PioneerNews 02-09-06 - Pioneer Investments

Komentáře

Transkript

PioneerNews 02-09-06 - Pioneer Investments
ZPRAVODAJ PRO INVESTORY
6. záfií 2002
TÉMA DNE
FED pr˘ s technologickou
bublinou nemohl nic dûlat
Kapitálové trhy jsou stále rozkolísané
V‰eobecn˘ názor, kter˘ panuje na akciov˘ch trzích, fifiííká, Ïe oÏivení jiÏ zaãalo. Nejedná se v‰ak
o boom, v nûjÏ v‰ichni doufali a kter˘ nastal pfifiii
vzniku internetové bubliny na konci 90. let. Podle vût‰iny odborníkÛ dnes dochází ke stabilizaci
trhu, jenÏ pomalu a znaãnû volatilnû posiluje.
Poslední t˘dny na kapitálov˘ch trzích v mnohém pfiipomínaly houpaãku. Zatímco jeden t˘den
pfiinesl rÛst, následující uÏ byl ve znamení klesající korekce. Dobrou zprávou, která by mohla na
kapitálové trhy pozitivnû pÛsobit, jsou zv˘‰ené
investice manaÏerÛ do akcií vlastní spoleãnosti.
Aktuální informace, jejichÏ zdrojem je americká
Komise pro cenné papíry (SEC), signalizují, Ïe
tzv. insidefii, tedy zejména manaÏefii firem, skupují akcie vlastních spoleãností. Je zfiejmé, Ïe na
trhy se vrací optimismus, kdyÏ vedení spoleãností zaãíná vûfiit ve v˘sledky sv˘ch firem. Zatímco
v prÛbûhu osmi t˘dnÛ do poloviny ãervna manaÏefii prodali 4,1krát více akcií, neÏ nakoupili,
v dal‰ích osmi t˘dnech tento pomûr poklesl na
1,56:1. V posledním t˘dnu dokonce manaÏefii
prodali jen 1,01krát více akcií, neÏ nakoupili. Pomûr niωí neÏ 2:1 pfiitom obvykle signalizuje, Ïe
trh by mohl jít nahoru.
Mezi nejvíce nakupující je moÏné fiadit insidery spoleãností J. P. Morgan, Walt Disney a Harley-Davidson. ·éf spoleãnosti Walt Disney Michael Eisner nakoupil v poslední dobû akcie své
firmy za 10 milionÛ dolarÛ a vedení J. P. Morgan
si koupilo akcie vlastní spoleãnosti v hodnotû
pfievy‰ující prodeje o 239 tisíc dolarÛ. Nejvût‰ími
kupci vlastních akcií byli manaÏefii firmy Charter
Communications, ktefií v posledních dvou mûsících zv˘‰ili své pozice o 20 milionÛ dolarÛ.
Na rozdíl od zv˘‰eného zájmu managementÛ
firem o investování do vlastních akcií pÛsobí
zpráva o spotfiebitelské dÛvûfie v USA na trhy
pfiesnû opaãnû. Spotfiebitelská dÛvûra ve Spoje-
Pfifieedseda Federálního rezervního systému USA
(FED) Alan Greenspan pfifieed nûkolika dny bránil
absenci zásahu centrální banky proti neadekvátnû
prudkému rÛstu akciového trhu z konce 90. let, kter˘ následnû vyústil v recesi. Greenspan na konferenci bankéfifiÛÛ ve Wyomingu fifieekl, Ïe jeho instituce
nemohla s akciovou bublinou pfifiííli‰ udûlat.
„Pro to, aby centrální banka mohla bez rizika zabránit vyvolání recese, není Ïádné spolehlivé vodítko,“ fiekl Greenspan. „Nemáme v rukou Ïádné mûfiítko akciov˘ch cen nebo podobn˘ch indikátorÛ,
které by pfiesvûdãivû prokazovaly vznikající bublinu,“ dodal Greenspan.
„Vzhledem k tomu, Ïe neexistuje spolehlivé mûfiítko reálnosti cen akcií, je pro centrální banku nemoÏné zjistit, jak˘ rozsah by mûlo mít preventivní
pfiitvrzení mûnové politiky, které by tuto bublinu
neutralizovalo,“ fiekl Greenspan. ·éf FEDu je nyní
ãasto kritizován za to, Ïe neãinnû pfiihlíÏel nepfiimûfienému rÛstu akcií, kter˘ v posledních dvou letech vedl k prudkému propadu trhu a vymazání asi
sedmi bilionÛ dolarÛ akciového jmûní.
