1 19. dynastie RAMESSE I. - vojenská rodina z V Delty – asi z Kantíru

Komentáře

Transkript

1 19. dynastie RAMESSE I. - vojenská rodina z V Delty – asi z Kantíru
1
19. dynastie
RAMESSE I. - vojenská rodina z V Delty – asi z Kantíru
- armádní důstojník a vezír Pramesse – Haremheb jej možná označil za svého dědice
- manželka Satre – také z vojenské rodiny Æ syn: pozdější Seti (I.)
- jeho syn Seti I. byl jeho spoluvládcem
- důsledky Amarny: přesun moci z Théb do Memfidy, návrat teokracie a snaha
zamezit thébskému kněžstvu, aby získalo přílišnou
- pouhé 2 roky vlády - inspirován minulostí = pohřební výbava se podobá stylu
počátku 18. dynastie
2
SETI I. - za vlády Ramesse I.: vezír + generál = zahraniční politika
- snaha legitimizovat 19. dynastii = zobrazení sama sebe a Ramesse II. při uctívání
předků Æ tato tradice pokračovala až do doby Ramesse III.
- hlavní město: Théby X královská rezidence: Kantír
- stavební program: Héliopolis, Tell el-Jahudíja, Gabal Barkal
- tažení - na V a S stěnách Velkého hypostylu v Karnaku –4 vojenská tažení
- v 1. roce vlády - tažení do Sýrie a do Libanonu; uznání egyptské nadvlády
- 2. rok vlády - zisk Kadeše, přechodné zklidnění Amurru
- 3. tažení - proti Libyjcům, ohrožovali Z deltu
- 4. tažení do Asie (proti Chetitům) - přechodný smír mezi Sethim a
Muwattalim - Kadeš = hraniční město
- významný stavební program: hrobka (KV 17), 2 zádušní chrámy: v Kurně a
v Abydu (Osireon - Usirova hrobka)
RAMESSE II. - syn Sethiho I.
- 1. rok: slavnost Opet v Thébách – na zpáteční cestě se rozhodl dokončit chrám
v Abydu
- první 3 roky: konsolidace vnitřních poměrů
- 2. rok vlády – námořní bitva- porážka
Šerdenů
- 4. rok vlády – 1. tažení do Sýrie – do
Kanaánu, Tyru a Byblu
- 5. rok vlády – tažení z Piramesse až do
Kadeše - bitva u Kadeše = velký útok na
chetitskou říši. Ramesse: bitva u Kadeše =
válečnický vrchol vlády = na stěny chrámů
(Abydos, Karnak, Luxor, Ramesseum a Abú
Simbel) X bitva dopadla nerozhodně - návrh
mírové smlouvy - uzavřena tzv. „stříbrná smlouva“ v roce 1259 BC
3
- proti invazi Libyjců na západě – budování řetězce pevností v Z deltě
- 7. rok –do Sýrie X nové království pod
chetitskou záštitou v Kanaánu
(Jeruzalém, Jericho, Hebron, Damašek,
Aškelon)
- 8. a 9. rok – do Sýrie – upevnění
egyptského postavení; znovudobyl Kadeš
a severní Amurru - využil problémů
Chetitů s Asyřany (Salmanassar I.) a
z chetitské dynastické krize
- po 10. roce - pronikl hluboko na
chetitské území
- 18. rok – Ramesse potlačil povstání
v Edomu a Moabu
- 21. rok - uzavření mírové smlouvy – eg.
verze v Karnaku a Ramesseu
- další války Ramesse II.: několik trestných výprav do Palestiny a Libye, Núbie
(neznáme podrobnosti)
KRÁLOVSKÉ SŇATKY: královna Nefertari (1. pohřbená v Údolí královen), královna
Eset (matka Merenptaha) + po 2. svátku sed ve 33. roce vlády si vzal 1. chetitskou
princeznu a o 4 roky později další
- rozvětvená královská rodina - pohřby synů - Údolí králů (KV 5) a v Údolí královen
IMPÉRIUM: od 5. kataraktu až do Sýrie - důsledkem opuštění Théb a vznik nového
města Piramesse (poblíž bývalé Avaridy)
- problémy s následnictvím: přežil mnoho svých synů, pohřben v KV 7
MERENPTAH
- na trůn min. ve věku 50ti let
– Libyjci podnikali nájezdy do Z Delty - Merenptah reorganizoval armádu
4
- vládl méně jak 10 let
- Piramesse: hlavní město, zvýšený význam Memfidy
- hlad u Chetitů = Merenptah poslal obilí
- 5. rok – koalice libyjských kmenů spolu s Mořskými národy zaútočila na deltu X
nájezdníci odraženi
- tažení do Syropalestiny, aby tam potlačil Aškalon, Gezer a Izrael + potlačení
povstání v Kuši - tzv. Izraelská stéla - zpustošení Izraele - poprvé zápis (ja-si-r-e-l(a))
