ht odpadní systém

Komentáře

Transkript

ht odpadní systém
HT
www.dyka.cz
HT ODPADNÍ SYSTÉM
Obsah
PLATNOST...........................................................................................................................................................................3
MATERIÁL...........................................................................................................................................................................3
OBLAST POUŽITÍ...................................................................................................................................................................3
SCHVÁLENÍ VÝROBKŮ..........................................................................................................................................................4
VLASTNOSTI PP.....................................................................................................................................................................4
OZNAČENÍ VÝROBKŮ A NORMY........................................................................................................................................5
NORMY................................................................................................................................................................................5
HLUK V ODPADNÍCH SYSTÉMECH.....................................................................................................................................6
NAVRHOVÁNÍ HT ODPADNÍCH SYSTÉMŮ.........................................................................................................................8
ODVZDUŠNĚNÍ ODPADNÍCH SYSTÉMŮ..................................................................................................................................9
ZÁSADY PRO DIMENZOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ.......................................................................................................................10
UPEVŇOVÁNÍ TRUBEK........................................................................................................................................................14
MONTÁŽ A ZKOUŠENÍ.....................................................................................................................................................19
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ......................................................................................................................................................19
DOPRAVA..........................................................................................................................................................................19
SPOJOVÁNÍ TRUBEK A TVAROVEK......................................................................................................................................20
TESTOVÁNÍ ODPADNÍCH SYSTÉMŮ.....................................................................................................................................24
TVAROVKY AIRFIT©..........................................................................................................................................................25
MONTÁŽ............................................................................................................................................................................25
SYMBOLY A ZKRATKY......................................................................................................................................................27
HT TRUBKY A TVAROVKY – PŘEHLED.............................................................................................................................28
HT TRUBKY.........................................................................................................................................................................28
HT TVAROVKY....................................................................................................................................................................29
HT TVAROVKY AIRFIT©.......................................................................................................................................................39
PŘÍSLUŠENSTVÍ...................................................................................................................................................................41
Kdo je DYKA ?
Společnost DYKA patří mezi přední výrobce plastových potrubních systémů v Evropě. Firma působí na mezinárodních trzích a má pobočky v několika
evropských zemích, mimo jiné od roku 1992 i v České republice. DYKA dodává vysoce kvalitní produkty kanalizačních, odpadních a tlakových systémů.
DYKA je holandským producentem plastového potrubí a tvarovek pro vodovody, kanalizace, vnitřní odpady a průmyslové systémy z PVC,
PP, PE či ABS. Společnost byla založena již v roce 1954 Albertem van Dijkem, který sehrál hlavní roli v rozvoji, uvedení a přijetí plastových
materiálů v Holandsku. Jeho vynález - tvarovka z jednoho kusu byla světová novinka.
Od roku 1987 je DYKA součástí divize výroby plastových potrubních systémů nadnárodní společnosti LVM - evropského výrobce PVC,
patřící do skupiny Tessenderlo Group. Group Tessenderloo zaměstnává v celosvětovém měřítku více než 7000 lidí a má ustálený roční obrat 1.5 mld. Euro. V
rámci této skupiny zaměstnává DYKA a celá divize výroby plastových potrubních systémů 1150 lidí s obratem 250 miliónů Euro.
Dnes má tato divize výrobní závody v Nizozemí, Belgii, Francii a Polsku a dále působí i v Něměcku, Velké Británii, České republice, Slovensku a Rumunsku. Přes
pobočku DYKA Export znají naše produkty i v dalších 50 zemích jižní i západní polokoule.
2
HT Technický manuál
Platnost a materiál
Platnost
•
PP není díky svému vysokému povrchovému odporu
Tyto technické informace platí pro použití, spojování a
poškozován bludnými proudy a elektrochemickou
montáž HT trubek a tvarovek z polypropylenu (PP) pro
korozí
odpady (pro nízkou a vysokou teplotu), spojovaných spoji
s pryžovým těsněním, určených pro beztlakový odvod
Existují ale i některá omezení a nevýhody PP:
splaškových a dešťových odpadních vod z objektů do
•
kanalizačních přípojek. PP trubky jsou vyráběny podle
ČSN EN 1451-1. Pod pojmem HT odpadní systém se
PP trubky mají nižší kruhovou tuhost než trubky z
jiných plastových materiálů (PVC-U apod.)
•
PP trubky mají menší podélnou tuhost než např.
rozumí trubky a tvarovky z PP pro vnitřní kanalizaci,
PVC-U a vyžadují dostatečnou fixaci pro vodorovná
vyráběné podle současných nároků na kvalitu, především v
vedení
odolnosti vysokým teplotám.
Oblast použití
Materiál
Odpadní systémy z PP jsou určeny k odvádění odpadních,
PP trubky a tvarovky jsou z polypropylénu (PP) a dále z
splaškových, průmyslových a dešťových vod uvnitř objektů
barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci.
a průmyslových staveb. Maximální dovolená teplota
PP hladkostěnné trubky se vyrábějí v provedení s plnou
dopravovaných kapalin je trvale 95°C, krátkodobě 105°C.
stěnou, resp. koextruzí se strukturovanou stěnou.
PP trubky lze bez problémů napojovat i na jiné trubky
Mezi základní výhody trubek a tvarovek z PP patří:
(PVC-U, PE, neplastové materiály) shodných průměrů při
•
životnost minimálně 50 let
respektování maximálních provozních teplot médií. Počítá
•
velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizuje
se s nimi pro použití uvnitř budov - kód oblasti použití
se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního
„B“. Mohou být také použity vně budov připevněné na
povrchu trubek)
stěnu. PP trubky a tvarovky řady S20 jsou určeny pouze
výborná chemická odolnost proti většině chemických
pro oblast použití „B“.
•
látek běžně přítomných v odpadních vodách
•
odolnost proti usazování biologického materiálu
PP trubky nejsou určeny pro pokládku do země ani
(nepodporuje tvorbu biologického filmu na stěnách
pro volná venkovní vedení vně budov.
trubek) a také jím není napadán
•