Greenspan byl kritizován i po své proslulé fieãi
z prosince 1996, kdy se poprvé a naposledy pokusil
rÛst akciového trhu zbrzdit. Tehdy ‰éf centrální banky nahlas zapfiem˘‰lel, zda na tehdej‰ím akciovém
trhu nevládne „iracionální pfiepjatost“. Pozdûji v‰ak
jiÏ fiíkal, Ïe FED nemá v popisu práce nahrazovat
úsudky soukrom˘ch subjektÛ o adekvátní hodnotû
akcií. Mezitím akciové trhy je‰tû zrychlily rÛst a zaãaly dosahovat nevídan˘ch v˘‰in. Po vrcholu technologického a internetového boomu v‰ak následoval
prudk˘ propad, v nûmÏ index technologického trhu
Nasdaq z rekordu 5132 bodÛ v bfieznu 2000 ztratil
aÏ 74 procent a nyní je na 1330 bodech.
Nûktefií kritici k neãinnosti FEDu fiíkají, Ïe centrální banka mûla pouÏít tvrdou rétoriku, zv˘‰it úrokové sazby nebo dokonce pfiitvrdit pravidla pro
úvûry na nákupy akcií. Greenspan v‰ak k tomu na
základû minul˘ch zku‰eností centrální banky podotknul, Ïe rÛst trhu by se podafiilo zastavit jen v pfií- V den v˘roãí teroristick˘ch útokÛ na USA oãe padû, kdy by se úrokové sazby zv˘‰ily tak, Ïe by to kávají analytici ekonomickou pauzu. Îivot ve
Spojen˘ch státech se podle nich 11. záfifiíí 2002
pfiivodilo tûÏkou recesi.
zastaví, a to by mohlo znamenat doãasné zpomalení ekonomické aktivity.
Velké fondy uÏ americké
„Spousta podnikÛ zaznamená útlum,“ uvedl
trhy neopou‰tûjí
Bill Sullivan, ekonom investiãní spoleãnosti
Podle prÛzkumu, kter˘ provedla agentura Reuters, Morgan Stanley. „Ztráty se dotknou prodejÛ, pfiípfifieestali manaÏefifiii investiãních fondÛ v srpnu jmÛ a navíc dojde ke sníÏení provozu v fiadû fiopou‰tût akciové trhy ve Spojen˘ch státech.
rem,“ dodal. Pfiímé efekty, jeÏ vyvolá samotné
V anketû mezi 44 institucemi v Japonsku, Evropû datum 11. záfií, jsou pro nûkterá prÛmyslová oda ve Spojen˘ch státech se ukázalo, Ïe trend opou‰tû- vûtví zfiejmé jiÏ nyní. Poãet lidí, ktefií budou koní americk˘ch akciov˘ch trhÛ se jiÏ zastavil. Jedním lem 11. záfií cestovat letadlem, bude pravdûpoz dÛvodÛ je zfiejmû to, Ïe investofii vûfií v dal‰í sní- dobnû je‰tû niωí, neÏ ekonomové dosud pfiedpoÏení úrokov˘ch sazeb v USA. V úvahu ale pfiipadá kládali. Z toho dÛvodu jiÏ nyní nûkteré aerolintaké skuteãnost, Ïe ceny akcií pravdûpodobnû do- ky rapidnû sniÏují ceny letenek. Ztráty se
sáhly pomyslného dna. PfiestoÏe statistická data o v˘- následnû dotknou dal‰ích odvûtví, která jsou
voji nejvût‰í ekonomiky svûta dávají tu‰it, Ïe budou- s cestováním spojena. Typick˘m pfiíkladem jsou
cí vyhlídky jsou nadále nejisté, manaÏefii fondÛ se hotely. Kromû toho obchodníci sniÏují poãet zadávan˘ch reklam, které by mûly bûÏet v televizi
rozhodli peníze v americk˘ch akciích nechat.
n˘ch státech v srpnu klesla na nejniωí úroveÀ za
posledních devût mûsícÛ kvÛli obavám o stav
ekonomiky. Zpráva v˘zkumné organizace Conference Board naznaãila, Ïe rÛst spotfiebitelsk˘ch
v˘dajÛ by se mohl v pfií‰tích mûsících zpomalit.
Ameriãtí spotfiebitelé v uplynul˘ch mûsících
hojnû utráceli pfies rostoucí obavy o ekonomiku.
Dokonce i v ãervenci, kdy se spotfiebitelská dÛvûra rovnûÏ sníÏila, dosáhl prodej automobilÛ vysoké úrovnû a prodej nov˘ch rodinn˘ch domÛ se
dostal na nové maximum. Newyorská organizace
Conference Board, kterou financují podnikatelé,
stanovuje index na základû ankety mezi pûti tisíci domácnostmi. Spotfiebitelské v˘daje se podílejí dvûma tfietinami na rÛstu americké ekonomiky.