EXODUS - problém
datace - různé cesty.
Hlavně 2 panovníci:
Ramesse II. nebo
Merenptah.
po Merenptahově
smrti - nástupnická
5
krize, období dynastických intrik a nejisté pořadí vlád
AMENMOSE - syn dcery Ramesse II.; + manželka královna Tiaa = syn: budoucí Siptah
- hrobka KV 10 – nedokončená a záměrně zničená
- Egypťany považován za uzurpátora
SETI II. -6 let vlády – relativní klid
- královna Tausret (syn Seti-Merenptah – zemřel), 3. královna – nástupce Ramesse
SIPTAH - 3 roky vlády, změnil si jméno z Ramesse-Siptah na Merenptah-Siptah
- mladý – regentkou matka Tausret X část moci uzurpoval kancléř Baj – “velký
kancléř celé země” (KV 13)
- v Núbii mnoho graffit dožadujících se přízně Siptaha – uznávali ho
TAUSRET - vládla asi 2 roky, přijala jméno Sitre
- aktivita na Sinaji a v Palestině + stavby v Héliopoli a Thébách – zádušní chrám +
hrobka KV 14 - hrobku uzurpoval její nástupce SETNACHT
- po smrti Tausrety možná bezvládí X změna dynastie poměrně klidná – někteří
hodnostáři si podrželi své úřady
- po 2 leté vládě vystřídal Setnachta
20. dynastie
RAMESSE III. - vzor: Ramesse II. –
titulatura + zádušní chrám, 33 let
vlády
- likvidace náporu Libyjců ve V
Deltě
- 6 rok – nový nápor Libyjců X
poražení
6
- 8. rok– invaze Mořských národů a Filištínců; eg. posádka v Palestině je odrazila X
napadli Egypt po vodě – V ramenu Nilu. Poraženi v námořní bitvě (Medínit Habu)
- Medínit Habu - zádušní chrám
- stavitelský program v Karnaku, Luxoru, na mnoha místech v Egyptě, Núbii a Sýrii
- po 12. roce – politické a ekonomické problémy (stávka v Dér el-Medíně) - doklad
úpadku státní moci
- dynastické problémy – synové zemřeli mladí X neměl žádnou oficiální velkou
královskou manželku
- zemřel krátce po neúspěšném spiknutí 2. manželky Tiye - snaha prosadit syna
Pentawereta - soud s viníky za vlády Ramesse IV.
- následovalo 8 králů vládnoucích méně než 100 let – všichni alespoň částečně spojeni
s Ramessem III.
RAMESSE IV. - 7 let vlády, zahájil rozsáhlé stavební projekty
- expedice do Wádí Hammamátu a na Sinaj
- největší rozmach Dér el-Medíny
RAMESSE V. - 4 roky vlády; zemřel na neštovice
- zahájil ambiciózní stavitelský program
- z jeho doby pochází Wilbourův papyrus
RAMESSE VI. - syn Ramesse III.
- nárůst zločinnosti: slábnutí centrální moci
- poslední panovník NŘ, jehož jméno se našlo na Sinaji
- postupný nárůst moci Amonových kněží – Eset, dcera Ramesse VI. se stala božskou
manželkou Amona
RAMESSE VII. - syn Ramesse VI.
7
- nárůst cen zboží
- jméno Ramesse VII. se vyskytuje pouze v Tell el-Jahudíji, Memfidě, Karnaku a
Elkabu
RAMESSE VIII. - jeden z posledních synů Ramesse III.
- vládl pouze 1 rok
RAMESSE IX. - vládl 18 let
- jméno objeveno až v Palestině
- stavěl v Héliopoli a Karnaku
- konec vlády Ramesse IX. – vyloupení několika hrobek v královské nekropoli snaha ochránit těla - přesuny mumií - loupení odráží nejisté poměry v Egyptě
RAMESSE X. - poslední egyptský král, který ovládal Núbii
- vliv na Syropalestinu - ztracen
- hrobka KV 18
RAMESSE XI. - 27 let vlády X pouze 19 let skutečně vládl
- Horní Egypt byl na hranici hladu
- Amonovi velekněží se zmocnili odznaků královské moci X občanská válka místokrál Núbie Panhesi musel zakročit až v Thébách
- nedlouho před 19. rokem Ramesse XI. - Amonovým veleknězem: HRIHOR postupný růst moci + přijal královskou titulaturu – úplná kontrola Horního Egypta
- 3. mocným v zemi – NESBANEBDŽED – úředník, teoreticky podřízen Amonovu
kněžstvu X ovládal Dolní Egypt nezávisle z Piramesse
- po smrti Ramesse XI. rozdělení moci na:
Dolní Egypt = Nesbanebdžed v Tanidě
Horní Egypt = Amonovi velekněží

