vodovodní systémy - PLASTMONT SK, sro

Komentáře

Transkript

vodovodní systémy - PLASTMONT SK, sro
ISO 9002
ISO 14001
VODOVODNÍ
SYSTÉMY
Sídlo společnosti:
Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 211
fax: 577 111 227
http: www.pipelife.cz
Pipelife Slovakia s.r.o.
Kuzmányho 13
921 01 Piešany
tel./fax: +421 33 7627 173
http: www.pipelife.sk
04voda_obalka1.indd 2
Váš prodejce:
TECHNICKÝ MANUÁL
20.9.2004 9:52:45
04voda_obalka1.indd 1
20.9.2004 9:52:43
Platí pro trubky z PE 80 a PE 100.
(certifikát MŽP)
CERTIFik1_osvit.pmd
1
1.3.2005, 14:38
VODOVODNÍ SYSTÉMY
Obsah
1. POTRUBÍ Z PVC ....................................................................................................................................................................................................... 3
1.1. Všeobecně ...................................................................................................................................................................................................... 3
1.2. Rozsah použití ................................................................................................................................................................................................ 3
1.2.1. Chemická odolnost ............................................................................................................................................................................ 3
1.2.2. Teplota, tlak ....................................................................................................................................................................................... 3
1.2.3. Další fyzikální vlastnosti ...................................................................................................................................................................... 3
1.2.4. Životnost ............................................................................................................................................................................................ 4
1.2.5. Požární klasifikace trubek ................................................................................................................................................................... 4
1.3. Ekologické aspekty použití .............................................................................................................................................................................. 4
1.4. Ekonomické aspekty použití plastových trubek všeobecně .............................................................................................................................. 4
1.5. Certifikace, kontroly, značení trubek ............................................................................................................................................................... 5
1.6. Doprava, skladování a manipulace s trubkami a tvarovkami ............................................................................................................................ 5
1.7. Spojování
............................................................................................................................................................................................... 5
1.8. Projekce, pokládka ......................................................................................................................................................................................... 6
1.8.1. Dimenzování potrubí ......................................................................................................................................................................... 6
1.8.2. Trasa potrubí - směr, spád, jištěni ....................................................................................................................................................... 6
1.8.3. Hloubka uložení trubek ...................................................................................................................................................................... 6
1.8.4. Šířka výkopu ....................................................................................................................................................................................... 6
1.8.5. Podloží trubek .................................................................................................................................................................................... 7
1.8.6. Zásyp potrubí v účinné vrstvě ............................................................................................................................................................. 7
1.8.7. Hlavní zásyp potrubí .......................................................................................................................................................................... 7
1.8.8. Obetonování ...................................................................................................................................................................................... 7
1.8.9. Volná montáž trubek ......................................................................................................................................................................... 8
1.8.10. Montáž trubek v chráničkách ............................................................................................................................................................. 8
1.9. Provedení tlakové zkoušky .............................................................................................................................................................................. 8
1.10. Dodatečná vestavba tvarovek ......................................................................................................................................................................... 8
1.11. Trubky pro vrtané studny ................................................................................................................................................................................ 9
1.12. Některé materiálové vlastnosti PVC ................................................................................................................................................................. 9
2. POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU ...................................................................................................................................................................................... 10
2.1. Všeobecně
............................................................................................................................................................................................. 10
2.2. Rozsah použití ............................................................................................................................................................................................. 10
2.2.1. Chemická odolnost .......................................................................................................................................................................... 10
2.2.2. Teplota, tlak ..................................................................................................................................................................................... 10
2.2.3. Další mechanické vlastnosti, tahová zatižitelnost .............................................................................................................................. 12
2.2.4. Životnost .......................................................................................................................................................................................... 12
2.2.5. Požární klasifikace trubek ................................................................................................................................................................. 12
2.3. Ekologické a ekonomické aspekty použití ..................................................................................................................................................... 12
2.4. Certifikace, značení trubek ........................................................................................................................................................................... 12
2.5. Doprava a skladování trubek PIPELIFE z polyetylénu ...................................................................................................................................... 12
2.6. Projekční podklady potrubí PIPELIFE ............................................................................................................................................................ 13
2.6.1. Dimenzování potrubí, zjištění tlakových ztrát ................................................................................................................................... 13
2.6.1.1. Tlaková ztráta v přímé trubce .............................................................................................................................................. 13
2.6.1.2. Tlaková ztráta ve tvarovce ................................................................................................................................................... 13
2.6.1.3. Součinitele odporu tvarovek ................................................................................................................................................ 13
2.6.1.4. Tlaková ztráta v armaturách ................................................................................................................................................ 13
2.6.1.5. Tlaková ztráta ve spojích ..................................................................................................................................................... 13
2.6.1.6. Celková ztráta ..................................................................................................................................................................... 13
2.6.2. Změny směru PE potrubí .................................................................................................................................................................. 14
2.6.3. Hloubka uložení, šířka výkopů, pokládka a zásyp PE trubek .............................................................................................................. 14
2.6.4. Spojování ......................................................................................................................................................................................... 14
2.6.5. Stlačování trubek ............................................................................................................................................................................. 14
2.7.
Montáž PE trubek ve “volném prostoru” ..................................................................................................................................................... 16
2.7.1. Podepření trubek ............................................................................................................................................................................. 16
2.7.2. Kompenzace tepelné roztažnosti ...................................................................................................................................................... 16
2.7.2.1. Určení změny délky ............................................................................................................................................................. 16
2.7.2.2. Určení délky ohybového ramene ......................................................................................................................................... 16
2.8. Robust PIPE - trubky s ochrannou vrstvou ..................................................................................................................................................... 17
2.8.1. Všeobecně o Robust Pipe ................................................................................................................................................................. 17
2.8.2. Certifikace, značení trubek ............................................................................................................................................................... 17
2.9. Některé materiálové vlastnosti HDPE ............................................................................................................................................................. 17
3. ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ ÚDAJE TRUBEK A TVAROVEK ......................................................................................................................................... 18
3.1. Trubky PVC
............................................................................................................................................................................................. 18
3.1.1. Trubky ............................................................................................................................................................................................. 18
3.1.2. Tvarovky ........................................................................................................................................................................................... 18
3.1.3. Tvarovky z litiny PN 16 s epoxidovým povlakem ................................................................................................................................ 19
3.1.4. Trubky pro vrtané studny .................................................................................................................................................................. 20
3.2. Trubky PE
............................................................................................................................................................................................. 21
3.2.1. PE trubky dle ČSN EN 12 201 z PE 80 a PE 100 ................................................................................................................................ 21
3.2.2. Robust PIPE - trubky s ochrannou vrstvou ........................................................................................................................................ 23
4. MECHANICKÉ TVAROVKY PLASSIM ........................................................................................................................................................................ 24
4.1. Návody pro montáž ..................................................................................................................................................................................... 24
4.2. Tvarovky UNIFIT pro svěrný přechod na kov .................................................................................................................................................. 26
4.3. Základní technické údaje tvarovek ................................................................................................................................................................ 27
5. CHEMICKÉ VLASTNOSTI TRUBEK PVC A PE ............................................................................................................................................................ 34
5.1. Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) ........................................................................................................................ 34
5.2. Chemická odolnost těsnicích kroužků pro PVC systém .................................................................................................................................. 35
