SaV_Priloha_01_Spotr..

Komentáře

Transkript

SaV_Priloha_01_Spotr..
Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2012
domácnosti celkem - stálé váhy roku 2010
COICOP
01.
01.1
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.2
01.21
01.22
02.
02.1
02.11
02.12
02.13
02.2
02.20
03.
03.1
03.11
03.12
03.13
03.14
03.2
03.21
03.22
04.
04.1
04.11
04.2
04.21
04.3
04.31
04.32
04.4
04.41
04.42
04.43
04.44
04.5
VÁHA
NÁZEV
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 149,822762
Potraviny
134,909238
Pekárenské výrobky; obiloviny
23,584533
Maso
35,078755
Ryby
3,675599
Mléko, sýry a vejce
26,556177
Oleje a tuky
6,226535
Ovoce
11,419078
Zelenina
12,980108
Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky a 10,174862
Potravinářské výrobky a přípravky jinde neuved 5,213591
Nealkoholické nápoje
14,913524
Káva, čaj a kakao
5,414578
Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a 9,498946
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
96,007677
Alkoholické nápoje
46,881194
Lihoviny
15,011064
Vína
9,000978
Piva
22,869152
Tabák
49,126483
Tabák
49,126483
ODÍVÁNÍ A OBUV
35,930374
Odívání
26,716026
Oděvní materiály
0,275166
Oděvy
24,478569
Oděvní doplňky a textilní galanterie
1,523553
Čištění, opravy a půjčování oděvů
0,438738
Obuv včetně oprav
9,214348
Obuv
8,890347
Opravy a půjčování obuvi
0,324001
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
280,354952
Nájemné z bytu
47,198393
Nájemné placené nájemníky za první (hlavní) b 47,198393
Imputované nájemné za bydlení
108,220298
Imputované nájemné vlastníků - nájemníků
108,220298
Běžná údržba a drobné opravy bytu
4,413312
Výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy by 2,496838
Služby pro běžnou údržbu a drobné opravy byt 1,916474
Ostatní služby související s bydlením
21,517064
Dodávka vody (vodné)
9,569022
Sběr pevných odpadů
4,569441
Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné)
4,208863
Ostatní služby související s bydlením jinde neu 3,169738
Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní pali 99,005885
Consumer basket for the Consumer Price Index calculation since January 2012
households total - constant weights of the year 2010
TITLE
FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Food
Bread and cereals
Meat
Fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables
Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery
Food products (nec)*
Non-alcoholic beverages
Coffee, tea and cocoa
Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices
ALCOHOLIC BEVERAGES AND TOBACCO
Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
Tobacco
Tobacco
CLOTHING AND FOOTWEAR
Clothing
Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and clothing accesories
Cleaning, repairs and hire of clothing
Footwear
Shoes and other footwear
Repair and hire of footwear
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
Actual rentals for housing
Actual rentals paid by tenants
Imputed rentals for housing
Imputed rentals of owner-occupiers
Maintenance and repair of the dwelling
Materials for the maintenance and repair of the dwelling
Services for the maintenance and repair of the dwelling
Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling
Water supply
Refuse collection
Sewerage collection
Other services relating to the dwelling (nec)
Electricity, gas and other fuels
04.51
04.52
04.53
04.54
04.55
05.
05.1
05.11
05.12
05.13
05.2
05.20
05.3
05.31
05.32
05.33
05.4
05.40
05.5
05.51
05.52
05.6
05.61
05.62
06.
06.1
06.11
06.12
06.13
06.2
06.21
06.22
06.23
06.3
06.30
07.
07.1
07.11
07.12
07.13
07.2
07.21
07.22
07.23
07.24
07.3
07.31
07.32
Elektrická energie
44,017617
Plynná paliva
28,857099
Kapalná paliva
0,026246
Tuhá paliva
5,385379
Tepelná energie
20,719544
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOST 57,971658
Nábytek, byt. zaříz. a výzd, koberce a ost. podl 21,847226
Nábytek a bytové zařízení
17,688481
Koberce a ostatní podlahová krytina
3,887237
Opravy nábytku, zařízení a podlahových krytin
0,271508
Bytový textil
8,512829
Bytový textil
8,512829
Přístroje a spotřebiče pro domácnost včetně op 9,836490
Hlavní (velké) přístroje pro domácnost elektrick 7,236014
Malé domácí elektrické spotřebiče
1,745651
Opravy domácích přístrojů a spotřebičů
0,854825
Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potře
3,987343
Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potře
3,987343
Nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zah 2,815256
Nástroje a nářadí dlouhodobé spotřeby pro dům 2,321009
Nástroje a nářadí krátkodobé spotřeby pro dům 0,494247
Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 10,972514
Spotřební zboží pro domácnost
10,079250
Služby domácího personálu a služby pro domá 0,893264
ZDRAVÍ
23,074500
Léčiva a zdravotnické prostředky
15,898360
Léčiva
12,073625
Ostatní zdravotnické výrobky
0,387530
Léčebné a protetické prostředky
3,437205
Ambulantní zdravotní péče
5,653806
Ambulantní lékařská péče
2,353416
Ambulantní stomatologická péče
2,991085
Ambulantní zdravotní péče ostatní
0,309305
Ústavní zdravotní péče
1,522334
Ústavní zdravotní péče
1,522334
DOPRAVA
105,006601
Nákup automobilů,motocyklů a jízdních kol
36,243591
Automobily
34,336229
Motocykly
0,784622
Jízdní kola
1,122740
Provoz osobních dopravních prostředků
48,376771
Náhradní díly a příslušenství pro osobní doprav 4,805527
Pohonné hmoty, oleje a pod. přípravky pro oso 34,255954
Údržba a opravy osobních dopravních prostřed 6,146770
Ostatní služby týkající se prostředků osobní do 3,168520
Dopravní služby
20,386239
Kolejová osobní doprava
2,919599
Silniční osobní doprava
9,909450
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE MAINTENANCE OF THE HOUSE
Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings
Furniture and furnishings
Carpets and other floor coverings
Repair of furniture, furnishings and floor coverings
Household textiles
Household textiles
Household appliances
Major household appliances whether electric or not
Small electric household appliances
Repair of household appliances
Glassware, tableware and household utensils
Glassware, tableware and household utensils
Tools and equipment for house and garden
Major tools and equipment
Small tools and miscellaneous accessories
Goods and services for routine household maintenance
Non-durable household goods
