Obsluha tiskárny FELIX 3.0-CZ

Komentáře

Transkript

Obsluha tiskárny FELIX 3.0-CZ
1. prosince 2015
Uživatelská pøíruèka
FELIX 3.0, 3D tiskárna
Verze 9
Informace o autorských právech
Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,
reprodukována nebo pøeložena do jiného jazyka bez pøedchozího písemného souhlasu FELIXrobotics BV.
FELIXrobotics BV
Gessel 4a
3454MZ, de Meern
Nizozemsko
Copyright © 2014 FELIXrobotics BV.
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Obsah
OBSAH___________________________________________________________________________________________
1
ÚVOD_______________________________________________________________________________________
2
TECHNICKÉ ÚDAJE___________________________________________________________________________
3
RUCNÍ NASTAVENÍ___________________________________________________________________________
1
2
3
4
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4
4
5
6
4
Kalibrace tiskové podložky___________________________________________________________________________________________
Krok 1_____________________________________________________________________________________________________________________
Krok 2_____________________________________________________________________________________________________________________
Zvláštní kalibrace pro tiskárny s dvìmi tiskovými hlavami___________________________________________________________
INSTALACE SOFTWARU - MICROSOFT WINDOWS_____________________________________________ 7
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
5
6
7
Microsoft Windows___________________________________________________________________________________________________ 7
Instalace ovladaèe__________________________________________________________________________________________________________
9
Instalace firmwaru - Arduino________________________________________________________________________________________________
10
Software tiskárny - Repetier-Host_____________________________________________________________________________________________
7
Instalace softwaru - MAC OS_________________________________________________________________________________________ 11
Kalibrace osy Z/Pøipojení k tiskárnì_________________________________________________________________________ 15
PØÍPRAVA CAD SOUBORÙ PRO TISK - SLICING_______________________________________________ 17
PRVNÍ TISK__________________________________________________________________________________ 19
SOFTWARE__________________________________________________________________________________ 21
7.1
Repetier-Host_______________________________________________________________________________________________________
7.1.1
Slicery____________________________________________________________________________________________________________________
7.1.1.1
Cura engine_________________________________________________________________________________________________________
7.1.1.2
SLIC3R_____________________________________________________________________________________________________________
7.1.1.3
SFACT_____________________________________________________________________________________________________________
7.1.2
Tisk dvìmi tiskovými hlavami_______________________________________________________________________________________________
7.1.2.1
Kalibrace___________________________________________________________________________________________________________
7.1.2.2
Použití druhé tiskové hlavy pro podpùrný materiál_______________________________________________________________________
7.1.2.3
Pøiøazení tiskové hlavy objektu________________________________________________________________________________________
7.2
Kisslicer_____________________________________________________________________________________________________________
7.2.1
Provedení tisku dvìmi tiskovými hlavami_____________________________________________________________________________________
7.2.1.1
Pomocný materiál pro druhou tiskovou hlavu____________________________________________________________________________
7.2.1.2
Použití druhé tiskové hlavy pro tisk odlišného objektu nebo èásti objektu____________________________________________________
8
21
21
21
24
25
27
27
30
31
34
36
36
38
OVLÁDÁNÍ TISKÁRNY DOPLÒKOVÝM DISPLEJEM_____________________________________________ 40
8.1
8.2
8.3
8.4
9
Postup pøed zapocetím tisku_________________________________________________________________________________________
Postup pro zastavení nebo pøerušení tisku___________________________________________________________________________
Výmìna struny______________________________________________________________________________________________________
Popis Menu_________________________________________________________________________________________________________
41
41
41
42
PØÍSLUŠENSTVÍ TISKÁRNY__________________________________________________________________ 43
9.1
9.2
9.3
Mechanismus na cištìní struny______________________________________________________________________________________ 43
Mechanismus na odvíjení struny (vertikální)_________________________________________________________________________ 44
Mechanismus na odvíjení struny (horizontální)______________________________________________________________________ 45
10
11
12
FAQ - CASTO KLADENÉ OTÁZKY_____________________________________________________________ 46
DETAILNÍ POPIS SLICERÙ____________________________________________________________________ 47
ÚDRŽBA/TIPY PRO OPTIMÁLNÍ CHOD_______________________________________________________ 48
12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
17
17.1
17.2
ØEŠENÍ PROBLÉMÙ__________________________________________________________________________ 49
BEZPECNOST________________________________________________________________________________ 52
DODATEK: KONTROLA PRO OPTIMÁLNÍ CHOD PO VLASTNORUCNÍM SESTAVENÍ_____________ 53
DODATEK: ELEKTRONICKÁ SCHÉMATA_______________________________________________________ 55
DODATEK: POPIS BEZPECNOSTNÍCH RIZIK MATERIÁLÙ______________________________________ 56
PLA_________________________________________________________________________________________________________________ 56
ABS_________________________________________________________________________________________________________________ 58
DODATEK: VYSVÌTLENÍ SYMBOLÙ A SVÌTELNÝCH INDIKÁTORÙ_____________________________ 60
DODATEK: OBCHODNÍ PODMÍNKY_________________________________________________________ 61
Page
1
18
19
Obecné tipy pro optimální chod_____________________________________________________________________________________ 48
Cištìní______________________________________________________________________________________________________________ 48
Bìžná údržba_______________________________________________________________________________________________________ 48
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
1 Úvod
Dìkujeme, že jste si vybrali tiskárnu FELIX! Proto, aby Vaše tiskárna Felix pracovala co nejrychleji a co
nejbezpeènìji, pøeètìte si prosím dùkladnì tento manuál. Nezamìòujte tento výrobek s televizí, u které
není uživatelská pøíruèka obvykle nutná proto, aby jste ji správnì zprovoznili.
Postupujte prosím peèlivì podle instrukcí a dùkladnì se s výrobkem seznamte. Nevynechávejte prosím
jednotlivé kroky, pokud si nejste bezpeènì jistí, co dìláte. Je lepší strávit ètením o nìkolik minut více,
než èekat týden na nové souèástky.
Page
2
Pokud Vám cokoli není jasné, nebo máte nìjaké tipy èi pøipomínky, prosím kontaktujte nás na adrese
[email protected] Dále Vám doporuèujeme navštívit naše fórum a zøídit si na nìm vlastní úèet.
Získáte tím pøístup ke stáhnutelným a vytisknutelným upgradùm pro Vaši tiskárnu. Je to také skvìlý zdroj
pro získání a sdílení vìdomostí o Vaší 3D tiskárnì a o 3D tisku vùbec.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
2 Technické údaje
Tisk
Technologie tisku
Tisková plocha
Kvalita tisku
Tiskové rozlišení
Prùmìr struny
Prùmìr trysky
Software
Softwarové vybavení:
Typy souborù:
Podpora OS:
Fused Filament Fabrication
25.5 x 20.5 x 22 cm
Nízká
250 mikronù
Støední
200 mikronù
Vysoká
150 mikronù
Velmi vysoká 100 mikronù
Nejvyšší
50 mikronù
XY: 13 mikronù
Z: 0.4 mikronù
1.75 mm
0.35 mm
RepetierHost +
CuraEngine/Slic3r, Skeinforge/SFACT
Kisslicer
.STL .gcode
Windows XP a novìjší
Elektro
Napájení
Energetické požadavky
Rozhraní
100-240V, 50-60 Hz
12V DC, 15 Amps
USB
Odbìr
Max 250W
Strojní
Konstrukce
Základna
XY ložiska
Hliníkové profily
Složený hliníkový plát
Lineární kulièková ložiska
Z ložisko
Krokové motory
Lineární kulièkové ložisko
úhel 1.8°
1/16 mikro-krokování
Linux (Ubuntu 12.04+)
Mac OS X [10.6/10.7/10.8]
Parametry
Rozmìry tiskárny
Váha
Expedièní váha
Rozmìry balení
Teplota
Provozní teplota
prostøedí
Teplota pro uskladnìní
15-32 °C [60 - 90 °F]
0 –32 °C
3 min
1 min
Page
3
Doba zahøívání
Vyhøívaná podložka (60°C)
Tryska (200°C)
40 x 44 x 52 cm
8.7kg-1 tisková hlava, 9kg-2 tisk. hlavy
11 kg
50x30x30 cm, DIY souprava
58.4x50.8x55.5 cm, Sestavená souprava
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
3 Ruèní nastavení
3.1 Kalibrace tiskové podložky
Pro úspìšný tisk je dùležité, aby byl tisková podložka dùkladnì vyrovnána.Vzdálenost mezi tryskou a podložkou by mìla být
stejná v každé pozici x,y. Vyrovnávací mechanismus tiskové podložky lze nastavit otoèením tøí matek M4 pod vyhøívanou
podložkou. U pøedem sestavených souprav by vyrovnání mìlo být správné již pøi dodání, ale bìhem pøepravy mùže dojít
k lehkému vychýlení. Proto je dùležité jej nejdøív zkontrolovat.
Dùležitá upozornìní:
!!Vyrovnání by mìlo být provedeno posunutím os ruènì, nikoliv pøes poèítaèové rozhraní!!
!!Nikdy neposouvejte osu pøíliš prudce, protože motory by mohly generovat el. proud (podobnì jako dynamo u jízdního kola a
mohlo by dojít k poškození elektroniky)!!
3.1.1
Krok 1: Smìr Y
Kalibrace tiskové podložky ve smìru Y.
1. Posuòte tiskovou hlavu na ose X k navádìcímu senzoru, jak vidíte níže, a posuòte tisková podložka nahoru do vzdálenosti
pøibližnì 1 mm od trysky.
Vzdálenost
pøibližnì 1 mm
2.
Pohnìte osou Y (vyhøívaná podložka) pomalu zepøedu dozadu a zpìt. Bìhem toho kontrolujte vzdálenost mezi špièkou
trysky a podložkou. Ta by mìla být stejná bìhem celého posunu.
Pokud není, otoète dvìma šrouby pod podložkou, jak je naznaèeno na spodním obrázku.
Seøizovací matice
Posuòte tiskovou podložku trochu blíže k trysce a opakujte pøedchozí krok pro pøesnìjší urèení vzdálenosti mezi
tryskou a tiskovou podložkou po celé délce.
Page
4
3.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
3.1.2
Krok 2: Smìr X
Kalibrace smìru x.
4. Ujistìte se, že mezi tryskou a tiskovou podložkou je prostor alespoò 1mm.
5. Posuòte tiskovou podložku pomalu doprostøed jeho pohybového rozsahu.
Seøizovací matice
6.
7.
Posuòte tiskovou hlavu na ose X pomalu z jednoho konce na druhý. Bìhem posuvu kontrolujte vzdálenost mezi
tryskou a podložkou. Pokud není vzdálenost rovnomìrná, seøiïte ji matkou, která podpírá støed tiskové podložky.
Posuòte tiskovou podložku o nìco blíže k trysce a opakujte pøedchozí krok pro pøesnìjší urèení vzdálenosti mezi tryskou
tiskovou podložkou po celé délce.
Page
5
Úspìšnì jste vyvážili tiskovou podložku.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
3.2 Zvláštní kalibrace pro tiskárny s dvìmi tiskovými hlavami
Poznámka:
Tento krok je urcen pouze pro ty, kteøí si zakoupili soupravu pro vlastnorucní sestavení s
dvìmi tiskovými hlavami. Jinak pøeskocte na další podkapitolu.
Tato podkapitola Vás provede ruèní kalibrací soupravy s dvìmi tiskovými hlavami. Následující zkouška
zajistí, aby byly obì trysky na stejné úrovni vzhledem k vyrovnané vyhøívané podložce.
1.
2.
3.
Ujistìte se, že vyhøívaná podložka je správnì vyrovnána.
Ujistìte se, že obì trysky jsou stejné varianty. Pokud ne, mùže být nutná strojová úprava.
Ujistìte se, že spodní šrouby jsou mírnì utaženy se stejnou mírou utažení.
4.
Jsou obì trysky na stejné úrovni? Pokud ne, proveïte následující kroky pro zjištìní pøíèiny.
1.
Zkontrolujte, zda se okraj horní èásti
trysky dotýká dna tiskové hlavy.
2.
Ujistìte se, že izolace hlav jsou na
stejné úrovni.
3.
Zkontrolujte, zda jsou vyhøívací
pouzdra na stejné úrovni
4.
Zkontrolujte úroveò hrotù trysek.
Page
6
Pokud nejsou hroty trysek na stejné úrovni, mùže to být zpùsobeno tím, že jednotlivé souèásti nebyly bìhem
sestavování rovnomìrnì utaženy, nebo odchylka pøesahuje specifikaci dané souèásti trysky. Abyste zjistili,
kde je pøíèina, postupujte podle krokù 1 až 4. V pøípadì potøeby mùžete úroveò jednotlivých souèástí trysky
jemnì pøizpùsobit ruèním otoèením.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
4 Instalace softwaru - Microsoft Windows
4.1 Microsoft Windows
Poznámka: Pro Mac OS pøejdìte na kapitolu 4.2
Tato kapitola popisuje kroky, jimiž pøipojíte tiskárnu k Vašemu PC.
-
4.1.1
Repetier-Host
Instalace ovladaèe
Instalace firmwaru
Software tiskárny - Repetier-Host
Repetier-Host poskytuje následující funkce:
- Ovládání tiskárny, pohyb os a nastavení teplot, kontrola atd.
- Zpracování CAD souborù (STL souborù) a jejich pøíprava pro tisk.
Pro instalaci programu Repetier-Host proveïte tyto kroky:
1. Stáhnìte poslední verzi programu Repetier-Host z www.FELIXprinters.com/downloads
Vyhledejte programový adresáø a stáhnìte setupRepetierHostFELIXprinters*.exe
6.
Zvolte typ tiskárny podle poètu tiskových hlav.
V konfiguraèním oknì kliknìte na tlaèítko Refresh Ports.
7
3.
4.
5.
Spuste soubor setupRepetierHostFELIXprinters*.exe a instalujte podle instrukcí.
- Bìhem instalace budete dotázáni na instalaci ovladaèe. Doporuèujeme tento krok provést.
Ujistìte se, že napájecí kabel a USB kabel tiskárny jsou pøipojeny.
Spuste Repetier-Host.
Jdìte na Config -> Printer Settings.
Page
2.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Page
8
Zvolte port COM, pøes který je pøipojena Vaše tiskárna. Pokud se žádný port neobjeví mùže to být
