Postavení zmocněnců ve státní správě.

Komentáře

Transkript

Postavení zmocněnců ve státní správě.
Transparency International - Česká repu lika TI je evlád í eziskovou orga iza í, její ž poslá í je
apovat stav korup e v ČR a svou či ostí aktiv ě přispívat k její u o ezová í. TI se za ěřuje
předevší
a prosazová í systé ový h z ě v o lasti veřej é správy, legislativy a soukro ého
sektoru. Kro ě projektů, které se dlouhodo ě vě ují ko krét í o laste
apříklad fi a ová í
politi ký h stra , justi i či orga izova é u zloči u , TI také vyšetřuje ko krét í kauzy a poskytuje
práv í a vzděláva í služby.
Praha, ú or
Tato pu lika e z ikla rá i watchdogoví h aktivit TI. Transparency International – Česká repu lika
o.p.s. děkuje za fi a č í podporu čle ů klu u Tra spare
I ter atio al, kteří se s ý i příspě k
podporují at hdogo ou či ost TI.
Ví e i for a í o projektu a www.transparency.cz.
©2015 Tra spare
I ter atio al ČR. Vše h a prá a
hraze a.
Přestože se ejed á o
oho oso , jeji h posta e í lo
i ulosti zpo h ňo á o, zej é a
v souvislosti s ýší fi a č í h od ě , e jas ě ou ápl í práce, ezařaze í do ěž é struktur
úřadu a
eposled í řadě s ko krét í i oso a i a tě hto poste h. TI se tak rozhodla z apo at
součas ou situa i.
Vzhledem k to u, že t to pozi e ejsou ijak e trál ě defi o á , i for a e o z o ě í h jsou
z eřejňo á pouze dle ůle toho kterého i isterst a. TI ted e s aze tuto o last odkrýt oslo ila
še h a i isterst a i Úřad lád . Dotaz s ěřo al přede ší
a počet a o saze í pozi z o ě ů
od roku
do součas osti, áplň a ýstup jeji h prá e, prá í ztah a fi a č í ohod o e í.
Z odpo ědí, které do ko e roku zaslal še h oslo e é úřad , plý á, že jde o el i růz orodý
seg e t stát í sprá a ezi i isterst je pozi e z o ě e zakot e a a uží á a rozdíl ě.
Neu ele ost pojetí tě hto pozi se ukázala již při oslo o á í i isterste , kd úřad opako a ě
žado al ližší defi i i pozi e „z o ě e“, a
l s hop é dodat požado a é i for a e.
Na
i isterst e h z o ě i o do í
9ů e epůso ili, na 8 ministerstvech spolu
s Úřade lád šlo elke o oso a pozi í h z o ě ů. Aktuál ě půso í a
i isterst e h
elke
z o ě ů.
V počtu z o ě ů „ ítězilo“ Mi isterst o zahra ič í h ě í
,
í , Mi isterst o dopravy (9,
í a Úřad lád
,
í . Lze tak ko stato at, že fe o é od ěňo á í spříz ě ý h politiků,
číta ý zej é a Mi isterst u dopra
o do í
se, dle tě hto dostup ý h i for a í,
eroz i ul do ětší ír a a í e i isterste .
Sta dard í pra o í s lou u ělo dle posk t utý h i for a í z
z o ě ů pouhý h . V tě hto
případe h, kd jsou spe iál ě z o ě i pří o za ěst a i zařaze í do hierar hie ministerstva, je
z o ě í odů od ě é (MZV, M)e, MS, MF, MŽP . ) o ě í za ěst a ů určuje jeji h z lášt í
posta e í k e ter í u su jektu ětši ou zahra ič í u a je ut é pro ýko přísluš ý h age d. Ve
d ou případe h MD, M)e šlo o „čest é“ z o ě í předsta itelů ji ého úřadu, ez s lu ího ztahu
a ároku a fi a č í a i ji ou od ě u.
Při ej e ší
eko epč ě šak půso í ji é t p s lu , od dohod o pra o í či osti až po
a dát í a příkaz í s lou
zej é a z á é případ z o ě ů pro dál i e a MD, aktuál ě a
MPO . Kro ě e příliš jas é ápl ě prá e případ ě po h , zda
da ou prá i e ěl spíše
ko á at za ěst a e i isterst a či ji ého úřadu a e e ter í z o ě e ,
stá ají další otázk .
