výsledky - Klub francouzských buldočků

Komentáře

Transkript

výsledky - Klub francouzských buldočků
Klub francouzských buldočků, Praha
37. Klubové výstavy francouzských buldočků
Zlonín 26.září 2015
Program výstavy:
08.00 – 09.00
přejímka psů
zahájení výstavy
09.15 – 13.30
posuzování v kruhu – psi, feny
13.30 – 14.00
výstavní soutěže
14.00 – 15.00
vyhlášení vítězů, zápis do PP
16.00
mimořádná členská schůze
(změna času vyhrazena)
09.00 – 09.15
V průběhu posuzování bude probíhat 11. ročník Divácké soutěže.
Generální sponzor výstavy
1
Vážení vystavovatelé, milí hosté,
srdečně Vás vítám na dnešní 37. klubové výstavě francouzských buldočků ve
Zloníně. Rád bych poděkoval všem vystavovatelům i divákům za účast na naší
klubové akci, všem sponzorům za jejich hodnotné dary a všem
spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě celé akce. Divákům přeji
mnoho hezkých zážitků a vystavovatelům jen ta nejlepší ocenění pro jejich
buldočky.
Pavel Kolář, ředitel výstavy
VÝSTAVNÍ VÝBOR:
ředitel výstavy
moderátor, divácká soutěž
vedoucí kruhu
zapisovatelka
ekonomka
spojka
Pavel Kolář
Martin Novák
Ilona Potůčková
Zdeňka Lojková
Denisa Šamánková
Petr Potůček
výstavní agenda, sponzoring Jana Dvořáková, Iva Dvořáková
zápis do PP
Jana Vaněčková
KLASIFIKACE : Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná – výborný, velmi
dobrý, dobrý, dostatečný
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU ČMKU
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
vítězů
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Klubový vítěz, Šampion republiky, Interšampion
2
veteránů
čestná
od stáří 8 let
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se
známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)
mimo konkurenci od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE: Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 12.30 hodin
spolu s platbou u pokladníka výstavy paní Šamánkové.
Nejhezčí pár: - V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina : V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří
byli na výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od
2 různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Dítě a pes : V této soutěži nastoupí se svěřenými jedinci chlapci i děvčata ve
věku 2 -16 let . Dle počtu přihlášených může být soutěž rozdělena do více
věkových kategorií.
TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být
uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet
přihlášených psů.
Nejlepší štěně - může být udělen psu nebo feně s oceněnín VN1
Nejlepší dorost - může být udělen psu nebo feně s oceněnín VN1
CAJC - může být udělen psu a feně ve třídě mladých se známkou výborný 1
BOJ - Nejlepší mladý - může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
CAC - může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se
známkou výborný 1
Res. CAC - může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů
se známkou výborný 2
3
Klubový vítěz - může být udělen nejlépe umístěným jedincům se známkou
výborný 1 psu a feně ze soutěže ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě vítězů.
Majitel nemusí být členem KFB,
BOV - Nejlepší veterán - může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů se
známkou výborný 1
BOB - Vítěz plemene - může být udělen psu nebo feně s hodnocením BOJ,
BOV, Klubový vítěz
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví - může být udělen psu nebo feně s
hodnocením BOJ, BOV, Klubový vítěz,opačného pohlaví než je jedinec, který
obdržel titul BOB
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek
a diplom. Jedinci, kteří získali titul obdrží věcné ceny .
ROZHODČÍ
Psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí pan Karel Hořák.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej
štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé
feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo
nedostatku.
Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu původu.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se
psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným
ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita
osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
4
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu
výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá
zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního
lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti
vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším
nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo
leptospiróza, podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné
vakcíny. Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
- originál průkazu původu psa pro zapsání výsledku
- potvrzený vstupní list
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Nejhezčí pár Chovatelská skupina Dítě a pes -
250,- Kč platba na místě
250,- Kč platba na místě
zdarma
5
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO JEDINCE
V letošním roce se při Speciální výstavě uskuteční 11.ročník „Divácké
soutěže“, která měla v minulých letech velký ohlas.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu
zvlášť.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v kole
prvním.
Soutěží psi a feny z těchto tříd:
PSI - třída štěňat, mladých, mezitřída, otevřená,
FENY - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, čestná
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu,
napíše na papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do
rukou moderátora soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí
v kruhu, vyhlásí vítěze této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané
třídy. Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše na
papírek pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků. Poté
se opět toto hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče bodů
oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení:
1. místo 3 body
2. místo 2 body
3. místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet
bodů, vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při
jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího
jedince, bude toto řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít
poslední a rozhodující slovo.
6
PSI
Třída štěňat
1.
BARD BRIBÓN Z ORÁČOVA
VN 1
CMKU/FB/8354/15
02.05.2015
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dixie de Moravie noblesse
Smáhová Dana
Kacerová Marie
2.
BONNY BRIBÓN Z ORÁČOVA
VN 2
CMKU/FB/8357/15
02.05.2015
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dixie de Moravie noblesse
Smáhová Dana
Hlavatá Stanislava
Třída dorostu
3.
GALILEO SUVERÉN
CMKU/FB/8250/15
Vallon Suverén
Kolářová Ivana
ODSTOUPIL
17.02.2015
Daniela Suverén
Horyna Tomáš
Třída mladých
4.
ARCHIE ALSIENA
CMKU/FB/8077/14
Lionheart El Fryosa
Bc. Řeháková Zuzana
V
02.11.2014
Brixie Lemako
Gruberová Irena
7
5.
ATHOS BUBLE HOUSE
CMKU/FB/8158/14
16.12.2014
Kenshi Bitt Box
Orka z Dybohůrky
Svobodová Lucie
Rulec Hubert
VD
6.
BILLY JOE Z MILOVICKÉ NÍŽINY
VD
CMKU/FB/7962/14
04.08.2014
Dagwood od Stříbrňáku
Ebby z Lounského chovu
Rothová Marie
Navrátilová Daniela
7.
BRADBURRY R. TEAM SOFT
CMKU/FB/7846/14
22.05.2014
Yaspis Sam Karann
Johanka Team Soft
