1 - Torino-Praga Invest, sro

Komentáře

Transkript

1 - Torino-Praga Invest, sro
ÚVOD
JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL
Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek.
Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit
pohled na firmu a její image. Kvalitně zpracovaný vizuální styl reflektuje
základní hodnoty společnosti, ukazuje její jednotu a solidnost.
V neposlední řadě posiluje dojem o její profesionalitě.
Mezi základní prvky vizuálního stylu a image patří značka společnosti,
vybrané písmo a barevné provedení.
Použití těchto základních stavebních kamenů je upřesněno a kodifikováno
v tomto grafickém manuálu.
Grafický manuál společnosti Torino Praga Invest, s.r.o. je souborem závazných pravidel
a detailů, příkladů a doporučení jak postupovat při používání jednotlivých prvků vizuální
komunikace.
Manuál je přehledně rozdělen do jednotlivých kapitol – logických sekcí, které reflektují
způsob konkrétních aplikací na různé typy tiskovin, tištěných materiálů, prostorových či
oděvních materiálů, elektronických médií a dalších.
Manuál popisuje a přesně definuje také zakázané varianty aplikací tak, aby nedocházelo
k nepřesnostem v užití jednotného vizuálního stylu a ten byl kompaktní a stabilní.
OBSAH
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
ZNAČKA
základní provedení
negativní provedení
značka na pozadí
značka na fotografii
poměrový rozkres značky
ochranná zóna
rozměrové a povolené varianty
zakázané varianty
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
PÍSMO
základní písmo
základní písmo / titulky
základní písmo / ukázka textu
doplňkové písmo
doplňkové písmo / ukázkA textu
3.1
3.2
BAREVNOST
základní barvy a jejich užití
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
MERKANTILNÍ TISKOVINY
vizitky
komplimentky
hlavičkový papír firemní
hlavičkový papír osobní
obálky DL / C4 / C5 / C6 / C55
Obálky / negativní verze
faktury / objednávky / smlouvy
4.9
4.10
4.11
razítko / pečetidlo
bloky
papírové tašky
5.1
5.2
5.4
PREZENTAČNÍ TISKOVINY
katalog velký
katalog malý
6.1
6.2
6.3
PROSTOROVÉ APLIKACE
vlajka
označení vozidel
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ELEKTRONICKÉ A MULTiMEDIÁLNÍ APLIKACE
CD / DVD
USB stick
internet
flash / video banner
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
TEXTILNÍ APLIKACE
trička
polotrička
manžetové knoflíčky
kožené tašky
9.1
9.2
9.3
9.4
SPECIÁLNÍ APLIKACE
těžítka
psací tužky
Luxusní pero
1
1
>
ZNAČKA
1
2
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
<
A
B
Základním prvkem jednotného vizuálního stylu TORINO-PRAGA Invest, s.r.o. je značka.
Značka vznikla spojením písmen T a P v harmonickém pojetí, představující pevné a trvalé spojení
vycházející z názvu měst Torino a Praga. Dále je značka doplněna textovou informací s celým názvem
společnosti. Název společnosti je vysazen z písma Vafle a patřičně upraven ke grafickému symbolu TP.
Mezi je vložena linka, logicky oddělující symbol od názvu společnosti.
Celá značka je v základním provedení v barvě černé, případně v barvě zlaté Pantone 871 (obr. B) viz kapitola 3.
NEGATIVNÍ PROVEDENÍ
1
3
>
A
B
Vedle základního pozitivního typu značky, můžeme na produktových tmavých plochách použít i značku v negatvním provedení a to jak bílou na černé (obr. A), tak také ve vhodných případech i bílou na zlaté.
Negativní podobu značky využíváme vždy tam, kde je to žádoucí ať již z důvodů černého (zlatého) pozadí, či z důvodů jejího
zvýraznění na nesourodých a rušivých plochách.
1
4
ZNAČKA NA POZADÍ
<
A
40 %
B
40 %
C
40 %
Základní provedení značky TPI primárně aplikujeme na bílou plochu, kde vynikne nejlépe.
V případě použití značky na podkladové barevné ploše, vždy bereme potaz sytost pozadí tak,
abychom značku nepotlačili a zůstala dobře čitelná. Dle toho také volíme její buď základní či negativní formu.
V zásadě platí, že od sytosti 40 % vždy používáme negativní variantu.
Vyjímkou je pouze ta skutečnost, pokud se pro její otisk používá ražba přes zlatou folii, či slepostisk.
Při použití ražby přes folii, volíme vždy metalickou zlatou (C).
1
5
ZNAČKA NA FOTOGRAFII
>
A
40 %
B
40 %
C
40 %
Základem použití značky na fotografii je vždy to, aby nebyla značka potlačena a byla dosti výrazná.
To platí zejména při různobarevné ploše fotografie. Na ukázkách je vidět správné použití značky jak na
barevné tak černobílé fotografii a platí též to co pro umisťování na jednolitou plochu.
1
6
POMĚROVÝ ROZKRES ZNAČKY
<
2,1 X
2,3 X
2,65 X
2,3 X
2,65 X
1X
0,5 X
2,3 X
1X
1X
1X
2,5 X
1X
0,5 X
0,28 X
0,65 X
Rozkres značky je důležitý zejména pro pochopení konstrukce značky a pro dodržení jejích poměrů.
Značka nesmí být nikdy deformována ani porušovány její přesně dané proporce.
Imaginární jednotkou jejího poměru je zde uvedena jako X měříme výšku horní dotažnice písmene T v symbolu TP.
Tento rozkres není v žádném případě určen pro konstrukci značky, ta je v datové formě přiložena na nosiči CD-ROM
v různých formátech.
1
7
OCHRANNÁ ZÓNA
>
A
B
Ochraná zóna – pravý horní okraj stránky
Ochraná zóna
1,5 X
1,5 X
1,5 X
2,5 X
1,5 X
1,5 X
1,5 X
2,5 X
Ochraná zóna kolem značky je zásadní a velmi důležitá veličina. Díky ní je zajištěna její dobrá čitelnost i vyznění v kontextu další ho obsahu
jako silného jasného elementu. Ochranná zóna definuje minimální prostor kolem značky, který nesmí být za žádných okolností narušen jíným
výrazným prvkem či textem. Základní jednotkou je opět 1,5 X, přičemž při umístění značky na kraj dokumentu musí být dodržena vzdálenost
alespoň 2,5 X tak, aby bylo zajištěno její nejlepší možné vyznění.
1
8
ZNAČKA S DOPLŇKOVÝM TEXTEM
<
Značka společnosti doplněná o informaci s datem založení společnosti se používá tam, kde je vhodné podtrhnout dlouhodobou historii a zkušenost společnosti. Často doplněná sloganem se stejnou stylizací písma. Doplňkový text je stylizován z kaligrafického písma a upraven pro
přesné použití tak, jak je – nejde o pouhý text, je nutné jej používat stejně jako logo a je součástí prezentace umístěné na externím CD.
SLOGAN
1
9
>
Slogan Torino-Praga Invest s.r.o. je nedílnou součástí image společnosti – jednoduše a výstižně charakterizuje její filozofii a její přednosti.