Vût‰ina kapitálov˘ch trhÛ má dnes jedno spoleãné – znaãnou rozkolísanost. RÛst je následován poklesem a opaãnû. Mezi sektory si nejvût‰í
zisky pfiipsaly akcie stavebních firem a spoleãností z odvûtví materiálÛ. Posilovaly také technologické a prÛmyslové podniky. Tyto firmy byly
ovlivnûny nejen pozitivním sentimentem trhu,
ale také velmi dobr˘mi v˘sledky a v˘hledy druhého nejvût‰ího svûtového producenta poãítaãÛ
– americké firmy Dell. Naopak ne pfiíli‰ dobfie si
v poslední dobû vedly farmaceutické a potravináfiské spoleãnosti.
V˘roãí útokÛ zasáhne americkou ekonomiku
v t˘dnu pfiipadajícím na v˘roãí. Nûkteré firmy se
dokonce rozhodly, Ïe 11. záfií stáhnou z vysílání
svoje reklamy úplnû.
Mnozí odborníci se domnívají, Ïe Ameriãané
v tento den zcela urãitû nebudou mít náladu na
velké nákupy, náv‰tûvy kin ãi restaurací. Produktivita na jednotliv˘ch pracovi‰tích podle nich
pÛjde dolÛ. Otázkou ov‰em zÛstává, za jak dlouho se v‰e vrátí zpût do normálu. Podle nûkter˘ch
expertÛ by totiÏ avizované záfiijové zpomalení
mohlo vystra‰it investory a znovu nastolit obavy,
jestli se ekonomika nevrátí zpût do recese. Odborníci se rovnûÏ domnívají, Ïe by strach z moÏn˘ch dal‰ích teroristick˘ch útokÛ mohl poslat
dolÛ americké burzy. Oproti tomu se objevují názory, Ïe efekt 11. záfií bude na akciové trhy pÛsobit jen minimálnû.
Newyorská burza a Nasdaq jiÏ oznámily, Ïe
vzhledem ke vzpomínkovému ceremoniálu posunou
11. záfií zaãátek obchodování o devadesát minut.
V¯KONNOST FONDÒ PIONEER
ZE SVùTA PIONEER
První na bulharském trhu
je skupina Pioneer Investments
Bulharsko je podle skupiny Pioneer Investments
potenciálnû velmi zajímavé teritorium pro distri buci podílov˘ch fondÛ. Vûrnost tradiãní snaze
skupiny „b˘t první“ se v Bulharsku bezezbytku
vyplnila – samotná distribuce fondÛ zde zapoãne
uÏ ke konci záfifiíí. „Do té doby je nutné dofifiee‰it poslední technické záleÏitosti související s pfifieevody
penûz a zpracováním objednávek,“ fifiííká ing. ZdeÀ ka Prokopcová, manaÏerka projektu Bulharsko.
Investiãní skupina Pioneer Investments je první zahraniãní institucí, které se podafiilo od Bulharské komise pro cenné papíry získat licenci. Cesta k realizaci tohoto úspûchu v‰ak nebyla vÛbec snadná. První jednání,
která pfiedcházela podání Ïádosti, zaãala jiÏ koncem loÀského roku. Proces registrace byl zdlouhav˘ a místy to
vypadalo, Ïe se jednání dostává do bezv˘chodné situace.
Po ‰esti mûsících usilovné práce nakonec skupina Pioneer Investments licenci získala. Od pfiedsedy bulharské komise dokonce obdrÏela ocenûní, kdyÏ se pfied
místním tiskem vyjádfiil, Ïe Ïádost byla preciznû
a profesionálnû zpracována. B˘t první je v˘hoda, na
druhou stranu to má i svá úskalí – prÛkopníci musejí hledat nepro‰lápnuté cesty a nová fie‰ení. V pfiípadû vstupu na bulharsk˘ trh se to podafiilo.
Bulharsk˘ trh je sice potenciálnû velmi zajímav˘,
nicménû z pohledu investiãní spoleãnosti se jedná
o velice nároãné prostfiedí. „Je to dáno skuteãností,
Ïe investiãní produkty jsou v Bulharsku teprve v poãáteãním stádiu svého v˘voje,“ fiíká ZdeÀka Prokopcová. V souãasné dobû mají povolení k distribuci podílov˘ch listÛ pouze tfii místní investiãní spoleãnosti.
Konkurence na bulharském trhu zatím není velká.
