AB insolvence v.o.s. Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru

Komentáře

Transkript

AB insolvence v.o.s. Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru
A B i n s o l v e n c e v. o . s .
insolvenční správce
Ke sp. zn.:
Dlužník:
KSPH 39 INS 16653/2012
FasEx CZ s.r.o.
V Praze dne 26. srpna 2015
Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitých věcí
- vybavení posilovny
I.
1. Společnost AB insolvence v.o.s., IČO: 247 38 115, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110
00 (dále jen „Insolvenční správce“) jako insolvenční správce dlužníka FasEx CZ s.r.o., IČO:
270 93 069, se sídlem Budějovická 1155, 252 42 Jesenice (dále jen „Dlužník“), v insolvenčním
řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 39 INS 16653/2012 vyhlašuje
výběrové řízení na prodej níže specifikovaného souboru movitých věcí ve vlastnictví Dlužníka za
dále stanovených podmínek.
2. Součástí majetkové podstaty Dlužníka jsou movité věci představující vybavení posilovny, které se
nachází v jednotce č. 1155/206, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 1155, k. ú. Jesenice u Prahy,
obec Jesenice, postavené na pozemcích p. č. st. 1237 a st. 1238, k. ú. Jesenice u Prahy, zapsané na
LV č. 2757, k. ú. Jesenice u Prahy (dále jen „Jednotka“), a dále v části jednotky č. 1155/207, jiný
nebytový prostor, v budově č. p. 1155, k. ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, postavené na
pozemcích p. č. st. 1237 a st. 1238, k. ú. Jesenice u Prahy, ke které je zřízeno věcné břemeno
užívání ve prospěch vlastníka Jednotky (dále jen „Soubor“).
3. Informativní přehled obsahu Souboru, který se může v čase měnit, tvoří přílohu č. 1 těchto
podmínek výběrového řízení.
II.
1. Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce o koupi
Souboru, při stanovení níže uvedených podmínek výběrového řízení upravujících některá práva a
povinnosti zájemců, jež vyplývají z jejich účasti na výběrovém řízení.
2. Navrhované znění kupní smlouvy, která bude uzavřena s Vybraným zájemcem (viz čl. IV. odst. 1.)
a jejímž předmětem bude úplatný převod vlastnictví Souboru z Dlužníka na Vybraného zájemce,
tvoří přílohu těchto podmínek (dále jen „Kupní smlouva“).
Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1
tel: 221 774 888 • fax: 221 774 555
www.resvos.cz • [email protected]
IČ: 24738115, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73447
3. Soubor je nabízený k prodeji jako celek; nabídky proto není možné činit ve vztahu k jednotlivým
movitým věcem tvořícím Soubor.
III.
1. Insolvenční správce jedná v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „IZ“), jako osoba s dispozičními oprávněními
k majetku Dlužníka vlastním jménem na účet Dlužníka.
2. Minimální doporučená kupní cena Souboru činí 350.000,- Kč bez DPH. Kupující je povinen spolu
s kupní cenou uhradit příslušnou DPH.
3. Nabídky na koupi Souboru jsou zájemci povinni zaslat na adresu sídla Insolvenčního správce – AB
insolvence v.o.s., Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00.
4. Termín doručení nabídek:
nejpozději do 30. září 2015 do 9.00 hod.
5. Nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce označené heslem „Výběrové řízení – FasEx –
Soubor movitých věcí“. Obálka musí být upravena proti neoprávněné manipulaci například
samolepící etiketou, přes kterou bude uveden podpis zájemce nebo osoby oprávněné jednat za
zájemce.
6. Možnost vyjádřit zájem o koupi Souboru má tuzemská či zahraniční právnická či fyzická osoba,
která splní následující kritéria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči ní vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;
nebyl vůči ní prohlášen konkurs, ani proti ní nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení
nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;
nebyla na její majetek nařízena exekuce, ani proti ní nebylo zahájeno exekuční řízení;
nebylo vůči ní zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu,
vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů;
není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;
není osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 IZ.
7. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je
povinen oznámit Insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda
splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení, k níž dojde v jeho průběhu, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 5 dnů poté, kdy tato změna nastala, a případně ji doložit originálem či
úředně ověřenou kopií příslušné listiny.
8. Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:
AB insolvence v.o.s.
Strana 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název,
sídlo, IČO, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, vše doložené výpisem
z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba
nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé
bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského
průkazu);