Slogan je používán všude tam, kde se má podtrhnout a zvýraznit přednosti společnosti a posílit vědomí o společnosti, či zdůraznit její význam. Slogan je stylizován z kaligrafického písma a upraven pro přesné použití tak, jak je – nejde o pouhý text, je nutné jej používat stejně
jako logo a je součástí prezentace umístěné na externím CD.
1
10
ROZMĚROVÉ A POVOLENÉ VARIANTY
<
A
nejmenší velikost
23 mm
běžná velikost 50 mm
B
C
Značka ve své základní variantě tak, aby byla dobře čitelná by nikdy neměla být menší, než 23 mm na šířku (A).
Při menší velikosti se již ztrácí text s názvem firmy a je tedy nutne použít již jen samostatný symbol TP (B).
Při specifických použitích (například potisk na tužky či jiné dárkové předměty) je vytvořena varianta „inline“, kde vedle symbolu TP je uveden název firmy.
Mimo tyto varianty je zakázáno značku jakkoli modifikovat (viz násl. strana)
1
11
ZAKÁZANÉ VARIANTY
>
A
B
C
D
E
F
V jednotném vizuálním stylu se musí dbát na to, aby nebyl značka používána v rozporu s tímto manuálem.
Na této stránce jsou ukázky nevhodného použítí značky společnosti.
A – zakázaná kombinovaná barevnost, B – nevhodná kombinace barvy pozadí a značky, C – nedovolená barevnost značky
D – příliš tmavá značka zaniká na tmavém pozadí, E, F – zakázana deformace značky společnosti
2
1
PÍSMO
>
>
2
2
ZÁKLADNÍ PÍSMO
<
Eurostile LT Pro Medium
aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž
AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ
1234567890/][§~#[email protected]*+=&^;,–
Eurostile LT Pro Bold
aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž
AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ
1234567890/][§~#[email protected]*+=&^;,–
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu
společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile.
Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2,
přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové.
ZÁKLADNÍ PÍSMO
2
3
>
Eurostile LT Pro Extended #2
aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž
AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠT
1234567890/][§~#[email protected]*+=&^;,–
Eurostile LT Pro Bold Extended #2
aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyz
AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠ
1234567890/][§~#[email protected]*+=&^;,–
2
4
<
ZÁKLADNÍ PÍSMO / TITULKY
A
B
správné pooužití
nesprávné určení síly linky
TITULEK
TITULEK
TITULEK
TITULEK
Jako titulkové písmo je použita dutá varianta (černá linka + prázdný vnitřek) písma Eurostyle LT Pro Bold.
Používá se pro nadpisy a různé speciální aplikace na tiskovinách TPI.
Používá se jak ve variantě pozitivní, tak negativní a v titulcích pouze ve verzálkách (velká písmena).
Tloušťka linky písma musí být vždy úměrná jeho velikosti, nikdy nesmí být příliš tenká či silná (B).
ZÁKLADNÍ PÍSMO / UKÁZKA TEXTU
Eurostile LT Pro Medium 8/10 b
Eurostile LT Pro Medium 8/10 b se zvýrazněním Bold
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku
a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti.
Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je
písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle
LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2,
přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium,
ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové.
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku
a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti.
Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je
písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle
LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2,
přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium,
ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové.
Eurostile LT Pro Medium 9/12 b
Eurostile LT Pro Medium 9/12 b se zvýrazněním Extended #2
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje
značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu
společnosti. Základním písmem společnosti TORINOPRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od
společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium,
Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní
(chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou
zvýrazňovací, případně titulkové.
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu.
Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového
vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti
TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile.
Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT
Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold
Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je
považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací,
Eurostile LT Pro Medium 11/14 b
Eurostile LT Pro Medium 11/14 b se zvýrazněním Bold Extended #2
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu.
Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem
celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním
písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o.
je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti
Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium,
Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž
jako základní (chlebové) písmo je považován řez
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu.
Vhodně doplňuje značku a je základním
pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti.
Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA
Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se
font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro
v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold
Extended#2, přičemž jako základní
2
5
>
2
6
DOPLŇKOVÉ PÍSMO
<
Arial
aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž
AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ
1234567890/][§~#[email protected]*+=&^;,–
Arial Bold
aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž
AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ
1234567890/][§~#[email protected]*+=&^;,–
Doplňkovým písmem společnosti je písmo Arial, bezpatkové písmo standardně používané na počítačích PC
k běžné korespondenci. Písmo je možné užít při psaní dopisů a používat jej v řezech Regular a Bold, přičemž opět platí,
že řez Bold (tučný) se použije jen pro zvýraznění textu.
DOPLŇKOVÉ PÍSMO / UKÁZKA TEXTU
Arial Regular 8/10 b
Arial Regular 8/10 b se zvýrazněním Bold
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku
a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti.
Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo
Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro
v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako
základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou
zvýrazňovací, případně titulkové.
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku
a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti.
Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo
Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro
v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako
základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou
zvýrazňovací, případně titulkové.
Arial Regular 9/12 b
Arial Regular 9/12 b se zvýrazněním Bold
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje
značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu
společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA
Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti
Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2
a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo
je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací,
případně titulkové.
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje
značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu
společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA
Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti
Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2
a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo
je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací,
případně titulkové.
Arial Regular 11/14 b
Arial Regular 11/14 b se zvýrazněním Bold
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu.
Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem
celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním
písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o.
je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti
Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold,
Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž
Písmo je základním prvkem vizuálního stylu.
Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem
celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním
písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o.
je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti
Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold,
Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž
2
7
>
3
1
BAREVNOST
>
3
2
ZÁKLADNÍ BARVY A JEJICH UŽITÍ
<
ČERNÁ
BÍLÁ
ZLATÁ
STŘÍBRNÁ
CMYK 0/0/0/100
CMYK 60/40/40/100
Pantone Process Black
CMYK 0/0/0/0
barva papíru
Pantone Process Black
Pantone 871 C
CMYK 30/30/70/20
Zlatá metalická fólie
Pantone 877 C
CMYK 0/0/0/40
Stříbrná metalická fólie v
Barevnost hraje ve vizualní komunikace výraznou roli. Zvolená barevnost identifikuje společnost na první pohled
a akcentuje její priority. Základními barvami společnosti jsou barvy černá, bílá, zlatá (Pantone 871C) a stříbrná (Pantone 877 C)
v použití jak na bílém tak na černém podkladu.
Barvy jsou využity v celém vizuální stylu společnosti a vinou se i použitím veškerých materiálů.
Zlatá a stříbrná barva by měli být vždy tištěny přímou barvou, případně raženy přes kovovou fólii.