Domestic services and household services
HEALTH
Medical products, appliances and equipment
Pharmaceutical products
Other medical products
Therapeutic appliances and equipment
Out-patient services
Medical services
Dental services
Paramedical services
Hospital services
Hospital services
TRANSPORT
Purchase of vehicles
Motor cars
Motorcycles
Bicycles
Operation of personal transport equipment
Spare parts and accessories for personal transport equipment
Fuels and lubricants for personal transport equipment
Maintenance and repair of personal transport equipment
Other services in respect of personal transport equipment
Transport services
Passenger transport by railway
Passenger transport by road
07.33
07.35
07.36
08.
08.1
08.10
08.2
08.20
08.3
08.30
09.
09.1
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.2
09.22
09.3
09.31
09.32
09.33
09.34
09.35
09.4
09.41
09.42
09.5
09.51
09.52
09.53
09.54
09.6
09.60
10.
10.1
10.10
10.2
10.20
10.3
10.30
10.4
10.40
10.5
10.50
11.
11.1
Letecká osobní doprava
Kombinovaná osobní doprava
Ostatní placené služby v dopravě
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
Poštovní služby
Poštovní služby
Telefonní a telefaxové zařízení
Telefonní a telefaxové zařízení
Telefonické a telefaxové služby
Telefonické a telefaxové služby
REKREACE A KULTURA
Zaříz. a vyb. audiovizuální, fotografická a pro z
Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obraz
Fotografická a kinematografická zařízení a opti
Zařízení pro zpracování dat
Nosná média pro záznam obrazu a zvuku
Opravy zařízení a vybavení audioviz., fotogr. a
Ostat.výrobky dlouh.spotřeby pro rekreaci a ku
Hudební nástroje a výrobky dl. spotřeby pro rek
Ost. rekreace vč. vybavení; květiny, zahrady a
Hry, hračky a sběratelské předměty
Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné
Květiny a zahrady
Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov
Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata
Rekreační a kulturní služby
Rekreační a sportovní služby
Kulturní služby
Noviny, knihy a papírenské zboží
Knihy
Noviny a periodické časopisy
Ostatní tiskoviny
Papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení
Dovolená s komplexními službami
Dovolená s komplexními službami
VZDĚLÁVÁNÍ
Preprimární a primární vzdělávání
Preprimární a primární vzdělávání
Sekundární vzdělávání
Sekundární vzdělávání
Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
Terciární vzdělávání
Terciární vzdělávání
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
Vzdělávání nedefinované podle úrovně
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Stravovací služby
2,137416
5,281934
0,137840
36,078930
0,676622
0,676622
1,842677
1,842677
33,559631
33,559631
90,377993
16,681696
6,038064
1,034183
6,654429
2,264345
0,690675
1,596131
1,596131
21,576293
5,476501
3,661931
5,694428
5,420030
1,323403
22,615869
7,828954
14,786915
9,108464
2,749930
3,792648
1,141606
1,424280
18,799540
18,799540
7,782688
0,900066
0,900066
0,750547
0,750547
0,195273
0,195273
2,323448
2,323448
3,613354
3,613354
48,561261
40,786724
Passenger transport by air
Combined passenger transport
Other purchased transport services
COMMUNICATION
Postal services
Postal services
Telephone and telefax equipment
Telephone and telefax equipment
Telephone and telefax services
Telephone and telefax services
RECREATION AND CULTURE
Audio-visual, photographic and information processing equipment
Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and pictures
Photographic and cinematographic equipment and optical instruments
Information processing equipment
Recording media
Repair of audio-visual, photographic and information processing equipment
Other major durables for recreation and culture
Musical instruments and major durables for indoor recreation
Other recreational items and equipment, gardens and pets
Games, toys and hobbies
Equipment for sport, camping and open-air recreation
Gardens, plants and flowers
Pets and related products
Veterinary and other services for pets
Recreational and cultural services
Recreational and sporting services
Cultural services
Newspapers, books and stationery
Books
Newspapers and periodicals
Miscellaneous printed matter
Stationery and drawing materials
Package holidays
Package holidays
EDUCATION
Pre-primary and primary education
Pre-primary and primary education
Secondary education
Secondary education
Post-secondary non-tertiary education
Post-secondary non-tertiary education
University education
University education
Education not definable by level
Education not definable by level
RESTAURANTS AND HOTELS
Catering services
11.11
11.12
11.2
11.20
12.
12.1
12.11
12.12
12.13
12.3
12.31
12.32
12.4
12.40
12.5
12.52
12.53
12.54
12.6
12.62
12.7
12.70
Restaurace, kavárny a podobná zařízení
Jídelny
Ubytovací služby
Ubytovací služby
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
Osobní péče
Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče
Elektrické přístroje pro osobní péči
Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči
Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené
Klenoty, hodiny a hodinky
Ostatní osobní potřeby a doplňky
Sociální péče
Sociální péče
Pojištění
Pojištění související s bydlením
Pojištění související se zdravím
Pojištění související s dopravou
Finanční služby jinde neuvedené
Finanční služby jinde neuvedené
Ostatní služby jinde neuvedené
Ostatní služby jinde neuvedené
31,516676
9,270048
7,774537
7,774537
69,030604
34,986992
12,612472
0,639979
21,734541
6,350707
2,817117
3,533590
5,632951
5,632951
7,216825
1,983662
1,433842
3,799321
11,751550
11,751550
3,091579
3,091579
Restaurants, cafés and the like
Canteens
Accommodation services
Accommodation services
MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES
Personal care
Hairdressing salons and personal grooming establishments
Electric appliances for personal care
Other appliances, articles and products for personal care
Personal effects (nec)
Jewellery, clocks and watches
Other personal effects
Social protection
Social protection
Insurance
Insurance connected with the dwelling
Insurance connected with the health
Insurance connected with transport
Financial services (nec)
Other financial services (nec)
Other services (nec)
Other services (nec)
(nec) - not elsewhere classified