Jsou tito e ter í z o ě i zařaze i do orga izač ího řádu i isterst a? Jaký ají ztah k ostat í
částe
i isterst a? Jak je ošetře o jeji h získá á í a uží á í i ter í h i for a í i isterst a? A
oho další h.
Fi a č í ohod o e í zá isí a t pu s lu ího ztahu a e zkou a é o do í
-2014 dosahovala
od ul do
tisí koru . Čest ě z o ě í za ěst a i ji ý h úřadů další fi a č í od ě od
i isterste
edostá ali, plat za ěst a ů i isterste z o ě ý h k určitý age dá se
poh o al dle posk t utý h i for a í kole
až
tisí koru
4. –
. plato á třída .
) o ě i ji é t pu s lu ího po ěru po írali a od ě á h a ejrůz ější h áhradá h
až
tisí koru . Ve d ou případe h li za ěst a i i isterst a e fu k i jak a i isterst u M)V ,
tak a Úřadu lád a ke s é u platu tak po írali ještě od ě z dohod o pra o í či osti.
Co se týče ko krét ího o saze í tě hto pozi ,
oz ačo a ý h ěkd jako trafik pro spříz ě é
politi ké předsta itele, jen
z o ě i
z elko ý h
za o do í
- 2014 li ý alí
i istři Jiří Cie ala a MPO, Karel Küh l a M)V,
Petr Mareš a M)V , další h zastá alo fu k e
posla ů, se átorů, hejt a ů a další h krajský h
či íst í h politiků MD, MŽP .
Tra spare
I ter atio al doufá, že pro lé
z o ě ů.
„Ka
Portfolia jed otli ý h z o ě ů
la
také el i růz orodá, stej ě tak ápl ě
prá e. Poro at ýstup jeji h prá e s
fi a č í ohod o e í lze tabulce na
strá e .
s í ?“ e udou stra
řešit o ý i pozi e i
Z aktuál ího průzku u ezi i isterst
je ted
ož é ko stato at, že se te to „tre d“
v od ěňo á í spříz ě ý h a dočas ě eu ístě ý h či ez ole ý h politiků, častější za i ulé lád ,
v součas osti í e erozšiřuje, ož je jistě do rá zprá a.
Přesto je pra e el i růz á, a zej é a pokud ejde o k e o é za ěst a e i isterste , ěla
ýt prá e z o ě ů el i do ře defi o á a. I to to alé průzku u ěkolikrát astala situa e,
že ěkterá i isterst a ěla s posk to á í i for a í a jeji h dohledá á í pro lé a i i ál ě
jede z o ě e ebyl v ofi iál í h odpo ědí h od i isterste u ede ů e MD , i kd ž lze
z eřej ý h zdrojů s ad o zjistit, že pozi i z o ě e stupo al. ) eřej ě í í e i for a í a
strá ká h i isterste
tak bylo žádou í součas é do ě z eřejňuje přehled ě účel tě hto pozi a
jeji h o saze í a s é
e u pouze M)V .
Pro o eze í spekula í o eadek át í od ěňo á í a politi ký h trafika te h, ož u řad případů
z o ě ů e í pra da a pozi e jsou aprosto odů od ě é, idí TI ěkolik ož ý h kroků:



Ko plet í sez a
z o ě ů za rok
ministerstev, v přilože é ta ul e.
-
, který sesta ila TI
a základě odpo ědí
Zmocněnci v ústřední státní správě
Počet osob
celkem
Počet
(1. 1. 2009 - 1. zmocněnců
Úřad
11. 2014)
Další vynakládané
aktuální
Pozice zmocněnců
Jméno
Období
Typ právního vztahu
Náplň práce, výstupy
Finanční odměna
finanční prostředky
2009 - 2011 /
Mgr. Vladimír Eisenbruk / Mgr. Stanislav 2011 - 2013
zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Kázecký / JUDr. Karel Kühnl
/2013 - dosud
RNDr. Veronika Kuchyňová-Šmigolová
2013 - dosud
zvláštní zmocněnkyně pro vyjednávání transatlantické dohody o volném
obchodu
zvláštní zmocněnec - velvyslanec se zvláštním posláním pro Východní
partnerství
zaměstnanci,
výkon svěřených agend stanovených pracovními
pracovní smlouva na náplněmi, průřezová témata vyžadující vnitro- i
PhDr. Petr Mareš, CSc.
