2010/04 duben

Komentáře

Transkript

2010/04 duben
cena 5 Kč
4/2010
DVACÁTÉ ZNOVUNAROZENINY
URAGANU
Přehled investic 2010
Úspěch zbraslavských baletek
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Zdánlivě nekonečnou
zimu skokem vystřídalo
počasí téměř letní.
Poslední zbytky většinou
už značně špinavých sněhových hromad roztály
a zdolávání překážek v podobě bariér z nahrnutého sněhu při chůzi po Zbraslavi vystřídala úplně jiná disciplína – slalom mezi psími
výkaly. Ne že by na sněhu nebyly patrné, zejména na čerstvě napadané bílé pokrývce
bylo vždy dobře vidět, kde pejsci rádi konají
svou potřebu. Z množství tmavých hromad
a hromádek a žlutých skvrn se pak dalo
dobře usuzovat na oblíbenost té které venčící trasy (jedna z nejpopulárnějších vede paradoxně po chodníku a kolem plotu mateřské
školky a základní školy v ulici Nad Parkem).
Mražené psí exkrementy však mají jednu nespornou výhodu – při střetu s podrážkou/nohavicí/kolem tříkolky, koloběžky nebo
kočárku vykazují výrazně menší přilnavost
než „za tepla“. Pokud má někdo tu smůlu
a narazí na výkal, který ještě zmrznout nestačil, má na sněhu mnohem větší šanci se nevábně vonícího „dárečku“ na své botě
zbavit. Zato rozbředlé kašovité haldy, odhalené tajícím sněhem a procesem opakovaného
zamražování a tání postrádající jakýkoliv
kompaktní tvar, se rozlévají po chodnících
a jejich blízkém okolí do podoby sice nepřehlédnutelných, avšak jen obtížně vyhnutelných lívanců. K těm pak denně přibývají
hromádky nové.
A tak zatímco zbraslavské zahrady a zahrádky se začínají probouzet do jara v plné
kráse a pod pečlivou péčí svých majitelů jen
vzkvétají, veřejná prostranství působí často
nevábně. Záplavy drobného štěrku, sloužícího jako posypový materiál, odstraní úklid
po zimní údržbě (podrobný harmonogram
včetně rozpisu všech ulic, kde se bude uklízet, přinášíme v tomto čísle). Co však
s psími výkaly, problémem bohužel ne sezónním, ale trvalým? Tématu se budeme
podrobněji věnovat v příštím čísle
ZN. Případné nápady na řešení a příspěvky
do diskuse, zaslané do uzávěrky 15. dubna,
rádi zveřejníme.
V tomto čísle přinášíme fotoohlédnutí za
dvaceti lety znovuobnovené činnosti místních
skautů, přehled investic městské části v příštím roce, článek o úspěchu, kterého dosáhly
(a ještě mají šanci dosáhnout) baletky z tanečního oddělení zbraslavské ZUŠ a mnoho
dalšího.
Přeju vám příjemné čtení.

Tereza Kůstková, šéfredaktorka
[email protected]
2
4/2010
Přehled pravidelných
společenských akcí na Zbraslavi
20. – 23. května SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
30. května ZBRASLAVSKÁ OSMA – JARNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 hodin v Borovičkách.
5. června DĚTSKÝ DEN
V areálu ZŠ Nad Parkem od 14:00 hodin.
12. června JÍLOVIŠTĚ-ZBRASLAV
Jízda na historických velocipédech.
4. září ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
Jízda historických vozidel do vrchu.
začátek října ZBRASLAVSKÁ OSMA – PODZIMNÍ ČÁST
Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 hodin v Borovičkách.
24. – 26. září VEJVODOVA ZBRASLAV
Mezinárodní festival malých dechových hudeb.
27. -28. listopadu KAŠKOVA ZBRASLAV
Národní přehlídka amatérského divadla v Divadle J. Kašky.
5. prosince ZBRASLAVSKÝ BĚH
Terénní běh pro nejširší veřejnost na Závisti.
18. prosince ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE
Městský dům a prostranství před ním.
Změna termínů vyhrazena.
Aktuální informace najdete na www.mc-zbraslav/kultura.
Obsah
Dvacáté znovunarozeniny Uraganu ...........................................................................................4 – 5
Přehled investic v roce 2010 ............................................................................................................7
Jak jsou na tom zbraslavské kapličky? .............................................................................................8
Kdo byl JUDr. Antonín Hřebík .........................................................................................................9
Předvolební jarmark ......................................................................................................................10
Ohlédnutí za výstavou sportovních fotografií ................................................................................12
Úspěch baletek zbraslavské ZUŠ....................................................................................................16
Zbraslavské noviny – Informační zpravodaj Městské části Praha – Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci.
Vydavatel: Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha 5
 Redakční rada: Tereza Kůstková – šéfredaktorka, Blanka Velemínská – tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka,
Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský
 Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav, 156 00, tel.: 257 111 801,
e-mail: [email protected] IČO: 00241857
 Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, e-mail: [email protected]
 Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč
 Sazba: Filip Stránský, e-mail: [email protected]
 Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy.
Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele.
Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje.
Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou.
Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci.
 Reg. číslo: MK ČR E 13234
 © Městská část Praha – Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 7. května 2010
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
Z jednání rady MČ a ÚMČ
od 25. 2. 2010 do 16. 3. 2010
1. Probírka dřevin v lesoparku Belveder
(Zuzana Vejvodová)
Rada vybrala na základě doporučení hodnotící
komise zhotovitele probírky dřevin v lesoparku
Belveder, kterým se stal Ing. Ivo Peřina.
2. Prominutí poplatků za internet a zápisné
(Dagmar Kobylková)
Rada projednala a souhlasila s prominutím poplatků za užití internetu pro registrované čtenáře
a zápisného pro každého nového čtenáře místní
knihovny Zbraslav v rámci akce „Březen – měsíc
čtenářů“.
3. Rozdělení odpovědností členů rady
(Dagmar Kobylková)
Po novém jmenování JUDr. R. Jungbauera
a Mgr. K. Nedomy a odstoupení PhDr. J. Ryby
projednala a schválila rada návrh na rozdělení odpovědností radních takto: D. Kobylková – krizové
řízení, bezpečnost, majetek, rozpočet, školství,
byty, veřejný pořádek , doprava, oblast sociální
a zdravotní; R. Jungbauer – oblast sociální a zdravotní, privatizace, Lahovice a Lahovičky;
Z.Vejvodová – investice, protipovodňová ochrana,
územní rozvoj, stavební činnost, životní prostředí,
informační strategie; K. Nedoma – volný čas, kultura, obchod a služby, propagace MČ.
města je i nadále si tyto nemovitosti ponechat ve
své správě a následně prodat ve výběrovém řízení.
4. Rozšíření optické sítě PRAGONET na
území Lahovic (Zuzana Vejvodová)
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací s podmínkou, že na uložení sítí do pozemků ve
vlastnictví MČ Praha – Zbraslav je nutno uzavřít
smlouvu o věcném břemeni.
7. Znak městské části
(Dagmar Kobylková, Karel Nedoma)
Rada projednala a souhlasila s předloženým
grafickým zpracováním znaku městské části,
které bylo nutné pro následnou registraci upravit
podle heraldických pravidel. Rada doporučila zastupitelstvu schválit předloženou podobu znaku.
5. Oprava stropních trámů v ZŠ V. Vančury
(Zuzana Vejvodová, Dagmar Kobylková)
Rada rozhodla o výběru dodavatele na akci
Oprava stropních trámů v ZŠ V. Vančury. Na základě doporučení hodnotící komise se jím stala
firma Petr Novák SANAKO nejnižší nabídkovou
cenou.
8. Zvýšení rozpočtu – protidrogová prevence
(Dagmar Kobylková)
Rada souhlasila s navýšením rozpočtu o účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 68 000 Kč z rozpočtu
hl. m. Prahy na projekt „Zdravé město Praha 2010“
na protidrogovou prevenci pro ZŠ V. Vančury.
6. Svěření souboru nemovitostí
(Dagmar Kobylková)
Rada vzala na vědomí sdělení MHMP ve věci
svěření souboru nemovitostí v lokalitě Lahovičky
a Peluněk.
Nemovitosti, o které bylo městskou částí zažádáno, jsou v užívání hl. města a záměrem hlavního
9. Veřejná zakázka malého rozsahu
(Zuzana Vejvodová, Dagmar Kobylková)
Rada vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu
na plnění „Právní a ekonomická analýza postavení
Městské části Praha – Zbraslav jako vlastníka pozemků v areálu RSC“ a schválila text výzvy a seznam firem k podání nabídky na tuto zakázku.
Chcete být členem volební komise? Plakáty pro
novené omezení osobní svobody z důvodu
Vážení občané,
volební kampaň
ochrany zdraví lidu)
pokud máte zájem doplnit počty členů ve
volebních okrskových komisích při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, které se konají v pátek 28. května
2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8:00 hodin do 14:00
hodin, přihlaste se v sekretariátu Úřadu
městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, u paní ing. Martiny Hofmeisterové, tel. 257 111 834;
[email protected]
Volby jsou legislativně upraveny zákonem.
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ke zdárnému průběhu voleb je třeba vytvořit
10 okrskových volebních komisí na území
Zbraslavi. Pokud budete mít zájem pracovat
v okrskových volebních komisích, přihlaste se na
výše uvedeném e-mailu nebo tel. čísle. Členem
okrskové volební komise (dále jen OVK) může být
státní občan České republiky nebo občan jiného
členského státu,
a) u něhož nenastala překážka* výkonu volebního práva podle § 14e odst. 2 zák. č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR (* zbavení
způsobilosti k právním úkonům, zákonem sta-
www.mc-zbraslav.cz
b) který není kandidátem pro volby do
Parlamentu ČR
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku
18 let.
Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž
kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR byla zaregistrována, může
rovněž delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem
voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do
OVK. Delegováním členů a náhradníků se rozumí
doručení jejich seznamu starostovi.
Předseda okrskové volební komise má nárok na
zvláštní odměnu (1 600 Kč), zapisovatel ovk
1 500 Kč a člen ovk 1 300 Kč hrubého za výkon
funkce. Nárok člena okrskové volební komise na
pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovněprávní předpisy. Členovi okrskové volební
komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého
výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové
volební komise.

