Slovo „hřích" má bohatou minulost. Peccato, péché, Sunde, sin

Komentáře

Transkript

Slovo „hřích" má bohatou minulost. Peccato, péché, Sunde, sin
ÚVOD - HŘÍCHY
A
DUŠE
Slovo „hřích" má bohatou minulost. Peccato, péché, Sunde, sin, peccatum, hamartia, hřích; ať
už vešlo do kteréhokoli jazyka, vyvolávalo kdysi děs - je to slovo, které nahánělo hrůzu snad
každému Evropanovi. Mělo podobný emocionální účinek, jako mají dnes pro nás výrazy
„nacista" či „rakovina". Bylo to něco, s čím lidé nechtěli mít vůbec nic společného; bylo to
cosi děsivého a nebezpečného.
Dnes se z rotvajlera stal neškodný pudlík. „Hřích" byl utišen, ochočen, zbaven své síly,
neutralizován, jakoby vykastrován. Vyslovuje se dnes s menším úsměškem nebo s velkou
dávkou ironie. Když o něčem řekneme, že je to „hříšné", máme tím na mysli cosi
nemravného, ale vlastně pěkného, něco ve smyslu „vím, že bych fakt neměl, ale bude to
docela povyražení a určitě se nic špatného nestane". Jindy se jako „hříšné" označuje něco, co
zakazují ti, kdo chtějí jiným upírat nějaké potěšení či zábavu.
Slovo „hřích" mělo v minulostí kolem sebe tak strašné fluidum z jednoho velmi prostého
důvodu. Hřích nebyl totiž jen neškodným porušením nějakého nahodilého morálního kodexu,
který vytvořili utlačovaní a frustrovaní středověcí klerikové. Pro naše předky „hřích"
označoval model života, který byl jednoduše zhoubný. Ničil a rozvracel rodiny, přátelství,
štěstí, pokojnou mysl, nevinnost, lásku, bezpečí, přirozenost a především naše spojení se
Stvořitelem. Vytrhával nás z náležitého místa ve světě, vyvolával chaos, všechno pokřivoval,
deformoval a všude šířil utrpení a bolest. Na jednom místě v Bibli je výzva „zdržujte se
tělesných [hříšných] žádostí, protože ony bojují proti duši" (1 Petr 2,11). Je to opravdu
výstižné: tyto pohnutky, tyto způsoby jednání nebyly špatné jen tak, člověk jimi totiž ničil
sám sebe. Vedly neustálý, skrytý, lstivý a záškodnický boj proti nitru člověka; byly
smrtelným nepřítelem duše. Co se na povrchu jevilo jako nevinné radosti či dokonce příslib
zážitku, za který stálo za to žít, lidi od sebe ve skutečnosti oddělovalo. Hřích byl jako vir,
jenž všude dokázal proniknout, takže i když život šel dál, neodpovídal jeho běh našim
představám.
PORUŠENÍ PRAVIDEL, NEBO ZHOUBA DUŠE?
Proč se vlastně naše pojetí hříchu tak změnilo? Proč už se hříchu nebojíme tolik jako dřív? Je
to možná proto, že jsme dovolili, aby převládl jakýsi pokřivený pohled na hřích. V
představách mnoha lidí znamená „hřích" jednoduše „porušení, přestoupení pravidel". Je-li
hřích jen tohle, nabízí se přirozeně otázka (zvláště pro generaci formovanou všemožnými
metodami koncepce výchovy a vzdělám založené na tom, že se neustále kladou otázky):
„Čích pravidel?" Mohli bychom odpovědět, že „Božích", ale s tím se daleko nedostaneme.
Kdo stanoví, co jsou to Boží pravidla? Kdo nám vyloží, co ta pravidla znamenají, a kdo nám
řekne, jakým způsobem by pro nás měla platit? Odpovědí na tyto otázky bývalo samozřejmě
„církev", ale tím se dostáváme zpátky k našemu původnímu problému. Můžeme opravdu
natolik důvěřovat církvi, aby nám říkala, co máme dělat? Této chybující instituci, tomuto
společenství (většinou) stárnoucích mužů, jejichž vlastní rejstřík není co do morálky nijak
zvlášť čistý?
Potíž tkví v tom, že pojetí hříchu jako „porušení pravidel" nás nevede k jeho podstatě.