2011 - dosud
dobu neurčitou
meziresortní koordinaci
zaměstnanci,
výkon svěřených agend stanovených pracovními
plat dle platové třídy
(14. a 15.)
/
zvláštní zmocněnec - velvyslanec se zvláštním posláním pro Energetickou
Ministerstvo
zahraničních věcí
16
6
bezpečnost
Mgr. Václav Bartuška
2011 - dosud
vládní zmocněnec pro Soudní dvůr EU
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
2011 - dosud
zvláštní zmocněnec pro vědu a technologie
PhDr. Ing. Petr Kaiser
2010 - dosud
zvláštní zmocněnec pro záležitosti holokaustu
Ing. Jiří Čistecký
2014
zvláštní zmocněnec pro mezinárodní dimenzi EU
PhDr. Juraj Chmiel
2013 - 2014
zmocněnec pro kybernetickou bezpečnost
Ing. Čestmír Gracias
2013 - 2014
zmocněnec pro makroregionální politiky a strategie
PhDr. Petr Janyška
2011 - 2012
zmocněnec pro volby
JUDr. Ivan Záleský
2010
2009 - 2012 /
pracovní smlouva na náplněmi, průřezová témata vyžadující vnitro- i
dobu neurčitou
meziresortní koordinaci
plat dle platové třídy
(14. a 15.)
/
zmocněnec pro Provincial Reconstruction Team v Afghánistánu, zmocněnec pro Ester Lauferová / Mgr. Daniel Volf / Ing. 2011 - 2012 /
Afghánistán a Pákistán
Alexandr Sporýš
2012 - 2014
celkem 2.788.401 Kč
vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou pro evropský globální
2006 -
mandátní smlouva ,
získání sídla Agentury GSA pro ČR a následná spolupráce měsíčně 90.000 Kč bez
navigační družicový systém (GSA), dříve pro kandidaturu ČR na umístění
2012/2012-
následně pracovně-
s Agenturou (Usnesení vlády z 30.11.2006 č. 1370,
DPH /následně
(zahraniční cesty,
Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy Ing. Karel Dobeš
dosud
právní vztah
prodlouženo Usnesením ze 7.3.2012, č.144)
pracovněprávní vztah
provoz kanceláře)
návrh, příprava a realizace cílového stavu integrace
Ing. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a
poskytování oblastních letových provozních služeb
rozvoje letových navigačních služeb
žádný právní vztah,
státního podniku Řízení letového
čestné zmocnění dopisem ministra
zmocněnec ministra dopravy pro bezpečnost silničního provozu
provozu České republiky
Karel Loprais
do 2014
2011 - 2012
(civilně-vojenská integrace) za civilní stranu a dojednání
zaměstnanec ŘLP ČR postupu s MO, návrh meziresortní smlouvy (MD a MO)
bez odměny
zaměstnanec,
propůjčil tvář SO BESIP, propagace BESIP, komunikace s
pracovní smlouva
médii
měsíčně 59.180 Kč
neposkytnuto
neposkytnuto
žádné
celkem 11.550 Kč
(ubytování)
neposkytnuto
(živnostník,
mandátní smlouva
zmocněnec vlády pro modernizaci D1 a dostavbu rychlostní silnice R35 neuveden v odpovědi MD, informace z veřejných zdrojů
Ing. Jiří Švorc
2010 - 2013
uzavřena s ŘSD)
neposkytnuto
(živnostník,
Ministerstvo
dopravy
9
1
zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu silnice I/11 a I/57
Ing. František Kopecký
2009 - 2012
neposkytnuto
neposkytnuto
(asistentka - placená
mandátní smlouva
roční zprávy o činnosti zmocněnců vlády pro výstavbu
neposkytnuto (měsíčně ŘSD, kancelář,
uzavřena s ŘSD)
liniových komunikací (Usnesení vlády z 5.9.2009 č.36)
95.000 Kč)
mandátní smlouva
roční zprávy o činnosti zmocněnců vlády pro výstavbu
neposkytnuto (měsíčně (asistentka - placená
uzavřena s ŘSD)
liniových komunikací (Usnesení vlády z 5.9.2009 č.36)
165.000 Kč)
mandátní smlouva
roční zprávy o činnosti zmocněnců vlády pro výstavbu
neposkytnuto (měsíčně (asistentka - placená
uzavřena s ŘSD)
neposkytnuto
liniových komunikací (Usnesení vlády z 5.9.2009 č.36)
100.000 Kč)
mandátní smlouva
roční zprávy o činnosti zmocněnců vlády pro výstavbu
neposkytnuto (měsíčně
uzavřena s ŘSD)
liniových komunikací (Usnesení vlády z 5.9.2009 č.36)
90.000 Kč)
mandátní smlouva
roční zprávy o činnosti zmocněnců vlády pro výstavbu
