcí teploty (nahrazuje regulační termostat a protimrazovou ochranu) měří natápěcí teplotu, nadřazená funkce před všemi čidly. Vypíná kotel při dosažení teploty 95°C.
Čidlo vratné teploty - měří vratnou teplotu topného média, při ohřevu TUV
reguluje teplotu topného média pro TUV. Při vytápění plní funkci flow-detektoru.
Čidlo boileru - měří teplotu TUV a udržuje ji (60°C).
lonizační čidlo - slouží jako kontrola hoření plamene, pokud je plamen špatný
nebo zhasne, uzavře el. mag. plynový ventil. Totéž platí při nedostatečné funkci
ventilátoru nebo nedostatku vzduchu.
Safety senzor (pojistné čidlo) - vypíná kotel při nedostatečném průtoku topného
média, t.j. při příliš velkém rozdílu teploty naměřené safety senzorem a čidlem
natápěcí teploty. Chrání výměník před nedostatečným průtokem a přehřátím.
Kotel je chráněn i proticyklovacím programem (5 min. pauza).
Jako zvláštní vybavení je dodáván příruční terminál, který spolupracuje s UBA.
Nabízí mimo jiné čtení poruchových indikací, přesnější interaktivní určení závad,
kontrolu stavu jednotlivých komponentů a testování funkcí kotle.
Kotel pracuje jak s jednoduchými termostaty (zapnout/vypnout), tak i se speciálními modulačními regulacemi (ModuLine). Standardně Ize ke kotli připojit:
digitální modulační pokojovou regulaci, termostat (zapnout/ vypnout),
24 V regulaci nebo ekvitermní regulaci podle doporučení výrobce.
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
38
5. POPIS
5.2 Tabulka technických parametrů
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
39
5. POPIS
Obr. 5.2.1 Užitečná výtlačná výška čerpadel
Nefit EcomLine HR Combi 22 H/V
Užitečná výtlačná výška [mbar]
Užitečná výtlačná výška [mbar]
Nefit EcomLine HR 22
Nefit EcomLine HR Combi 30 H/V
Užitečná výtlačná výška [mbar]
Užitečná výtlačná výška [mbar]
Nefit EcomLine HR 30
Užitečná výtlačná výška [mbar]
Nefit EcomLine HR 65
Nefit EcomLine HR 65 (bez čerpadla)
Hydraulický odpor výměníku [mbar]
Užitečná výtlačná výška [mbar]
Nefit EcomLine HR 43
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
40
5. POPIS
5.3 Elektrické schéma zapojení
Technické změny vyhrazeny
Skleněné trubičkové pojistky:
Pojistka F1:
Pojistka F2:
Pojistka F3:
žhavící elektroda,
1 ,25 AT 250V
termostat hořáku a UBA
1,25 AT 250V
třícestný ventil a UBA
25 AT 250V
poruch. kód
6A
4C
7F
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
41
5. POPIS
5.3 Svorkovnice UBA
Barevné značení kabeláže
čidlo natápěcí teploty
čidlo teploty vratné větve
černá / černobílá
černobílá / fialovobílá
pojistný senzor
černobílá / černočervená
pojistné čidlo hořáku
modročervená / červená
uzemnění
ventilátor žlutá
žlutá / zelená
žlutá / modrohnědá / šedočervená / šedobílá
třícestný venti
růžová / červenobílá / žlutočervená
bojlerové čidlo
fialová / černobílá žhavící svíčka šedo - zelené proužky
ionizační čidlo
bílá / zlatá
plynový ventil
horní: modrá / modrobílá, spodní: modrá / hnědá
identifikační modul KIM
žlutá 3x / žlutomodrá / černobílá
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
42
Rozměry kotlů Nefit EcomLine
Nefit EcomLine HR 22
Nefit EcomLine HR 30
Pozor:
Při montáži kotlů Nefit EcomLine HR 22 / HR 30
a horizontálního bojleru Nefit EcomFit 75l
je nutné kotel předsadit ode zdi o 79 mm.
Nefit EcomLine HR 43
Nefit EcomLine HR 65
Pozor:
Při montáži kotlů Nefit EcomLine HR 43
a horizontálního bojleru Nefit EcomFit 75l
je nutné kotel předsadit ode zdi o 79 mm.
Rámy kotlů
1
Nefit EcomLine HR 43 / HR 65
Nefit EcomLine HRC 22H
Nefit EcomLine HRC 30H
2
Nefit EcomLine HR 22
Nefit EcomLine HR 30
Nefit EcomLine HRC 22V
Nefit EcomLine HRC 30V
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
43
Rozměry kotlů Nefit EcomLine
Nefit EcomLine HRC 22H
Nefit EcomLine HRC 30H
Nefit EcomLine HRC 22V
Nefit EcomLine HRC 30V
1. Plyn
2. Odvod kondenzátu
3. Teplá voda
4. Studená voda
5. Natápěcí větev
6. Zpáteční větev
ø 1/2“
ø 32 mm
ø 15 mm
ø 15 mm
ø 28 mm
ø 28 mm
* Poznámka: Dvoutrubkový komínový nástavec
je součástí komínové sady EcomLine.
Koaxiální provedení 80 / 125 mm je možné
objednat zvl᚝.
Spaliny = ø 80 mm
Vzduch = ø 80 mm
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
44
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení (89/392/EHS, 91/386/EHS,
93/68/EHS) a podle směrnice pro EMC (89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS
a 93/68/EHS
Nefit Fasto BV
Zweedseetraat 1
7418 BB Deventer, NL
prohlašuje, že teplovodní kotel:
značka: NEFIT ECOMLINE
typ:
HR (C)
je vyroben při zachování všech nařízení podle předpisů EHS pro strojní zařízení
a předpisů EHS pro EMC.
S úctou:
dr. ir. Th.P.M. Hendriks
generální ředitel
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
45
POZNÁMKY
Návod k instalaci a obsluze Nefit EcomLine HR
46
1
Kontrola tlaku ventilátoru P1: norm. 680-740 Pa
2
Kontrola ∆p plyn / vzduch: -5 Pa (0 až -10 Pa)
3
Kontrola / Čištění výměníku
4
Kontrola / Čištění hořáku
5
Kontrola / Čištění ventilátoru
6
Kontrola / Čištění sifonu (příd. sifonu)
7
Kontrola / Čištění vývodu spalin
8
Kontrola vst. tlaku plynu: norm. 18 mbar zem. plyn
9
Kontr. vst. tlaku plynu: norm. 30-50 mbar propan
10
Kontrola ionizačního proudu: norm. ≤ 2 µ 30%
11
Nastavení průtoku TUV
12
Datum prohlídky:
Jméno pracovníka
Servisní technik / organizace:
Podpis:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
Kotel evidovaný v této tabulce je servisován podle
uvedených výkonů. Případné odchylky od nominálních
hodnot jsou opraveny nebo jsou hodnoty znovu nastaveny.
1
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
Doba provozu (roky)
• Zkontrolováno / čištěno
Měřeno
Záznam periodických servisních prohlídek Nefit EcomLine HR
Datum uvedení do provozu:
• Nehodící se škrtněte
Výrobní číslo:
152000
716.187A-2061A
NEFIT neustále zdokonaluje svoje produkty. Změny v technických datech jsou možné.
ŠETŘETE S NEFITEM
Z·kaznickÈ centrum:
Karlick· 9/37, 153 00 Praha 5 - RadotÌn, tel.: 2 57912060, fax: 2 57912061
http://www.nefit.cz, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Nefit Servis