vysoká těsnost hrdlových spojů s pryžovým těsněním
Dopravovaná média:
•
PP může být svařován (na rozdíl od PVC-U jej ale
•
nelze lepit pro jeho odolnost rozpouštědlům)
•
PP má vysokou odolnost proti vyšším teplotám
splaškové odpadní vody, dešťové vody, průmyslové
odpadní vody
•
většina běžných chemikálií, např. vodné roztoky
– používá se pro trvalé provozní teploty 95°C. I
neoxidujících kyselin, zásad, alkoholů, aldehydů,
při nízkých teplotách (pod -10°C) je trubka z PP
peroxidů atd.
dostatečně pružná.
•
benzín, oleje
HT Technický manuál
3
Označení výrobků a normy
Chemická odolnost plastů - detailněji viz
testování a certifikaci, a.s. Zlín (AO 224) a byla jim vydány
samostatný materiál „Tabulky chemické odolnosti
certifikáty (případně Stavebně-technická osvědčení). Při
plastů“.
schvalování podle určené normy byl na výrobek vystaven
pouze certifikát. K výrobkům vydala firma DYKA s.r.o.
Schválení výrobků
Prohlášení o shodě.
DYKA s.r.o. nabízí kromě výrobků z HT systému z vlastních
výrobních závodů také výrobky firem Valsir S.p.A. a
Výrobci DYKA B.V. Holandsko, DYKA Sp. z o.o. Polsko,
ALPHACAN Omniplast GmbH. Všechny tyto výrobky prošly
Valsir S.p.A. a ALPHACAN Omniplast GmbH jsou
povinným schválením pro použití v ČR v Institutu pro
certifikováni podle ISO 9001.
Vlastnosti PP
Fyzikálně-chemické, tepelné a mechanické vlastnosti
Hustota při 23°C
Chemická odolnost • PP
metoda (norma)
ČSN EN ISO 1183-2
ISO/TR 10358:1993
hodnota
> 900 kg/m3
pH 2-12
• pryžové těsnící kroužky
(MFR) Tavný index při 230°C/2,16 kg
(E-modul) Modul pružnosti - elasticity
Tvrdost
ISO 7620:1986
vyhovuje
ČSN EN ISO 1133
ISO 527-2
Shore
(SN) Kruhová tuhost trubek
ČSN EN ISO 9969
Těsnost hrdlových spojů
Bod měknutí dle Vicata • 10 N
ČSN EN 1277
ISO 306/A
< 3,0 g/10 min.
> 1200 N/mm2 (MPa)
66 Shore D
≥ 4 kN/m2 pro třídu S16
≥ 6,3 kN/m2 pro třídu S14
vyhovuje – bez netěsností
147°C
• 50 N
(α) Koeficient délkové roztažnosti pro rozsah 20-90°C
Koeficient tepelné vodivosti při 20°C
Teplotní odolnost • krátkodobá
ISO 306/B
68°C
EN 1456-6
DIN 52612
0,11-0,14 mm/m °C
0,2 W/m.°C
95
• dlouhodobá
Elektrický odpor povrchu
Třída hořlavosti
Barva
°C
105
ČSN EN 13501-1
RAL
>107 megaOhm
C3
7037 - šedá
Tab. 1: Fyzikálně-chemické, tepelné a mechanické vlastnosti PP trubek
Označení výrobků a normy
PP trubky jsou označovány:
4
•
výrobce
•
materiál PP (někdy také HTEM a délka trubky)
•
oblast použití („B“) - použití uvnitř struktury staveb
•
datum a čas výroby
•
určená norma EN 1451 (příp. také číslo certifikátu)
•
číslo linky, např. =L6=
•
kruhová tuhost (řada trubek) např. S20 DN 125x3,1
•
případně norma pro stupeň hořlavosti PP (DIN 4102-B1)
HT Technický manuál
Označení výrobků a normy
DYKA Polsko:
DYKA Sp. Z o.o. - kanalizacja wewn.
Dekl.zg. nr. 011_50x1,8-S20-PP_znak_22.08.2011
dn. 31.10.2007
- PN EN 1451-2001-B
23:58
Valsir S.p.A.:
Valsir PP-H_EAN kód_EN 1451 B-S20_DN 125x3,1_L.2000_HTEM_10/05/10_23:07:35_L.905_911_Dh (znak) TüW DIN
4102 B1 PP schwerentflammbar M1-ATEC Nr. 14/05-935
Alphacan Omniplast:
Omniplast rotstrichrohr_(znak)_DIN EN 1451_DN/OD aa x yy_S20_PP schwehrentflammbar_DIN 4102-B1
PP tvarovky jsou označovány:
•
logo a název výrobce
•
případně loga certifikačních orgánů (KIWA, KOMO,
•
označení materiálu (PP nebo PP-H)
•
třída tuhosti resp. řada, např. S16, S20
•
rozměr DN + případně úhel (u odboček a kolen)
•
zkratka výrobku (např. HTEA, HTB, …)
Poznámka:
•
výrobní norma EN 1451
PP-H = homopolymer polypropylenu
•
oblast použití „B“
PP = kopolymer polypropylenu
Benor, BS, …)
•
(měsíc) a rok výroby
Normy
Vybrané odkazy pro PP odpadní trubky:
číslo normy
ČSN EN 1451
ČSN EN 12056
ČSN EN 12056-2
ČSN EN 12056-5
prEN 12380
prEN 12354-5
ČSN 64 0090
EN 681-1
EN 752
EN 476
ISO/TR 10358
ISO 7620:1996
DIN EN 1451-1B
DIN 4102 B1
DIN 4102-11
název
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov
Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy
Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování
a výpočet
Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a
používání
Větrací potrubí – Přivzdušňovací ventilové systémy (AVS)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5:
Hladiny zvuku technických zařízení budov
Plasty. Skladování výrobků z plastů
Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku
vody a odpady – Část 1: Pryž
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
Plastové trubky a tvarovky – Klasifikační tabulky pro kombinovanou chemickou odolnost
Pryžové materiály – Chemická odolnost
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov
- norma se týká plastových odpadních systémů s přísadou retardérů hoření
- norma se týká použití protipožárních manžet v odpadních systémech uvnitř budov
HT Technický manuál
5
Hluk v odpadních systémech
Hluk v odpadních systémech
Hluk je jeden z hlavních faktorů snížení kvality dnešního
pračky, čerpadla atd). Spolupůsobením různých zdrojů
života. Úroveň hluku je měřena v decibelech (dB(A)).
hluku určité intenzity vzniká výsledný hluk. Neplatí ale, že
Zdroje hluku mohou být vnější (automobilový provoz,
výsledná intenzita je součet intenzit v dB, jak je zřejmé z
letadla, hluk z ulice apod.) nebo vnitřní (klimatizace,
tab. 2:
Úroveň hluku
dB
+10 dB
+3 dB
W2=2 W1
-3 dB
W2=0,5 W1
změna
to znamená
sloučení dvou
zvýšení úrovně
zdrojů hluku o
hluku
úrovni 80 dB
snížení intenzity
o 3 dB
snížení úrovně
hluku z 80 dB na
hluku
polovinu
zdesetinásobení
o 3 dB
zvýšení úrovně
intenzity hluku
hluku
80 dB
o 10 dB
W2=10 W1
výsledná
intenzita
83 dB
77 dB
90 dB
Tab. 2: Rozdíly v dB pro různé změny energie hluku
Obr. 1: Změny úrovně hluku v dB pro různé energie hluku W
Energie hluku (W)
Srovnání plastových potrubních systémů z hlediska emitované úrovně hluku v dB(A) např. s potrubím z litiny (pro různé
průtoky média) je uvedeno v tab. 3:
Trubka
Litina
Polypropylen (PP)
0,5
150%
průtok média Q (l/s)
1,0
2,0
100% (referenční úroveň)
144%
125%
4,0
108%
Tab. 3: Srovnání úrovně hluku v trubních materiálech
Vliv rychlosti průtoku média na úroveň hluku
je takový, že:
•
pro dvojnásobný průtok svislým potrubím se hluk
zvýší přibližně o 3 dB(A)
•
•
6
•
vytvoření odskoku 2 x 45° na stoupacím potrubí
shodné výšky vede ke zvýšení hluku o 8,5 dB(A) !
při zvýšení dimenze stoupacího potrubí např. ze 110
mm na 125 mm se hluk zvýší o 1 dB(A)
Pokud je odpadní potrubí v provozu, hluk vznikající uvnitř
při zvýšení výšky pádu média svislým potrubím ze 3
trubky průtokem média se šíří přes stěnu do okolí a přes
m na 12 m se hluk zvýší o 3 dB(A)
upevňovací systém také do struktury budovy.
HT Technický manuál
Hluk v odpadních systémech
Šíření hluku odpadním systémem závisí na:
•
změnách směru odpadních trubek (četnost lomů,
Doporučení pro návrh odpadních systémů ke
snížení úrovně hluku:
úhly, dimenze)
•
•
absenci nebo poddimenzování odvětrávacích systémů
•
skladbě stavebních struktur budovy
•
vlastnostech upevňovacích objímek (pouze kov, nebo
charakteristiky
•
kov s pryžovým těsněním, …) – čím MÉNĚ použitých
odpadní potrubí by mělo mít dobré zvukově izolační
potrubní systém musí být navržen do prostor pro
technická vedení např. takto:
yy s upevněním všech trubních vedení na
objímek, tím MENŠÍ přenos hluku, tvořeného v trubce.
•
NEJSILNĚJŠÍ stěnu
Snížení počtu upevňovacích objímek ze 2ks na 1ks/
yy s hlukově odizolovanými stěnami prostor pro vedení
podlaží vede ke snížení úrovně hluku cca o 2-3 dB(A) !!
yy s izolovanými průchody trubek podlažími a stěnami
Izolace
Izolace
Obr. 2, 3, 4: Šíření hluku v odpadních systémech a jeho
eliminace
Zásady pro návrhy a realizace vnitřních odpadních systémů
ve vztahu k hluku jsou kromě jiných zdrojů uvedeny v EN
12354-1 a prEN 12354-5.
HT Technický manuál
7
Navrhování HT odpadních systémů
Navrhování HT odpadních systémů
Zásady pro navrhování a výpočet gravitačních systémů
Odpadní systémy vnitřní kanalizace lze
rozdělit do 4 druhů:
vnitřní kanalizace stanoví ČSN EN 12056-2. Tato norma
•
Systém I – s jediným odpadních potrubím a s
stanovuje základní požadavky pro odvádění splaškových
částečně plněnými připojovacími potrubími (stupeň
odpadních vod – pro odvádění průmyslových odpadních
plnění 0,5)