V případě digitálního tisku je možné je nouzově nahradit stabilizací CMYK – Zlatá C30 M30 Y70 K20 a Stříbrná C0 M0 Y0 K40
3
3
ZÁKLADNÍ BARVY A JEJICH UŽITÍ
>
ČERNÁ
BÍLÁ
ZLATÁ
STŘÍBRNÁ
CMYK 0/0/0/100
CMYK 60/40/40/100
Pantone Process Black
CMYK 0/0/0/0
barva papíru
Pantone Process Black
Pantone 871 C
CMYK 30/30/70/20
Zlatá metalická fólie
Pantone 877 C
CMYK 0/0/0/40
Stříbrná metalická fólie
4
1
MERKANTILNÍ
TISKOVINY
>
4
2
<
VIZITKY
SYLVIA
BARBIER
financial director
SYLVIA
BARBIER
financial director
tel.: 602 975 653, email.: [email protected]
tel.: 602 975 653, email.: [email protected]
Nerudova 28, 118 00 Praha 1, tel.: 224 26 68 20, 22, www.torinopraga.com
Nerudova 28, 118 00 Praha 1, tel.: 224 26 68 20, 22, www.torinopraga.cz
Vizitky jsou základem vizuální prezentace mezi společností a klientem. Je to první věc, kterou dostane klient do ruky a měla by
reprezentovat společnost na vysoké úrovni. Vizitky jsou pro všechny zaměstnance stejné a existují ve dvou variantách – dle
potřeby v pozitivní a negativní variantě. Tisk je z jedné strany dvoubarevný – černá / zlatá Pantone 871 C
Logo není na vizitkách vytištěno, je vyraženo slepotiskovou raznicí na střed vizitky dle rozkresu.
Vizitky mají formát „kreditní karty“ 85 x 55 mm a jsou tištěny na matný bílý papír potažený o plošné hmotnosti min. 320 g/m.
Jméno je vysazeno z písma Eurostile LT Pro Bold průhledné s černým tahem 0,4 b (v bílém na černé) velikosti 29/22 b.
Funkce Eurostile LT Pro Medium 6/8 b, stejně jako telefon a adresa. Zlatá linka ma sílu 0,7 mm
KOMPLIMENTKY
4
3
>
Komplimentka slouží k reprezentativním účelům a je navržena pro speciální události. Lze ji samozřejmě užívat i při běžné
korepondenci na vysoké úrovni. Je navržena v bílé základní barvě podkladu a v černé luxusní.
Na černou luxusní se píše vždy bílou či zlatou inkoustovou tužkou, případně popisovačem.
Formát komplimentky je stanoven s ohledem na obálku C55 na 150 x 150 mm
Tištěna je na matný bílý papír potažený o plošné hmotnosti min. 320 g/m jedné strany dvoubarevně základními
barvami společnosti – černá / zlatá Pantone 871 C
4
4
HLAVIČKOVÝ PAPÍR FIREMNÍ
1 z 2 strana
Číslo objednávky
Comp
any
Comp
any
<
FAKTURA
2352013
Dodavatel
Číslo faktury (variabilní symbol)
2536/2013
Odběratel
Název
Adresa
Obec
Torino Praga Invest s.r.o.
Nerudova 28
118 00 Praha 1
Název
Adresa
Obec
Helis s.r.o.
Poznaňská 453 / 16
181 00 Praha 8
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
63981939
CZ63981939
Volksbank
4200298014/6800
224 226 820
255 332 125
[email protected]
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
53663366
CZ53663366
KB
4200298014/0100
224 226 820
255
55 332 125
[email protected]
[email protected]
Helis s.r.o., Mečislavova 11, 140 00 Praha
raha 4
Kurýrní služba
Konečný příjemce
Způsob dopravy
převodem
0308
2352013
Způsob platby
Konstatní symbol
Specifický symbol
Datum vystavení
Datum uskutečněníí zdanitelného plnění
Datum splatnosti
23. 3. 2013
25. 3. 2013
1. 4. 2013
Dne
Fakturovaná položka
Technické zpracování výkresů
počet
m.j.
cena m.j.
cena
ena bez DPH
2
ks
1.503,00 Kč
3.006,00 Kč
saz. DPH
Comp
any
21 %
1 z 2 strana
Dodavatel
Název
Adresa
Obec
Torino Praga Invest s.r.o.
Nerudova 28
118 00 Praha 1
Název
Adresa
Obec
Helis s.r.o.
Poznaňská 453 / 16
181 00 Praha 8
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
63981939
CZ63981939
Volksbank
4200298014/6800
224 226 820
255 332 125
[email protected]
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
53663366
CZ53663366
KB
4200298014/0100
224 226 820
255 332 125
[email protected]
Termín dodání
Splatnost
Fakturu převzal, dne
základ daně
0,00
0,00
3.006,00
výše daně
0,00
0,00
631,26
2536/2013 Číslo objednávky
cena s DPH
Objednatel
3637,26 Kč
Adresa dodání plnění
Adresa dodání účetních dokladů
Rozpis DPH v Kč:
sazba DPH
zaokrouhlení
0%
0,00
14 %
0,00
21 %
0,00
NAŠE OBJEDNÁVKA
25. března 2013
14 dnů
14 dní po dodání
Celkem bez DPH
Celkem k úhradě včetně
etně DPH
3.006,00 Kč
3.637,26objednávky
Kč
Předmět
Fakturu vystavil
Telefon
Sylvia Barbier
224 226 820
Popis
Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, 118 00 Praha 1
Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, 118 00 Praha 1
Cena bez DPH
Celkem s DPH
7.250,– Kč
7.250,– Kč
Množství
Razítko, podpis dodavatele
avatele
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
rinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka
ožka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
1.
2.
3.
4.
Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Za objednatele
Telefon
Sylvia Barbier
224 226 820
Za dodavatele
Telefon
Pavel Helísek
224 226 820
. sig
Razítko, podpis
Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky
. sig
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Firemní hlavičkový papír je základní součástí komunikace mezi firmami. Slouží jak k základní obchodní korespondenci, tak
k ekonomické agendě. Je vysoce reprezentativní a zároveň účelný. Má vlastnoti, které jej dokáží potiskovat různými kancelářskými
technikami, stejně tak dobře se na něj může psát plnícím perem, tužkou, či kuličkovým perem a popisovačem.
Logo není na papíru vytištěno, je vyraženo slepotiskem ve formátu vhodném na hlavičkový papír.
V detailu má hlavičkový papír vlevo v horní třetině označení „company“ dole pak místo „sign“ pro podpis. Po levé straně jsou pak
skládací značky na 1/3 a 1/2. V patičce dokumentu je uvedená celá adresa sídla společnosti se všemi potřebnými náležitostmi.
4
5
HLAVIČKOVÝ PAPÍR OSOBNÍ
Mr.
mS.
Mr.
mS.
safdsfdsIncte eost, aut fugiatem quis cone re lanissequi to
safdsfdsIncte eost, aut fugiatem quis cone re lanissequi to
destiore verro odit, ea pro odist et eritam est omnis et perum ea solutem
harum sunditaqui nimporp orehenis minverspero in corepti con consequibus sinum sitiae. Nequatum quam quatem facerib eaquam ate corro quo
beatian dempor re eostio omnissitis ressi cuptas atem quae incimil magnit ommollabo. Et quidus aribus sita quam nihitia nobis eosam re pratem
re reperatem. Me oditam, sunt alitecusant quia siti alit lant, qui que reprae
rersper chillanis aut lique mos se doles at aut quodigendae coribus etur?
Em et, num exerumquiate quae. Agnihic itatur sequide ritaqui temporatus
es quiderc hitatem. Ut facidem. Nam illore, aut voluptatiam quae comnihilia nus invent hil int quiscia ipsam adipsa cus aut es natur reprore mporibus arum fuga. Fugia volorep tatem. Agnatis aut aliatas issum sunt.