neposkytnuto (měsíčně
uzavřena s ŘSD)
liniových komunikací (Usnesení vlády z 5.9.2009 č.36)
100.000 Kč)
služební auto, mobil)
neposkytnuto
(živnostník,
zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní komunikace R35 (a výstavbu
dálnice D11)
Ing. Ivo Toman
2009 - 2010
neposkytnuto
ŘSD, služební auto)
neposkytnuto
(živnostník,
zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní komunikace R 43 a R52
Ing. Milan Venclík
2009 - 2010
neposkytnuto
ŘSD)
(živnostník,
zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní komunikace R 6
Ing. Jan Zborník
2009 - 2010
neposkytnuto
neposkytnuto
(živnostník,
zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu silnice I/19 a I/20
Ing. Miroslav Jaroš
2009 - 2010
neposkytnuto
koordinace činností souvisejících s uskutečněním
výstavy, zpracování materiálu Uskutečnění českozmocněnec vlády pro uspořádání česko-bavorské výstavy v r.2016
Ing. Jiří Čistecký
2014
DPČ
bavorské výstavy 2016-2017)
cestovní náhrady
měsíčně 63.000 Kč
pracovních cest
koordinace činností souvisejících s problematikou
rozšíření JE Temelín, dohled při výběru dodavatele,
Úřad vlády
5
0
zpracování Závěrečné zprávy vládního zmocněnce
zmocněnec vlády pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín
Mgr. Václav Bartuška
2010 - 2014
Ing. Jan Litomiský / Michael Kocáb /
zmocněnec vlády pro lidská práva
Mgr. Monika Šimůnková
2006 - 2013
cestovní náhrady
DPČ
(Usnesení vlády č.668 z 6.8.2014)
měsíčně 80.000 Kč
zaměstnanci
agenda v oblasti ochrany LP, předkládá vládě každoročně
(pracovní smlouva /
Zprávu o stavu LP, Zprávu o stavu národnostních menšin
DPČ / pracovní
a další dokumenty, vypracovává zprávy pro mezinárodní měsíčně 56.950 Kč /
cestovní náhrady
smlouva)
monitorovací tělesa OSN, atp.
pracovních cest
68.000 Kč / 71.780 Kč
pracovních cest
5
ústřední ředitelka Státního
Ministerstvo
zemědělství
2
2
zmocneněc vlády pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko-
pozemkového úřadu Ing. Svatava
žádný právní vztah,
polském pohraničí a jeho zástupce
Maradová a zástupce Ing. Zbyněk Žižka 2013 - dosud
zaměstnankyně SPÚ utajení Vyhrazené (Usnesení vlády č. 612 ze dne 9.8.2013) bez odměny
připomínkování materiálu k jednání vlády - stupeň
žádné
ministerský zmocněnec před Soudním dvorem EU a Evropským soudem pro
ředitel odboru legislativního a právního
lidská práva
Jindřich Urfus
dosud
zaměstnanec
/
plat
/
dosud
zaměstnanci
/
plat
/
ředitel odboru vodohospodářské
politiky Ing. Miroslav Král a ředitel
odboru státní správy ve vodním
hospodářství Ing. Daniel Pokorný
zástupci zmocněnce pro otázku vymezení hraničních toků
monitorování stavu dokončování výzkumných center (48
hrazeny pracovní
v ČR), formování výzkumných týmů, uzavření výzkumných
podporovaných z OP VsVpI
cesty, útvar se 4
projektů, zpracování materiálů pro jednání vlády,
zmocněnkyně ministerstva pro udržitelnost center výzkumu a vývoje
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
2014 - dosud
DPČ
situační analýza a predikce udržitelnosti
700,-/hod
zaměstnanci na DPČ
Ministerstvo
školství, mládeže a
2
koordinace účasti ČR v Evropském výzkumném prostoru,
2
účast ČR v rámcových programech Evr. společenství a
tělovýchovy
EURATOM, výstupy v rámci širších programů EU (příprava
přidělená kancelář a
programů, Strategie konkurenceschopnosti ČR),
zaměstnanec,
zastupování ČR, organizace konferencí, účast na
pracovní smlouva na zahraničních jednáních, atp. (Statut zmocněnce a
vládní zmocněnec pro evropský výzkum
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
2006 - dosud dobu neurčitou
Nařízení vlády č. 557 z 17.5.2006)
dva zaměstnanci,
měsíční plat 36.180 Kč
2011 pracovní místa
(16. platová třída, 12.
