BIBLIOGRAFIE Martin Pokorný KNIŽNÍ PUBLIKACE: Řeč, Praha

Komentáře

Transkript

BIBLIOGRAFIE Martin Pokorný KNIŽNÍ PUBLIKACE: Řeč, Praha
BIBLIOGRAFIE
Martin Pokorný
KNIŽNÍ PUBLIKACE:
Řeč, Praha: Jitro 2014.
Způsoby četby, Praha: Prostor 2002.
Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus, Praha: Jitro, 2008.
Roger Bacon: O znacích / De signis, rozsáhlý úvod, ediční příprava latinského textu a
anotovaný překlad, Praha: OIKOYMENH, 2010.
EDIČNÍ PŘÍPRAVA:
Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics, ed. Gregory Currie – Petr Kot'átko –
Martin Pokorný, London: College Publications 2012.
Verš a próza, ed. Z. Hrbata – O. Král – M. Pokorný, Praha 2010.
Fictionality – Possibility – Reality, ed. P. Koťátko – M. Pokorný – M. Sabatés,
Bratislava: aleph, 2010.
ODBORNÉ STUDIE:
„Impetus des Einen: Beitrag zur Begriffsgeschichte“, Listy filologické 120, 1997, str.
11–33, 181–203.
„Arriagas Transzendentalienlehre“, in: Rodrigo de Arriaga – Leben und Werk, vyd.
Stanislav Sousedík a Tereza Saxlová, Karolinum, Praha 1998, str. 113–122.
„‘Harmonia aliqua, non vero Leübnitziana‘: die Kritik der neuzeitlichen Philosophie
bei Franz Azzoni, SJ.“, Verbum: analecta neolatina (Piliscsaba) 2, 1999, str. 75–78.
„Osoba a vědomí“, Organon F (Bratislava) 6, 1999, str. 358–367.
„Plynulost kalkulu a úskalí interpretace“, Reflexe 22, str. 105–111.
„Němé zpěvy“, in: Souvislosti 4/14, 2003, str. 228–236.
„Menard: stále neviditelný“, in: Text a dílo: případ Menard, vyd. P. Koťátko a K.
Císař, Praha: Filosofia 2004.
„Slovo a literatura“, in: Souvislosti 2/16, 2005, str. 4–10.
„The Narrator of La Princesse de Clèves“, in: French Studies Bulletin (Oxford UP)
93/58, 2004, str. 2–6.
„Il dantismo americano“, in: Souvislosti 3/16, 2005.
„Dva příspěvky k systematické fenomenologii“, in: Reflexe 29, str. 133–139.
„Dráhy zakoušení a možnosti popisu“, in: Svět literatury 2, 2006, str. 52–59.
„Umění a smysly: Kantova nauka o estetických idejích“, in: Souvislosti 1/17, 2006, str.
1-8.
„‚Zatím…‘: vrstevnatost času v Kněžně de Clèves“, „Vypravěč v Kněžně de Clèves a
skeptická epoché“, „Zrak, tíže a náhoda: glosa k paní de Lafayette a Robertu
Musilovi“, vše in: Souvislosti 2/17, 2006, str. 219–234.
„Tanečníci, autoři a tkalci (k 9. epizodě Joyceova Odyssea)“, in: Rukopis 03, 2007, str.
52–63.
„Jak překládat Písmo?“, in: Souvislosti 3/17, 2007.
„Idee: ke klíčovému termínu Kantovy Kritiky soudnosti“, in: Svět literatury 38, 2007,
str. 5–33.
„Usedlost jazyka, těkání hlasu“, in: Slovo a smysl 7, 2007, str. 245–272.
„Řečové dění, výkon reflexe a psyché“, in: Svět literatury 39, 2008, pp. 5–23.
„Apriorní platnost a zkušenostní dynamika: k systémové roli Kritiky soudnosti“, in:
Reflexe 34, 2008, pp. 29–51.
„Prameny mluvy“, in: Souvislosti 2/19, 2008, pp. 4–14.
„Předmět vnímání a předmět zájmu: k jednomu motivu u Kanta“, in: Reflexe 35,
2009, pp. 25–44.
„Odyssea pozornosti: Meir Sternberg a afektivita vyprávění“, in: Slovo a smysl 9–
10/V, 2009, pp. 113–141.
„Fikční světy mezi postulátem a metafikcí“, in: Svět literatury 41, 2010, pp. 79–87.
„Směry Hérodotových Hledání”, in: Verš a próza, ed. Z. Hrbata, O. Král a M.
Pokorný, Praha 2010, pp. 35–51.
„vytr : eno“, in: Beckett: filosofie a literatura, ed. K. Císař a P. Koťátko, Praha:
Filosofia, 2010, pp. 135–144.
„Fictionality as Density“, in: Fictionality – Possibility – Reality, ed. P. Koťátko – M.
Pokorný – M. Sabatés, Bratislava: aleph, 2010, pp. 235–247.
„,Uprostřed cesty’: několik dantovských pobídek“, in: Souvislosti 4, 2010, str. 171–
176.
„Flexe, umělost a fikce“, in: Svět literatury 43, 2011, str. 71–86.
„Afektivita a technika“, in: Svět literatury 50, 2014, str. 93–96.
„Předehry svobody, aneb Schlegel 2014“, in: Slovo a smysl 21, 2014, str. 243–254.
„Švejk: otázka techniky“, in: Souvislosti 25/4, 2014, str. 4–17.
UMĚLECKÉ PŘEKLADY:
E. A. Poe, Havran, Nehradov: Emanuel Ranný 1997.
Virginia Woolf(ová), Vlny, Praha: Marie Chřibková 1997 (2. vyd. 2007).
Friedrich Hölderlin, Texty k teorii básnictví, Praha: Miroslav Šimáček 1997.
