BEZPEĆNOSTNÍ LIST Trax

Komentáře

Transkript

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Trax
"#$%&'(%%)*+,-./012'(%#%3
4
5
6 77#689:9;!.8;<'=>?=9=. =89'9;@
#"#89:9;8AB;@
B!/=>?=9
[email protected];[email protected]
@E98.8;<B
;@
6 6 Cia dezinfekcní ;[email protected] A/?:[email protected]
#"([email protected]@ @E98.8;<B=>[email protected] @E98
[email protected]
!"#$%&!!$'("'
#"2BIJF8.9B =8/[email protected]
5AB!'[email protected]'
6 !)*$+''!'
*$,
7!
-.!
")
'/01
,1
2/01
,133
45/!66')!7!)'!5
#"0.: =..I/[email protected]!
K'849;.K9!;I=89=;
.: =.
6 !!!+&6!58!9:.!;<91,=#19
'>?/1133139113
1
5AB!'[email protected]'7!
.: =.
6 ,1
77(689:9;!B =89
("#C.=9:9;!.8;<B=>?=9
7:[email protected];[email protected]
6 @5?
C.=9:9;!.#$$$'01'L77M
AB!);6!;!)B!85?'333C
[email protected];;#8!8D'
C.=9:9;!
6 FGHH
:GH
C
N<9;.'!/>9!;
6 :#";'
B B 6 I>8!'!%";!B$$"$5'
.?;
B =8E98 6 !B!!8!+5$95D>$!8!"#!8!)&&J$!85
!8'
=8
A!88-!&?H4)!*4?"8B#B<'
=!8!)?;<6!5!J#8#4!88'
("(;< [email protected]><'[email protected]>9
6 381
77(689:9;!B =89
5A=8EI=<>B.<
B =89
6
C.=9:9;!B =89
*3?8<
6 8>8B9)B!>!!8
6 H-4I>8!'
H4!%";!B$$"$5'
H
C
4!B!!8!+5$95D>$!8!"#!8!)&&J$
!85!8'
3?8<
6 @14#!;55!8!#8?'
@K4#!;!)??"B'
@1-4=>!!5>?8D8?$#?!8!"$#8;&!"
!5!'
("27.GB =8
7.GB -;8=
>8F;.=9:9;!
6 (")!!!#!!5"5D>!8"!#9B5D>
D!)5#&!8>8?!9D>9!"#8'L);5&#!#"
5!#!"$!B)"<!"5?8"#5'
7726.E'9:>!=.E;!/
2"( >?=9
C.=9:9;!
.8;<'=>?=9
"#!8B
h!$!&!#!$
5B#$QR
5!!S
8#!!$"
!8B98#$8
"6!$
Q!8&!S
89:9;!
O
)&'10P',
"
#(&('(%%PLM
<
@/1K4,,4,
41
[email protected]/3K434,
N8!&!/4
4
41
@/
414,
4
[email protected]/-,1414
FGH-
$N'19*3
OPO1P
FGH11
FGH
M"!'9*1
$I5'9*,
OP
@/114K-K4K
1'
4
[email protected]/
,4,-4
N8!&!/-44
4K
FGH11
FGH-CK
H
:GH
C
OP
@/1-4-,4
[email protected]/1
44
FGH11
FGH9HKC,
M"!'9*1
$N'19*3
@[email protected]*
MT"M"9*
MT" #!9*
M"!'9*1
@N'19*
$I5'9*,
@[email protected]*
4
Q.?*3?89
.#)
B =8/
[email protected]"
OP
Q.?
=8!/?8
B =89,3?8
9.#)
B =8/[email protected]"
:8?!"B#!8!8;!"B!)"!5$>8&8<!>$!#98B#
)$5!#)B6!;!)B!8)!!>!!8"8>)$5"$)B"8$!5!
!88'
$
OPU6!;!)!8)!!>!!8
O1PU9!!";!"!$!5$!!!8'
OPU%";&[email protected]'1KC1-9=!#FNNN
OPU%";&[email protected]'1KC1-9=!#FNNN
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
7706;<<>!
0"#9=>!9
8<;=;>