zpùsobeno následujícím:
- tiskárna není pøipojena k portu USB.
- ovladaè není nainstalován, nebo je právì instalován systémem Windows.
Pokud tomu tak není, nainstalujte ovladaè manuálnì podle následující kapitoly.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
4.1.2
Instalace ovladaèe
1. Pøipojte napájecí kabel.
Poznámka:
:
Základová deska NENÍ napájena pøes USB, takže bez napájecího kabelu nebude
elektronika fungovat. Ta vyžaduje napìtí fialového kabelu pro ovládání logiky základové desky.
Napájení ostatních èástí základové desky je podle potøeby ovládáno procesorem.
2. Pøipojte k poèítaèi USB kabel.
3. Váš operaèní systém by mìl automaticky vyhledat pøíslušné ovladaèe, popøípadì je automaticky stáhnout
pomocí funkce Windows update.
a. Pokud nejsou ovladaèe vyhledány automaticky, najdete je na adrese:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
4. Windows 7: Nabídka Start -> pravým tlaèítkem na “Tento poèítaè” -> Vlastnosti -> na levé záložce “Správce
zaøízení”. Ve Windows 8 je “Správce zaøízení” pøístupný pøímo z nabídky Windows.
Všimnìte si, jaký port COM je uveden. Je-li k dispozici více COM portù, odpojte USB kabel tiskárny a znovu
ho pøipojte. Zaznamenejte èíslo portu, který se objevuje a mizí. Èíslo tohoto portu budete potøebovat pro
další krok.
Page
9
Poznámka: Stává se, že systém Windows není schopen port nalézt. Pro øešení použijte:
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,107098.0.html
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
4.1.3
Instalace firmwaru - Arduino
Poznámka: Podle této kapitoly postupujte, pokud:
1. Jste si sami sestavili 3D tiskárnu ze stavebnice
2. Chcete-li aktualizovat firmware tiskárny, protože je dostupný nový firmware
Tato kapitola popisuje, jak aktualizovat firmware pro základovou desku Vaší tiskárny.
Tento krok vyžaduje následující software:
- Arduino, https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous software pro nahrání firmwaru do tiskárny.
POZOR: použijte verzi 1.6.5. Novìjší verze tohoto software totiž nefunguje správnì !
FELIXprinter firmware (zkontrolujte oznaèení verze). Obsahuje nastavení tiskárny pro správný chod
Vaší tiskárny FELIX.
Kroky pro nahrání nového firmwaru do ovládacího panelu
1.
2.
Zde stáhnìte nejnovìjší verzi firmwaru.
http://www.FELIXprinters.cz/downloads/index.php?path=firmware/
Dbejte na to, aby stažený firmware tiskárny odpovídal verzi tiskárny. Jedná se o verzi Repetier (nikoliv Merlin).
Rozbalte soubor firmware.zip.
Nainstalujte program Arduino a spuste ho .
Otevøete firmwarový soubor z rozbaleného adresáøe.
V tomto pøípadì je to Repetier.ino.
4.
Vyberte odpovídající platformu:
5.
Vyberte odpovídající Sériový (COM) port, který jste zaznamenali døíve.
Page
10
3.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
6.
Stisknìte tlaèítko pro upload a vyèkejte dokud upload neprobìhne. To obvykle trvá 1 až 2 minuty.
NIKDY bìhem uploadu tiskárnu nevypínejte, ani neodpojujte od USB !!!
Nový firmware je nyní ve Vaší tiskárnì.
4.2 Instalace Softwaru - Mac OS
1. Pøipojte napájecí kabel.
Pozámka: Základová deska NENÍ napájena pøes USB, takže bez napájecího kabelu nebude
elektronika fungovat; Ta vyžaduje napìtí fialového kabelu pro ovládání logiky základové desky.
Napájení ostatních èástí základové desky je podle potøeby ovládáno procesorem.
nebo z
Page
5. Otevøete soubor .dmg a zkopírujte Repetierhost.app do Vašeho Adresáøe aplikací
6. Stáhnìte nejnovìjší profily tiskárny z
http://shop.felixprinters.com/downloads/index.php?path=software%2Fsfact+slicing+profiles/
11
2. Pøipojte USB kabel k poèítaèi
3. Stáhnìte ovladaèe pro Mac z: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
4. Stáhnìte software repetier (.dmg soubor) z: http://www.repetier.com/download/
http://shop.felixprinters.com/downloads/index.php?path=software/
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7. Rozbalte soubor sfact.zip (obsahující 1 adresáø se 2 podadresáøi: “sfact” a “sfact_profiles”)
8. Zkopírujte podadresáø “sfact_profiles” do Macintosh HD.
9. Zkopírujte podadresáø “sfact” do Adresáøe aplikací (stejnì jako Repetierhost.app)
10. Spuse Repetier-Host Mac aplikaci a jïete na Printer Settings
Page
12
11. Konfigurujte nastavení tiskárny:
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Page
13
12. Vytvoøte nastavení Skeinforge pod Preferences -> Slicer -> Skeinforge
13. Kliknìte na “Browse” pro pøímou cestu ke správným souborùm
Application: /Applications/sfact/sfact.py
Craft Utility: /Applications/sfact/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py
Python Interpreter: /usr/bin/pythonw
Python Interpreter: /Applications/Repetier-Host Mac.app/Contents/Resources/pypy.app/bin/pypy
Profiles Directory: /sfact_profiles/profiles
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
14
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
4.3 Kalibrace osy Z/Pøipojení k tiskárnì
Pro dosáhnutí dobré kvality tisku je zásadní, aby byla vyhøívaná podložka vyrovnaná, a aby vzdálenost mezi
tryskou a podložkou byla dostateènì tìsná pøi tisku první vrstvy.
Vyrovnání bylo provedeno pøed instalací softwaru. Nyní nastal èas kalibrovat výšku osy za pomocí koncového
spínaèe osy z.
1.
Pøipojte tiskárnu. (Tlaèítko pøipojení by se mìlo rozsvítit zelenì)
Další kroky ovìøení správného pøipojení tiskárny:
Na spodní lištì programu Repetier-Host by mìlo být zobrazeno následující
Objeví-li se ...commands waiting, stisknìte tlaèítko reset na stranì základové desky vedle SD karty
a konektoru USB.
2. Pøejdìte na záložku ruèního ovládání manual control (v systému Mac vypadá odlišnì, ale funguje stejnì).
Home X, Y and Z button
Nyní je èas pro nastavení výšky osy z:
Pøi provádìní následujících krokù mìjte ruku poblíž vypínace pøívodu el. energie.
Pokud se nìco pokazí, pøívod vypnìte.
- Stisknìte vypínaè. To uvede do chodu elektrický obvod základové desky.
U soupravy pro vlastnoruèní sestavení proveïte následující testy pro kontrolu správnosti zapojení.
o Ujistìte se, že vìtrák chladící koncovku trysky se otáèí.
o Ujistìte se, že diody opto-senzorù na základové desce reagují. Ujistìte se, že svìtla tìchto
opto-senzorù zhasnou pøi jejich spuštìní. Svìtlo by tedy mìlo zhasnout, pokud se konzole
pøiblíží ke koncovému vypínaèi.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
3.
15
Home All axes button
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
-
Ujistìte se, že vyhøívaná podložka je od trysky vzdálena alespoò 5 cm, abyste mìli dostatek èasu pro reakci,
pokud se nìco pokazí.
Stisknìte Home X, poté zahýbejte osou x tam a zpìt.
Stisknìte Home Y, zahýbejte osou y tam a zpìt.
Stisknìte Home Z
Vzdálenost mezi tiskovou podložkou a tryskou je pravdìpodobnì pøíliš velká.
1.
Hrubé seøízení
2. Jemné seøízení
-
-
Otoète šroubem tak, aby se pohyblivý prùzor posunul smìrem dolù. Pokraèujte do pøibližnì do 3/4
možného zábìru. Posuòte celou souèástku lehce nahoru a stisknìte opìt Home Z.
Toto opakujte, dokud není tisková podložka pøibližnì 3 mm od trysky. Poté upevnìte držák do rámu a znovu
spuste navádìní. Opakujte tento postup pro co nejvìtší pøiblížení trysky otáèením malého šroubu tak,
jak je naznaèeno na obrázku.
Toto nìkolikrát opakujte, dokud není vzdálenost menší než tlouška jednoho kanceláøského papíru.
Pøíklad:
Pøíliš daleko: Velká mezera Pøíliš blízko: Tryska se dotýká
stolu
-
Bez mezery
Tryska se nedotýká stolu
Na záložce ruèního ovládání.
-
Zkontrolujte, zda funguje pøepínatelný vìtrák pøipevnìný k chladícímu potrubí.
Page
16
Posuvník nastavte na 100% a stisknìte tlaèítko vìtráku.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
5 Pøíprava CAD souborù pro tisk - Slicing
V této kapitole pøipravíte soubory CAD pro tisk. Jde v podstatì o pøevedení souboru STL na soubor gcode. Tento
proces se nazývá slicing.
Pro usnadnìní Vašeho prvního tisku doporuèujeme použít testovací soubor, který najdete na:
http://shop.FELIXprinters.com/downloads/index.php?path=print_files%2Ftest_print_files/.
Zvolte soubor: FELIXprinters_gadget.STL
Pro slicing je k dispozici nìkolik možností. Každá má své výhody.
V programu Repetier-Host jsou zabudovány tøi slicery.
- CuraEngine (doporucený)
- Slic3r
- SFACT (použitý ve minulých verzích Repetier-Host)
Mimo to doporuèujeme také externí program pro slicing zvaný Kisslicer. Tento program generuje nejlepší soubory
gcode pro tisk dvìmi tiskovými hlavami a také velmi dobrý kód pro tisk jednou tiskovou hlavou.
Jdìte na záložku Slicer s nabídkou slicerù. Pro tuto modelovou situaci použijeme doporuèovaný CuraEngine. Pro
první tisk použijeme implicitní nastavení, tak jak je vidíte na obrázku dole.
Stisknìte tlaèítko Slice with CuraEngine.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
17
Nyní naètìte stažený soubor STL.
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Po slicingu uvidíte náhled vygenerovaného g-code. Dále si povšimnìte, že èas potøebný pro tisk tohoto objektu
je pøibližnì 15 minut.
Page
18
Nyní jste provedli slicing svého prvního objektu a jste pøipraveni na další krok.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
6 První tisk
V této fázi jsou všechny pøípravy hotové a mùžete pøikroèit k poslednímu kroku pøevedení Vašeho návrhu do
reality.
V oknì ruèního ovládání proveïte následující:
- V pøípadì tisku dvìmi tiskovými hlavami zvolte tisk. hlavu.
Varování: Tisková hlava
a vyhøívaná podložka se zahøívají.
Pøi práci s tiskárnou FELIX
použijte rukavice.
-
Zahøejte tiskovou hlavu na 195°C
Zahøejte vyhøívanou podložku na 45°C
Snižte tisková podložka o 10 mm
Když jsou tisková hlava a vyhøívaná podložka zahøáté, ujistìte se, že jsou splnìny následující podmínky:
- Osy tiskárny se pohybují plynule bez zarážení.
- Odstraòte zbytky plastu z podložky, pokud možno dodanou pinzetou.
- Povrch podložky je zbaven neèistoty a mastnoty.
- Po koneèném navedení všech os se tryska nedotýká tiskové podložky.
Ujistìte se, že tisková podložka je vzdálen alespoò 10 mm od hrotu trysky a vložte dodanou PLA strunu do
tiskové hlavy.
Nechte tiskovou hlavu v chodu, dokud z ní nevyjde souvislý proud roztavené hmoty.
Page
19
Poznámka: Pokud z trysky nevychází souvislý proud, ujistìte se, je-li na ramenu tiskové
hlavy nastaven dostateèný pøítlak. Otoète šroub M4 PROTI SMÌRU hodinových ruèièek,
pro vìtší pøítlak struny, která tak bude lépe vtažena do trysky. Ale pozor, pøi pøílišném
utažení nebude motor schopen chodu a struna by se mohla pøíliš rozšíøit a mohla by,
v nejhorším pøípadì, ucpat trysku.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Šroub pro pøítlak, otoète proti smìru
hodinových ruèièek pro vyšší pøítlak na strunu.
Jsou-li splnìny všechny podmínky, jste pøipraveni zaèít se samotným tiskem.
Bylo-li vyvážení provedeno správnì, tisk by mìl probìhnout bez problémù.
Varování !
Povrch podložky
je stále žhavý !
Pokud vypadá tisk jako na obrázku nahoøe, gratulujeme, nastavení tiskárny je hotové!!
Pokud tisk selže, je to obvykle proto, že vzdálenost mezi tryskou a podložkou je pøíliš velká. Zkuste seøídit
koncový spínaè osy z a zmenšit vzdálenost mezi tryskou a tiskovou podložkou.
Chcete-li se dozvìdìt o softwaru více, pokraèujte kapitolou 7.
Dùležité: Pro prodloužení životnosti trysky, protáhnìte strunu odstraòovaèem prachu (malá
kulatá houbièka). Struna zachytává pomìrnì velké množství prachu, kvùli statickému náboji,
nebo neèistoty z výroby. To vše proniká do hrotu trysky a èásteènì zde ulpívá, což mùže
trysku ucpat. Když k tomu dojde, zahøátý hrot trysky je tøeba vyèistit. Postup tohoto kroku
je k dispozici na diskusním fóru na webu www.felixprinters.com .
Page
20
Poznámka: Pokud máte tiskárnu s dvìmi tiskovými hlavami, pokraèujte na kapitolu 7.
Poznámka: Majitelùm, kteøí si sestavili tiskárnu vlastnoruènì, dùraznì doporucujeme
provést kontrolu sestavení v dodatku 15.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7 Software
Tato kapitola detailnìji popisuje dodaný software. Úèelem je poskytnout vìtší pøehled toho, jak
nastavit tisk rùzných objektù.
7.1 Repetier-Host
Repetier-Host je volnì dostupný software, který je dodáván s našimi tiskárnami. Verze distribuovaná na
našem webu je optimalizovaná pro tiskárny FELIX.
Software má tyto základní funkce:
- Ovládání tiskárny. Pohyb os, nastavení teplot, zmìna nastavení.
- Pøíprava CAD (STL) souborù pro tisk. Tento proces se nazývá slicing.
Obojí bude popsáno v následujících podkapitolách.
7.1.1
Slicery
Slicery pøipravují soubory CAD (STL) pro tisk. V podstatì rozdìlí objekt na vrstvy a rozhodne, jakým
zpùsobem se budou tisknout jednotlivé vrstvy pøi vytváøení objektu.
V programu Repetier-Host jsou zabudovány tøi slicery, které lze použít:
CuraEngine (doporuèený)
Slic3r
SFACT
Pro každý slicer byly vytvoøeny optimalizované profily pro tiskárny FELIX, které jsou detailnìji popsány
níže.
Page
21
7.1.1.1 CuraEngine
V záložce slicer najdete CuraEngine a jeho nastavení. Screenshot níže ukazuje, jak vypadá a jaké obsahuje
možnosti nastavení.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Nastavení tisku - Print configuration
V závislosti na zvoleném typu tiskárny mùžete zvolit mezi dvìmi nastaveními tisku.
- 0_FELIX3_0 Single_Head_Mode
Umožòuje tisk jednou tiskovou hlavou. Vše je tištìno jednou tiskovou hlavou.
- 0_FELIX3_0 Dual_Head_Mode
Umožòuje tisk dvìmi tiskovými hlavami. Pomocí tiskové hlavy 1 tiskne objekt a pomocí tiskové hlavy 2
tiskne pøípadné podpùrné konstrukce. Poskytuje také možnost pøiøadit tiskovou hlavu druhému objektu.
Zpùsob pøilnutí - Adhesion Type:
Standardnì je neaktivní, ale ve speciálních pøípadech, kdy je objekt velmi malý nebo má velmi malý kontakt s
podložkou se doporuèuje zvolit brim (okraj) nebo ve velmi zvláštních pøípadech raft (podložku) pro dosažení
lepšího pøilnutí.
Page
22
Kvalita:
Kvalita zde vlastnì znamená výšku každé tištìné vrstvy. Èím menší je výška vrstvy, tím detailnìjší bude
tištìný objekt.
Pro pøiblížení, výška vrstvy 100 mikronù odpovídá tloušce lidského vlasu. Doporuèujeme použít kvalitu
150 èi 200 mikronù, což je dobrý kompromis mezi kvalitou a dobou tisku.