Podobné dokumenty

U3V_2015_05_05_19-dyn_lr

U3V_2015_05_05_19-dyn_lr koregence s otcem  3 roky – konsolidace vnitřních poměrů v Egyptě  boje s Chetity – 5. rok vlády – bitva u Kadeše - ztvárněno na stěnách eg. chrámů  další boje – výsledkem: upevnění pozice Egypt...

Více

zlom 1-78

zlom 1-78 tfiíleté panování dcery Amenemheta III. a sestry a ovdovûlé manÏelky Amenemheta IV., královny Sebeknofru, která jako první Ïena v egyptské historii pouÏívala královskou titulaturu. V královsk˘ch sez...

Více

amenhotep iii.

amenhotep iii. ukončení bojů – přechodný mír s Muwattalem Sýrie Kadeš Libyjci Chetité

Více

STARÁ ŘÍŠE – éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE – éra stavitelů pyramid asi 1292-1290 asi 1290-1279 asi 1279-1213 asi 1213-1198 asi 1198-1193 asi 1202-1200 asi 1198-1193 asi 1198-1190

Více

První polovina 18

První polovina 18 = krok k egyptianizaci Núbie - vojenské tažení do oblasti Karchemiše (poblíž Eufratu), kde vztyčil stélu Î zde se Egypt poprvé střetl s churritskou sílou Mitanni s centrem v severní Mezopotámii = z...

Více

zlom 1-78

zlom 1-78 Zdá se, Ïe Pepi I. vládl pomûrnû dlouhou dobu, asi 64 let.10 Bûhem své dlouhé vlády musel ãelit nûkolika problémÛm, které v˘razn˘m zpÛsobem ovlivnily prÛbûh jeho panování – probûhly minimálnû dva p...

Více

Údolí králů

Údolí králů Internet Geographic Magazine

Více

stredni-rise-LR - Petra Marikova Vlckova

stredni-rise-LR - Petra Marikova Vlckova mladičkému nástupci. Avšak politická situace již dlouho nevypadala tak, jak ji Chetej III. v Naučení popisoval. Hérakleopolští panovníci již dávno nevládli celému Egyptu a jižní části se v podstatě...

Více

10. aukční salon výtvarníků

10. aukční salon výtvarníků mám opět tu čest přivítat Vás na již tradičním aukčním salonu výtvarníků Konta BARIÉRY. V letošním roce se jedná o jubilejní 10. ročník již tradiční akce, která si od roku 1993 našla řadu příznivců...

Více