Ribus eostinciunt lataquam, voloresed mosanis enda si alis estor rem conse entem eium la idem nis volorit, que sam, cuptatem est dolorum ipient
quatem fugitiatur accae verspel estorum voluptatiasi cusandi psandicienis
eiunt aut aut prat.
destiore verro odit, ea pro odist et eritam est omnis et perum ea solutem
harum sunditaqui nimporp orehenis minverspero in corepti con consequibus sinum sitiae. Nequatum quam quatem facerib eaquam ate corro quo
beatian dempor re eostio omnissitis ressi cuptas atem quae incimil magnit ommollabo. Et quidus aribus sita quam nihitia nobis eosam re pratem
re reperatem. Me oditam, sunt alitecusant quia siti alit lant, qui que reprae
rersper chillanis aut lique mos se doles at aut quodigendae coribus etur?
Em et, num exerumquiate quae. Agnihic itatur sequide ritaqui temporatus
es quiderc hitatem. Ut facidem. Nam illore, aut voluptatiam quae comnihilia nus invent hil int quiscia ipsam adipsa cus aut es natur reprore mporibus arum fuga. Fugia volorep tatem. Agnatis aut aliatas issum sunt.
Ribus eostinciunt lataquam, voloresed mosanis enda si alis estor rem conse entem eium la idem nis volorit, que sam, cuptatem est dolorum ipient
quatem fugitiatur accae verspel estorum voluptatiasi cusandi psandicienis
eiunt aut aut prat.
Obit autem remporitatis non ped quidem restis pligni cus, verum faceatis con remolendanda delignit quia providelique sundi optio dipiet aspe
laboreiuscit utassequiam intotaquunti autem latium rehendae voluptatur
acea dolupta delit fugia voluptatus maios quia necesse quatur, ne quatem
earuptaquias quam, qui conectes et aut et optatem cor mos doluptatio
cusdae quam alitemp erspid maio millene ceatus.
Obit autem remporitatis non ped quidem restis pligni cus, verum faceatis con remolendanda delignit quia providelique sundi optio dipiet aspe
laboreiuscit utassequiam intotaquunti autem latium rehendae voluptatur
acea dolupta delit fugia voluptatus maios quia necesse quatur, ne quatem
earuptaquias quam, qui conectes et aut et optatem cor mos doluptatio
cusdae quam alitemp erspid maio millene ceatus.
Obit dollo maio te pernatem reribus ex excestotas minis dolupta non corro optaturepel idi non eum acercit, cor ab il et int ulpario reperi dolessit
fugit harum lacepeles sam inciend ucipsunt et ut odit et quam, earum
liquatur, consed ex eaqui dit, quae rati raepta pa volesequis as expel
mossit, que exerum qui nos poresto tatium quia vid est quae. Ugiae la dus
et exerior emporer eperatquis sincide bitasin nonestem et lic tet voluptae
sustrum cusanist fugit eaquis expla doloris ut a porro ventur siminima doluptate omnis aut vid ut aut des nemporeiur moditibus, nullessint voluptatet ma soluptaquam non re modist eum iliam rerferios ut endae verum,
quisquia plaut qui conet, ipsum, officipsa velitati aut fugit auda est verferia
venis volla pre conet utem repraec eatur?
Obit dollo maio te pernatem reribus ex excestotas minis dolupta non corro optaturepel idi non eum acercit, cor ab il et int ulpario reperi dolessit
fugit harum lacepeles sam inciend ucipsunt et ut odit et quam, earum
liquatur, consed ex eaqui dit, quae rati raepta pa volesequis as expel
mossit, que exerum qui nos poresto tatium quia vid est quae. Ugiae la dus
et exerior emporer eperatquis sincide bitasin nonestem et lic tet voluptae
sustrum cusanist fugit eaquis expla doloris ut a porro ventur siminima doluptate omnis aut vid ut aut des nemporeiur moditibus, nullessint voluptatet ma soluptaquam non re modist eum iliam rerferios ut endae verum,
quisquia plaut qui conet, ipsum, officipsa velitati aut fugit auda est verferia
venis volla pre conet utem repraec eatur?
. sig
>
. sig
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Osobní hlavičkový papír je určen primárně pro osobní sdělení člověka někomu jinému. Měl by být užíván zejména pro osobní
korespondenci s klienty, vždy pro komunikaci mezi dvěma lidmi. Opět se dá jak potiskovat různými kancelářskými technikami, tak se
na něj může psát libovoným popisovačem ručně.
V detailu má hlavičkový papír vlevo v horní třetině označení „Mr. / Mrs,“ dole pak místo „sign“ pro podpis. Po levé straně jsou pak
skládací značky na 1/3 a 1/2. V patičce dokumentu je uvedená celá adresa sídla společnosti se všemi potřebnými náležitostmi.
4
6
<
OBÁLKY DL / C4 / C5 / C6 / C55
Mr.
Dr. Nino Altomonte
RIVERGATE s.r.o.
Janáúkovo nábŃeží 1101/23
150 00 Praha 5-Smíchov
ùeská republika
Mr.
Dr. Nino Altomonte
RIVERGATE s.r.o.
Janáúkovo nábŃeží 1101/23
150 00 Praha 5-Smíchov
ùeská republika
Obálky jsou nedílnou součástí vizualního stylu a komunikace. Obálky ve formátech DL, C4, C5, C6
a C55 vycházejí ze zakladního stylu a potřeb pro rozesílkou poštou. Mají vyhrazené ochranné zóny
tak, aby nedocházelo k problémům při jejich třídění na poštovním úřadě. Obálky jsou vytištěny na
vysokogramážní kvalitní bezchlorový papír a jsou opatřeny samolepící páskou pro uzavření.
OBÁLKY / NEGATIVNÍ VERZE
Mr.
Dr. Nino Altomonte
RIVERGATE s.r.o.
Janáúkovo nábŃeží 1101/23
150 00 Praha 5-Smíchov
ùeská republika
Mr.
Dr. Nino Altomonte
RIVERGATE s.r.o.
Janáúkovo nábŃeží 1101/23
150 00 Praha 5-Smíchov
ùeská republika
Negativní, černá varianta, představuje luxusní variaci a je určena především pro osobní předání. S jistou mírou nepohdlí na
ni lze nalepit štítek a odeslat – je však třeba počítat s problémy při automatickém třídění na poštách celého světa.
Obálky jsou vytištěny na vysokogramážní kvalitní bezchlorový papír a jsou opatřeny samolepící páskou pro uzavření.
4
7
>
4
8
FAKTURY / OBJEDNÁVKY / SMLOUVY
1 z 3 strana
Dne
1 z 2 strana
Dne
Comp
any
NAŠE OBJEDNÁVKA
25. března 2013
2536/2013 Číslo objednávky
Dodavatel
Objednatel
Název
Adresa
Obec
Torino Praga Invest s.r.o.
Nerudova 28
118 00 Praha 1
Název
Adresa
Obec
Helis s.r.o.
Poznaňská 453 / 16
181 00 Praha 8
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
63981939
CZ63981939
Volksbank
4200298014/6800
224 226 820
255 332 125
[email protected]
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
53663366
CZ53663366
KB
4200298014/0100
224 226 820
255 332 125
[email protected]
Comp
any
Adresa dodání plnění
Adresa dodání účetních dokladů
Termín dodání
Splatnost
14 dnů
14 dní po dodání
2536/2013 Číslo objednávky
Dodavatel
Objednatel
Název
Adresa
Obec
Torino Praga Invest s.r.o.