Kancelář starostky
MČ Praha – Zbraslav
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají v pátek 28. května
2010 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 29.
května 2010 od 8:00 do 14:00 hodin.
Dle volebního zákona může starosta vyhradit
plochu pro vylepení plakátů, a to 16 dnů předem, možnost jejího využívání pak musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících stran a koalic
voleb.
Využívám tudíž této možnosti a rozhoduji o vyhrazení plochy pro vylepení plakátů k parlamentním volbám na vývěsních deskách MČ Praha –
Zbraslav v termínu od 1.5. 2010 do 30. 5. 2010.
Pro jednotlivé kandidující strany bude zdarma
poskytnuta plocha pro jeden plakát o maximální
velikosti A2. Plakáty pro výlep je možné předat
v kanceláři starosty MČ Praha – Zbraslav.

Dagmar Kobylková,
starostka
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Městské části Praha – Zbraslav se
uskuteční
ve středu 21. dubna od 17 hodin
v Městském domě, U Malé řeky 3.
3
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
4/2010
DVACÁTÉ ZNOVUNAROZENINY URAGANU
4
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
39 stálých letních táborů  14 letních putovních nebo vodáckých táborů  19 zimních táborů  15 drakiád  8 plesů 
18x charitativní sbírka Květinový den/Postavme školu v Africe  tři výstavy pro veřejnost  jeden postavený pomník 
 účast na Jamboree – celosvětovém setkání skautů v Anglii ke 100 letům založení skautingu  10x Betlémské světlo 
 pravidelné srazy oldskautů ve Vlčích skalách (letos už čtyřicátý!)  v průměru 96,2 registrovaných členů ročně 
 skautská čajovna  skautky šesté místo, skauti osmí v republice ve Svojsíkově závodu 


Slavnostní oheň a fotografování všech členů (zváni jsou i ti bývalí) bude v sobotu 17. 4. od 16:00 h.
Výstava pro veřejnost Dvacet let Uraganu bude ve Sluneční klubovně Žabovřeská 1227, otevřeno So, Ne 10:00 až 17:00.
Zahájení výstavy v neděli 18. 4. od 14:00 h, zakončeno Velkou zahradní slavností – setkáním příznivců,
současných a bývalých členů v sobotu 8. 5. od 15:00 do nočních hodin u klubovny.
www.mc-zbraslav.cz
5
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
4/2010
Strategický plán rozvoje
těsně před dokončením
Vážení Zbraslavané,
více jak půlroční práce na přípravě nového strategického plánu rozvoje se pomalu chýlí ke konci.
Celkově plán zahrnuje 55 záměrů v pěti klíčových
oblastech života Zbraslavi: 1. Demografický a stavební rozvoj, služby pro obyvatelstvo, 2. Školství a práce
s dětmi a mládeží, 3. Cestovní ruch, 4. Doprava, 5. Životní prostředí a veřejná zeleň.
V únoru a březnu bylo podrobně zpracováno 24 záměrů, které se v minulých měsících na jednáních pracovních skupin jevily jako nejvíce důležité a potřebné.
Popisy těchto záměrů obsahují jak cíle, očekávané výsledky, hlavní aktivity, finanční náročnost a termín re-
alizace, tak úvahu o možných finančních zdrojích, stupeň potřebnosti záměru, organizační náročnost a celkovou prioritu.
Jsou to například: podpora vzniku nízkoprahového
klubu, výstavba nové mateřské školy, muzeum zvonařství, zvonů a zvonění, optimalizace dopravního
značení zklidňujícího dopravu a návrhy na řešení míst
kritických pro bezpečnost chodců, obnova lesoparku
Belveder a další.
Jednotlivé projektové listy záměrů i celkový přehled
priorit nyní studují a připomínkují zastupitelé. Až budete tento článek v dubnu číst, bude kompletní návrh
připravený, a jak doufáme, i projednaný na pracovní
Na Zbraslavi proběhne šetření
k mezinárodnímu výzkumu
Během dubna až června proběhne ve vybraných
českých domácnostech pilotní šetření k mezinárodnímu výzkumu dospělých, který je zaměřen na zjišťování dovedností, jež lidé uplatňují v každodenním životě
(čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdělávání.
Městská část Praha – Zbraslav byla vybrána náhodným výběrem, aby se tohoto výzkumu zúčastnila.
Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé společnosti SC&C v domácnostech nebo na jiných místech,
na nichž se s dotazovanými domluví, např. v knihovnách. Tazatelé budou mít průkazku se jménem a fo-
tografií a budou vybaveni materiály k výzkumu a pověřením. Rozhovor zabere přibližně dvě hodiny a jeho
dokončení bude odměněno částkou 500 Kč.
Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou naprosto důvěrné, neboť zpracovatel je vázán zákonem
o ochraně osobních údajů.
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá zcela náhodně. Je velmi důležité, aby
se výzkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, kteří budou
osloveni, neboť každý oslovený zastupuje tisíce dalších
dospělých po celé České republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu nelze vybrané občany nahrazo-
poradě zastupitelů. Konečná verze bude zveřejněna
na webových stránkách města. Plán bude každoročně doplňován a aktualizován, aby byl stále v souladu
s potřebami občanů a města.
Připravit celý plán by nebylo možné bez vás – občanů, představitelů neziskových organizací, podnikatelů.
V tématických pracovních skupinách a v sociologických
průzkumech jste nám poskytli velké množství informací a přání, ke kterým jsme přihlédli při konečném
zpracování. Děkujeme vám za spolupráci a přejeme
mnoho úspěchů při naplňování cílů vašeho společného strategického plánu rozvoje – plánu, který ze
Zbraslavi (jak říká tzv. vize rozvoje) pomůže učinit
místo, kde obyvatelé chtějí a mohou dobře žít, a místo,
které ostatní lidé chtějí navštívit a vidět.