5.3. Chemická odolnost PEHD ............................................................................................................................................................................. 37
POTRUBNÍ SYSTÉMY PRO DOPRAVU PITNÉ A UŽITKOVÉ VODY
Pitná voda je bezesporu naše nejušlechtilejší surovina. Její cena již dnes není zanedbatelná, a bude jistě dále narůstat. V některých
zemích je surovinou přímo strategicky důležitou. Je proto velmi důležité zabránit ztrátám nebo snižování kvality při její dopravě jak
vlivem netěsností systému, tak vlivem nevhodného materiálu trubek.
Potrubí pro dopravu vody, a< užitkové nebo pitné, musí být tedy vyrobena z materiálu, který je schopen po předepsanou dobu životnosti
zajistit dodržení (přinejmenším) obou uvedených podmínek. Z řady plastů, které připadají v úvahu pro budování vodovodních řadů
a přípojek, se historicky nejvíce rozvinulo používání PVC a polyetylénu.
Firma PIPELIFE Czech s.r.o. Vám předkládá nabídku trubek z obou materiálů:
1. POTRUBÍ Z PVC
1.1. Všeobecně
PVC trubky PIPELIFE jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (označováno jako tvrdé PVC, neměkčené PVC, PVC-U). Jejich
rozměry a další technické parametry odpovídají normě ČSN EN 1452. Barva výrobků je šedá ( RAL 7011 ). Pro kompletaci systému lze použít plastové, pro
vyšší tlaky i litinové tvarovky určené pro plastové potrubí. Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem
z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost. Konstrukce hrdla dovoluje trubce při změně teploty příslušně dilatovat
v každém spoji .
1.2. Rozsah použití
Systém je určen pro použití k dopravě pitné a užitkové vody, převážně při použití v zemi. Jeho vlastnosti však umožňují použití pro celou řadu
účelů dalších, například k transportu potravinářského zboží jako mléka, piva, vína apod, případně i dalších látek, pokud jim materiál trubek a těsnicích
kroužků odolává. Dále lze dopravovat stlačený vzduch a jiné plyny při nižších tlacích než jmenovité (křehký lom materiálu) s výjimkou plynů topných,
případně i sypké látky, u nichž nehrozí nebezpečí vzniku elektrostatického náboje. Trubky mohou být použity rovněž jako materiál pro stavbu tlakových
a podtlakových kanalizačních vedení.
1.2.1. Chemická odolnost
Potrubí je v zásadě vhodné k transportu všech látek, které neporušují materiál trubek a těsnicích kroužků. Je odolné vůči působení běžných desinfekčních
prostředků v koncentracích a při době působení běžně používané pro desinfekci rozvodů pitné vody (neuvažuje se s dlouhodobým použitím potrubí
pro jejich dopravu). Odolává rovněž působení běžných složek půdy včetně složek umělých hnojiv. Není odolné dlouhodobému působení koncentrovaných
ropných produktů. Dopravované médium může mít pH v rozmezí 2 až 12, tj. vody mohou vykazovat jak kyselou, tak zásaditou reakci. Systém lze proto
použít pro celou řadu reakčních tekutin v různých průmyslových odvětvích. Plastová potrubí nerezaví!
Ke stanovení vhodnosti pro dopravu jiných chemických látek než pitné vody máme k dispozici rozsáhlou databázi, tabulka v tomto manuálu je pouze
jejím malým výtahem. (Pro stanovení chemické odolnosti systému je často rozhodující odolnost těsnicích kroužků, viz bod 5.1. Proto upozorňujeme
i na tabulku odolnosti kroužků. V případě pochybností nás, prosím, kontaktujte).
1.2.2. Teplota, tlak
Trubky slouží k dopravě vody a dalších neagresivních médií o trvalé teplotě max. 20 °C a tlacích 1,0 resp. 1,6 MPa (10 resp. 16 bar). Materiál však je
schopen snášet i vyšší teploty až do 60 °C, je ovšem nutno vzít v úvahu, že se pak snižuje buV doba života trubek nebo je nutno snížit jejich tlakové
zatížení (při 60° C se jedná již o provoz bez tlaku). Podrobnosti viz v tabulce 1.
Tlaková potrubí jsou všeobecně vhodná i pro dopravu médií při tlaku nižším než atmosférickém, například pro podtlakovou kanalizaci, a sice
do maximálního podtlaku 80 kPa, tj. do absolutního tlaku 20 kPa (atest ITC Zlín). Při dopravě jiných médií než vody je nutno pamatovat na to, že životnost
potrubí může s rostoucí teplotou klesat daleko výrazněji. Při manipulaci za nízkých teplot je nutno vzít v úvahu křehnutí PVC pod 0°C.
1.2.3. Další fyzikální vlastnosti
Díky své pružnosti jsou PVC trubky schopny odolávat krátkodobým přetížením i dynamickému zatěžování lépe než trubky tuhé. Přesto pro potrubí
přímo za kompresorem nebo na výtlaku čerpadel, která pracují v režimu častého spínání se doporučuje použít raději pružnější polyetylén (pro stlačené
plyny o tlacích nad ca 0,5 bar použití PVC trubek pro nadzemní montáž nedoporučujeme). Systém má vysokou odolnost proti vlivům sedání zeminy
a technické seismicity (třída odolnosti D podle ČSN 73 0040). Kromě pružnosti trubek zde hraje roli vhodné tvarování hrdla a použití pružného těsnění .
Nezanedbatelným fyzikálním parametrem plastů všeobecně je jejich vysoká tepelná roztažnost, asi 10 až 15 x větší proti známým kovům (roztažnost
polyetylénu je přitom vyšší než PVC), což je nutno brát v úvahu při některých aplikacích (viz 1.7. a 2.7.2.). PVC i polyetylén jsou sice špatné vodiče tepla,
potrubí z nich je však nutno izolovat proti zamrzání i přehřátí.
I když plasty jsou jako materiál poměrně měkké, trubky mají vysokou odolnost proti abrazi, nejsou proto poškozovány pevnými částicemi
obsaženými v dopravovaném médiu ani dopravovanými sypkými látkami. Také nasákavost plastů je zanedbatelná, to znamená že nemůže dojít k botnání,
změně rozměrů nebo dokonce k poškození stěn vlivem zmrznutí do nich vsáknuté vody. Plastické hmoty nevedou elektrický proud, což zaručuje
jejich absolutní odolnost proti korozi vyvolané účinkem bludných proudů. Zároveň to znamená, že plastová potrubí nelze rozmrazovat za pomoci
elektrického proudu, že jsou pod zemí hůře zjistitelná než například litinové trubky a že je nelze použít jako uzemňovací ( pozor při náhradě části
vodivého potrubí plastovým!).
* 1MPa = 10 bar
3
1.2.4. Životnost
V molekulární struktuře plastických hmot, vystavených trvalému působení napětí, dochází k jevu, který nazýváme relaxace, a který spočívá v pomalé
orientaci molekul. Výsledkem je pokles pevnostní charakteristiky materiálu. Je to jev za normální teploty velmi pomalý. Se zvyšující se teplotou pevnost
klesá rychleji. V rámci zkoušek vhodnosti každého materiálu pro tlaková použití jsou stanoveny pevnostní charakteristiky. Jsou to hodnoty získané
z dlouhodobých laboratorních zkoušek, dnes již ověřené i praktickým nasazením, mezinárodně korelované. Jsou uvedeny v příslušných normách.
Pro PVC je uvádíme v grafu 1., vyplývá z nich i obsah tabulky 1 - povolený provozní tlak v závislosti na teplotě a času.
První trubky z PVC byly použity v letech 1935 - 40 v Německu pro dopravu tlakové pitné vody. Slouží dodnes a při podrobných rozborech vzorků,
odebraných po 53 - 57 letech, byla konstatována další možná životnost cca 100 let při tlaku 7 bar! (KRV Nachrichten 1/95)
teplota
°C
20
30
40
50
60
roky
provozu
PN 10
bar
PN 16
bar
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
30
1
5
10
30
12,0
11,2
10,8
10,3
10,0
9,7
9,0
8,8
8,3
8,0
7,6
6,8
6,6
6,4
6,3
5,3
4,8
4,5
4,2
3,5
3,0
2,8
2,5
19,2
17,9
17,2
16,5
16,0
15,5
14,4
14,1
13,3
12,8
12,2
10,9
10,6
10,2
10,1
8,5
7,7
7,2
6,7
5,6
4,8
4,5
4,0
Tabulka 1 - Dovolený provozní tlak PVC tlakových trubek
v závislosti na teplotě a času
Graf 1 - Časová závislost pevnosti PVC trubek PIPELIFE
TloušXky stěn trubek jsou podle těchto údajů stanoveny tak, aby ještě na konci plánované životnosti trubek, trvale provozovaných při plném jmenovitém
tlaku za teploty 20° C, jejich pevnost dosahovala hodnoty nutné pro spolehlivou funkci tlakového řadu při maximálním provozním tlaku a s předepsaným
bezpečnostním koeficientem (viz též 2.2.2.). Není-li potrubí provozováno po celou dobu při maximálním tlaku (tedy také spolupůsobí-li proti vnitřnímu
tlaku reakce zeminy, v níž je trubka uložena), eventuelně provozní teplota je nižší, dochází de facto k prodloužení životnosti.
1.2.5. Požární klasifikace trubek
Materiál trubek i tvarovek je podle ČSN 73 0862 zařazen do třídy hořlavosti B, tj. klasifikován jako nesnadno hořlavý. PVC hoří jen tehdy, je-li přítomen
trvalý zdroj plamene, jinak je samozhášivý.
1.3. Ekologické aspekty použití
Prášek PVC je dodáván v kvalitě odpovídající hygienickým směrnicím pro zdravotně nezávadné plasty. Použití i případné skládkování PVC trubek je
ekologicky nezávadné.
Při hoření PVC dochází k uvolňování zdraví škodlivých zplodin (složením srovnatelných se zplodinami hoření domovního odpadu), není proto dovoleno
likvidovat odpad pálením v běžných podmínkách, lze jej však případně likvidovat v řádně vybavených spalovnách nebo skládkovat. Ekologicky i ekonomicky
nejvýhodnější likvidací použitých trubek a odpadů vzniklých při jejich pokládce je samozřejmě jejich recyklace.
Všechny materiály použité pro balení výrobků Pipelife Czech s.r.o. jsou zařazeny do kategorie "O" - ostatní odpady. Hranoly, krabice, polyetylénové
fólie a rašlové pytle lze nabídnout k využití jako druhotné suroviny, případně bez problémů skládkovat nebo likvidovat ve spalovnách, ocelové vázací pásky
lze využít jako železný šrot.
Firma přijala opatření k zabezpečení zpětného odběru obalů uzavřením Smlouvy o sdruženém plnění se společností Eko-kom a.s. se sídlem na Praha 4,
Na Pankráci 1685, přičemž jí bylo přiděleno klientské číslo EK – F00020655.
1.4. Ekonomické aspekty použití plastových trubek všeobecně
Použití plastových trubek přináší uživateli při srovnání s litinovým potrubím jisté výhody. Ty počínají podstatně nižší hmotností, která dovoluje omezit
použití těžké mechanizace při pokládce a dovoluje tak rychlejší, přesnější a bezpečnější práci, snižuje náklady na dopravu a skladování. Materiál vykazuje
vysokou odolnost proti tvorbě inkrustací (samočisticí schopnost, stálý průtočný průřez). Pružnost trubek zajišXuje odolnost proti poškození při transportu
a pokládce. Nehrozí riziko napadení PVC mikroorganismy, plísněmi ani bludnými proudy.
4
1.5. Certifikace, kontroly, značení trubek
Plastové potrubní systémy dodávané firmou PIPELIFE Czech s.r.o. jsou certifikovány autorizovanou osobou podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb.
O technických požadavcích na výrobky a v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
PVC potrubí splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti § 5 Zákona 258/2000 a vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb.
Společnost PIPELIFE Czech s.r.o. má zaveden, dokumentován a certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Vydán certifikačním orgánem
ITC Zlín. Dále má Pipelife Czech s.r.o. vybudován, zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001:97.
PVC tlakové trubky PIPELIFE jsou označovány následujícími daty:
výrobce - materiál - tlaková řada - rozměr - N ( = druh použití - zdrav. nezávadné) - norma ČSN EN 1452 - datum a čas výroby.
1.6. Doprava, skladování a manipulace s trubkami a tvarovkami (viz též příloha A ČSN EN 12 007-2)
• Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou tak, aby nedocházelo k jejich průhybům. Je nutno zabránit ohybům na
hranách, pokud přesahují ložnou plochu vozidla o více jak 1 m (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít, protože jejich volné konce při
jízdě kmitají a mohly by se poškodit. Ložná plocha vozidel musí být prostá ostrých výstupků (šrouby), podklad při skladování nesmí být kamenitý.
• Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. Za nevhodnou pro použití při jmenovitém
tlaku je nutno považovat trubku nebo tu část trubky nebo tvarovky, která vykazuje poškození o hloubce větší než je 10% tloušXky její stěny! Při
transportu za pomoci vysokozdvižných vozíků je nutno použít ploché, případně chráněné vidlice. Jsou-li palety s trubkami přepravovány jeřábem, je
nutno použít vhodných popruhů nebo nekovových lan, nikoliv lan ocelových, řetězů či nechráněných kovových háků.
• Při skladování palet ve více vrstvách je nutno zajistit, aby výztužné hranoly palet ležely na sobě a nedocházelo k bodovému zatížení trubek ve spodních
paletách. Podložné trámky by neměly být užší než 50 mm. Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,5 m, přičemž boční opěry by
neměly být vzdáleny přes 3 m od sebe.
• Trubky a tvarovky lze skladovat na volném prostranství. Přitom je účelné zabránit přímému dopadu slunečních paprsků. Skladovací doba takto uložených
výrobků by zpravidla neměla přesáhnout 2 roky. Trubky by měly být ze skladu vydávány podle pořadí příchodu na sklad. Delší skladování na přímém
slunečním světle může způsobit změnu barvy trubek a poněkud snížit odolnost proti nárazu, nezpůsobuje však pokles tlakové zatižitelnosti.
• Mráz při běžném skladování plastovým trubkám nevadí, často se však zapomíná, že odolnost PVC proti prudkým nárazům se s klesající teplotou
(zvl. okolo 0 °C a při teplotách nižších) zmenšuje. Při teplotách okolo -10 °C se výrazně snižuje i elasticita těsnicích kroužků, což může být zdrojem potíží
a chyb při pokládce.
• Výrobky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly a před kontaminací jedovatými látkami. Neměly by se skladovat blízko zdrojů tepla.
Při dlouhodobém skladování se snižuje kvalita těsnicích kroužků. V nutném případě je lépe skladovat kroužky zvlášX v chladnu, v prostorách bez
slunečního světla.
1.7. Spojování
PIPELIFE Czech Vám nabízí systém spojovaný za pomoci nástrčných hrdel. Při spojování je nutno dodržet následující postup:
• zkontrolovat, zda trubky, tvarovky i těsnicí kroužky jsou čisté a nepoškozené (těsnicí kroužky ani osazení hrdla nesmí být znečištěny pískem
či bahnem - kryty a koncovky použité pro ochranu trubek se odstraní těsně před montáží). Doporučuje se zkontrolovat rovněž správnou polohu
kroužků v hrdle
UPOZORNĚNÍ:
Nedoporučuje se používat jiné tvary těsnicích kroužků, než pro které je konstruováno hrdlo (např. zaměňovat kroužky různých výrobců). Těsnicí
prvky, stejně jako tvarovky, není dovoleno upravovat! Jinak není zaručena tlaková odolnost spoje. Trubky uzpůsobené pro použití těsnicího kroužku
nelze spojovat lepením!
• zkosený konec trubky potřít mazadlem. Mazadlo lze nahradit například mazlavým mýdlem, nelze však použít tuky, olej a pro pitnou vodu ani
látky, jež by jakkoliv mohly zhoršit její kvalitu.
• konec trubky zasunout do hrdla na doraz, hloubku zasunutí označit. Přitom je nutno dbát, aby nedošlo k vytlačení těsnicích elementů mimo drážku
hrdla ani k posunu trubek již nainstalovaných.
• trubku povytáhnout zhruba o 3 mm na každý metr délky trubky (nejméně o 12 mm u 6 m trubky - je to opatření, umožňující trubkám ve spojích
dilatovat při změnách teploty).
• je-li zapotřebí trubky zkracovat, používat jemnozubou pilu (řez musí být proveden kolmo), nebo řezačku trubek. Zkrácený konec trubky opatřit úkosem
pod úhlem 15 °. Orientační délku zkosení, provedenou např. za pomoci pilníku, uvádí tabulka 2.
Tvarovky se zkracovat nesmí!
DN
Tabulka 2
délka zkosení (mm)
100
125
150
200
250
300
6
6
7
9
9
12
Zbytky trubek bez hrdla lze použít po spojení za pomoci dvou přesuvných spojek (UKS).
Větší průměry trubek a tvarovek (UKS) mohou vyžadovat větší přesuvnou sílu, použijte např. montážní přípravek, v žádném případě nelze použít
pro posuv údery těžkým předmětem. Poškození trubek zabráníte podložením páky dřevěným trámkem. PVC trubní materiál lze spojovat také lepením
nebo pomocí mechanických svěrných spojek. Přechod na přírubové spoje lze provést pomocí tvarovek EKS a FKS.
5
1.8. Projekce, pokládka
1.8.1. Dimenzování potrubí
Údaje o tlakových ztrátách v potrubí z PVC i z PE a příslušný komentář naleznete v nomogramu č.1 a kapitole 2.6.1. Dovolená rychlost média v trubkách je
max. 10 m/s.
1.8.2. Trasa potrubí - směr, spád, jištěni
• Trasu potrubí je nutno volit s ohledem na ustanovení ČSN 75 5401.
• Rovněž sklon potrubí se volí podle ČSN 75 5401. Při velkém spádu trasy (nad 15° téměř vždy) je nutno zajistit hrdla PVC trubního systému proti vytažení