Virginia Woolf(ová), Vlastní pokoj, Praha: Marie Chřibková 1998 (2. vyd. 2000).
Staroanglické elegie “Wulf” a “Zborceniny”, in: Duch můj byl živ, Praha: Kruh
moderních filologů (Skupina pro staroanglickou medievalistiku) 1999.
Austin Clark, Tiresiás, V. část, in: Vzdálené tóny naděje, Brno: Host 2000.
Thomas Kinsella, Noční chodec, in: Host, 7/2000.
T. S. Eliot, Popeleční středa, in: Souvislosti 3–4/13, 2002.
D. H. Lawrence, Loď smrti, in: Souvislosti 1–2/14, 2003, str. 297–302.
Samuel Beckett, Krappova poslední páska, in: Souvislosti 4/14, 2003, str. 302–308.
Ezra Pound, básně Dívka, Strom, Provincia deserta, Píseň lukostřelců z Šu, in:
Souvislosti 1/15, 2004.
Robert Duncan, Hold a elegie pro Ezru Pounda v zajetí, 12. května 1945, in:
Souvislosti 1/15, 2004.
Thomas Kinsella, Pelyněk, in: Souvislosti 3/16, 2005.
Chalíl Džibrán, Bohové země, Praha: Vyšehrad, 2007.
Geoffrey Chaucer, Sen o rytíři / The Book of the Duchess, Praha: Jitro, 2007.
Adam Foulds, Vířící bludiště, Praha: Odeon, 2011.
Rikki Ducornet, Kabinet, Praha: Odeon 2012.
Francis Scott Fitzgerald, Velký Gatsby, Praha: Odeon 2013.
Robert Louis Stevenson, Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda, Praha: Odeon
2014.
Nic Pizzolatto, Galveston, Praha: Knižní klub 2015.
Jean-Christophe Rufin, Nesmrtelná túra do Compostely, Praha: Prostor 2015.
Ernest Hemingway, I slunce vychází, Praha: Odeon 2015.
ODBORNÉ PŘEKLADY:
Richard Sorabji, Aristotelés o paměti, Praha: Rezek 1995.
Gottfried Martin, Úvod do všeobecné metafyziky (spolu s T. Dimterem), Praha:
Rezek 1996.
Aristotelés, textus alter pro 1.–3. kapitolu VII. knihy Fyziky, in: Aristotelés, Fyzika,
Praha: Rezek 1996.
Edward Hussey, Presokratici, Praha: Rezek 1997.
Ernst Tugendhat a Ursula Wolf(ová), Logicko-sémantická propedeutika, Praha:
Rezek 1997.
E. R. Dodds, Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha: Rezek 1997.
Josef Pieper, Tomáš Akvinský, Praha: Vyšehrad 1997.
Ian McGreal (vyd.), Velké postavy západního myšlení, Praha: Prostor 1997.
Joseph de Vries, Základní pojmy scholastiky (spolu s T. Saxlovou), Praha: Rezek
1998.
Liber de causis, Praha: Rezek 1999.
Isaiah Berlin, Čtyři eseje o svobodě, Praha: Prostor 1999.
Joseph Moreau, Svět Leibnizova myšlení, Praha: Oikúmené 2000.
Harold Bloom, Kánon západní literatury (pouze kapitoly k autorům 20. století),
Praha: Prostor 2000.
Susan Sontag(ová), „Poznámky k fenoménu camp“, in: Labyrint Revue 7–8/2000, str.
79–86.
Alain de Libera, Středověká filosofie, Praha: Oikúmené 2001.
Salman Rushdie, „Což už nic není svaté?“, in: Labyrint Revue 9–10, 2001, str. 58–68.
A. H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky, Praha: Oikúmené 2002.
Jacques Derrida, Tradice vědy a skrývání smyslu, Praha: Oikúmené 2003.
Ezra Pound – tematický blok (výběr a překlady), in: Souvislosti 1/15, 2004.
Susan Sontag(ová), „O stylu“, in: Souvislosti 3/15, 2004, str. 4–19.
Italo Calvino, „Mýtus, symbol a to třetí“, in: Souvislosti 4/15, 2004, str. 80–84.
J.-P. Vernant, Hestia a Hermés, Praha: Oikúmené 2004.
Simon Schama, Občané, Praha: Prostor 2004.
R. Imbach a F.-X. Putallaz, Povoláním filosof: Siger z Brabantu a středověká
univerzita, Praha: Oikúmené 2005.
Wolfgang Röd – Helmuth Holzhey, Filosofie konce 19. a začátku 20. století:
novokantovství a fenomenologie, Praha: Oikúmené, 2006.
Ludvík XIV., Paměti krále Slunce: zápisky pro poučení dauphinovo, Praha: Prostor
2007.
Hérakleitos z Efesu: zkušenost a řeč, ed. M. Pokorný, Praha: Oikúmené 2008.
Pierre Bouretz, Filosofie a očekávání spásy, Praha: Oikúmené 2009.
Dante – tematický blok (výběr a překlady), in: Souvislosti 4/21, 2010.
James Hankins (vyd.), Renesanční filosofie, Praha: Oikúmené 2011.
Susan Sontag(ová), Ve znamení Saturna, Praha: Paseka 2011.
Deleuze – tematický blok (výběr a překlady), in: Souvislosti 3/22, 2011.
Karsten Harries, Etická funkce architektury, Praha: VŠUP, 2012.
Theo Kobusch, Filosofie vrcholného a pozdního středověku, Praha: OIKOYMENH
2013.
Peter L. Oesterreich, Podoby veřejného rozumu, Praha: Rezek 2013.
Harold Bloom, Úzkost z ovlivnění, Praha: Argo 2015.