6 Ihned vyplachujte velkým množstvím cisté vody. P!?!">!#!.
V$;5?;, pokud je lze vyjmout snadno. A$#";!8!"!8!)"!%5"'
A8?>B# ;# !)>$#8;&!"!5!'
5!/@8
6 =5?!>&#!B8"#!#;;8"!!
"8%";8B#'=!"8!>B8B#98B#;8&)!
?8#"95"$<!B!!$!""5?&8B#)!!8
$'A8?!$!!5!8B#5J8!J5D>8!;
!#!>#'A8?>B#;#!)>$#8;
&!"!5!'L!)$)?8!5"!>8!)!&!!#$#8
!;&!"!5!'IB#$"8>";D#!'!??B!8?9
'59"9!)!'A8?8#"!8"D!!>B#
!#95!#!")B$!!>8?&'
9=8<;@=;RE
6 V>&!!>$8D8?!#?!8!"'L8%!5!B
!8?!)"'A$$!"4$9$#8;&!"!5!'=88<5
!">5!8?$'=88<5!">5!)"8D8?$?'
6 :!8?$#8;&!"!5!'A$#?J!8!"'A$;5?
8?!">&")!&$'=5?!>&#!B8"#
!#;;8"!!"8%";8B#'W>)$5!>
!>!!);?8!59!8;!8"5B#8#'=%9
8$>!>!!)!!!9!!>5D>)B)&'
:$!;9!"8!B!?8!!"!&5'W>8!;8
e9"8>";#"!&!!9)$8!<!"D8!'
:8$!8;J$!!)?)?8!5'L!)$)?8!5"!>8!
)!&!!#$#8!;&!"!5!'IB#$"8>";
D#!'!??B!8?9'59"9!)!'
9E98
!/!;R
>!96
6 :5)B!8$>8&9&)$5$!!!5&!!)$9
!8?&)8&#!8#!#!!<!'A8?!$!
!5!8B#5J8!J5D>8!;!#!>#'
0"(FR.E98?FG;@8E?I=<>8><J 9;<
8!9.;@8J 9;<
8<;=;>
6 I>8!'
5!/@8
6 !!58"#"";5!5!!&)!
8!!"&!5$5D>D!)!8>8?!"9"'
! !8"D5!8"5D>D!)!#!>8'
X>B5JD55D> 8!;!>8?5!!'
9=8<;@=;RE
6 :;!"5$>&+J$'
9E98
6 :;!"5$>&+J$'
>;<;<>?I49!
8<;=;>
6 :&$5!#!")B8";/
!8>8?
"8"
5!/@8
6 :&$5!#!")B8";/
!8>8?8B#!"$
<
9=8<;@=;RE
6 Y8&6&J8;'
9E98
6 Y8&6&J8;'
0"2;<8A;F!=;>E98I.I;=;I>!9.G8/G8
>;<.I;
6 A8?8#"!8"D!!>B#!#95!#!")B$!!>8?&'
=!>!"!!)";)!#!8&B58!#85!8!)",#!8'
!9:9!;8
6 :6&!<!'
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
7716
8/[email protected]
1"#,=9
5//=9
//=9
6 =!">;@ *Z#5B<'
6 :!">;5B!"8!8$'
1"(.G8B =8<.AF!.8;<B=>?=9
B .8;<B
6 L);5&#!#"5!#!"$!B)"<!"5?8"#5'
=>?=9
B [email protected];8<
/"
1"2;<</=9 !/!;R
>!96
!9.!/I
=8;</=9 6 =!8"$!8"5!#!"!)#!8";$/
!8"#B
!8"#B
!8$8""
!8$$
!8$6!6!"
#!+!&!"$
!8C!8$!"
6 :5)B!8$>8&9&)$5$!!!5&!!)$9
!8?&)8&#!8#!#!!<!.
A8?!$!!5!8B#5 J8!J5D>8!;!#!>
#'X!#obalD$B# !#!">;!8#"'
!5;!B!!8!+5$'A!8 #<<?5!
555")B#$5)B$"<?8! !8#!!"9<!&
)!>!&'
6 *5"!">!8!8;!#&$)'
77)6
8?/I/J9;@
)"#
8!/@=B-!/I=8;<@[email protected]<
!;<
6 :5)B!8$>8&9&)$5$!!!5&!!)$9
!8?&)8&#!8#!#!!<!'
=/@F!?
V5""!!B##?B#!!)':8!B;
@
#;!sypanB5'L8!;C$?<&8!;'
A$"; 8#!#"'V;?8!&!8?!!"'
=!"8;? 8!&9!">;#!8B!'=!">;#!8&
!!)!#& !8$'
!;<=/@F!
[email protected]
)"(
8!/@
E98/=8
6 =!"8;!8J"$>8!!8?9?6!5!88
,!#!8B##!8B#5#'A&!88,!8<6!5!
#$+B#!#'
6 A?<5!>!!&#!"$!"<?;8!'V)%
!5D8$!8'W>B!)D!)<?>!#!!8
Q9!8!$9D8)!8"#S96!5";"<&J8$'(