Nerudova 28
118 00 Praha 1
Název
Adresa
Obec
Helis s.r.o.
Poznaňská 453 / 16
181 00 Praha 8
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
63981939
CZ63981939
Volksbank
4200298014/6800
224 226 820
255 332 125
[email protected]
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
53663366
CZ53663366
KB
4200298014/0100
224 226 820
255 332 125
[email protected]
Adresa dodání plnění
Adresa dodání účetních dokladů
Termín dodání
Splatnost
<
NAŠE OBJEDNÁVKA
25. března 2013
1 z 2 strana
Číslo objednávky
Comp
ny
Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, 118 00 Praha 1
Torino Praga
a Invest s.r.o. Nerudova 28, 118 00 Praha 1
14 dnů
14 dní po dodání
Cena bez DPH
Celkem s DPH
7.250,– Kč
7.250,– Kč
Předmět objednávky
Popis
2 z 3 strana
Množství
Comp
any
Cena bez DPH
Celkem s DPH
Dodavatel
7.250,– Kč
7.250,– Kč
Předmět objednávky
2536/2013
Odběratel
Torino Praga Invest s.r.o.
Nerudova 28
118 00 Praha 1
Název
Adresa
Obec
Helis s.r.o.
Poznaňská 453 / 16
181 00 Praha 8
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
63981939
CZ63981939
Volksbank
4200298014/6800
224 226 820
255 332 125
[email protected]
IČ
DIČ
Banka
Číslo účtu
Telefon
Fax
E-mail
53663366
CZ53663366
KB
4200298014/0100
224 226 820
255 332 125
[email protected]
Helis s.r.o., Mečislavova 11, 140 00 Praha 4
Kurýrní služba
Způsob platby
Konstatní symbol
Specifický symbol
převodem
0308
2352013
Fakturovaná položka
počet
m.j.
cena m.j.
cena bez DPH
saz. DPH
cena s DPH
2
ks
1.503,00 Kč
3.006,00 Kč
21 %
3637,26 Kč
Technické zpracování výkresů
Popis
Číslo faktury (variabilní symbol)
Název
Adresa
Obec
Konečný příjemce
Způsob dopravy
Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, 118 00 Praha 1
Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, 118 00 Praha 1
FAKTURA
2352013
Datum vystavení
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Datum splatnosti
23. 3. 2013
25. 3. 2013
1. 4. 2013
Množství
3 z 3 strana
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mai
e-mail:
www.torinopraga.cz
il: [email protected],
torin
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno
z
u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Comp
any
1.
2.
3.
4.
Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
. sig
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa:
adres Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Za objednatele
Telefon
Sylvia Barbier
224 226 820
Za dodavatele
Telefon
Pavel Helísek
224 226 820
Rozpis DPH v Kč:
sazba DPH
zaokrouhlení
0%
0,00
14 %
0,00
21 %
0,00
Fakturu převzal, dne
Razítko, podpis
Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky
. sig
1.
2.
3.
4.
Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
Za objednatele
Telefon
Sylvia Barbier
224 226 820
Za dodavatele
Telefon
základ daně
0,00
0,00
3.006,00
výše daně
0,00
0,00
631,26
Celkem bez DPH
Celkem k úhradě včetně DPH
3.006,00 Kč
3.637,26 Kč
Fakturu vystavil
Telefon
Sylvia Barbier
224 226 820
Razítko, podpis dodavatele
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Pavel Helísek
224 226 820
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Razítko, podpis
Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky
. sig
. sig
Tel.: 224 26 68 20, 22, Fax: 224 26 68 23, e-mail: [email protected], www.torinopraga.cz
TORINO – PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, 118 00 Praha 1, IČO: 63 98 19 39, DIČ: CZ63981939, zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, 130 00 Praha 3
Faktury, objednávky a základní formát smluv v elektronické podobě jsou dnes nedílnou součástí image celé společnosti.
Jsou navržené tak, aby přesně pasovaly do formátu firemního hlavičkového papíru abylo možné je libovolně rozšiřovat.
Každá šablona pro program MS Word je připravena tak, aby ji bylo možné rozšířit o libovolný počet stran, stějně tak,
aby byla použitelna jako jednoduše jednostránková. Šablony jsou součástí přiloženého CD-ROM a jsou určeny pro
libovolný PC s MS Word verze 2007a vyšší.
4
9
RAZÍTKO / PEČETIDLO
MAGUS
Ø 27 / 90 mm
>
Základní razítko společnosti TPI vychází z vizuálního stylu a je určeno pro běžné denní použití. Obsahuje veškeré potřebné údaje pro
ekonomický provoz. Otisk razítka je modrý.
Pečetidlo je luxusní forma pro použití vedením společnosti. Je vyvedeno z mosazého štočku a zasazené do luxusního dřeva.
Součástí je i pečetní vosk specifické barvy. Jeho použití se soustředí na korespondenci té nejvyšší priority a bezpečnostní aplikace.
4
10
BLOKY
QUALI TY
& EXPER IENCE
MY NOTE *
BOOK
SINCE 1995
D ATE
<
TITL E
NAM E
TIM E
PAG E
Psací bloky jsou dnes, stejně jako v minulosti, důležitou a reprezentativní součástí
vizualního stylu společnosti. Bloky A5 jsou navrženy s ohledem na design a účelnost,
rozdělené do jednotlivých položek a tabulky.
Negativní, černé bloky formátu A4 jsou exkluzivní součástí image firmy. Jsu primárně
určeny pro reprezentaci a jejich užití je podmíněno používáním bílé inkoustové tužky
případně bílého nebo stříbrného popisovače. Bloky mají účelnou kroužkovou vazbu pro
snadné otáčení.
PAPÍROVÉ TAŠKY
4
11
>
Pro předávání či uchovávání materiálů a dárků jsou používány papírové tašky. Odráží jak vizuální styl, tak veškeré image společnosti.
V neposlední řadě jsou ekologické. Mohou být vyvedeny v bílé i negativní variantě, stejně jako s potiskem či ražbou černou / zlatou /
bílou folii či barvou. Samozřjmostí je možnost aplikovat design na libovolnou veikost tašek od mini až po maxi.
5
1
PREZENTAČNÍ
TISKOVINY
>
5
2
KATALOG VELKÝ
Krása spočívá v souladu proporcí všech prvků, kdy žádný z nich nemůže být
přidán, odebrán či pozměněn bez toho, aby byla narušena harmonie celku.
Beauty: the adjustment of all parts proportionately so that one cannot add or
subtract or change without impairing the harmony of the whole.
<
S I NCE 1 995
Leon Battista Alberti
/
FILOZOFIE PHILOSOPHY
10 | 11
Nam, tentur aut quiscienda volest et moloratem. Nem ex et ex esequi blabore peritat est volorep ratur, test restrupta deliquiate ventur as alicae nectur recae. Itaest, solupta
suntota spicidebitae et et laborem voluptas mosam eum niet liquidi rat rectio. Aceat eum quate debitempore, utem ut optae cum rem ex est, entia velique nonsequam, ut andandessus et repudia es abo. Musam fuga. Quias et fuga. Nem sumque ventiasim quo que veliquibus.