Nejvyšší kvalita (50 mikronù) je experimentální a mùže vyžadovat drobná vylepšení pro složitìjší objekty.
Typ podpory - Support type:
Podpùrné konstrukce jsou podpory objektu tam, kde je to nutné. Pøi tisku každé nové vrstvy
musí materiál na nìèem spoèinout, aby nedošlo ke zhroucení. Podpùrné konstrukce jsou
nìkdy nutné, aby toto zajistily.
Existují dvì možnosti:
- Touching bed:
Je vytváøen pouze takový materiál, který se pøímo dotýká vyhøívané podložky.
- Everywhere:
V tomto pøípadì je pomocný materiál vytváøen i uvnitø objektu.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Jednoduchá ukázka rùzných typù pomocného materiálu.
0
X_1_No support,
Nevytváøí žádné
podpùrné konstrukce.
Model je tištìn tak, jak
byl vymodelován.
X_2_Exterior support
Vytvoøí podpùrné
konstrukce pouze
vnì objektu.
X_3_Full support
Vytvoøí podpùrné
konstrukce i uvnitø
objektu.
- Tištìná èást
- Podpùrný materiál
- Vyhøívaná podložka
Rychlost tisku - Speed slider
Nastaví rychlost tisku. Zvyšování rychlosti tisku zapøíèiòuje menší kvalitu tisku.
Hustota výplnì - Infill Density:
Objekty jsou naplnìny urèitou mírou výplnì, která se pohybuje na stupnici od Empty po Fully Filled.
Více než 70ti procentní výplò a menší než 20ti procentní výplò se nedoporuèuje.
Možnost chlazení - Enable cooling:
Èerstvì vytisknutá struna je aktivnì ochlazena, aby bylo zaruèeno uchování detailù. Užiteèné pøedevším
pro èlìnìné objekty.
Nastavení struny - Filament settings:
Zvolte pro každou tiskovou hlavu typ struny aktuálnì zavedené do tiskové hlavy.
Page
23
Nastavení zvoleného profilu lze jednoduše zmìnit a pokud Vám stále nevyhovuje, kliknìte na tlaèítko
configuration.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7.1.1.2 SLIC3R
Slic3r je alternativa k doporuèenému sliceru CuraEngine.
Tisk a nastavení tiskárny:
S tímto nastavením lze tisknout ve dvou módech
1. Tisk jednou tiskovou hlavou
2. Tisk dvìmi tiskovými hlavami
1. Tisk jednou tiskovou
:
hlavou
Pro aktivaci tohoto módu nastavte tiskárnu takto:
Print settings: zvolte jednu z kvalit tisku, která konèí èíslem 1.
Napøíklad 1_1_ Normal Quality (200 mikronù). Toto aktivuje tisk jednou tiskovou hlavou.
Printer settings: Zvolte FELIX 3.0 Single
2. Tisk dvìmi tiskovými hlavami
Print settings: zvolte jednu z kvalit tisku, která konèí èíslem 2.
Napøíklad 1_2_ Normal Quality (200 mikronù). Toto aktivuje tisk dvìmi tiskovými hlavami.
Printer settings: Zvolte FELIX 3.0 Duo
Page
24
Podpùrný materiál bude tištìn druhou tiskovou hlavou.
Nastavení struny:
Tisková hlava 1: zvolte typ struny
Tisková hlava 2: zvolte typ struny, toto bude ignorováno, pokud máte tisk a nastavení tiskárny
nakonfigurován pro tisk jednou tiskovou hlavou.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Manuální nastavení Slic3r
Aktivace umožòuje pro daný model použít jiná nastavení tisku, než jsou nastavení tisku v profilech.
Struèný popis možností:
Copy Print Settings to Override. Zkopíruje hodnotu zvoleného nastavení tisku do polí aktuálního
okna.
.
Enable support umožòuje generování pomocného materiálu, pokud je potøeba.
Enable cooling umožòuje chlazení objektu bìhem tisku. To standardnì vylepšuje kvalitu tisku,
pøedevším u více èlenìných objektù.
Layer height udává výšku každé tištìné vrstvy.
Infill density udává podíl výplnì objektu. 0 znamená dutý objekt. 100% znamená zcela vyplnìný.
Infill pattern udává vzorek výplnì.
Solid infill pattern udává vzorek výplnì pro spodní a vrchní stranu objektu.
7.1.1.3
SFACT
Jde o starší slicer používaný ve starších verzích programu Repetier-Host. Umožòuje generovat g-code
pouze pro tisk jednou tiskovou hlavou. Je pomalejší, ale velmi spolehlivý. POZOR: tento slicer však neukládá
do g-code nastavení teplot pro použitý materiál, proto je nutné pøed zaèátkem tisku nastavit teploty manuálnì.
Existuje široký výbìr profilù pro slicing. Pro první test doporuèujeme zvolit
2_1_Normal_Quality profil.
Struèný popis profilù pro slicing:
Profile 1_1 to 3_4: jsou profily pro bìžný tisk.
Profile 4_1 to 4_5: jsou profily optimalizované pro výrobu našich dílù. Tyto profily se používají pro tisk
tištìných èástí tiskárny. Když je vydán upgrade pro tiskárnu, doporuèujeme použít tyto profily pro slicing
nových dílù.
Profile 5_1 to 5_2: se používají ve pro zvláštní pøípady
Profile 6_1 a další: se používají pro testovací úèely.
Page
25
Struktura profilù 1 až 4 je uspoøádána takto:
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
X_1_No support,
Nevytváøí žádné
podpùrné konstrukce.
Model je tištìn tak, jak
byl vymodelován.
-
X_2_Exterior support
Vytvoøí podpùrné
konstrukce pouze
vnì objektu.
X_3_Full support
Vytvoøí podpùrné
konstrukce i uvnitø
objektu.
X_4_Full support + raft
Vytvoøí podpùrné
konstrukce vnì i uvnitø
objektu + podložku
k zajištìní dobrého
kontaktu s vyhøívanou
podložkou
Tištìná èást
Pomocný materiál
Vložka
Vyhøívaná podložka
Tyto profily se snadno upravují nebo pozmìòují pro Vaše další použití a vylepšení. Staèí, když stisknete tlaèítko
configure.
Page
26
Zobrazí velmi podrobné možnosti nastavení, které lze pozmìnit. Každá možnost nastavení je dobøe popsaná.
Pokud chcete vìdìt více, kliknìte na otazník, jak je ukázáno na obrázku.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7.1.2
7.1.2.1
Tisk dvìmi tiskovými hlavami
Kalibrace
Tato kapitola popisuje jak kalibrovat tiskárnu s dvìmi tiskovými hlavami a popisuje další kroky pro použití tisku
dvìmi tiskovými hlavami.
Kalibrace je nutná pouze pøi zakoupení soupravy pro vlastnorucní sestavení. U sestavených
tiskáren je kalibrace provedena pøi výrobì. Pouze pøi výmìnì trysky doporucujeme provést
rekalibraci.
Následující kroky pøedpokládají, že je nainstalován Repetier-Host, trysky jsou správnì kalibrovány tak, aby byly
na stejné úrovni ,a že bylo dokonèeno sestavení DIY soupravy.
1.
Ujistìte se, že je nahrán nejnovìjší firmware. V pøípadì potøeby lze stáhnout zde:
www.FELIXprinters.com/downloads
2.
Pøíprava rozhraní programu Repetier-Host pro tisk dvìmi tiskovými hlavami.
Vytisknìte test_thinwall_v3.gcode tiskovou hlavou 1.
a. Jdìte na rozhraní programu a zvolte tiskovou hlavu 1. Zahøejte trysku a vyhøívanou podložku.
b. Výsledek testu musí mít hladké rovné stìny. Možné problémy:
- Stìna není rovná. Zkontrolujte, zda je tryska dobøe pøipevnìná. Zkontrolujte, zda je øemenice
øádnì pøipevnìná k motoru.
- Souèást má trhliny. Ujistìte se, že rameno tiskové hlavy pùsobí na strunu dostateènou silou.
Pøi manuálním vysunutí by mìlo být obtížné zadržet strunu rukou.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
3.
27
Zvolte tiskárnu
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
4.
a.
Zkontrolujte které ètverce se nejlépe hodí pro smìry x a y, všimnìte si kalibraèních hodnot.
b.
Vyplòte hodnoty podle obrázku níže:
Implicitní hodnoty jsou nastaveny na -1219 pro offset x a na 0 pro offset y. Pro pøípad nahoøe by
mìly hodnoty být -1219 + -15 = -1234 pro x a 0 - 8 = -8 pro y.
Page
28
5.
Opakujte akci s tiskovou hlavou 2.
a. Zvolte tiskovou hlavu èíslo 2. Zahøejte ji stejnì jako tiskovou hlavu 1 a vytisknìte zkušební díl.
Pokud obì tiskové hlavy tisknou správnì každá zvl᚝, je èas nastavit vzdálenost mezi nimi.
Vytisknìte soubor calibration_dual_extruder_v4.gcode jak je ukázáno níže. V tomto tisku jsou tištìny
2 vrstvy ètvercù. První vrstva je tištìna tiskovou hlavou 1, druhá je tištìna tiskovou hlavou 2.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
8.
29
7.
Stisknutím tlaèítka OK uložíte nové kalibraèní hodnoty. Vytisknìte znovu zkušební díl, abyste ovìøili,
že nové hodnoty kalibrace mají žádoucí úèinek. Dva ètverce umístìné na pozici 4,4 (zvýraznìné modøe)
by mìly být dokonale zarovnané jeden na druhém.
Nejsou-li dokonale zarovnané, opakujte proces a pøidejte novì získané kalibraèní hodnoty k hodnotám
získaným v pøedchozím kroku.
Probìhne-li test úspìšnì, zdárnì jste dokonèili kalibraci a mùžete úspìšnì tisknout s Vaší tiskárnou s
dvìmi tiskovými hlavami.
Na naší webové stránce jsou k dispozice pøedslicované soubory pro tisk dvìmi tiskovými hlavami, pomocí
kterých lze vytisknout nìkteré èásti pøíslušenství tiskárny.
htt p://shop.felixprinters.com/downloads/print_files/accessoires/F3_0/print_assy_felix_F3_0_dual_extrud
er_accessory_V6.gcode
Page
6.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7.1.2.2 Použití druhé tiskové hlavy pro podpùrné konstrukce
Pro ukázku použijeme tento objekt, který mùže být úspìšnì vytištìn pouze s podpùrnými konstrukcemi.
Repetier-Host obsahuje dvì možnosti tisku dvìmi tiskovými hlavami. Obì jsou popsány níže.
Jdìte na záložku slicer tab a zvolte následující:
Slicer 1: CuraEngine
Print configuration:
1_FELIX_3_0 Dual_Head_Mode
Adhesion Type: ...
Quality: ...
Support type: Everywhere
Extrude r 1: Typ vložené struny
Extruder 2: Typ vložené struny
Stisknìte slice, toto by mìl být výsledek.
Bíle vybarvená èást je podpùrný materiál a modrá èást je vlastní objekt.
Vedle objektu vidíte ètvercový blok, který je urèen k èištìní trysky pøi pøepínání struny.
Slicer 2: SLIC3R
Print Setting: x_ 2_ ... Quality (... mikronù)
Printer Settings: Felix 3.0 DUO
Extruder 1: Typ vložené struny
Extruder 2: Typ vložené struny
Vypnìte manuální nastavení (override) pro Slic3r, pokud nechcete mìnit konkrétní parametry.
Page
30
Stisknìte slice
Bíle vybarvená èást je podpùrný materiál a modrá èást je vlastní objekt. Stìna z
modrého materiálu je urèena pro otírání trysky neaktivní tiskové hlavy bìhem tisku.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7.1.2.3 Pøiøazení tiskové hlavy objektu
Tento krátký návod ukazuje jak vytisknout dva objekty bìhem jednoho tisku rùznými tiskovými hlavami.
V podstatì potøebujete dva STL soubory, které byly vytvoøeny v jednom systému s urèitými potøebnými
proporcemi mezi sebou.
Pro pøíklad budou vytvoøeny dvì jednoduché souèásti, viz obrázek dole.
V programu Repetier-Host otevøete oba soubory
Toto by se mìlo nyní objevit
To vypadá takto:
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
31
Zvolte demo_pt2 a pøetáhnìte jej do object group 2
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Zvolte, která tisková hlava bude tisknou který objekt.
Proveïte slicing objektu jednou z následujících možností:
Možnost 1: CuraEngine
Jdìte na záložku slicer tab a zvolte pøinejmenším následující:
Print Configuration: 1_FELIX_3_0_Dual_Head_Mode
Stisknìte tlaèítko Slice. Výsledek by mìl vypadat zhruba takto:
Page
32
Kvádr nalevo je urèen pro oèištìní trysky pøi pøepínání mezi tiskovými hlavami.
Možnost 2: Slic3r
Vyberte slicer slic3r a zvolte jedno z následujících:
Print settings: x_ 2_x_Quality(x mikronù)
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Printer Settings: Felix 3.0 Duo
Odškrtnìte kolonku pro manuální nastavení (override). Poté stisknìte slice. Výsledek by mìl vypadat takto:
Page
33
Po dokonèení slicingu stisknìte tlaèítko pro tisk.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7.2 Kisslicer
Kisslicer je samostatný program pro vytváøení gcode. Jde o velmi rychlý a velmi pøesný slicer.
Program je ke stažení na našem webu v sekci download. Balíèek obsahuje optimalizované slicingové profily
pro tiskárny FELIX.
Pro tisk jednou tiskovou hlavou je zdarma, pro získání plné verze, která umožòuje tisk
dvìmi tiskovými hlavami je tøeba získat licenci na www.kisslicer.com
Software umí vytváøet gcode pro tisk jednou i dvìmi tiskovými hlavami. Program umí vytvoøit pomocný materiál
pomocí druhé tiskové hlavy. To mùže být výhodou, protože program umí tisknout pomocný materiál z jiného
druhu materiálu a také ze stejného materiálu za odlišné teploty.
Následující kroky Vás provedou programem.
7.2.1
Tisk jednou tiskovou hlavou
1.
Spuste kisslicer.exe a soubor STL
2.
Konfigurujte nastavení pro slicing.
Zvolte kvalitu:
Zvolte typ podpory:
Zvolte mód tisku (jednou nebo dvìmi tiskovými hlavami)
Page
34
Zvolte materiál, který budou jednotlivé tiskové
: hlavy tisknout.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Stisknìte Slice
Zkontrolujte :výsledky:
Pro náhled g-codu
stisknìte zde.
Odhadovaná doba tisku
Page
35
Zde lze scrollovat na
jednotlivé vrstvy g-codu
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Jste-li spokojeni, stisknìte Save.
Nahrajte právì uložený gcode do programu Repetier-Host pro tisk na Vaší tiskárnì FELIX.
7.2.2
Provedení tisku dvìmi tiskovými hlavami
Tyto kroky ukazují, jak provést tisk dvìmi tiskovými hlavami pomocí Kisslicer. Ukážeme si to na dvou
pøíkladech.
- Použití druhé tiskové hlavy pro tisk pomocného materiálu.
- Použití druhé tiskové hlavy pro tisk zvoleného objektu.
7.2.2.1 Pomocný materiál s druhou tiskovou hlavou
Nahrajte soubor STL, který vyžaduje pomocný materiál pro úspìšný tisk
Zvolte kvalitu, doporuèujeme zaèít se støední kvalitou.
Support type: Normal –Dual extrusion
Printer: FELIX 3.0 –Dual Extruder
Page
36
Na záložce tiskárny jdìte na extruder material a zvolte materiály, které jsou zavedeny v tiskových
hlavách. Dále si povšimnìte nastavení èásti extruder mapping area. Zde mùžete zvolit, které druhy
struktury budou tisknout jednotlivé tiskové hlavy. V tomto pøíkladu použijeme pùvodní nastavení.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Stisknìte slice a po slicingu zaškrtnìte Models+Path a posuòte % posuvník na 0%. Výsledek vypadá takto:
Bílé linie jsou pomocný materiál a ostatní barvy jsou vlastní objekt. Vedle objektu je hlavní pilíø. Ten
funguje jako èistící blok pøi pøepínání z jedné tiskové hlavy na druhou.
Page
37
Pro vytištìní vygenerovaného g-kódu stisknìte Save. Poté jej otevøete v programu Repetier-Host nebo
jej nahrajte na MicroSD kartu pro pøímý tisk z Vaší tiskárny.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
7.2.2.2 Použití druhé tiskové hlavy pro tisk odlišného objektu nebo èásti objektu
Tento krátký návod ukazuje jak vytisknout dva objekty bìhem jednoho tisku rùznými tiskovými hlavami.
V podstatì potøebujete dva STL soubory, které byly vytvoøeny v jednom systému s urèitými potøebnými
proporcemi mezi sebou.