výši nabízené kupní ceny bez DPH za Soubor;
doklad prokazující složení Jistoty (viz čl. IV. odst. 1); doklad musí obsahovat zájemcem zadaný
variabilní symbol, kterým je IČ, rodné číslo či jiný číselný identifikátor, dle kterého je možné
platbu zájemce identifikovat;
tyto podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem; podpisem podmínek výběrového
řízení zájemce potvrzuje, že se s podmínkami výběrového řízení včetně jejich příloh seznámil
a že s nimi souhlasí;
dva podepsané stejnopisy Kupní smlouvy; jeden ze stejnopisů Kupní smlouvy musí obsahovat
ověřený podpis zájemce; zájemce není oprávněn do textu vzorové Kupní smlouvy jakkoli
zasahovat, s výjimkou (i) doplnění svých identifikačních údajů a (ii) doplnění výše kupní ceny
bez DPH;
kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a email;
čestné prohlášení zájemce o tom, že splňuje příslušné podmínky uvedené v odst. 6 tohoto
článku.
Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace, jejíž povaha to umožňuje, není-li v těchto
podmínkách stanoveno jinak, bude probíhat prostřednictvím emailu.
9. Prohlídka Souboru je možná na základě předchozí telefonické dohody mezi Insolvenčním
správcem a zájemcem po složení Jistoty (viz čl. IV. odst. 1 těchto podmínek).
IV.
1. Podmínkou účasti zájemců ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto
tisíc korun českých) na bankovní účet Insolvenčního správce č. 4200387412/6800 vedený
u Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Jistota“ a „Účet Insolvenčního správce“). Jistota musí být připsána
na Účet Insolvenčního správce nejpozději v den předcházející poslednímu dni lhůty pro doručení
nabídek. Účelem Jistoty je zajištění splnění závazků zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nejvýhodnější (dále jen „Vybraný zájemce“), vyplývajících z těchto podmínek. Vybranému
zájemci se Jistota nevrací. Okamžikem oznámení o výsledcích výběrového řízení bude Jistota
považována za již uhrazenou část kupní ceny. Ostatním zájemcům se jimi složená Jistota vrací
nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy s Vybraným zájemcem.
2. Vybraný zájemce je povinen do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo Insolvenčním správcem
prostřednictvím emailu oznámeno, že se stal Vybraným zájemcem, uhradit na Účet Insolvenčního
správce zbylou část jím navržené kupní ceny plus DPH. Kupní smlouva bude uzavřena do 10 dnů
AB insolvence v.o.s.
Strana 3
ode dne, kdy bude na Účet Insolvenčního správce připsána zbylá část kupní ceny vč. DPH, pokud
se Insolvenční správce s Vybraným zájemcem nedohodnou jinak.
3. Pokud Vybraný zájemce nesplní svůj závazek uhradit na Účet Insolvenčního správce zbylou část
jím navržené kupní ceny spolu s DPH ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 shora, je Vybraný zájemce
povinen zaplatit Insolvenčnímu správci smluvní pokutu ve prospěch majetkové podstaty Dlužníka
ve výši 100.000,- Kč (dále jen „Smluvní pokuta“), a to následující pracovní den po takovém výše
uvedeném porušení. Pro případ, že Vybranému zájemci vznikne povinnost zaplatit Insolvenčnímu
správci Smluvní pokutu, Vybraný zájemce a Insolvenční správce se tímto dohodli, že Insolvenční
správce je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu Smluvní pokuty proti i dosud nesplatné
pohledávce zájemce na vrácení peněžních prostředků odpovídajících jím složené Jistotě.
Uhrazením Smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat v plné výši
náhradu škody, která vznikne na majetkové podstatě, pokud nebude realizován prodej Souboru,
za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.
V.
1. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 30. 9. 2015 v 10.00 hod. v sídle Insolvenčního správce.
Zástupce věřitelů a zájemci, kteří předložili nabídku na koupi Souboru, mají právo se otevírání
obálek zúčastnit.
2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny bez DPH.
Insolvenční správce vyhodnotí nabídky bezprostředně po otevření obálek, pokud Insolvenční
správce výslovně v zápisu z otevírání obálek neurčí jinak.
3. Insolvenční správce posoudí po formální a obsahové stránce, zda jsou nabídky v souladu s těmito
podmínkami. V případě, že nabídka podaná zájemcem předepsané obsahové nebo formální
náležitosti nebude splňovat, má Insolvenční správce právo vyzvat zájemce k doplnění či opravě
nabídky, to však jen v případě, že by doplněním či opravou nebyl příslušný zájemce nespravedlivě
zvýhodněn. Insolvenční správce má právo (nikoliv však povinnost) zahrnout do hodnocení i
takovou nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti požadované těmito podmínkami,
budou-li tyto nedostatky dle názoru Insolvenčního správce pouze nepodstatné a nebudou-li bránit
v posouzení její výhodnosti.
4. Insolvenční správce je oprávněn dle okolností vyloučit:

nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména
ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 8 těchto podmínek.
Insolvenční správce vyloučí:

AB insolvence v.o.s.
nabídku podanou zájemcem, který nesplnil povinnost složit Jistotu dle článku IV. těchto
podmínek.
Strana 4
O vyloučení nabídek a důvodech vyloučení vyrozumí Insolvenční správce příslušné zájemce
emailem do 5 pracovních dnů ode dne otevírání obálek.
5. Všichni zájemci, kteří podali ve výběrovém řízení své nabídky, budou o jeho výsledcích
informováni emailem nejpozději do 5 pracovních dnů od data otevírání obálek. Výsledky
výběrového řízení budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Insolvenčního správce
(www.abinsolvence.cz).
6. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, a to zejména v případě, že by
žádná z navrhovaných kupních cen nedosáhla výše minimální kupní ceny dle čl. III. odst. 2 těchto
podmínek.
7. Insolvenční správce má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců,
kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze
činit opakovaně.
VI.
1. Nebude-li Kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje
Insolvenční správce o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny
jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde
k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření Kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace
výběrového řízení, uplatní se v plném rozsahu ustanovení čl. IV. odst. 2 a 3 těchto podmínek též
na každého dalšího osloveného zájemce. Insolvenční správce následně informuje dalšího zájemce
v pořadí.
2. Zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, se od okamžiku
informování Insolvenčním správcem dle odst. 1 tohoto článku považuje dále za Vybraného
zájemce.
3. Zájemce prohlašuje, že se seznámil se zněním podmínek a souhlasí s nimi, což stvrzuje jejich
podpisem. Ke svému podpisu je zájemce povinen uvést své jméno/svůj název, své
rodné/identifikační číslo a své bydliště/sídlo.
4. Insolvenční správce má právo prodloužit termín pro doručování nabídek upravený v čl. III odst. 4
těchto podmínek a současně stanovit pozdější termín pro otevírání obálek upravený v čl. V. odst.
1 těchto podmínek, a to uveřejněním o změně těchto bodů podmínek nejpozději v den
předcházející
poslednímu
dni
pro
doručení
nabídek
na
stránkách
http://www.resvos.cz/prodej.html, a to i opakovaně.
AB insolvence v.o.s.
Strana 5
Příloha:
Informativní přehled obsahu Souboru
Vzorová kupní smlouva
___________________________
AB insolvence v.o.s.
insolvenční správce dlužníka
FasEx CZ s.r.o.
AB insolvence v.o.s.
___________________________
Zájemce
Strana 6
Příloha č. 1 – Informativní přehled obsahu Souboru
AB insolvence v.o.s.
Ev. č.
5.
Název
Mikrovlnná trouba LG
Ks
1
7.
PC - HP touchsmart
1
8.
Klávesnice Logitech
1
9.
Myš k PC Genius
1
Strana 7
Další údaje
AB insolvence v.o.s.
10.
Myčka Whirpool
1
11.
Kávovar Segafredo
1
12.
Chladící box Alaska
1
13.
Bojler Dražice
1
Strana 8
AB insolvence v.o.s.
14.
Tiskárna
4
15.
Větrák Sencor
2
16.
Precor EFX 576I
1
17.
Běžecký pás PRECOR
2
Strana 9
AB insolvence v.o.s.
18.
Zadek ve stoji stroj č. 0215
Grünsport
1
19.
AD/abduktor combi
roznožování/snožování č.
0401 Grünsport
1
20.
Zakopávání v leže profi č.
0105 Grünsport
1
21.
Předkopávání profi č. 0104
Grünsport
1
Strana 10
AB insolvence v.o.s.
22.
Butterfly/Deltdeck č. 0404
Grünsport
1
23.
Prsa tlak v sedě s dopomocí
č. 0206 Grünsport
1
24.
Legpress universal č. 0102
Grünsport
1
25.
Svodidla s protizávažímč.
0223
1
Strana 11
AB insolvence v.o.s.
26.
Benchpress Grünsport
1
27.
Polohovací lavice Grünsport 3
28.
Rovná lavice Grünsport
1
29.
Polohovací lavice (břicho)
Grünsport
1
Strana 12
AB insolvence v.o.s.
30.
Komplexní stroj (kladka
1
záda úzká, hrazda s
dopomocí, kladka záda
široká, protisměrné kladky +
hrazdy) Grünsport
31.
Břichostroj komplexní č.
0217 Grünsport
1
32.
Hyperxtenzní lavice
Grünsport
1
33.
PRECOR 100I
1
Strana 13
AB insolvence v.o.s.
34.
PRECOR 846I
35.
PRECOR stroj mechanický
36.
TV Panasonic
2
2
Strana 14
AB insolvence v.o.s.
37.
TV LG
1
38.
Olympijská tyč
1
39.
EZ tyč
1
40.
Činky černé
15
(párů)
41.
Činky stříbrné + stojan
10(párů)
Strana 15
AB insolvence v.o.s.
42.
Kotouče volné
36
44.
CD přehrávač PHILIPS
1
45.
Ohřívač Volthoterm
1
46.
Reproduktor OMNITRONIC
4
47.
Přehrávací soustava
RELOOP
1
Strana 16
AB insolvence v.o.s.
49.
Trampolína
11
50.
Ping-pongový stůl
BUTTERFLY
1
51.
Pomůcky ke cvičení v
následujícím počtu kusů:
Stepy: 20 ks
Míče: 9 ks
Bosu: 14 ks
Podložky: 21 ks
Overbally: 12 ks
Trampolinky: 9 ks
Strana 17
AB insolvence v.o.s.
52.
Stroj MaxerRunner(GMM
training)
19
53.
Ventilátor Ching Hai Electric 1
(Electric Fan)
54.
Reproduktor Gemini
2
55.
Subwoofer Gemini
1
Strana 18
AB insolvence v.o.s.
56.
Wireless microphone
systém
2
57.
Professional audio mixing
device - ACCESS.3
1
58.
American audio - CD I 100
MP3
1
Strana 19
AB insolvence v.o.s.
61.
Šatní skříň - trojdílná (výška 34
200cm)
62.
Šatní skříň -jednodílná
(výška 200cm)
63.
Šatní skříň dvoudílná (výška 7
100 cm)
64.
Skleněný stolek s
chromovýma nohama
2
2
Strana 20
AB insolvence v.o.s.
65.
Dřevěná židle zelená
(chromové nohy)
10
66.
Prosklená skříň (130 x 34 x
38)
8
67.
Lavice dřevěná
1
73.
Reklamní tabule
1
75.
Šatní skříň
1
76.
Kosmetická židle
1
Strana 21
AB insolvence v.o.s.
77.
Kadeřnické křeslo
3
78.
Skříně
7
79.
Server
1
80.
Klimatizace Volhoterm
1
81.
Dvoudveřové skříňky +
šuplík
3
82.
Regály policové
7
83.
Osobní váha Soehnle
1
84.
Zrcadla bez rámů (cca
200x80)
3
85.
Zrcadla bez rámů (cca
200x140)
2
86.
Pult recepce
1
Strana 22
u 1 ks uštípnutý roh
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
AB insolvence v.o.s.
Žíněnka velká
Pokladní zásuvka
Čtečka na karty
Čtečka na karty "Omnikej"
Lednička malá (černá)
Drobný nábytek
Tiskárna dokladů
Sport tester "Polar"
4
1
1
1
1
1
1
10
Strana 23