Zpracovatelé – Tima Liberec a Centrum
pro komunitní práci střední Čechy
vat jinými. Proto prosíme všechny oslovené, aby účast
ve výzkumu neodmítali a pomohli nám dozvědět se
více o znalostech a dovednostech občanů ČR, aby bylo
možné získané informace porovnat s informacemi dalších zúčastněných zemí a využít je jako podklad pro
rozhodování v oblasti vzdělávací a sociální politiky.
Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen Organizací
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V naší
republice jej na základě pověření ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro informace
ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C.
Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Další informace o výzkumu jsou uvedeny na stránce www.piaac.cz. 
Úklid po zimní údržbě 2009 – 2010
OKRUH I. – 7.4.2010
Zbraslavské náměstí
Opata Konráda
Cisteriácká
Pod Špitálem
K Přístavišti
U Malé řeky
U Hudební školy
U Lékárny
Hauptova
Boženy Stárkové
U Prádelny
V Bílce
K Interně
Kaškova
Vladislava Vančury
OKRUH II. – 14.4.2010
Na Drahách
Kubínova
K Vejvoďáku
Šulcova
Staniční
Studniční
Pod Zatáčkou
Pod Vysílačkou
K Ubytovnám
6
Lesáků
Nad Dálnicí
OKRUH III. – 21.4.2010
Zvonařská
Nad Parkem
Lomařská
Nezvalova
Nad Starou pískovnou
K Nové škole
Ke Kamínce
Na Královně
Zdeňky Nyplové
Gutfreundova
OKRUH IV. – 28.4.2010
K Výtopně
Sulova
Svépomoci
Tunelářů (Svépomoci – Paškova)
Pirnerova
Pelzova
Jaromíra Vejvody
U Včely
Nad Kamínkou
Jiřího Mašína
Jaroslava Švehly
za Zbraslavankou
OKRUH V. – 5.5.2010
U Klubovny
Ottova
Šůrova
K Belvederu
Boženy Hofmeistrové
Pod Spravedlností
V Hluboké
Na Plácku
Pod Kamínkou
Pod Studánkou
Rašilovova
Spojařů
Pod Chaloupkami
U loděnice
OKRUH VI. – 12.5.2010
Za Opusem
Ke Kyjovu
Lipenecká
Na Vrškách
Žabovřeská
Karla Michala
Fuchsova
Vilímkova
Veronika Platkevičová,
Ústav pro informace ve vzdělávání
Tunelářů (Tadrova - Vilímkova)
Tadrova
U Pumpy
OKRUH VII. – 19.5.2010
Pod Třešňovkou
Meliorační
K Mlíčníku
Nechybova
Hostošova
Nebezkého
Jansenova
plácek Na Mlíčníku
Výzkumníků
Strnadská
NN 1965 Pod kasárnami
NN 461 Závist
OKRUH VIII – 26.5.2010
U Stárovny
Košíkářská
Pod Špejcharem
Matjuchinova
Podéšťova
Pod Havlínem
Pod Urnovým hájem
Romana Blahníka
K Havlínu
U Karlova stánku
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
Rozpočet MČ Praha – Zbraslav
pro rok 2010 – Přehled investic
Více informací k jednotlivým položkám lze získat na adrese [email protected] nebo na úřadu městské
části, tel. 257 111 888 nebo e-mail: [email protected]
N ázev inves tiční akc e
Položka
Rok y rea lizac e
Spolufina nc ov ání
Žá dost o dotac i
podíl MČ
z jiných zdrojů
1 5 60 00 0 (MF)
3 90 0 00
R ozpoče t MČ
Rozpoče t 2 009 R ozpočet 20 10
- neč erpáno
- návr h
1 95 0 000
1.
ZŠ V. Van čury
re konstrukce stře šníh o
p láště - obj ekt B
2 010
Ce lk ové
náklady ak ce
1 9 50 00 0
2.
ZŠ V. Van čury o prava s trop ních trá mů
2 010
60 0 000
3.
MŠ výstavba n ové
b udo vy
20 09 - 201 5
4.
U lice U Ma lé ře ky
2 010
2 0 00 00 0
2 00 0 000
5.
N ároží V Bíl ce
20 09 - 201 5
34 50 0 000
2 00 0 000
6.
N ároží
20 09 - 201 5
7.
C hod ník Ban ě etap a V.
2 010
2 0 70 00 0
8.
Místn í knih ovn a o dstraně ní vlh kosti
II.e ta pa
2 010
30 0 000
3 00 0 00
9.
Pu to vání p o Zb rasl avi
2 010
34 4 000
3 44 0 00
1 0.
Ú pravy a sa nace
b yto vých domů
2 010
2 0 00 00 0
2 00 0 000
1 1.
Be lved er
2 010
6 1 02 00 0
1 1a
2 20 0 000
50 000
4 275 0 00 (MHMP)
1 4 25 00 0
ZŠ V.Va nčury II.
1 82 7 000
50 0 693
4 02 0 00
4 275 0 00
1 4 25 00 0
1 42 5 000
2 010
4 5 80 00 0
4 725 0 00 (MHMP)
1 5 75 00 0
1 65 5 000
1 2b
4 5 00 00 0
1 3a
50 0 693
4 5 00 00 0
8 0 00 0
R ozšíře ní u rnové ho
h áje
70 000
2 010
1 2a
1 3.
12 2 650
40 2 000
1 1b
1 2.
6 00 0 00
2 010
2 0 40 00 0
2 010
4 0 00 0
1 3b
80 000
1 5 75 00 0
1 500 0 00 (MHMP)
1 57 5 000
5 00 0 00
40 000
2 0 00 00 0
5 00 0 00
5 00 0 00
1 4.
ZŠ V. Van čury za te ple ní
2 010
14 00 0 000
7 6 50 0 00 (EU)
8 1 40 00 0 (MF)
6 3 50 00 0
6 35 0 000
1 5.
R ekon stru kce hři ště tj.
So kol Zbra slav
2 010
2 2 28 46 7
1 559 9 27 (MHMP)
6 68 5 00
6 68 5 00
A
B
C
Komentá ř
Popis
Hava rijn í sta v stře šníh o plá ště
posl edn ího obje ktu bud ovy Nad
Parkem 11 80 n utnéh o k ce lkové
rekon stru kci stř ech. Kone čná výše
dotace n ení v so učasn é dob ě známa .
Hava rijn í sta v strop ních trá mů
nap ade ných d řevomo rkou v bud ově
ZŠ v uli ci Hau ptova 59 3. Sta v zj ištěìn
v rá mci pře dcho zích op rav.
Soutěž o ar chitekton ický návrh
v n ávazn osti na výsle de k u rban isticko
– a rchitekton ické so utě že lo kali ty
Slun eční mě sto, re kultiva ce poze mku
na místě bu do ucí zahr ady MŠ.
Proje kto vá do kumen ta ce do stupn ě
DSP a zaji ště ní staveb ního po vole ní.
Rea liza ce zvole né na etapy.
Proje kto vá do kumen ta ce do stupn ě
DSP a zaji ště ní staveb ního po vole ní.
Rea liza ce zvole né na etapy.
Za dán í soutěž e o n ávrh re konstrukce
dal ších zan ed ban ých náro ží.
Dop roje kto vání d o stupn ě DSP
a zaji ště ní stave bníh o po vole ní.
Od vlhče ní zdi va dru héh o sklep a
a úpra vy ro zvod ů e le ktro a san ační
omítky v p říze mí bud ovy Knih ovny
U Malé ř eky 3.
Vytvo řen í vlastního turistické ho
okruh u po význ amných míste ch MČ
v rá mci pod po ry místn í tur istiky
Op rava b ytu L omařská 8 22
zdeva sto van ého p ůvod ními
náj emníky. Opra vy h avari jních sta vů
domu N ad Parke m 874 (za te ple ní,
okna , ro zvo dy VK, izo la ce...)
Revi ta liza ce zele ně , reko nstrukce
a výsta vba o dvod něn í a komun ikací
a dop lně ní mo bil iáře l esop arku
Belve der.
Dop racován í proj ektu DSP
a inže nýrská čin no st pro vyd ání
sta vebn ího povo len í.
Rea liza ce prob írky por ostu dle
vypraco vané i nve ntariza ce. Při
obd ržen í d otace re ali zace vybra né
etapy stave bních částí ( cesty,
odvo dně ní).
Reko nstrukce zdr oje tep la - přech od
na tepe ln á če rpad la .
Dop racová ní pr oje ktu d le po žada vků
SFŽP a inže nýrská čin no st pro vyd ání
sta vebn ího povo len í. Příprava žá dosti
o dotaci ze SFŽP.
Rea liza ce vrtu p ou ze v p řípa dě
obd ržen í d otace MHM P.
Velké ro šíře ní U.H. - zap oje ní no vých
cest, no vá místa pro u klád ání.
In ženýrská činno st pro zaji ště ní
sta vebn ího povo len í
Rea liza ce sta veb ních p rací po uze
v p říp adě o bdrže ní do ta ce MHMP.
Za te ple ní fasá dního pl áště bud ovy
Nad Pa rkem, re al izace p ouze
v p říp adě o bdrže ní do ta ce EU neb o
MF. Kone čná výše d otace ne ní
v so učasn é dob ě znám a.
Úpra va po vrch u hři ště TJ Sokol v ul ici
U Léká rny. Real izace sta vebn ích
prací p ou ze v p řípa dě ob držen í
dotace M HMP.
Investice zahrnuté v plném rozsahu
Investice zahrnuté částečně (spoluúčast/etapa)
Investice realizované pouze při obdržení dotace
www.mc-zbraslav.cz
7
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
4/2010
Zápis do mateřských škol
Předposlední březnový týden probíhal ve zbraslavských mateřských školách, zřizovaných obcí, zápis nových dětí. Podle předběžných údajů bylo 22. 3. a 23. 3.
vydáno v obou školkách, tedy MŠ Nad Parkem a MŠ
Matjuchinova s odloučenými pracovišti, přes 200 žádostí o přijetí. Následně proběhne dle vyhlášených kritérií
(viz ZN 3/2010) výběrové řízení. Do základních škol odchází asi 70 dětí, přes 20 dětí žádá odklad školní docházky. Do konce dubna se podávají žádosti o odklad
školní docházky, takže čísla nejsou konečná, už teď je
ale jasné, že nebude moci být uspokojena víc než polovina zájemců o umístění svého dítěte do školky.
Podle předběžných údajů panuje podobná situace
ve většině pražských mateřských škol. Menší šanci na
přijetí mají ve většině z nich především nejmladší,
tedy tříleté děti, zejména pokud jsou jejich maminky
na mateřské dovolené s mladším sourozencem.
Povinně naopak musí být přijaty děti předškolního
věku.

Dagmar Meisnerová
Zápis ve zbraslavské základní škole
Únor je v naší škole spojen nejen se začátkem
druhého pololetí, ale také se zápisem dětí do
první třídy.
Zápis začal ve velmi pěkně vyzdobené aule, kde
se budoucím prvňáčkům věnovala děvčata ze
čtvrtých tříd. Nejdříve posadily děti ke stolečkům,
kde plnily první úkoly pod vedením paní učitelek
z 1.stupně. Pokud tam bylo plno, tak si s dětmi
hrály: házely společně míčem na koš nebo do obručí, které představovaly ležícího sněhuláka, sestavovaly obrázky zvířátek nebo jen tak
pozorovaly své příští kamarády. Jakmile děti úkoly
splnily, odcházely se svými rodiči do tříd, kde zápis
pokračoval. Obě části zápisu byly zaměřeny na
prověření prostorové orientace, jemné motoriky,
znalosti barev, početních představ, ale také na vy-
Zbraslavští hasiči
mají nové velení
Na výroční schůzi konané dne 6. 2. 2010 byl
zvolen nový výbor SDH, který tak prošel zásadní
generační obměnou. Za dlouholetou spolehlivou
a prospěšnou činnost převzali končící starosta,
velitel a jednatel sboru poděkování z rukou starostky Zbraslavi. Více informací naleznete na
www.hasicizbraslav.cz.