Cílem skupiny Pioneer Investments je stát se lídrem
trhu jiÏ v prÛbûhu nûkolika mûsícÛ po zahájení prodeje. Zajímavé je, Ïe za lídra byla investiãní skupina
Pioneer Investments oznaãena je‰tû pfied vlastním
vstupem na bulharsk˘ trh, a to ve ãlánku, kter˘ zvefiejnil nejvût‰í bulharsk˘ ekonomick˘ deník PARI.
Ke snadnûj‰ímu dosaÏení stanoveného cíle velmi v˘raznû pfiispûje i silná podpora distributora. Tím je
nejvût‰í bulharská banka Bulbank AD, jejíÏ trÏní podíl na celkov˘ch bankovních depozitech se pohybuje
kolem 25 procent.
Za dofie‰ení posledních technick˘ch záleÏitostí
souvisejících zejména s pfievody penûz a zpracováním
objednávek bude zodpovídat Pioneer ãeská finanãní
Pioneer America K-1928*
- 10,24 % p.a.
Svûtov˘ akciov˘*
- 4,97 % p.a.
Evropsk˘ akciov˘*
- 6,38 % p.a.
Americk˘ rÛstov˘*
- 16,23 % p.a.
Pioneer Trust**
- 3,15 % p.a.
* V ãeském jazyce jsou uvedeny marketingové názvy fondÛ zaloÏen˘ch dle irského právního fiádu a spravovan˘ch Pioneer Global Investments Limited.
** Pioneer Trust, Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s. – otevfien˘ podílov˘ fond
ManaÏerka projektu Bulharsko ing. ZdeÀka Prokopcová
spoleãnost, s. r. o. Poslední fází pfied zahájením prodejÛ bude dÛkladné ‰kolení zamûstnancÛ Bulbanky,
ktefií budou pfiímo nabízet a prodávat produkty skupiny Pioneer Investments. Nezbytné bude i ‰kolení
osob, jeÏ budou zodpovûdné za zpracování osobních
údajÛ jednotliv˘ch klientÛ. Poãátkem fiíjna bude zahájena marketingová kampaÀ. Cílem je vyuÏít zájmu
místních médií o skupinu Pioneer Investments, a zapsat se tak do povûdomí bulharsk˘ch investorÛ.
Nejvût‰í bulharská banka Bulbank bude v˘hradním distributorem fondÛ skupiny Pioneer Investments nejménû do roku 2005. To mimo jiné znamená, Ïe o vyuÏití jin˘ch distribuãních kanálÛ, napfiíklad nezávisl˘ch finanãních poradcÛ, které skupina
vyuÏívá v ostatních zemích, bude moÏné uvaÏovat aÏ
po tomto datu. Vzhledem k obrovské prodejní síle
Bulbanky a její husté síti poboãek to v‰ak není Ïádn˘ problém. V souãasné dobû probíhají jednání o zfiízení lokální kanceláfie skupiny v Sofii, jejíÏ zástupce
bude dohlíÏet na distribuci fondÛ.
V první fázi budou bulhar‰tí investofii moci nakupovat pût vybran˘ch podfondÛ z lucemburské rodiny
fondÛ skupiny Pioneer Investments. Klienti budou
moci sami rozhodovat, zda chtûjí své peníze investovat do americk˘ch akcií (Pioneer Funds – America),
evropsk˘ch akcií (Pioneer Funds – Top European
Players), dluhopisÛ (Pioneer Funds – International
Bond) ãi do fondÛ penûÏního trhu (Pioneer Funds
– Euro Short-Term a Pioneer Funds – U.S. Dollar
Short-Term). Vzhledem k tomu, Ïe skupina Pioneer
Investments získala licenci k distribuci celé lucemburské rodiny, bude zvaÏovat, zda nabídku fondÛ
v Bulharsku dále neroz‰ífiit.
Z PORTFOLIA FONDÒ PIONEER
centy a americká SBC Communications s 15 proVodafone chce pfievzít
centy. Tato smlouva, jejíÏ platnost vypr‰í 23. záfií,
mobilního operátora SFR
brání kaÏdém akcionáfii prodat svÛj podíl, pokud
Britsk˘ mobilní gigant Vodafone se chystá
podle listu Financial Times pfifieedloÏit na bídku na pfifieevzetí celého francouzského
mobilního operátora SFR, nyní kontrolovaného skupinou Vivendi Universal.
Britská spoleãnost jiÏ drÏí v SFR
32 procent akcií, z toho 20 procent pfiímo
a 15 procent pfies podíl ve spoleãnosti Cegetel,
která je 80procentním vlastníkem SFR. Vivendi
má v Cegetelu 44 procent.