Nefit Servis příčina: Zkontrolujte regulaci ModuLine a její připojení ke kotli. Pokud jsou bez chyby, je

Více

Návod pro Economy HR (C) 24

Návod pro Economy HR (C) 24 Vyústění odvodu kondenzátu z kotle je na jeho spodní straně. Kondenzát musí být odveden 32 mm trubkou z umělé hmoty vpustí do odpadu. Maximální horizontální délka odvodu kondenzátu je 5 m. Odvedení...

Více

Bojlery Nefit

Bojlery Nefit Použití cirkulačního potrubí je doporučeno pouze při použití bojleru s vyšším objemem vody min. 120l. Pro bojler se zásobou 80l a kombinované kotle není použití cirkulace povoleno. Kotel pak příliš...

Více

ModuLine 30

ModuLine 30 - Pokud dům neodpovídá výše uvedeným kritériím. Je to relativně méně ekonomický princip regulace, proto je ho vhodné volit jen v opodstatněných případech. Ekvitermní regulace s kompenzací podle pok...

Více

Návod bojleru EcomFit

Návod bojleru EcomFit Doporučujeme nechat vždy bojler v provozu, zejména, když hrozí nebezpečí zamrznutí. Pro správnou funkci kotle je potřeba, aby byl vždy připojen k síti. Proto nechte zástrčku kotle v zásuvce ve zdi....

Více

reportáže - maniAKVA

reportáže - maniAKVA krystalkám „líbí“. Olšové šišky jsem zatím nezkoušel. Vystačím si s dubovým a bukovým listím a kořeny. Listí mám na dně vždy jen několik kusů. Je to organický materiál, který se ve vodě rozkládá a ...

Více

malý prospekt pro volbu ModuLine

malý prospekt pro volbu ModuLine velikosti okamžité a požadované teploty. V tabulce regulací jsou přehledně uspořádány jednotlivé typy a jejich základní vlastnosti.

Více

stáhnout (pdf | 1.62 MB)

stáhnout (pdf | 1.62 MB) Tento návod k obsluze je určen uživatelům a servisním technikům kotlů BENEKOV, které jsou vybavené řídicí jednotkou Climatix Premium od společnosti SIEMENS. V návodu jsou popsány veškeré záležitost...

Více

Moduly Regulace ModuLine IV

Moduly Regulace ModuLine IV kotle, protože pracuje v oblasti své nejvyšší účinnosti a tedy i úsporně. Kotel pracuje poměrně dlouhou dobu, proto je v topném systému neustále potřebná teplota. To se projeví např. při otevření t...

Více