Pro pøíklad budou vytvoøeny dvì jednoduché souèásti, viz obrázek dole.
Stisknìte tlaèítko otevøít
Pøedpokládá se, že jste nakonfigurovali slicing stejnì jako v minulé sekci tisku dvìmi
tiskovými hlavami.
Najednou vyberte dva soubory
.
STL. V tomto pøípadì jsou použity ukázkové souèásti.
Page
38
Kliknìte na model v pravé tabulce a objeví se malé okno. Zde mùžete pøiøadit tiskovou hlavu pro tisk
každé èásti.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Zavøete okno a výsledek bude vypadat takto:
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
Pro vytištìní vygenerovaného g-kódu stisknìte Save. Poté jej otevøete v programu Repetier-Host nebo
jej nahrajte na MicroSD kartu pro pøímý tisk z Vaší tiskárny.
39
Stisknìte Slice, všimnìte si èervenì zvýraznìných èástí, které ukazují, co bude každá tisková hlava tisknout.
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
8 Ovládání tiskárny doplòkovým displejem
Tímto displejem mùže být tiskárna plnì ovládána. Níže je zobrazena struktura menu. Dále popíšeme každý blok
a pøedstavíme nìkolik pracovních postupù pro vìtšinu použitých funkcí.
Page
40
V menu se objeví u každého øádku kurzor. Na další øádku se dostanete otoèením otoèného tlaèítka.
Dostanete-li se na požadovaný øádek, mùžete otoèné tlaèítko stisknout .
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
8.1 Postup pøed zapoèetím tisku.
Tato kapitola ukazuje, jak zaèít tisk pomocí øídícího rozhraní. Než zapoènete s tiskem je nezbytné, aby byla
microSD karta vložena do zdíøky pro SD kartu na základové desce tiskárny. Na této kartì musí také být alespoò
jeden øádnì slicovaný soubor gcode. Pro vytvoøení souboru gcode prosím postupujte podle kapitoly 5. Další
kroky v podstatì popisují nastavení teplot a zavedení souboru na tisk.
Tiskárna s jednou tiskovou hlavou:
Quick settings -> Preheat PLA -> krok zpìt -> Print File (vyèkejte dokud nejsou dosaženy požadované teploty) ->
volba souboru pro tisk.
Tiskárna s dvìmi tiskovými hlavami:
To je o nìco komplikovanìjší, protože mùžete chtít tisknout pomocí jen jedné z tiskových hlav. Zde jsou tedy
možnosti:
Tisk jednou z tiskových hlav
Quick settings -> Preheat PLA -> krok zpìt -> Extruder -> [ ]Select Extr. 0 nebo 1 -> 2 kroky zpìt -> Print File ->
volba souboru pro tisk.
Tisk dvìmi tiskovými hlavami
Quick settings -> Preheat PLA -> krok zpìt -> Print File (vyèkejte dokud nejsou dosaženy požadované teploty) ->
volba souboru pro tisk.
8.2 Postup pro zastavení nebo pøerušení tisku
Tisk lze pøerušit nebo zastavit. To mùže nastat napøíklad je-li tøeba vymìnit strunu, nebo je-li tøeba zrušit
probíhající tisk kvùli chybì.
Pøerušení tisku:
Main menu -> SD Card -> Pause print
Zastavení tisku:
Main menu -> SD Card -> Stop print
8.3 Výmìna struny
Tento krok popisuje, jak vymìnit strunu za pøedpokladu, že teplota trysky pøesahuje 165°C. Jinak nejsou motory
tiskové hlavy schopny chodu. Toto je bezpeèné nastavení.
Pokud teplota nepøesahuje 165°C, nastavte nejprve teplotu takto:
Main menu -> Extruder -> [ ]Select Extr. 0 nebo 1 -> ve stejném menu zvolte Temp. 0 nebo 1 a otáèejte
koleèkem, dokud není dosažena požadovaná teplota -> jdìte zpátky do hlavního menu a vyèkejte dokud
teplota nedosáhne cílové hodnoty
Page
Tisk dvìmi tiskovými hlavami:
1. Zvolte požadovanou tiskovou hlavu:
Main Menu -> Extruder -> [ ]Select Extr. 0 nebo 1
2. Ve stejném menu proveïte:
Extr. Position -> otoète koleèkem ve smìru hodinových ruèièek pro vtažení a proti smìru hodinových
ruèièek pro vytažení struny.
41
Tisk jednou tiskovou hlavou:
Main menu -> Extruder -> Extr. Position -> otoète koleèkem ve smìru hodinových ruèièek pro vtažení a
proti smìru hodinových ruèièek pro vytažení struny.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
8.4 Popis Menu
Tento oddíl podrobnìji popisuje existující menu
Top Menu
Po otoèení koleèkem se Vám nabídne nìkolik ukazatelù.
Øádek 1, udává teploty trysek v tomto formátu
T (okamžitá)/(požadovaná)
Øádek 2, udává teplotu vyhøívané podložky
Øádek 3, Feed: ...%, pøedefinování rychlosti tisku; Zmìnou hodnoty feed lze pøedefinovat rychlost tisku,
pro rychlejší dokonèení tisku, za ceny jeho horší kvality.
Flow ...%: upravuje množství struny v tiskové hlavì oproti vypoèítaným hodnotám.
Øádek 4, Informace o stavu.
Main menu
Page
42
Quick Settings: Spojení s podmenu s èasto používanými možnostmi
Print File: Je-li vložena SD karta, mùžete z ní tisknout. Ujistìte se, že teploty trysek a podložky pøedem dosahují
požadované hodnoty.
Position: Mìní polohu os.
Extruder: Pohybuje a ovládá tiskovou hlavu.
Fan speed: Mìní rychlost vìtráku chladícího hroty trysek
SD Card: Je-li vložena SD karta, mùžete z ní soubor vytisknout nebo smazat.
Debugging: Zde lze mìnit možnosti odstraòování chyb. Pouze pro zkušené uživatele.
Configuration: Mìní konfiguraci tiskárny. Používejte pouze, víte-li jistì, co dìláte. Zmìna konfigurace
,
mùže
vážnì poškodit tiskárnu.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
9 Pøíslušenství tiskárny
Pro zvýšení uživatelského pohodlí, poskytujeme k tiskárnì nìkolik doplòkù. Tyto doplòky v podstatì umožòují
správné navádìní struny.
Základní souèástky jsou obsaženy v soupravì, nicménì plastové èásti musí být vytištìny. (Pouze pro DYI soupravy)
Doplòky k tiskárnì lze stáhnout a vytisknout zde:
http://shop.felixprinters.com/downloads/index.php?path=print_files%2Faccessoires%2FF3_0/
9.1 Mechanismus na èištìní struny.
Vsuòte bílé kotouèe na èištìní struny do èerné souèástky, kterou zacvaknete do rámu.
Page
43
Vsuòte dovnitø teflonové trubièky.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
9.2 Mechanismus na odvíjení struny (vertikální)
Funkcí odvíjecího mechanismu, je zajištìní plynulého odrolování struny z cívky a zabránìní vzniku smyèek
bìhem tisku. Kroky pro instalaci mechanismu:
:
Pøipevnìte zacvaknutelné èásti:
Page
44
Další držáky jednoduše vytisknìte a pøipevnìte stejnì jako na obrázku níže. Èásti jsou ke stažení zde:
http://shop.felixprinters.com/downloads/index.php?path=print_files%2Faccessoires%2FF3_0%2F&dow
nload=filament_arm_v5.gcode
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
9.3 Mechanismus na odvíjení struny (horizontální)
Funkcí odvíjecího mechanismu, je zajištìní plynulého odrolování struny z cívky a zabránìní vzniku smyèek
bìhem tisku. Kroky pro instalaci mechanismu.
:
1.
Vtisknìte velké ložisko (pro tiskárnu s dvìmi tiskovými hlavami potøebujete dvì) do vytištìné souèástky.
K tomu mùžete potøebovat kombinaèní kleštì.
Odlomte tenkou obrubu z èásti dole. (Obruba sloužila pro lepší pøilnutí k vyhøívané podložce).
Spojení jednotlivých èástí odvíjecího mechanismu.
3.
Nasaïte èásti na rám. Pozorujte, jak se struna odvíjí, než vnikne do prachového èistièe.
Page
45
2.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
10 FAQ - Èasto kladené otázky
Ot: Jaká je doporucená teplota trysky?
Od: Pro malé detailní díly v PLA doporuèujeme tisknout za co nejnižší teploty od 180 do 190°C, ale pro tisk
našich výrobkù používáme co nejvyšší teplotu (195-200°C), protože se tak zvyšuje pevnost souèástek.
Optimální teplota závisí na použitém typu struny. Pøi použití PLA držte teplotu trysky mezi 180 až 205°C, a
teplotu vyhøívané podložky mezi 30 až 60°C. Pøi použití ABS by se tyto teploty mìly pohybovat nìkde v rozmezí
mezi 210 až 250°C u trysky a mezi 7O až 100°C u vyhøívané podložky. Teploty vyhøívané podložky mohou být
mnohem nižší pøi použití malíøské pásky. Snažte se používat pouze struny z PLA nebo ABS. Chcete-li použít
nìjaký jiný druh materiálu, poraïte se nejdøív s odborníky firmy FELIX.
Poznámka: Každý dodavatel poskytuje PLA s ponìkud odlišnými vlastnostmi, dokonce i rùzné
barvy mohou mít vliv na vlastnosti. Pro nalezení optimální teploty pro optimální tisk, zaènìte s
nízkou teplotou. Tu pomalu zvyšujte. Pokud je teplota pøíliš vysoká, mùžete slyšet praskání a syèení
vycházející z trysky. Pokud je teplota pøíliš nízká, mùže být motor tiskové hlavy potíže s tiskem.
Pøi tisku vysokou rychlostí by mìla být teplota struny o nìco vyšší.
Ot: Jakým zpùsobem doporucujete provést výmìnu struny?
Od: Výmìnu struny lze provést následujícími zpùsoby
1. Vtažení/Výmìna. Toto je nejbezpeènìjší zpùsob výmìny struny.
- Vtáhnìte zpìt 100 mm stávající struny vysokou rychlostí, 1000mm/min. Vysoká rychlost zamezí vzniku
dlouhého vlákna, které by mohlo ucpat trysku.
- Nyní vytlaèujte najednou 50 mm nové struny nízkou rychlostí 200 mm/min, dokud struna nevyjde ven
z trysky.
2. Prùchodka. V této metodì je struna odøíznuta tìsnì u tiskové hlavy.
- Odøíznìte strunu co nejrovnìji. Nová struna ji zatlaèí dolù. Pøi tom hrozí, že se nové strunì nepovede
vytlaèit zbytek staré struny, což mùže vést k ucpání trysky.
.
- Vtlaète dostateènì dlouhý kus struny nízkou rychlostí 200 mm/min. Pokud byla struna odøíznuta tìsnì
u ústí prùtlaèníku, 50 mm by mìlo staèit na to, aby struna prošla do trysky.
- Znovu vytlaète 50 mm této struny pro vyražení zbytku staré struny.
Page
46
Ot: Jak prodloužit životnost trysky?
Od: Tryska je robustní a jenom zøídka se stává, že se zasekne nebo selže. Ale pøi pravidelném každodenním
tisku je její životnost asi 2 až 3 mìsíce. Dùvodem toho je to, že se tryska používáním zanese neèistotami.
Zpùsoby jak tomu pøedcházet.
- Ujistìte se, že struna vstupující do trysky je oèištìna od prachu. Toho dosáhnete, necháte-li ji projít kusem
houbièky pøedtím, než vstoupí do trysky. Budete pøekvapeni jaké množství prachu ulpí na strunì bìhem
pìtihodinového tisku. Všechen tento prach pronikne do trysky a vytvoøí vrstvu neèistoty, která brání
pøenosu tepla na strunu. Pøíslušenství na èištìní struny je volnì k dispozici, postup pro získání najdete
v kapitole 9.
- Netisknìte pøi pøíliš vysokých teplotách. Ty zpùsobují rozklad struny a zneèištìní vnitøku trysky.
- Nenechávejte trysku zahøátou pøíliš dlouhou dobu. Také to zpùsobuje rozklad struny a následnì zanechává
vrstvu neèistot, které ucpávají trysku.
- Používejte pouze kvalitní struny.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Page
47
11 Detailní popis slicerù
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
12 Údržba/Tipy pro optimální chod
Tiskárna FELIX je výrobek, který se snadno udržuje a èistí. Pro zajištìní co nejoptimálnìjšího chodu Vaší
tiskárny FELIX a kvalitní tisk, je pravidelná údržba velmi dùležitá.
12.1 Obecné tipy pro optimální chod
-
-
Ujistìte se, že struna vstupuje do trysky maximálnì oèištìná od prachu. Toho dosáhnete, necháte-li ji
projít kouskem houbièky pøedtím, než vstoupí do trysky. Budete pøekvapeni jaké množství prachu
ulpí na strunì bìhem pìtihodinového tisku. Všechen tento prach pronikne do trysky a vytvoøí vrstvu
neèistoty, která brání pøenosu tepla na strunu. Pøíslušenství na èištìní struny je volnì k dispozici,
postup pro získání najdete v kapitole 9.
Netisknìte pøi pøíliš vysokých teplotách. Ty zpùsobují rozklad struny a zneèištìní vnitøku trysky.
Nenechávejte trysku zahøátou pøíliš dlouhou dobu. Také to zpùsobuje rozklad struny a následnì
zanechává vrstvu neèistot, které ucpávají trysku.
Používejte pouze kvalitní struny.
12.2 Èištìní
-
Pro zajištìní dobré pøilnavost k podložce bìhem tisku doporuèujeme èistit vyhøívanou podložku lihem,
èi acetonem. Toto doporuèujeme provést pøed každým tiskem. Obzvl᚝ pak pøed tiskem vìtších
modelù.
-
Chraòte základovou desku pøed jakoukoli kapalinou. Ta mùže trvale poškodit elektroniku.
Otírejte tiskárnu od prachu vlhkým hadøíkem.
-
12.3 Bìžná údržba
Doporuèujeme každé 3 mìsíce promazat høídel a navádìcí konstrukci mazadlem.
Ozubený øemen se mùže po nìjakém èase ponìkud uvolnit. V tom pøípadì utáhnìte šroub v èásti
pro napínání øemenu dokud není opìt øádnì napnutý. Pro návod, jak postupovat pøi utažení øemenu
se podívejte na toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=dpS6nWn5rE8
Page
48
-
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
13 Øešení problémù
Tato kapitola pomáhá øešit bìžné problémy s tiskárnou. Každé téma je popsáno v tabulce. Postupujte odshora
dolù pro nalezení nejvhodnìjšího øešení.
PROBLÉM: Pøerušení tisku po vytištìní vrstev x/ Vynechání vrstev/
Nedostatecná pevnost dílù/ Ucpaná tryska
Možná pøícina
1. Je teplota správnì nastavená?
Možné øešení
Doporuèené teploty trysky jsou:
PLA: 180 - 200°C
ABS: 210 - 240°C
Pøíliš vysoká teplota tisku zpùsobuje dvì vìci. Struna v hrotu trysky
je pøíliš øídká. Pøi rychlém vytlaèování mùže roztavená struna stoupat
zpìt do válce a zpùsobit ucpání, protože zde vychladne a ztuhne.
Teplota vrchní èásti trysky, která by mìla být co nejchladnìjší, se kriticky
zvýší a struna se zaène tavit a opìtovnì tuhnout v èásti trysky, kde to
není žádoucí.
5. Jsou všechny šrouby spojující
tisk. hlavu dostateènì utažené?
6. Je pøítlak ramene tiskové hlavy
v poøádku?
7. Je rameno tiskové hlavy v
dobrém stavu?
8. Neèistoty uvnitø tiskové hlavy.
9. Jednotlivé èásti trysky nejsou
dostateènì tìsnì u sebe.
10. Výrobní chyba trysky
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Pøítlak tiskové hlavy musí být schopno vytváøet dostateèný tlak na strunu.
Oteète šroubem na tiskové hlavì proti smìru hodinových ruèièek
pro zvýšení pøítlaku.
Otoète šroubem opaènì pro snížení tlaku. Pùsobí-li na rameno tiskové hlavy
pøíliš velký tlak, struna bude pøíliš zmáèknuta a zpùsobí pøíliš velké tøení
uvnitø trysky, což mùže vést k jejímu zaseknutí.
Zkontrolujte, není-li rameno pøerušené èi nalomené. Pokud ano, je nutné
jej vymìnit.
Struna pøitahuje velké množství prachu, který, není-li odstranìn, musí
všechen projít úzkou tryskou. To èasem uvnitø trysky vytvoøí vrstvu neèistoty,
která funguje jako tepelná izolace bránící øádnému tavení struny.
Zkuste vyèistit ústí trysky drátkem o prùmìru 0.3mm èi vrtáèkem
o prùmìru 0.35mm. Tryska však musí být bìhem èištìní zahøátá.
Pokud to nepomáhá, je zanesena tisková hlava. Odmontujte tiskovou
hlavu (nikoliv jen trysku) a horní èást hlavy vyèistìte vrtákem 1,8-2,0 mm.
Øiïte se prosím instrukcemi, které naleznete na
adrese: http://shop.FELIXprinters.com/downloads
Struna mùže protékat mezi jednotlivými souèástmi.