Utkvělá představa „dodržování pravidel" jen pro ně sama obvykle svědčí o tom, že někdo to
někde špatně pochopil, a není divu, že v nitru pociťujeme - a zčásti i oprávněně - záchvěv
vzdoru. Trvat pouze na dodržování zákona je Často známkou jakýchsi okleštěných,
suchopárných morálních představ. Takhle vznikají prudérní puritáni, kteří do všeho strkají
nos a všechno odsuzují. Zákony tu jsou proto, aby chránily, co je důležitější než ony samy.
Nejsou to cíle samy o sobě, Uvědomíme-li si, že zákony nás mají ochraňovat, že tu jsou, aby
střežily to podstatné a cenné, jako je lidský život, rodina, manželství, pověst, společenství a
mír, začne nám docházet jejich pravá funkce. Existence zákonů je nezbytná pro ochranu
dobra, ale samy zákony nesměřují k jeho jádru; jednoduše se snaží zajistit, aby dobro
přetrvalo.
Hřích či hříchy je tedy asi nejlepší chápat ne jako porušování pravidel, ale jako zhoubné
návyky. Tato knížka pokládá sedm hlavních hříchů za „sedm návyku vysoce zhoubných lidí".
Hříchy jsou způsoby života, které - pokud jim dovolíme, aby se nás zmocnily - rozvrátí vše,
co je v našem životě dobré, a povedou nás ke zničení všeho kolem. Právě proto nesmíme mít
s hříchy nic společného. S hříchem však souvisí jedna obzvlášť důležitá věc, která zasahuje
až samu podstatu toho, proč jej křesťanská morálka chápala vždy tak nekompromisně.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Jeden příběh vypráví o ženě ze Skotska, které se jednou zrána, když se vrátila z
presbyteriánského kostela, kam chodívala, zeptal její nevěřící manžel, o čem bylo kázání.
„Pastor kázal o hříchu," odpověděla. „A co o něm povídal?" ptal se dál manžel. Žena řekla:
„Byl proti němu."
Proč vlastně křesťané tropí kolem hříchu takový povyk? Proč si kazit menší nevinný špás
takovým negativistickým, škarohlídským a zkormouceným názorem na život? Odpověď je
důležitá a Často se jí dost dobře nerozumí. V jednom smyslu se dá formulovat docela
jednoduše: život by se měl žít společně a hřích nás od sebe odděluje.'
Pro křesťany jsou lidé stvořeni „k obrazu Božímu". Jinak řečeno, jsme jakýmsi způsobem
stvořeni tak, abychom se podobali Bohu, abychom odráželi něco z jeho podstaty a starali se o
svět v jeho zastoupení, jeho jménem. Je-li tomu tak, mohli bychom očekávat, že něco z této
„jednoty v mnohosti" platí i o nás. Za posledních několik set let jsme měli sklon uvažovat
sami o sobě jako o jednotlivcích, kteří mají svobodu nezávislé volby. Podle tohoto názoru se
můžeme příležitostně rozhodnout, že se spojíme s jinými lidmi, které třeba máme rádi, ale v
jádru jsme na sobě navzájem nezávislí, svobodní ve svých svrchovaných právech disponovat
svým tělem a duší. Křesťanská víra to však vidí jinak. Naše pravá podstata nespočívá v
individualitě, nýbrž v náležení. Svou pravou identitu nacházíme ve vztahu k druhým, nikoli v
izolaci od nich; ve vzájemné závislosti, nikoli nezávislosti. Ještě než jsme nezávislými
individualitami, jsme v prvé řadě členy rodin, společenství, obcí a skupin přátel. Jsme
pochopitelně individuální bytosti a vskutku máme významný díl osobní svobody, ale tak jako
je Bůh různost v jednotě, jsme takoví i my. Jak naznačuje kniha Genesis, není dobré, aby byl
člověk sám.
Když Ježíš hovořil o cíli lidského života, často používal obrazů a přirovnání běžných ve
Starém zákoně: představa velké hostiny, kde jsou stoly s pestrobarevným chutným jídlem a
silným červeným vínem a okolo hlučná, družná skupina blízkých přátel, všude veselí, radost
a spokojenost. Není to běžná představa, jakou spojujeme s náboženstvím, ale opět je třeba
říci: zdá se, že Ježíš zřídkakdy splňoval očekávání nábožensky založených lidí. Vtip spočívá
v tom, že právě tam, k takové hostině lidský život směřuje. A tak by se také měl žít: v
souladu, v družném společenství a s milostí.
Avšak jak tohle všechno souvisí s hříchem? Dobro nám umožňuje dobře spolu žít a vycházet;
umožňuje vytvářet z našich vzájemných odlišností něco tvůrčího, krásného a radostného.