Hašek Ivan
Parma Václav
VD
8.
CARLIE Z HLUBOKÉHO ÚDOLÍ
CMKU/FB/7996/14
15.07.2014
DiplomateAmbassadeur of Gypsy
Anita Ullitta
Vácha Pavel
Vácha Pavel
V2
9.
DON VITO DU DIEUDONNÉ
V 1, CAJC, BOJ, BOS
CMKU/FB/ 8277/-15/14
01.09.2014
Idem´Fifty Des P´Tits Boutboul
Tessa De Siete Langunas
D´addario Sierra
Matuška Jiří
10.
EWING BIG BOSS SKORPIUS
CMKU/FB/7812/14
28.04.2014
Atractive Jack Skorpius
Baboo Loco Poco
Kunzlová Petra
Volfová Kateřina
V
11.
CHANDLER SAM KARANN
CMKU/FB/7911/14
12.07.2014
Lionheart el Fryosa
Dennie Sam Karann
Roška Jaroslav
Rošková Jaroslava
VD
8
12.
KAIRO ALSAMAR
CMKU/FB/7968/14
Benton Alsamar
Saulichová Martina
NEPŘÍTOMEN
13.08.2014
Carina Alsamar
Řapek Martin
13.
MR. MARLEY ALSAMAR
CMKU/FB/8107/14
07.11.2014
Georges Clooney des P'titsBoutBoul
Dalila Anima Canis
Saulichová Martina
Saulichová Martina
V 4
14.
SCAMPI DÍVČÍ PLAMEN
CMKU/FB/7925/14
22.07.2014
Nyirségi Ráncos Nobel
Crochťa Dívčí plamen
Fuchsíková Daniela
Sadilová Tereza
V 3
Třída mezitřída
15.
ATHOS ZE ZLATÉHO LANKASTRU
VD
CMKU/FB/7717/14
07.01.2014
Endy Jiskra naděje
Alice Perthenova hradu
Šupka Miloslav
Hronová Martina
16.
DIEGO OD DONA CARMINE
V 3
CMKU/FB/ 7728/14/15
17.01.2014
Bernardo Alsamar
Cáline od Dona Carmine
Lojková Zdeňka
Skuhrová Kateřina
17.
DONATELLO RICARDO BOHEMIA
CMKU/FB/7852/14
18.05.2014
Brutus Bullbumpkin´s
Ambra Jiskra naděje
Herzigová Dana
Krausová Vendula
9
V 4
18.
EDVARD ANOTHER DREAM
V 1, CAC
CMKU/FB/7748/14
10.02.2014
CesmínaA ze Zámeckého Žerotínu
Cameron Dívčí plamen
Brožíková Monika
Kubová Petra
19.
CHRISTOPHER POMÁDA
VD
CMKU/FB/7865/14
14.06.2014
Mano Imperatorius Flaming Desire
Edgar iz Palevych Buldogov
Pešátová Helena
Herzigová Dana
20.
IKER ALSAMAR
CMKU/FB / 7602/13/15
Instant Karma's Handsome Harley
Saulichová Martina
V 2, RES. CAC
22.10.2013
Corida Alsamar
Saulichová Martina
21.
CMKU/FB/
MAKE IT SNAPPY! HARD BLACK JACK
26.05.2014
Aston Martin Hard Black Jack
Fidjy Mollose Land
Jakab Ákos
Pejšová Kateřina
VD
22.
QUINCEY JONES OF ENERGY HOUSE
VD
CMKU/FB/8055/14/14
07.06.2014
Gardemarin dlja Palevyh Buldogov
Kaliopi of Energy House
Todorovič Goran
Hašek Ivan
23.
SAM ČMOUDOVO SRDCE
VD
CMKU/FB/7673/13
09.12.2013
For Me de la Legende de l´Hermine
Otýlie Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
Dunajová Darja
10
Třída otevřená
24.
ARNOŠT REGIA UTTIS
V 4
CMKU/FB/6581/11/14
20.04.2011
V'Esprit de Soleure
Ajda La cour de Ciara
Herinková Iveta
Kročil Tomáš
25.
ARTUR Z KRÁLOVSTVÍ OLOMOUCE
V 2, RES CAC
CMKU/FB/7638/13/15
18.11.2013
Fedor Hawortia
Angelica Maraon
Mazáč Ondřej
Klčová Marika
26.
CASIO RICARDO BOHEMIA
V
CMKU/FB/7191/12
04.12.2012
Brutus Bullbumpkin´s
Ambra Jiskra naděje
Herzigová Dana
Popardowská Vladimíra
27.
FACE THE FUTURE FLAT DEVILS
CMKU/FB/7237/13
02.02.2013
Vallon Suverén
July z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Handlová Eva
V 3
28.
PATRICK OD KOBERNÉ HRÁZE
V 1, CAC, KV PES
CMKU/FB/7233/13/14
10.02.2013
Endy Jiskra naděje
Katherin od Koberné hráze
Dvořáková Jana
Janková Miroslava
29.
QWENTIN OD KOBERNÉ HRÁZE
V
CMKU/FB/7588/13
10.11.2013
Kimmy od Koberné hráze
Amanda Jiskra naděje
Dvořáková Jana
Smáhová Dana
11
Třída vítězů
30.
KENSHI BITT BOX
CMKU/FB/ 7116/12/13
Makankoa's Jocky
Matuška Jiří
V 1, CAC
09.10.2012
Keve-Bull's Opium
Pejšová Kateřina
FENY
Třída štěňat
31.
ABIGAIL OD LESA BORKOVNÍKU
CMKU/FB/8308/15
05.04.2015
Applause Boy Skorpius
Ronja Kaul
Truhlářová Alena
Klimešová Denisa
VN 5
32.
AILIN K CHATOVÉ OBLASTI
NENASTOUPIL
CMKU/FB/8416/15
24.05.2015
Bombers CHarlie Skorpius
Naomi Beauty bully
Vlček Jiří
Rajdlová Jitka
33.
BONNIE BRIBÓN Z ORÁČOVA
VN 2
CMKU/FB/8359/15
