Hornobenešovský zpravodaj 7-8 2013

Komentáře

Transkript

Hornobenešovský zpravodaj 7-8 2013
hornobenešovskÝ
zpravodaj
roþn
ro
þník
ík XLI
LI.
Info
In
form
rmaþ
aþní
ní mČs
Čsíþ
íþní
níkk mČ
mČst
staa
Vážení a milí spoluobþané,
naše mČsto v letošním roce
slaví 760 let od svého založení. BČhem své dlouhé historie
prošlo urþitČ velkými zmČnami a zažívalo krušné i krásné
chvíle. Požáry, války, tČžbu
stĜíbra, rozkvČt textilního
prĤmyslu a tČžbu rud. To vše
významnČ ovlivnilo historii
Horního Benešova a jeho obyvatel.
Nyní je tĜeba se dívat kupĜedu
a hodnotit pĜedevším historii
nedávnou, kterou si pamatuje
vČtšina z nás. Poslední období
našeho mČsta, díky podpoĜe
minulých i souþasných zastupitelĤ, patĜí dle mého názoru k tČm krásnČjším, o þemž
svČdþí Ĝada realizovaných
projektĤ, aĢ to bylo odkanalizování mČsta, rekonstrukce
námČstí, zastĜešení zimního
stadionu, výstavba kuželny,
þ. 7-88/2
/201
0133
www
ww
w.hb
hben
enes
esov
ov.cz
cz
spíváte ke zkrášlení našeho oslav byla i výstava s názvem
mČsta, za což vám patĜí velké „Jak šel þas“, která zachycuje
podČkování.
promČnu našeho mČsta v prĤVýznamné 760. výroþí nám bČhu þasu. Výstavu obsahujítak poskytlo pĜíležitost k tomu, cí historické snímky sbírek p.
abychom se mohli setkat na Rudolfa Grygara, Ing. Jaroslajiž tradiþních oslavách mČs- va Strmisky a archivu MČsta
ta, posílit pospolitost obþanĤ Horní Benešov spoleþnČ s foa poskytnout jim možnost se togra¿emi souþasnými mĤpobavit a zrelaxovat. Letošní žete zhlédnout v prostorách
rok byl však zcela výjimeþný, Informaþního centra a mČsta to hlavnČ v tom, že vás pĜišlo ské knihovny i v prĤbČhu
tak velké
množství.
Po
oba
dny jste
se výbornČ bavili
a dotváĜeli
skvČlou
atmosféru
pro vystupující,
mezi které patĜila
Krnovanka, foto: Michaela Mecová
Kristína,
Zdar
Zd
arma
ma
FOTO Z OSLAV
760 LET VÝROýÍ
ZALOŽENÍ MċSTA
HORNÍHO BENEŠOVA
PROGRAM PRO DċTI
Oslavy 760. výroþí založení MČsta Horního Benešova
modernizace hĜbitova, rekonstrukce obou budov základní
školy, budovy radnice a mČstských domĤ, modernizace
sportovní haly, vybudování
nových komunikací, dČtských
hĜišĢ, fotbalových kabin, informaþního centra a mČstské
knihovny, výstavba nového
zázemí pro seniory, modernizace vnitĜních prostor mateĜské školy a venkovního areálu. SamozĜejmČ nemĤžeme
zapomenout na vás samotné
obþany, kteĜí rekonstrukcí
svého vlastního majetku pĜi-
MĖága
g a Žćorp,
p, Alkohol,, Legendy se vrací, Michal ŠindeláĜ trio, Silent Stream of Godless Elegy, Queen Revival,
Maraton, Poslední výstĜel, Krnovanka,, Cimbálka CvilíĖa,,
Železný Zekon a doprovodný
program pro dČti v podání skupiny RytíĜi a Lapkové z Vítku.
RodiþĤm své umČní pĜedvedly
dČtské soubory Country Montana a Hrátky s hudbou. Vrcholem tČchto oslav byl všemi
obdivovaný ohĖostroj, kterým
jsme celou akci symbolicky
zakonþili. Dovolte, abych využil této
pĜíležitosti
a podČkoval všem
organizátorĤm
za jejich
skvČlou
práci pĜi
pĜípravČ
této významné
události.
Souþástí
Country Montana, foto: Michaela Mecová
letních prázdnin.Z fotogra¿í
zachycujících souþasný stav
budov a prostranství, které se
v Horním BenešovČ nacházejí je zĜejmé, že nás þeká ještČ
spousta práce. V letošním roce
probČhne demolice objektu
kulturního domu, zateplíme
budovy technických služeb,
mateĜské školy, šaten zimního
stadionu a internátu. V dalších
letech bychom chtČli dokonþit
zapoþaté
p
pprojekty,
j y, mezi než
patĜí zasíĢování lokality Šibeník, vybudování obchvatové
komunikace, cyklostezek a revitalizace území po dĤlní þinnosti v lokalitČ BČlidlo. To jistČ není vše. VČĜím, že budeme
i nadále úspČšní v získávání ¿nanþních prostĜedkĤ v takové
míĜe, abychom pro vás obþany
vytvoĜili opravdu krásné mČsto, kde se vám bude dobĜe žít.
Na závČr mi dovolte, abych
vám všem popĜál krásné prožití prázdnin a dovolené plné
odpoþinku.
POSLEDNÍ VÝSTěEL
OHĕOSTROJ
KRISTINA
-Michal Blažek - starosta-
2 / Hornobenešovský zpravodaj
www.hbenesov.cz
Struþné dČjiny mČsta Horního Benešova 1253-2013
H
orní Benešov, nČmecky
Bennisch, byl municipálním mČstem s horním
právem. Z nejstarších dČjin mČsta je známo, že roku
1271 potvrdil PĜemysl II.
opavským mČšĢanĤm právo
tČžby ve stĜíbrných dolech
u Benešova s tím, aby se Ĝídili jihlavským horním právem. MČsto samo bylo v držení Beneše z Branice, který
roku 1288 daroval klášteru
Hradisko u Olomouce patronát farního kostela sv. KateĜiny v BenešovČ. Fara zde
byla zĜízena asi ve 13. století.