Hřích naopak tento soulad rozvrací, a proto vedou odlišnosti mezi námi k neštěstí a bolesti.
Přesně to, co zkazí pěkný společný večer - takové věci jako závist, pýcha, sexuální
nevázanost či hněv -, se označuje jako hřích. Hněv, žárlivost a pýcha, jak ještě uvidíme, ničí
přátelství, rozvracejí společenství a zanechávají lidi osamocené. Samota sama o sobě
samozřejmé není něco špatného; občas ji potřebujeme, abychom si obnovili určitý nadhled,
ujasnili perspektivy a nově se zorientovali. Pro samotu však v zásadě stvořeni nejsme. Jsme
stvořeni pro společenství, pospolitost, přátelství, pro to, abychom byli spolu. A hřích je z
hlediska křesťanského světového názoru všechno, co nám v tom brání, co narušuje naše
vztahy, naše vzájemné vazby a nakonec i vztah k Bohu, který dává život, ducha a radost.
Hřích nás izoluje. Brání nám udržovat zdravé vztahy s ostatními.
HŘÍCH A SVÁDĚNÍ K NĚMU
Pro nás se celá situace komplikuje tím, že současná kultura na Západě rehabilitovala nejen
slovo „hřích", ale také takřka vše z jednotlivých hříchů, takže hříchy už nejsou ošklivé,
odporné hrůzy, nýbrž jsou pro nás rafinovaně a svůdně přitažlivé. Smilstvo, závist, lakomství
a nestřídmost podněcují prodej novin, aut a exotických potravin ze vzdálených zemí, a tak tu
máme naprosto přirozeně co dělat s mocnými silami bezprostředně zaměřenými na
povzbuzování těchto návyků, aby v našich duších a společnostech bujely jako plevel.
Není to však jen náš současný svět, který objevil potěšení z hříchu. Naši předkové nebyli tak
nevinní, jak bychom se mohli domnívat. Ne všem se pochopitelně hřích ošklivil; lidi lákal
odjakživa, byl vždy zcela reálně a silně přitažlivý. A pokud tohle nepochopíme, nepochopíme
hřích nikdy. Život by byl jednoduchý, kdyby to, co je pro nás špatné, bylo taky ošklivé, a
kdyby naopak to, co je pro nás dobré, bylo zároveň krásné. Takový však život není. Jak řekl
velký Augustin o svém mladickém sklonu krást jen pro kradení samo: „Bylo to špatné, a mně
se to velmi líbilo." Až budeme postupná rozebírat jednotlivé hříchy, uvidíme, jak skrytě
svůdnými se nám staly.
Velká literární díla, jež se v minulosti zabývala hříchem, měla jednoduchý cíl: odhalit
ošklivost hříchu a demaskovat pozlátko přitažlivosti, které hřích má. Dantova Božská
komedie, jedno z největších děl evropské literatury, ve 13. století ukazovala, kam hříšné
jednání vede. Předváděla, jak byl každý hříšník adekvátně potrestán, představou tak elegantní
symetrie, že to vypadá jako něco zcela samozřejmého. V Dantově imaginárním pekle jsou
hněvivci odsouzeni rvát se spolu navěky; nestřídmí a hltavci se musí válet v blátě jako
prasata, vystaveni ustavičným dešťům a krupobití, a končí tak, že jedí krysy, ropuchy a hady,
což je parodie na jejich nenasytnost. Líní nebo neteční jsou odsouzeni k neustálému spěchu,
sotva dechu popadajíce, a tak dále.
Je však zvláštní, že každý hřích obsahuje ve svém jádru něco dobrého. Ve středověku byly
hříchy umělecky zachycovány jako pokřivené, znetvořené podoby něčeho dobrého. Důvod je
nasnadě. Smilstvo využívá potěšení, které máme v pohlavní touze a uspokojení, a pokřivuje
ho ve stravující, ničivé otročení, jež se nedá ovládnout. Nestřídmost deformuje požitek ze
šťavnaté hovězí pečínky a sklenky temně červeného Beaujolais a vede k tomu, že je člověku
špatně, protože se přejedí.