Velkoobjemové kontejnery
Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na
určená stanoviště je nejpozději v 16 hodin.
Odvoz v sobotu ráno po 6. hodině.
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
8
Zbraslavské náměstí
Baně – u vodojemu
Lahovice – K Novým domkům
Závist – před č.p. 1163
Parkoviště u sídliště při ul.
Ke Kamínce
Tunelářů – restaurace U Žemličků
jadřovací schopnosti. Jestliže se u dítěte projevila
školní nezralost, tak si s dětmi a jejich rodiči povídala výchovná poradkyně školy.
Budoucí prvňáčci, kterých bylo u zápisu 131, si
domů odnášeli sladkou odměnu a drobné dáreč-
ky. Jelikož do 31. 5. 2010 mohou rodiče odevzdávat žádost o odklad povinné školní docházky, neznáme zatím přesný počet dětí, které nastoupí do
1. tříd, ale předpokládáme, že budou opět čtyři.
Máme i několik žádostí o přípravný ročník, ale
nemáme ještě od rodičů doporučující posouzení
příslušného poradenského zařízení (termín odevzdání byl do 31. 3. 2010).
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, buď
výrobou dárků nebo vedením celého zápisu.
Rodiče budoucích prvňáčků zveme na informativní schůzku, která se bude konat 7.června 2010
od 18:00 v budově ZŠ Nad Parkem.

Marcela Břinčilová,
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
Zbraslavské kapličky v roce 2009
(z dopisu čtenářky, která spolu s manželem
a třemi dalšími dobrovolníky o kapličky pravidelně, tj. týdně, pečuje, kontroluje je a čistí)
Kaplička u Žitavského ulice měla minulý rok štěstí,
nikdo jí neubližoval, oprava asfaltu okolo kapličky je
skutečně funkční, skvrny od vjezdu aut do louží jsou
ještě z doby, kdy asfalt nebyl opraven. Opravit potřebuje odfouklou a spadlou omítku a nátěr.
Kaplička v ulici K Vejvoďáku potřebuje opravit rozbité
prejzy na střeše a narovnat patník, protože do ní dvakrát nabouralo auto, které by tudy podle druhu komunikace nemělo jezdit. Při sněhové kalamitě pro změnu
někdo, kdo si chtěl asi uvolnit místo na parkování svého
auta, odházel všechen sníh na zadní část kapličky, a tak
vznikla hromada vysoká přes jeden metr. Podařilo se mi
sehnat známého, který sníh odklidil, nesmírně mě ale
mrzí tento čin, protože na vlastní plot nebo domek by
si sníh jistě nikdo nehodil. Kaplička rovněž potřebuje
opravit omítku a zadní stěnu vnitřku, kde je plíseň.
Kaplička na kopci na Baních byla třikrát vykradena
a rozbity některé věci, které byly uvnitř. Poslední krádež mě mrzela nejvíc, protože byly ukradeny dva
hezké adventní věnce. Žádnou opravu tato kaplička
zatím nepotřebuje.

Alena Hůlková
Smíchováci po osmé nevyhráli. Škoda!
Devadesát milovníků hry královské přijelo v sobotu 6.
února 2010 na 36. ročník „Zbraslavských dvojic“ s cílem
zahrát si šachy a případně i zvítězit. Hrál se jeden turnaj,
Švýcarským systémem, 7 kol, 2x20 minut na partii, a pro
ocenění výkonu bylo startovní pole v závěru turnaje rozděleno do 3 kategorií. Oceněni byli i nejlepší jednotlivci,
jakož i nejmladší a nejstarší hráči. Potěšitelná byla nejen
účast, ale i zastoupení v jednotlivých kategoriích.
V tomto směru zvítězila kategorie nižší výkonnostní třídy.
Bojovalo se o pěkné poháry, medaile a věcné ceny,
které pořadatelé turnaje ŠK Věž Zbraslav a ŠK Smíchov
– díky sponzorské podpoře Sadovnictví Harvánek a Spol.
– zajistili. O prvenství v turnaji rozhodlo až poslední kolo
a pohár pro absolutního vítěze vybojovala smíšená dvojice „Zoufalců“ z ŠK Líně a Kutné Hory reprezentovaná
Janem Balharem a Kateřinou Krejčovou. Za zmínku stojí
i výkon nejstarší dvojice – hráčů ŠK Smíchov Y – pánů
Houšky a Čermáka, kteří při svém stáří 178 let dokázali
uhrát 5 bodů a stanuli mezi 45 dvojicemi na 37. místě.
Turnaj měl hladký průběh, splnil své poslání, hráče
uspokojil a obohatil společenské dění ve městě.
Poděkování pořadatelů patří ředitelství ZŠ Nad
Parkem za nezištné poskytnutí hracího prostoru, společnosti Sadovnictví Harvánek a Spol., Prestigephoto
za pořízení fotoreportáže turnaje a snímků vítězů,
rozhodčím FA M. Korečkovi i K. Vandasovi a všem
dalším, kteří pro realizaci klání mnohé vykonali. Více
včetně podrobných výsledků a termínů dalších soutěží na http://sksmichov.wz.cz/web/index.php