Roku 1298 potvrdil Václav
II. mČšĢanĤm opavským
dolovat stĜíbro u Benešova.
Roku 1325 kníže Mikuláš
rozšíĜil soudní pravomoc
mČsta. Koncem 14. století náležel Benešov ke zboží
vartnovskému. PĜi MatyášovČ vpádu r. 1474 bylo mČsto zpustošeno. Zanikly obce
Schwarzendorf a Rabov,
zpustly Milovice. PĜi požáru
mČsta byla zniþena i mČstská
privilegia, která teprve v roce
1506 obnovila knČžna Barbora Krnovská. Na poþátku
16. století byl poĜízen urbáĜ
benešovského panství. Roku
1558 náležel Benešov spolu
s jinými mČsty ke komoĜe
krnovské. JiĜí BedĜich zanechal roku 1603 Krnovsko
braniborskému kur¿Ĝtu Joachymu Frydrychovi Hohenzollernskému, který již roku
1606 jej pĜedal synovi Janovi, který v roce 1608 potvrdil
stavovská privilegia. Za stavovských povstání byl kníže
Jan vĤdcem slezských stavĤ,
podnikání v okolí mČsta. TČžilo se stĜíbro a olovo.
Zprávy o dolování máme od
r. 1247. NejvČtší rozkvČt dĤlního podnikání nastal v 16.
století. KromČ dolování má
zde tradici i textilní prĤmysl,
zvláštČ plátenictví. Z nejvýznamnČjších prĤmyslových
podnikĤ mĤžeme jmenovat
¿rmy: Anton Heinzel, továrna na lnČné a bavlnČné
a proto mu bylo knížectví
krnovské Ferdinandem II.
již v roce 1618 zkon¿skováno a udČleno lénem Karlovi
z Lichtenštejna. Za tĜicetileté války zanikly další obce
v okolí Benešova – Jamník,
Hartmansdorf a Rudeldorf;
utrpČlo také zdejší hornictví.
Válka pĜináší i další ponČmþování pĜílivem nČmeckého
obyvatelstva. Velkým pĜínosem pro mČsto bylo dĤlní
zboží – založena r. 1897;
Frant. Herber, mechanická
tkalcovna – zal. 1898; Joh.
Hofmann, tkalcovna lnČného a bavlnČného zboží – zal.
r. 1883; Josef Kohlmeyer,
tkalcovna na bavlnČné zboží a ložní prádlo, založena r.
1870 (70 dČlníkĤ); Joh. Ganes, výroba vĜetenních šĖĤr
– zal. r.1860; Franz Ludwig
Söhne – první benešovské
výsadní textilní závody zal.
r. 1835; Jos. Machold- 3 –
Frant. Mezer, tkalcovna lnČného a bavlnČného zboží, obchod pĜízí – protokolováno
r. 1885; Ferd. Philipps Söhne – lnČná a bavlnČná pĜíze,
zal. r. 1831; Thomas Wanke
& comp., továrna lnČného
bavlnČného a pestrého zboží
– zal. 1895; Adolf Glammer,
obchod bavlnČným zbožím,
bílení a barvení, zal. r. 1840;
Josef Oppenheimer, továrna
na jemné likéry, zal. r. 1852.
V období I. republiky zde
nebyly menšinové tĜenice,
i když se zde v 30. letech
projevuje vzrĤst henleinovského hnutí. Aktivní þinnost
henleinovcĤ vedla pak i zde
k de¿nitivnímu odtržení Sudet a záboru, ke kterému došlo v BenešovČ 8.10.1938.
MČsto bylo pĜevzato místními nacisty. Benešov byl
osvobozen 6.5.1945 v 11
hodin dopoledne vojsky 4.
ukrajinského frontu, jímž
velel generálplukovník P.
A. Kuroþkin. MČsto obsadila vojska 159. DnČstrovské
pevnostní skupiny pod velením generálmajora I. N. Vinogradova.
-PĜipravil: Rudolf Grygar-
Komplexní pojištČní majetku a odpovČdnosti za škodu
"Jako starosta mČsta považuji
za nutné vyjádĜit se k informaci o vážném rozkolu uvnitĜ
rady mČsta, jež byla prezentována v minulém vydání
Hornobenešovského zpravodaje a jež se týkala údajnČ
netransparentního prĤbČhu
výbČrového Ĝízení na poskytovatele pojištČní majetku
mČsta Horní Benešov. Vedení naší radnice pak bylo obvinČno z toho, že výbČrové
Ĝízení na nového pojistitele
bylo realizováno za zády
ostatních radních, že v rozporu se zákonem mČnilo rozsah
výbČrového Ĝízení a dokonce
ponechalo otvírání obálek
jednotlivých uchazeþĤ v rukách soukromé ¿rmy. PĜedevším chci konstatovat, že
realizace výbČrového Ĝízení
na výbČr nejvhodnČjšího pojistitele byla realizována na
smluvním základČ prostĜednictvím specializované ¿rmy.