<\";!8"'=!"88!;8J"&#!5!>95D>)B<!8B!
>!!8'
)"2T8<>89.>J9;@ 9G8?
Q9;>.I/>E=8
6 L8%!)$5J"'($;$5)!5\"!>
8!$#&#!!&#!!;"!!88'=!">;!;!;
!#!"!;!'
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
77)6
8?/I/J9;@
Q9;.;I/>E=8
)"0
;F9I.<
6 V)%"8!9!8#!D9!)>?"B#!!!8'
($;$5)!5\"!>8!$#&#!!&#!
!;"!!88'=!">;!;!;!#!"!;
!'
6 A!88!!#!!!!6!5'
A!88,!6!5!#!8B#!!)#!#B#!8#'
A!88!8<6!5!8!885'
77&6!/=;.
N6!5!5!!88!)#";!)&8$!$$'A5B#!">!88!8!"&
6!5!6B#!">#!$"&!5&'
&"#
8B I!/
!/8
6 =!">;#!8&!!)!#&!8$Q!,S'V)%!>'
A$";$"!59D>!8?5'A$";8#!#"'
V)%"!?8!>!#!!8'A!$$)!)!
$'V)%$#"5"&!";B5!8!;
"Q;)!5S'V)%#!58?#"'=";;
8!&5!8?'=!"8;?8!&9!">;#!8B
!'#!;D!85)!#&55!)"
$!)&5!5)#!5"'L)"#!;??"B9!"8
!8"!">'
&!?5")B#?!!8 "<B#!5.
V)%!"$5'A8B#!)#D;)$$
!8""9;>5!#!")B)&':!">;!)$!!?'
;<<[email protected]
/<[email protected]!9
&"(>;<B I
=;..8;=>?=
[email protected] 98.A!/.8;
=>?=
6 :;9;"!!#5"98!!
!#!!"'=8;8595!"5"5$;"!);'L8!>
<?B!8?!#&!8$8"58!!!!!'
A &!88,!8<6!5!#$+B#!#'
6 @8";!#/>^ Q1>^2S'@8";!"8"55
8$'@8";!!&5#&5!!"'@8";!+#
!)##?B#85B5"55"#B#9#8B#8!)
?B#!!#9!88??!8"B#5DQ!S,;8
' #%8B58!;':"#!;!?$5'
@8";!88??!8!8D'#!;!)8!)"B!5)!B
8!8!)$9>)"8!">'L&obaly5")B? "$
"5?$&!!9)$)!J"':8"; !B#
!)#'=!">;#!8!"#$!"8!)"5 !5>!#!
!8' Minimální trvanlivost: 2 roky od data výroby
&"2!9:9!;I; I'=!9:9!;; @E98
[email protected] 6 :#";'
!9:9!;G
6 :#";'
R><=.A=;8
77P6
>49!'=B!/I=8;<
N6!5!5!!88!)#";!)&8$!$$'A5B#!">!88!8!"&
6!5!6B#!">#!$"&!5&'
P"#C8.>8<
49 .9>98<
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
77P6
>49!'=B!/I=8;<
.8;<'=>?=9
"#!8B
[email protected] [email protected]<
>[email protected]
9>98/8<49!
NV c. 361'(%%7 Sb.
=U/
5+C5_,#!8'
:=X4=/5+C5_
5"'
6 L)#";4B!)!>$!B5!55$95D>)B!)&
8!!!)9!8"<!<9)!)!!+&8!9)$)$!5!>&
"J!9)!;B#!!#!C)!""!
!">!#B#8B##!8D'5!8;<\!!
8#"5#5B#5!8!<!8B#;)8
!!":!5!":-,3"<B5!858!"5$'
JU-9;8I!/;9A>J 9;R>
Y8&8!"&#!8!$I:U'
/;!8!-9;8I!/;9A>J 9;R>
Y8&8!"&#!8!$=: '
P"(
>49!
5/I8!/9!;I;8.<
6 =";;8!&5!8?'=!"85"B!)5
#98B5$9$9B$)!!!9!">;B!)"B#
!!#9!!8)!;#!9)$!
!8"#"!)>B#!#8!!"&)!!5
!&5$'
[email protected]!/8
,<K99!;8
6 =!5"#558;859!"59!">5!$)!
!5?$8D8?!5$;"98!'X!8?!?
!5!B#!8?D;)!">#!8&!"$'=88<5!">5
<?B!8?$'V;?5!>!B#"!#")!
!<?'
!/ 'B.9 F
#))
!/;RE
!/@;@
2&0
6 L#&)B'A8?8!8&#!)!"!"
n)!!<;)!">!#&!8$!!'
W>!!!85$D!)";$!&!#"9!">;