zaměstnanců
plat.stupeň - 0,5 úvazek) zrušena
kancelář s řidičem a
sekretářkou,
Ministerstvo
průmyslu a
2
1
řešení problémů spojených s revitalizací MS a Ústeckého
technické a
kraje, zpracována Zpráva vládního zmocněnce o situaci v
personální zajištění
MS a Ústeckém kraji (Usnesení vlády č.952/2013, ve
obchodu
zmocněnec vlády ČR pro MS kraj
Doc. Ing. Jiří Ciencala, CSc.
2013 - dosud
prostřednictvím
znění č.73/2014)
čtvrtletně 240.000 Kč
CzechInvest
/
/
/
zaměstnanec,
zmocněnec ministra pro kontrolu a koordinaci úkolů ve spojitosti s podpisem
investiční smlouvy se spol. Hyundai
příkazní smlouva
JUDr. Ing. Robert Szurman
2007-2010
pracovní smlouva
zastupování ČR v řízeních o stížnostech podaných k ESLP,
Ministerstvo
spravedlnosti
1
před Výborem ministrů Rady Evropy a Výborem OSN pro
1
práva
Ministerstvo
financí
Ministerstvo
životního prostředí
kancelář na
lidská práva, předseda řídícího výboru pro lidská práva
zaměstnanec,
vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská
JUDr. Vít Alexander Schorm
2002 - dosud pracovní smlouva
ministerstvu se 7
Rady Evropy, šíření judikatury ESLP v ČR - zpravodaj,
internet MS (Usnesení vlády 26.11.2001 č. 1262)
plat dle 14. platové třídy zaměstnanci
zajištění zpracování Smlouvy, spolupráce s lotyšskou
1
0
5
zmocněnkyně MF pro zajištění realizace poskytnuté finanční pomoci vládě
1
2009 - 2010
zaměstnanec,
stranou při zpracování seznamů subjektů žádajících o fin. měsíčně prům. 62.713 Kč
pracovní smlouva
pomoc (Usnesení vlády 27.7.2009 č. 976)
Lotyšské republiky
Ing. Ludmila Jánočková
zmocněnec vlády pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách s
Ing. Karel Bláha CSc. / Ing. Václav
Polskou republikou
Dvořák, Ph. D. / Ing. Hana Randová / Ing.
agenda související s naplňováním bilaterálních smluv,
zmocněnec vlády pro hraniční vody se Spolkovou republikou Německo
Karel Vlasák / Ing. Josef Nistler
sjednávání každoročních protokolů o spolupráci na
stálý zmocněnec v Česko-rakouské komisi pro hraniční vody
(všechny funkce vykonávány současně
zmocněnec vlády Českou republiky pro hraniční vody se Slovenskou
jednou osobou)
(celkem cca 376 tis. Kč) žádné
hraničních vodách, každoroční zasedání komisí
2009 - dosud zaměstnanci
ustanovených k naplňování příslušných bilat. smluv
plat
žádné
Ministerstvo
obrany
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo
kultury
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Ministerstvo
vnitra
Ministerstvo
zdravotnictví
Úřad ministra pro
lidská práva, rovné
příležitosti a
legislativu
Sekce
místopředsedy
vlády pro vědu,
výzkum a inovace
Zdroj: informace poskytnuté ministerstvy na základě písemné žádosti TI (listopad-prosinec 2014), veřejné zdroje
Legenda: modré písmo - informace dohledatelné z veřejných zdrojů, neposkytnuté přímo od ministerstva (http://ekonom.ihned.cz/c1-41746180-topolankovi-rentieri; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/138125-svorc-zmocnencem-ministerstva-dopravy-jeho-plat-je-tajemstvim/); červené písmo - nestandardní pracovní a jiné smluvní vztahy
6

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 bankovní výpis č. 12 ze dne 25. 12. 2009 + Přehled pohybů a stavů na účtech za období 01.2009 -12.2009, výběr dle UZ 14008 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnut...

Více