Za ŠK Smíchov Josef Čermák
a Jan Veselský
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
JUDr. Antonín Hřebík – osobnost,
na kterou se mělo zapomenout
Mezi připomínanými zbraslavskými osobnostmi bychom dnes marně hledali jméno JUDr. Antonína
Hřebíka. Ani s dotazy u mladších generací bychom asi
příliš neuspěli. Snad jen pamětníci poválečné doby by
mohli situaci zachránit. Přitom jde zbraslavského občana, který se zapsal nejen do historie Zbraslavi, ale
jako poslanec Národního shromáždění a významný
činitel v tělovýchově byl známý v celém tehdejším
Československu a po únorovém puči i v krajanských
komunitách po celém světě.
Měl jenom tu smůlu, že poúnorový režim ho, zásluhy-nezásluhy, odsoudil k věčnému zapomnění, a jak
je vidět, tak se mu to na Zbraslavi docela povedlo. ZN
se tímto článkem pokoušejí vrátit ho zpět mezi naše
přední spoluobčany, kam oprávněně patří.
Narodil se 24. února 1902 v Řevnicích u Prahy.
Vystudoval práva a již od mládí nejen cvičil, ale také
se angažoval jako činovník ve vedení místního Sokola.
Jako schopnému organizátorovi mu záhy přestala
místní jednota stačit a začal se uplatňovat i ve vyšších
složkách, až postoupil do celorepublikového výboru
Sokola v Praze. V té době se také přistěhoval na
Zbraslav, kde si otevřel advokátní kancelář. V roce
1940 se stal náměstkem starosty Čs. obce sokolské
(ČOS).
Od začátku okupace se aktivně účastnil odbojové
činnosti. V roce 1941 byl zatčen a vězněn až do roku
1945 v různých koncentračních táborech. Hned po
válce začala jeho kariéra rychle stoupat hned ve třech
směrech. Byl jednomyslně zvolen prvním poválečným
starostou obnovené ČOS. Na podzim se stal poslancem Ústavodárného národního shromáždění ČSR za
Čs. stranu národně socialistickou. Nás bude nejvíce
zajímat jeho třetí aktivita zaměřená na Zbraslav.
Květnová revoluce ho zastihla po návratu z vězení
už doma na Zbraslavi a tak mohl 10. května jako
známá a populární osoba přijmout pověření k řízení
obce ve funkci prvního předsedy nově ustaveného
Revolučního národního výboru.
Poválečná obnova Zbraslavi
V této funkci se zasloužil o bezkonfliktní převzetí obce
od protektorátní správy a zejména o likvidaci následků
bojů, které se na území Zbraslavi odehrály během revoluce. A to nebylo málo. Veřejná prostranství byla plná
sena, koňského trusu, slámy, vojenské výstroje a odpadků všeho druhu. Všude se povalovala munice a vraky
vojenské techniky. Školy byly po využívání jako lazarety
nebo armádní ubikace zdevastované. Zajišťoval se
pobyt pro sovětské vojenské velení, internace zajatců,
zatýkání kolaborantů a Němců. Bylo nutné identifikovat
a pohřbít padlé, učinit vše pro zamezení šíření chorob
a vypuknutí epidemií, obnovit zásobování alespoň základními potravinami. Rozdělovaly se potraviny, kuřivo
a ošacení z vojenských skladů, které se musely zajišťovat, stejně jako opuštěné objekty a byty po Němcích,
proti drancování. Musela se obnovit občanská struktura správy obce a podmínky pro práci politických stran
a tím připravit v co nejkratší době první poválečné volby
do nově zřizovaného Místního národního výboru
(MNV). Zdá se až neuvěřitelné, že prozatímní Revoluční
národní výbor řízený JUDr. Hřebíkem si se všemi těmito
úkoly dokázal poradit během 3 týdnů do té míry, že již
3. června mohly proběhnout první řádné volby do MNV,
který se potom ujal správy obce.
JUDr. Hřebík předal funkci řádně zvolenému předsedovi MNV, ale ve vedení obce zůstal. Stal se členem
rady MNV, byl zvolen do funkce odborníka pro věci
právní a byl v čele osvětové komise MNV. V radě pracoval až do roku 1947, kdy abdikoval proto, že funkce starosty ČOS a poslance Národního shromáždění
mu nedovolovaly věnovat se dostatečně práci v MNV.
Sokol a emigrace
Ve funkci starosty ČOS se mu podařilo v krátké době
obnovit nacisty rozvrácenou organizační strukturu
Sokola, obnovit činnost jednot a žup po celé republice
a připravit na rok 1948 první poválečný všesokolský slet.
Pomůže zvonohra v Hradci Králové
navrátit výrobu zvonů na Zbraslav?
Reagujeme na článek Rudolfa Hofmeistera „O zvonařství Manoušek …“ , který vyšel v únorových
Zbraslavských novinách. Jsme rádi, že je zde připomenuta zvonařská tradice světového významu dynastie
zvonařů rodiny Manouškovy. Více najdete v publikaci
P. R. Manouška Zvonařství nakladatelství Grada
Publishing www.grada.cz. My jsme ale chtěli upozornit
na jeden z jeho nových projektů. Jde o velkolepou stavbu první stabilní koncertní zvonohry v České republice,
která má být umístěna ve věži sboru kněze Ambrože
v Hradci Králové. Bude to koncertní nástroj o padesáti
zvonech v hodnotě 5,8 milionů Kč s rozsahem tónů od
c2 do d6, který vyhoví i náročným mezinárodním krité-
www.mc-zbraslav.cz
riím a umožní tak pořádání zvonohráčských vystoupení i festivalů předních světových carillonérů. Biskup
Církve československé husitské Štěpán Klásek vyhlásil
na zvonohru veřejnou sbírku, ke které se hlásí dárci
z celé republiky. K ní se můžete připojit i vy, a to buď
odesláním svého příspěvku na zvláštní, k tomu zřízený
transparentní účet Náboženské obce Církve československé husitské v Hradci Králové č. 4862517001/5500
u Raiffeisenbank a.s. pod variabilním symbolem 329,
nebo odevzdáním svého příspěvku a jeho zápisem na
sběrací listinu u osob pověřených prováděním sbírky
a vybavených k tomu plnou mocí. Na Zbraslavi u Jany
Marie Novákové (604 24 54 84) a Jiřího Maška.
V době únorové krize vedl delegaci sokolů na hrad za
prezidentem Benešem. Svoje požadavky mohla delegace tlumočit jen v prezidentské kanceláři, ale dostalo se jí
údajně takových ujištění, že na jejich základě odmítlo
předsednictvo ČOS vytvářet ve všech organizačních
složkách Sokola akční výbory. Ty se podle nařízení KSČ
musely zřídit ve všech podnicích a organizacích s úkolem
provést čistku mezi funkcionáři a jmenovat do řídících
funkcí členy KSČ. Když JUDr. Hřebík navíc odmítl zveřejnit svým jménem prohlášení k sokolstvu, jehož text
mu byl připraven, byl okamžitě „vyakčněn“, což ve stranické hantýrce bylo synonymum pro vyhození z funkce.
V té ho nahradil komunista Josef Truhlář. JUDr. Hřebík
okamžitě rezignoval i na poslanecký mandát a brzo
potom opustil i s manželkou Československo. Po krátkém pobytu v Evropě se v říjnu 1948 natrvalo usídlil
v Chicagu, kde žil až do své smrti v roce 1984.
V emigraci se začala druhá etapa jeho činorodého života, věnovaná šíření sokolských ideálů v zahraničí
a politickému odboji. Byl zakládajícím členem Rady svobodného Československa v roce 1949. Založil Ústředí
čs. sokolstva v zahraničí a byl jeho předsedou až do
roku 1978. V této funkci založil tradici konání zahraničních sokolských sletů a prvních pět organizoval.
Jeho všestranně prospěšná činnost byla několikrát po
zásluze oceněna. V roce 1945 prezidentem Benešem
za protinacistickou činnost Válečným křížem za zásluhy
1. stupně. V roce 1996 prezidentem Havlem in memoriam druhým nejvyšším státním vyznamenáním,
Řádem T. G. Masaryka II. třídy. Jeho mezinárodní renomé stvrzují ceny za rozvoj tělesné výchovy udělené belgickou a francouzskou federací gymnastů. Řevnice na
něj pamatovaly jmenováním čestným občanem, pamětní deskou na rodném domě a pietním uložením
urny s popelem do rodinné hrobky v roce 1994. Jen
Zbraslav na svého slavného spoluobčana úplně zapomněla. Nemyslíte si také, že bychom s tím měli něco
udělat? Napište nám do redakce.

Rudolf Hofmeister
I my věříme, že tradici zvonařství v České republice
nebylo definitivně „odzvoněno“. Doufáme, že se objeví další pomocníci a spolupracovníci projektu obnovy Manouškovy dílny výroby zvonů na Zbraslavi.
Představte si turistického průvodce, kde čtete pozvání
ve všech světových jazycích do muzea zvonů – zvonařství na Zbraslavi. Science fiction nebo realita?
Utopie nebo skutečnost? Záleží jen na nás, jak se
k tomu zodpovědně a s odhodláním postavíme. Zda
zvony ponesou značku holandského Astenu nebo
české Zbraslavi.

Jana Marie Nováková a Jiří Mašek
ze Zbraslavi,
spolupracovníci a výběrčí dobrovolných
příspěvků v rámci veřejné sbírky na
zvonohru v Hradci Králové
9
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
4/2010
PŘEDVOLEBNÍ JARMARK
Na této stránce jsou uveřejňovány politické
komentáře, polemiky a příspěvky, jejichž
obsah vyhodnotili autoři nebo redakce ZN
jako předvolební agitaci. Posílat je mohou
politické strany a uskupení, jednotlivci i občané. Maximální rozsah jednoho příspěvku
je 2000 znaků včetně mezer (MS Word-ná-
stroje-počet slov), delší texty budou zveřejněny pouze v této délce. Příspěvky jsou otiskovány v pořadí, v jakém došly do redakce
(elektronicky na [email protected]
nebo přes podatelnu MČ Praha - Zbraslav,
obálku prosím označte "Předvolební jarmark"), rozhodující je datum a čas. V přípa-
dě převisu budou příspěvky zveřejněny
podle došlého pořadí v následujícím/následujících číslech. Redakce si vyhrazuje právo
nezveřejnit příspěvky obsahující urážky,
osobní napadání nebo vulgarity, a dle příspěvky anonymní nebo bez zpětného kontaktu.
(red)
Školka? Možná za 30 let …
Jak již psaly Zbraslavské noviny, proběhla urbanisticko-architektonická soutěž na využití zbylých
ploch ve Slunečním městě. Máme výsledný návrh
– hurá!!! Stálo to přece jen 800 000 korun.
Bohužel už si pomalu zvykám, že je vždy nějaké
ALE. Nehodnotím kvalitu návrhu, ale už při jeho
prezentaci mě zarazilo několik detailů, které
z něho dělají bezcennou skicu možného ideálního
stavu někdy za 30 let. Až se soukromníci vzdají
svých pozemků, mrtví se s hroby přesunou jinam,
potom možná. A co školka? Vždyť byla v zadání
stanovena jako priorita. Na můj přímý dotaz na
autora vítězného návrhu, zda je možné ji realizovat samostatně, bohužel odpověděl negativně.
V návrhu je školka součástí velkého komplexu,
který je mimo možnosti realizace obce vlastními
silami, takže letos se rozhodně zase nekopne.
Nakonec babyboom už opadá a my máme přece
ideální návrh na dalších 30 let (jak prohlásil
autor).
Tento rozpačitý výsledek však jen dokresluje celý
postup přípravy, vyhlášení a realizaci soutěže.
Kontrolní výbor zastupitelstva už v průběhu narazil na nesrovnalosti. Jediná reakce bylo embargo
na informace o soutěži. Opět mě překvapila nulová citlivost některých kolegů zastupitelů na jasně
označená a pojmenovaná pochybení a podivné
postupy při realizaci soutěže. Myslím, že antidatovat a změnit zpětně objednávku, je minimálně neetické! Nepravdivé zápisy ze stavební komise,
podivný výběr managera soutěže, pochybný výběr
„nezávislých“ porotců… Co by se muselo stát,
aby někdo pochopil, že je asi něco špatně.
Nakonec nejvstřícněji se k tomu postavila Česká
komora architektů, která sice soutěž po formální
stránce posvětila, ale na základě našich upozornění započala proces na úpravě pravidel soutěží, tak,
aby se problémy zjevené na Zbraslavi jinde neopakovaly. Je zbytečné zde vše detailně rozebírat,
koho to zajímá, tak podrobné informace najde ve
zprávě kontrolního výboru A9 z ledna 2010. 
(kráceno)
Ing. Aleš Háněl – zastupitel a člen
kontrolního výboru
Jak dopadla petice nájemníků proti zvýšení nájemného
pro rok 2010 v obecních bytech na Zbraslavi
O zvýšení nájemného se na zastupitelstvu jednalo celkem čtyřikrát. Napoprvé návrh na zvýšení
nájemného zastupitelstvem neprošel, proto nebylo nájemné zvýšeno k 1. 1. 2010.
Napodruhé bylo tedy svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, kde nadpoloviční většina zastupitelů, kteří jsou členy rady, a hlavně
zastupitelé z ODS, zvýšení nájemného k 1. 4.
2010 odhlasovali. Proti tomuto rozhodnutí jsem
na zasedání zastupitelstva 2x podal návrh na odvolání tohoto usnesení.
Vedly mě k tomu tyto důvody:
1. jedná se o byty z 50 let, do kterých obec málo
investovala
2. zlepšení svého bydlení si zajišťovali povětšinou
nájemníci sami
3. v převážné většině jde o sociálně slabé občany, kteří jsou v důchodu (v pěti případech dokonce o samotné důchodkyně bez vedlejšího
příjmu)
4. nájemné v obecních bytech o výměře 60 metrů
čtverečních činí 6000 Kč měsíčně, bez služeb,
topení, vody a elektřiny
5. zvýšení nájmu o 1000 až 1200 Kč měsíčně činí
jeden a půl průměrného důchodu ročně
6. obec nemá tzv. sociální byty s menší obytnou
plochou a tak nájemníky nechává na pospas
sociální politice státu
Třetí jednání bylo pouhým pokusem o vyvolání debaty
na toto téma, neboť můj návrh na snížení zvýšeného nájemného vůbec nebyl zařazen do jednání zastupitelstva.
Na základě petice občanů došlo k poslednímu, čtvrtému jednání, kde bylo navrhováno zvýšení nájemného buď zrušit úplně, nebo alespoň částečně. Bohužel
návrh nebyl schválen. Pro v tomto jednání městského
zastupitelstva hlasovali tito zastupitelé: Mgr. et Mgr.
Soňa Hasenkopová (ČSSD), Tomáš Pelikán (ČSSD),
Ing. Petr Valenta (ODS) a předkladatel návrhu na zrušení Miroslav Picek (KSČM). Všichni ostatní se buď
zdrželi hlasování, nebo hlasovali proti.