vlivem rázů kapaliny použitím pojistek nebo dostatečným obetonováním v oblasti hrdel (samotná hrdla nechat volná pro kontrolu).
• Proti vytažení je nutno zajistit všechny tvarovky, kde dochází ke zvýšenému působení síly - oblouky, odbočky, redukce a ukončení potrubí (viz obr.
1 a 2). Podle obrázku 3 je nutno jistit ještě tři spoje následující za tvarovkou. Velikost (hmotnost) betonových bloků je nutno volit podle druhu okolní
zeminy. Pojistky proti posuvu je nutno použít v místech, kde nelze použít betonových bloků, jako např. u souběžných vedení. Výpočet bloků lze
provést podle TNV 75 54 10 (Hydroprojekt Praha). V úvahu se při tom berou nejnepříznivější podmínky provozu (např. tlaková zkouška). Také armatury
a např. litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou potřebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubí dodatečně zatěžováno.
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
• Ke změně směru je nutno použít příslušné tvarovky. Zásadně není dovoleno provádět změnu směru vyskřípnutím trubky v hrdle! V nutných případech
lze využít pružnosti trubek do DN 200 pro tvorbu oblouku o poloměru R, kde R je minimálně 300 x vnější průměr trubky (například u trubky
110 mm je R = 33 m, při teplotách pokládky nižších než 20°C nesmí být použit ani tento způsob!) Při tom je nutno trubku opřít nejméně ve třech
místech o betonové bloky (viz obr. 4). Není dovoleno ohýbání trubek zatepla.
1.8.3. Hloubka uložení trubek
Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají do nezámrzné hloubky. Uložení se řídí ustanoveními ČSN 75 5401. V zemi pod základy budov apod. musí
být zaručeno minimální krytí 15 cm nad trubkou, v opačném případě je nutno použít ochranné trubky.
Maximální dovolenou deformaci určuje projekt, pro eventuální statické výpočty se uvažuje maximální dovolená dlouhodobá deformace trubky do
10% vnějšího průměru.
1.8.4. Šířka výkopu
Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí. Doporučená šířka výkopu B je
do DN 200 - min. 70 cm
do DN 250 - min. 75 cm
do DN 300 - min . 82 cm
Šířka výkopu musí samozřejmě umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce ... při stavebních pracích.)
6
1.8.5. Podloží trubek
Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušXce L.
Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena.
L = 10 cm
Schéma uložení potrubí ve výkopu
B
a
= šířka výkopu (šířka ve výši vrchlíku trubky)
= úhel uložení potrubí
= směry hutnění zeminy
b
= sklon stěny výkopu
HW = výška podzemní vody
HZ = horní zásyp
KO = krycí obsyp
BO = boční obsyp
UV = účinná vrstva
L
= lože trubky
obr. 5. Schéma uložení plastových potrubí ve výkopu
Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, aX už rostlou nebo nasypanou.
Úhel uložení a má být větší jak 90 °. Trubky musí na terénu ležet v celé délce (úhel uložení větší jak 90 °, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových
styků, například na výčnělcích horniny nebo na hrdlech - zvláštní pozornost je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů (montážní jamky).
Ve skalnatém a kamenitém podloží je dobré vytvořit po vybrání ca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože. Je také zakázána přímá pokládka
na beton (betonovou desku, pražce); vyžaduje-li situace takovou pokládku, je nutno opatřit beton zhutněným podsypem (lože L).
1.8.6. Zásyp potrubí v účinné vrstvě
Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu
potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem
trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění:
Většinou platí
pro nesoudržné zeminy
DPr = 95 %
pro soudržné zeminy
DPr = 92 %
V celé účinné vrstvě (KO, BO, L podle obr. 5) je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max.
20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo.
Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu, podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže!
V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zeminu
obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé
zeminy. Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, je zapotřebí předepsat zásyp zeminou vhodnou.
Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině počítáme s vytěženým materiálem pro opětovný zához výkopu, je dobré chránit jej před navlhnutím.
Pažení je vhodné před hutněním povytáhnout, aby hutnění v okolí trubky probíhalo proti rostlé zemině. Při pokládání v terénu s výskytem podzemních
vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. Výkop musí být při pokládce prostý vody. V případě použití drenáží je nutno po dokončení prací zrušit jejich
funkci. Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly.
1.8.7. Hlavní zásyp potrubí
K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit. K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy, bližší údaje
o hutnění viz v prENV 1046:2000. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad trubkou. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) by potrubí mělo být označeno výstražnou
fólií bílé barvy nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.
1.8.8. Obetonování
Je-li prováděna v blízkosti hrdel trubky betonáž, je vhodné olepit štěrbinu hrdlového spoje např. lepicí páskou, aby cementové mléko nevniklo mezi
trubku a pryžové těsnění.
7
1.8.9. Volná montáž trubek
Při použití tohoto způsobu instalace je zapotřebí vzít v úvahu možné podélné i příčné pohyby a kmity, zvýšený vliv teplotních rozdílů na potrubí a větší
koeficient roztažnosti plastů ve srovnání s kovy, rozdíl mezi bodovým uložením a souvislým uložením v zemi, vyšší vliv hmotnosti média a případné
tepelné izolace. Trubky je zapotřebí chránit proti slunečním paprskům. Některé další podrobnosti o venkovní montáži lze najít v čl. 2.7.
1.8.10. Montáž trubek v chráničkách
Je-li nutno ze statických nebo jiných důvodů uložit trubky do chrániček, je nutno brát ohled na nutnost vyloučení bodové pokládky a proto použít
podložek nebo ježků ve vzdálenosti maximálně 10x průměr trubky. Spoje v chráničce proveVte jako jištěné proti posuvu a konce chráničky opatřete
ochrannými manžetami proti vnikání nečistot. Při volbě průměru chráničky berte v úvahu rozměry pojistek proti posuvu.
1.9. Provedení tlakové zkoušky
Zkouška se provádí podle ČSN 75 5911 na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů teplotních změn na průběh tlakové zkoušky
co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se provádí vodou,
která má kvalitu pitné vody.
Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, při poklesu
tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboX zvláště PE trubky
při tlakování zvětší svůj objem! Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž může tlak poklesnout maximálně
o 0,02 MPa.
1.10. Dodatečná vestavba tvarovek
a) odbočka s přírubovým T kusem
Vyříznout část potrubí v délce použité tvarovky, na konce stávajících trubek nasadit přírubové přechodky (E...) a vsadit tvarovku (obr 6).
b) odbočka s hrdly
Do tvarovky zasunout krátké kusy trubky, jejich konce zkosit. Po natření mazacím prostředkem nasunout na oba konce přesuvné spojky (UKS).
Ze stávajícího vedení vyříznout odpovídající kus. Pak nasadit zhotovený mezikus a obě přesuvné spojky stáhnout natolik zpět, aby řezné plochy byly
přesně uprostřed (obr. 7).
Obr. 6
Obr. 7
c) navrtání trubek pomocí navrtávací objímky:
Pro zaručení kvalitního spojení a zamezení eventuálního poškození trubky je zapotřebí používat navrtávací objímky, které při dotažení nezpůsobí
vznik nedovoleného napětí v trubce (nedovolí ovalizaci trubky, která při navrtávání může vést k prasknutí - některé starší typy objímek tuto schopnost
nemají!). Na trubku nasadit navrtávací objímku, šrouby rovnoměrně přitáhnout. Dále postupovat podle druhu použité objímky.
8
1.11. Trubky pro vrtané studny
Jsou vyráběny z identické receptury, jaká je používána pro výrobu tlakových trubek z PVC-U pro rozvody pitné vody u nichž bylo podle ustanovení §5
zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; Vyhlášky MZd č.37/2001 Sb. O hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody provedeno v AO 224 (ITC Zlín, tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky) hodnocení zdravotní
nezávadnosti. (Zkušební protokol č.j. 46230667/01, ze dne 17.12.2001).
Trubky jsou opatřeny hladkým hrdlem s mírnou kuželovitostí, která ulehčuje jejich spojení a zasunování do vrtu. Standardně jsou dodávány
ve stavebních délkách 4 (3) m, bez perforace. Tyto trubky nesou označení STUDNY.
Upozorňujeme, že certifikát se týká zdravotní nezávadnosti trubek. V případě že se rozhodnete použít tyto trubky pro vypažení studen ve smyslu ČSN
75 5115, berte prosím v úvahu jejich mechanické vlastnosti (údaje PVC Viz níže).
Obj. číslo
Rozměr
KAEMP 100/4
110 x 2,2 x 4000 mm
KAEMP 125/4
125 x 3,0 x 4000 mm
KAEMP 140/4
140 x 2,8 x 4000* mm
KAEMP 150/4
160 x 3,6 x 4000 mm
KAEMP 150x6,2/3
160 x 6,2 x 3000 mm
KAEMP 200/4
200 x 4,5 x 4000 mm
* hladká bez hrdla
1.12. Některé materiálové vlastnosti PVC
střední specifická hmotnost
r = 1,4 g/cm3
krátkodobý modul pružnosti
E = 3000 až 3600 N/mm2
dlouhodobá pevnost v tahu (20°C)
bz -50(20°;C) = 25 N/mm2
Poissonův součinitel příčné kontrakce
m = 0,33
dlouhodobý modul pružnosti
E50 = 1750 až 2000 N/mm
tepelná vodivost
l = 0,15 W/K.m
koeficient teplotní roztažnosti
a = 0,08 mm/m.K
nasákavost
pod 4 mg/cm2
krátkodobá pevnost v tahu (20°C)
bz(20°C) = 44 N/mm2
chemická odolnost
viz kapitola 5
9
2
2. POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU
2.1. Všeobecně
Polyetylénové trubky PIPELIFE jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu (jiná označení l-PE, PEHD, HDPE), typ PE 80 a typ
PE 100. (Pro trubky z PE 100 jsou používány materiály společností sdružených v organizaci PE 100+.) Jejich rozměry a další technické parametry odpovídají
normám ČSN EN 12 201.
Barva trubek je černá s modrými pruhy nebo modrá. Trubky jsou dodávány jako kusový materiál v délce 6 nebo 12 metrů. Výhodou je možnost dodat
trubky do průměru 110 mm také jako svitky v délce 100 až 500 m (podle průměru trubek), jejichž použití výrazně snižuje časové i materiálové náklady na
pokládku. Podrobnosti k trubkám Robust Pipe viz 2.8.
2.2. Rozsah použití
Systém je určen především pro použití k dopravě vody pitné a užitkové. Počítá se s převážným použitím v zemi. PE není plast s typickým použitím
v průmyslu, přesto jeho vlastnosti umožňují použití pro celou řadu účelů, např. transportu potravin, řady chemikálií, stlačeného vzduchu a jiných plynů.
(Pro topné plyny ovšem norma vyhrazuje barvu žlutou nebo černou se žlutým proužkem). Dopravovat lze tekuté i sypké látky, u nichž nehrozí nebezpečí
vzniku elektrostatického náboje (tekutiny se spec. odporem pod 106W.cm, směsi se vzduchem vlhčím než 65 % rel. vlhkosti). Nedoporučuje se požívat PE
potrubí pro dopravu pitné vody v zeminách silně kontaminovaných organickými látkami.Trubky mohou být použity pro stavbu tlakových a podtlakových
kanalizačních vedení (viz atest ITC Zlín) pro systémy z PE 80 a PE 100, svařované nebo spojované mechanickými spojkami Plassim do podtlaku 0,8 baru
a jako sací potrubí čerpadel. Jsou vhodné pro rozvod většiny chladících médií. Vysoká pružnost trubek a možnost dodávek ve svitcích umožňuje jejich
vtahování do potrubí z různých materiálů (jejich bezvýkopovou sanaci - viz též použití Robustních trubek ) nebo do chrániček. Potrubí je vhodné i pro
tepelná čerpadla, pro stejný provozní tlak je pak výhodnější volit materiáll PE 100 z důvodu nižší tloušXky stěny.
2.2.1. Chemická odolnost
Pro polyetylénové trubky platí v zásadě všechno, co je řečeno v odstavci 1.2.1. pro trubky z PVC. U polyetylénu spojeného svařováním odpadá
nutnost uvažovat materiál těsnicích kroužků, systém poskytuje výhodu plně homogenní sítě. Ke stanovení vhodnosti pro dopravu jiných chemických
látek, než čisté vody, máme i pro PE k dispozici rozsáhlou databázi. Proto nás prosím tam, kde nestačí údaje z tabulek - viz bod 5.3. nebo
v případě pochybností, kontaktujte.
2.2.2. Teplota, tlak
Trubky jsou určeny k dopravě vody a dalších neagresivních médií o trvalé teplotě max. 20 °C a tlacích daných klasifikací materiálu (MRS), standardním
rozměrovým poměrem (SDR) a zvoleným bezpečnostním koeficientem K (pro vodu minimálně 1,25), k tomu viz vysvětlivky níže. Základní údaj - dovolený
tlak (PN) pro každou trubku při koeficientu bezpečnosti 1,25 je na trubkách uveden v souladu s údaji v tabulkách v kapitole 3.2.1. Materiál však je
schopen snášet i vyšší teploty, bez tlaku trvale až 80 °C, krátkodobě překročitelných.
Stejně jako u PVC je nutno při provozu za vyšších teplot a s plným tlakem počítat se snížením životnosti trubek. Při nižších teplotách se životnost
prodlužuje, do -20°C nedochází ke křehnutí materiálu. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6. Při dopravě jiných médií než vody je nutno pamatovat
na to, že životnost potrubí zde může s rostoucí teplotou klesat daleko výrazněji. Systém lze použít rovněž pro aplikace podtlakové, kde lze běžně pracovat
při podtlaku 0,08 MPa (0,8 bar), tj. při absolutním tlaku 0,02 MPa/20°C.
Poznámka:
Pro případné výpočty maximálního provozního tlaku jsou důležité hodnoty
• MRS (Minimum Required Strength): Pro PE 80 je MRS 8,0 MPa
Pro PE 100 je MRS 10,0 MPa
•
SDR (Standard Dimensions Ratio)
SDR =
D
t
(D je vnější průměr, t je tloušXka stěny trubky). Trubky se vyrábí v normou stanovených řadách SDR.
•
K (bezpečnostní koeficient)
Vypočet max. provozního tlaku (Maximum Allowed Operating Pressure MAOP, někdy též MOP):
MAOP =
2 • MRS
(MPa)
(SDR - 1) • K
Příklad výpočtu provozního tlaku pro trubku SDR 17,6 vyrobenou z PE 80 pro K = 2
MRS PE 80 = 8 MPa
MAOP = 2.8/(17,6 - 1).2 = 0,48 MPa
Maximální provozní tlak této trubky pro 20 °C a 50 let životnosti bude 0,48 MPa, tj. 4,8 bar.
Další informace viz v ČSN EN 13 244-1
10
PE 80
PE 100
PE 80
teplota
roky
Dovolený tlak pro SDR (bar)
teplota
°C
provozu
17,6
17
11
7,4
17,6
17
11
7,4
10
5
9,4
10,1
15,8
25,3
12,1
12,6
20,2
31,5
10
9,3
9,9
15,5
24,8
11,9
12,4
19,8
20
9,0
9,7
15,1
24,2
11,6
12,1
19,3
50
8,9
9,5
14,8
23,8
11,4
11,9
100
8,7
9,3
14,6
23,3
11,2
5
7,9
8,5
13,2
21,2
10
7,8
8,3
13,0
20
7,6
8,1
50
7,5
100
PE 100
Dovolený tlak pro SDR (bar)
provozu
17,6
17
11
7,4
17,6
17
11
7,4
5
7,6
7,9
12,6
19,4
9,5
9,8
15,7
24,2
31,0
10
7,4
7,7
12,4
19,1
9,3
9,6
15,5
23,8
30,2
20
7,3
7,5
12,1
18,6
9,1
9,4
15,1
23,3
19,0
29,7
50
7,1
7,4
11,9
18,3
8,9
9,3
14,8
22,8
11,6
18,7
29,2
100
7,0
7,3
11,6
17,9
8,8
9,1
14,6
22,4
10,2
10,6
16,9
26,5
5
6,4
6,6
10,6
16,3
7,9
8,2
13,2
20,4
20,8
10,0
10,4
16,6
26,0
10
6,2
6,5
10,4
16,0
7,8
8,1
13,0
20,0
12,7
20,3
9,8
10,1
16,2
25,4
20
6,1
6,3
10,1
15,6
7,6
7,9
12,7
19,5
8,0
12,5
20,0
9,6
10,0
16,0
25,0
50
6,0
6,2
10,0
15,3
7,5
7,8
12,5
19,2
7,3
7,8
12,2
19,6
9,4
9,8
15,7
24,5
100
5,9
6,1
9,8
15,1
7,3
7,6
12,2
18,8
5
6,7
7,2
11,2
18,0
8,6
9,0
14,4
22,5
5
5,4
5,6
9,0
14,4
6,7
7,0
11,2
17,3
10
6,6
7,0
11,0
17,7
8,5
8,8
14,1
22,1
10
5,3
5,5
8,8
14,1
6,6
6,9
11,0
17,0
25
6,4
6,9
10,8
17,3
8,3
8,6
13,8
21,6
25
5,1
5,4
8,6
13,8
6,5
6,7
10,8
16,6
50
6,3
6,7
10,6
16,9
8,1
8,4
13,5
21,2
50
5,0
5,3
8,4
13,5
6,3
6,6
10,6
16,3
5
5,8
6,2
9,6
15,5
7,4
7,7
12,3
19,3
5
4,6
4,8
7,7
11,9
5,8
6,0
9,6
14,8
10
5,7
6,0
9,5
15,2
7,3
7,6
12,1
19,0
10
4,5
4,7
7,6
11,7
5,7
5,9
9,5
14,6
25
5,5
5,9
9,2
14,8
7,1
7,4
11,8
18,5
25
4,4
4,6
7,4
11,4
5,5
5,8
9,2
14,2
50
5,4
5,8
9,1
14,5
7,0
7,2
11,6
18,2
50
4,3
4,5
7,2
11,2
5,4
5,6
9,1
14,0
5
5,0
5,3
8,4
13,4
6,4
6,7
10,7
16,7
5
4,0
4,2
6,7
10,3
5,0
5,2
8,3
12,8
10
4,8
5,1
8,1
12,9
6,2
6,5
10,4
16,2
10
3,9
4,0
6,4
9,9
4,8
5,0
8,1
12,5
15
4,3
4,5
7,1
11,4
5,7
5,9
9,5
14,8
15
3,4
3,5
5,7
8,8
4,4
4,6
7,4
11,4
60
5
3,3
3,6
5,6
9,0
4,6
4,8
7,7
12,1
60
5
2,7
2,8
4,5
6,9
3,6
3,8
6,0
9,3
70
2
2,6
2,7
4,3
6,9
3,7
3,9
6,2
9,8
70
2
2,1
2,1
3,4
5,3
2,9
3,0
4,9
7,5
20
30
40
50
Tab. 5 - Dovolené provozní tlaky pro trubky z PE 80 a PE 100