Turis minctur? Liaeste mossitioria que eum aut alitis recaectius ressusa venis ut omnis volo esseque dolor ad ea quas quidunt, in por res a non porem. Nam niam faceres aut
ut liat ipid qui blaboreped ut que et liqui ditatur, conse cuptio commodici illesci rerum ditassum fugita di alis mollupta as modit volorem ium saero ipsantia qui nosaesed etus
mi, officium audam ilitaquasped quatum volendantur? Nam, apel milit ab invenimus, qui dipisqui opta qui nienis quidior apelest il il iderionseque nos consequis eseque porruptae
vendendi quaepernat aut eosse pro verunt reiusciis milicim aioribus est quam autae nonseque et dolendae velese volupti nullest ratemquid magnissim laboria aciatio nsedicid
qui omnimol ectatium as mod mo quate nonsed explatur atus dit quassi tectis expland ipsaece aquossi nvellibusdam conectur, quam cone reium faceatium raecto et pe expla
sinctes dolorpor si ommolori ne sunt venti dolorep rorecab ipita niscitamet volorro to volluptam volore nobis et eatur, experesti coremqui conseque consedit minvel id modit
et molorum ulliquatio es eserci dolupture volupti odignim dolupitate sit ulparum quibusam re is repudit, aute volecatessum quod mi, omnit vent fugitemquae aute solum fugia
serunt porepudi im que nulluptas aut labore ilitaspello ius repre entia doluptur? Et que conecus, tem doluptatem eum volupta comnitio mo endandae accuptatio corempor ressi
cuscid et evenesseque que pellore eumque exerum inci officil idis nimaios autatempos nati bla veligenditin rae sa velit faccaborrum, verspid modiae nisitatqui volupiet eum ide
si sume dolor rent estiorum sit prorere atquasp itistio. Quid et officim poratiatis reperfe rumqui quid quam re, quuntiis nihicimporem re, con reperuptatur reperionsero que vollecuptae natestrum issero ipsant auta suntiantem ium ideliquo enis ut labor sae pelique mi, nienderum quate nam evelia nonsequis ersperum intionest vollabo. Nam que quunt
untia sime conseribus il id que prore pres et volor ad quo dolor si tendaerspero deliquibero cum debitem. Uptatiis dus aut rendae pro et volores nemquaerum qui aut eaque nis
sequam reperum ut offictibus a qui dolor maiorib usdantint am fugit am untis et, assuntem et plignit atquiam qui odipsum ad eos et laut ommolor epelestem labo. Ut repudae
Hic tem faccusdam, si utem. As magnatiunt quasit venimus magnam non nullit aborio cupienis invellab ipsandi ommolo veles ped minti tem sit prae noneste sitaquam harum
voloreperia as ipitassi opta quam aperumq uaecaep electotas unt, corehento dolor ma sa voloribus veliberspis doloribus excepta net, isimusdae molume ventotam, sae vel mil
ipsum lam quo voloria porumquat.
Velký katalog je základní prezentační tiskovinou společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. Obsahuje kompletní informace o společnosti
a v přehledné formě veškeré projekty, které společnost produkovala a které jsou předmětem prodeje a prezentace firmy. Katalog je koncipován
ve formátu A4 Landscape s použitím základních vizuálních prvků společnosti v kombinaci s velkými obrazotvornými fotografiemi doplněnými
podrobnými popisy. Kataog vytváří ten nejlepší dojem celé společnosti na veřejnosti.
Obálka je vyvedená v hluboké černé luxusní matné barvě doplněná metalickou ražbou s motivem značky. Lesklý černý nápis s názvem společnosti
podtrhuje exkluzivitu tiskoviny. Vnitřek je celobarevný na luxusním křídovém papíru o gramáži 200 g/m
5
3
KATALOG VELKÝ
/
PARTNEŘI PARTNERS
/
HISTORIE HISTORY
V portfoliu společnosti je celá řada úspěšně realizovaných projektů převážně pro rezidenční využití, z nichž dva získaly prestižní ocenění: v roce 2002 získal rezidenční projekt „
TRŽIŠTĚ na Malé straně nedaleko Pražského hradu za celkovou citlivou rekonstrukci a renovaci renesanční budovy z 16. století titul BEST OF REALTY, v roce 2009 se na 3. místě
v téže soutěži umístil projekt RESIDENCE PROKOPOVA. Důraz klademe především na kvalitu realizovaných staveb a všech poskytovaných služeb. Naše projekty svědčí o tom, že
prvotřídní kvalita není výsadou vyvolených, ale je dostupná pro všechny.
16 | 17
>
There are a numbers of successful projects in the company’s portfolio mainly for residential use and two of them won prestigious awards. In 2002 we received the award BEST
OF REALTY for the residential project TRŽIŠTĚ in Malá Strana near the Prague Castle for the complete sensitive reconstruction and restoration of a Renaissance building from
16th century in Malá Strana under the Prague Castle and in 2009 the project RESIDENCE PROKOPOVA is ranked third also in the competition BEST OF REALTY. We emphasize
on the quality of completed construction and all provided services. Our projects demonstrated that superior and excellent quality is not only the privilege for someone but is
accessible to all.
DR. NINO ALTOMONTE / / Prezident společnosti
Dr. Nino Altomonte je zakladatelem společnosti Torino Praga Invest. Titul v oboru politických věd a ekonomie získal na univerzitě v Turíně, zkušenosti v oblasti realitních investic
čerpal během svého působení v Itálii, Francii a České republice.
Svou kariéru začal v Itálii jako realitní makléř, první firmu založil roku 1989. Od roku 1994 působí v Praze. Svou firmu Torino Praga Invest dokázal přivést k opakovanému získání
prestižního ocenění BEST OF REALTY – roku 2002 za projekt Tržiště 22, který spočíval v kompletní rekonstrukci renesanční budovy situované v malebném prostředí pražské
Malé Strany, a roku 2009 za projekt Residence Prokopova, výjimečnou designovou stavbu přinášející moderní, působivé pojetí exkluzivního bydlení.
DR. NINO ALTOMONTE / / President of the company
Dr. Nino Altomonte is a founder of Torino Praga Invest. He holds a bachelor in Political and Economical Science from university of Torino, Italy. He received his experience in Real
Estate Investments in Italy, France and the Czech Republic.
Dr. Altomonte started as a broker in Italy were he established his first company in 1989. He has been working in Prague since 1994. He was able to lead his company, TorinoPraga Invest, to the prestigious award of BEST OF REALTY in the years 2002 for the project TRZISTE 22, complete reconstruction of Renaissance house in the picturesque
scenery of lesser Town, and in the year 2009 for RESIDENCE PROKOPOVA an exceptional design building, a modern, expressive concept of distinctive living.
8|9
Projekt
Residence Prokopova je luxusní sedmipatrový bytový dům, vynikající nad ostatní již svou fasádou, která představuje nápaditou kombinaci materiálů kamene, železa, skla a dřeva
se surovou betonovou omítkou. Hlavní vchod je situován do Prokopovy ulice a nachází se v něm recepce s nepřetržitou službou, další dva vchody jsou situovány ve vnitřním dvoře
obklopeném zelení, převážně soukromými zahradami. Budova je vybavena dvoupodlažními podzemními garážemi, které nabízejí parkovací stání přibližně pro 89 automobilů.