Podobné dokumenty

kdo nese břemeno změny sazeb dph v české republice?

kdo nese břemeno změny sazeb dph v české republice? druhů zboží se potvrdil předpoklad plného přesunu zvýšeného daňového břemene na spotřebitele a u dalších produktů byl identifikován dokonce více než plný přesun zvýšené daňové zátěže. Ve své dosava...

Více

Porovnej si svůj příjem – metodika a koncepční otázky

Porovnej si svůj příjem – metodika a koncepční otázky údaje poskytnuty přímo národními poskytovateli dat a jsou považované za nejlepší možné (a reprezentativní) odhady za danou zemi. Tyto informace nejsou v současné době k dispozici pro čtyři země OEC...

Více

Vydání a spotřeba domácností, statistiky rodinných účtů za rok 2013

Vydání a spotřeba domácností, statistiky rodinných účtů za rok 2013 první dospělý v domácnosti = 1.0, každý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.5, každé dítě (13-leté nebo mladší) = 0.3. Tyto části dále zahrnují základní údaje o příjmech a vydáních, členění či...

Více

Event calendar

Event calendar 11. veletrh bazénů, koupacích jezírek, technologií a saun 11th Trade Fair for Swimming Pools, Natural Swimming Ponds, Technologies and Saunas 11. veletrh recyklace, nakládání s odpady, technologie ...

Více

www .p ro se kpo in tc z - Graffitti Networks Grafix

www .p ro se kpo in tc z - Graffitti Networks Grafix Specifications and information contained in this brochure are to be used only for guidance. No agency is entitled to make any claims, based on this brochure, as all the information in this document...

Více

Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika

Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika aspektů, kterými jsou volba oblasti, volba metody agregace apod. Třetí kapitola obsahuje vlastní metodiku kalkulace regionálních cenových indexů (indexů regionálních cenových hladin) využitelnou...

Více