vod a pro kapaliny, odstraňované čerpáním se tato norma
•
použije přiměřeně.
Systém II - s jediným odpadních potrubím a s
připojovacími potrubími malých dimenzí (stupeň
plnění 0,7)
Skladba odpadních systémů:
•
Systém III - s jediným odpadním potrubím a s
•
zařizovací předměty (opatřené zápachovou uzávěrkou)
připojovacími potrubími s plným plněním (stupeň
•
připojovací potrubí
plnění 1,0)
•
stoupací odpadní potrubí – obvykle svislé
•
svodné odpadní potrubí – obvykle vodorovné se spádem
potrubími pro černou vodu (WC + pisoáry) a šedou
•
větrací potrubí (hlavní, doplňkové) s přivzdušňovacími ventily.
vodu (ostatní zařizovací předměty).
•
Systém IV - tj. systémy I-III s oddělenými odpadními
Obr. 5: Skladba
odpadního systému
Sifon
Odpadní potrubí svislé
Odpadní potrubí vodorovné
Odpadní potrubí vodorovné
8
HT Technický manuál
Odvzdušnění
Odvzdušnění odpadních systémů
Odvzdušnění odpadních systémů
K tomuto účelu se používají hlavně:
Každý systém vnitřní kanalizace musí být navržen a
•
větrací potrubí (hlavní, oddělená doplňková)
uspořádán pouze takovým způsobem, který z něj zabrání
•
nevětraná nebo větraná připojovací potrubí
výstupu plynů do budovy.
•
přivzdušňovací ventily a armatury
Přivzdušňovací ventil
Odvzdušnění
Odvzdušňovací potrubí
(přímé paralelní)
Odvzdušňovací potrubí
(nepřímé paralelní)
Obr. 6, 7: Uspořádání odvzdušňovacích potrubí, přivzdušňovací ventil
HT Technický manuál
9
Zásady pro dimenzování
Zásady pro dimenzování a připojování
•
výška sloupce vodního uzávěru nesmí být nižší než 50 mm
Pro navrhování a montáž vnitřní kanalizace platí harmonizovaná
•
jmenovitá světlost (DN) kanalizačních potrubí nesmí
norma ČSN 73 6760:2003 a ČSN EN 12 065-1-5.
Při návrhu vnitřních odpadních systémů musí být vzaty v
být ve směru toku zmenšována
•
úvahu tyto základní zásady:
•
zařizovací předměty, trubky a tvarovky musí
prEN 12380
•
vyhovovat příslušným evropským normám
•
navržené připojovací potrubí nesmí umožňovat
úhly mezi větvemi připojovacích potrubí musí být
•
při průchodu potrubí stropem nesmí být v průchodu
spoj, průchod je nutno izolovat proti hluku a vodě
•
menší než 90
při aplikaci litého asfaltu musí být volné části potrubí
chráněny ochrannými trubkami nebo izolací proti teplu
°
•
je žádoucí v systému instalovat větrací potrubí volně
otevřená do atmosféry k větrání venkovní stokové sítě
„sifonáž“ – tj. vysátí sloupce vody v zápachové uzávěrce
•
použité přivzdušňovací ventily musí být v souladu s
pod každým výtokem vody v budově se navrhuje
odkanalizování
•
zařizovací předměty napojené na systém vnitřní
Některé zásady návrhu jsou znázorněny na následujících
kanalizace se opatřují zápachovou uzávěrkou
obrázcích:
Napojení pod úhlem
menším než 90°
Sklon ve směru toku
Kolena pro
různé úhly
Odpadní potrubí
Obr. 8, 9: Provedení odboček a příklady realizace odpadního systému
10
HT Technický manuál
Excentrická redukce
Zásady pro dimenzování
Vysávání zápachových uzávěrek (sifonáž)
Při provozu odpadních systémů dochází běžně vlivem
•
nedostatečnou hladinou vody v zápachových uzávěrách
průtoku odpadních vod v potrubí ke změnám tlakových
•
nedostatečným průměrem stoupacího potrubí DN
poměrů. Na obr. 10 je znázorněna situace při vypouštění
•
absencí větracího systému
WC (B). Vypouštěná „zátka“ odpadní vody vytváří ve
•
nesprávnou konfigurací na patě svodného potrubí
stoupacím potrubí přetlak (v sifonu umyvadla C) a zároveň
podtlak (v sifonu horního WC A), který vysává vodu z jeho
Samostatným problémem je případ samovysávání
zápachové uzávěrky.
zápachové uzávěrky. Tento jev nastává u dlouhých
přípojných potrubí nebo u příliž úzkých sifonů na
Tento jev se může stát více nebo méně závažným a je
zařizovacích předmětech. Přes porušený uzávěr se může
obecně ovlivněn např.:
do vnitřních prostor dostávat zápach z odpadního systému.
Obr. 10, 11, 12: Vysávání zápachových uzávěrek, změny
tlaku v systému
Změny směru stoupacího potrubí
Tam, kde je nutné z prostorových nebo stavebních
•
pokud změna vedení stoupacího potrubí dimenze
důvodů, provést změnu směru vedení stoupacího potrubí,
DN1 vyžaduje změnu směru větší než 45°, nebo
je nutno respektovat některé zásady:
vodorovné úseky delší než 1m, musí být vodorovný
•
odklon stoupacího potrubí nesmí být delší než 1m
úsek dimenzován jako svodné odpadní potrubí s
(zvyšuje se úroveň hluku)
minimální rychlostí 0,6 m/s (zamezení usazování
použitá kolena nesmí mít úhel větší než 45° (jinak se
částic) a navazující stoupací potrubí musí mít dimenzi
zvyšuje úroveň hluku)
DN2 shodnou nebo větší než DN1
•
HT Technický manuál
11
Zásady pro dimenzování
Obr. 13, 14: Řešení změn směru stoupacího potrubí
•
na stoupacím potrubí mohou být vytvořeny ohyby,
snižující rychlosti odpadních vod (a tím také úrovně
vznikajícího hluku). Tyto ohyby musí být vytvořeny
použitím kolen 45° a svislého úseku dlouhého 2x DN
potrubí
Obr. 15: Ohyb na stoupacím potrubí
Napojení přípojek na stoupací potrubí
řešení B: NENÍ DOPORUČOVÁNO - použití odbočky
Typ zvoleného napojení odpadních přípojek neovlivňuje
45° nebo 67° i přesto, že umožňuje vyšší průtoky
pouze průtokové poměry odpadních vod, ale také úroveň
média (o cca 30%), omezuje cirkulaci vzduchu a
hluku v systému. Může být provedeno T-kusy 90° a
zvyšuje úroveň hluku. Navíc je nákladnější (nutné
odbočkami 45° s respektováním těchto zásad:
další koleno)
•
12
•
řešení A: NEJVHODNĚJŠÍ – umožňuje dobrou
•
řešení C: použití redukované odbočky 45° zvyšuje
cirkulaci vzduchu a rychlý odvod média i nízkou
průtok s nebezpečím hydraulického uzávěru na
úroveň hluku
přípojném potrubí a zvyšuje úroveň hluku
HT Technický manuál
Zásady pro dimenzování
Řešení A
Řešení B
Řešení C
Obr. 16: Napojení přípojek
Provedení svodného potrubí
Na patě svodného potrubí dochází k náhlé změně směru
používat pouze v případech prostorových problémů
odpadních vod a také ke zvýšení úrovně hluku v případech, kdy
•
řešení C: NEJVHODNĚJŠÍ – vložení úseku dlouhého 2x
není správně navrženo. Pro různé potřeby existují různá řešení:
DN potrubí mezi kolena 45° značně snižuje tlak a také
•
úroveň hluku nejméně o 30% ve srovnání s řešením A
řešení A: NEJMÉNĚ VHODNÉ – tlak i úroveň hluku
•
dosahuje maximálních hodnot, vysoké nebezpečí
•
řešení D, E, F: v těchto případech je celá pata
„sifonáže“
potrubí uložena v betonovém loži, úroveň hluku je
řešení B: použití dvou kolen 45° navazujících na
díky němu významně snížena, a to až o 70-80% ve
sebe snižuje tlak i úroveň hluku, ale mělo by se
srovnání s případy A,B,C, u řešení F až o 80-90%.
Obr. 17: Provedení
svodného potrubí
Řešení A
Řešení B
Řešení C
Řešení E
Řešení F
Svodné potrubí v betonu
Řešení D
HT Technický manuál
13
Upevňování trubek
Upevňování trubek
Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky
působením teploty.
Změna délky ΔL trubky délky L působením změny teploty
ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna:
ΔL = α . L . ΔT,
kde α je koeficient délkové roztažnosti materiálu.
Pokud se takové změně délky bude bránit, pak se v
materiálu bude tvořit tahové napětí σ (při ΔT <0) nebo
tlakové napětí (při ΔT >0):
Obr. 18: Změny délky trubky L v závislosti na teplotě T
σ = -E . α . ΔT,
kde E je modul pružnosti materiálu.
Při výpočtu roztažení/smrštění materiálu je nezbytné
počítat s rozdílem mezi instalační teplotou a maximální/
minimální teplotou, očekávanou při provozu systému.
Materiál trubek
koeficient délkové roztažnosti materiálu α
Modul pružnosti E
E.α
(mm/m °C)
0,010
0,012
0,08
0,20
(MPa)
105.000
206.000
1.500
1.000
(MPa/°C)
1,05
2,47
0,12
0,20
Tvárná litina
Ocel
Polypropylen (PP)
Polyetylen (HDPE)
Tab. 4: Charakteristiky různých materiálů
Přestože plasty mají na rozdíl od kovových materiálů
•
vysokou tepelnou roztažnost, vytvářené napětí ve stěnách
se používá u trubek, upevněných na plochu, vedených
trubek je velmi malé. Proto mohou být například zcela
buď ze stropu nebo kotvených na stěny. Tento typ
zakryty betonem bez toho, aby byly poškozeny napětím,
upevnění se provádí použitím dilatačních tvarovek
vytvářeným v jejich stěně změnami teplot.
nebo kompenzačních systémů s flexibilními objímkami
•
Pevné uchycení (pevný fixační bod). Tento