Residence Prokopova je rozdělena do tří traktů, v nichž se nachází celkem 74 bytů. Jejich velikost se pohybuje od 42 m2 po 70 m2 (2+kk), od 71 m2 po 110 m2 (3+kk) a od
91 m2 po 101 m2 (4+kk). V nejvyšším poschodí se nachází pět exkluzivních ateliérových bytů (o rozloze od 97 m2 po 300 m2) se střešními terasami, které poskytují úchvatný
panoramatický výhled. Více informací naleznete na webu www.residenceprokopova.com.
34 | 35
RESIDENCE U KÁNALKY
Praha 2, Rezidenční budova
Prague 2, Residential building
Project
The Residence Prokopova is the luxurious seven storey apartment house and it is distinguished from the others simply by its facade. The facade combines stones, iron, glass,
wood and raw concrete render. The main entrance with the very representative 24h reception is located on the street side and the other 2 in the internal court, surrounded by
a green area mostly consisted in private gardens. There is an underground garage on 2 floors with a capacity approx. of 89 cars.
The Residence Prokopova is compounded of 74 apartments on 3 different wings. The apartments are in a range from 42 m2 up to 70 m2 (2+kk), from 71 m2 up to 110 m2
(3+kk), from 91m2 up to 101 m2 (4+kk). On the top floor are available 5 exclusive penthouses (97 m2 up to 300 m2) with panoramic terraces on the roof.
For more information visit: www.residenceprokopova.com
LUXUSNÍ BYDLENÍ V NEJŽÁDANĚJŠÍ PRAŽSKÉ REZIDENČNÍ ČTVRTI
LUXURIOUS LIVING IN THE MOST DESIRED RESIDENTIAL PART OF PRAGUE
Lokalita
Rezidence U Kanálky se nachází v samém srdci Vinohrad, proslulé rezidenční čtvrti, která těsně sousedí s centrem města a je výborně obsloužena veřejnou dopravou. Pouze pět
minut chůze od domu se nachází rozsáhlá zeleň Riegrových sadů, v blízkosti se dále nachází množství obchodů, restaurací, kaváren a velké nákupní centrum Palác Flora. To vše
činí z této lokality nejvyhledávanější a nejprestižnější adresu v Praze.
28 | 29
Location
„Residence U Kanálky“ is located in the heart of Vinohrady, a well-known residential quarter of Prague. This area is very close to the center and easily accessible by public transportation. The large “Riegrovy Sady” park is within a 5 minute walking and many important shops, restaurans, cafes and large shopping centre „Palace Flora“ make this location
the most sought-after and most prestigious place for living in Prague.
DOKONČENÉ / READY
Praha 3,
3, Re
Rezidenční
zidenční budova
budova
Residential
P
Prague
3 R
3,
esidential
id i l building
b ildi
DOKONČENÉ
É / READY
READY
RE
A
Lori nisquia nus dunt aut quati tet, eume si re rem
es volorer eicilla nducient.
5
4
KATALOG MALÝ
SPÁLENÁ
Multifunctional Building
Spálená 5, Prague 1
From 2011
<
Location
Building Spálená is located in the city centre near Národní třída and Karlovo náměstí. The A and B underground lines stations and
tram stops are only some meters from the building. The newly revitalised park at Karlovo náměstí is reachable by a few minutes´ walk
and many shops, public services facilities, restaurants, cafes and clubs are also very close. All of this ensures a high standard with
perfect infrastructure and comfort for luxurious residential living and commercial use.
Project
The present administrative building will be completely rebuilt in a modern design as a multifunctional building with a total area of 4 479
m2 with regard to integrate it into the existing surrounding buildings. Parts situated into the Spálena street are designed as administrative spaces and atypical studios for multi-purpose use. In the ground floor there will be shops with large glass display windows. In
the higher floors of the present building we will create luxurious modern apartments with regard to preserve some original arts and
features such as double doors, stair railings, terrazzo paving, etc. The future residence will offer 33 parking spaces situated in an
underground garage and a garden in the courtyard with benches, fountain and design elements..
Malý katalog je doplňkovým katalogem se základními informacemi o společnosti a s přehledem jejích aktuálních projektů.
Obsahuje redukované informace a prezentaci z Velkého katalogu
Formát katalogu vychází ze čtverce o hraně 200 mm. Obálka je vyvedená v hluboké černé matné barvě s laminací doplněná zlatým tiskem
motivem značky. Vnitřek je celobarevný na luxusním křídovém papíru o gramáži 200 g/m
5
5
KATALOG MALÝ
RIVERGATE
Residential Building
Janáčkovo Nábřeží 23 a 25, Prague 5
2011–2013
>
Location
Janáčkovo nábřeží (Janackovo waterfront) is situated on the left bank of Vltava River - that is one of the most popular locations for
living in Prague. The Residence is easily accessible by public transport. Metro station B and tram stop is within 5 minutes walking
distance, the house is easily accessible by car as well. The big public park Dienzenhoferovy sady is reachable within five minutes walk
and in the immediate vicinity there are plenty of restaurants, cafes, shops, clubs and essential services such as shopping centre Novy
Smichov . All above mentioned ensures high standard of living with perfect infrastructure and all amenities within reach - especially
for foreigners.
Project
Residence Janáčkovo nábřeží is a type of residence suitable for those who seek deluxe and comfortable living in the city centre. Architects and designers have created truly unique and extraordinary space, combining historical elements into modern living design. All
common areas contain many valuable original elements, such as murals, rich stucco decorations, railings, golden doors and tiles that
have been carefully restored by a very gentle and sensitive reconstruction process.
The Residence was created as an exceptional project of uniqueness that will certainly belong to the most interesting on current
24-hour
market. The complex has 24
hour reception service, exclusive transport services, laundry&cleaning service, room service, essential
camera
system
more.
basement
house
there
modern
wellness
sauna
security
securit
ity camer
a syste
y t m and
d a lot
l t mo
re IIn the
re.
th bas
b
ementt of
of the
th h
ouse th
ere iis a brand
b
d new mod
mo
dern well
dern
we
llness studio
t di with
ith sa
una and
d
swimming
stylish
cosyy wine
called
party
use
parties,
celebrations
swimmin
i
i g pooll as wellll as a s
tylish
li h and
d cos
i bar
b call
cal
lled
d par
ty club
l b that
h ffuture
uture llandlords
andlords
andlord
dl ds can u
se ffor private
i
partie
i s,
s cele
celeb
l brations
i
and gatherings with friends.
All apartments have high ceilings and traditional wooden parquet floors,
floors, most of them have spacious balconies overlooking the street
with a nice view of the Vltava river. The house has in total 18 apartments ranging in size from 52 m² to 192 m². By interconnection
oor the apartment size increases to 360 m² with a possibility of private entry directly from the elevator.
of all units on one fl
floor
RESIDENCE PROKOPOVA
Residential Building
Prague 3
2003 – 2011
There are not too many new houses avilable in the very centre of Prague. Especially not those that come into being not through mere
reconstruction of older objects but those that fundamentally represent stylish high-standard living, designed in a unique architecture
of a new modern building as is the case of ”design house” Residence Prokopova conceived by studio Mimolimit and Bára Škorpilová.