MČsto Horní Benešov nedisponuje takovými prostĜedky, a takovým potenciálem
lidských zdrojĤ, aby mohlo
takovou vysoce odbornou záležitost provést vlastními silami. Tato externí spoleþnost
se zavázala v rámci své þinnosti zajistit výbČr vhodného
pojistitele pro úþely uzavĜení
smlouvy o živelném pojištČní majetku mČsta a pojištČní
odpovČdnosti za zpĤsobenou škodu. Naší snahou bylo
zajistit pojištČní veškerého
majetku mČsta proti všem
eventuálním škodám, stejnČ
jako docílit nejvýhodnČjší
nabídky na uzavĜení odpovČdností pojistky. Rozsah
zamýšleného pojištČní byl
však takový, že z oslovených
ppojišĢovacích
j
domĤ reagoval
g
pouze jediný, a to ýSOB pojišĢovna a.s.. UþinČní nabídky jediným uchazeþem mČlo
za následek tu skuteþnost,
že nebylo možno pomČĜit
nabízenou cenu pojistného
s nabídkou jiného uchazeþe. Proto se vedení rozhodlo
uskuteþnit druhé kolo veĜejné zakázky a ve snaze docílit
pĜedložení nabídky i dalšími
pojišĢovnami,
omezila rozsah
poptávaného
pojištČní nikoliv však pod
obvyklý rozsah. ZásadnČ
se pak musím
ohradit
proti
tvrzení, že jsem
spolu s místostarostou
pĜedal radním
pĜi vysvČtlování celé vČci
písemný materiál, v nČmž
jsme
uvedli Starosta Michal Blazek, foto: archív (R.G.)
nepravdy. PĜeúmyslem získat za, co možná
daný materiál zpracoval ad- nejlepší cenu, co nejlepší poministrátor veĜejné zakázky jistku. Na kolik se tyto naše
a na jeho obsah jsme nemČli snahy podaĜilo realizovat,
žádný vliv. Jsem pĜesvČdþen nepochybnČ provČĜí teprve
o tom, že jsme pĜi hledání budoucí þas a kvalita spovhodného pojistitele postu- lupráce mezi mČstem Horní
povali nejen v souladu se Benešov a zvoleným pojišzásadou transparentnosti vý- Ģovacím domem."
bČrového Ĝízení, ale i vedeni
- Michal Blažek, starosta -
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 3
„
„PĜírodovČdné
vČdyy patĜily
p
k mým oblíbeným pĜedmČtĤm,“
svČĜil se Mgr. ZdenČk Žanda
Školní rok 202/2013 je se všemi starostmi i radostmi za námi. ěeditel školy Mgr. ZdenČk Žanda má za sebou urþitou premiéru
– má za sebou první rok ve své funkci. „PĜepadl“ jsem jej v jeho kanceláĜi a požádal, o neformální prázdninový rozhovor.
Pane Ĝediteli, jakou jste vystudoval školu?
,,PĜírodovČdeckou fakultu Ostravské univerzity obor matematika-zemČpis pro 2. stupeĖ základní školy.“
Jaký jste byl žák?
„Do osmé tĜídy jsem prospíval s vyznamenáním.“
Který pĜedmČt patĜil k vašim oblíbeným? A který naopak ne?
,,Na prvním stupni základní školy jsem mČl všechny
pĜedmČty oblíbené. Na druhém stupni jsem se zaþal více
zajímat o pĜírodovČdné pĜedmČty - zvláštČ o matematiku.
Nebavila mČ moc hudební
a výtvarná výchova, protože
neumím zpívat ani kreslit.“
Je lepší být uþitelem nebo
Ĝeditelem?
,,Jak se to vezme. Jako Ĝeditel už toho moc neuþím, jenom pár hodin. V letošním
školním roce jsem uþil jen
matematiku a informatiku
v 9. tĜídČ. Na hodiny s deváĢáky jsem se vždycky moc
tČšil. Bylo to pĜíjemné odreagování od papírové práce.
Na druhou stranu jako Ĝeditel mohu vést školu smČrem,
který jsem si vytyþil“.
Myslíte, že jsou žáci na ško-
le spokojeni?
,,Myslím si, že ve škole se
líbí tČm žákĤm, kterým to
jde.
SamozĜejmČ se snažíme
o to, aby se ve škole líbilo i tČm žákĤm, kteĜí jsou
slabší (a to nejen o pĜestávkách).“
Co Ĝíkáte na jídlo ve školní jídelnČ a jaké je Vaše
nejoblíbenČjší jídlo?
„Záleží na chuti každého.
Já nejsem mlsný, takže sním
úplnČ všechno snad kromČ
nudlí s mákem. Myslím, že
se v poslední dobČ snažíme
vaĜit zdravČji, zahrnujeme
do jídelníþku hodnČ ovoce,
zeleniny a co nejménČ vaĜíme z polotovarĤ.
Mým nejoblíbenČjším jídlem
je rajská omáþka s knedlíkem a hovČzím masem.“
Jak jste spokojen s vedením obce?
,,S vedením obce jsem velmi
spokojen. S užším i širším
vedením mČsta je velmi dobrá spolupráce.“
A jak jste spokojen s vedením státu?
,,Tak tam už je to horší.
Myslím si, že práce politikĤ
je velice nároþná. Byl bych
rád, kdyby ve vysoké politice pracovali lidé, kterým jde
o zájmy státu a ne o zájmy
vlastní.“
Jaký je váš oblíbený politik?
,, V souþasnosti nemám žádného oblíbeného politika.
Velmi si ale vážím T. G. Masaryka. “
Jak relaxujete po nároþném
dni, máte vĤbec volný þas?
„Volného þasu mám samozĜejmČ ménČ, než dĜíve.
VČtšinu volného þasu se snažím trávit s rodinou (mám
dvČ malé dcery 3 a 5 let).
Rád s nimi jezdím na kole,
plavu, lyžuji. AktivnČ hraji
volejbal a kuželky.¨
Jaký je Váš oblíbený ¿lm
a oblíbená kniha?
„NepatĜím mezi nároþné diváky ani þtenáĜe.
Rád se podívám na jakoukoli
komedii.
Kdybych mČl být ale konkrétní - ¿lm, u kterého se nikdy nenudím je „S tebou mČ
baví svČt“, v literatuĜe rád
sáhnu po knize S. Kinga.“
Prázdniny jsou pĜede dveĜmi. Chystáte se nČkam na
dovolenou?
„DČti si pĜejí jet k moĜi, žena
by chtČla na hory. Snad se
nám podaĜí stihnout oboje.
BČhem prázdnin budu muset
trávit vČtšinu þasu ve škole.