Účinky teplotního smrštění nebo prodloužení plastových
způsob se používá pro trubky uložené v betonu nebo
trubek mají vliv na způsoby instalace odpadních systémů, které
pro trubky uchycené pevnými objímkami.
vyžadují odlišné zásady v závislosti na typu upevnění (fixace):
14
Volné uchycení (kluzný fixační bod). Tato varianta
HT Technický manuál
Upevňování trubek
Teplotní rozdíl (°C)
délka trubky (m)
roztažnost / smrštitelnost ΔL (mm)
Obr. 19: Teplotní roztažnost / smrštitelnost plastových trubek
Příklad 1
Příklad 2
Vypočtěte změnu délky ΔL pro 6m PEHD trubku,
Pro stejnou trubku vypočtěte změnu délky ΔL, pokud
instalovanou při teplotě 15°C a vystavenou maximální
bude vystavena provozní teplotě -10°C.
provozní teplotě 55°C.
ΔL = α . L . ΔT = 0,2.6.(55-15) = 48 mm. Trubka bude mít
ΔL = α . L . ΔT = 0,2.6.(-10-15) = -30 mm. Trubka se
při maximální provozní teplotě délku 6,48 m.
zkrátí na délku 6,0-0,3 = 5,70 m.
Shodný výsledek obou příkladů získáme odečtením z obr. 2.
Volné uchycení trubek
Při použití dilatačních hrdel je jejich funkce převzata vlastními
trubce pohyb, ale brání jí ve vyosení. Oba typy objímek musí
hrdly. Tento typ kotvení vyžaduje použití fixních a kluzných
být dimenzovány tak, aby udržely hmotnost trubky plně
objímek. Fixní (pevné) objímky vedou délkové změny trubek
zaplněné kapalinou.
ve směru dilatačního hrdla, zatímco kluzné objímky umožňují
HT Technický manuál
15
Upevňování trubek
Ps
Pf
Ps
Dil
Ps
Pf
Lps
Pf
Lps
Pps
Lpf
Pf
Ps
Ps
Kluzná objímka
Pf
Pevná (fixní) objímka
Lps Pps Rozteč mezi kluznými objímkami
Lpf
Pps Ppf
Lpf Ppf Rozteč mezi fixními objímkami
Dil
Dilatační hrdlo
Ps
Pf
Lpf
Pf
Pf
Lpf
Pf
Lpf
Pf
Lpf
Dil
Pf
Lpf
Pf
Pf
Lpf
Ps
Obr. 20, 21, 22: Stropní (vodorovné) a stěnové (svislé) uchycení potrubí
Průměr de
Vzdálenost mezi kluznými objímkami LPS (m)
VODOROVNÉ uchycení
SVISLÉ uchycení
(mm)
50
0,8
1,0
63
0,8
1,0
75
0,8
1,1
90
0,9
1,4
110
1,1
1,7
125
1,3
1,9
160
1,6
2,4
Tab. 5: Vzdálenosti (rozteče) pro pevné a kluzné objímky
Vzdálenost mezi pevnými objímkami LPF (m)
SVISLÉ A VODOROVNÉ uchycení
0,8
0,8
0,8
0,9
1,1
1,3
1,6
Pozn.: Pevný bod je proveden u každého dilatačního hrdla. Maximální vzdálenost mezi body je 3 m.
16
Vedení a kotvení trubek pomocí expanzního ramene LBF má
Kotvení umožňuje kompenzaci změn délky ΔL (mm) u
při velké délkové změně výhodu velké absorbční kapacity a
trubky délky L vytvořením ohybového úseku (ramene) na
lze se zde vyhnout nutnosti použít dilatační hrdla.
svislém vedení o délce LBF.
HT Technický manuál
Upevňování trubek
Délka expanzního ramene LBF je rovna:
A protože i samotné rameno je předmětem změn délky,
musí být úsek trubky L schopen ji absorbovat. Na úseku L,
(ΔL. de)
LBF = √ ----------100
kde nejsou žádné objímky, musí být vytvořen úsek délky
HBF , vypočtený ze vztahu:
pro ΔL a de v mm a LBF v metrech.
(LBF)3
HBF = √ -----L
pro LBF a HBF v metrech.
Pf
Lbf
Obr. 23: Kotvení za použití expanzního ramene
Pf
Ps
Ps
Ps
ΔLbf
Lps
Lps
Lps
L
Hbf
ΔL
Obr. 24: Délky expanzního ramene LBF
délka trubky (m)
roztažnost / smrštitelnost ΔL (mm)
Délka pružného ramene HBf (m)
Délka pružného ramene LBf (m)
průměr trubky De (mm)
HT Technický manuál
17
Upevňování trubek
Příklad 3
Instalace v betonu
Vypočtěte délku expanzního ramene LBF pro PEHD trubku
Systém odpadních trubek může být položen přímo
o De 110 mm, délky 6 m, vystavenou změně teplot +50°C.
do betonového lože. Typická situace nastává např. v
ΔL = α . L . ΔT = 0,2.6.50 = 60 mm. Trubka se prodlouží o 60 mm.
koupelnách. Na rozdíl od kovových trubek dovoluje
zvýšená pružnost plastovým trubkám dokonalou absorpci
√(ΔL. de)
LBF = ----------= 0,81 m
100
napětí, které vzniká v trubce při změnách teploty.
Hlavní doporučení při pokládce do betonu, která by se
(LBF)3
HBF = √ -----= 0,29 m.
L
měla vzít v úvahu:
•
Shodný výsledek obou příkladů získáme odečtením z obr. 24.
hrdla by měla být zakryta lepenkou nebo plastovou fólií
(aby se zabránilo vniknutí betonové směsi do spoje)
•
odbočky malých průměrů (například redukované
Pevné uchycení trubek
odbočky) by měly být zakryty lepenkou nebo fólií
Pevné uchycení odpadních trubek ve fixních objímkách
tak, aby mohly absorbovat pnutí a pohyby hlavní
se používá v případech, kdy spoje trubek jsou svařovány
trubky a nedošlo k odlomení odbočné trasy
(např. PEHD trubky). Tento systém je doporučován pro
•
odpadní řad by měl být pokud možno fixován, aby se
kratší sekce (5-7 m), dimenze trubek do de 200 mm a pro
zamezilo jeho pohybu a následnému rozpojení spojů
rozdíly teplot 20-30°C. Použité objímky musí splňovat
v hrdlech v okamžiku zalévání betonové směsi
požadavky na pevnost proti vznikajícím silám, přenášeným
•
odpadní řady, které prostupují vnějšími zdmi objektu,
přes závitové tyče do stavební struktury.
jsou vystavovány stoupající velikosti napětí při
Maximální vzdálenosti mezi pevnými objímkami jsou
pohybu a sesedání půdy – v těchto případech se
uvedeny v tab. 5.
doporučuje zakrytí tohoto úseku trubek izolací.
hrdlo
red. odbočka
izolace
izolace
Obr. 25, 26: Izolace hrdla a redukované odbočky položené v betonu
18
HT Technický manuál
Montáž a zkoušení
Montáž a zkoušení
Dlouhotrvalé působení slunečního záření (UV)
může v určité míře snížit odolnost PP trubek proti
Balení a skladování
nárazu nebo může způsobit jejich odbarvení. Doba
HT odpadní trubky musí být během dopravy a skladování
skladování na otevřených plochách by neměla překročit 1
ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k
rok. V případě delšího (plánovaného) skladování je potřeba
jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých
trubky zakrýt plachtou nebo černou fólií s UV ochranou. PP
výstupků, podkladní hranolky nesmí být užší než 50 mm.
trubky a tvarovky by neměly být vystaveny působení zdrojů
Během skládání a nakládání je nutno s nimi zacházet tak,
tepla a chemikálií jako olejů, barev nebo rozpouštědel. U
aby se předešlo nárazům, poškrábání a deformacím. Toto
pryžových těsnících kroužků se při skladování pod -10° C
doporučení je důležité zvlášť v zimním období za snížených
výrazně snižuje pružnost, pro delší skladování je vhodné je
teplot. Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet.
vyjmout a skladovat v chladu a temnu.
Na stavbě by se s trubkami a tvarovkami mělo zacházet
stejně pečlivě, obzvláštní pozornost je nutno dávat na
hrdla trubek, a chránit je před poškozením, znečištěním
pryžových těsnění prachem, blátem apod. a rovněž je
tahat po ostrém povrchu (štěrk, beton).
Skladujte trubky na místech chráněných maximálně proti:
•
špatnému počasí
•
nízkým teplotám okolí
•
přímému slunci.
HT trubky by měly být skladovány v originálním balení
výrobce. Palety umistěte na vodorovných plochách,
hrdlované trubky skladujte na podložných dřevěných
trámcích (nebo na balicích prvcích, pokud jsou z vhodného
Obr. 27: Balení odpadních trubek a tvarovek
materiálu jako dřevo, polystyren nebo plast). Hrdla se
nesmí dotýkat jiné trubky nebo podkladu. Neskladujte
dlouhodobě palety trubek ve vyšších skladovacích výškách
Doprava
než 1,50-1,70 m. Výztužné hranoly palet musí ležet na
HT trubky a tvarovky mohou být během dopravy nebo
sobě („dřevo na dřevo“). Trubky lze skladovat i nastojato.
při manipulaci poškozeny. Během dopravy je nutno volně
ložené trubky zajistit proti posunutí např. nekovovými
HT tvarovky jsou baleny v papírových kartonech, případně
popruhy nebo pásy.
v plastových pytlích. Důležitá je ochrana jejich hrdel před
poškozením a znečištěním oleji a tuky, které mohou
Požadavky na dopravu a skladování viz také
naleptávat pryžová těsnění.
ČSN EN 12007-2, ČSN EN 1610.
HT Technický manuál
19
Spojování trubek a tvarovek
Spojování trubek a tvarovek
Možných typů spojů, které mohou být použity u
odpadních plastových systémů, je celá řada.
PP ale nelze lepit !!!
HT odpadní systémy se spojují převážně:
•
násuvným hrdlovým spojem A
•
dilatačním (prodlouženým, expanzním) hrdlem B
•
přesuvnou spojkou C
•
protipožární manžetou D
A
B
C
D
Obr. 28: Základní druhy tvarovek pro spojování HT
odpadních systémů
Obr. 29: Expanzní hrdlo
Hrdlový spoj je zcela jednoduchý, hladký konec trubky