!#&)B!#"'
6 A8?8!8&#!);)5"#5!"!"
!">#&6!&!"&"!8!&!#55'
!/8?.
#0)%1
6 A8?5!>&#!);)9)$"<B!8)!!8$"
$!&!85"!"!!"!#!8&!!)!#&
!5D$'
V9!/;RE
6 A#!8!)"!!!#"D>5")B!$!8!8?&#!
J!"!5B#95")B#$!8)!58#;5
5!!8"5'
6 =!">9&5";"9"'
!/A!/!!/!=8
#02-#02P&
>49!
E98/=8
[email protected]><'[email protected]>9
6 =!užívejte v souladu s návodem k použití v. doporuného dávkování.
6 381
77$6N<9;.!/>9!;I.=8=89
$"#:>!;.!/:<9;.!/!/>9!;A!/.=8=8!/
5/.
;@=8
6 ='O=<'P
6 .'
5R?!/
6 #!!B
/R?'!/@
6 =!5?!!'
,
6 3>Ok!'Q`#5!'S/`P
8'[email protected]/@8
6 =!5?!!'
8 [email protected]> 6 =!5?!!'
[email protected]@
[email protected]
*<!/.=8
,.=8I.8;<-.<<
7B/
*<!/.=8/
,'=>/8<
/[email protected]=89
.;<
,@=88<
*.89/@=88
*@=8=8
*?.!;:9!9863
;8.'
6
6
6
6
6
6
R^
=!5?!!'
=!5?!!'
=!5?!!'
=!5?!!'
=!5?!!'
6
6
6
6
6
=!5?!!'
=!5?!!'
',
>'3
@8!!"B8";#5#/"8&!8?#!&!8?'
=!5?!!'
.8=>!
.8;[email protected]
59=;98
[email protected]=8=89
49 .=8=89
6
6
6
6
6
=!5?!!'
=!5?!!'
=!5?!!'
:#";'
M!'
$"(7.G9:>!
.8<#6!5'
77#%68.=8;8998
#%"#*;8998
6 =!!!8")!;#!!>$;!"8!"&>8&6&J8;
!"<B;$'
#%"(/>9!;=8B9.98
6 =!8";)'
#%"2TE=8B A!/ 6 :)&)!)5!#!""B#!858!
)!!">'
;!
=!85$5!#!"#!8";/
!$5
H5!#!"#!8";/
"!?!&#!$"
#%"0>;<-;8A>F
8BB98
[email protected]><'[email protected]>9
6 V)%$#"5"&!";B5!zápalnými 8!;.
Z)% #!58?#"'
6 381
77#%68.=8;8998
#%"[email protected] 98.I>89.<
6 H)!!5)8";55$/
$$
8"5$
#%")B [email protected];8<
;[email protected]
6 !%";!B$$"$5'
77##649;.K9!;I9:>!
##"#:>!849;.K9!;A!/J 9!!/
+;@8849!98
.8;<'=>?=9
"#!8B
8!8$)sulfonát
sodný
5A=.;
[email protected]/<
K9=>R
7;
49!
UI
I5
UI
L
U A8#"AB$
X
X$
X$
R15+C+
35+C+
5+C5
4
4
#!8
UI
L
X$
,5+C+
4
?'=/@8
7E9=8'E=8
.8;<'=>?=9
6 =!5?!!'
"#!8B
L4(?8>8B
[email protected]?8>8B
L4A58>8B
XD>4(?8>8B
L4A58>8B
L4A58>8B
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
XD>[email protected]?8>8B
X
4
4
4
k!#!y914,9#!.
8!8$)sulfonát
sodný
5A=.;
5A=.;
[email protected]/<
K9=>R
49!
?'=/@8
6 =!5?!!'
9B9.9!
?'=/@8
6 =!5?!!'
[email protected]
?'=/@8
6 =!5?!!'
C!9K98
?'=/@8
6 =!5?!!'
[email protected];!9
?'=/@8
6 =!5?!!'
8K98
?'=/@8
6 =!5?!!'
:>!
6 =!5? !!'
?BA!/!=8!/
49!
8!9.;@8J 9;<
5!/@8
6 !!58"#"";5!5!!&)!
8!!"&!5$5D>D!)!8>8?!"9"'!
!8"D5!8"5D>D!)!#!>8'X>B5JD55D>
8!;!>8?5!!'
E98
6 :;!"5$>&+J$'
8<;=;RE
6 :;!"5$>&+J$'
8<;=;>