Je potĜeba dokonþit rekonstrukci budovy 2. stupnČ
a dokonþit rozsáhlé zmČny
ve školním vzdČlávacím programu.
Takže dvoumČsíþní prázdniny se mČ osobnČ netýkají.“
Všem pĜeji pĜíjemné prázdniny a krásnou dovolenou.
DČkuji za rozhovor
Rudolf Grygar
Rekonstrukce Základní školy v Horním BenešovČ
Tento projekt je ¿nancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Registraþní þíslo: CZ.1.10/4.1.00/04.00999
V loĖském roce byly zapoþaty stavební práce na budovČ 2. stupnČ Základní školy v Horním BenešovČ. Jedná se o projekt „Rekonstrukce Základní školy v Horním BenešovČ“, reg. þíslo CZ.1.10/4.1.00/04.00999, který je ¿nancován z ROP
NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. V rámci vnitĜních úprav došlo k celkovým úpravám uþeben a k rekonstrukci
podlah v budovČ. Díky montáži výtahu, bylo dosaženo bezbariérovosti, která je v dnešní dobČ již samozĜejmostí. V loĖském roce byly zapoþaty také práce na fasádČ a stĜeše, které byly vlivem zhoršených klimatických podmínek a odhalení
závažnČjších poškození fasády pĜerušeny. Došlo tak k posunutí termínu dokonþení až na þerven 2013. Realizací projektu
byly splnČny veškeré zákonné požadavky a požadavky dané individuálními potĜebami jednotlivých cílových skupin,
mezi které patĜí žáci, pedagogiþtí i nepedagogiþtí pracovníci a také rodiþe dČtí, které školu navštČvují. Došlo k zatraktivnČní veĜejného prostranství a také ke snížení energetické nároþnosti
budovy.
- starosta, projektová manažerka -
4 / Hornobenešovský zpravodaj
Informace z MČU
www.hbenesov.cz
Odbory MČU informují
Horní Benešov je dalším mČstem, které zakazuje podomní a pochĤzkový prodej.
Byla objevena þerná skládka
Zákaz ppodomního a ppochĤzkového prodeje
p
j v Horním BenešovČ je
j souþástí NaĜízení
mČsta þ. 1/2013 - TRŽNÍ ěÁD, platný pro územní obvod MČsta Horního Benešova,
jde o:
ýl. 8
Zakázané druhy prodeje a poskytování služeb
Dne 31.5.2013 byla objevena þerná
skládka na ul. B. NČmcové (u Spoleþenského domu þ.p. 182) viz.
foto. Tímto žádáme všechny obþany o pomoc pĜi zjištČní pachatele,
který zde objemný odpad odložil.
Informaci o pachateli mĤžete sdČlit
na MČsto Horní Benešov (tel. þ. 554
773 080 nebo 554 773 087).
(1)
a)
b)
Na území mČsta Horní Benešov se zakazuje:
podomní prodej;
pochĤzkový prodej bez prodejního zaĜízení.
NaĜízení mČsta 1/2013 nabyde úþinnosti 21.6.2013.
SenioĜi jsou hlavní „klienti" nejrĤznČjších pokoutních prodejcĤ, kteĜí využívají toho,
že právČ tato skupina obþanĤ má dost þasu na popovídání o rádoby atraktivní nabídce mezi dveĜmi bytu nebo nČkde na ulici. UmnČ jsou vlákáni do nové smlouvy
na energie, pojištČní, služby mobilních operátorĤ þi tĜeba zakoupí podivné parfémy
a jiné zboží. DealeĜi se snaží „hrát na city“. SpotĜebitelé nenakupují vČtšinou pro sebe,
chtČjí udČlat radost svým dČtem, vnouþatĤm nebo nakupují rĤzné zdravotní pomĤcky
napĜ. pro svého nemocného partnera, které by ho mČly zbavit trápení, bolesti a nemoci. Ceny rozhodnČ nejsou výhodné, zboží bývá pĜedražené a þasto se nedá reklamovat,
protože není u koho (spoleþnosti mizí z trhu i se svými úþty, mČní názvy nebo se už
ani jjejich
j sídla nedají
j þasto zjistit).
j
) Pátrají
j ppo nich dlouho jjak dozorové kontrolní orgány (ýeská obchodní inspekce, Živnostenské úĜady), tak i policie ýR.
Dosud obchodníci spoléhali na pravidlo, že co není výslovnČ zakázáno, je jim dovoleno. Samotné naĜízení dotČrné prodejce neodradí, je ale nutné pro tento obor podnikání
a obchodování stanovit pravidla.
Radní v Horním BenešovČ se na základČ žádostí obþanĤ tímto problémem zabývali
a vydali výše uvedené NaĜízení. Teć už bude každý obþan vČdČt, že tento zpĤsob
prodeje a poskytování služeb není v Horním BenešovČ povolen a je už jen na jeho
rozhodnutí, jak bude s prodejcem jednat. Od 21. 6. 2013 bude mít možnost, pokud
by ho prodejci obtČžovali, okamžitČ se obrátit na MČstský úĜad – tel. þ. 554 773 080,
který má nyní pravomoc zasáhnout.
Adéla Bendová, tajemnice
Tisková zpráva
10.6.2013
„Boj proti šmejdĤm“
Nabádáme obþany, aby nebyli lhostejní ke svému životnímu prostĜedí,
a pokud budou svČdky vzniku þerných
ý
skládek,, ihned informovali
Policii ýR þi MČsto Horní Benešov.
DČkujeme…..
Kam s vyĜazenými
y
ý
elektrospotĜebiþi
p
v dobČ mezi
hromadnými svozy?
Obþané mají možnost odkládat
v dobČ mezi urþenými hromadnými svozy, dle schváleného harmonogramu na daný kalendáĜní rok,
vyĜazené elektrospotĜebiþe (televize, ledniþky, praþky apod.) v areálu spoleþnosti Služby mČsta Horní
Benešov s.r.o., Masarykova 348,
Horní Benešov, a to každé pondČlí od 13.00 do16.00 hodin. Drobné
elektrozaĜízení (jako jsou mobilní
telefony, fény, kulmy, MP3 pĜehrávaþe,, žehliþkyy atd.)) mohou obþané
odložit na MČÚ v Horním BenešovČ (v pĜízemí) do boxu spoleþnosti
ASEKOL s.r.o.