Cesta ke školce
vé dokumentaci k celému objektu. Jak bylo již řečeno, mateřská školka bude součástí rozsáhlejší
budovy, jejíž další parametry využití musí Zbraslav
předem stanovit. Naší snahou je nalézt takové řešení problému s financováním stavby nové mateřské školky, které nezatíží zbraslavský rozpočet
a současně ponechá Zbraslavi patřičný vliv, záruky
a rozhodovací pravomoc. Mimo žádosti o příspěvky z rozpočtu hlavního města Prahy považujeme
za vhodný způsob financování prostřednictvím
PPP (Public-Private Partnership), tedy zajištění veřejných služeb spojením veřejného a soukromého
sektoru. Zadání bude dávat městská část, stavbu
pak financuje soukromý investor, jehož rolí bude
co nejefektivněji zajistit podmínky pro poskytová-
ní veřejné služby. Výhodou je transparentnost celého procesu, který je i legislativně upraven. Již
v letošním roce bychom rádi prosadili zahájení
prací na úpravě pozemku určeného pro výstavbu
mateřské školky přípravou prostoru budoucího
vnitrobloku založením zahrady. Chceme, aby celý
proces výstavby nové mateřské školky měl otevřený průběh a reagoval na názory veřejnosti – proto
plánujeme v nejbližší době uspořádání výstavy
o urbanistické soutěži a veřejnou prezentaci vítězného návrhu.

Vítězný projekt v rámci urbanistické soutěže na
lokalitu Slunečního města, se kterým jste byli seznámeni na stránkách Zbraslavských novin, dává
jasnou odpověď na otázku, kde by měla stát nová
mateřská školka, a současně naznačuje hrubé rysy
budovy, ve které bude umístěna. V letošním roce
je před námi posunutí celého projektu kupředu
zpracováním studie proveditelnosti a vydáním zastavovacích pravidel pro posuzované území, které
do budoucna závazně definují pravidla pro stavební činnost v celé lokalitě Slunečního města.
Společně s tím chceme zahájit práce na projekto-
10
Miroslav Picek, zastupitel za KSČM
Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister
a Tomáš Růžička
zvoleni na kandidátce Strany zelených
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
AUTOŠKOLA
VORLÍČEK
Alena Kotrbová
Vyrábí: – ploty – natahování plotů –
sloupky – vrata – vrátka – pojezdové
brány – bezpečnostní a okrasné
mříže. Schodiště – rovné a točené.
Krbové doplňky – rošty a krbové nářadí. Dělení materiálu – plechy do
2,5 m tl. 5mm – řezání profilů do
220 mm. Obrábění materiálu – soustružení a frézování. Speciální výroba: Vinotéky – na uložení veškerých
lahví, uzamykatelné, sestavovací.
Regály na cokoli.
Lipence, Spotřebitelská 365,
tel./fax: 257922028, 602848506
Výcvik: sk. „B“, školení řidičů,
kondiční jízdy
Úřední hodiny:
Po a St. 14:00 – 16:30 hod.
Út 13:00 – 18:00 hod.
Smluvní ceny.
Možno i na splátky!
Provozovna ZBRASLAV – ZŠ
Hauptova 591, Praha 5
Tel.: 603 419 010
nebo po 20,00 hod. 323 673 028
[email protected]
INZERCE
ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
MASÁŽE
provádím ve večerních hodinách,
o víkendech i ve svátky.
klasická masáž
relaxační masáž
 hot stones /lávové kameny/
 čokoládová masáž
 individuální cvičení Pilates


Masáže u Vás doma
nebo na adrese:
Karla Černého 1459/1
Praha 5 – Zbraslav
www.masaze-andy.cz
A. Bursíková tel.: 723 811 879
AUTO PECKA DOBŘÍŠ ZAHRADA BEZ PRÁCE
- servis vozů Renault


diagnostika, elektrikářské práce - servis klimatizací
výměny rozvodových řemenů - náhradní vozidlo 297,-/den s DPH
Příbramská 854,
603 263 857,
318 522 557,
www.auto-pecka.cz
Chcete mít svojí zahradu vždy
v perfektní kondici?
Zabírá Vám starost o ni čas,
který lze trávit příjemněji?
Nabízím kompletní celoroční péči
Michal Hnik
o zahradu, i v době Vaší
tel.: 603 183 219
nepřítomnosti
[email protected]
www.zahradabezprace.cz
Váš osobní zahradník
TENISOVÁ AKADEMIE LTC MODŘANY 2005
Ve sportovním areálu LTC 2005 u Cukrovaru v Modřanech
Přijímá děti od 4 let do nového ročníku
ZAHÁJENÍ VÝUKY 19. DUBNA 2010, TĚŠÍME SE NA VÁS!
Závodní družstva dětí hrají nejvyšší republikové soutěže
www.ltc2005.CZ
[email protected]
tel: 606 350 004
AUTHOR, MERIDA, BIANCHI, ROCKY MOUNTAIN
Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,
tel.: 261 911 452
Mobil: 721 414 810,
e-mail: [email protected]
www.emap-praha.cz
Otevírací doba
Po, Ut, St: 10 – 18,
Čt: 12 – 20,
Pá: 10 – 18,
So: 9 – 14
od listopadu do února
– zimní soboty zavřeno
www.mc-zbraslav.cz
CYKLO Emap PÍSNICE
010
U2
L
O
NÉ
UK
)
DÉM junior VYBRA ,Ž
A
o
K
00
MI
KE
(mim S - VÁ Ě KČ 5
Á
T
V
O
ní
PRO HODN odvolá 2009
K
V
E
DÁR PLŇKY platí do EJ KOL
OD
DO akce
a.cz
ÝPR p-prah
V
ÁLE
ema
+ ST www.
Prodej a servis jízdních kol
11
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
4/2010
Poděkování Mostu k domovu, o. s.
Věřím, že se se mnou rádi podělíte o zkušenosti
s prací této tolik potřebné služby. Po náročné operaci a následných komplikacích s nehojícími se vrchními stehy, a tím nedobrovolně prodlužovaným
pobytem na nemocničním lůžku, jsem si vzpomněla, že u nás na Zbraslavi existuje jakási organizace
domácí péče o nemocné. Nemocnice se ihned spojila s panem Kabátem, vedoucím tohoto zařízení.
Jak jsem se později přesvědčila, jeho přístup k pacientům je ochotný, vstřícný, odborně vedený a všechno bezvadně probíhá.
První návštěva sestřičky se uskutečnila hned v den
mého návratu z nemocnice. A denně moje děravé
břicho sestřičky ošetřovaly bezmála celé tři měsíce.
Celou tu dobu jsem mohla trávit ve svém domácím
prostředí. Spolu jsme vyřešily i mé nepříjemné kožní
problémy – v nemocnici je diagnostikovali jako svrab
(to byl horor)! Společně jsme přišly na to, že se jedná
o alergii na jód, který obsahovaly aplikované léky.
Ošetřování bylo ihned zahájeno jinými prostředky.
V pracovní dny ke mně docházela sestřička Lucka
Kohoutová, právě v těchto dnech nově provdaná,
Jarní čajový dýchánek
Zábava anglické šlechty nyní dostupná již i pro
řadové občany Zbraslavi!
Nejbližší konkurence v Chateau Mcely. Vše připraveno dle knihy Jane Pettigrew: The Tea
Companion (Čaj, průvodce pro znalce).
Milí přátelé Zbraslavi,
srdečně Vás zveme na malý čajový dýchánek,
který se koná pod dozorem čajového mistra Karla
Kořínka.
Podávané čaje
Cejlonský Nuwara Eliya z nejvýše položené
plantáže na Cejlonu
Indický Assam Hattialli (Sloní cesta) z první sklizně „Milosrdná bohyně“, slavný čínský oolongový
čaj z oblasti Fu-ťien
Ruský čaj ze samovaru (samovar obsluhuje
Valentyn T.)
Překvapení: Čajový kviz a losování správných
odpovědí o ceny
takže se nyní jmenuje Görögheová. O víkendech
a svátcích se střídaly i sestřičky bydlící mimo Zbraslav.
Za celou dobu se nestalo, že by jediný den nepřišly!
Byly vždycky ochotné, přátelské, pečlivé, prostě príma.
Všichni z té organizace (byla uvedena rovněž
v Přehledu zdravotnických zařízení v lednovém čísle
Zbraslavských novin) si zaslouží moje díky a vděčnost,
hlavně moje sestřička Lucka. Je to skutečný „Most
k domovu“!