6 I>8!'
;<F!:<9;.>-!/>9!;A>849;.K9!;A>lastnostem
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
77##649;.K9!;I9:>!
5!/@8
E98
8<;=;RE
8<;=;>
6 :&$5!#!")B8";/
!8>8?8B#!"$
<
6 Y8&6&J8;'
6 Y8&6&J8;'
6 :&$5!#!")B8";/
!8>8?
"8"
E?I;>E98IJ 9;<8;I!/9!;IJ 9;<;8;[email protected]/BI49!
C8;B49!
TEI;>E98IJ 9;< 6 =!5?!!'
TEIE?IJ 9;<
[email protected]/B49!
TEI;>E98IJ 9;<
6 =!5?!!'
6 =!5?!!'
TEIE?IJ 9;< 6 =!5?!!'
8!9.!/9!;IJ 9;<
?'=/@8
6 =!5?!!'
5GB!?
6 L!&)!8!"#!8!)&8#!#"5D>&#!&5"
!8>8?8B##'
C!9K98
6 :;!"5$>&+J$'
[email protected]
6 :;!"5$>&+J$'
8K98
6 :;!"5$>&+J$'
[email protected]
5.9.=8
7.G9:>!
6 :;!"5$>&+J$'
6 :;!"5$>&+J$'
6 =!5?!!'
77#(6;.K9!;I9:>!
#("#49!98
.8;<'=>?=9
5A=.;
[email protected]/<K9=>R
49!
"#!8B
M" K5+CU
M" 33',1>13,'35+CU
!8
M"U K5+CU
M"U 5+C
M"U 15+C
M"U a,
5+C
M" '1,>'-5
!8
M"U '1
>'-5
!8
M" ',,5!8
I6
I64:!41#!8
,#!8
,#!8
H$)
H$)
H$)
H$)
I64I#5+4a1
#!8
H$)4L!#$#"5$
3-#!8
3-#!8
3-#!8
3-#!8
,#!8
I6
,#!8
M"U ',5!8
H$)
3-#!8
8#!!$"!8B9
8#$8
8!8$)sulfonát
odný
?'=/@8
3-#!8
6 =!5?!!'
#("(9=8!.E98.=8
?'=/@8
6 =!5?!!'
#("29;@>@. 8!9.
?'=/@8
6 =!5?!!'
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
77#(6;.K9!;I9:>!
#("0TB9.98R?
*?.!;:9!98
R'C
6 =!5?!!'
TB9.98
6 =!5?!!'
#("15A=.;<[email protected]
6 :#";'
6 :#";'
#(")V9I9IJ 9;<
6 :;!"5$>&+J$'
77#26;<<=8U
N6!5!5!!88!)#";!)&8$!$$'A5B#!">!88!8!"&
6!5!6B#!">#!$"&!5&'
#2"#T8<;.=<
@;8
T8<;.=
6 =!"8;!5!>&955";!)"!88"'=8&!)$5!#!"!)#!
)$$!8""'!5;#!!)5")B <!8?$)B5
<
D!)5'A?<5!>!88#)$D!8"" 5)B!8%!
8!<!&!$9!#!8&? !88#!8'
@?8)$&#!$!&#!5" "!!&65?'
U8!#!!B!)"9!!D<B#8;<# !8"D5">8$
%!!85$8D!#">!#!!89 8!88D
!>8$5#J8D'A?<5!>!!&#! produktu
$!"<?;8!'V)%!5D8$!8'
B A
6 M!'
[email protected] I8?
[email protected]
113b
@
8+$!)#";)&$
B.
T8<;.=
<
6 =!"8;!5!>&955";!)"!88"'L88!)$ 8;
$'L!)!"88"">";!"!"8$!
5!>&'
6 !5;#!!)5")B<!8?$)B5D!)5'
@ 8B58!)59&)$$$<?$)!$#"$9#;!?'
=8&!)$5!#!"!)#!)$$!8""'A?<5!> !!&#!
"$!"<?;8!'V)%!5 D8$!8'
!9.8
77#06:>[email protected]
+7*'*7
+7'+7*
T7X
++
#0"#=.
:KK
:KK
:KK
:KK
#0"([email protected]
=9.;@
UdXML*HLYWe e
YNAL:e
[email protected]*d9
W':'
QI#!!$"
!8B98#$8S
UdXML*HLYWe e
YNAL:e
[email protected]*d9
W':'
QI#!!$"
!8B98#$8S
:ANHL:(:MUU[
*[email protected]
@[email protected]: [email protected]
:'L'@'Q!!
!8"598#$8S'