DČkujeme
j
obþanĤm
tĜídČní odpadu
za
Sdružení SpotĜebitel net pomáhá seniorĤm, kteĜí byli podvedeni na pĜedvádČcích
akcích.
Od ustavení instituce spotĜebitelského ombudsmana spolupracujeme intenzívnČ
také s živnostenskými úĜady.
Podvedení spotĜebitelé se obracejí na spotĜebitelského ombudsmana (živnostenské úĜady,
y, þeské ppošty),
y), kde jjsou s nimi sepisovány
p
y „spotĜebitelské
„p
záznamy“.
y
Živnostenské úĜady
y ppostupují
p j tyto
y záznamy
y našemu sdružení,, které ppomáhá spop
tĜebitelĤm s pĜípravou dopisĤ prodejcĤm, se stížnostmi na ýeskou obchodní inspekci, a se soudními žalobami.
PĜipomínkovali jsme také novelu zákona o spotĜebitelském úvČru, která zavádí
informaþní povinnost organizátorĤ pĜedvádČcích akcí.
Obþané mČsta Horní Benešov sesbírali za období 1. 2. 2013 do 30. 6.
2013 celkem 1,603 t vyĜazeného
šatstva a ostatních textilií, v rámci
umístČného kontejneru spoleþnosti
REVENGE a.s., na ul. Tyršova – ve
dvoĜe za budovou MČstského úĜadu
Horní Benešov.
Kontakt: Matouš Blažek, právní poradce, sdružení SpotĜebitel net, tel. 775 476 080
Danuše Heinertová, odbor
životního prostĜedí
Tímto dČkujeme obþanĤm, že tĜídí
své odpady.
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 5
Školství
DČtskýý den
se SRDPŠ
Šestnáctý roþník Májové
notiþky byl pro malé
l
zpČváky úspČšný
V
den Mezinárodního dne dČtí,
tedyy 1. þervna,, uspop
Ĝádalo SRDPŠ pĜi
p ZŠ
a MŠ Horní Benešov
sportovní a zábavné
odpoledne pro dČti
a jejich rodiþe. I když
nám poþasí pĜíliš
nepĜálo, þást soutČží probČhla v okolí
školy a þást atrakcí
byla ukryta v budovČ.
SoutČžní zápolení probČhlo v nČkolika disciplínách: bČh do
kopce, pomalá jízda na kole, bČh v gumácích, skákání v pytli na þas, kroužení obruþí na výdrž, pĜeskok pĜes
švihadlo za 1 minutu. Všechny disciplíny si také mohli vyzkoušet rodiþe
a mnohdy bojovali zarytČji než dČti
-. V budovČ školy pak byl pĜipraven
skákací hrad, trampolína a kolo štČstí.
VítČzové na prvních tĜech pĜíþkách
byli ocenČni diplomy a vČcnými cenami. Všechny dČti obdržely pamČtní
medaili, vČcnou odmČnu a pamlsky.
RovnČž soutČžící rodiþe získali cenu
a diplom.
Dne 16. 4. 2013 se uskuteþnilo školní
k
kolo
pČvecké soutČže Májová notiþka.
a SvĤj talent ukázali žáci pĜed svými spolužáky,
p
kteĜí mohutnČ povzbuzovali a vytváĜeli
t
tak
krásnou soutČžní atmosféru. VítČzové
Č
jed-
Úþast dČtí byla sice menší než v jiných letech, ale i pĜesto si odpoledne všichni užili a šĢastni odcházeli
domĤ.Vyzýváme všechny dČti, ale
i jejich rodiþe, pĜípadnČ i prarodiþe,
aby do pĜíštího roku trénovali disciplíny a pĜekonaly rekordy letošního
roku.
Už se na Vás tČšíme a dČkujeme vedení školy za prostory, sponzorĤm
HOBES H. Benešov, p. Kudliþkovi
a Bridzikovi za materiální podporu
a Lence PĜijalové za výtvarnou spolupráci -.
-Daniela Blažková a Dagmar PetĜeková-
PRAHA
J
ako poslední spoleþný výlet nebo spíše výchovnČ vzdČlávací exkurzi jsme
si (žáci 9. tĜídy Základní školy v Horním BenešovČ) vybrali z nabídky
bruntálské agentury Agnos návštČvu našeho hlavního mČsta. Cestu jsme
podnikli netradiþnČ vlakem, od nedČle 5.5. do úterý 7.5. jsme tedy byli na
cestách.
Trochu nám pršelo a trochu bylo hezky, ale rozhodnČ jsme vidČli spoustu
zajímavostí, památek, kulturních i historických pozoruhodností. Navštívili
jsme Senát, Pražský hrad, PetĜín, Václavské a StaromČstské námČstí, byli
jsme v divadle. Bylo toho hodnČ.