bezpečnostní faktor K = 1,25 podle DIN 8074:1999-08
Graf 2 - Křivky minimální pevnosti v závislosti na čase a teplotě pro PE 80
(pevnostní izotermy podle DIN 8075:1999-08)
11
roky
10
20
30
40
50
Tab. 6 - Dovolené provozní tlaky pro trubky z PE 80 a PE 100
bezpečnostní faktor K = 1,6 podle DIN 8074:1999-08
Graf 3 - Křivky minimální pevnosti v závislosti na čase a teplotě pro PE 100
(pevnostní izotermy podle DIN 8075:1999-08)
2.2.3. Další mechanické vlastnosti, tahová zatížitelnost
Polyetylénové trubky vykazují ve srovnání s PVC vyšší pružnost (srovnej moduly pružnosti). Platí pro ně vše, co bylo řečeno již v odstavci 1.2.3., včetně
vysoké odolnosti proti abrazi. Trubky lze, například při reliningu, zatížit tahovou sílou na 1 cm2 plochy řezu trubky (při 20 °C):
PE 80 - 0,799 kN (cca 80 kp) PE 100 - 1,0 kN (cca 100 kp)
2.2.4. Životnost
Grafy 2 a 3 ukazují pevnostní charakteristiky PEHD trubek podle DIN 8075. Pro trubky platí předpokládaná životnost 100 let a komentář z bodu 1.2.4.
2.2.5. Požární klasifikace trubek
Polyetylén je zařazen do třídy hořlavosti C3 podle ČSN 73 0862, tj. klasifikován jako hořlavý.
2.3. Ekologické a ekonomické aspekty použití
Polyetylén je dodáván jako zdravotně nezávadný. Při výrobě trubek se nepoužívají žádné zdraví škodlivé přísady. Přesto se při schvalování pro pitnou
vodu provádí výluhová zkouška podle metodik ministerstva zdravotnictví. Použití i případné skládkování PE trubek je ekologicky nezávadné, při hoření
PE vznikají zplodiny podobné jako např. při hoření parafínové svíčky. Ekologicky i ekonomicky nejvýhodnější likvidací použitých trubek z PE a odpadů
vzniklých při jejich pokládce je bezproblémová recyklace. Další podrobnosti viz v čl. 1. 4. Trubkám Pipelife z PE 80 i PE 100 bylo certifikátem Ministerstva
EK
OL
OGICK
Y ŠETRNÝ VÝROBEK
životního prostředí poskytnuto právo k užívání ochranné známky „EK
EKOL
OLOGICK
OGICKY
VÝROBEK”.
2.4. Certifikace, značení trubek
Rovněž PE trubky jsou certifikovány dle zákona, splňují podmínku zdravotní nezávadnosti (viz odstavec 1.5.) a podmínku přiznání ochranné známky
Ekologicky šetrný výrobek. Číslo certifikátu Ministerstva životního prostředí „EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK“ je 29/03.
PE tlakové trubky PIPELIFE jsou označovány následujícími daty:
výrobce - materiál (PE 80, PE 100) - průměr x tl. stěny - SDR - N ( = druh použití - zdrav. nezávadné) - PN ... - norma ČSN EN 12 201 - datum výroby - metráž.
2.5. Doprava a skladování trubek PIPELIFE z polyetylénu
V zásadě platí pro dopravu PE trubek totéž co pro trubky z PVC, tj nutnost šetrného zacházení, uložení po celé délce trubky a zákaz smýkání po
ostrých hranách. Opět zdůrazňujeme, že za nevhodnou pro použití při jmenovitém tlaku je nutno považovat trubku, která vykazuje poškození o hloubce
větší než je 10% tloušXky její stěny! Opatření při dopravě trubek ve svitcích jsou stejná jako pro dopravu palet. Při skladování trubek v návinech nemají být
z konců odstraňována krycí víčka a náviny mají být uloženy tak, aby konce směřovaly k zemi.
Skladovací podmínky pro PE trubky jsou v podstatě shodné s PVC, viz bod 1.6., maximální skladovací výška nepaletovaných trubek (a návinů
v horizontální poloze) je 1 m (PE je “měkčí” než PVC).
Polyetylénové trubky (včetně Robust Pipe) průměrů větších jak 75 mm a SDR 17 a vyšších, dodávané v návinech, vykazují vyšší ovalitu. Je to jev který
odráží fyzikální zákony a nedá se při výrobě (a při zachování transportovatelných rozměrů návinů) odstranit.
Ovalita není kritická, pokud jsou trubky spojovány mechanickými spojkami. Při svařování natupo může způsobit, že při nejméně příznivé kombinaci
průměrů trubek je překročena tolerance dovoleného přesazení trubek, a proto je nutno provést některá opatření.
Díky tvarové paměti materiálu se dá ovalita z části odstranit pouhým rozvinutím trubek za běžné teploty cca 24 hodin před svařováním, je možné
rovněž použití přesně kalibrovaných trnů vsunutých do konců trubek, u nichž má proběhnout svařování. Kromě toho však platí, že při svařování je nutno
použít zakruhovacích svěrek a dodržet dobu nutnou k chladnutí materiálu.
V důsledku vysokých deformačních sil ve stěně trubky tyto náviny vykazují rovněž velmi silný sklon ke “zlomení” trubek, zvláště ve vnitřních vrstvách
(vzpěrná pevnost tenkostěnné trubky je menší). Výrobky opouští náš závod po dokonalé kontrole, která mimo jiné vyřazuje náviny,
v nichž došlo ke “zlomení” materiálu. Tato skutečnost však nevylučuje možnost zlomení během dopravy, dalšího skladování a manipulace na stavbě.
Prosíme proto naše zákazníky, aby s uvedenými eventualitami při objednávkách a použití počítali.
Polyetylénové potrubí vykazuje podstatně nižší křehnutí při nízkých teplotách, než je tomu u PVC. Důsledkem vybarvování trubek pomocí sazí je
poněkud vyšší stabilita trubek proti účinkům UV záření než u PE trubek jiných barev.
12
2.6. Projekční podklady potrubí PIPELIFE
Zásady projektování, pokládky a provedení tlakové zkoušky jsou popsány v kapitolách 1.8. a 1.9. Až na některé odlišnosti dané specifickými vlastnostmi
PE a PVC platí i pro PE trubky.
2.6.1. Dimenzování potrubí, zjištění tlakových ztrát
Proudící média v potrubí způsobují v dopravním systému tlakové a energetické ztráty. Pro velikost ztrát jsou rozhodující následující faktory:
• délka potrubí
• průřez trubky
• drsnost trubky
• tvarovky, armatury a spojení trubek
• hustota proudícího média
• laminární nebo turbulentní proudění (laminární proudění jen při extrémně malých průměrech trubky)
2.6.1.1. Tlaková ztráta v přímé trubce: ,pr
Pokles tlaku ve stacionárním proudění pro nestlačitelné médium činí:
Dpr = (L x v2 x g x l)/ (di x 2)
Dpr
L
l
di
g
v
-
tlaková ztráta v přímé trubce
délka trubky (m)
koeficient drsnosti trubky (-), u PE trubek PIPELIFE na pitnou vodu je 0,02 ve většině případů použití dostačující
vnitřní průměr trubky (m)
specifická hmotnost proudícího média (kg/m3)
střední rychlost proudění (m/s)
Bližší viz nomogram č. 1.
2.6.1.2. Tlaková ztráta ve tvarovce: ,pf
Dpf = (z x g x v2)/ 2
Dpf - tlaková ztráta ve tvarovce (Pa)
z - součinitel odporu u malých rozměrů činí 0,5 až 1,5. U větších rozměrů se koeficient snižuje u jednoduchého oblouku. Přesný výpočet je možno
najít v odborné literatuře.
2.6.1.3. Součinitele odporu tvarovek
vnější průměr trubky d [mm]
typ tvarovky
20
32
50
³ 63
součinitel odporu
1,5
1,0
0,6
0,5
2,0
1,7
1,1
0,8
0,3
1,5
0,5
1,0
2.6.1.4. Tlaková ztráta v armaturách: ,p
pa
Podle vzorce pro tlakovou ztrátu v tvarovkách. Podle druhu a jmenovité světlosti je součinitel odporu mezi 0,5 a 5,0.
2.6.1.5. Tlaková ztráta ve spojích: ,p
pv
Přesný údaj není možný, protože druh a kvalita provedených spojů (svary, přírubové spoje, ...) je různá. Postačující je většinou bezpečnostní přídavek
3 - 5 % k vypočítané tlakové ztrátě. Pozor ovšem na vliv svařovacích výronků u velmi dlouhých tras svařených z 6 (12) m trubek.
2.6.1.6. Celková ztráta
Celková ztráta vyplývá ze součtu jednotlivých ztrát popsaných výše:
Dpcelk = Dpr + Dpf + Dpa + Dpv
Dovolená rychlost média v trubkách je max. 10 m/s.
13
2.6.2. Změny směru PE potrubí
Ke změně směru se používají příslušné tvarovky. Není dovoleno provádět na stavbě tvarování trubek za tepla. Pružnost PE však dovoluje provést
změnu směru nebo kopírovat terén tvorbou oblouků o poloměru R, pro který v závislosti na teplotě platí (nezávisle na tlakové řadě trubky):
Teplota
Poloměr oblouku R
20°C
10°C
0°C
20 x D
35 x D
50 x D
kde D je vnější průměr trubky. Vhodně provedený výkop může tedy znamenat materiálovou i časovou úsporu.
2.6.3. Hloubka uložení, šířka výkopů, pokládka a zásyp PE trubek
Postup pokládky včetně provedení tlakových zkoušek je pro PE trubky opět shodný s postupem platným pro PVC trubky (body 1.7.5., 1.7.7-8.,
1.7.11. a 1.8.). Při uložení v zemi nejsou nutné kompenzátory tepelné roztažnosti. Pro případné statické výpočty platí maximální dlouhodobá hodnota
deformace trubky: 10% vnějšího průměru.
Při pokládce vinutých trubek je vhodné pamatovat na jejich rozbalení při teplotách, které nezpůsobují přílišné ztuhnutí trubek. Pro ulehčení manipulace
za nízkých teplot je možno svitky skladovat v temperované místnosti alespoň 24 hodin, nebo nahřát horkým vzduchem či párou o teplotě max. 100 °C
(pro plynové trubky tento postup není dovolen). Při odvíjení ze svitků je nutno dbát na bezpečnost práce, neboX uvolněný kus trubky se může vymrštit
a způsobit pracovní úraz nebo věcnou škodu. Proto lze například u ležících svitků trubek větších průměrů použít k odvíjení pomalu jedoucího vozidla.
Trubky mohou být odvíjeny pouze opačným způsobem, než jak byly navíjeny při výrobě. Je zakázáno odvíjení ve spirále, kdy je stěna trubky torzně
namáhána, a kdy hrozí “zlomení” trubky!!
Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou potřebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubí namáháno silami,
s nimiž se při projektování řadu nepočítalo. Doporučuje se fixace armatur „pevným bodem“- tj. použitím betonového bloku a podobně. Pro svařované
spoje a mechanicky spojené trubky není nutno při změně směru používat betonové bloky nebo pojistky jako u PVC systému (s vyjímkou použití segmentově
svařených tvarovek). Při pokládce ve strmém svahu však je kotvení z důvodů možného odplavení zeminy možno zvážit.
2.6.4. Spojování
PE trubky a tvarovky je možno spojovat několika způsoby:
A.) svařováním
Použít lze postupy svařování natupo, polyfúzně (nátrubkové svařování) nebo za pomoci elektrotvarovek. Při svařování je nutno dodržet základní
ustanovení, platná pro svařování. Práce musí provádět pracovníci, kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. Svařovat lze materiály, jejichž index
toku taveniny (MFI ,190/50N, podle ISO 4440), leží mezi 0,2 až 1,4 g/10 min. Vzájemné svařování trubek a tvarovek z PE 80 a PE 100 není proto nijak
omezeno.
Nelze svařovat polyetylén s polypropylénem; stejně tak ale upozorňujeme na nemožnost vzájemného svařování trubek a tvarovek z rozvětveného
a lineárního polyetylénu (rozvětvený polyetylén {LDPE, rPE}, je starší vývojový stupeň ve výrobě PE). Svařenec těchto poměrně těžko od sebe odlišitelných
materiálů (rPE má pro stejný tlak větší tloušXku stěny) nemůže být v žádném připadě prakticky použit. Je-li nutno oba materiály spojit, (nebo v případě
Vašich pochybností o původu jednotlivých spojovaných trubek PE), použijte raději mechanické spojky. Na tento problém upozorňujeme také ve vztahu
k tvarovkám, u nichž chybí údaj o druhu PE.
Nejdůležitějšími operacemi, jejichž správné provedení ovlivňuje kvalitu spoje při svařování natupo, jsou:
• očištění konců trubek (a případně i tvarovek, pokud byly bez obalu) od mechanických nečistot
• kolmé seřezání (ohoblování) konců trubek tak, aby maximální vzdálenost při sražení trubek činila 0,5 mm.
• kontrola vzájemného přesazení trubek, které nesmí přesahovat 1/10 tloušXky stěny (pozor na trubky různých tlakových řad!)
• pro polyfúzní a elektrotvarovkové svařování je důležité odstranění oxidované vrstvičky plastu za pomoci loupače trubek nebo škrabky s následným
čištěním vhodným odmašXovacím a čisticím prostředkem. Čištění se provádí těsně před svařováním a očištěné plochy se nesmí znečistit ani pouhým
dotykem ruky.
Místo, kde se svařuje, by mělo být chráněno před mrazem, deštěm, sněhem, větrem a prachem. Svařování za nízkých teplot: dovolené minimální
teploty, při nichž lze ještě svařovat, jsou dány vlastnostmi svářeček respektive elektrotvarovek. I přesto však musí velká pozornost patřit kromě kontroly
správného nastavení teplot svařovacích přípravků kontrole skutečné teploty přípravku, zvláště při silném větru!
Svařovací teplota pro svařování PE natupo je 200 až 220 ° C, pro polyfúzní svařování je rozmezí 250 - 270 °C. Důležité je dodržení časového průběhu
jednotlivých operací včetně doby chladnutí, během níž nelze svár mechanicky zatěžovat. V této souvislosti odkazujeme na návody výrobců jednotlivých
svařovacích přístrojů a především na povinná školení svářečů plastů.
B.) za pomoci mechanických spojek rozebiratelných a nerozebiratelných
Výhodou je možnost kombinace různých materiálů a možnost použití i více ovalizovaných trubek, které si jsou tvarovky schopny zformovat.
V případě rozebiratelných spojek přistupuje výhoda variability spoje. Mechanické spojky mohou být kovové nebo plastové. Platí pro ně, že správně
provedené spojení má stejnou nebo vyšší pevnost v tahu, než samotná spojená trubka. PIPELIFE nabízí svěrné spojky Plassim, viz kap. 4. Do této skupiny
je možno zařadit i spojování za pomoci přírub (lemových nákružků).
POL
YETYLÉN NELZE LEPIT! Ne
smí se spojovat ani pomocí závitů vyřezaných na trubce.
POLYETYLÉN
Nesmí
2.6.5. Stlačování trubek
Pružnosti polyetylénu lze využít při opravách potrubí. Přerušení dodávky média je možné pomocí stlačení potrubí. Vždy je k tomu nutno použít
speciálních stlačovacích přípravků. Stlačení smí být provedeno ve vzálenosti minimálně 5 x D (D je vnější průměr trubky) od nejbližšího spoje nebo
tvarovky. Po uvolnění stlačení je místo nutno zpětně vytvarovat za pomoci zakruhovací svěrky a označit, aby nedošlo ve stejném místě k opětovnému
stlačení. Stlačování nesmí být prováděno za mrazu.
14
TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI DOPRAVĚ VODY V PE A PVC TRUBKÁCH
Nomogram 1
Poznámka 1.: Hodnoty pro SDR 17,6 jsou v mezích přesnosti odečtu stejné s SDR 17.
Poznámka 2.: Podrobnější údaje naleznete např. v tabulkách Druckverlust-Tabellen, vydal Kunststoffrohrverband e.V., D-5300 BONN 1.
Příklad použití nomogramu: Zjistit tlak. ztrátu vody na 100 metrů PE potrubí SDR 11, f 32 mm při transportu 0,1 l/s vody: Spojí se 032, SDR 11 s bodem
na ose průtočného množství 0,1 l/s a na průsečíku prodloužení této spojnice s osou tlakové ztráty se odečte asi 0,28. Tlaková ztráta je tedy 0,28 m.v.s.,
(0,028 bar). V případě potřeby přesnějších údajů kontaktujte náš technický servis.
15
2.7. Montáž plastových trubek ve “volném prostoru”
Pro tento způsob instalace se nedoporučuje použití PE trubek ze svitků (tvarová paměX). V závislosti na materiálu trubky, střední teplotě stěny trubky,
rozměru trubky a specifické hmotnosti média je trubku nutno vhodně podepřít. Důvodem je malá tuhost a větší koeficient roztažnosti plastů ve srovnání
s kovy.
2.7.1. Podepření trubek
Jako základní maximální vzdálenost míst, v nichž mají být za normální teploty podepřena vodorovně uložená plastová potrubí lze orientačně (a proto
shodně pro PE i PVC) brát pro vodu a podobná média desetinásobek vnějšího průměru trubky. V případě dopravy plynného média nebo u svislého uložení
lze tuto vzdálenost o cca 30% zvětšit. Na volbu vzdálenosti upevnění může mít vliv i hmotnost a druh případné tepelné izolace. Zvažte i možnost
souvislého uložení (korýtka apod.).
2.7.2. Kompenzace tepelné roztažnosti
Při použití ve volném prostoru se u PE význam tepelné roztažnosti materiálu zvětšuje, neboX ta zde na rozdíl od PVC trubek není kompenzována
v hrdlových spojích. (Při změně teploty o 10 °C se 50 bm volně uložené trubky prodlouží /zkrátí/ o 10 cm). Dilatující potrubí je možno upevnit pomocí
podpůrných korýtek nebo pomocí objímek pro trubky (třmenů ). V zásadě se upevnění trubek dá rozdělit na pevné body a kluzné body. Pevným
bodem je kromě pevného uchycení v plastové nebo ocelové objímce i obetonovaná část trubky, průchod zdí nebo připojení k armatuře. Ocelová
objímka musí vždy obepínat trubku po celém obvodě a být vyložena páskem z elastomeru. Volné třmeny mohou být provedeny jako kyvné nebo jako
kluzné. Kluzná objímka musí i v dotaženém stavu umožňovat volný pohyb trubky. Síly, vzniklé změnou délky zvláště při vyšším kolísání teplot
dopravovaného média (a někdy i teploty v okolí trubky), mohou být zachyceny dostatečně dimenzovanými a upevněnými pevnými body, nebo je
mohou PE trubky kompenzovat svou pružností na tzv. ohybovém rameni o určité minimální délce. Většinou se využívá prostorových dispozic (změna