Mùže se stát, že kvùli odchylce pøi výrobì nemají èásti trysky pøesné rozmìry,
nejsou øádnì smontovány, nebo nemají stejné otvory. Nejvíc problému bývá
49
3. Je okolní teplota v poøádku?
4. Je kvalita struny v mezích
tolerance?
Page
2. Funguje vìtrák chladící
vstupující strunu do trysky?
Pøíliš nízká teplota tisku mùže vytváøet nepøimìøený nápor na motor
tiskové hlavy, který tlaèí strunu do trysky. To mùže mít za následek cvakavý
zvuk vycházející z motoru, který nemá dostateèný výkon. (To však nemùže
nijak poškodit motor ani elektroniku).
Vìtrák chladící strunu má být stále v chodu. Uvolní-li se kontakt, vìtrák
mùže vynechávat v urèitých fázích svého pohybu. To mùže zapøíèinit, že
vstupující stuna zmìkne a ucpe tiskovou hlavu.
Teplota okolního prostøedí musí být mezi 15 až 30°C.
Zkontrolujte, zda je prùmìr struny mezi 1.6 až 1.8 mm. Obèas nemá struna
požadovanou konzistenci. Abyste zjistili, je-li to pøíèina problému, zkuste
použít jinou strunu.
Ujistìte se, že jsou všechny šrouby dostateènì utažené.
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
s èástí zvanou izolace tiskové hlavy. Zkuste ji pøevrtat vrtákem 2 mm.
PROBLÉM: Objekty nepøilnou k vyhøívané podložce:
Možná pøícina
Možné øešení
1. Je podložka èistá?
Pro dobré pøilnutí objektù musí být deska doèista zbavená špíny,
prachu a mastnoty. Doporuèenými èistícími prostøedky jsou líh
èi aceton.
Pro ještì lepší pøilnutí objektù k podložce doporuèujeme
vytvoøit roztok Acetonu s rozpuštìným kouskem ABS struny.
Ve 100ml Acetonu rozpuste cca 10cm ABS struny (a to i v
pøípadì tisku PLA materiálem) a tímto roztokem natøete podložku.
2.
3.
4.
5.
6.
Nìkteøí uživatelé dosáhli dobré adheze použitím spreje na vlasy
na vyhøívanou podložku.
Funguje vyhøívaná podložka? Doporuèená teplota podložky pro PLA je 45-55°C
Je podložka vyrovnaná?
Vzdálenost mezi tryskou a vyhøívanou podložkou musí být všude
stejná.
Je vzdálenost mezi tiskovou Ujistìte se, že hrot trysky je dostateènì blízko podložky pro tisk
hlavou a podložkou správná? první vrstvy. Podle toho upravte mechanismus pro jemné seøízení.
Není rychlost tisku první
Zkuste snížit rychlost tisku první vrstvy. Napøíklad upravením
vrstvy pøíliš vysoká?
parametru feedrate v programu Repetier-Host nebo na doplòkovém
displeji.
Je podložka vodorovná?
Není-li není deska vodorovná kvùli sestavení, poškození nebo z výroby,
není možné dosáhnout stejné vzdálenosti mezi tryskou a deskou na
celém povrchu. Pokud je to tak, zkuste desku vyrovnat ruènì.
Ujistìte se však, že nevyvíjíte sílu na ložiska osy y.
7. Tisk dvìmi tiskovými hlavami: U tiskáren s dvìmi tiskovými hlavami mùže dojít k tomu, že hroty
Jsou hroty obou trysek na
jednotlivých trysek nejsou vùèi sobì na stejné úrovni. To mùže
zpùsobit, že vystouplejší tryska mùže zasahovat do materiálu
stejné úrovni?
vytištìného druhou tryskou.
Page
50
PROBLÉM: Špatná kvalita tisku
Pøíznak
Zmìny nastavení slicingu
v programu Repetier-Host
nepùsobí.
Kruhové tvary nejsou pøesné.
Rozmìry neodpovídají.
Možné øešení
Ujistìte se, že jste zvolili/aktivovali správné nastavení slicingu.
Upøednostòovaný slicer je CURA engine èi KISSlicer, mùžete
však použít i Slic3R èi SFACT.
Zkontrolujte napnutí øemene.
Ujistìte se, že ložisko osy y je dostateènì upnuté k nosièi osy z a dále
se ujistìte, že 4 šrouby jsou opatøeny podložkami.
Jsou šrouby øemenice dotažené?
Díly s ostrými rohy jsou
Ujistìte se, že jsou všechny souèástky øádnì utažené, aby byla zajištìna
roztøesené/mají viditelné vlny.
pevnost konstrukce a mechanismù. Pokud nejsou nìkteré šrouby
dotaženy, mùže tiskárna pøíliš vibrovat, což zhoršuje kvalitu tisku.
Díly se po nìkolika vrstvách
Teplota struny je pøíliš vysoká.
prohýbají. To se týká hlavnì
Tisk neprobíhá správnì, ujistìte se, že je ústí trysky èisté
menších dílù s tenkými stìnami. a mechanismus tiskové hlavy funguje správnì.
Snižte rychlost tisku, aby díly stihly chladnout. Snižte teplotu podložky.
Kvality malých dílù je velmi
Snižte teplotu.
špatná.
Snižte rychlost.
Vytisknìte více dílù jedním tiskem, použijte plug-in pro
mnohonásobný tisk v programu SFACT/Skeinforge.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
PROBLÉM: Displej nezobrazuje správnì
Pøíznak
Možné øešení
Na displeji se nezobrazují žádné Ujistìte se, že konektor je øádnì pøipojen k ovládacímu panelu.
znaky.
Displej je podsvícený, ale žádné Kontrast displeje není správnì nastavený. Otoète potenciometrem
znaky se nezobrazují.
na základové desce tiskárny FELIX v souladu s manuálem pro sestavení.
Kontaktujte FELIXprinters pro získání náhradního LCD displeje.
Page
51
Zobrazují se nesmyslné znaky.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
14 Bezpeènost
Pro bezpecný chod tiskárny FELIX doporuèujeme vzít na vìdomí následující bezpecnostní doporucení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Page
52
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Udržujte tiskárnu FELIX mimo dosah dìtí do 14-ti let.
Pozor na jakékoli pohyblivé èásti pohybující se ve všech smìrech. U každé pohyblivé èásti hrozí
nebezpeèí pøiskøípnutí.
Pozor na všechny další nezakryté ostré èásti tiskárny.
Neodkládejte žádné pøedmìty, které nejsou tištìny na vyhøívanou podložku, a to ani v pokud je
podložka vypnutá.
Používejte pouze materiály Polyaktid (PLA), Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) nebo Arnitel jako
tiskový materiál. Kontaktujte odborníky firmy FELIX, chcete-li používat jiný materiál.
Tiskárny FELIX jsou vhodné pouze pro profesionální tisk.
Pøi odstraòování materiálu z trysky nebo plnìní trysky se doporuèuje používat ochranné rukavice.
Používejte tiskárnu FELIX pouze v dobøe vìtraném prostøedí (výpary z ABS a PLA nejsou toxické,
ale mohou podráždit dýchací cesty).
Nenaklánìjte se nad tiskárnu FELIX, je-li v chodu.
Ujistìte se, že všechny pohyblivé èásti se pohybují bez omezení.
Neodstraòujte žádné pøedmìty z vyhøívané podložky, dokud tiskárna stále tiskne.
Nepøemisujte tiskárnu FELIX, je-li v chodu.
Nepoužívejte jiné zdroje napájení, než ty, které jsou dodávány. Mùže to být nebezpeèné a zpùsobit
poruchu elektroniky.
Tiskárnu FELIX používejte v suchém prostøedí.
Tiskárnu FELIX používejte na stabilním a rovném povrchu.
Pøi pøemisování tiskárny FELIX používejte pouze držadlo na vrchní stranì.
Objeví-li se chyba, tiskárnu vypnìte.
Pøi práci s tiskárnou FELIX dejte pozor na dlouhé vlasy a volné èásti obleèení.
Nenechávejte zapnutou tiskárnu bez dozoru.
Tiskárnu FELIX umístìte na stùl nebo na jiný pøedmìt podobné výšky. Udržíte jí tak z dosahu
malých dìtí.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
15. Dodatek: Kontrola pro optimální chod po
vlastnoruèním sestavení
Následující zkoušky provádí náš sestavovací tým. Zkoušky mají znaèný význam a zajišují optimální chod
Vaší 3D tiskárny.
Císlo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Hotovo
Správné napnutí øemenu os x a y
Napnutí musí takové aby:
Jste necítili zuby øemenù pøi ruèním posouvání os.
Øemen nevyboèuje do stran, když mìníte smìr.
Pøi boèním pohledu je øemen osy x rovnobìžný s horním nosníkem.
Pokud ne, øemenice je pravdìpodobnì pøíliš vysoko.
Šrouby øemenic jsou øádnì utažené.
Matky, kterými je pøichycen držák osy y ke kolejnici osy y jsou opatøeny podložkami.
Ètyøi šrouby pøipevòující lineární kolejnici osy y k nosièi na ose x mají kroužky a jsou
pevnì utaženy.
Vrstvená vodící ložiska v držáku osy z jsou pøipevnìná a kolmá vùèi držáku.
Zkontrolujte, jsou-li podložky pod ètyømi šrouby M3 pro upevnìní kolejnice osy y.
(Bez podložek nemùže být kolejnice øádnì upevnìna).
Ujistìte se, že je napínací mechanismus os x a y dotažen šrouby M4x25.
Vyhøívaná podložka musí být vodorovná vùèi základnì tiskové hlavy.
Trysky jsou na stejné úrovni (pouze pro tisk dvìmi tiskovými hlavami).
Tryska by mìla být pevnì na místì, po nasazení se nesmí hýbat/houpat.
Šrouby, které upínají trysku k základnì musí být pevnì dotaženy.
Seøízení pøítlaku ramena tiskové hlavy
Pøítlak ramena tiskové hlavy musí být silný tak, aby bylo tìžké zadržet strunu
rukou, ale zároveò ne pøíliš, aby nebyla struna pøíliš rozmáèknutá.
tisková podložka je øádnì vyrovnána.
Vyrovnávací pružiny pod deskou jsou dostateènì stlaèeny, aby zabránili uvolnìní,
bìhem tisku.
Šrouby v rámu jsou pevnì utaženy. Pøi pøepravì mùže mít neutažení rámových
šroubù fatální následky.
Promažte høídel osy z.
Opatrnì odstraòte pásky z kabelù.
Probìhl zkušební tisk. belt_guide, filament holder. 3-4 hr
Objekt musí být èistý, s rovnými stìnami, bez trhlin..
Po zkušebním tisku zbìžnì zkontrolujte, zda jsou všechny montované spoje utaženy.
Page
53
19.
Mechanické testy
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Následují zkoušky testují odolnost. Jsou provádìny pøed tím, než jsou sestavené tiskárny odeslány
zákazníkùm. U hotových tiskáren jsou tištìné èásti dodávány s tiskárnou.
Císlo
20.
21.
22.
23.
24.
Tiskové zkoušky
Hotovo
Všechna zaøízení vstupu a výstupu fungují správnì.
00_test_thinwall_v3_export.gcode, vytiskne drobný test tiskovou hlavou 1
02b_print_assy_display_unit_F3_0.gcode, vytiskne kryt displeje tiskovou hlavou 1
03_print_assy_felix_single_extruder_V3.gcode, vytiskne èást pøíslušenství, tiskovou
hlavou 1
Poznámka: Tisk pouze pro tiskárnu s jednou tiskovou hlavou.
05_Extruder_cover_single_extruder_V2.gcode,
tisková hlava 1
Poznámka: Následující testy jsou potøebné pouze pro tiskárnu s dvìmi tiskovými hlavami
25.
00_test_thinwall_v3_export.gcode , vytiskne drobný test tiskovou hlavou 1
26.
06_cover_dual_extruder_V7.gcode, tisková hlava 2
27.
NOTE: Pøed tiskem se ujistìte, že je kryt tiskové hlavy je nasazen.
01_calibration_dual_extruder.gcode,
kalibruje vzdálenost mezi tiskovými hlavami
28.
04_print_assy_felix_accessoires_dual_extruder.gcode,
vytiskne 2.èást pøíslušenství
Následující zkoušky jsou potøebné pro oznaèení CE.
Císlo
Tepelný kryt je pøipevnìn k tiskové hlavì.
Umístìní varování pøed popálením dle návodu
Umístìní varování na použití ochranných rukavic dle návodu
Umístìní varování pøed skøípnutím dle návodu
Øádné pøipevnìní rukojeti
Umístìní tlumících nožek pod tiskárnu
Všechny 4 šrouby elektrického uzávìru jsou pøipevnìny
Je nálepka CE nalepena dle pokynù?
Je nálepka se sériovým èíslem nalepena na nálepku CE?
Kontrolní seznam podepsaný povìøenou osobou..
Page
54
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
CE bezpecnostní zkoušky
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Hotovo
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Page
55
16 Dodatek: Elektronická schémata
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
17 Dodatek: Popis bezpeènostních rizik materiálù
17.1 PLA
Seznámení se s riziky
Vzhled:
Skupenství:
Zápach:
Èirý, prùsvitný, matný, zrnitý.
Pevné
Nasládlý
Možné dopady na zdraví:
Zasažení oèí: Zasažení oèí mùže zpùsobit podráždìní.
Zasažení kùže: Látka mùže zpùsobit lehké podráždìní kùže.
Pozøení: Pozøení mùže zpùsobit podráždìní trávicího traktu, nevolnost, zvracení a
prùjem.
Vdechnutí: Vdechnutí prachu mùže zpùsobit ztížené dýchání, sevøení hrudníku,
bolest v krku a kašel. Nízké riziko pro bìžné prùmyslové nebo obchodní použití.
Pøíznaky zasažení orgánù: Pøi laboratorních testech nebyly zjištìny žádné pøíznaky
zasažení orgánù pøi pozøení nebo kožním kontaktu.
Zvýšená citlivost: Nezpùsobuje zvýšenou citlivost u pokusných zvíøat.
Hoølavost: Jemný prach rozptýlený ve vzduchu se mùže vznítit.
První pomoc
Zasažení oèí: Okamžitì vyplachujte silným proudem vody, také pod víèky, alespoò 15 minut. Okamžitì pøivolejte
lékaøe.
Zasažení kùže: Okamžitì vyplachujte silným proudem vody alespoò 15 minut. Pokud podráždìní pøetrvá, pøivolejte
lékaøe. Pøi kontaktu s horkým polymerem kùži rychle zchlaïte studenou vodou.
Vdechnutí: Jdìte na èerstvý vzduch. Okamžitì pøivolejte lékaøe.
Pozøení: Preventivnì se napijte vody. Osobì v bezvìdomí nikdy nevkládejte nic do úst. Nevyvolávejte zvracení
bez lékaøského doporuèení. Okamžitì pøivolejte lékaøe.
Poznámka pro lékaøe: Použijte symptomatickou léèbu.
Protipožární opatøení
Hoølavost:
Teplota samovznícení: 388°C
Limity hoølavosti ve vzduchu
Spodní limit hoølavosti (%): Neudává se
Horní limit hoølavosti (%): Neudává se
Page
56
Vhodné hasicí prostøedky: Pìna. Voda. Oxid uhlièitý (CO2). Suché chemikálie. Jsou-li k dispozici, alkoholu odolné pìny
jsou preferovány. Syntetické pìny pro bìžné použití (vèetnì AFFF) mohou pùsobit, ale s mnohem menší efektivitou.
Hasicí prostøedky, které nemohou být z bezpeènostních dùvodù použity: Žádné dostupné informace.
Nebezpeèné produkty rozkladu: Hoøení produkuje škodlivé a toxické výpary- aldehydy oxidu uhelnatého (CO)
a oxidu uhlièitého (CO2).
Zvláštní ochranné pomùcky pro hasièe: Jako pøi každém požáru, použijte dýchací pøístroj MSHA/NIOSH
a kompletní ochranný oblek.
V pøípadì požáru: Ochlazujete nádoby kropením vodou. Vodní pára je vhodná pro ochlazení uzavøených nádob
Další informace: Drobný prach rozptýlený ve vzduchu se mùže vznítit. Riziko vznícení a následné šíøení ohnì nebo
druhotné výbuchy lze eliminovat zamezením hromadìní prachu napø. na podlahách nebo policích.
Manipulace a skladování
Rada pro bezpeèné zacházení: Zamezte kontaktu s kùží a oèima. Zamezte hromadìní prachu. Pracovníci by mìli bý
bìhem výroby chránìni pøed možností kontaktu s roztaveným materiálem. Nízké riziko pro bìžné prùmyslové nebo
obchodní použití. Používejte ochranné pomùcky.
Skladování:
Skladujte v chladu. Skladujte pøi teplotì do 50°C. Žádná zvláštní omezení pro skladování spoleènì s jinými produkty.
Toxikologické informace
Zpùsoby zasažení: Zasažení oèí. Zasažení kùže. Vdechnutí. Pozøení.
Prudká otrava: U pokusných zvíøat nebyly zjištìny žádné pøíznaky zasažení orgánù pøi pozøení nebo kožním kontaktu.
Okamžité úèinky: Mùže zpùsobit podráždìní oèí a kùže. Prach mùže podráždit oèi, kùži a dýchací ústrojí.
Pøi výzkumu podráždìní oèí u králíkù zjištìno jemné až støední podráždìní spojivek. Pøi výzkumu podráždìní kùže u králíkù
zjištìno velmi jemné zarudnutí kùže (lehce dráždivé). Pozøení mùže zpùsobit podráždìní trávicí soustavy, nevolnost,