A jak se nám exkurze líbila? PĜeþtČte si naše názory a pak posućte sami:
„Na exkurzi v Praze se mi nejvíc líbila KĜižíkova fontána a focení s Jáchymem Krausem. Na tyhle okamžiky se tĜídou nezapomenu :).“
„Líbila se mi cesta zpátky. Uþitele si mysleli, jak se nám bude chtít ve vlaku
spát, ale opak se stal pravdou, na konec tam spali oni. My jsme však byli
plní energie a dobré nálady, smích se ozýval po celém vlaku, ani jsme si
neuvČdomili, že tam nejsme sami, …“
„Na Praze se mi líbila nejvíce KĜižíkova fontána. Je neuvČĜitelné, co všechno jde dČlat s vodou, ¿lmem, svČtlem a písniþkami dohromady. A urþitČ nezapomenu, že jsme tam potkali Jáchyma Krause, který hraje v seriálu, který
se natáþí ve škole, kde jsme spali.“
„Na Praze se mi nejvíce líbila návštČva PetĜínské rozhledny. Výhled byl
úžasný na celou Prahu, mČli jsme ji jako na dlani.“
„Na Praze se mi líbilo Národní divadlo. Bylo to krásné. Nejvíce se mi ale
líbily okamžiky s mojí tĜídou … :)- .“
„Na Praze se mi velice líbila návštČva výstavy obrazĤ Alfonse Muchy s Daviscupovým pohárem, také se mi líbilo setkání s Jáchymem Krausem..:) - .“
úþastníci zájezdu
žáci 9. tĜídy
notlivých kategorií byli odbornou porotou
vysláni na již 16. roþník soutČže do BĜidliþné. Konkurence zde byla opravdu veliká. Ve þtyĜech kategoriích soutČžilo o dobré umístČní celkem 50 zpČváþkĤ. Naši žáci
se vyzpívali až do nejvyšších pásem.
Zlaté pásmo: Diana Láþíková, Kristýna
Krpcová, Anna Maderová
StĜíbrné pásmo: Adéla Kozelková, Michaela Krpcová
Bronzové pásmo: Nela Kašpárková
Všem úspČšným gratulujeme a tČšíme se
na další roþník soutČže.
-Ivona Kozelková-
Žáci základní školy
pomohou pražské ZOO
V
letošním školním roce se zapojili
žáci Základní školy Horní Benešov
do projektu „Plastožrout“, kdy doma sbírali a poté do školy pĜinesli plastové vršky
z PET lahví. 31. 5. 2013 byl sbČr ukonþen
a vršky byly odvezeny do výkupního místa ve VrbnČ pod PradČdem. Naši žáci (za
podpory široké veĜejnosti) nasbírali celkem 380 kg, za nČž obdrželi 2 470,-Kþ.
Utržené ppeníze se rozhodli žáci ppo dohodČ s Ĝeditelem školy Mgr. Žandou vČnovat
povodní poškozené Zoologické zahradČ hl.
m. Prahy na þást opravy nČkterého z poškozených pavilonĤ.
-PhDr. Jana Semerová-
6 / Hornobenešovský zpravodaj
www.hbenesov.cz
Žáci 4. a 5. tĜíd navštívili partnerské MČsto Psów
Čsto Horní Benešov ve
spolupráci s mČstem
Pszów nám, žákĤm 4. a 5.
tĜídy, umožnilo krásný turisticko – vzdČlávací zájezd do
Polska.
První den, ihned po pĜíjezdu
a ubytování, jsme navštívili
RatiboĜský zámek. Po historickém úvodu jsme se pĜesunuli do Arboreta Bány Moravské a do mini ZOO. Po
návratu na hotel nás þekala
výteþná veþeĜe a þínský veþer. Nauþili jsme se psát þínské þíslice i þínský obrázek,
vidČli jsme þínské pĜedstavení s drakem. Na závČr jsme
si užili mnoho legrace, když
jsme se uþili jíst þínskými
hĤlkami. Celým veþerem nás
provázela skupiny polských
nadšencĤ pro þínskou kulturu. Druhý den jsme odjeli do
hornických dolĤ, kde jsme
se podívali, jak to vypadá ve
cviþném dole. Veþer jsme šli
na „Bojisko“. Byl to malý
park s ohništČm, rybníkem
a loukou. Zde jsme si spoleþnČ s polskými dČtmi zahráli
rĤzné hry a opekli špekáþky.
Ve stĜedu nás þekala dlouhá cesta do Krakówa. Spolu
s prĤvodkynČmi jsme navští-
M
vili nejstarší památky, královský palác, historické námČstí
a orloj. NejzajímavČjší byl
drak chrlící skuteþný oheĖ
ru. Všichni jsme byli nadšeni
z krásy, která ze soli vznikla
díky pĜírodČ, nebo byla vytvoĜena lidskou rukou.
(znak mČsta). Po prohlídce mČsta jsme poobČdvali
v útulné restauraci. I tentokrát byl obČd na jedniþku.
Po pĜesunu jsme navštívili
zdejší solný dĤl ve Wieliczce, krásné solné sochy, kaple,
koncertní sínČ i solné jezero
nás ohromily. Celá prohlídka trvala asi 2 hodiny a byla
dlouhá pĜibližnČ 2,5 kilomet-
Ve þtvrtek jsme navštívili
základní školu a nauþili se
novou výtvarnou techniku
- Decoupage. Výrobky byly
krásné a všem se moc povedly. Po obČdČ a krátkém
odpoþinku jsme se chystali
na diskotéku. Polská dČvþata
nás nauþila tanec a následovala diskotéka, na které jsme
se všichni výbornČ pobavili.
Po návratu do hotelu jsme
se podívali na ¿lm RRRrrr!
Celý den nás natolik unavil,
že nezbývalo, než jít spát.
V pátek ráno po snídani probíhalo „Sportovní dopoledne“. RozdČlili nás do skupin
spoleþnČ s dČtmi z Polska.
Každá skupina si vymyslela
název a mohlo se zaþít. Po
splnČní všech disciplín byli
vyhlášeni vítČzové – „RĤžoví
panteĜi“. Pak honem zpátky
do hotelu, sbalit vČci a hurá
domĤ. Celý týden ubČhl jako
voda. Všichni byli spokojení,
ale i unavení. Navázali jsme
spoustu nových pĜátelství
a našli nové kamarády. Moc
se nám vše líbilo a rádi bychom se s dČtmi z Polska ještČ nČkdy setkali, aĢ už v Polsku nebo u nás.
DČkujeme pĜedevším MČstu Horní Benešov, za to, že
nám tento pobyt umožnilo
a z velké þásti uhradilo. Dále
chceme podČkovat p. uþitelkám Krskové, Bažkové, Mikšíkové a Chamrádové za to,
že o nás celý týden peþovaly
jako o vlastní.