Miluše Trčková
Čajový dýchánek se koná v sobotu 24. dubna
2010 na terase a v zahradě restaurace PATIUM na
Zbraslavi Akce probíhá od 15 hod. do 18 hod.
Vstupné 100 Kč

Srdečně zve
za občanské sdružení AULA REGIA
Jiří Ryba
P. S. Stále hledáme nové členy, kteří by se připojili ke stávajícím dvěma a zabránili tak zániku
sdružení. Další informace na adrese:
[email protected]
Olympijský medailista navštívil sportovní výstavu
Zbraslav má bohatou a dlouhou historii, chlubit se může význačnými umělci, ale vypátrat
mezi místními obyvateli olympijského vítěze nebylo vůbec snadné. Ale podařilo se, stříbrný skifař z Pekingu Ondřej Synek bydlí na Zbraslavi
a v březnu si našel čas a zavítal do Městského
domu na výstavu sportovních fotografií Pavla
Lebedy. Líbila se mu, stejně jako starostce
Dagmar Kobylkové či řediteli Jiřímu Kovaříkovi,
kteří se slavnostní vernisáže účastnili. „Vím, že
na Zbraslavi žije spousta zapálených sportovců,
a tak jsem rád, že jsem jim mohl nabídnout svůj
pohled na světový sport. Těší mě, alespoň podle
zápisů z návštěvní knihy a reakcí, které se ke
mně dostaly, že se fotky líbily,“ komentoval vý-
stavu autor. Fotografie ale neskončí v depozitáři. Během vernisáže byl dotažen záměr celé
akce a s ředitelem zbraslavské školy bylo domluveno, že dětmi nejvíce obdivované fotografie autor věnuje k výzdobě interiérů zbraslavské
školy. Vlastní předání fotografií bude spojeno
s besedou o tom, jak se fotí sport, a to i za
účasti našeho vybraného reprezentanta.
Výstava i následné předání obrazů je možné
díky grantové podpoře MČ Praha – Zbraslav.
Jak vše dopadlo, o tom v některém z příštích
čísel Zbraslavských novin.