se zasune do hrdla a povytáhne. Pryžový těsnící kroužek
zajišťuje vodotěsný spoj.
Expanzní hrdlo se používá ke kompenzaci délkových
změn (zkrácení, prodloužení) trubních vedení. Instaluje
se do každého podlaží ke spojení odpadních stoupacích
vedení nebo na svodných potrubích. Hloubka zasunutí
trubky do hrdla se řídí značením na tvarovce (obvykle do
1
/2 hloubky hrdla pro instalační teplotu 20°C).
úsek
2xDN
Přesuvná spojka se používá hlavně k opravám na potrubí.
Pokud se použijí 2 přesuvné spojky a kousek trubky, nebo
při vestavbě odbočky do stávajíchího potrubí, vyřízne se
úsek potrubí v délce 3x DN potrubí, hrana potrubí se zkosí v
úhlu 15° a po nasazení odbočky se její hladký konec spojí s
potrubím přesuvnou spojkou. Při použití 1 přesuvné spojky
se vyřízne v potrubí úsek rovný délce odbočky bez hrdla +
přidá se cca 1/5 DN potrubí, na konec potrubí se sraženou
hranou se nasadí odbočka, na protější konec přesuvná
spojka, která se poté propojí s hladkým koncem odbočky.
Obr. 30, 31: Vkládání odboček a opravy odpadního potrubí
20
HT Technický manuál
1/5 DN
trubky L
Spojování trubek a tvarovek
Protipožární manžeta se používá v těsnících úsecích,
Použití protipožárních manžet je nutno
procházejících zdmi a stropy v případě použití nehořlavých
konzultovat s projektantem stavby – řídí se
typů odpadních trubek o průměru de 40-315 mm
zvláštními předpisy (ČSN 73 0851, ČSN 73 0802,
(odpadní systémy, vodovodní řady, vzduchotechnické
ČSN 73 0804, nebo např. DIN 4102-11).
trubky). V těchto úsecích je nutno zajistit ochranu proti
šíření požáru prostřednictvím potrubí. Manžety se instalují
buď do zdi (a to z obou stran jedna manžeta) nebo do
takového typu podlahy/stropu (jedna manžeta z obou
stran), které jsou nehořlavé (beton, zdivo, sádrokarton
apod.). Manžeta obsahuje hmotu, expandující vlivem
tepla. Zdeformovanou trubkou je zabráněno šíření ohně a
b
kouře do dalších úseků budovy.
a
cca 15°)
Spojování odpadních trubek a tvarovek
Před spojením trubek se zkontroluje hrdlo s pryžovým těsněním
(správná orientace těsnícího kroužku je na obrázku), případné
nečistoty (písek, kameny, bahno, …) je nutno odstranit,
poškozené těsnění vyměnit. Trubky s poškozeným hrdlem nebo
Obr. 32, 33: Orientace pryžového těsnění v hrdle, zkosení
hladkým koncem není dovoleno použít (spoj nebude těsný).
konce trubky
Správně upravený hladký konec trubky má mít zkosení v
Obr. 34, 35: Správně a nesprávně provedený hrdlový spoj
úhlu 15°, které lze provést jemnozubou rašplí nebo pilníkem,
případně řezačem trubek. Hloubka zkosení musí být
minimálně do poloviny tloušťky stěny. Řezy na zkracovaných
trubkách musí být kolmé, otřepy je nutno odstranit.
Zkosený konec trubky a vnitřní stranu těsnění potřeme
vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz. Je dobré
Po zasunutí do hrdla trubku povytáhneme o cca 1 cm,
aby mohla v hrdle dilatovat při změně teploty média.
10 mm
si předem označit hloubku zasunutí na trubce např. fixem.
Dvě tvarovky zasouváme do sebe na doraz, není potřeba
je z hrdla povytahovat. Tvarovky je zakázáno zkracovat !!
HT Technický manuál
21
Spojování trubek a tvarovek
Spojování PP s jinými materiály
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní druhy HT odpadních tvarovek ke spojení s neplastovými materiály:
co s čím
Tvarovka
postup montáže
•
GA-set těsnění nasadit na NEZKOSENOU hranu PP trubky - nejdříve o-kroužek, pak
profil.těsnění
PP > litina
•
litinové hrdlo NAMAZAT
•
PP trubky zasunout do litinového hrdla na doraz
GA-set těsnění
1
Litina
PVC
1
•
GA-set těsnění nasadit na hranu litinové trubky - nejdříve o-kroužek, pak profil.
těsnění
litina > PP
•
HTUG přechodku NAMAZAT a nasadit na litinovou trubku
•
PP hrdlo trubky nasunout na HTUG přechodku na doraz
Litina
HTUG + GA-set
2
1
HTS + HTGM
2
1
PP > kovové
trubky
2
1
•
do přechodu HTS vložit těsnění HTGM
•
HTS vsadit do hrdla odbočky HTEA
•
do HTS nasadit kovové potrubí
•
do sifonového kolena HTSW (HTDSW) vložit těsnění HTGM
•
HTSW (HTDSW) vsadit do hrdla kolena HTB
•
do HTSW (HTDSW) nasadit kovové potrubí
HTSW + HTGM
2
1
22
PVC
HT Technický manuál
1
1
2
Spojování trubek a tvarovek
Montážní instrukce
2. Odstranění otřepů a sražení hrany v úhlu 15°.
1. Zkrácení PP trubky na potřebnou délku. Lze použít
jemnozubou pilku nebo řezačku trubek. Řez musí být
kolmý k ose trubky pod úhlem 90°.
3. Nanesení mazadla na konec trubky a pryžový těsnící
4. Spojení trubky s tvarovkou zasunutím do hrdla.
kroužek v hrdle trubky nebo tvarovky.
Vytáhněte těsnící kroužek a označte si hloubku zasunutí.
Nezapomeňte na povytažení trubky z hrdla!
5. Sestavený spoj trubky s tvarovkou.
6. Příklad realizace odpadního stoupacího potrubí.
Orientační spotřeba vazelíny
DN/OD trubky
Počet spojů / 1 kg vazelíny
40
500
50
400
75
285
110
222
125
220
160
151
Tab. 6: Údaje o spotřebě vazelíny
HT Technický manuál
23
Testování odpadních systémů
Testování odpadních systémů
Příklad zkoušky funkčnosti - průchodnosti
Pro provádění testů těsnosti platí ČSN EN 12056-1 a
Tento test je prováděn až po dokončení celého odpadního
ČSN EN 12056-5. Národními nebo místními předpisy a
systému a sestává:
zvyklostmi nebo na základě smluvních dohod mohou být
•
vyžadovány jak zkoušky těsnosti, tak i zkouška funkčnosti.
z přechodného vypouštění zkušebního média
podle maximálního vypočteného průtoku pro dané
stoupací potrubí
Příklad zkoušky těsnosti
•
Tento test je prováděn během instalace a sestává ze:
•
zaslepení určité sekce
•
naplnění sekce vodou
•
zvýšení vnitřního tlaku v sekci o 20 kPa (tj. o 0,2 bar)
na 1 hodinu
•
24
během sledované doby nesmí dojít k úniku vody
HT Technický manuál
z kontroly, zda systém pracuje správně bez zpětného
vzdutí, bublání nebo jiných poruch
•
z kontroly, zda systém je schopen odvádět drobné
předměty jako papír, obaly apod.
Tvarovky AIRFIT
Tvarovky AIRFIT©
Tvarovky AIRFIT nacházejí stále více uplatnění při řešení
Tvarovky Airfit jsou určeny pro speciální použití při napojování
neobvyklých situací při montáži odpadních systémů. Jsou
a redukování potrubí, k provádění navrtávacích odboček,
vyrobeny z PP a odpovídají DIN EN 4151-1B, DIN 4102 B1,
při náhradě chybějících hrdel trubek, k propojování systémů
DIN EN 274.
apod. Níže jsou uvedeny některé ze základních tvarovek.
Montáž
HT vnitřní redukce HTRV
Postup montáže:
Do podlahy je potřeba zaústit odpadní systém menšího
podlahy (základové desky)
průměru, ale v podlaze (resp. základové desce) je ústí
2. Do potrubí vložte HT vnitřní redukci.
1. Odřežte a začistěte přečnívající potrubí pilkou v úrovni
kanalizačního potrubí příliš vysoko. Běžný postup vyžaduje
vybourání podkladu, vložení redukce a zabetonování otvoru.
Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vazelína.
HT vsuvné hrdlo
Postup montáže:
Z podlahy (základové desky) ústí potrubí bez hrdla nebo je
1. Odřežte a začistěte přečnívající potrubí pilkou v úrovni
poškozeno. Potřebujeme jej pro napojení např. WC DN100 apod.
podlahy (základové desky)
Běžný postup vyžaduje vybourání podkladu, vložení KGMM spojky
2. Do potrubí vložte HT vsuvné hrdlo.
nebo přesuvky KGU a opětné zabetonování otvoru.
Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vazelína.
HT Technický manuál
25
Tvarovky AIRFIT
HT navrtávací odbočka
Postup montáže:
Na stoupačce je potřeba vysadit odbočku, ale je
1. V místě napojení vyvrtejte do stoupačky otvor �57 mm
neekonomické použít klasickou tvarovku s přesuvkou.
2. Otřepy v otvoru začistěte
Běžný postup vyžaduje komplikované řešení s vyříznutím
3. Do potrubí vložte HT navrtávací odbočku a utáhněte
části stoupačky a vložením T-kusu s přesuvkou.
Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vrták �57 mm
HT šroubovací přípojka
Postup montáže:
Potřebujeme propojit dva zásobníky (dešťová voda apod.), nebo
1. V místě napojení vyvrtejte do stoupačky otvor �59 mm
chceme vytvořit šroubovací přípojku přes stěnu nádrže apod.
2. Otřepy v otvoru začistěte
Běžný postup vyžaduje buď použití neplastových šroubení,
3. Do potrubí vložte HT šroubovací odbočku a utáhněte
nebo složité navařování nebo napojování potrubí s hrdlem ke
stěně nádrže. Spoj pak není dostatečně mechanicky pevný