02.05.2015
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dixie de Moravie noblesse
Smáhová Dana
Smáhová Dana
34.
CHELSEA MIA MORAVIA
VN 1, NEJ ŠTĚNĚ
CMKU/FB/8347/15
12.05.2015
Omar Civáňov Dvor
Drusila Mia Moravia
Kis Pisti Kozáková Marketa
Kis Pisti Kozáková Marketa
12
35.
CHERRY MIA MORAVIA
VN 4
CMKU/FB/8348/15
12.05.2015
Omar Civáňov Dvor
Drusila Mia Moravia
Kis Pisti Kozáková Marketa
Kis Pisti Kozáková Marketa
36.
NANA B.BATOM
CMKU/FB/ 8317/15
Malvin El. Aglaos
Tomanová Blažena
VN 3
11.04.2015
Gian b.Batom
Zajíčková Sára
Třída dorostu
37.
AICARLY Z KEDARKY
VN 4
CMKU/FB/ 8241/15
06.02.2015
Pascha od Oskarky
Britney Lady Alison
Příhodová Renata
Moudrá Irena
38.
ALŽBĚTA RŮŽENKA BULLTEAM
VN 1, NEJ DOROST
CMKU/FB/ 8208/15
02.02.2015
Eagle-Eyed Flat Devils
Elvira Bull Pard
Jůza Petr
Vodrážková Eva
39.
ANNA FRANTIŠKA BULLTEAM
CMKU/FB/ 8209/15
02.02.2015
Eagle-Eyed Flat Devils
Elvira Bull Pard
Jůza Petr
Valíček Jindřich
N 6
40.
FRAN FINE TEAM SOFT
CMKU/FB/ 8239/15
12.02.2015
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Evita Team Soft
Hašek Ivan
Hašek Ivan
VN 3
13
41.
TESS ČMOUDOVO SRDCE
VN 2
CMKU/FB/ 8222/15
27.01.2015
Cinna Igor v.Muppy's Place
Otýlie Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
Weissová Stanislava
42.
URŠULA ČMOUDOVO SRDCE
N 5
CMKU/FB/ 8232/15
29.01.2015
Lionheart el Fryosa
Nexin Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
Weissová Stanislava
Třída mladých
43.
BABETA Z VLČÍCH SKAL
CMKU/FB/8141/14
07.10.2014
Endy Jiskra naděje
Ayren z Vlčích skal
Zajíčková Zdeňka
Zajíčková Zdeňka
V 3
44.
CECILKA Z HLUBOKÉHO ÚDOLÍ
CMKU/FB/7997/14
15.07.2014
Diplomate Ambassadeur of Gypsy
Anita Ullitta
Vácha Pavel
Vácha Pavel
VD
45.
DAISY MEGA RED PASSION
CMKU/FB/8380/-15/14
15.11.2014
Giordano Golyski Raj
Dalia Atletico
Bartkowiak Stanislaw
Vlček Jiří
VD
46.
DOLLY FROM BOHEMICA LAND
V
CMKU/FB/8154/14
09.12.2014
Lionheart el Fryosa
Bibi from Bohemica land
Smejkalová Jana
Hrdličková Irena
14
47.
INNOCENCE V. FLAT DEVILS
CMKU/FB/8032/14
16.09.2014
Kenshi Bitt Box
Olivia z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Jůza Petr
V 4
48.
ISABELLA JISKRA NADĚJE
VD
CMKU/FB/8097/14
03.11.2014
Kimmy Od Koberné hráze
Angela Jiskra naděje
Dvořáková Iva
Gruberová Irena
49.
ISABELLE FLAT DEVILS
CMKU/FB/8033/14
16.09.2014
Kenshi Bitt Box
Olivia z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Husková Karolína
V 2
50.
LAURA MADBULL FARM
CMKU/FB/8199/-15/14
09.07.2014
Romulus Mon Polgaris King
L-Amanda Mad-Mops
Nagy, MVDr. Tibor
Šmídová Karolína
VD
51.
MANO IMPERATORIUS LA VIE DU VICTOIRE
CMKU/FB/8244/-15/14
01.09.2014
VD
Daulokke's Yang Luc du Galbac
Mano Imperatorius Angel Kisses
Vaitiekuniene Asta
Vilhelm Jan, Vilhelmová Ivana
52.
MARGARITA ALSAMAR
CMKU/FB/8108/14
07.11.2014
Georges Clooney desP'titsBout Boul
Dalila Anima Canis
Saulichová Martina
Havránková Jana
53.
YO-LO CACHE AGLAOS
VD
V 1, CAJC
CMKU/FB/8068/14
25.10.2014
Obi Wan Aglaos
Kreplová Jana
Roberta Lana Action Alet
Kreplová Jana
15
Třída mezitřída
54.
ASSARAH ZE ZLATÉHO LANKASTRU
V
CMKU/FB/7719/14
07.01.2014
Endy Jiskra nadeje
Alice z Perthenova hradu
Šupka Miloslav
Nesnídal Dalibor
55.
BAMBINE TEAM SOFT
CMKU/FB/7847/14/15
22.05.2014
Yaspis Sam Karann
Johanka Team Soft
Hašek Ivan
Kopecková Alena
V
56.
DESIREÉ OD DONA CARMINE
V
CMKU/FB/7733/14
17.01.2014
Bernardo Alsamar
Céline od Dona Carmine
Lojková Zdenka
Šreiberová Vera
57.
GITHA DE ARONUI
CMKU/FB/8200/-15/14
Zecudas Maestro
Morales Franasco
VD
18.06.2014
Olco de el Mencey Loco
Matuška Jiří
58.
HANNA-DIOR DUMM-DUMM ROYAL OD FRANCE
CMKU/FB/7818/-14/14
25.03.2014
La Boheme Olivier of Energy House