(!"
!5$
#8!"")9
!89'!''
Q!!!8"59
8#$8S
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
77#06:>[email protected]
#0"2'8<
3
B =89
@
3
3
3
#0"0
B.
=;@9
NNN
NNN
NNN
#0"1B =8 M!'
E98
=8
M!'
['
['
#0").G8
B =8
8
@E98.
Y8B'
Y8B'
Y8B'
NNN
Y8B'
#0"&,>
../<T+*
&2'&[email protected]
6 :#";'
77#16:>!9=!/
#1"#8A;F!=B =89-E98/=8'=!9:9!;I9=<8A;F!=.8;<
B=>?=9
H "#$%&'(%%)*+,
./Y53>.8;.I/F!!/.
8;<[email protected]@F!>9>IB<
A5""8>8?#!!>'
./Y53
>
6 :#";'
AB<[email protected]?8/
@E?;8A!/
B A!/.8;=>?=>?8R
=889=<H
.E. ")0P'(%%08K8!/6
g
4a
`6!6!$
a
`!!&!#!?$9!!&!#!?$9#!!)?8
L)#";6ém
9=<
=8$9&#";"C/
V!'
[email protected])'!#5B###5B#smesí#9?!8?;<#8D
#1"([email protected]!/>9!;I
B =89
6 !!8"!)#";$9!&;!"#!8!#5&)!
!>8!'
77#)67.G9:>!
@$5)!!";6!59&)$$5??$!!8#!'
[email protected]><'[email protected]>9
6 381
77#)67.G9:>!
;8;<
6 Mh!8#8"!$
U=h:!69!!)[email protected]
1K1C1,P
I:Uh!8!J!%9&8!#B5JD5
*?$h U=8!%";6!5!)!
=: h!8#8!9>8!#B5JD5
HH:hH+!HM *
.??;!A!/,3?8 6 *1
*
*,
*3
*
*
*
*
.I?;.=9:9;!
L'X,M
V8<!8B!>'
I>8D>'
VD!)";>&!<!!'
VD!)";>&!8>8?!'
(D>D!)!8>8?8B##'
A$!!B!!8!+5$'
A$!!B!!8!+5$98!"#!8!)B5
J$'
!B!!8!+5$98!"#!8!)B5J$'
6 M"!'9*1
MT"M"9*
MX:eLFN NM/LHdU:e4X+!
:.V=:Z=HLALI:[email protected]:eiMX:j4
X+!
MT" #!9* :.V=:Z=HLALI:[email protected]:ei
*HL:N X[4X+!
MT" #!19* :.V=:Z=HLALI:[email protected]:ei
*HL:N X[4X+!1
$I5'9*,
AdY:k=LlXLV:eLeC=LIHdYIj:eLe4X+!
$N'19*3
AdY:k=LlXLV:eLeC=LIHdYIj:eLe4X+!
1
@N'19*
[email protected]@=HLXmYN4X+!1
@[email protected]*
LFN [email protected]= N2N Xk eULAkLHnd:[i
WI:LHdVLAdF=LVN O=!8>8?8B##P
4X+!
.??;!A!/*3?8 6 H114V8<!8B!>'
H4:)>&#!!<!!'
H-4I>8!'
H-CK4I>8!8B#!+$'
HKC,4I>88B#!+$D>'
H4!%";!B$$"$5'
H
C
4A$!!B!!8!+5$95D>$!8!"#!8!)&&
J$!85!8'
H
C
4!B!!8!+5$95D>$!8!"#!8!)&&J$
!85!8'
.I?;.=9:9;!
L77'77M6
6 F48<!8B
F48>8B
:4)B!>!!8
[email protected]><'[email protected]>9 6 C3C1
5
6 >; 8
=8.9=8B=/@FJF8BIF9G8?B =89!/<9!9!/<
E98/=8"HI9:>!B<.<<!<;.?JFR=;<[email protected]!/AB!>;@
>[email protected][email protected] =I>@[email protected]?>=8;@[email protected][email protected]@=.8A>9>9
9=<">/@G;BA8E<@;@/=89==899;;I8>;.=
AB;>"[email protected][email protected]=89.=8!/;@G;-;8.<89!/8"
[email protected] 98A!/.=8=8=8/8>[email protected]"
[email protected]><'[email protected]>9
6 381