nebo použité kovové materiály časem korodují.
Nástroje: Jemnozubá pilka, pilník, vrták �59 mm
26
HT Technický manuál
Symboly a zkratky
Symboly a zkratky
symbol
de, DN/OD
L
ΔL
T
ΔT
e
v
Q
σ (sigma)
α (alfa)
PF
PS
LPF
LPS
LBF,HBF
W
E
S
SN
rozměr
mm
m
m
°C
°C
m
m/s
m3/s
MPa
mm/m.
°C
m
m
m
m
m
dB(A)
MPa
kN/m3
popis
vnější rozměr trubky
délka trubky / trubního úseku
rozdíl délky trubky
teplota média / trubky
rozdíl teplot média / trubky
tloušťka stěny trubky
rychlost kapaliny v trubce
průtok kapaliny v plně zaplněné trubce
tahové / tlakové napětí
koeficient délkové roztažnosti
pevný / fixní bod (objímka)
kluzný bod (objímka)
vzdálenosti mezi fixními body (objímkami)
vzdálenosti mezi kluznými body (objímkami)
délka expanzního rameme
hlasitost (úroveň hluku) o energii W
modul pružnosti trubky
řada trubek
kruhová tuhost trubky (podle EN ISO 9969)
Symboly pro výrobkovou část
symbol
DN
DN1, DN2, DN3
de
Dmax
D1,D2,D3,D4,D5
e
t
L
Z, Z1, Z2
α
R
h
rozměr
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
mm
stupeň
mm
mm
popis
jmenovitý průměr trubky
jmenovité průměry hrdel
vnější průměr trubky
max. vnější průměr hrdla
průměry
minimální tloušťka stěny trubky
délka hrdla
stavební (montážní) délka trubky
konstrukční délky tvarovek
jmenovitý úhel tvarovky
poloměr rozevření tvarovek
celková délka tvarovky
(Sestaveno s použitím materiálů firmy Valsir S.p.A. a Alphacan Omniplast GmbH)
HT Technický manuál
27
HT trubky a tvarovky - přehled
HT trubky
HTEM hladká trubka s hrdlem s plnou nebo se strukturovanou stěnou
kat. č.
4145211
4145212
4145214
4145216
4145217
4145218
4145221
4145222
4145224
4145226
4145227
4145228
4145231
4145232
4145234
4145236
4145237
4145238
4145239
4145251
4145252
4145254
4145256
4145257
4145258
4145259
4145271
4145272
4145274
4145276
4145277
4145278
4145279
4145281
4145282
4145284
4145286
4145287
4145288
4145311
4145312
4145314
4145316
4145317
4145318
de
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
75
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
e
DN
L
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
250
500
1000
1500
2000
150
250
500
1000
1500
2000
150
250
500
1000
1500
2000
3000
150
250
500
1000
1500
2000
3000
150
250
500
1000
1500
2000
3000
150
250
500
1000
1500
2000
150
250
500
1000
1500
2000
(*) bílá barva
28
HT Technický manuál
Dmax
43
43
43
43
43
43
56
56
56
56
56
56
65
65
65
65
65
65
65
90
90
90
90
90
90
90
128
128
128
128
128
128
128
145
145
145
145
145
145
184
184
184
184
184
184
(*)
*)
*)
*)
*)
t
kg/ks
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
33
33
33
33
33
33
33
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
38
38
38
41
41
41
41
41
41
0,04
0,053
0,095
0,178
0,28
0,343
0,049
0,07
0,122
0,226
0,33
0,434
0,063
0,089
0,154
0,284
0,415
0,545
0,805
0,103
0,145
0,248
0,456
0,663
0,871
1,286
0,219
0,306
0,526
0,965
1,404
1,843
2,855
0,305
0,625
0,735
1,315
1,85
2,49
0,485
0,695
1,155
2,105
3,005
3,03
HT trubky a tvarovky - přehled
HT tvarovky
HTMM spojka dvouhrdlá (nátrubek)
kat.č.
4156000
4156001
4156002
4156005
4156008
4156102
4156104
D/de
32
40
50
75
110
125
160
DN
L
T
kg/ks
32
40
50
70
100
125
150
85
108
108
120
136
147
210
2
2
2
2
3
3
3
0,025
0,04
0,05
0,075
0,17
0,245
0,49
HTU spojka dvouhrdlá přesuvná
kat.č.
4156300
4156301
4156302
4156305
4156308
4156402
4156404
D/de
32
40
50
75
110
125
160
DN
L
kg/ks
32
40
50
70
100
125
150
85
108
108
120
136
147
204
0,025
0,040
0,045
0,075
0,170
0,235
0,475
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
29
HT trubky a tvarovky - přehled
HTB koleno
kat.č.
4152100
4152102
4152104
4152106
4152108
4152202
4152204
4152400
4152401
4152404
4152406
4152408
4152502
4152504
4152700
4152702
4152704
4152706
4152708
4152802
4152804
4153000
4153002
4153004
4153006
4153008
4153102
4153300
4153302
4153304
4153306
4153308
4153402
4153404
30
D/de
32
40
50
75
110
125
160
32
40
50
75
110
125
160
32
40
50
75
110
125
160
32
40
50
75
110
125
32
40
50
75
110
125
160
DN
32
40
50
70
100
125
150
32
40
50
70
100
125
150
32
40
50
70
100
125
150
32
40
50
70
100
125
32
40
50
70
100
125
150
HT Technický manuál
α
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
30°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
Z1
L1
Z2
L2
kg/ks
5
6
10
10
14
15
35
7
9
10
11
20
24
25
5
9
12
20
30
33
42
9
16
20
30
44
49
12
23
30
40
57
71
87
48
51
51
54
63
69
79
48
51
52
55
63
69
79
53
51
52
55
63
69
79
53
51
51
54
63
69
53
51
52
55
63
69
79
3
8
9
11
14
15
19
5
11
12
15
21
23
30
8
14
16
21
29
33
42
20
20
23
31
44
50
26
26
31
43
61
70
89
45
53
50
54
60
72
44
45
53
51
54
65
73
82
45
53
51
54
61
72
85
45
53
51
54
65
72
45
53
57
55
66
72
85
0,020
0,030
0,040
0,065
0,165
0,225
0,450
0,020
0,035
0,040
0,070
0,175
0,245
0,490
0,020
0,035
0,045
0,075
0,185
0,265
0,545
0,025
0,035
0,045
0,080
0,215
0,300
0,025
0,040
0,050
0,090
0,230
0,325
0,625
HT trubky a tvarovky - přehled
HTEA odbočka 45°
kat.č.
4145100
4145102
4145103
4145104
4145105
4145200
4145202
4145204
4145209
4145300
4145302
4145304
4145306
4145308
4145400
4145401
4145402
de1/de2
32/32
40/40
50/32
50/40
50/50
75/40
75/50
75/75
110/40
110/50
110/75
110/110
125/110
125/125
160/110
160/125
160/160
DN1/DN2
32/32
40/40
50/32
50/40
50/50
70/40
70/50
70/70
100/40
100/50
100/70
100/100
125/100
125/125
150/100
150/125
150/150
α
Z1
Z2/Z3
L1
L2/L3
kg/ks
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
45°
10
10
10
5
12
-7
-1
18
-24
-17
1
25
18
28
1
12
36
49/49
49/49
45/45
56/54
61/61
73/67
80/74
91/91
101/84
98/91
120/109
134/134
137/141
152/152
171/159
180/169
194/194
51
50
41
53
53
55
58
57
55
47
63
64
89
69
99
105
94
60/60
60/60
52/46
57/54
55/55
51/59
54/54
54/54
51/63
49/63
55/65
63/63
69/69
69/69
70/82
79/85
87/87
0,040
0,065
0,050
0,070
0,080
0,110
0,115
0,155
0,220
0,250
0,280
0,385
0,505
0,550
0,795
0,970
1,235
α
Z1
Z2/Z3
L1
L2/L3
kg/ks
16
16
14
17
9
14
28
3
5
22
38
38
46
31
39
58
25/33
33/33
40/35
42/42
53/40
56/46
61/59
78/48
74/58
81/67
89/89
100/89
150/97
112/96
136/104
164/123
87
111
101
108
101
118
144
130
127
157
191
205
266
229
284
336
50/50
60/60
50/50
50/50
50/54
50/54
54/54
72/65
51/65
54/66
65/65
71/75
66/66
74/84
76/86
85/85
0,040
0,065
0,068
0,075
0,105
0,105
0,130
0,245
0,235
0,250
0,330
0,465
0,605
0,730
0,945
1,252
HTEA odbočka 67°
kat.č.
4148200
4148202
4148204
4148205
4148300
4148302
4148304
4148500
4148501
4148503
4148505
4148600
4148601
4148700
4148701
4148702
de1/de2
32/32
40/40
50/40
50/50
75/40
75/50
75/75
110/40
110/50
110/75
110/110
125/110
125/125
160/110
160/125
160/160
DN1/DN2
32/32
40/40
50/40
50/50
70/40
70/50
70/70
100/40
100/50
100/70
100/100
125/100
125/125
150/100
150/125
150/150
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
67°
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
31
HT trubky a tvarovky - přehled
HTEA T-kus 87,5° - s náběhem
kat.č.
4145604
4145700
4145702
4145704
4145709
4145800
4145802
4145805
4145806
de1/de2 DN1/DN2
50/40
50/40
75/40
70/40
75/50
70/50
75/75
70/70
110/40
100/40
110/50
100/50
110/75
100/70
110/110 100/100
125/110 125/100
α
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
Z1
-2
22
27
40
23
28
40
57
58
Z2/Z3
25/25
45/26
25/32
25/43
50/32
62/32
61/45
62/62
70/63
L1
46
52
58
59
60
60
61
62
83
L2/L3
50/50
50/54
50/54
55/55
50/57
50/64
55/65
65/65
63/68
kg/ks
0,035
0,105
0,105
0,125
0,105
0,230
0,240
0,320
0,425
α
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
87,5°
Z1
23
23
28
57
65
31
39
83
Z2/Z3
18/25
25/25
32/30
60/62
69/70
112/96
136/104
150/89
L1
37
64
54
62
68
102
141
160
L2/L3
50/50
60/59
49/49
65/65
68/68
74/84
76/86
87/87
kg/ks
0,040
0,065
0,070
0,320
0,600
0,730
0,945
1,260
HTEA T-kus 87,5° - bez náběhu
kat.č.
4145600
4145602
4145605
4145804
4145808
4145900
4145901
4145902
32
de1/de2 DN1/DN2
32/32
32/32
40/40
40/40
50/50
50/50
110/110 100/100
125/125 125/125
160/110 150/100
160/125 150/125
160/160 150/150
HT Technický manuál
HT trubky a tvarovky - přehled
HTDA dvojitá odbočka 67° + 87,5°
kat.č.
4150105
4150107
4150202
4150204
4150206
4150207
de1/de2/de3
DN1/DN2/
DN3
50/50/50
50/50/50
75/75/75
70/70/70
50/110/50
50/100/50
75/110/75
70/100/70
110/110/110 100/100/100
110/110/110 100/100/100