VD
Zeitler Eniko
Feebe Dumm-Dumm Royal od France
Vilhelm Jan,Vilhelmová Ivana
59.
HELGA Z JEMCINY
CMKU/FB/ 7654/13/15
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
27.11.2013
Gitta z Jemčiny
Vrzáková Jelena
V 4
60.
INDIAN SUMMER ALCSILIGETI
NEPŘÍTOMNA
CMKU/FB/ 7841/14/14
21.01.2014
Absolute Red by Amazing Surprise
Éden Alcsiligeti
Simonné Györe Beáta
Popardowská Vladimíra
16
61.
OCTAVIA MAIA HAWORTIA
V 3
SPKP/4780
21.11.2013
Artuš z Perthenova hradu
Nancy Vertesi-Orfeusz
Scherhauferová Edita
Rumlová Marcela
62.
ROZALIS OD KOBERNÉ HRÁZE
V 1, CAC
CMKU/FB/ 7746/14
05.02.2014
Armani z Vyšinky
Mia od Koberné hráze
Dvořáková Jana
Kosnarová Zdeňka
63.
ZARRA SUPER STAR TEAM SOFT
NEPŘÍTOMNA
CMKU/FB/ 7623/13/15
17.11.2013
Yaspis Sam Karann
Damarys Team Soft
Hašek Ivan
Mádrová Anna
64.
ZULEIDA PRINCESS TEAM SOFT
V 2, RES. CAC
CMKU/FB/6724/11/13
17.11.2013
Yaspis Sam Karann
Damarys Team Soft
Hašek Ivan
Knapová Mádrová Dana
Třída otevřená
65.
ANGIE Z MILOVICKÉ NÍŽINY
V 3
CMKU/FB/ 7695/13
24.12.2013
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Ebby z Lounského chovu
Rothová Marie
Rothová Marie
66.
AYREN Z VLCÍCH SKAL
CMKU/FB /6997/12/14
03.07.2012
Wicky z Vlcích skal
Sussanne Suverén
Zajíčková Zdeňka
Zajíčková Zdeňka
67.
CARISMA RICARDO BOHEMIA
CMKU/FB/ 7192/12/14
04.12.2012
Bullbumpkin's Brutus
Ambra Jiskra naděje
Herzigová Dana
Moudrá Irena
17
VD
V
68.
DEBRA SUVERÉN
CMKU/FB/ 7068/12
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Kolářová Ivana
V 1, CAC, KV FENA,
BOB, NEJ JEDINEC ČESKÉHO CHOVU
13.09.2012
Ennes Strážní pes
Rumlová Marcela
69.
GINETT ALSAMAR
CMKU/FB/7184/12/14
Frustyle Hugo Boss
Saulichová Martina
VD
25.11.2012
Dalila Anima Canis
Saulichová Martina
70.
HILLARY MADBULL FARM
V 2, RES. CAC
CMKU/FB/8423/-15/13
06.09.2013
Romulus Mon Polgaris king
Trixi Csilizradványl
Nagy Tibor
Pinkasová Eva
71.
NAOMI BEAUTY BULLY
CMKU/FB/7775/-14/13/14
15.05.2013
Elliot Civánov dvor
Anysa Beauty bully
Šutovská Tatiana
Vlček Jiří
VD
72.
OLDRIŠKA ANTONIE TEAM SOFT
CMKU/FB/6964/12/13
08.05.2012
Yaspis Sam Karann
Evita Team Soft
Hašek Ivan
Jůza Petr
V 4
Třída vítězů
73.
ELVÍRA BULL PARD
CMKU/FB/6668/11/13
Lui Aimeé Devil for Janoel
Doleželová Jana
V2, RES. CAC
26.06.2011
Dianne Bull Pard
Jůza Petr
74.
FUNNY SWEATHEART FLAT DEVILS
CMKU/FB/7239/13/14
02.02.2013
Vallon Suverén
July z Dybohůrky
18
V 3
Pejšová Kateřina
Šamánková Denisa
75.
ROBERTA LANA ACTION ALET
V1, CAC
CMKU/FB/7352/13
11.05.2013
Zecudas Montebello
Melinda Gattes Action Alet
Tvrzová Alena
Kreplová Jana
Třída veteránů
76.
OPIUM Keve-Bull´s
V1, BOV
CMKU/FB/4858/-06/06
13.04.2006
Grand Chef Texas-Tex
Musette Keve-Bulls´s
Lászlo Kiss
Matuška Jiří
Třída čestná
77.
BEST LOOKING FLAT DEVILS
CMKU/FB/ 6333/10/11
16.09.2010
Vallon Suverén
July z Dybohůrky
Pejšová Kateřina
Pejšová Kateřina
V 2
78.
KEEKEE SUNNY BITT BOX
CMKU/FB/ 7119/12
09.10.2012
Makankoa's Jocky
Keve-Bull's Opium
Matuška Jiří
Matuška Jiří
V 1
Hlavní sponzor 37.Klubové výstavy:
www.krmivo-brit.cz
19
Sponzoři divácké
soutěže
www.krasnezvire.cz
Ostatní sponzoři
www.chicdog.cz
www.mystaff.cz
www.chejn-krmiva.cz
www.a-foods.cz
20
www.mira-mar.cz
www.mazlickuvraj.cz
www.czechdog.cz
Mediální
sponzor výstavy
21
www.pespritelcloveka.cz
Sponzoři z řad členů klubu
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ OD KOBERNÉ HRÁZE “
Jana Dvořáková
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ PLZEŇSKÁ HVĚZDA “
Ilona a Petr Potůčkovi
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ Z JEMČINY “
Ing. Jelena Vrzáková
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ FLAT DEVILS “
Kateřina Pejšová