Podobné dokumenty

Hradec Králové

Hradec Králové Přepravu zajišt’uje : Linka 640139 CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, divize osobní dopravy Náchod, Kladská 286, tel.491 541 343, fax 491 541 343 (spoje 30,32,34,36-39,41-45) Linka 610191 ARRIVA VÝCH...

Více

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Dishguard 72

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Dishguard 72 #'DM> "' O ; ' "%K#;"$ ' $ > B > ' $ B $!9=$ =#%V"8

Více

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Topmatic Booster

BEZPEĆNOSTNÍ LIST Topmatic Booster  <T 7obal I 8=! = 7! 9 ! F  !8 I ; ;

Více

EICH - COLON®

EICH - COLON® lupénka, akné, ostatní kožní onemocnení, jakož i vysoký krevní tlak, migréna, alergie, oslabení imunity organismu, rakovina a mnoho dalších potíží zaprícinují nefunkcnost strev. Imunitní systém se ...

Více

bezpečnostní listy

bezpečnostní listy ; >7@ ? %" G" "<<  $<G" F## 6 #:#"<%7 V @" J? G"...

Více

služby a povrchové úpravy

služby a povrchové úpravy Pro přichycení desek CETRIS® na plechové profily je určen samořezný vrut CETRIS 4,2 × 25 mm (tento vrut je opatřen závitem až po hlavu), nebo vruty 4,2 × 35, 45, 55 mm (závit do cca 2/3 délky). Jak...

Více

uživatelský software pro řízení hotelů a ubytovacích zařízení

uživatelský software pro řízení hotelů a ubytovacích zařízení CERTIFIKACE FIRMY HORES PLUS S.R.O. DLE NORMY ČSN ZÁRUKA VYSOKÉ KVALITY PRODUKTU A SLUŽEB

Více

* Secapur Perfect 1. Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

* Secapur Perfect 1. Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku pH Hodnota Bod vzplanutí Hodnota Hustota Hodnota Rozpustnost ve vodě Poznámky Viskozita Hodnota Metoda

Více