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
zvracení a prùjem.
Dlouhodobá toxicita: Nezpùsobilo alergické reakce kùže pøi výzkumu na morèatech.
Zvláštní úèinky: Mùže zpùsobit podráždìní kùže a zánìt kùže. Pozøení mùže zpùsobit podráždìní trávicí soustavy,
nevolnost, zvracení a prùjem. Vdechnutí prachu mùže zpùsobit ztížené dýchání, sevøení hrudníku, bolest v krku a kašel.
Hoøení produkuje dráždivé výpary.
Zasažení orgánù: U pokusných zvíøat nebyly zjištìny žádné pøíznaky zasažení orgánù pøi pozøení nebo kožním kontaktu.
Kùže: LD50/kožní/králík > 2000 mg/kg
Pozøení: LD50/ústní/krysa > 5000 mg/kg.
Ekologické údaje
Bioakumulace: Neprobíhá. Pøirozenì biologicky odbouratelný.
Ekotoxické úèinky: EC50/72h/øasy > 1100 mg/L
Page
57
Likvidace odpadu
Zbytkový odpad / nepoužité produkty: v souladu s místními a státními pøedpisy. Nezneèišujte rybníky, vodní toky nebo
strouhy chemikáliemi nebo použitými obaly. Kontaktujte výrobce.
SPOLEÈNOST NENESE ODPOVÌDNOST ZA OBCHODNÍ PRAKTIKY NEBO VÝROBNÍ PROCESY STRAN NAKLÁDAJÍCÍCH NEBO
POUŽÍVAJÍCÍCH TENTO MATERIÁL. ZDE PODANÉ INFORMACE SE VZTAHUJÍ K PRODUKTU JAK BYL ODESLÁN VE SVÉM
PÙVODNÍM STAVU.
(Složení/Popis pøísad).
Použité obaly: Vyprázdnìte zbylý obsah. Prázdné obaly nejsou urèeny k opìtovnému plnìní. Prázdné obaly by mìly být
dopraveny registrovaným dopravcem do místní sbìrny odpadu k zlikvidování.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
17.2 ABS
Seznámení se s riziky
Tento produkt není klasifikován jako nebezpeèný podle kritérií EC.
První pomoc
Zasažení oèí: Proplachujte silným proudem vody, po 1 až 2 minutách odstraòte kontaktní èoèky a dalších nìkolik minut
pokraèujte ve vyplachování. Oèekávaný pouze mechanický úèinek. Pokud se dostaví, konzultujte s lékaøem, pokud možno
oèního lékaøe.
Zasažení kùže: Pokud pøijde roztavený materiál do kontaktu s kùží, nechlaïte ledem, proudem studené vody.
Nepokoušejte se odstranit materiál z kùže. To by mohlo vést k vážnému poranìní tkánì.
Okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc.
Vdechnutí: Jdìte na èerstvý vzduch; objeví-li se pøíznaky, vyhledejte lékaøe.
Pozøení: Pøi spolknutí vyhledejte lékaøskou pomoc. Mùže zpùsobit støevní zácpu. Nepoužívejte projímadlo. Nevyvolávejte
zvracení, jestliže to nedoporuèí zdravotník.
Poznámky pro lékaøe: Popálení se po vyèištìní léèí jako bìžná popálenina. Žádné specifické protilátky.
Léèba by se mìla øídit podle pøíznakù a klinického stavu pacienta.
Protipožární opatøení
Hasicí prostøedky: Vodní pára nebo sprej. Chemické hasicí pøístroje. Co2 hasicí pøístroj. Pìna.
Postupy pøi hašení: Izolujte oheò a zabraòte lidem v pøístupu. Dùkladnì prolijte vodou pro zchlazení a zabránìní
opakovanému vznícení. Je-li materiál roztavený, nehaste pøímým proudem vody. Použijte pìnu nebo sprej.
Zchlaïte okolí vodou, pro lokalizaci ohniska. Ruèní chemické nebo karbonové pøístroje jsou použitelné pøi malých
požárech.
Speciální ochranné vybavení pro hasièe: Použijte dýchací pøístroj typu SCBA a ochranný hasièský oblek (vèetnì
hasièské helmy, pláštì, kalhot, obuvi, a rukavic). Není-li hasièské vybavení k dispozici, haste z chránìného místa
nebo z bezpeèné vzdálenosti.
Neobvyklá rizika požáru nebo exploze : Pneumatické pøepravování a další zpùsoby strojové manipulace mohou
generovat vznìtlivý prach. Pro snížení rizika výbuchu prachu zabraòte tomu, aby se prach hromadil. Hoøící látka
vytváøí hustý kouø.
Nebezpeèné produkty hoøení: Pøi požáru mùže kouø obsahovat pùvodní materiál s pøímìsí hoølavých látek rùzného
složení, které mohou být toxické a dráždivé. Zplodiny mohou obsahovat ve velkém množství tyto látky:
Oxidy dusíku, oxid uhelný a oxid uhlièitý.
Zplodiny mohou obsahovat stopové množství: styrenu, kyanovodíku.
Manipulace a skladování
Manipulace
Bìžná manipulace: Zákaz kouøení, otevøeného ohnì a vznìtlivých látek v manipulaèním a skladovacím prostoru.
Udržování èistoty a odstraòování prachu jsou nezbytné pro bezpeènou manipulaci s látkou. Vyvarujte se vdechování
výparù. Používejte pøimìøenou ventilaci. Kde je toho zapotøebí, zvláštní manipulaèní pouèení týkající se nádob
mùžete nalézt na etiketì. Pracovníci by mìli být chránìni pøed možností kontaktu s roztavenou pryskyøicí.
Roztavený materiál se nesmí dostat do oèí, na kùži, ani obleèení. Pneumatické pøepravování a další zpùsoby
strojové manipulace mohou generovat vznìtlivý prach. Pro snížení rizika výbuchu prachu zabraòte tomu,
aby se prach hromadil. Prach se mùže vznítit statickým nábojem.
Page
58
Skladování
Skladujte v souladu s obvyklými výrobními postupy.
Osobní ochrana
Ochrana oèí a oblièeje: Používejte bezpeènostní brýle. Hrozí-li nebezpeèí kontaktu s èásticemi, které jsou nebezpeèné
pro oèi, používejte speciální chemické ochranné brýle. Pokud vystavení látce pùsobí bolest oèí, používejte oblièejový
respirátor. Ochranné brýle by mìli být v souladu s vyhláškou 89/686/EEC.
2. Kategorie . Hrozí-li nebezpeèí kontaktu s èásticemi, které jsou nebezpeèné pro oèi, používejte speciální chemické
ochranné brýle. Speciální chemické ochranné brýle by mìli být v souladu s EN 166 nebo odpovídající. Pokud vystavení
látce pùsobí bolest oèí, používejte celooblièejový respirátor.
Ochrana kùže: Kromì èistého odìvu, který zakrývá celé tìlo není potøeba jiných pomùcek.
Ochrana rukou: Chemické ochranné rukavice nejsou pøi manipulací s touto látkou nutné. V souladu s bìžnou
hygienickou praxí pro jakýkoli materiál, by mìl být pøímý kontakt minimální.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
Používejte rukavice s izolaèní vrstvou pro ochranu proti teplu (EN 407), je-li potøeba. Používejte rukavice jako ochranu
pøed mechanickým zranìním. Volba rukavic závisí na druhu pracovního úkonu.
Ochrana dýchání: V prašném nebo mlžném prostøedí, používejte schválený èásticový respirátor. Používejte schválený
filtraèní respirátor pokud za zvýšených teplot vznikají výpary nebo pokud je pøítomen prach èi mlha.
Používejte následující filtraèní respirátor schválený CE.
Je-li pøítomen prach nebo mlha používejte èásticový filtr, typ P2. Je-li pøítomna kombinace výparù, kyselin, prachu a mlhy
používejte respirátor proti organickým výparùm s èásticovým pøedfiltrem typu A2.
Pozøení: Dbejte na správnou osobní hygienu. Nepožívejte ani neskladujte jídlo v pracovním prostoru. Pøed jídlem a kouøením
si myjte ruce.
Technické zabezpeèení
Vìtrání: Za standardních podmínek by mìla postaèit bìžná ventilace. V nìkterých provozech mùže být nutné použít
ventilaci s lokálním odsáváním.
Toxikologické informace
Prudká toxicita
Pozøení
Velmi malé množství jedu je pozøeno. Škodlivé úèinky nejsou oèekávány pøi spolknutí nepatrných èásteèek. Pøi spolknutí
mùže zpùsobit dušení.
Odhadovaná LD50, krysa > 5,000 mg/kg
Zasažení oèí
Pevné èástice nebo prach mohou zpùsobit podráždìní nebo mechanické zranìní rohovky jako. Zvýšené teploty mohou
produkovat míru výparù dostateènou na zpùsobení podráždìní oèí. Výsledkem mùže být lehká bolest a zarudnutí.
Zasažení kùže
V zásadì nedráždí kùži. Pouze mechanické zranìní. Za normálních výrobních podmínek je materiál zahøíván na vyšší
teploty; kontakt s materiálem mùže zpùsobit popáleniny.
Vstøebání kùží
Pøi vstøebání nejsou oèekávány žádné nepøíznivé úèinky. Odhadovaná LD50, králík > 2,000 mg/kg
Vdechnutí
Pøi ojedinìlém vdechnutí nejsou oèekávány žádné nepøíznivé úèinky. Výpary uvolnìné bìhem tepelného zpracování
mohou zpùsobit podráždìní dýchacích cest.
Opakovaná dávka
Produkt obsahuje aditiva, která by se nemìli uvolòovat za bìžných výrobních podmínek ani v pøípadì pøedvídatelné
mimoøádné události.
Ekologické informace
Chemický zánik
Pohyb & Rozložení
Nemìlo by docházet k biokoncentraci polymerických souèástí vzhledem k jejich vysoké molekulární váze.
Na souši se pøedpokládá, že se materiál uloží v pùdì. Ve vodním prostøedí se materiál potopí a uloží se v sedimentu.
Stálost a rozložitelnost
Tato ve vodì nerozpustná pevná polymerická látka by mìla být neteèná vùèi životnímu prostøedí, aèkoli lze
pøedpokládat, že pøi vystavení sluneènímu záøení dojde k rozkladu. Neoèekává se žádná znatelná biodegradace.
EKOTOXICITA
Látka není prudce toxická, nicménì ve formì krystalù mùže zapùsobit nepøíznivì, je-li pozøena vodním ptactvem
nebo moøskými živoèichy.
Nakládání s odpadem
Page
59
Možností, jak naložit s nezneèištìným materiálem, je mechanická nebo chemická recyklace nebo obnova energie.
V nìkterých zemích je také povolena zavážka. Pro zneèištìní materiál platí stejné možnosti, aèkoli je vyžadováno
dodateèné vyhodnocení. Ve všech zemích musí naložení s odpadem odpovídat státním a provinèním zákonùm a
dalším mìstským nebo místním pøedpisùm. Všechny zpùsoby naložení s odpadem musí být v souladu s rámcovou
smìrnicí EU 91/156/EEC, 91/689/EEC a jejich dodateènými úpravami, dále s naøízením EU týkající se prioritních
smìrù nakládaní s odpadem.
Mezinárodní pøeprava odpadu musí být v souladu s naøízením EU 259/93 a jeho dodateènými úpravami.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
18 Dodatek: Vysvìtlení symbolù a svìtelných indikátorù
Symbol/indikátor
Vysvìtlení
Varování: Vysoké teploty
Page
60
Nebezpeèí skøípnutí.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
19 Dodatek: Obchodní podmínky
1. Základní rámec
a) Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny nákupy, které jste podali nebo podáte na jakoukoli položku, službu nebo
pøedplatné nabízené prostøednictvím webových stránek FELIXprinters, jiným zaøízením FELIXprinters nebo jiné aplikace
FELIXprinters (dále jen ”Produkty”) vèetnì mimo jiné (I) hardwarových zaøízení vèetnì pøístrojù a pøíslušenství zahrnující
zaøízení, pøístroje nebo pøíslušenství obsahující pøedinstalovaný software (dále jen ”Hardware”), (II) softwaru FELIXprinters
vèetnì obsahu a programového obsahu nabízeného FELIXprinters a všeho materiálu stáhnutelného z Internetu (dále jen
”Software”) a (III) obèasnì nabízených služeb (dále jen ”Služby”), které mohou obsahovat (samostatnì nebo vázanì) služby
na bázi Internetu, obsah nebo služby (tøetích stran), nabízené buïto na bázi pøedplaceného èlenství (dále jen ”Pøedplatné”)
nebo na bázi pøedplacené služby dodané v jedné nebo více dodávkách.
2. Objednávky
a) FELIXprinters rozhoduje o pøijetí jakékoli podané objednávky. Pouze po pøijetí objednávky FELIXprinters ve formì potvrzení
objednávky je uzavøena dohoda.
b) FELIXprinters si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku nebo její èást z dùvodu maximálního poètu objednávek.
c) Všechny objednávky na Hardware jsou podmínìny dostupností zboží.
3. Ceny a platby
a) Ceny na našich webových stránkách jsou uvedeny bez DPH, spotøební danì a pøípadných dalších lokálních daní . Za platbu
DPH, spotøební danì a pøípadných dalších lokálních daní, stejnì jako jiných daní nebo cla, pokud existují,
.
nese odpovìdnost
objednávající. Odesílací a manipulaèní poplatek (pokud existuje) se pøipoète k prodejní cenì uvedené na webových stránkách.
Ceny mohou být kdykoli zmìnìny, ale zmìna neovlivní objednávky na hardware, software nebo služby uzavøené pøed datem
zmìny (ve smyslu klauzule 7c).
b) Všechny objednávky musí být zaplaceny zpùsobem platby akceptovaným FELIXprinters (dále jen “Platební podmínky”).
Za úèelem pøijetí objednávky a využití platebních podmínek jste povinni dodat detaily Vámi preferovaného zpùsobu platby,
dále fakturaèní a dodací adresu a/nebo jakékoli jiné údaje nutné pro dokonèení objednávky.
4. Dodání a riziko ztráty dodávky
a) FELIXprinters se snaží dodat nebo aktivovat produkt bìhem 30-ti dnù od pøijetí objednávky. Objednáte-li více produktù,
FELIXprinters si vyhrazuje právo dodat nebo aktivovat každý produkt samostatnì.
b) Produkty budou dodány na Vaši dodací adresu nebo elektronicky. Odpovìdnost za ztrátu zásilky pøechází na objednávajícího
ve chvíli, kdy je produkt dodán na jeho dodací adresu.
c) Pokud odmítnete dodávku pøijmout nebo nereagujete na výzvu k pøevzetí produktu, FELIXprinters si vyhrazuje právo
úètovat si pøimìøenou náhradu za skladování a dopravu produktu, dokud nedojde k pøevzetí zásilky..
d) Pokud není dodávku možné uskuteènit z dùvodù mimo kontrolu FELIXprinters, FELIXprinters si vyhrazuje právo zrušit
prodejní smlouvu a vrátit zaplacenou èástku v plné výši.
e) Pokud FELIXprinters doruèí produkt nebo balík produktù, které jste si neobjednali, nebo aktivuje produkt na Vašem zaøízení
omylem, mìli byste neprodlenì informovat FELIXprinters o tomto omylu prostøednictvím e-mailu [email protected] a
mìli byste na žádost FELIXprinters neprodlenì zajistit vrácení produktu (náklady na vrácení hradí FELIXprinters, odinstalovat
nebo odstranit produkt).
f) Pøijetí neobjednaného produktu nebo balíku produktù Vás nezbavuje povinnosti pøijmout a uhradit produkt, který jste
pùvodnì objednali, pokud není s FELIXprinters dohodnuto jinak.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
b) Nákup softwaru mùže být stornován v souladu s klauzulí 5(a) za pøedpokladu, že nebyla poškozena peèe ani nebyly
odstranìny ochranné prvky. Download, instalace nebo aktivace softwaru se považuje za poškození peèeti.
c) Souhlasíte, že dodávka služeb FELIXprinters zapoène okamžitì po pøijetí pøímé objednávky nebo objednávky podané
pomocí našich webových stránek. Po zapoèetí dodávky služeb již nebude možné zrušit nákupní smlouvu.
d) Veškerý prodej produktù oznaèených jako Repasované je koneèný.
61
5. Vracení zboží
a) FELIXprinters umožòuje vrátit hardware bez udání dùvodu kdykoli bìhem 14-ti pracovních dnù od data pøevzetí zásilky
za pøedpokladu, že je produkt nepoužitý. Nebylo-li zboží rozbaleno, FELIXprinters nahradí plnou zaplacenou nákupní cenu
po odeètení doruèovacích a manipulaèních poplatkù. Pokud bylo zboží rozbaleno FELIXprinters si úètuje pøeskladovací
poplatek 15% z ceny produktu plus doruèovací a manipulaèní poplatek. FELIXprinters neuhrazuje produkty, které byly
jakýmkoli zpùsobem používány, upravovány nebo poškozeny. Veškeré žádosti o vrácení platby jsou podmínìny ohledáním
vraceného zboží pracovníky FELIXprinters. FELIXprinters provede vrácení penìz bankovním pøevodem nebo platbou pomocí