Členka klubu Kateřina Skuhrová
Děkujeme všem sponzorům za hodnotné sponzorské dary.
Velice si toho vážíme !
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Dunajová Darja, Kucerova724/9, 198 00 Praha 9,
Gruberová Irena, Blatnice 74, 675 51 Blatnice,
Handlová Eva, Skrbovice, 792 01 Široká Niva, Skrbovice,
22
23
4, 48
27
Hašek Ivan, Nad Priorem 20A, 301 00 Plzen,
22,
Havránková Jana , Šeríková 901, 330 11 Tremošná u Plzne,
52
Herzigová Dana, Sokolovská 35, 323 00 Plzen,
19
Hlavatá Stanislava, Veltežská 18, 182 00 Praha 8,
2
Horyna Tomáš, Krecovice 20, 285 04 Uhlírské Janovice,
3
Hrdlicková Irena , K Lesu 492, 252 44 Dolní Jircany,
46
Hronová Martina, Vratislavská, 181 00 Praha 8,
15
Husková Karolína, Bc., Ruská 24, 101 00 Praha,
49
Janková Miroslava, Dreyerova 613, 152 00 Praha 5,
28
Juza Petr, Na Dražkách 122, 252 25 Zbuzany,
47, 72,
Juza Petr, Na Dražkách 122, 252 25 Zbuzany,
39
Kacerová Marie, Zderadzská 1627, 153 00 Praha 16-Radotín,
1
Kis Pisti Kozáková Marketa, Radvanická 118/42, 715 00 Ostrava,
34,
Klcová Marika, Jesenická 220, 252 41 Zlatniky,
25
Klimešová Denisa, Masarykova trída 536/5, 415 01 Teplice,
31
Knapová Mádrová Dana, Mecislavova 20, 140 00 Praha 4,
64
Kopecková Alena, Mgr., Zagarolská 164, 277 51 Nelahozeves,
55
Kosnarová Zdenka , U Pekáren 890/II, 337 01 Rokycany,
62
Krausová Vendula, Beranových 717, 199 00 Praha 9,
17
Kreplová Jana, Prokopova 582, 289 12 Sadská,
53,
Krocil Tomáš , Krocil, 682 01 Vyškov,
24
Kubová Petra, Ing, Mlynárovice 32, 384 51 Volary,
18
Mádrová Anna, Prímetická 1200/46, 140 00 Praha 4,
63
Matuška Jirí, Šárovcova 965, 503 46 Trebechovice pod Orebem, 9,57,76,
Moudrá Irena, Bezrucova 723/5, 251 01 Rícany,
37,
Navrátilová Daniela, Pionýru 503, 431 51 Klášterec n. Ohrí,
6
Nesnídal Dalibor, Topolová 326, 250 64 Mešice,
54
Parma Václav, Na Potucku 687, 264 01 Sedlcany,
7
Pejšová Katerina, Lesní 64, 417 23 Strelná,
21, 30,
Pinkasová Eva, Náhorní 243, 747 92 Háj ve Slezsku,
70
Popardowská Vladimíra, Barrandovská 18, 152 00 Praha 5,
26,
Rajdlová Jitka, Hermanova 1087/10, 170 00 Praha 7,
32
Rošková Jaroslava, Kamenný Újezd 118, 330 23 Nýrany,
11
Rothová Marie, Rohová 465, 289 23 Milovice,
65
Rulec Hubert, Ing., Sadová 434, 431 51 Klášterec nad Ohrí,
5
Rumlová Marcela, Mgr., Holeckova 86, 150 00 Praha 5,
61,
Rapek Martin, Bc., DiS., Za Chlumem 795 , 418 01 Bílina ,
12
Sadilová Tereza , Rehoty 3, 504 01 Nový Bydžov,
14
Saulichová Martina, Necín 73, 262 13 Necín,
13, 20,
Skuhrová Katerina, Trída 1.máje 1174, 334 41 Dobrany,
16
Smáhová Dana, Orácov 92, 270 32 Orácov,
29,
Šamánková Denisa, Na Pískách 197, 250 70 Panenské Brežany
74
Šmídová Karolina, Lumírova 9, 128 00 Praha 2,
50
Šreiberová Vera, Vrútecká 1376/10, 141 00 Praha 4 Krc,
56
Vácha Pavel, Nemyslovice 37, 294 29 Bezno,
8,
Vilhelm Jan + Ivana, E. Krásnohorské 1802, 440 01 Louny,
51,
Vlcek Jirí, Zahoranská E 066, 251 63 Všestary,
45,
Vodrážková Eva, Bc., DiS., Na Dláždence 22, 182 00 Praha 8,
38
Volfová Katerina, Pražská 2808, 407 47 Varnsdorf,
10
Vrzáková Jelena, Ing., Svatojánská 214, 378 25 Deštná,
59
Weissová Stanislava, Dlouhá 5, 312 04 Plzen,
41,
Zajícková Sára, Nahoranská 304, 549 01 Nové mesto nad Metují,
36
Zajícková Zdenka, Strihov 21, 289 03 Mestec Králové,
43,
23
40
73
35
75
78
67
77
60
68
69
33
44
58
71
42
66
Pozvánka na příští klubovou akci v roce 2016
Srdečně Vás zveme na jarní Speciální výstavu s následnou
bonitací, která se bude konat v neděli dne 22. května 2016.
Hlavním sponzorem výstavy bude firma JK animals
www.jkanimals.cz
Těšíme se na Vás  a věříme, že se sejdeme opět v tak
hojném počtu jako v předešlém ročníku.
24