směru), někdy však je nutno použít záměrně vytvořeného dilatačního útvaru (lyra apod.) V rozích konstrukce je nutno s dilatačními pohyby počítat
(volné místo, drážky).
2.7.2.1. Určení změny délky
Pro stanovení délky ohybového ramene je důležitá znalost délkové změny trubky. Změna se vypočte podle vzorce
DL = L x Dt x a
kde DL
L
Dt
a
-
změna délky v mm
délka trubky nebo úseku potrubí v metrech
rozdíl mezi teplotou při pokládce a maximální (minimální) provozní teplotou ve ° C
koeficient tepelné roztažnosti (pro PE 0,20mm/m °C)
Je-li provozní teplota vyšší než teplota při pokládce, potrubí se prodlouží, při nižší provozní teplotě se potrubí zkracuje. Z praktického hlediska je
právě zkrácení více nebezpečné než prodloužení, neboX nemůže být kompenzováno vybočením („vyvlněním“) trubek a síly někdy působí „natvrdo“.
2.7.2.2. Určení délky ohybového ramene
Délka ohybového ramene v milimetrech se pak
vypočte podle vzorce:
a=Kx
D x DL
D - vnější průměr trubky v mm
K = materiálový koeficient
(pro PE platí K = 26, pro PVC K = 33,5)
kluzné body
z hlediska dilatace DL
(na obrázku vodorovně)
je to bod pevný
16
2.8. Robust Pipe - trubky s ochrannou vrstvou
Dnešní dobu charakterizuje dvojice požadavků - rychlost a spolehlivost. Oboje dokáže spojit trubka, jež nemá zvláštní nároky na kvalitu zeminy, která ji
obklopuje ve výkopu, nebo do které je zatahována při bezvýkopové výstavbě či při sanaci inženýrských sítí.
2.8.1. Všeobecně o Robust Pipe
Vnitřní trubka Robust Pipe je klasická trubka z PE 100+ (popsáno v kapitole 2), vnější ochrannou vrstvu tvoří pěnový polyetylén v tloušXce nejméně
3 mm. Ten redukuje bodové zatížení trubky, zvětšuje úhel působení síly, rozšiřuje plochu jejího působení a snižuje stupeň namáhání (vnějších i vnitřních)
stěn vnitřní trubky. Výrazně zvyšuje odolnost vnitřní trubky proti selhání v důsledku mechanického poškození. Spojení obou vrstev zajišXují fyzikální síly, je
však dostatečně pevné aby nedocházelo k samovolné separaci či svléknutí. Vnitřní trubky jsou černé s modrými pruhy, jejich parametry odpovídají ČSN EN
12 201. Barva vnější ochranné vrstvy pro vodu je modrá. Mezi ochrannou vrstvu a základní trubku je vložen měděný signalizační vodič s minimálním
průřezem 1,5 mm2. Trubky jsou dodávány v dimenzích 32 až 225 mm.
Parametry trubek Robust Pipe, jejich mechanické vlastnosti, životnost i ekologické aspekty použití jsou dány použitými vnitřními trubkami. Rozsah
použití je rozšířen o možnosti dané užitím ochranné vrstvy, především jde o možnost vypustit ochrannou trubku při bezvýkopovém použití a o možnost
zasypávat výkopkem se zrnitostí až do 63 mm. Kontrola trubek odpovídá postupům pro neopláštěné trubky, separátně je hodnocena ochranná vrstva
podle interní směrnice Pipelife.
2.8.2. Certifikace, značení trubek:
Podrobnosti viz 2.4. Popis je pouze na ochranné vrstvě a je doplněn o označení ROBUST PIPE D. Další podrobné informace (pokládka, zatahování,
spojování atd.) najdete v našem manuálu Robust Pipe.
2.9. Některé materiálové vlastnosti HDPE
modul pružnosti
E = 480 N/mm2
E50 = 150 N/mm2
koeficient teplotní roztažnosti
a = 0,2 mm/m. K (pro rozmezí 0 - 70 °C)
Poissonův součinitel příčné kontrakce
m = 0,38
tepelná vodivost
l =0,41 W/K.m
chemická odolnost
dle přílohy DIN 8075
povrchový odpor
> 1012 W (DIN EC 60 093)
MRS PE 80
PE 100
17
8,0 MPa
10,0 MPa
3. ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ ÚDAJE TRUBEK A TVAROVEK
3.1. Trubky PVC
3.1.1. Trubky
PN 10 (1,0 MPa, 10 bar)
Stavební délka: L = 6 m
PN 16 (1,6 MPa, 16 bar)
objednací číslo ... PN 10 ČSN
dle ČSN EN 1452
DN
d
s
di
KT
da
kg/m*
80
100
125
150
200
250
300
90
110
140
160
225
280
315
4,3
4,2
5,4
6,2
8,6
10,7
12,1
83,0
101,4
129,2
147,6
207,6
258,4
290,6
108
115
132
152
170
180
118
142
200
277
342
384
1,62
1,95
3,9
4,19
8,18
11,26
16,11
objednací číslo ... PN 16 ČSN
dle ČSN EN 1452
DN
d
s
di
KT
da
kg/m*
80
100
150
200
250
300
90
110
160
225
280
315
6,7
6,6
9,5
13,4
16,6
18,7
89,0
96,6
140,6
197,8
246,2
277,0
108
115
132
154
172
180
125
150
211
291
361
401
2,45
3,00
6,29
12,46
17,03
24,36
* výpoètená hmotnost trubek bez hrdla
3.1.2. Tvarovky z PVC
Přesuvná spojk
a
spojka
1,0 MPa
objednací číslo UKS ...
1,6 MPa
objednací číslo UKS ... PN 16
DN
Hrdlový oblouk
D (mm)
50
L (mm)
1,0 MPa
kg/ks
L (mm)
1,6 MPa
ks/ks
234
0,3
246
0,6
65
80
100 150 200 250 300
245 264 288 344 400 456 499
0,45 0,68 1,09 2,72 5,84 10,21 14,85
260 279 304 367 444
0,8 1,2 2,02 4,84 11,56 -
1,0 MPa
objednací číslo MKKS ... / ..
1,6 MPa
objednací číslo MKKS ... / .. PN 16
11°
R
DN
R=
3,5D
L
22°
Kg/ks
L
1,0 1,6
MPa MPa
30°
Kg/ks
L
1,0 1,6
MPa MPa
45°
Kg/ks
L
1,0 1,6
MPa MPa
Kg/ks
1,0 1,6
MPa MPa
80
315
192
1,1
1,87
22
1,24
2,1
246
1,33 2,26
292
1,51 2,56
100
385
212
1,79 3,06
251
2,04 3,48
278
2,21 3,77
334
2,53 4,32
150
560
264
4,57 7,78
320
5,32 9,05
358
6,07 10,34 440
6,79 11,57
200
788
329 20,07 34,01 408 20,07 34,01 462 20,61 34,92 575 23,38 39,61
250
980
385 31,91
-
483 35,86
-
551 38,53
-
694 43,76
-
300 1103 420 41,12
-
531 46,75
-
607 50,56
-
768 58,05
-
18
Hrdlový oblouk 90o
Redukce
1,0 MPa
objednací číslo MQKS ... / 90
1,6 MPa
objednací číslo MQKS ... / 90 PN 16
kg/ks
DN
R
L
80
100
150
200
250
300
315
385
560
788
980
1103
476
559
768
1039
1268
1414
1,0 MPa 1,6 MPa
2,05
3,53
9,77
31,65
59,58
80,62
3,48
6,02
16,64
53,62
-
1,0 MPa
objednací číslo MRKS ... / ...
DN1/DN2
100/80
L
kg/ks
310
1,07
125/100 150/125 200/150 250/200 300/250
365
2,04
375
2,67
515
7,15
555
12,12
570
17,87
Příklad objednávky MRKS 100 / 080
Odbočk
a T s hrdly
Odbočka
1,0 MPa
objednací číslo MMBKS ... / ...
DN1/DN2
L
H
kg/ks
80-80
100-80
100-100
150-80
150-100
150-150
200-80
200-100
200-150
200-200
330
352
368
396
414
462
450
450
580
580
165
175
184
200
210
231
240
250
270
290
1,72
2,4
2,82
5,2
5,7
7,1
8,45
8,7
12,1
13,2
Příklad objednávky MMBKS 080 / 050
3.1.3. Tvarovky z litiny PN 16 s epoxidovým povlakem*
Přírubová přechodk
a přesuvná
přechodka
Vrtání přírub pro PN 16, od DN 200 PN 10
* Z důvodu odlišných rozměrů je nelze použít pro litinové trubky!
19
objednací číslo E-...
DN
d
A
L
D
k
kg/ks
80
100
125
150
200
250
300
90
110
140
160
225
280
315
122
133
147
159
192
220
240
14
15
19
15
34
41
49
200
220
250
285
340
400
455
160
180
210
240
295
350
400
5,70
6,00
9,40
11,00
17,00
26,30
36,60
Přírubová přechodk
a vsuvná
přechodka
objednací číslo F -...
DN
d
A
E
D
k
kg/ks
80
100
125
150
200
250
300
90
110
140
160
225
280
315
128
141
159
171
192
247
267
110
120
135
145
165
218
240
200
220
250
285
340
400
455
160
180
210
240
295
350
400
5,10
6,20
8,60
11,00
17,40
25,20
34,70
Odbočk
a T s přírubou
Odbočka
objednací číslo MMA-.../...
DN1
DN2
d1
L
h
D
k
kg/ks
80
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
200
80
80
100
80
100
125
80
100
125
150
80
100
125
150
200
90
110
110
140
140
140
160
160
160
160
225
225
225
225
225
99
104
124
110
130
155
116
136
161
186
128
148
173
198
248
158
173
182
189
198
213
205
210
226
235
241
251
251
250
300
200
200
220
200
220
250
200
220
250
285
200
220
250
285
340
160
160
180
160
180
210
160
180
210
240
160
180
210
240
295
10,00
12,75
13,45
18,00
17,60
23,10*
20,25
20,60
26,50*
25,25
34,90*
37,60
39,80*
37,80
53,20*
*GG
Poznámka 1: Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců je nutno některé podružné údaje uvedené v tabulkách chápat jako informativní.
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
3.1.4. Trubky pro vrtané studny
Trubk
a s hladkým hrdlem
Trubka
objednací číslo KAEMP
.../.
KAEMP.../.
obj. číslo
D
L
M
KAEMP
KAEMP
KAEMP
KAEMP
KAEMP
100/4
125/4
150/4
150x6,2/3
200/4
D
tl.stěny
M
L
kg/bm
110
125
160
160
200
2,2
3,0
3,6
6,2
4,5
130
110
110
110
110
4000
4000
4000
3000
4000
1,04
1,61
2,48
4,19
3,87
20
3.2. Trubky PE
3.2.1. PE trubky dle ČSN EN 12 201 z PE 80 a PE 100
Použitelnost HDPE trubek pro provozní tlaky v bar (at ) pro vodu podle ČSN EN 12 201,
pro různé bezpečnostní koeficienty K
PE 80
teplota
20° C
PE 100
roky
koeficient
Dovolený tlak pro SDR
provozu
bezpečnosti K
26
17
11
7,4
17
11
7,4
50
1,25
5
8,0
12,5
20,0
10,0
16,0
25,0
1,60
4
6,2
10,0
15,3
7,8
12,5
19,2
2,00
3,2
5,0
8,0
12,3
6,2
10,0
15,3
Volba koeficientu bezpečnosti je věc projektanta (uživatele). Běžně postačuje K = 1,25 (minimální dovolený).
SDR 17,6
vnější
průměr
mm
objednací číslo
PE 80
objednací číslo
PE 100
tl. stěny
mm
hmotnost
kg/m
délka
v návinu
m
(PN 7,5)
25*
025A176/ ...
-
1,8*
0,14
100, 200
H
32
032A176/ ...
-
1,8
0,18
100
H
40
040A176/ ...
-
2,3
0,29
100
H
50
050A176/ ...
-
2,9
0,44
100
H
63
063A176/ ...
-
3,6
0,69
100
H
75
075A176/ ...
-
4,3
0,98
100
H
90
090A176/ ...
-
5,1
1,39
100*
H
110
110A176/ ...
-
6,3
2,08
100*
H
125
125A176/ ...
-
7,1
2,66
x
H
160
160A176/ ...
-
9,1
4,35
x
H
225
225A176/ ...
-
12,8
8,55
x
H
315
315A176/ ...
-
17,9
16,70
x
400
400A176/ ...
-
22,7
26,90
x
* Trubky podle DIN 8074.
21
SDR 17
vnější
průměr
mm
objednací číslo
PE 80
tl. stěny
mm
hmotnost
kg/m
délka
v návinu
m
025C170/ ...
1,8
0,14
100, 200
H
objednací číslo
PE 100
(PN 10)
25
-
32
-
032C170/ ...
1,9
0,19
100
H
40
-
040C170/ ...
2,4
0,30
100
H
50
-
050C170/ ...
3,0
0,45
100
H
63
-
063C170/ ...
3,8
0,72
100
H
75
-
075C170/ ...
4,5
1,00
100
H
90
-
090C170/ ...
5,4
1,46
100
H
110
-
110C170/ ...
6,6
2,17
100*
H
125
-
125C170/ ...
7,4
2,76
x
H
160
-
160C170/ ...
9,5
4,52
x
H
225
-
225C170/ ...
13,4
8,93
x
H
315
-
315C170/ ...
18,7
17,40
x
400
-
400C170/ ...
23,7
28,00
x
vnější
průměr
mm
objednací číslo
PE 80
objednací číslo
PE 100
tl. stěny
mm
hmotnost
kg/m
délka
v návinu
m
(PN 12,5)
(PN 16,0)
25
025A110/ ...
025C110/ ...
2,3
0,17
100, 200
H
32
032A110/ ...
032C110/ ...
2,9
0,27
100
H
40
040A110/ ...
040C110/ ...
3,7
0,43
100
H
50
050A110/ ...
050C110/ ...
4,6
0,67
100
H
63
063A110/ ...
063C110/ ...
5,8
1,05
100
H
75
075A110/ ...
075C110/ ...
6,8
1,47
100
H
90
090A110/ ...
090C110/ ...
8,2
2,12
100
H
110
110A110/ ...
110C110/ ...
10,0
3,14
100
H
125
125A110/ ...
125C110/ ...
11,4
4,08
x
H
160
160A110/ ...
160C110/ ...
14,6
6,67
x
H
225
225A110/ ...
225C110/ ...
20,5
13,10
x
H
315
315A110/ ...
315C110/ ...
28,6
25,60
x
400
400A110/ ...
400C110/ ...
36,3
41,30
x
SDR 11
H
výroba Pipelife-Fatra
x
nelze dodat v návinu
*
náviny pouze na objednávku
Trubky z PE 80 i PE 100 SDR 11, 17 a 17,6 jsou určeny pro pitnou vodu. Barva těchto trubek je černá s modrými pruhy. Dodávají se v návinech nebo řezané
v délce 6 m, od f 90 mm i v délce 12 m
Jiné délky pouze po dohodě, pro označení délky jsou vyhrazena poslední 3 místa objednacího čísla
Příklad objednávky trubky 6 m: 110C170/006
Příklad objednávky trubky 100 m: 110C110/100
V projektech uvádějte vždy : Materiál (PE 80, PE 100) a SDR (eventuelně průměr x tl.stěny)
V objednávkách uvádějte naše objednací čísla, nikoliv max. provozní tlak trubek (PN) !
22
Na vyžádání jsme schopni dodat trubky o větších průměrech.
D
SDR 41
SDR 33
SDR 27,6
SDR 26
SDR 22
SDR 17,6
SDR 17
SDR 13,6
SDR 11
SDR 9
[mm] e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m e[mm] kg/m
450 11,0 15,8 13,8 19,9 16,3 22,9 17,2 24,2 20,5 28,5 25,5 35,1 26,7 36,6 22,1 44,6 40,9 53,6 50,0 64,3
500 12,3 19,4 14,3 24,4 18,1 28,3 19,1 29,9 22,7 35,2 28,3 43,3 29,6 45,1 36,8 55,0 45,4 66,2 55,6 79,4
560 13,7 24,4 17,2 30,7 20,2 35,5 21,1 37,5 25,5 44,4 31,7 54,2 33,2 56,6 41,2 69,0 50,8 83,0
e - tloušXka stěny
D - vnější průměr trubky
3.2.2. ROBUST PIPE z PE 100+ s ochrannou vrstvou a se signalizačním vodičem
Příklad objednávky:
trubka pro vodu se sig. vodičem
110x6,6, tyč 6 m:
RPD 110 066 006 W
objednací
průměr
číslo
D
tl. stěny
SDR 17 (PN 10)
hmotnost
tl. stěny
SDR 11 (PN 16)
hmotnost
RPD 032 ... ... W
32
1,9
0,40
3,0
0,48
RPD 040 ... ... W
40
2,4
0,55
3,7
0,69
RPD 050 ... ... W
50
3,0
0,77
4,6
0,98
RPD 063 ... ... W
63
3,8
1,12
5,8
1,44
RPD 075 ... ... W
75
4,5
1,44
6,8
1,88
RPD 090 ... ... W
90
5,4
2,02
8,2
2,68
RPD 110 ... ... W
110*
6,6
2,82
10,00
3,79
RPD 125 ... ... W
125
7,4
3,49
11,4
4,9
RPD 160 ... ... W
160
9,5
5,55
14,6
7,7
RPD 225 ... ... W
225
13,4
10,38
20,5
14,64
Poznámka: D - udává průměr vnitřní trubky, celkový průměr je minimálně o 6 mm větší!
Dodává se v tyčích 12 m (6 m) nebo v návinech (*náviny f 110 mm pouze na zakázku).
Loupač trubek
Pro snímání ochranné vrstvy trubek ROBUST PIPE
23
obj. č. RPL
4. MECHANICKÉ TVAROVKY PLASSIM
Svěrné tvarovky Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylénu (PEHD, PEMD, PELD). jsou vyrobeny z kvalitních materiálů
schválených pro pitnou vodu, odpovídajících mezinárodním standardům. Dovolují rychlou montáž bez rizika ztráty součástek. Vyznačují se vysokou
korozní odolností, jsou odolné mnoha běžným chemikáliím s výjimkou organických rozpouštědel a některých ropných produktů. Spoj zůstává pevný
v tahu i při ohybu trubek. Čisté a nepoškozené spojky se dají použít opakovaně. Tvarovky jsou vhodné i pro uložení území a zásobování.
Tělo trubky a převlečná matice jsou vyrobeny z blokového kopolymeru PP (PPB), barveného sazemi, jež mu propůjčují lepší stabilizaci proti UV záření.
Závity mají speciální tvar vylučující utažení "přes závit" a jeho uvolnění v důsledku vibrací. Závitové spoje pro spojení s kovy nebo plasty jsou opatřeny
závitem ISO 7 (R, Rp). Těsnicí kroužek tvarovek je z pryže NBR a má profil tvaru D, který samovolně nemůže z tvarovky vypadnout, dá se však vyjmout pro
eventuální čištění. Umožňuje snadné vsunutí trubky. Svěrný kroužek je z polyacetalu a zaručuje jemné ale pevné sevření trubky (pozor - pouze když je čistý
kroužek i trubka!). Zároveň přidržuje těsnicí kroužek. Svěrný kroužek se dá v případě potřeby jednoduše vyjmout po sejmutí převlečné matice.
svěrný kroužek
převlečná matice
těsnicí kroužek
tělo tvarovky
obr. 1
Dovolený tlak pro životnost 50 let při 20 (max. 23) °C:
16 - 63 mm
16 bar
75 - 110 mm
10 bar
Pro rozšíření možností a snížení Vašich skladových zásob jsou k dispozici i přechodové soupravy na závitové spoje (adaptéry s vnějším a vnitřním
závitem) k montáži místo standardního svěrného systému.
4.1. Návody pro montáž tvarovek 16 - 75 mm
1. ProveVte zkosení konce trubky (nástroj je v nabídce)
2. Sešroubujte převlečnou matici na konec závitu,
ale nesundávejte ji.
3. Označte na trubce hloubku zasunutí
(ne ostrým předmětem)
4. Zasuňte trubku do tvarovky, až se opře o vnitřní doraz,
za těsnicí kroužek
kroužek. Značka na trubce je u převlečné matice.
5. Převlečnou matici důkladně dotáhněte rukou.
24
Návody pro montáž tvarovek 90 - 110 mm
1. Rozšroubujte tvarovku, vyjměte kroužek a na trubku nasaVte po sobě
převlečnou matici, přítlačný kroužek a těsnicí kroužek.
převlečná
matice
O - kroužek přitlačný svěrný
kroužek kroužek
2. Trubku zatlačte na doraz do tvarovky a přisuňte oba kroužky.
3. Převlečnou matici za pomoci vhodného nástroje
dotáhněte na konec závitu.
4. Povolte převlečnou matici a sejměte ji.
5. Otevřete svěrný kroužek a umístěte ho na trubku
vedle kroužku přítlačného.
6. Tvarovka je teV připravena ke konečné montáži.
7. Za pomoci klíče převlečnou matici dotáhněte.
Poznámka: Na těsnění závitových spojů používejte teflonovou pásku!
25
4.2. Tvarovky PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov
Jsou určeny pro spojení PE trubek s hladkými konci trubek z PP
PP,, PVC, olova, mědi i pozinkované oceli. Spojení je pevné díky svěrnému kroužku
z nerez oceli. Vyrábí se v provedení spojka a koleno 90 °, univerzální adaptační souprava se však dá použít pro náhradu převlečné matice a svěrného
kroužku pro PE na každé tvarovce Plassim průměru 25 - 40 mm.
Montážní postup:
1. Změřte trubku a stanovte vhodnou velikost spojky UNIFIT. Pak trubku
kolmo uřežte, zbavte otřepů, rzi nebo nečistot.
kov nebo plast
2. Sešroubujte převlečnou matici na konec závitu, ale nesundávejte ji.
3. Označte si na trubce hloubku zasunutí.
4. Zasuňte trubku do tělesa tvarovky na doraz, za těsnicí kroužek.
Značka na trubce je u převlečné matice.
5. Dotáhněte převlečnou matici klíčem.
Poznámka: Ke každé sadě adaptační soupravy UNIFIT je přibalen návod k obsluze, měrka pro stanovení hloubky zasunutí a lubrikant pro nanesení