PayPal. Rozhodnete-li se vrátit jakýkoli hardware, jste povinni kontaktovat FELIXprinters bìhem ètrnácti (14) pracovních
dnù od data pøevzetí zásilky, a to pomocí e-mailu [email protected], pro získání èísla Return Materials Authorization.
Dále je nutné vrátit hardware v jeho pùvodním balení, uhrazenými poplatky za pøepravu, clo atd., na adresu urèenou
FELIXprinters. FELIXprinters neposkytne náhradu za žádosti podané po uplynutí lhùty ètrnácti (14) pracovních dnù
od data pøevzetí zásilky. FELIXprinters pøijme pouze vrácené zboží, které bylo zakoupeno pøímo v obchodu FELIXprinters.
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
6. Licence, autorská práva & ochrana soukromí
a) V souladu s tìmito obchodními podmínkami je Vám poskytnuta licence k šíøení softwaru ve smyslu instalace a použití
softwaru, služeb a/nebo dat, informací, nebo dalšího obsahu (dále jen “Další obsah”) dodaného jako souèást hardwaru nebo
pro osobní a soukromé použití pouze ve smyslu daném tímto odstavcem 6 (dále jen “Licence”). Instalovat a používat software
služby a další obsah lze pouze na jednom poèítaèi nebo zaøízení a v kombinaci s pouze jedním produktem. Je zakázáno
pøímo nebo nepøímo poskytovat software, služby nebo další obsah jiným stranám pro jejich vlastní použití nebo šíøení. Tato
licence není výluèná a je nepøenosná, což znamená, že FELIXprinters mùže poskytnout licenci na software, služby nebo další
obsah dalším zákazníkùm, a že Vaše právo používat software, služby nebo další obsah nemùže být pøeneseno na jinou osobu
nebo na jinou èást hardwaru. Tato licence nezahrnuje nárok na získání budoucích upgradù, updatù nebo doplòkù k softwaru,
službám nebo dalšího obsahu. Pokud získáte takové upgrady, updaty nebo doplòky k softwaru, službám nebo dalšímu obsahu,
bude se jejich použití øídit tìmito obchodními podmínkami, nebo jinými takovými podmínkami, které bude nutné pøijmout
pøed tím, než VámFELIXprinters poskytne pøíslušný upgrade, update nebo doplnìk.
b) FELIXprinters si vyhrazuje právo, s oznámením nebo bez oznámení, ukonèit update, upgrade nebo podporu služeb, které
Vám byly dodány nebo poskytnuty skrze použití softwaru, služeb nebo dalšího obsahu, pokud není poskytnutí takových
updatù, upgradù nebo podpory nedílnou souèástí produktu, tak jak je dojednáno s FELIXprinters v dobì prodeje.
c) Za pøedpokladu neporušení jakýchkoli Vašich práv mùže FELIXprinters s okamžitou platností odebrat licenci, a to bez
oznámení, pokud porušíte jakoukoli podmínku tìchto obchodních podmínek, které vyplývají z klauzulí 6 a 9. V takovém
pøípadì jste povinni odstranit všechny kopie softwaru vèetnì všech jeho souèástí a stejnì tak jakýkoli další obsah.
d) Autorská práva a další duševní, výrobní a/nebo vlastnická práva na software, služby nebo další obsah nebo jejich kopie
jsou majetkem FELIXprinters a/nebo jeho dodavatelù. FELIXprinters Vám umožòuje použití softwaru, služeb a dalšího obsahu
pouze v souladu s tìmito obchodními podmínkami. Veškerá práva, která nejsou v tìchto obchodních podmínkách výsolvnì
specifikována jsou vyhrazena FELIXprinters. Mùžete (a) vytvoøit jednu kopii softwaru výhradnì za úèelem zálohování nebo
archivace, nebo (b) pøenést software na jedno médium za pøedpokladu, že originál je uchován pouze za úèelem zálohování
nebo archivace. Uživatelské pøíruèky k produktùm nebo jiné psané materiály mohou být kopírovány pouze pro vlastní
potøebu. Je zakázáno kopírovat, stahovat, nahrávat nebo jinak reprodukovat jakýkoli další obsah vyjma vytvoøení jedné kopie
za úèelem zálohování nebo archivace. Nejste vlastníkem takového softwaru nebo dalšího obsahu.
e) Pøijímáte a souhlasíte, že produkty byly vyvinuty za nezanedbatelný èas a náklady spoleèností FELIXprinters a jsou proto
dùvìrné a podléhají obchodnímu tajemství FELIXprinters a/nebo dalších tøetích stran. Pøijímáte na sebe odpovìdnost za to,
že udržíte striktní dùvìrnost produktù, a že neposkytnete pøístup k produktùm žádné tøetí stranì.
7. Software tøetích stran
Produkty FELIXprinters mohou využívat softwarové kódy, data, informace nebo jiný obsah a algoritmy patøící tøetím stranám
(dále jen “Materiály tøetích stran”). Užití materiálù tøetích stran obsažených v produktech mùže podléhat jiným obchodním
podmínkám. Oficiální upozornìní týkající se autorských práv a zvláštní licenèní podmínky tìchto materiálù tøetích stran jsou
dostupné prostøednictvím našich webových stránek. Touto cestou souhlasíte, že podání jakékoli objednávky pøedpokládá, že
jste èetli a pøijali obchodní podmínky pro jakékoli materiály tøetích stran obsažené v objednaných produktech.
Page
62
8. Další omezení
Pronájem, pùjèování, veøejná prezentace, pøedstavení, veøejné vysílání nebo jakákoli jiná distribuce produktù je zakázána.
Mimo rámec platné legislativy nesmíte Vy ani jiné osoby upravovat produkty ani jejich souèásti za úèelem jejich analýzy
ve smyslu zpìtného inženýrství, rozebírání nebo rozkládání produktù, nebo prolomení nebo obcházení kódování nebo
umožnit výše jmenované tøetím stranám.
9. Omezená záruka
a) FELIXprinters nemùže a neposkytuje záruku, že produkty fungují zpùsobem, který je zcela prostý chyb, ani že veškeré
podávané informace jsou vždy zcela pøesné. Chyby ve výpoètech bìhem používání systémù se mohou objevit, a už jsou
zpùsobeny vlivem lokálních podmínek a/nebo nekompletními nebo nesprávnými daty.
b) FELIXprinters poskytuje omezenou záruku na hardware, která zaruèuje, že hardware neobsahuje chyby výroby a materiálù
za bìžného používání (dále jen “Závady”) po dobu jednoho (1) roku od data, kdy byl hardware zakoupen (dále jen“Záruèní
doba”). Veškeré záruèní závazky FELIXprinters v této sekci jsou výslovnì podmínìny Vaším dodržení ujednání v tomto
dokumentu. Bìhem záruèní doby FELIXprinters opraví nebo nahradí poškozený hardware (dále “Omezená záruka”) bez
nároku na úhradu souèástek nebo práce. Pokud je hardware opravován po uplynutí záruèní doby, nová záruèní doba
platí dalších šest (6) mìsícù od data opravy. Tato záruka se nevztahuje na software a služby.
c) Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození zpùsobené bìžným používáním nebo na poškození zpùsobené
manipulací nebo opravou osoby neautorizované FELIXprinters. Dále se nevztahuje na poškození zpùsobené: nevhodným
používáním, vystavením vlivu vlhkosti, kapalinám, nebo vysokým teplotám, používáním v rozporu s instrukcemi
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
dodanými s hardwarem, jejich opomíjením nebo špatným použitím. Omezená záruka se nevztahuje na poškození povrchu
Hardwaru.
d) KROMÌ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A V TAKOVÉ MÍØE, V JAKÉ TO UMOŽÒUJE PLATNÁ LEGISLATIVA, FELIXprinters A
JEHO DODAVATELÉ POSKYTUJÍ SVÉ PRODUKTY “TAK JAK JSOU A SE VŠEMI NEDOSTATKY”, A TÍMTO ODMÍTAJÍ NÁROKY
NA JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY A PODMÍNKY, A UŽ VÝSLOVNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO ZÁKONNÉ, TÝKAJÍCÍCH SE MIMO JINÉ
JAKÝCHKOLI VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ OSOBNÍCH
PRÁV, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE, NÁZVU, JAKOSTNÍCH STANDARDÙ, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚÈEL, SPOLEHLIVOSTI NEBO DOSTUPNOSTI, PØESNOSTI NEBO KOMPLETNOSTI ODEZVY, VŒLEDKÙ, PRACOVNÍHO NASAZENÍ,
OCHRANÌ PROTI VIRÙM A PØIMÌØENÉ PÉÈE A KOMPETENCE, TO VŠE VE VZTAHU K PRODUKTÙM; STEJNÌ TAK TÝKAJÍCÍ
SE POSKYTOVÁNÍ PODPORY, NEMOŽNOSTI POSKYTNOUT PODPORU NEBO JINÉ SLUŽBY, INFORMACE, SOFTWARE A
PØÍSLUŠNÝ OBSAH SKRZE PRODUKTY NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽÍVÁNÍ PRODUKTÙ.
e) Za úèelem podání nároku na uplatnìní záruky z dùvodu závady je nutné kontaktovat FELIXprinters prostøednictvím
e-mailu bìhem záruèní doby, dále je tøeba popsat závadu a získat èíslo Return Materials Authorization, pokud je to tøeba.
Hardware musí být vrácen FELIXprinters v nejkratší možné dobì po odeslání oznámení o závadì spoleènì s popisem závady
na adresu poskytnutou FELIXprinters. Je tøeba podstoupit další reklamaèní kroky stanovené FELIXprinters, pokud takové jsou.
f) Tato omezená záruka je jediná výslovná záruka a nahrazuje jakékoli další možné záruky nebo podobné závazky (pokud
takové jsou) vzniklé na základì reklamy, dokumentace nebo jiné komunikace.
g) Pokud platná legislativa vyžaduje jakékoli povinnì vyplývající záruky ve vztahu k hardwaru, jsou všechny takové záruky
omezeny na dobu jednoho (1) roku. Nìkteré státy a/nebo jurisdikce nepøipouští omezení doby trvání vyplývající záruky, takže
výše øeèené se na Vás nemusí vztahovat. Poskytování této klauzule 9 nemá vliv na žádná Vaše zákonem garantovaná práva,
jak je uvádí národní legislativa upravující prodej spotøebního zboží.
h) Tato omezená záruka je nepøenosná.
I) Tato klauzule 9 tak pøedstavuje Váš jediný úèinný nárok ve vztahu k jakékoli záruce poskytované FELIXprinters.
10.Omezení odpovìdnosti
a) ANI FELIXPRINTERS ANI JEHO DODAVATELÉ NEJSOU ODPOVÌDNI VÁM ANI JAKÉKOLI TØETÍ STRANÌ ZA JAKÉKOLI
NEPØÍMÉ, NEZAVINÌNÉ, NÁSLEDNÉ, ÚMYSLNÉ ŠKODY, ŠKODY SE SPECIÁLNÍ NÁHRADOU NEBO ŠKODY SE ZVÝŠENOU
NÁHRADOU (VÈETNÌ MIMO JINÉ VŠECH TÌCHTO PØÍKLADÙ), ŠKODY ZPÙSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU,
ZTRÁTY DAT, OBCHODNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTY ZISKU, PØERUŠENÍ PROVOZU A PODOBNÌ) VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU,
NEBO NEVHODNÝM POUŽITÍM PRODUKTÙ, I V PØÍPADÌ, ŽE FELIXPRINTERS BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÝCH ŠKOD.
b) NEHLEDÌ NA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ MÙŽETE UTRPÌT Z JAKÉHOKOLI DÙVODU (VÈETNÌ VŠECH VÝŠE ZMÍNÌNÝCH
ŠKOD A VŠECH BEZPROSTØEDNÍCH NEBO OBECNÝCH ŠKOD), JE VEŠKERÁ ODPOVÌDNOST FELIXPRODUCTS A JEHO DODAVATELÙ
PØÍMO VZNIKLÁ NEBO SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM LIMITOVANÁ VÝŠÍ ÈÁSTKY ZAPLACENÉ ZA PØÍSLUŠNÝ PRODUKT.
c) Nìkteré jurisdikce nepøipouští výjimky nebo omezení nezavinìných nebo následných škod, což znamená, že výše øeèené
omezení nebo výjimky se na Vás nemusí vztahovat. Toto omezení odpovìdnosti nemá vliv na Vaše zákonem zaruèená práva,
stanovená národní legislativou.
11. Kontrola exportu
Tyto obchodní podmínky podléhají všem platným zákonùm a smìrnicím, vèetnì Holandského správního aktu v plném znìní,
týkajícího se vývozu technologií ve vztahu k našim produktùm.
14. Odkazy na webové stránky tøetích stran
[email protected]
www.FELIXprinters.cz
Page
13. Soukromí
FELIXprinters nebude poskytovat informace týkající se Vaší osoby, úètu nebo transakcí jakékoli tøetí stranì, kromì
situace, kdy je to v souladu s politikou ochrany soukromí vyplývající z holandského práva.
FELIXprinters vlastní práva zveøejnit jméno a logo Vaší spoleènosti v propagaèních materiálech FELIXprinters, pouze
za pøedpokladu, že jste zákazník FELIXprinters. (‘’Našimi zákazníky jsou...[Jméno a logo firmy]’’)
63
12. Vyšší moc
Vyššímoc znamená okolnosti bránící naplnìní povinností FELIXprinters vyplývajících z tìchto obchodních podmínek,
které nejsou pod kontrolou FELIXprinters, vèetnì pozdní a/nebo odložené dodávky a nekompletní dodávky produktù
FELIXprinters zpùsobené okolnostmi mimo kontrolu FELIXprinters. Pøi zásahu vyšší moci budou všechny povinnosti
FELIXprinters anulovány. Pokud by stav, ve kterém by FELIXprinters nemohli dostát svým závazkùm z dùvodu zásahu
vyšší moci, trval déle než devadesát (90) kalendáøních dnù, budou obì strany oprávnìny odstoupit písemnou formou
od nákupní smlouvy bez povinnosti placení jakýchkoli náhrad, vyplývajících nebo souvisejících s takovýmto stavem.
Uživatelská pøírucka FELIX 3.0 3D tiskárna
FELIXprinters není zodpovìdný za obsah webových stránek nebo služeb jakékoli tøetí strany, jakékoli odkazy na stránkách
nebo ve službách tøetích stran, nebo za zmìny nebo updaty na webových stránkách nebo ve službách tøetích stran. Tam, kde
FELIXprinters poskytuje odkazy a/nebo pøístup na webové stránky nebo služby tøetích stran, jde o doporuèení a zahrnutí
jakéhokoli odkazu nevyžaduje souhlas FELIXprinters vùèi stránce nebo službì tøetí strany.
15. Práva tøetích stran
Podle platné legislativy týkající se práv tøetích stran nemají tøetí strany právo odkazovat se nebo vymáhat jakékoli podmínky
z tìchto obchodních podmínek, to však neovlivòuje žádná práva nebo nároky tøetích stran, které existují nebo jsou dostupná
nezávisle na takové legislativì.
16. Platnost
Veškerá ustanovení v tìchto obchodních podmínkách, která ze své podstaty pøekraèují možný zánik nebo vypršení jakéhokoli
prodeje nebo licence týkajících se produktu, zùstanou v platnosti.
17. Oddìlitelnost
Pokud se nìjaké ustanovení tìchto obchodních podmínek zruší, stane se neplatným, nevymahatelným nebo nelegálním,
ostatní ustanovení zùstávají v platnosti v plném znìní. Vy a FELIXprinters se zavazujete shodnout se na nových obchodních
podmínkách, sloužících jako náhrada za taková neplatná ustanovení. Tyto nové obchodní podmínky budou ustanoveny,
co se týèe jejich obsahu a úèinku, co možná nejpodobnìji pùvodnímu textu, ale takovým zpùsobem, aby byly v souladu s
právem.
18. Nadøazený zákon
Tyto obchodní podmínky a jakékoli spory týkající se tìchto obchodních podmínek, nebo nákupu a použití produktù apod.
podléhají nizozemskému právu. Úmluva Evropské Unie o mezinárodním obchodu a zboží se tímto vyluèuje z aplikace na tyto
obchodní podmínky. Veškeré spory vyplývající z tìchto obchodních podmínek budou øešeny soudy sídlícími v Amsterdamu,
které budou mít výluènou soudní moc v takovýchto sporech.
Page
64
19. Pøeklady
Anglická verze tìchto obchodních podmínek je verzí, podle které se øídí Váš nákup produktù FELIXprinters, pokud sídlíte
ve Spojených státech amerických. Pokud byste mìli nìjaké otázky, návrhy nebo stížnosti ohlednì Vaší objednávky, nákupu,
tìchto obchodních podmínek nebo pokud si pøejete kontaktovat FELIXprinters z jakéhokoli dùvodu, uèiòte tak prostøednictvím
e-mailu nebo navštivte webové stránky FELIXprinters.
[email protected]
www.FELIXprinters.cz