Podobné dokumenty

Mezi Bathem a Durhamem

Mezi Bathem a Durhamem které posléze i městy, vede také literatura dialog se zděděnou duchovní a narativní tradicí. Hodovní síň, dávný střed starého světa a základní topos germánské ústní slovesnosti, je místem, kde stat...

Více

Vinný lístek - Hotel Windsor

Vinný lístek - Hotel Windsor Víno má intenzivní rudou barvu, typickou bylinně ovocnou vůni s tóny černého rybízu, fialek a cedrového dřeva. Chuť je mohutná, komplexní, zakulacená zráním vína v dubových sudech. Hodí se k hutněj...

Více

Literatura ke státní závěrečné zkoušce - Úvod

Literatura ke státní závěrečné zkoušce - Úvod Buddhovy rozpravy, sv. 5, Lví řev (Dvě rozpravy o lvím řevu), Praha: DharmaGaia 1998 Buddhovy rozpravy, sv. 6, Nidána-samjutta, Praha: DharmaGaia 1998 Buddhovy rozpravy, sv. 7, Čtrnáct rozprav z Ma...

Více

nové knihy - říjen 2015 - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

nové knihy - říjen 2015 - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Praha : Burda Praha, 2015. 158 stran. Kuchařky. Galveston / Nic Pizzolatto Z anglického originálu Galveston přeložil Martin Pokorn.ý Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 243 stran. Thrillery. C...

Více

TZ2_13 FFF_Brno - Festival du film français

TZ2_13 FFF_Brno - Festival du film français Brněnské publikum bude mít jedinečnou možnost vidět retrospektivu francouzskoizraelského režiséra Amose Gitaie. Tento plodný tvůrce působící dlouhodobě ve Francii svoji tvorbu věnoval poválečné sit...

Více

Scire Deum esse – Scotův důkaz Boží existence jako

Scire Deum esse – Scotův důkaz Boží existence jako totiž nerozlučně spjat se Scotovým pojmem jsoucna a Scotův důkaz Boží existence čerpá v posledku právě z tohoto aspektu předmětu metafyziky. V závěru autor ukazuje, jak právě toto ontologické pojet...

Více