na vniřtní povrch těsnicícho kroužku.
součásti univerzalního adaptéru
UNIFIT
Plassim UNIFIT
UNIFIT::
Tělo tvarovky
středový doraz
přítlačný
kroužek
těsnicí kroužek
převlečná matice
svěrný kroužek
26
4.3. Základní technické údaje tvarovek Plassim
Spojk
a přímá
Spojka
dxd
objedn. číslo
L
Z
H
E
hmotnost
[g]
16x16
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
15016M0016
15020M0020
15025M0025
15032M0032
15040M0040
15050M0050
15063M0063
15075M0075
15090M0090
15110M0110
42,5
52,7
61,1
66,7
74,0
95,5
115,0
129,5
175,5
197,5
2,0
2,6
2,8
2,6
4,0
5,0
7,0
4,0
5,0
7,0
87,0
108,0
125,0
136,0
152,0
196,0
237,0
263,0
356,0
402,0
38
46
52
64
78
94
113
128
154
182
35
60
85
140
240
435
680
880
1705
3310
dxD
objedn. číslo
L
L1
Z
H
E
hmotnost
[g]
16x1/2"
16x3/4"
20x1/2"
20x3/4"
20x1"
25x1/2"
25x3/4"
25x1"
32x3/4"
32x1"
32x11/4"
40x1"
40x11/4"
40x11/2"
40x2"
50x11/2"
50x2"
63x11/2"
63x2"
75x2"
75x21/2"
75x3
90x2"
90x3"
110x3"
110x4"
15016M0101
15016M0102
15020M0101
15020M0102
15020M0103
15025M0101
15025M0102
15025M0103
15032M0102
15032M0103
15032M0104
15040M0103
15040M0104
15040M0105
15040M0106
15050M0105
15050M0106
15063M0105
15063M0106
15075M0106
15075M0107
15075M0108
15090M0106
15090M0108
15110M0108
15110M0114
43
43
61
61
61
68
67
66
67
66
68
64
76
75
75
97
97
113
114
130
130
129
175
175
219
219
16
18
15
17
19,5
18
18
22
20,5
25,5
26,5
22
26
26
26
26
26
22,5
25
33
35
35
34
37
46
52
29
31
22
24
25
24
25
29
30
36
35
44
39
40
44
39
39
37
38
42
43
44
51
55
54
62
72
74
83
85
86
92
92
95
97
102
103
108
115
115
119
136
136
150
152
172
173
173
226
230
273
281
38
38
46
46
46
52
52
52
64
64
64
78
78
78
78
94
94
113
113
128
128
128
154
154
182
182
20
25
40
40
40
50
55
55
80
85
85
140
155
150
155
255
260
390
400
515
515
525
965
985
2035
2070
d
objedn. číslo
L
H
E
20
25
32
40
50
63
75
90
110
15020S0120
15025S0120
15032S0120
15040S0120
15050S0120
15063S0120
15075S0120
15090S0120
15110S0120
59
60
67
95
98
114
130
177
219
64
74
76
101
123
125
145
229
254
46
52
64
78
94
113
128
154
182
hmotnost
[g]
36
52
83
141
253
382
493
1032
1990
Přechodový k
us s vnějším závitem
kus
Zátk
a
Zátka
27
Přechodový k
us s vnitřním závitem
kus
dxD
objedn. číslo
L
Z
H
E
16x1/2"
16x3/4"
20x1/2"
20x3/4"
25x3/4"
25x1"
32x3/4"
32x1"
*32x11/4"
*40x11/4"
*40x11/2"
*50x11/2"
*50x2"
*63x11/2"
*63x2"
*75x2"
*75x21/2"
*90x2"
*90x3"
*110x3"
*110x4"
15016M0201
15016M0202
15020M0201
15020M0202
15025M0202
15025M0203
15032M0202
15032M0203
15032M0204
15040M0204
15040M0205
15050M0205
15050M0206
15063M0205
15063M0206
15075M0206
15075M0207
15090M0206
15090M0208
15110M0208
15110M0214
42
41
52
50
60
59
68
68
68
76
76
98
97
114
113
130
129
175
175
219
219
26
30
27
35
25
36
30
30
42
35
44
38
44
32
37
36
43
52
53
63
63
68
71
79
85
85
95
98
98
110
111
120
136
141
146
150
166
172
227
228
282
282
38
37
46
46
52
52
64
64
64
78
78
94
94
113
113
128
128
154
154
182
182
hmotnost
[g]
25
30
40
45
55
65
90
90
115
155
175
275
300
405
425
535
560
1000
1035
2050
2190
* Závit s nerezovým výztužným kroužkem.
Spojk
a přímá reduk
ovaná
Spojka
redukovaná
dxd1
objedn. číslo
L
L1
Z
H
E
E1
hmotn.
[g]
20x16
25x16
25x20
32x20
32x25
40x25
40x32
50x25
50x32
50x40
63x32
63x40
63x50
75x32
75x40
75x50
75x63
90x63
90x75
110x90
15020D0016
15025D0016
15025D0020
15032D0020
15032D0025
15040D0025
15040D0032
15050D0025
15050D0032
15050D0040
15063D0032
15063D0040
15063D0050
15075D0032
15075D0040
15075D0050
15075D0063
56090D0063
56090D0075
15110D0090
58
65
65
66
66
75
75
96
96
96
114
114
114
128
128
128
128
152
156
219
42,0
42,0
49,0
54,5
63,0
58,0
73,5
59,0
68,0
72,5
68,0
72,0
96,0
77,0
80,5
94,0
108,5
110
140
168,0
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
2,0
6,5
7,0
6,0
6,0
3,0
2,5
6,0
4,5
20
15
8,0
102
109
116
122
131
135
143
158
166
175
189
192
216
208
211
228
240
282
311
395
46
52
52
64
64
78
78
94
94
94
113
113
113
128
128
128
128
152
152
182
38
38
46
46
52
52
64
52
64
78
64
78
94
64
78
94
113
113
132
154
50
65
75
105
115
165
195
275
295
345
445
480
580
540
580
670
770
1370
1610
2765
dxd
objedn. číslo
H
E
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
15040K0040
15050K0050
15063K0063
15075K0075
15090K0090
15110K0110
145
272
300
345
353
402
78
94
113
128
154
182
Opravná spojk
a
spojka
hmotnost
[g]
290
535
785
1060
1705
3300
28
T-k
us
-kus
dxdxd
L
Z
H
H1
E
hmotnost
[g]
45
54
60
72
75
96
109
126
163
196
20
24
30
42
62
72
80
80
110
196
110
132
150
186
212
264
298
332
436
588
73
89
102
125
146
180
204
230
294
385
38
46
52
64
78
94
113
128
152
181
55
105
135
235
430
760
1120
1490
3165
5868
obj. číslo
16x16x16 15016T0016
20x20x20 15020T0020
25x25x25 15025T0025
32x32x32 15032T0032
40x40x40 15040T0040
50x50x50 15050T0050
63x63x63 15063T0063
75x75x75 15075T0075
90x90x90 56090T0090
110x110x110 56010T0110
T-k
us reduk
ovaný
-kus
redukovaný
dxdxd
20x16x20
25x20x25
32x25x32
40x32x40
50x40x50
63x50x63
75x63x75
obj. číslo
L
15020T0016 54
15025T0020 60
15032T0025 72
15040T0032 75
15050T0040 96
15063T0050 109
15075T0063 126
Z
H
E
L1
H1
E1
hmotn.
[g]
24
30
42
62
72
80
80
132
150
186
212
264
298
332
46
52
64
78
94
113
128
49
53
68
73
74
104
113
84
97
121
141
164
196
218
38
46
52
64
78
94
113
90
130
210
385
665
1000
1355
T-k
us s vnějším závitem
-kus
29
dxdxd
obj. číslo
L
Z
H
E
L1
H1
H2
hmotn.
[g]
16x1/2"x16
16x3/4"x16
20x1/2"x20
20x3/4"x20
25x1/2"x25
25x3/4"x25
25x1"x25
32x3/4"x32
32x1"x32
40x11/4"x40
40x11/2"x40
40x2"x40
50x11/4"x50
40x11/
2"x40
1/2
50x2"x50
63x11/2"x63
63x2"x63
75x2x75
75x21/2"x75
75x3"x75
15016T0101
15016T0102
15020T0101
15020T0102
15025T0101
15025T0102
15025T0103
15032T0102
15032T0103
15040T0104
15040T0105
15040T0106
15050T0104
15050T0105
15050T0106
15063T0105
15063T0106
15075T0106
15075T0107
15075T0108
45
45
54
54
60
60
60
72
72
75
75
75
96
96
96
109
109
126
126
126
20
20
24
24
30
30
30
42
42
62
62
62
72
72
72
80
80
80
80
80
110
110
132
132
150
150
150
186
186
212
212
212
264
264
264
298
298
332
332
332
38
38
46
46
52
52
52
64
64
78
78
78
94
94
94
113
113
128
128
128
19
22
18
20
18
20
23
20
20
26
26
26
25
26
28
24
29
32
36
36
37
40
42
45
46
48
49
60
60
72
72
72
78
78
82
83
87
95
100
100
59
62
66
68
73
75
76
93
93
113
113
113
129
129
133
141
145
165
170
170
45
45
80
80
100
105
110
175
175
325
330
340
565
575
590
800
840
1095
1125
1130
T-k
us s vnitřním závitem
-kus
dxdxd
obj. číslo
L
Z
H
E
L1
H1
H2
16x1/2"x16
16x3/4"x16
20x1/2"x20
20x3/4"x20
25x1/2"x25
25x3/4"x25
25
x1"x
25
25x1"x
x1"x25
32x3/4"x32
32x1"x32
40x1"x40
*40x11/4"x40
*40x11/2"x40
*50x11/4"x50
*50x11/2"x50
*5
0x
2"x
50
*50x
0x2
"x5
*63x11/2"x63
*63
x2"x
63
*63x
"x63
*75
x2x75
*75x
*75x21/2"x75
*75
x3"x
75
*75x
"x75
90x3
"x
90
90x3"x
"x90
110x4
"x
110
110x4"x
"x110
15016T0201
15016T0202
15020T0201
15020T0202
15025T0201
15025T0202
15025T0203
15032T0202
15032T0203
15040T0203
15040T0204
15040T0205
15050T0204
15050T0205
15050T0206
15063T0205
15063T0206
15075T0206
15075T0207
15075T0208
56090T0208
56110T0214
45
45
54
54
60
60
60
72
72
75
75
75
96
96
96
109
109
126
126
126
162
198
20
20
24
24
30
30
30
42
42
62
62
62
72
72
72
80
80
80
80
80
89
115
110
110
132
132
150
150
150
186
186
212
212
212
264
264
264
298
298
332
332
332
413
511
38
38
46
46
52
52
52
64
64
78
78
78
94
94
94
113
113
128
128
128
152
181
17
18
18
18
16
19
21
19
25
22
24
24
24
24
26
26
28
30
31
34
41
52
37
40
46
46
44
46
52
58
58
72
69
73
79
73
85
85
87
100
100
100
116
140
57
59
70
70
71
73
79
85
93
110
113
113
128
131
134
143
143
166
166
174
192
231
hmotn.
[g]
45
50
85
85
105
110
120
180
190
330
345
365
590
605
640
855
885
1150
1185
1195
2350
4190
* Závit s nerezovým výztužným kroužkem.
Unifit spojk
a
spojka
D1
D2
univerzální adaptér
UNIFIT
Rozměr těla spojky
Spojované
(mm)
průměry D1 (mm) Objednací čísla
150 15M 50 16
25
15 - 21
150 15M 50 20
25
150 15M 50 25
25
150 21M 50 20
32
21 - 27
150 21M 50 25
32
150 21M 50 32
32
150 27M 50 25
40
27 - 35
150 27M 50 32
40
150 27M 50 40
40
Průměr D2
16
20
25
20
25
32
25
32
40
Poznámka:
Pro přechod na jiné materiály lze u všech tvarovek Plassim 25 - 40 mm nahradit jednu nebo i obě svěrné části samostatně dodávaným univerzalním
adaptérem Unifit.
Koleno 90°
dxd
objedn. číslo
L
Z
H
H1
E
16x16
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
15016Z0016
15020Z0020
15025Z0025
15032Z0032
15040Z0040
15050Z0050
15063Z0063
15075Z0075
56090Z0090
56010Z0110
45
54
60
72
75
96
109
126
163
196
20
24
30
42
62
72
80
80
55
98
53
73
82
94
108
133
159
165
218
294
73
89
102
125
146
180
204
230
370
385
38
46
52
64
78
94
113
128
152
181
hmotnost
[g]
40
75
100
155
290
505
805
1015
2170
4000
30
Koleno 90° s vnějším závitem
dxd1
obj. číslo
L
Z
H
E
L1
H1
H2
H3
hmot.
[g]
16x1/2"
3/4
16x3/4
3/4""
16x
20
x1/2"
20x1/2"
20x3/4
20x3/4""
25
x1/2"
25x1/2"
25
x3/4
25x
3/4""
25x1
25x1""
32
x3/4
32x
3/4""
32x1
32x1""
40
x11/4"
40x1
40
x11/2"
40x1
40
x2 "
40x
50
x11/2"
50x1
50
x2 "
50x
63x2
63x2""
75x2
75x2""
75
x2 1/2"
75x
75x3
75x3""
90x3
90x3""
110x4
110x4""
15016Z0101
15016Z0102
15020Z0101
15020Z0102
15025Z0101
15025Z0102
15025Z0103
15032Z0102
15032Z0103
15040Z0104
15040Z0105
15040Z0106
15050Z0105
15050Z0106
15063Z0106
15075Z0106
15075Z0107
15075Z0108
56090Z0108
56110Z0114
45
45
52
52
61
61
61
66
66
74
74
74
96
96
113
127
127
127
164
196
9
9
18
18
21
21
21
26
26
30
30
30
35
35
44
38
38
38
68
80
54
54
70
70
82
82
82
92
92
104
104
104
131
131
157
165
165
165
232
276
38
38
46
46
52
52
52
64
64
78
78
78
94
94
113
128
128
128
152
181
16
18
16,5
19
20
18
21,5
20
20
24
24,5
26,5
25
25
30
27
33
32
34
43
41
43
48
50
55
55
59
59
59
69
69
73
85
85
105
102
106
106
110
140
71
71
89
89
104
102
102
17
117
130
135
135
166
171
194
204
210
219
277
331
59
62
72
74
82
83
85
93
93
108
111
113
134
134
162
166
172
170
186
230
25
30
45
50
60
65
65
95
100
190
195
210
325
350
490
625
690
705
1380
2360
dxd1
obj. číslo
L
Z
H
E
L1
Z1
H1
H2
H3 hmot.
[g]
16x1/2"
3/4
16x3/4
3/4""
16x
20
x1/2"
20x1/2"
20x3/4
20x3/4""
x3/4
25
25x
3/4""
25x1
25x1""
32
x3/4
32x
3/4""
32x1
32x1""
*40
x11/4"
*40x1
*40
x11/2"
*40x1
*50
x11/4"
*50x1
*50
x11/2"
*50x1
*50
x2 "
*50x
*63
x11/2"
*63x1
63x2
63x2""
75x2
75x2""
75
x2 1/2"
75x
75x3
75x3""
15016Z0201
15016Z0202
15020Z0201
15020Z0202
15025Z0202
15025Z0203
15032Z0202
15032Z0203
15040Z0204
15040Z0205
15050Z0204
15050Z0205
15050Z0206
15063Z0205
15063Z0206
15075Z0206
15075Z0207
15075Z0208
45
45
52
52
61
61
66
66
75
75
97
97
97
111
111
128
128
128
10
10
20
20
22
22
26
26
31
31
38
38
38
45
45
37
37
37
55
55
72
72
83
83
92
92
106
106
135
135
135
156
156
165
165
165
38
38
46
46
52
52
64
64
78
78
94
94
94
113
113
128
128
128
17
16
18
18
19
21
19
22
25
26
29
25
27
26
35
33
31
34
21
24
34
34
40
40
34
39
45
48
56
60
59
79
72
76
75
74
38
40
52
52
59
61
53
61
70
74
85
85
86
105
107
109
106
108
70
73
90
90
104
104
117
117
136
136
165
165
171
191
199
211
217
220
56
59
75
75
85
87
86
93
109
115
132
134
134
162
162
175
171
174
Koleno 90° s vnitřním závitem
30
30
55
55
70
75
100
110
210
225
345
360
395
505
545
710
745
775
* Závit s nerezovým výztužným kroužkem.
Navrtávací objímk
a se 2 šrouby
objímka
31
dxD
obj. číslo
H
A
A1
L
E
F
L1
hmotn.
[g]
25x1/2"
3/4
25x3/4
3/4""
25x
32
x1/2"
32x1/2"
32x3/4"
40
x1/2"
40x1/2"
40
x3/4
40x
3/4""
40x1
40x1""
50
x1/2"
50x1/2"
50
x3/4
50x
3/4""
50
x1"
50x1"
63x3/4
63x3/4""
63
x1"
63x1"
75
x3/4
75x
3/4""
75x1"
14025R0101
14025R0102
14032R0101
14032R0102
14040R0101
14040R0102
14040R0103
14050R0101
14050R0102
14050R0103
14063R0102
14063R0103
14075R0102
14075R0103
35
35
38
38
46
46
46
51
51
51
62
62
72
72
10,5
10,5
12,5
12,5
17,6
17,7
17,7
17,5
17,7
17,6
22,6
22,6
22,5
22,5
11
11
13,4
13,4
22
2
22
22
22
22
29,5
29,5
29,5
29,5
38
38
40
40
52
52
52
52
52
52
69
69
80
80
68
68
67
67
81
81
81
81
81
81
96
96
111
111
53
53
63
63
76
76
76
86
86
86
103
103
123
123
17,5
17,5
18
18
22
22
22
22
22
22
26
26
32
32
65
65
65
65
90
95
95
100
105
105
180
175
280
275
Navrtávací objímk
a se 4 šrouby
objímka
dxd1
obj. číslo
H
L1
A
L
F
E
E1
63
x3/4
63x
3/4""
63x1
63x1""
63
x1 1/2"
63x
75x3/4"
75
x1"
75x1"
75
x1 1/2"
75x
75x2
75x2""
90x3/4
90x3/4""
90x1"
90x
11/2"
90x1
90x2
90x2""
110x1"
110x11/2"
110x2
110x2""
14063R4202
14063R4203
14063R4205
14075R4202
14075R4203
14075R4205
14075R4206
14090R4202
14090R4203
14090R4205
14090R4206
140110R4203
140110R4205
140110R4206
56
59
62
63
67
69
73
73
73
76
80
81
84
88
20
23
25
20
23
25
29
20
23
25
29
23
25
29
20
25
40
20
25
40
49
20
25
40
49
25
40
49
36
36
37
43
44
44
44
53
50
51
51
58
59
59
93
96
98
108
111
113
117
126
125
127
132
142
145
145
117
117
117
124
124
124
124
140
140
140
140
165
165
165
80
80
80
92
92
92
92
98
98
98
98
113
113
113
hmotn.
[g]
275
280
290
365
385
405
440
460
415
450
480
530
545
570
* Závit s nerezovým výztužným kroužkem.
Navrtávací objímk
a se 6 šrouby
objímka
dxd1
obj. číslo
H
L1
A
L
E
E1
F
140x2"
160x1"
160x11/2"
160x2"
160x3"
14140R6206
14160R6203
14160R6205
14160R6206
14160R6208
105
108
111
118
130
29
23
25
28
36
49
25
40
49
76
76
85
86
90
94
198
220
220
220
220
129
144
144
144
144
181
194
202
204
216
hmotn.
[g]
820
910
930
950
970
* Závit s nerezovým výztužným kroužkem.
Univerzální adaptér UNIFIT
d
obj. číslo
PE
15-21
15-21
21-27
21-27
21-27
27-35
27-35
27-35
15015M5020
15015M5025
15021M5020
15021M5025
15021M5032
15027M5025
15027M5032
15027M5040
17,5
25
20
25
32
25
32
40
Ořezávač k
onců trubek
konců
rozměr
objednací číslo
A2
16 x 63 mm
15063O0000
60
rozměr
objednací číslo
A2
15063O0005
20
Utahovací klíč
32
Adaptér s vnějším závitem
d-G
obj. číslo
L
H
E
32x3/4"
32x1"
40x11/2"
50x11/2"
50x2"
63x2"
75x2"
75x3"
15032E0810
15032E0820
15040E0810
15050E0810
15050E0820
15063E0810
15075E0810
15075E0820
19
22
23
24
24
27
27
34
73
76
86
92
92
104
108
108
65
65
79
96
96
114
128
128
hmotnost
[g]
60
60
105
170
180
245
330
375
d-G
obj. číslo
L
Z
H
E
32x3/4"
40x3/4"
40x1"
50x3/4"
*50x11/2"
63x3/4"
63x11/2"
*63x2"
75x3/4"
*75x2"
15032E0830
15040E0820
15040E0830
15050E0830
15050E0840
15063E0820
15063E0830
15063E0840
15075E0830
15075E0840
56
63
59
51
66
60
72
66
55
65
20
22
26
17
27
30
17
24
27
17
76
85
85
68
93
90
89
90
82
82
6
79
79
96
96
114
114
114
128
128
Adaptér s vnitřním závitem
33
hmotnost
[g]
65
110
110
160
185
175
245
260
315
340
5. CHEMICKÉ VLASTNOSTI TRUBEK PVC A PE
5.1. Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
Data v tabulce odpovídají současným poznatkům. Jsou stanovena měřením na zkušebních tělesech v laboratorních podmínkách, od nichž se skutečné
podmínky mohou lišit. Zvláště je nutno mít na zřeteli zvýšenou možnost koroze vlivem vysokého mechanického napětí a synergie některých směsí.
Klasifikace materiálů v tabulce je zjednodušena do tří skupin:
+ Odolný - za běžných podmínek (tlak, teplota) materiál není nebo je jen zanedbatelně napadán médiem
o Podmíněně odolný - médium napadá materiál a vede k jeho botnání. Životnost je podstatně zkrácena. Důležité je většinou přihlédnutí ke
koncentraci média a dalším provozním podmínkám.
-
Není odolný - materiál je pro médium nepoužitelný, resp. je použitelný za zvláštních podmínek
Stručná tabulka na základě DIN 8061/příloha 1
Sloučenina
acetanhydrid
aceton vodný
aceton
alkoholické nápoje
alkoholy mastné (vyšší)
amoniak kapal.
amoniaková voda
anilin čistý
benzaldehyd vod. roztok
benzen
benzin
benzin-benzen směs
bělící louh 12,5 % akt. chloru
borax vod. roztok
boritan draselný vod. roztok
bromičnan draselný vod. roztok
bromičnan draselný vod. roztok
butadien
butandiol
butanol
butindiol
butylacetát
celulóza vod.
cyklohexanol
dusičnan amonný vod. roztok
dusičnan amonný vod. roztok
dusičnan draselný vod. roztok
dusičnan stříbrný vod. roztok
dusičnan vápenatý vod. roztok
dvojchroman draselný vod. roztok
etylacetát
etylakrylát
etylalkohol (zákvas)
etylalkohol a kys. octová (kvasná směs)
etylalkohol denat. ( 2 % toluenu)
etylalkohol vod. roztok
etylenchlorid
etylenoxid kap.
etyléther
fenolové vody
fenolové vody
fenylhydrazin
fluorid amonný vod. roztok
fluorid měVnatý vod. roztok
formaldehyd vod. roztok
fotochemická vývojka
fotochemický ustalovač
fruktóza (hroznový cukr) vod. roztok
glycerin vod.
glykokol vod.
glykol vod.
hydrogensiřičitan sodný vod. roztok