α
Z1
Z2/Z3
L1
L2/L3
kg/ks
67°
67°
67°
67°
67°
87,5°
20
28
8
22
38
38
40/41
59/59
78/54
78/67
84/86
84/86
55
64
63
53/53
55/55
50/62
62
63/65
0,135
0,180
0,272
0,261
0,430
0,430
α
Z1
Z2/Z3
L1
L2/L3
kg/ks
67°
40
86/86
62
60/60
0,440
HTED rohová dvojodbočka 67°
kat.č.
4150508
de1/de2/de3
DN1/DN2/
DN3
110/110/110 100/100/100
HTEP rohová paneláková odbočka 67° + 87,5° (levá - L, pravá - P)
L
kat.č.
4150706
4150702
4150708P
4150704L
de1/de2/de3
110/110/75
110/75/110
110/110/75
110/75/110
DN1/DN2/DN3
100/100/70
100/70/100
100/100/70
100/70/100
α
67°
67°
87,5°
87,5°
Typ
PRAVÁ
LEVÁ
PRAVÁ
LEVÁ
P
kg/ks
0,560
0,560
0,550
0,550
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
33
HT trubky a tvarovky - přehled
HTRE čistící kus - s náběhem
kat.č.
4157408
4157502
D/de
110
125
DN
100
125
Z1
128
148
Z2
43
59
L
235
273
kg/ks
0,410
0,663
HTRE čistící kus - bez náběhu
kat.č.
4157402
4157405
4157407
4157504
D/de
50
75
110
160
DN
50
70
100
150
Z1
28
40
57
58
Z3
30
43
62
64
L1
82
58
61
93
L2
54
54
67
83
kg/ks
0,110
0,195
0,375
0,800
Pozn.: se šroubovacím uzávěrem
HTRK redukce krátká
kat.č.
4159000
4159001
4159002
4159004
1459005
4159200
4159202
4159204
4159205
(*) souosá
34
de1/de2 DN1/DN2
40/32
40/32
50/32
50/32
50/40
50/40
75/40
70/40
75/50
70/50
110/40
100/40
110/50
100/50
110/75
100/70
125/110 125/100
(**) excentrická
HT Technický manuál
Z1
12
15
13
54
50
50
55
60
L1
41
38
51
60
59
66
66
66
68
L2
44
44
58
58
58
47
54
56
61
L
98
98
125
75
75
83
82
82
86
kg/ks
0,020
0,025
0,040
0,045
0,050
0,106
0,100
0,100
0,175
HT trubky a tvarovky - přehled
HTR redukce dlouhá
kat.č.
4158180
4158200
4158204
4158205
de1/de2
63/50
125/110
160/110
160/125
DN1/DN2
63/50
125/100
150/100
150/125
Z1
L1
L2
L
kg/ks
60
80
80
68
97
92
61
81
82
86
173
160
0,175
0,355
0,300
HTM zátka do hrdla
kat.č.
4157000
4157001
4157002
4157005
4157008
4157102
4157104
D/de
32
40
50
75
110
125
160
DN
32
40
50
70
100
125
150
L
32
32
32
32
42
51
57
kg/ks
0,008
0,010
0,015
0,025
0,065
0,100
0,175
HTSW sifonové koleno + pryžová manžeta HTGM
kat.č.
4168003
4168005
4168009
4168101
D/D1
40/46
40/46
50/53,5
50/60
DN/DN1
24-32
36-40
36-40
46-55
Typ
40/32
40/40
50/40
50/50
D2
24/32
36/40
36/40
46/55
Z1
23
23
28
28
L1
51
51
52
52
L2
30
30
28
28
L
50
50
52
52
kg/ks
0,055
0,045
0,060
0,060
Kat. číslo platí pro komplet HTSW + HTGM !
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
35
HT trubky a tvarovky - přehled
HTGM pryžová manžeta k HTSW - HTDSW
kat.č.
4163001a
4163001b
4163002
4160031
4163004
4163006
D1
46
50
50
53,5
53,5
60
Typ
A - 40/32
B - 40/32
C - 40/40
D - 50/32
E - 50/40
F - 50/50
D2
24-32
24-32
36-40
24-32
36-40
46-55
L
22
22
22
22
22
24
kg/ks
0,020
0,025
0,020
0,030
0,025
0,020
Materiál: nitrilkaučuk (NBR)
HTDSW dvojité sifonové koleno + pryžová manžeta HTGM
kat.č.
4168402
D/D1
50/50
DN/DN1
50/50
Typ
50/40/50
D2
36-40
Z1
28
L1
52
L2
28
L
70
Kat. číslo platí pro komplet HTDSW + HTGM !
Vhodná pryžová manžeta HTGM typ E - 50/40, kat. číslo 4163004
HTUG přechod na litinu
kat.č.
4160104
4160106
4160108
4160202
36
de
50
75
110
125
DN
50
70
100
125
HT Technický manuál
DN1
72
92
124
151
L1
55
55
60
65
L2
56
57
60
66
L
151
148
160
184
kg/ks
0,080
0,110
0,195
kg/ks
0,090
HT trubky a tvarovky - přehled
GA-SET dvojité těsnění pro HTUG
A
kat.č.
4164004
4164006
4164008
4164010
de
50
75
110
125
DN
50
70
100
125
D1
72
92
124
151
B
D2
48
67
116
144
D3
10
10
10
12
D4
52
70
106
126
D5
48
67
96
128
H
18
18
18
18
kg/ks
0,035
0,050
0,070
0,100
Pozn.: Náhradní těsnění mají kat. číslo 4164xxxN !
HTS připojovací kus na kovové trubky + manžeta HTGM
kat.č.
4161202
4161204
D/D1
40/46
40/53,5
kat.č.
4161203
4161205
D/D1
46
53,5
DN
40
50
DN1
40
50
Manžeta HTGM
DN
DN1
40
40
50
50
L1
54
54
L2
26
26
L
88
88
kg/ks
0,030
0,055
L1
10
12
Typ
C
E
L
30
35
kg/ks
0,020
0,025
L
165
165
169
205
220
kg/ks
0,055
0,050
0,090
0,195
0,280
HTL prodloužené hrdlo
kat.č.
4156701
4156702
4156705
4156708
4156709
de
40
50
75
110
125
DN
40
50
70
100
125
L1
48
50
53
63
70
L2
110
110
123
135
145
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
37
HT trubky a tvarovky - přehled
Těsnění do hrdel HT trubek a tvarovek
kat.č.
4164500
4164502
4164504
4164506
4164508
4164602
4164604
de
32
40
50
75
110
125
160
DN
32
40
50
70
100
125
150
DE
40,5
51,4
61,4
86,6
123,9
142,2
179,8
H
6,0
7,8
7,8
7,8
8,9
10,2
11,5
B
4,9
6,5
6,5
6,5
7,9
8,9
10,2
Materiál: nitrilkaučuk (NBR)
Vazelína pro hrdlové spoje
kat.č.
0017150
0017250
0017500
0016900
38
HT Technický manuál
typ balení
tuba
tuba
tuba
kbelík
kg/ks
0,15
0,25
0,50
1,00
kg/ks
0,002
0,005
0,005
0,010
0,020
0,025
0,045
HT trubky a tvarovky - přehled
HTKLAP zpětná klapka s aretací KARMAT
kat.č.
K4619000
K4619001
K4619002
K4619003
de
50
50
50
50
DN
50
50
50
50
A
š
78
78
78
78
v
100
100
100
100
verze
A
B
C
C
barva
šedá
šedá
šedá
bílá
B
kg/ks
0,15
0,17
0,22
0,22
C
HT tvarovky AIRFIT© - přehled
HT vnitřní redukce HTRV
kat. č.
4159301
4159302
4159303
4159304
4159307
4159305
4159306
d1/d2
75/50
110/50
110/75
110/90
125/110
160/50
160/110
DN1/DN2
70/50
100/50
100/70
100/80
125/100
150/50
150/100
poznámka
rozměr d1 odpovídá
vnitřní světlosti
redukované trubky!
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
39
HT trubky a tvarovky - přehled
HT vsuvné hrdlo
kat. č.
4159300
d1/d2
110/110
DN1/DN2
100/100
d1/d2
110/40
110/50
125/40
125/50
DN1/DN2
100/40
100/50
125/40
125/50
kat. č.
d1/d2
4159604
50
Pozn.: také v dimenzi 110 (DN100)
DN1/DN2
50
HT navrtávací odbočka
kat. č.
4159400
4159500
4159540
4159550
HT šroubovací přípojka
40
HT Technický manuál
HT trubky a tvarovky - přehled
Vrták Airfit
kat. č.
� (mm)
4159600
57
4159559
59
poznámka
pro navrtávací
odbočku
pro šroubovací
přípojku
Informace o počtech kusů v balení najdete v našem ceníku.
HT Technický manuál
41
Poznámky
42
HT Technický manuál
Poznámky
HT Technický manuál
43
Prodejní sortiment DYKA:
KANALIZACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KG PVC-U HLADKÉ TRUBKY – TŘÍVRSTVÉ A KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ d110-630 SN4
KG PVC-U HLADKÉ TRUBKY – TŘÍVRSTVÉ A KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ d160-630 SN8
KG PVC-U TVAROVKY d110-630 SN4/SN8
KG NAVRTÁVACÍ SEDLA DN300-1000 EASY-CLIP
KANALIZAČNÍ SPOJKY A SEDLA MüCHER
KG ZPĚTNÉ KLAPKY KARMAT a CAPRICORN
PP KORUGOVANÉ TRUBKY A TVAROVKY INCOR® (DN/ID 200-800) SN8
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 300, DN400 A DEŠŤOVÉ VPUSTI
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 600 AXEDO
PP ODPADNÍ ŠACHTY A VPUSTI
PVC a PE/PP DRENÁŽNÍ TRUBKY A TVAROVKY DĚROVANÉ A NEDĚROVANÉ DN50-200 (TAKÉ S GEOTEXTILIÍ)
PE KABELOVÉ CHRÁNIČKY DN40-200
ODPADY
•
•
•
•
•
•
PP HT TRUBKY A TVAROVKY d32-160
PP HT TVAROVKY AIRFIT
PP HT ZPĚTNÉ KLAPKY KARMAT
PVC ODPADNÍ TRUBKY A TVAROVKY K LEPENÍ d32-160
PP VPUSTI, GULY, SIFONY
PP LAPAČE DEŠŤOVÝCH VOD (GEIGERY) spodní / boční
VODA
•
•
•
•
•
•
PVC-U VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY d63-450, PN6-PN16 (DIN)
PVC-U VODOVODNÍ TRUBKY d90-225, PN6-PN16 (EN)
PEHD VODOVODNÍ TRUBKY d20-630, PN6-PN16 (PE80), d25-630, PN10-PN16 (PE100)
PP MECHANICKÉ SPOJKY A VENTILY d20-110 NA POTRUBÍ Z PE
PP VODOMĚRNÉ ŠACHTY
PP ODVODŇOVACÍ ŽLABY SABDRAIN 100x50-200x300 a PE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE GRAB 40x40cm
SPECIÁLNÍ SYSTÉMY
•
•
•
PVC-U TLAKOVÉ TECHNICKÉ TRUBKY A TVAROVKY K LEPENÍ d16-500, PN6-PN16
PVC-U POTRUBÍ d33-400 A PŘÍSLUŠENSTVÍ PEVEFOR PRO VYSTROJENÍ VRTŮ
PP VSAKOVACÍ BOXY A TUNELY RAINBOX II, GEOTEXTILIE
OSTATNÍ VÝROBKY
•
•
•
•
LEPIDLA, ČISTIDLA, VAZELÍNY
FIXAČNÍ MATERIÁL
PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ
VRTÁKY
DYKA s. r. o., člen skupiny TESSENDERLO Group
Unhošťská 505, 273 61, Velká Dobrá - CZ
Obch. Rejstřík Městský soud Praha odd. C, vložka 11132
Pobočky – Šenov: Těšínská 222, 739 34, ŠENOV
Brno: Hájecká 14, 618 00, BRNO
PRODEJNÍ SKLADY:
Velká Dobrá
tel. +420 312 666 011
fax +420 312 685 026
e-mail: [email protected]
Brno
tel./fax +420 548 122 298
e-mail: [email protected]
Šenov
tel. +420 596 831 515
fax +420 596 831 514
e-mail: [email protected]
www.dyka.cz
KB Kladno: 2195350287/0100
IBAN: CZ0301000000002195350287