Podobné dokumenty

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvovi...

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA MSBMK BRNO-ROZDROJOVICE dne 10.9.2016

KLUBOVÁ VÝSTAVA MSBMK BRNO-ROZDROJOVICE dne 10.9.2016 mladých LIBER-TE-SAOIRSE du Berceau des Loups-Anges

Více

zima 2011 - Obec Tlučná

zima 2011 - Obec Tlučná 10.12.2011 v 15 hodin v zasedací místnosti HZ, při kterém nemohly chybět děti z MŠ a naši mladí hasiči. Po jejich vystoupení starosta Josef Filip seznámil přítomné s činností sboru za rok 2011 a ve...

Více

Výsledky výstavy

Výsledky výstavy Tř.otevřená 71 BEST LOOKING Flat Devils V2.Res.CAC o:Vallon Suverén-m:July z Dybohůrky ch.K.Pejšová,Střelná-K.Pejšová,Střelná 72 CHILLI PEPPER Kaul V1,CAC o:V´Esprit de Soleure-m:Ellis Bohemia Hape...

Více

Výsledky bonitace

Výsledky bonitace Maj:Eva Handlová,Široká Niva BK: A2,L1,U1,V3,Z1, chovný

Více

VZORNÍK ()

VZORNÍK () Stuhy - klasické / Ribbons - classic ……………………………………… 14 Stuhy – limitovaná edice / Ribbons – limited edition ………………….. 15 Fleece………………………………………………………………………. 28 Nitě / Threads……………………………………………………………...

Více