chlor plynný, suchý
chloramin vod. roztok
chlorečnan sodný vod. roztok
chlorid cínatý vod. roztok
chlorid draselný vod. roztok
chlorid draselný vod. roztok
chlorid hlinitý vod. roztok
chlorid hlinitý vod. roztok
konc.
%
100
stopy
100
běžná
100
100
nasyc.
100
0,1
100
100
80/20
zř.
1
zř.
zř.
100
do 10
do 100
100
100
nasyc.
100
nasyc.
zř.
nasyc.
do 8
50
40
100
100
provozní
provozní
96
96
100
100
100
1
do 90
100
do 20
2
zř.
běžná
běžná
nasyc.
každá
10
běžná
zř.
100
zř.
do 10
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
nasyc.
20°C
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
teplota
40°C 60°C
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
+
o
o
o
o
o
+
o
o
-
o
-
+
+
+
+
o
+
o
+
+
o
o
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
+
o
o
+
+
+
o
o
o
o
+
o
+
Sloučenina
chlorid hořečnatý vod. roztok
chlorid hořečnatý vod. roztok
chlorid sodný viz sůl jedlá
chlorid vápenatý vod. roztok
chlorid vápenatý vod. roztok
chlorid zinečnatý vod. roztok
chlorid železitý vod. roztok
chlorid železitý vod. roztok
chloristan draselný vod. roztok
chlornan sodný vod. roztok
chlorová voda
chlorovodík vlhký
chlorovodík suchý
chroman draselný vod. roztok
chromový kamenec vod. roztok
chromový kamenec vod. roztok
kresol vod.
kys. benzoová
kys. boritá vod. roztok
kys. chloristá vod. roztok
kys. chloristá vod. roztok
kys. chlorná vod. roztok
kys. chlorsulfonová
kys. chromová vod.
kys. chromsírová (čistící směs)
kys. citronová vod. roztok
kys. citronová vod. roztok
kys. dusičná
kys. dusičná
kys. fluorokřemičitá vod. roztok
kys. fosforečná
kys. fosforečná
kys. glykolová vod. roztok
kys. křemičitá vod. roztok
kys. máselná
kys. máselná vod. roztok
kys. mléčná vod. roztok
kys. monochloroctová vod. roztok
kys. monochloroctová
kys. mravenčí vod. roztok
kys. mravenčí vod. roztok
kys. octová vod. roztok
kys. octová ledová
kys. olejová
kys. sírová vod. roztok
kys. sírová vod. roztok
kys. sírová vod. roztok
kys. solná vod. roztok
kys. stearová
kys. šXavelová vod. roztok
kys. šXavelová vod. roztok
kys. vinná vod. roztok
kys. vinná vod. roztok
louh draselný vod. roztok
louh draselný vod. roztok
louh sodný roztok
lučavka královská
lůj
manganistan draselný vod.
manganistan draselný vod.
konc.
%
20°C
zř.
nasyc.
+
+
+
+
o
+
zř.
nasyc
zř.
do 10
nasyc.
1
zř.
nasyc.
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
o
+
o
40
zř.
nasyc.
do 90
každá
nasyc.
do 10
nasyc.
do 20
100
do 50
50/15/35
do 10
nasyc.
do 50
98
do 32
do 30
nad 30
37
kaž.
čistá
20
do 10
85
100
100
50
do 25
100
běžná
do 40
40 - 80
96
do 30
100
zř.
nasyc.
do 10
nasyc.
do 40
50 - 60
do 40
100
6
do 18
teplota
40°C 60°C
o
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
o
o
o
+
o
+
+
+
+
+
o
o
o
+
o
+
+
+
+
o
+
+
+
+
o
+
o
o
o
o
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
o
+
o
+
+
+
o
+
o
+
o
+
+
34
Sloučenina
konc.
%
mastné kyseliny obecně
melasa
metanol vod.
metanol
metylchlorid
metylénchlorid
minerální oleje
mladina
mléko
moč
močovina vod. roztok
octan olovnatý vod. roztok
octan olovnatý vod. roztok
oleje a tuky
oleum
ovocné šXávy
oxid siřičitý suchý
oxid siřičitý vlhký
oxid siřičitý kapal.
oxid siřičitý vlhký
oxid uhelnatý
oxid uhličitý suchý
oxid uhličitý vlhký
oxidy dusíku vlhké a suché
oxidy dusíku vlhké
ozon
ozon
parafinické alkoholy
peroxid vodíku vod. roztok
persíran draselný
persíran draselný
pivo
potaš vod. roztok
propan plynný
propan kapalný
pyridin
rtuX
sirovodík suchý
20°C
100
provozní
32
100
100
100
provozní
do 10
zř.
nasyc.
10
už.
každá
50
100
každá
100
100
každá
zř.
konc.
10
100
100
do 20
zř.
do 30
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
nasyc.
100
každá
100
teplota
40°C 60°C
+
+
+
o
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
o
o
+
o
o
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
Sloučenina
sirovodík vod. roztok
síran amonný vod. roztok
síran amonný vod. roztok
síran hořečnatý vod. roztok
síran hořečnatý vod. roztok
síran měVnatý vod. roztok
síran měVnatý vod. roztok
síran nikelnatý vod. roztok
síran nikelnatý vod. roztok
síran sodný vod. roztok
síran sodný vod. roztok
síran zinečnatý vod. roztok
síran zinečnatý vod. roztok
směs kyselin (dusičná/sírová/voda)
směs kyselin (dusičná/sírová/voda)
směs kyselin (dusičná/sírová/voda)
směs kyselin (dusičná/sírová/voda)
směs kyselin (dusičná/sírová/voda)
soda, vod. roztok
soda, vod. roztok
sůl jedlá vod. roztok
sůl jedlá vod. roztok
svítiplyn benzenu prostý
škrob vod. roztok
tetrachlormetan tech.
tetraetylolovo
toluen
trichloretylén
trietanolamin
uhličitan draselný vod. (viz potaš)
uhličitan sodný viz. soda
vinylacetát
voda včetně mořské
voda sodová
vyšší mastné alkoholy
xylén
želatina vod.
konc.
%
20°C
nasyc.
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
50/50/0
10/20/70
10/87/3
50/31/19
48/49/3
nasyc.
zř.
nasyc.
zř.
běžná
100
100
100
100
100
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
-
+
o
+
+
+
100
100
každá
teplota
40°C 60°C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
o
+
o
+
Platí pro vodovodní i kanalizační systémy.
SBR - (styren - butadienový kaučuk) = materiál pro kroužky standardní
NBR - akrylonitrilový kaučuk = materiál pro kroužky olejivzdorné (kanál)
Pokud není stanoveno jinak, jsou odolnosti tabelovány pro pokojovou teplotu.
-
velmi odolný
odolný
podmíněně odolný
není odolný
nebylo odzkoušeno
Medium
SBR
NBR
Medium
Acetaldehyd
Aceton
Acetanhydrid
Acetylen
Akrylonitril
Amoniak plynný, horký
Amoniak plynný, studený
Amoniaková voda
Amylacetát
Amylalkohol
Anilin
Anilinové barvy
Benzaldehyd
Benzén
Benzin olovnatý
Benzin-Benzén-Ethanol 50/30/20
Benzin-Benzén 50/50
Benzin-Benzén 60/40
Benzin-Benzén 70/30
C
B/C
B
C
C
B
B
C
A
C
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
C
B
B
D
B
D
D
D
D
A
D
D
D
B/C
Benzin-Benzén 80/20
Benzylalkohol
Benzylchlorid
Borax, vod. roztok
Butan plynný
Butanol
Butylacetat
Buten kapalný
Butylenglykol
Cyklohexan
Cyklohexanol
Cyklohexanon
Dibutylether
Dibutylfalát
Dichlorbenzen
Dichloretan
Dietylamin
Dietylenglykol
Dietylether
35
+
o
+
o
+
-
5.2. Chemická odolnost těsnicích kroužků pro PVC
Použité zkratky: A
B
C
D
-
o
+
o
+
o
+
o
+
o
+
o
+
o
SBR
NBR
D
C
A
D
A
D
D
A
D
C
D
D
D
D
D
D
A
D
B/C
D
D
A
B
A
D
B
A
B
B
D
D
D
D
D
D
A
D
+
Medium
SBR
NBR
Medium
SBR
NBR
Dimetylether
Dimetylformamid DMFA
Dioktylftalát
Dioxan
Dusičnan amonný, vod. roztok
Dusičnan draselný, vod. roztok
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný, vod. roztok
Estery kys. akrylové
Etanol, Etylalkohol 20 °C
Etanol, Etylalkohol 50 °C
Etanolamin
Etylacetát
Etylakrylát
Etylbenzén
Etylchlorid
Etylendiamin, 1,2-Diaminoetan
Etylendiamin
Etylenglykol, 1,2-Etandiol
Etylenchlorid, 1,2-Dichloretan
Fenol
Fluor, suchý
Fluorid amonný, vod. roztok
Formaldehyd
Formamid
Fosforečnan sodný, vod. roztok
Fosforečnan amonný, vod. roztok
Furan
Glukóza
Glycerin
Glykol
Heptan
Hexan
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný, konc.
Hydroxid draselný 50 %
Hydroxid sodný
Hydroxid vápenatý, vod. roztok
Chlór, suchý plyn
Chlór, vlhký plyn
Chloralhydrát, vod. roztok
Chloramin, vod. roztok
Chlorid amonný, vod. roztok
Chlorid barnatý
Chlorid draselný, vod. roztok
Chlorid hořečnatý, vod. roztok
Chlorid sodný, vod. roztok
Chlorid vápenatý, vod. rozrok
Chlorid zinečnatý, vod. roztok
Chlorid železitý, vod. roztok
Chloroform
Chlorové vápno
Chlorovodík plynný
Chroman draselný, vod. roztok
Izobutylalkohol
Izopropanol
Izopropylacetát
Izopropyléter
Jod
Kafr
Karbolineum
Kys. citronová
Kys. dusičná 30 % 80 °C
Kys. fluorovodíková do 65 % horká
Kys. fluorovodíková nad 65 % horká
Kys. fluorovodíková do 65 % studená
Kys. fluorovodíková nad 65 % studená
Kys. fosforečná koncentrovaná, horká
Kys. fosforečná studená, pod 45 %
Kys. chloroctová
Kys. chloroctová
Kys. mléčná horká
Kys. mravenčí
Kys. olejová
Kys. salicylová
D
C
D
D
A
A
A
A
A
B
B/C
D
D
D
B
B
A
D
D
D
A
A
A
A
A
D
A
A
B
D
D
A
A
A
A
A
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
B
B
D
D
D
B
A
A
D
D
A
D
D
B
D
C
C
B
B/C
D
A
C
D
C
B
D
A
D
D
D
D
B
A
B
A
D
B
C
C
D
D
D
B/C
B
B
A
D
D
D
A
A
B
A
A
D
A
A
B
A
A
B
B
A
B
A
D
D
D
A
A
A
A
B
Kys. sírová 10 % 60 °C
Kys. sírová 25 % 60 °C
Kys. sírová nad 50 % 60 °C
Kys. sírová dýmavá
Kys. solná 10 % 80 °C
Kys. solná 30 %
Kys. solná 37 %
Kys. vinná
Kys. uhličitá
Lanolin
Lněný olej
Letecký benzin
Mastné alkoholy
Mazací oleje
Melasa
Metan
Metanol, Metylalkohol
Metylenchlorid
Metyletylketon, MEK
Minerální oleje
Mléko
Močovina, vod. roztok
Motorové oleje
Nafta
Naftalén
Nitroglycerin
Ocet 3,5 - 5 %
Ocet 10%/50 °C
Ocet 25%/50 °C
Ocet 75%/50 °C
Octan olovnatý, vod roztok
Octan vápenatý, vod. roztok
Oleum
Olivový olej
Oxid siřičitý
Parafin
Parafinový olej
Perchloretylén 50 °C
Petroleter
Petrolej
Pivo
Propan
Propanol-1, Propylalkohol 50 °C
Propylalkohol 50 °C, Propanol-1
Propylenglykol
Převodový olej
Pyridin
Ricinový olej
Rostliné tuky
Síran amonný, vod. roztok
Síran sodný, vod. roztok
Síran zinečnatý
Síran železnatý, vod. roztok
Sirovodík suchý
Sirovodík suchý 80 °C
Sirovodík vodný roztok
Sirovodík vodný 80 °C
Strojní minerální olej
Terpentinový olej
Tetrachloretylén
Tetrahydrofuran
Toluen 20 °C
Topný olej
Topný olej na bázi uhlí
Trafooleje
Trichlormetan, Chloroform
Uhličitan draselný, vod. roztok
Uhličitan sodný, vod. roztok
Uhličitan amonný, vod. roztok
Vápenné mléko
Vazelína
Vinylacetát
Xylény
Zemní plyn
Živočišné tuky
B
B
D
D
D
B/C
B/C
A
A
D
D
D
A
D
A
C
B
D
D
A
A
D
D
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
B
B
A
D
D
C
A
A
A
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
B
D
D
D
-
B
B
D
D
D
B/C
B/C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B/C
D
D
A
A
A
A
A
C
D
B
D
D
D
A
B
D
A
D
A
A
D
A
A
A
A
B
B
B
A
D
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
A
B
D
D
D
A
D
B
D
A
B
A
C
A
D
D
B
A
A
B
B
D
D
D
B
B
B
D
B/C
B
B
B
B
D
D
D
C
B/C
D
B
C
D
B
D
B
A
36
5.3. Chemická odolnost PEHD
Sloučenina
Acetaldehyd
Acetanhydrid
Aceton
Akrylonitril
Allylalkohol
Amoniak plynný
Amoniak kapalný
Amylacetát (Isopentylacetat)
Amylalkohol (C5-Alkanol)
Anilin
Aniliniumchlorid (Anilinhydrochlorid)
Benzaldehyd
Benzén
Benzin
Benzoan sodný
Benzoylchlorid
Benzylalkohol
Borax
Bromid draselný
Butan, plynný
Butanoly (1-butanol, 2-butanol, terc-butanol)
Butylacetát
Butylenglykol (1,4-Butandiol)
Cyklohexanol
Cyklohexanon
Čpavková voda
Dibutylftalát
Dietanolamin
Dietyléter (Etyléter)
Dimetylamin, plynný
N, N-Dimetylformamid
Di-n-butyléter
Dusičnan amonný
Dusičnan draselný
Dusičnan vápenatý
Dusičnan železitý
Emulze silikonu
Etanol (Etylalkohol)
Etanol (Etylalkohol), vodný
Etylacetát (octan etylnatý)
Etylbenzén
Etylénglykol
Fenol
Fluorid amonný
Fluorid draselný
Fluorid sodný
Formaldehyd, vodný
Fosfáty, anorganické
Fosforečnan amonný
Fruktóza
Glukóza
Glukóza, vinný cukr
Glycerin
Izobutanol
Izooktan
Izopropylalkohol (2-Propanol)
Jablečná šXáva
Jodid draselný
Hexan
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný vodný roztok
Hydroxid vápenatý
Chlor, plynný suchý
Chlor tekutý
Chlor, vodný roztok
Chloralhydrát
Chloramin
Chlorbenzén
Chloretan (Etylchlorid)
2-Chloretanol (Etylenchlorhydrin)
Chlorid amonný
Chlorid barnatý
37
konc.
%
20°C
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
GL
TR
TR
H
GL
TR
TR
GL
GL
TR
TR
TR
TR
TR
TR
33 %
TR
TR
TR
100%
TR
TR
GL
GL
GL
L
H
TR
40%
TR
TR
TR
L
L
GL
GL
40%
GL
GL
L
TR
GL
TR
TR
TR
TR
H
GL
TR
do 60 %
40%
GL
TR
TR
GL
TR
L
TR
TR
TR
GL
GL
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
o
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
o
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
+
+
o
o
+
+
+
teplota
40°C 60°C
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
o
o
o
+
+
+
+
o
o
o
+
o
o
o
+
o
o
+
+
+
+
+
+
o
+
o
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
+
+
+
+
+
+
o
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
o
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
Sloučenina
Chlorid draselný
Chloristan draselný
Chlornan sodný
Chlorid vápenatý
Chlorid železitý
Chlorid železnatý
Chloroform
Chlorové vápno
Chromsírová směs
Kafrový olej
Karbolineum
Krezoly vod. roztok
Křemičitan sodný (vodní sklo)
Kyselina boritá
Kyselina citronová
Kyselina dusičná, vod. roztok
Kyselina dusičná, vod. roztok
Kyselina dusičná, vod. roztok
Kyselina citronová
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fosforečná
Kyselina ftalová
Kyselina chloroctová
Kyselina chloroctová vodná
Kyselina křemičitá vodný roztok
Kyselina maleinová
Kyselina máselná
Kyselina mléčná
Kyselina mravenčí
Kyselina octová vod. roztok
Kyselina octová vod. roztok
Kyselina sírová, vod. roztok
Kyselina sírová, vod. roztok
Kyselina solná, vod. roztok
Kyselina šXavelová
Kyselina vinná
Kyslík
Lihoviny, víno
Lněný olej
Lučavka královská (HCI/HNO3)
Manganistan draselný
Mastné kyseliny
Melasa
Metanol
Metylacetát
Metylamin
Metylénchlorid (Dichlormetan)
Metyletylketon
Mléko
Minerální oleje
Minerální vody
Moč
Močovina
Mořská voda
Nafta motorová
Nemrznoucí směsi
Nitrobenzén
2-Nitrotoluen
Oleje strojní
Olej vazelínový
Oleum
Oleum (H2SO4) + SO3)
Olivový olej
Ovocné šXávy
Ozon plynný
Parafinové emulze
Parafinový olej
Peroxid vodíku vod. roztok
Peroxid vodíku vod. roztok
Petrolej
Petroléter
konc.
%
GL
GL
GL
GL
GL
GL
TR
15/35/50%
TR
H
nad 90%
L
GL
GL
25%
50%
75%
GL
4%
60%
95%
GL
L
85%
jeder
GL
TR
TR
TR
10%
min. 96%
80%
98%
37%
GL
L
TR
H
H
TR
20%
TR
H
TR
TR
32%
TR
TR
H
H
H
L
H
H
H
TR
TR
TR
TR
H
TR
TR
H
TR
H
TR
30%
90%
TR
TR
20°C
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
teplota
40°C 60°C
+
+
+
+
+
+
o
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
o
o
+
+
+
+
+
o
+
+
+
o
+
+
+
+
o
+
+
+
o
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
o
o
o
+
+
+
o
+
o
o
o
o
+
o
+
+
+
+
o
+
o
o
o
+
o
o
+
o
o
Pivo
Pokrmové tuky a oleje
Propan, plynný
1-Propanol (Propylalkohol)
Propylenglykoly (Propandioly)
Pyridin
Ricinový olej
Ropa
Silikonový olej
Síran amonný
Sirník amonný
Síran barnatý
Síran draselný
Síran hlinitý
Síran vápenatý
Síran železitý
Síran železnatý
Směsi plynů
- s obsahem fluorovodíku
- s obsahem oxidu uhličitého
H
H
TR
TR
TR
TR
TR
H
TR
GL
L
GL
GL
GL
GL
GL
GL
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
o
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
stopy
každá
+
+
+
+
+
+
- s obsahem oxidu uhelnatého
- s obsahem oxidu siřičitého (suchý)
- s obsahem olea
Sůl kuchyňská
Svítiplyn
Škrob
Terpentinový olej
Tetrahydrofuran
Tetrachloretan
Tetrachloretylén
Tetrachlormetan
Toluén
Topné oleje
Transformátorový olej
Trichloretylen
Uhličitan draselný
Uhličitan sodný
Vinný ocet
Vinylacetát
Xylén
každá
každá
stopy
GL
H
každá
TR
TR
TR
TR
TR
TR
H
TR
TR
GL
GL
H
TR
TR
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
+
+
+
+
+
+
o
+
+
+
+
+
+
+
o
o
o
o
o
o
+
+
+
+
-
+
o
o
o
+
+
+
o
-
Pro složení látek jsou používány zkratky:
VL:
vodný roztok pod 10 %
L:
vodný roztok nad 10 %
GL:
vodný roztok nasycený při 20 °C
TR:
technicky čistý
H:
běžná obchodní koncentrace
Ve Vašich objednávkách používejte prosím naše objednací čísla!
Tento manuál obsahuje celý sortiment společnosti PIPELIFE Czech s.r.o. pro dopravu vody.
Informace o výrobcích, které mají delší dodací lhůtu jsou uvedeny v ceníku.
Naše technické poradenství spočívá na zkušenostech a výpočtech. Vzhledem k tomu, že neznáme a nemáme možnost ovlivnit podmínky použití
námi nabízených výrobků, platí veškeré údaje jako nezávazné pokyny. Záruky se vztahují na kvalitativní parametry našich výrobků. Při použití, lišícím se od
běžně doporučeného, zvažte prosím možnost případných rizik.
Vydání 9/2004.
38
Poznámky:
39
Poznámky:
40
Platí pro trubky z PE 80 a PE 100.
(certifikát MŽP)
CERTIFik1_osvit.pmd
1
1.3.2005, 14:38
ISO 9002
ISO 14001
VODOVODNÍ
SYSTÉMY
Sídlo společnosti:
Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 211
fax: 577 111 227
http: www.pipelife.cz
Pipelife Slovakia s.r.o.
Kuzmányho 13
921 01 Piešany
tel./fax: +421 33 7627 173
http: www.pipelife.sk
04voda_obalka1.indd 2
Váš prodejce:
TECHNICKÝ MANUÁL
20.9.2004 9:52:45
04voda_obalka1.indd 1
20.9.2004 9:52:43