Young architects have created an exceptional building that has no parallel on the Czech real estate market. This ”design house” can
easily compare with world metropolis like London, New York and Paris.
Location
The Residence Prokopova is located in the heart of Prague 3, Žižkovon an arterial road that connects this district with all other
central parts of the city. This area is also highly valued for residential purposes due to the vicinity of the centre and large parks of
Parukářka and Vítkov.
Project
The Residence Prokopova is a luxurious seven storey apartment house which stands out among others already by its mosaic facade.
This facade combines stone, iron, glass, wood and raw concrete plastering. The main entrance with a representative 24h service
reception is located into the street ; two further entrances are from the inner courtyard surrounded by greenery and private front
gardens. There is an underground garage of 2 floors with a capacity for approx. 89 cars.
The Residence Prokopova consists of 74 apartments in 3 different wings. The apartments sizes range from 42 m2 to 70 m2 (2+kk),
from 71 m2 to 110 m2 (3+kk), from 91m2 to 101 m2 (4+kk). On the top floor there are 5 luxurious penthouses (97 m2 to 300 m2)
with roof terraces offering a breathtaking view of the whole Prague and Prague castle.
For more information see : www.residenceprokopova.com
6
1
PROSTOROVÉ
APLIKACE
>
6
2
VLAJKA
<
Vlajka slouží jako základní součást vizuální komunikace s veřejností na budovách či vyvěšena na akci pořádané společností.
Vlajka společnosti TPI je vytvořena ve dvou základních verzích – černé na bílém a negativní. Vlajky lze vedle sebe kombinovat jak v jedné
barvě, tak střídáním dvou základních barev.
Vlajka může být tištěná na klasickou PET vlajkovinu, nebo exkluzivní šitá, zejména pro interiérové aplikace. Poté je ješte dozdobena třásněmi,
které mohou být ve zlaté barvě, případneě v barvě samotné vlajky. Vlajka má základní poměr stran 2:3, lze aplikovat i na prapor o jiném
poměru (např. 1:8), kde musí být zachován poměr umístění loga ve spodní 1/3.
OZNAČENÍ VOZIDEL
6
3
>
Značení vozidel magnetickými foliemi je moderní, bezezbytku odstranitelné a ekonomické.Lze dodat na libovolné vozidlo, pracovní či
reprezentativní a kdykoli sejmout pro použití na jiném. Magnetická folie je tvarově ořezaná a potažena lesklou zlatou foií s krycí laminovou
vrstvou. Tloušťka folie je 0,5 mm, což naprosto dostačuje pro civilní auta. V případě aplikace na nákladní auta, je třeba volit folii silnější.
První varianta zahrnuje kompletní černou folii se zlatým logem a čelní pruh na předek auta.
Druhá varianta pak decentně doplňuje automobil jen o zlaté vyřezané logo.
7
1
ELEKTRONICKÉ
A MULTIMEDIÁLNÍ
APLIKACE
>
7
2
CD / DVD
<
CD-ROM / DVD ROM pro firemní účely je běžnou součástí vizuálního stylu, používaná pro denní předávání dat i pro předávání prezentací pro
klienty. Design CD vychází z jednotného stylu a jednoduchosti. Je navržen tak, aby jej bylo možné popsat běžným popisovačem na CD, nebo
nechat tak jak je. Je potištěn sítotiskem bílou a čenou barvou.
7
3
USB STICK
>
USB stick 1:1
USB Flash disk jednak jako dárkový předmět, nebo jak úložiště pro denní používání či jako klíčk k domu. USB Stick ve zlatém kovovém
pouzdru s gravírovaným nebo laserovaným logem v malé velikosti.
7
4
INTERNET
<
Internetová prezenta je nedílnou a základní součástí jendotného vizuálního stylu společnosti. Je to elementární prezentační a komunikační
nástroj v dnešní doby. Svou interaktivitou dokáže a obsahuje, veškeré informace, které jsou jinak prezentovány v jiných podobách jako
tištěné katalogy a merkantilní tiskoviny. Prezentace je vytvořena na základě principů uvedených v tomto vizuálním stylu včetně dodržení
stylů písma i katalogových listů s důrazem na obrazovou kvalitu a interaktivitu s možností přímé komunikace se zákazníky na celém světě.
FLASH / VIDEO BANNER
7
5
>
Video banner – flash, je moderní způsob prezentace, který dokáže oživit jinak statické pohledy nejen na webové stránky. Je jej možna nadále
využívat i jako základní kámen při jiných videoprezentací, pro upoutání zájmu a přirozeného zaujetí. 3D přechod architektonickou sítí až po
vystavení značky společnosti evokuje záběr společnosti pro reality a jejich rekostrukce. Dává důraz na preciznost a efektivitu.
8
1
TEXTILNÍ
APLIKACE
>
8
2
TRIČKA
<
Trička jako součást firemní identity pro použití pracovním personálem. Klasická t-shirt s potiskem v černé nebo bílé barvě, 100 % bavlna.
Velký potisk na břiše, síto / digital.
POLOTRIČKA
8
3
>
Kvalitní Polo-trička, pro použití recepčními či jako dárkový předmět. Nenápadně reprezentuje firmu jak navenek, tak i uvnitř společnosti.
100 % bavlna, bílá nebo černá barva. decentní potisk na prsou a na zádech.
8
4
MANŽETOVÉ KNOFLÍČKY
<
Exkluzivní dárkový předmět ve formě manžetového knoflíku vyrobeného ve tvaru značky TPI z drahého kovu, nebo kvalitní pozlacené
nerezavějící oceli.
KOŽENÉ TAŠKY
8
5
>
Luxusní tašky z jemné kůže opatřené výšivkou zlatou nití. Dárkový předmět prvotřídní kvality, ruční výroba včetně výšivky.
9
1
SPECIÁLNÍ
APLIKACE
>
9
2
TĚŽÍTKA
<
Těžítko ve tvaru pyramidy jako dárkový předmět vyrobené z broušeného litého skla
s vyfrézovanou značkou společnosti. Pyramida o výšce 7 cm s exkusivní dárkovou
krabičkou v černé barvě se zlatou raženou značkou TPI
9
3
>
Obyčejné tužky klasické grafitové a bílé pro popis černých bloků. Celočerné s potiskem značkou společnosti.
Kvalitní dřevěné koh-i-noor výroby.
9
4
LUXUSNÍ PERO
<
Exkluzivní plnící pero unikátní především díky svému hrotu z ušlechtilé oceli. Prstenec a hrot jsou pro lepší pro vyšší míru prezentace svého
majitele ozdobeny rytinou. Barevně upravný klip a zdobení jsou pozlaceny 23karátovým zlatem. Jedinečné plnící pero v luxusní krabičce na míru
se zlatou ražbou loga společnosti.
Několikavrtevný hluboký černý lak s laserem gravírovaným logem TPI.
TORINO PRAGA INVEST
MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU
1.1 ZNAČKA
2.1 PÍSMO
3.1 BAREVNOST
4.1 MERKANTILNÍ TISKOVINY
5.1 PREZENTAČNÍ TISKOVINY
6.1 PROSTOROVÉ APLIKACE
7.1 ELEKTRONICKÉ A MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE
8.1 TEXTILNÍ APLIKACE
9.1 SPECIÁLNÍ APLIKACE

Podobné dokumenty