Miriam Hýblová
a Markéta Pernicová,
5. tĜída
ýesko – polské dny pĜátelství
(10. – 12. 4. 2013 a 17. - 19. 4. 2013)
V
termínech 10. – 12. 4. 2013 a 17. - 19. 4. 2013 probČhlo v budovČ základní školy setkání žákĤ ze dvou partnerských mČst. Horního Benešova a polského Pszówa, které
se uskuteþnilo v rámci tzv. Evropského fondu pro regionální
rozvoj, pĜekraþujeme hranice.
Cílem projektu bylo odbourat jazykovou bariéru, najít nová
pĜátelství, posílit komunikaci, objevit v sobČ nové možnosti,
dát prĤchod své kreativitČ, zapojit tvĤrþí fantazii, prosadit se
v kolektivu apod.
Z hornobenešovské školy byly pro úþast v uvedeném projektu
vybrány tĜídními uþiteli dívky ze 7. tĜídy (Barbora Bártková,
Karolína Hradeþná, Adéla Hrozová, Barbora Rapušáková,
SoĖa Stavinohová) a 8.tĜídy (Dominika Kajabová, Eliška Minarová, Iveta Rychtariková, TaĢána Svobodová, Tereza Urbanová). Polské kamarády reprezentovali 3 chlapci a 7 dívek
z gymnázia ve mČstČ Pszów. Po celou dobu zdejšího pobytu
byly polské dČti se svým doprovodem ubytovány v útulném
penzionu Kossuth a celodenní stravování mČly zajištČno ve
školní jídelnČ.
Co bylo náplní celkem šesti projektových dnĤ? PĜedevším se
jednalo o individuální a skupinovou práci s hlavními hrdiny
oblíbených knih, sestavování tzv. živých obrazĤ a situaþních
scének, následovala práce s textem bájí a povČstí o vzniku
hlavních mČst státĤ – Varšavy a Prahy. Dále žáci tvoĜili spoleþnČ nejprve scénáĜ, pozdČji kulisy a kostýmy na divadelní pĜedstavení. To bylo ukonþením šestidenního spoleþného
workshopu. Cílové pĜedstavení legendy o vzniku Varšavy
úþastníci projektu pĜedvedli žákĤm Základní školy Horní
Benešov v pátek 19. 4. 2013, pĜi kterém jsme se pĜíjemnČ
pobavili. BČhem uvedených dnĤ organizátoĜi akce poskytli úþastníkĤm projektu prostor i pro sportovní aktivity jako
napĜ. kuželky þi badminton.
-Úþastnice projektu ze 7. a 8. tĜídy ZŠ Horní Benešov-
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 7
Školní výlet s programem ,,Hledání limitĤ“
S
pojit pĜedstavy starších
žákĤ a uþitele o školním
výletČ není jednoduché. Uþitel se snaží žáky vzdČlávat,
žáci chtČjí výlet nabitý dobrodružstvím a adrenalinem.
Co teć s tím?
Co udČlat pro spokojenost
všech? Držet se známého
hesla ,,Škola hrou´´ a zabalit
vČdomosti do zážitkových
balíþkĤ. Každý uþitel ví, že
nejvíc se žáci nauþí, když
si vše mohou dĤkladnČ osahat, vyzkoušet a otestovat.
A když je nČco baví, jde vše
mnohem rychleji.
Proto Ing.Jan Krasula, tĜídní uþitel 7.tĜídy, vybral pro
své „svČĜence“ u spoleþnosti
„RIKITAN“ výše uvedený
školní výlet. Všichni jsme
se tČšili a ve þtvrtek 13.þervna jjsme jjeli do KopĜivnice
p
a Štramberka. A co jsme
všechno zažili?
Lanové centrum
V novČ postaveném lanovém
centru bylo pro nás pĜipraveno hned nČkolik atrakcí.
Nauþili jsme se, jak správnČ
jistit kamaráda na horolezecké stČnČ i lanové pĜekážce,
vyzkoušeli jsme si,
jak dobrými jsme
horolezci a zdolávali jsme také nČkolik
zajímavých
lanových pĜekážek. Ti
nejodvážnČjší z nás
pĜekonali
strach
a odhodlali se skoþit ze sedmimetrové
vČže. Pro ménČ nadšené horolezce bylo
pĜipraveno venkovní ¿tness, netradiþní
hra spiroball a venkovní trampolíny.
StĜelba z luku
UrþitČ si všichni
vzpomínáte, jak jste
si jako malí vyrábČli luky a šípy a hráli
na indiány. V dČtství získané
zkušenosti jsme využili na
školním výletČ a pĜedvedli
své umČní pĜi souboji o nejlepšího lukostĜelce.
Muzeum Tatra
KopĜivnice? Tatra, napadne
vČtšinu z nás. Doby nejslavnČjší jsou už bohužel dávno
pryþ, ale muzeum nás pĜesvČdþilo, jak slavné doby
to pro Tatru byly. Nadšení
sportovci jistČ uvítali menší
expozici Dany a Emila Zátopkových, kteĜí stejnČ jako
Tatra, neodmyslitelnČ patĜí
ke KopĜivnici.
Terénní þtyĜkolky
Tak trochu mimo program se
k nám dostala tato atrakce,
což bylo výborné. NČkteĜí
se k motorĤm dostali úplnČ
poprvé, nČkdo se choval jako
hotový profesionál. Nejprve
to bylo jako ve škole, vy-
svČtlili jsme si základní pravidla a pod dozorem uþitelĤ
a instruktora jsme si projeli
nejprve malé a pak velké koleþko. Kdo chtČl jet na menší
þtyĜkolce, jel. Kdo si vybral
tu vČtší, Ĝítil se kupĜedu.
V každém pĜípadČ - hodnČ
dobré!
Divíte se nám, že jsme ani
nechtČli z výletu domĤ?
