Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

Komentáře

Transkript

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
Jméno a p íjmení: ........................................................................, nar. ...............................
Bydlišt : ...............................................................................................................................
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
pro obor zdravotnický asistent (53-41-M/007) musí uchaze p iložit k p ihlášce ke studiu potvrzení "O zdravotní
zp sobilosti ke studiu a výkonu povolání." Je nutné se ídit základním pedagogickým dokumentem pro st ední
zdravotnické školy vydaným Ministerstvem zdravotnictví eské republiky. Do výše uvedených obor nemohou být
p ijímáni uchaze i trpící následujícími chorobami:
-endokrinní a paraendokrinní onemocn ní, která znesnad ují adaptaci v pracovním kolektivu, nejsou vhodné pro styk
s ve ejností nebo vylu ují lehkou až st edn t žkou námahu,
-choroby srdce a cév, vylu ující lehkou až st edn t žkou námahu,
-závažná onemocn ní dýchacích cest, která již vedla nebo v krátké dob povedou k trvalému omezení respira ních
funkcí,
-závažná chronická onemocn ní ledvin a mo ových cest vedoucích k závažné poruše nebo až k selhání ledvin,
-progredující choroby jaterního parenchymu,
-onemocn ní a vady pohybového ústrojí nebo stavy po chirurgických zákrocích, které hrub narušují funkci horních
i dolních kon etin a páte e,
-nekompenzované a jen áste n kompenzované formy epilepsie,
-psychická onemocn ní a výrazné psychopatické rysy osobnosti,
-prokázaný sklon k abúzu návykových látek a alkoholu,
-diabetes mellitus I. typu ( u nemocných s astými hypoglykémiemi nebo u neukázn ných pacient ),
-onemocn ní a vady smyslové,
-o ní: závažná, zvlášt alergická onemocn ní spojivek a ví ek, recidivující a chronická onemocn ní rohovky,
uveálního traktu, sítnice, zrakového nervu. Nároky na visus p edpokládají visus se snesitelnou korekcí bez
závažn jších progresivních zm n lepšího oka a bez zúžení zorného pole pod+-45°. Vyšet ení provádí léka , p i
korekci nad +-4D, o ní dispenzarizaci i podez ení na chronické o ní onemocn ní je nutné vyšet ení oftalmologem,
který m že kritéria pro p ijetí zp ísnit, výjime n i povolit výjimku, visus dálka do 6/9 binokulárn i s korekcí +-6D,
visus blízko do J. . 3 i s korekcí
-sluch: t žší sluchové vady r zné geneze, které znesnad ují komunikaci a nejsou-li dob e technicky kompenzované,
závažná kožní onemocn ní typu atopického ekzému, jiná kožní onemocn ní, nap . psoriáza, pokud jsou na
nekrytých místech t la, alergická kožní onemocn ní,
-poruchy imunity,
-stavy po luxaci coxae., coxa vara cong., morbus Perthes, nejsou-li dokonale funk n i rtg upraveny, stavy po Kähler
I. a II.,
-skoliózy staticky vyvážené i nevyvážené a stavy po operaci páte e, morbus Scheurmann, vertebrogenní syndrom,
- juvenilní revmatoidní artritis,
-chronická zán tlivá nebo alergická onemocn ní dýchacího ústrojí nebo asto recidivující onemocn ní horních
dýchacích cest,
-závažn jší onemocn ní zažívacího ústrojí, která vyžadují dodržování pravidelného režimu a kde na závadu je práce
ve sm ném provozu (relativní omezení),
-nutnost prevence bakteriální endokarditidy nebo revmatické hore ky,
-onemocn ní , která vylu ují za azení do sm nného provozu (relativní omezení)
- p i p ijímání ke studiu je t eba plnit usnesení vlády SR .32/1967
- zásady pro seznamy prací a pracoviš zakázaných ženám, t hotným ženám a matkám do konce 9. m síce po
porodu a mladistvým.
V každém jednotlivém p ípad je nutnou sou ástí posudku kladné písemné vyjád ení léka e.
Potvrzení léka e o zdravotní zp sobilosti ke studiu a výkonu povolání
Podle §1 odst.7 písm. F) vyhlášky . 10/1997 Sb. O p ijímání žák a dalších uchaze ke studiu ve st edních školách z izovaných státem, se vypl uje
pouze v p ípad , že se jedná o studijní nebo u ební obor, pro který je tento posudek nezbytný (informaci podá výchovný poradce)
Datum:
Razítko a podpis léka e:

Podobné dokumenty

Ústní voda meridol HALITOSIS

Ústní voda meridol HALITOSIS p_em_na zbytk_ potravy bakteriemi plaku na zubech a jazyku, která je _asto d_sledkem nedostate_né hygieny dutiny ústní a m_že vyústit v zán_tlivá onemocn_ní dásní a parodontu. Ústní voda meridol HA...

Více

Doporučený postup léčby inzulínovou pumpou

Doporučený postup léčby inzulínovou pumpou II. kategorie – ostatní pumpy splňující základní požadavky, avšak bez vybavení, které je uvedeno v kategorii I (tj. bez vybavení kontinuální monitorací) Tyto pumpy jsou vhodné u ostatních diabetiků...

Více

Nové cesty církve v kontextu Písma

Nové cesty církve v kontextu Písma Římem  a  Persií  a  mezi  Palestinou  a  Malou  Asií.  Patřila  mezi  3  nebo  4  nevýznamnější  města   impéria   a   měla   i   velkou   a   živou  ...

Více

Stanov - Trialog

Stanov - Trialog ČestnéčlenstvímůŽe být uděleno fyzické či právnické osobě, která se významně zas|ouŽi|a o rozvoj občanskéspo|ečnosti nebo napomoh|a v uskutečňování cí|ů scruŽení. o přtjetí za č|ena rozhoduje Shrom...

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Výběrová rešerše z Pedagogické

SYNDROM VYHOŘENÍ Výběrová rešerše z Pedagogické Protože jsou všechny fyzické tresty zakázány, musí u itelé káze ské problémy s žáky vykomunikovat slovn . Neustálé nap tí a ak nost prost edí ve t ídách dané

Více

červen

červen St ední pr myslová kola Hranice Poslední volná místa pro uchaze e o vzd lání ve kolním roce 2014/2015 v oborech: Stavební materiály 36-43-M/01 Nábytká ská a d eva ská výroba 33-42-M/01 Mechan...

Více