Jak Financial Times dále napsal, pfiedloÏení oficiální nabídky se pfiedpokládá do konce záfií. Vodafone ãeká na vypr‰ení dohody mezi akcionáfii
Cegetelu, mezi nimiÏ je dále britská BT s 26 pro-
Od zaloÏení fondu k 4. 9. 2002. Poãítáno
v eurech, v pfiípadû Pioneer Trust v korunách.
k tomu nesvolí v‰ichni ostatní investofii.
SFR je druhá nejvût‰í francouzská mobilní firma s 34,4procentním podílem na
trhu. Francie je jedin˘ velk˘ evropsk˘ trh,
kde Vodafone nemá kontrolní podíl ve v˘znamném mobilním operátorovi.
Analytici odhadují hodnotu nabídky kolem
12,5 miliardy dolarÛ. Vodafone má nyní pfiístup
k nevyuÏité úvûrové lince v sumû 10,65 miliardy
USD.
Spoleãnost Vodafone je souãástí portfolia fondÛ
skupiny Pioneer Investments. Je napfifiííklad obsaÏena ve fondu Pioneer European Equity Fund Plc ãi
v Pioneer Funds – Top European Players.
Pioneer News. Zpravodaj pro investory. Vydává spoleãnost Pioneer Investments âeská republika ve spolupráci s Mediální kanceláfií. Adresa redakce: Pioneer News, Na Rybníãku 5, 120 00 Praha 2,
telefon: 0800 313 663, fax: 96 354 100, http://www.pioneerinvestments.cz, e-mail: [email protected]
Pfiedchozí v˘konnost fondu nezaruãuje stejnou v˘konnost v budoucím období. Hodnota investice a pfiíjem z ní mÛÏe stoupat i klesat a není zaruãena
plná návratnost pÛvodnû investované ãástky.
Více informací u Va‰ich prodejcÛ nebo ve spoleãnosti Pioneer Investments,
napfiíklad na www.pioneerinvestments.cz.
PIONEER V MÉDIÍCH
UniBanka Bratislava
roz‰ifiuje své sluÏby
UniBanka Bratislava, která je u na‰ich b˘val˘ch federálních partnerÛ jedním z distribuãních kanálÛ fondÛ investiãní skupiny Pioneer Investments, chystá do
konce roku otevfifiíít 21 nov˘ch poboãek. Kromû toho od
záfifiíí zaãíná poskytovat hypoteãní úvûry.
Základní jmûní banky by se mûlo zv˘‰it o 750 milionÛ korun na 2,377 miliardy Sk. Akcionáfii banky
by mûli upsat 4 054 054 akcií v nominální hodnotû
185 Sk na akcii. Návrhem na zv˘‰ení základního
jmûní banky se bude zab˘vat valná hromada akcionáfiÛ 24. záfií. Jak informovali pfiedstavitelé UniBanky Bratislava, kapitálové posílení je v souladu
s plánovan˘m rÛstem obchodních aktivit banky, která se transformuje v univerzální komerãní banku.
Témûfi 35 procent klientÛ banky dnes náleÏí
do sféry zemûdûlství, které UniBanka Bratislava
nadále povaÏuje za velmi perspektivní segment.
Podle Andrea Casiniho z bankovní skupiny
UniCredito Italiano, která je majoritním akcionáfiem
UniBanky Bratislava, je cílem slovenské banky roz‰ífiení portfolia sluÏeb pro klienty ze zemûdûlské
sféry. Banka chce uspokojovat pfiedev‰ím finanãní
potfieby farmáfiÛ a zpracovatelsk˘ch podnikÛ, a to
i v souvislosti s pfiedpokládan˘m vstupem Slovenska
do Evropské unie. UniBanka Bratislava poskytla
v tomto roce zemûdûlcÛm úvûry v celkovém objemu
500 milionÛ Sk. Dal‰ích 600 milionÛ Sk uvolnila
pro podniky zpracovatelského prÛmyslu.
Podle Casiniho vzrÛstá mezi podnikateli zájem o nov˘ produkt, kter˘ je zamûfien˘ na financování zemûdûlské techniky. Jeho realizace probíhá ve spolupráci se
Slovenskou záruãní a rozvojovou bankou a dvanácti
nejvût‰ími prodejci zemûdûlské techniky a technologií.
V tomto smûru poskytla UniBanka Bratislava úvûry
v objemu témûfi 200 milionÛ Sk, do konce roku pfiedpokládá nárÛst úvûrÛ na 400 aÏ 600 milionÛ Sk.
Zdroj: Hospodárské noviny, Slovensko