Hřích má v sobě vždy i cosi groteskního. Na starých jarmarcích stávala obvykle jedna stáj,
kde jste se mohli postavit před křivé zrcadlo, jež některé části těla zvětšovalo a zároveň jiné
zmenšovalo. Vypadalo to legračně, ale zároveň to i tak trochu nahánělo hrůzu. Hřích dělá
totéž. Vezme si něco krásného a zohyzdí to tím, že to překroutí a zdeformuje, takže se to ještě
dost podobá původnímu stavu uchovávajíc si svou přitažlivost, ale zároveň je to v ostrém
světle ošklivé jako ... no, jako hřích. Na jedné straně je to docela legrace. Většina našich
vtipů se točí kolem toho, co je groteskní: jsou to nepatřičné, pokroucené nebo divné věci.
Groteskní věci mají však i svou druhou - odvrácenou - stranu a právě tu se středověké
nápadité básnictví jako třeba Dantova Božská komedie snaží odhalit. Teolog Cornelius
Plantinga říká: „Hříšný život je zčásti skličující, zčásti směšnou karikaturou skutečného
života lidského."
To nás přivádí k něčemu, co je v povaze hříchu a zla velice důležité. Ačkoli zlo se může jevit
jako obludná a děsivá síla, jež hrozí všechno přemoci, může pokřivit a zničit koneckonců jen
to, co je svou podstatou dobré. Hřích je vždycky parodie, je to jednání, které často vypadá
neurčitě jako dobro a často předstírá, že je dobrem. Chce to obvykle jistou soudnost, jistou
morální a duchovní inteligenci, rozlišovací schopnost, abychom rozdíl mezi dobrem a zlem
náležitě rozeznali. Ale rozdíl mezi nimi samozřejmě je a právě schopnost poznat rozdíl mezi
dobrem a zlem je pravou známkou lidské a osobní zralosti. Nicméně důvod, proč je často
obtížné rozeznat, co je dobro a co zlo, tkví v tom, že i hřích obsahuje vždy něco dobrého.
Vždycky si vezme něco ušlechtilého či hodnotného a pokazí to, pokřiví a zoškliví, takže z
labutě se stane ošklivé kačátko. Když se rozčílím na bratra, sestru nebo na dítě, obvykle to
zdůvodňuji především jednáním těch druhých, které třeba nebylo v pořádku. Žárlivost a
závist nás zase přesvědčují o tom, že představují opravdu adekvátní pobouření z velké
nespravedlnosti, která dala jinému to, co jsme si zasloužili my.
Z toho pochopitelně vyplývá, že ať jsou hřích a zlo sebeobludnější, jsou podle křesťanského
světového názoru nakonec nicotné a ubohé ve srovnání se skutečným dobrem. Augustin se
celý život snažil pochopit povahu zlomyslnosti. Ke konci života jeho zájem o reálnost zla
zeslábl a byl nahrazen něčím mnohem větším. Cambridgeský historik Gillian Evans říká:
„Tam, kde si zpočátku uvědomoval zvrácenost a prázdnotu [zla], jeho obrovskou temnotu,
jeho beznadějně spletitou zašmodrchanost, nyní možná konečně dospěl k pocitu, že je to něco
svou podstatou nicotného ve srovnání se světlem a mocí Dobra."
Ačkoli se hřích a zlo mohou jevit jako mocné a přitažlivé, nikdy nejsou tak mocné a
přitažlivé jako dobro. Někdy však chvilku trvá, než se naučíme milovat dobro, jako to trvalo
Augustinovi. Naučit se odstranit pýchu, závist, lakomství a ostatní hříchy není cesta snadná,
ale celé směřování lidského života a osudu je už takové. Představme si, že vstupujeme do
řeky, která pomalu teče směrem k moři. Když do ní vstoupíme, náhle nás zachytí slabý
proud, který vzhledem k nerovnosti říčního koryta a odklánění proudu teče opačným směrem,
a my se sotva udržíme na nohou. Dnešní život je možná něco jako stát v takovém proudu.
Nemusí být snadné naučit se dobře žít, protože nám to ztěžuje kultura, která nás obklopuje,
ale když se na to podíváme z odstupu, celá řeka lidského života a osudu leží v opačném
směru - na cestě dobra, života a ctnosti.
HŘÍCH A BŮH
Smilstvo, hněv a pýcha nám mohou dát, co chceme, ale nakonec si toho všeho budeme
užívat v naprosté izolaci, kdy se v duši budeme užírat, a navíc zcela o samotě. Avšak k
nejhlubšímu pocitu osamění dochází na ještě hlubší úrovni, než že ztratíme přátele a rodinu.
Nakonec se totiž dostaneme do rozporu se světem i s Bohem samým. Neznamená to jen, že
se nacházíme sami v pokoji; my jsme sami v celém vesmíru. Dřív či později, když se snažíme
pochopit, jak křesťanství vlastně funguje a jak nám může napomoci k lepšímu a plnějšímu
životu, se musíme začít zabývat problematikou Boha.