Podobné dokumenty

Katalog DYKA KG Odpani systémy

Katalog DYKA KG Odpani systémy evropských zemích, mimo jiné od roku 1992 i v České republice. DYKA dodává vysoce kvalitní produkty kanalizačních, odpadních a tlakových systémů. DYKA je holandským producentem plastového potrubí a...

Více

Nastavení OSD

Nastavení OSD Prohlášení WEEE ............................................................................................................................................ 65 Prohlášení WEEE pro Indii ..............

Více

ceník - OSMA

ceník - OSMA PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS® Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků tuzemské výstavby (přechodky, panelákové odbočky atd.)...

Více

LCD monitor - uživatelská příručka

LCD monitor - uživatelská příručka může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto výrobku. Tento výrobek může být používán pouze s vozíkem nebo stojanem, který je doporučován výrobcem nebo prodáván s tímto výrobkem. Během i...

Více

HT odpadní systémy

HT odpadní systémy 1.2. Rozsah použití Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb (oblast použití B – v budovách a na jejich vnějších stěnách). Maximální dovolená...

Více

Seznam kompatibilních masek/zařízení

Seznam kompatibilních masek/zařízení Seznam kompatibilních masek/zařízení

Více

Produktprospekt

Produktprospekt strukturou. To je výsledkem nepřetržitého výzkumu a dalšího vývoje vlastností výrobků, jež určují jejich kvalitu. Výhoda pro vás: kombinace izolačních vlastností sledovaných nezávislou organizací, ...

Více