Podobné dokumenty

KUPNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA Činky stříbrné + stojan

Více

AB insolvence vos

AB insolvence vos 7. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je povinen oznámit Insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda splňuje podm...

Více

turnaj sk hostivař

turnaj sk hostivař b) vzájemný zápas (v případě rovnosti bodů více družstev – minitabulka) c) větší počet vstřelených branek d) menší počet obdržených branek e) rozdíl skóre f) střelba 3 pokutových kopů, v případě kd...

Více

Pozvánka

Pozvánka - vedení incidenčních sporů a obecných sporů zahájených před zahájením insolvenčního řízení po skončení oddlužení - exekuce a oddlužení - odměna insolvenčního správce při oddlužení B/ Obecné soudy ...

Více

Dokument v OleContainer1

Dokument v OleContainer1 Jindice, č.p. 2, rod.dům, parcely č. 378/1, parcely č. 378/2, parcely č. 379 a parcely č. 737, vše zapsáno na LV 345 pro kat. území Jindice, obec Rašovice, s příslušenstvím.

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vedle tvorby a přípravy písemných podkladů zajišťovala AK Legalcom personálně-právní podporu nejen při jednáních Výkonného výboru CAIHP, ale i při jednáních s čelnými představiteli tuzemského hok...

Více

Program semináře - Asociace insolvenčních správců

Program semináře - Asociace insolvenčních správců Své dotazy ke zpracování je vhodné předem zaslat na adresu: [email protected] Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku e-mailem na adresu [email protected], eventuálně vyplní při...

Více

2 990

2 990 Připojení přes 3G/EDGE/GPRS – rychlost až 3,6Mbps (závisí na pokrytí a zatížení sítě). Garantovaná rychlost přenosu do 500MB přenesených za 1 měsíc (tzv. FUP). Cena připojení (po vyčerpání předplac...

Více