Karel Tejkal
FOTO: Luděk Šipla
INZERCE
Ženský pěvecký sbor Frangula Chorus
Vás zve na jarní koncerty
11. dubna od 15 h v obřadní síni Městského domu, U Malé řeky 3
vystoupí
Dětský pěvecký sbor Kvítek ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
Smíšený pěvecký sbor Orlice Kostelec nad Orlicí
Klavírní doprovod: Táňa Pešková
Sbormistr: Dagmar Potštejnská
Ženský pěvecký sbor Frangula Chorus ze Zbraslavi
Sbormistr: Zuzana Krušinová
25. dubna od 16 h ve společenském sále hotelu Barbora
vystoupí
Ženský pěvecký sbor Frangula Chorus ze Zbraslavi
Klavírní doprovod: Stanislav Poslušný
Sbormistr: Zuzana Krušinová
12
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
INZERCE
ZAHRADNÍ ČTVRŤ – NOVÝ BYT 3+kk/B,
gar. stání, sklep, osobní vlastnictví
Cena: 4,480.000,00 Kč
GSM: 603 583 415
e-mail: [email protected]
RK NEVOLEJTE!
Nabízím k prodeji velmi pěkný byt 3+kk s balkonem, v nové zástavbě
„Zahradní čtvrť“. Byt je zařízen luxusní, na míru zhotovenou kuchyňskou linkou (Hanák), včetně značkových spotřebičů, 3 vestavěnými skříněmi, žaluziemi z bambusu ve všech oknech, bezpečnostními dveřmi vše součástí prodeje. Na podlahách plovoucí podlahy, prostorná koupelna s vanou , WC samostatné.
Byt je nový, velmi dobře udržovaný. Nachází se ve 2.NP. s výtahem. Sklep s oknem v 1.NP - denní světlo. Garážové stání v podzemních garážích. V domě též kočárkárna a zabezpečená místnost
pro kola. V místě obchody, zdravotní zařízení, dětská hřiště, udržovaná zeleň. Byt je k dispozici ihned, není zatížen hypotékou.
www.mc-zbraslav.cz
13
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
Kalendář
zbraslavských akcí
4/2010
KLAS – program
na duben 2010
7. 4.
sobota 3. dubna KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
sobota 3. dubna NOC NA KARLŠTEJNĚ
Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky
od 19:30 hodin.
sobota 10. dubna KAŠPÁRKŮV DRAK PUDIVÍTR
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
sobota 10. dubna ZBRASLAVSKÝ ŽEBŘÍČEK
Taneční soutěž pro páry všech kategorií. Sokolovna Zbraslav od 15:00 hodin.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
PRAVIDELNÉ AKCE:
Úterý:
neděle 11. dubna KONCERT SBORŮ
Vystoupí sbory Frangula Chorus (Zbraslav), Kvítek ZUŠ F. I. Tůmy (Kostelec nad
Orlicí) a Orlice (Kostelec nad Orlicí). Obřadní síň Městského domu
od 15:00 hodin.
pondělí 12. dubna TROJČLENKA
Tři aktovky A. Christie v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 17. dubna OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Kašpárkovo mořské dobrodružství v marionetové pohádce. Divadlo J. Kašky
od 15:00 hodin.
13:45 Odpoledne v přírodě – společná turistická vycházka s programem pod vedením Pavla Kolínského, cvičitele turistiky
(člena ASČR).
Podrobné pokyny budou po 10.březnu k dispozici na letáčcích v KLASu a na plakátovacích plochách. Předběžné
přihlášky na tel. 774 969 455, nebo v klubu KLASu každé
úterý od 14 do 16 hodin.
15:00 Hudební odpoledne v sále hasičské zbrojnice , vstupné 30,- Kč
Tombola, k tanci a poslechu hraje skupina Hadice
13:45 Odpoledne v přírodě – společná turistická vycházka s programem pod vedením Pavla Kolínského, cvičitele turistiky
(člena ASČR)
15:00 Promítání pana Zdeňka Beránka – Chorvatsko – v klubu KLASu
Čtvrtek:
14:00 Výtvarné odpoledne – v klubu KLASu
17:30 Kondiční cvičení pro seniory – v klubu KLASu
10:00 Virtuální univerzita 3. věku 10 – 12 hodin
„Vznik a současnost Evropské unie“ ve dnech 1. a 15.
dubna
15:00 Hudební odpoledne (zpívání, hraní) – v klubu KLASu
Informace o kurzech každé úterý od 14:00 do 15:00 h.
v klubu KLASu – E. Přemyslovny 399 a na telefonním čísle 774 969 455.
Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy
a Městské části Praha – Zbraslav.
sobota 17. dubna Q-RATS
Kapela složená z profi muzikantů - bicí: M. Peroutka (Olympic), baskytara:
Maca, klávesy: Robin Finesilver a jejich hosté. Bar D.I.Y. Na hřišti
(Pod Třešňovkou) od 20:00 hodin.
čtvrtek 22. dubna NOC NA KARLŠTEJNĚ
Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky
od 19:30 hodin.
sobota 24 . dubna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Marionetová pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
neděle 25. dubna KONCERT FRANGULA CHORUS
Ženský komorní pěvecký sbor ze Zbraslavi. Společenský sál hotelu Barbora
od 16:00 hodin.
pondělí 26. dubna KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30 hodin.
středa 28. dubna Z KRONIKÁŘSKÝCH ZÁPISŮ
vybírá a čte František Kadleček. Od 17:00 v knihovně Zbraslav.
čtvrtek 6. května NOC NA KARLŠTEJNĚ
Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky
od 19:30 hodin.
sobota 8. května NOC NA KARLŠTEJNĚ
Představení pro seniory. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ
Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel 257111801, [email protected]
14
www.mc-zbraslav.cz
4/2010
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
Služby
 Pravá chvíle pro očistu těla (i duše). Detoxikační,
klasické i rozmazlovací masáže. MASÁŽE ILDIKO, Žitavského 489, Zbraslav, 606 653 180, www.masazeildiko.cz
 STŘÍHÁNÍ A TRIMOVÁNÍ PEJSKŮ (kočiček).
Individuální přístup, Příznivé ceny. Tel 774 277 745.
 J. Pleskač - VODA, TOPENÍ. Renovace bytových
jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel. 602
338 021.
 Hana Kušková PSYCHOTERAPIE, KINEZIOLOGIE,
REIKI - léčení i zasvěcování, potíže ve vztazích, deprese, fyzická onemocnění, celkové léčení těla i duše.
Praha 5, Radlická 99, mob. 608 976 268, www.terapie-kuskova.cz
 Hřešte bez výčitek. Pokud jste unaveni a bez nálady STUDIO ASKIMA nabízí luxusní čokoládovou
masáž a zábal. Proceduru si můžete vychutnat i v nedělním odpoledni. Na Vaši návštěvu se těší
A. Kymlová, tel. 776 221 302.
 PLYNSERVIS mp. MONTÁŽE DOMOVNÍCH
PLYNOVODŮ a spotřebičů na plynná paliva.
Montáže a opravy rozvodů topení a vodovodního
potrubí. Zednické a obkladačské práce. Tel. 774 244
240, večer 257923081 p. Studený.
 PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI - CESTOVNÍ
AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací
zájezdy. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav.
Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel. 257 212 982,
603 481 341.
 Nabízím kompletní úklid domácností včetně žehlení, spolehlivě, praxi mám. V případě zájmu volejte
mob.: 608 976 268.
 CLEANSERVICE. Provádíme kvalitní čištění koberců, sedacích souprav a ostatního čalouněného nábytku. Čistíme mokrou cestou se zaměřením na
biologické nečistoty. Pracovní dobu přizpůsobíme
vašim požadavkům. www.cleanservice.cz, tel.
602 261 333.
 KADEŘNICKÝ SALON "M" (dámské, pánské, dětské). Po - So, kontakt: 2579 22179, 602 938, 775,
www.sweb.cz/salon-m, Žitavského 527, P5.
 VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry
fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených
ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objek-
tů,…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel:
737362865, www.na-lane.cz.
 PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím
PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na
internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
 Kompletní vedení účetnictví, DPH, mzdy a roční
uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ
a ZP a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444.
Bydlení, nebytové prostory
 Prodej RD se zahradou Praha 5 - Zbraslav. Více informací na tel. 774 616 800.
 Pronajmu byt 2+kk od 1.5. 2010, novostavba
u Alberta. Tel. 736 741 800.
 Pronajmu stodolu 550m2 na okraji Prahy. Na
sklad. Informace na t.č. 257 921 781.
Různé
 Prodám 4 kompletní ocelová kola 5Jx14 ET 35,
letní pneu Continental 185/60, R14, r. 2007. Cena
6.000,-Kč. Tel. 604 918 017.
Chcete být
vidět?
inzerujte
s námi
Zbraslavské
noviny
aktuální ceník na www.mc-zbraslav.cz v rubrice
Zbraslavské noviny
SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN
HYUNDAI i30 5 HB NEBO KOMBI
OBSAH MOTORU 1,4I , 1,6I, 2,0I A 1,6CRDI
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU AŽ 1395 L
CENA VOZU OD 239.900,SLEVA NA HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ 30%
A 5% NA POVINNÉM RUČENÍ!
ZDARMA MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ.
ZÁRUKA 5 LET!
UJP PRAHA a. s. přijme
servisního technika
Požadavky: SŠ technického směru, ŘP skupiny B
Pozice vyžaduje časté zahraniční služební cesty,
znalost anglického a ruského jazyka výhodou
Kontakt: tel.: 603 529 611,
e-mail: [email protected]
KÁMEN Zbraslav, s. r. o.
Lom Zbraslav
www.hyundai-nubocar.cz
AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 – ZBRASLAV,
TEL.: 257 920 439, 257 921 468, 605 838 864, 604 120 457, WWW.HYUNDAI-NUBOCAR.CZ,
E-MAIL: [email protected] OTEVÍRACÍ DOBA: PO – PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV)
www.mc-zbraslav.cz
KÁMEN
Z B R A S L A V
Žitavského 1178,
Praha – Zbraslav
tel.: 257 922 217
15
INZERCE
Řádková inzerce
ZBRASLAVSKÉ NOVINY
4/2010
Velký úspěch tanečního oddělení ZUŠ
Základní umělecká škola ve Zbraslavi se může pochlubit řadou úspěšných absolventů reprezentujících nejen
školu, ale jejím prostřednictvím i Zbraslav. A to nejen na
tuzemských soutěžích, ale i v zahraničí. Abych se dozvěděl více, navštívil jsem pana ředitele ZUŠ Mgr. Karla
Nedomu zrovna ve chvíli, kdy se projednávaly možnosti dopravy a pobytu vítězek kvalifikační taneční soutěže
a jejich doprovodu do místa konání Dance World Cup
na Sardinii. Takový výrazný úspěch by nebyl možný bez
velkého úsilí a spousty práce nejen soutěžících, ale i pedagogů (a to nejen v hodinách výuky, ale i o sobotách
a nedělích) a v neposlední řadě i rodičů.
Taneční obor má na Zbraslavi již dlouholetou tradici. Byl založen 1. září roku 1963. V současné době
navštěvuje tento obor 65 dětí od 5 do 15 let. V jeho
vedení se vystřídala řada pedagogů, až nakonec
v roce 1987 převzala žezlo vedení tohoto oboru
Mgr. Eva Zápotocká, absolventka AMU v Praze.
Jablko nepadlo daleko od stromu a na pedagožku
ZUŠ udělala konkurz i její dcera Dipl.-Spec. Eva
Zápotocká mladší, absolventka Státní taneční konzervatoře v Praze. Jejich pedagogické vedení bylo tak úspěšné, že dokázaly připravit pro soutěže v moderním
i klasickém tanci čtveřici tanečnic tak, že se suverénním způsobem kvalifikovaly na Dance World Cup
2010 na Sardinii.
Předcházela tomu řada dalších soutěží, např.
Baletní mládí, Pardubická arabeska, Hradecká Odette,
soutěže ZUŠ a nakonec mezinárodní soutěž
v Pardubicích a postupová kvalifikační soutěž konaná
v Rosenthaltheater Selb v Německu.
Agáta Drozdová
Uvědomíme-li si, kolik je v České republice ZUŠ
a škol zaměřených výlučně na tanec, je úspěch zbraslavské ZUŠ o to výraznější. Zvláště pak, že všechny
čtyři žačky vyslané na soutěž v Selbu se kvalifikovaly
na celosvětovou soutěž.
V porotě zasedali porotci dokonce z Brazílie
a Itálie. Naše děti tam jely na základě osobního pozvání pana Jana Němce, který je majitelem soukromé baletní školy.
Soutěžící tanečnice se prezentovaly následujícími choreografiemi, jejímiž autory jsou již výše zmíněné pedagožky.
První místo v kategorii sólového klasického baletu získala za tanec „Víla Smělosti“ Emma
Pieperová, druhé místo získala za tanec „Ráno“
Zuzana Machovcová.
První místo v kategorii sólového moderního baletu získala za tanec „Jen tak pro radost“ Agáta
Emma Pieperová
Zuzka Machovcová
Drozdová, druhé místo získala za tanec
„Hallelujah“ Eliška Buřilová.
O tom, jak kvalitní je pedagogická práce, svědčí i to,
že byla Zuzana Machovcová letos přijata jako již pátá
žačka Mgr. Evy Zápotocké na taneční konzervatoř
v Praze.
Nejsou to však jediní žáci z této ZUŠ, ale i žáci jiných
oborů, kteří byli přijati na konzervatoř, což svědčí
o vysoké kvalitě pedagogického sboru.
Tanečnice a jejich učitelky
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE ZBRASLAVI
Zkoušky se uskuteční v termínu od 17. 5. do 28. 5. 2010.
Do hudebních oborů (klavír, varhany, keyboard, zpěv, housle, harfa, kytara, zobcová a příčná flétna,
klarinet, saxofon pozoun, trubka) se zájemci mohou přihlásit každý den od 14:00 do 17:30 hodin.
Do výtvarného oboru pondělí od 15:00 do 17:00 hodin, úterý, středa, čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin.
Do tanečního oboru od dubna do května vždy pondělí – středa od 13:00 do 17:30 hodin,
čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin.
Telefon: 257922374
www.zuszbraslav.cz
16
Pojedou žačky
na soutěž na Sardinii?
Účast na soutěži na Sardinii je opravdu velkým úspěchem. Bohužel však v propozicích soutěže je uvedeno, že dopravu a pobyt si musí uhradit soutěžící
samy. Dopravit čtyři dívky včetně dospělého doprovodu je nad finanční možnosti školy i rodičů.
Najdou se na Zbraslavi příznivci tance, kteří by mohli
účast sponzorovat? ZUŠ zřídí konto, na které bude
možné příspěvky poukázat a předem děkuje. Věříme,
že otazník v mezititulku budeme moci vynechat. 
Svatoslav Mahelka
www.mc-zbraslav.cz

Podobné dokumenty

zde - Zbraslavské noviny

zde - Zbraslavské noviny zastupitelstva V pondělí 21. března a ve středu 30. března (po finální uzávěrce dubnového čísla) se konala zasedání místního zastupitelstva. Na čtvrtém byl schválen rozpočet Zbraslavi, který byl po...

Více