Podobné dokumenty

Vodovodní systémy PE a PVC

Vodovodní systémy PE a PVC s dlouhodobým použitím potrubí pro jejich dopravu). Odolává rovněž působení běžných složek půdy včetně složek umělých hnojiv. Není odolné dlouhodobému působení řady koncentrovaných ropných produktů...

Více

Věc na prahu

Věc na prahu a složité dopravní situace rešil s prehledem a rozhodností, jež byla jeho prirozené povaze naprosto cizí. V takových prípadech jako by se vždy práve vrátil z nejaké cesty nebo se nekam chystal - ka...

Více

Tlaková a podtlaková kanalizace

Tlaková a podtlaková kanalizace specifické informace o PE systému. Abyste mohli při své práci využít všech znalostí o potrubí, zajistěte si i zmíněnou publikaci.

Více

TlAkové poTRubí z pvC

TlAkové poTRubí z pvC Vodovodní trubky Pipelife z PVC jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (označováno jako tvrdé PVC, neměkčené PVC, zkratka PVC–U). Jejich rozměry a další technické parametry...

Více

Technický manuál

Technický manuál nebo silně zásaditou reakci (snáší např. působení kyselých kondenzátů z kondenzačních kotlů). Plasty odolávají rovněž působení běžných složek půdy včetně složek umělých hnojiv. Nejsou odolné dlouho...

Více

Katalog

Katalog a) Následující návod popisuje manipulaci, skladování a montáž potrubí, určeného pro odvod médií v připojovacím, odpadním, odvětrávacím a dešťovém potrubí uvnitř budov z trubek a tvarovek HT systém ...

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí a pro lokální rozvody tepla, jakož i pro použití v průmyslu. Zkoušeno podle VP 600 pro použití v rozvodech plynu podle G 472 a G 459 / I s typy trubek PE 80, PE 100, PE-Xa a PE-Xc – použití s opěrn...

Více

Spínače - AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s ro

Spínače - AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s ro MRK 1031 D MRK 1031 L MRK 1041 L MRKS 1051 N MRKS 1051 N-R

Více

Izolovat sklep

Izolovat sklep Doba zpracovatelnosti: cca. 45 min. při 20 °C a 60 % relat. vlhkosti vzduchu

Více