Podobné dokumenty

PRK – Profesní komunikace - Střední škola obchodu a služeb

PRK – Profesní komunikace - Střední škola obchodu a služeb 1. Ukažte zákazníkovi, že vám na něm záleží – tj. ptejte se ho, naslouchejte mu, nepřerušujte ho, vytvářejte příznivou atmosféru atd. 2. Ptejte se, co si zákazník přeje 1. Buďte zdvořilí ke všem zá...

Více

Pražský kurýr – Praha 1 – srpen 2014

Pražský kurýr – Praha 1 – srpen 2014 snìmovny Parlamentu ÈR vážnì projednával zámìr prosadit do právì pøipravované novely zákona o pozemních komunikacích to, že vozidlo viditelnì oznaèené jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit p...

Více

Š. Schnierer

Š. Schnierer určený k vytisknutí. Model může být vytvořen v programu na počítači nebo může být použit 3D skener. Technologie používané k 3D tisku se liší podle způsobu tvoření trojrozměrného objektu a materiálu...

Více

herní strategie

herní strategie ukončují dopadovou zónu a nutí dlouhé hráče zadržovat drive (hrát již z odpaliště na tzv. Forced Lay-up). Podle největšího z bunkerů dostala jamka své jméno „Cardinal“… Ze starších replik tohoto ty...

Více

březen 1998

březen 1998 k tomu co pro nás ICCG udìlalo a dìlá (zejména významná lobby ve prospìch Junáka u svìtových ústøedí), to zase není tak moc. Jiøí Zajíc - Edy pøeèetl z navrhované náplnì èinovnických zkoušek všechn...

Více

Join Multimedia Software

Join Multimedia Software systém vstupuje do hry až pomìrnì pozdì: F fázi 1 tvoøí koncept, na jehož základì vytvoøí autor nebo autoøi scénáø, který pøesnì popisuje obsah a prùbìh prezentace a média, která je tøeba použít; F...

Více

textu práce - Katedra geoinformatiky

textu práce - Katedra geoinformatiky a povrchu pomocí 3D tiskárny Prusa i3. Jejím cílem je vytvoření postupu převodu výškopisných dat na fyzický model, nalezení vhodných nastavení pro toto specifické použití 3D tisku ověřené na několi...

Více

Agro Uni

Agro Uni ks. ks. ks. ks. ks. ks. ks. ks. ks.

Více

Manuál Spektr PD30e

Manuál Spektr PD30e zapalovaèe, zda je èistá. Zkontrolujte pojistku na adapteru a pojistkovou skøíò vašeho automobilu. Výmìna pojistky Aby jste mohli vymìnit pojistku, vyšroubujte vrch zástrèky. Vyjmìte a zkontrolujte...

Více