Hned na počátku naší cesty musím bez okolků prohlásit: ať se třeba snažíme sebevíc,
křesťanský život se nedá žít bez Boha. Bez Boha nemůžeme ve skutečnosti ani začít chápat
způsob, jak přemáhat zlo.
V Bibli, když se lidé setkali s Bohem, obvykle neměli pocit souladu, řádu, lásky a
všeobecného pokoje. Setkání často začínalo pocitem obrovské nepřiměřenosti - jak by se asi
cítila barová zpěvačka v přítomnosti skutečné primadony nebo třeba golfový amatér hrající
jen občas, kdyby hrál vedle profesionála - jenom v mnohem, mnohem vyšším stupni. Poté, co
měl vidění Boha v chrámě, dokázal prorok Izajáš jen vykoktat: „Běda mně, je se mnou konec!
Vždyť jsem člověk nečistých rtů.“ Když Petr spatřil Ježíše konat velmi zvláštní zázraky, chtěl
v děsu utéci co nejdál: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Máme-li pocit, že bychom
měli změnit svůj život, nebo že aspoň není takový, jaký by měl být, mohlo by to znamenat
první náznak, že někde v nás skutečně působí Bůh. A to je dobré znamení, neboť abychom se
sebou mohli vůbec něco udělat, musí nejprve začít náš vztah s Bohem, byť jen váhavě a
nejistě.
A ještě jedna poznámka. Naším cílem není pořídit soupis pravidel, který by nám pomohl,
jak se vyhýbat hříchu, ale vytvářet zvláštní kvalitu života, která by nám umožnila vykořenit
zlé návyky a vytvořit nové. Není to tak, že si něco přečteme v knížce a pak podle toho
jednoduše postupujeme; rozvíjíme si určitou schopnost, kvalitu života, která nám umožňuje
dělat jisté věci, aniž bychom o nich vůbec přemýšleli. Když jsme na tom fyzicky dobře,
můžeme třeba běžet na autobus a stihnout ho, vyběhnout po schodech a vůbec se přitom
nezadýchat. Podobně když jsme duchovně ve formě, jsme k ostatním laskaví, velkodušní a
máme s nimi trpělivost, aniž bychom na to vůbec pomysleli. A vyhýbáme se lenosti, smilstvu
a závisti, stejně jako se vyhýbáme mrtvému ptákovi na chodníku.
Nikdy však nestačí jen varovat před zlem. Pak zůstává jen jakési vakuum, prázdný prostor.
Jedno podobenství v evangeliu říká, že když pouze vyženeme jednoho zlého ducha, hned
přijde na jeho místo několik jiných. Je toho zapotřebí trochu víc: ukázat cestu k dobru.
Chceme ukázat, jak by život mohl vypadat jinak, kdybychom nejen v Boha věřili, ale i brali
vážně možnost, že Bůh není pouhým pojmem, představou v našem myšlení, ale skutečností,
která se aktivně snaží naučit nás žít jinak.
Ctnosti koneckonců nevznikají naším úsilím. Vznik dobra v nás není záležitostí
namáhavého morálního úsilí z naší strany, nýbrž odpovědí na lásku Boha, který nás hledal
dávno před tím, než my jsme začali hledat jeho, a spoluprací s Duchem svatým, který
neúnavně působí, aby v nás probudil aspoň nějakou podobnost s Ježíšem Kristem, tak jako
sochař vytesává nádhernou sochu z neopracovaného, hrubého kvádru. Cesta popsaná v této
knížce by ráda ukázala, jak bychom s Duchem svatým mohli spolupracovat, a ne mu v tomto
působení bránit, a také by chtěla upozornit na nástrahy, jimž bychom se rádi vyhnuli. Je to už
dávno, co
Dante vylíčil putování sedmi hlavními hříchy směrem ke ctnosti. Naše cesta má tedy dobré
předchůdce. Není určena malomyslným a bojácným; když se však po ní vydáme, ne-budeme
na ní sami.
Zdroj: Graham Tomlin: Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Podobné dokumenty

Sušická pouť 2009

Sušická pouť 2009 porušování pravidel, ale jako zhoubné návyky. Tato knížka pokládá sedm hlavních hříchů za „sedm návyku vysoce zhoubných lidí". Hříchy jsou způsoby života, které - pokud jim dovolíme, aby se nás zmo...

Více