Jan Krasula,
tĜídní uþitel 7. tĜídy
Školní výlet 6.tĜídy
K
dyž jsme si pĜeþetli všechny informace na stránkách www.rikitan.cz,
nemohli jsme odolat a výlet s názvem
,,Od pekaĜe po þtyĜkolky´´ jsme si okamžitČ zamluvili na stĜedu
29.kvČtna.
Jedeme do Štramberka!
Nikdo z nás nelitoval.VidČli a zažili jsme spoustu zábavy, legrace a zajímavých
zážitkĤ.
Už z dálky jsme ucítili vĤni
þerstvČ ppeþených
ý pperníkových Štramberských uší.
V místní pekárnČ na nás
þekal hlavní pekaĜ a se zaujetím prozradil spoustu zajímavostí o této netradiþní
pochoutce. Na vlastní oþi
jsme vidČli, jak celá výroba
probíhá a jako správní pekaĜi jsme si také jedno ucho
sami upekli...a snČdli.
Název aqua-terra expozice nám nic neĜeklo. O to
vČtší pĜekvapení nás þekalo, když jsme vešli dovnitĜ. Nadšený
a sympatický pan chovatel a cestovatel
nás svým poutavým výkladem provedl mezi rozmanitými druhy tropických
ryb, exotických hadĤ, ještČrĤ a pavoukĤ. Na vlastní oþi jsme vidČli dravou
želvu kajmanku i roztomilé jedovaté ža-
biþky. NejodvážnČjší dokonce pózovali
s hadem za krkem nebo obĜí tarantulí
v ruce. A ti, kdo vydrželi až do konce,
vidČli, jak se taková zvíĜátka krmí.PĜed
obČdem jjsme hravČ zvládli ppár schodĤ
(celkem jich bylo 166) na Štramberskou
Trúbu. Z výšky vypadá všechno jinak
a tak jsme se rozhlíželi po okolí shora.
Vzhledem k tomu, že jsme mČli nádherné poþasí, vidČli jsme hodnČ daleko do
krajiny.
ObČd se podával venku v restauraci
nazvané„JaroĖkova chalupa“. Všem
moc chutnalo. Po obČdČ jsme dostali na
námČstí rozchod, abychom mohli domĤ
nakoupit tradiþní dáreþky
z výletu.
Než se nČkteĜí z nás posadili za hrnþíĜský kruh a vytvoĜili nejrĤznČjší hrneþky,
talíĜky a mistiþky, dozvČdČli jsme se, jak taková výroba probíhá. Sama majitelka
vás zasvČtila do tajĤ a zajímavostí tohoto umČní.
Na Ĝadu pĜichází vrchol
dnešního dne. VĤnČ benzínu a zvuk motoru dotváĜí kulisu nadcházejících
okamžikĤ. Než jsme se
ale posadili za volant, vysvČtlil nám pan instruktor
základní pravidla a pod
jeho dozorem jsme projeli
zkušební koleþko. Jakmile
skonþila pĜíprava závodního jezdce, nic už nebránilo
v pĜedvedení našeho nadání na trati.
No a pak už jsme jeli domĤ. NČkdo byl
unavený hodnČ, nČkdo ménČ, ale každopádnČ se to všem líbilo.
Jana Semerová
tĜídní uþitelka
8 / Hornobenešovský zpravodaj
Spoleþenská rubrika
Jubilanti
i
i - þþervenec 2013
Horsák
Rychtáriková
Komendová
Petrová
Fusková
Novák
Hradeþný
Snopek
Jaroslav
Magdalena
Dáša
Bronislava
Anna
Radim
František
Jaroslav
www.hbenesov.cz
Informaþní centrum a mČstská knihovna
Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov
OtevĜeno: PO, ST: 9:00 – 17:00, ÚT, ýT, PÁ: 9:00 – 16:00, SO: 8.00 - 14.00
PĤjþování knih a þasopisĤ, internet, informace, kopírování, scanování, laminování, kroužková vazba, fax.
Galerie IC: Výstava fotogra¿í „JAK ŠEL ýAS“
Výstava zachycuje promČnu našeho mČsta v prĤnČhu þasu. Výstava obsahuje historické snímky se sbírek p. Rudolfa Grygara, ing. Jaroslava Strmisky a archívu MČsta Horní Benešov.
Jubilanti – srpen 2013
Dulínková
Lukášová
ýerník
ýerník
Dominec
Haluška
Kašparová
Visura
Loukota
KaĖová
Janáková
VČra
Helena
Pavel
Petr
Milan
Ján
Jana
Lubomír
Václav
RĤžena
Marie
Rozlouþili jsme se
Jarmila
ZdeĖka
Rostislav
TaĢána
Antonín
Bohumír
Anna
Anežka
Kavanová
ZaboĜilová
Frais
Grélová
Pražák
Šindler
Fusková
Hrozová
UPOZORNċNÍ na pĜemístČní stanovištČ kontejnerĤ z ulice Nerudové (u Mírového
námČstí) na Mírové námČstí u domu þ. p. 489, z dĤvodu neutČšeného stavu okolí.
DČkujeme obþanĤm za pochopení.
-odbor životního prostĜedí-
Regionální televize.cz
Vážení pĜátelé,
rádi bychom prostĜednictvím Vašeho listu informovali obþany
Vašeho mČsta, že už rok si mohou naladit jedineþný televizní
program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální zpravodajství z moravských, þeských a slezských regionĤ
a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní projjekt ppropojující
p j j a ppropagující
p g j þeské regiony
g y mezi sebou,, dávající prostor všem mČstĤm a obcím v ýR. V programu nechybí
ani regionální dokumenty þi tipy na výlety. Jak nás obþané
naladí?
1. Na satelitu Astra 23,5°východnČ, na frekvenci 12 168 MHz,
polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program
není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink þi Cs
link.
2. Ve vybraných
y
ý regionech
g
vysíláme
y
v rámci digitálního
g
pop
zemního vysílání
y
((ýeské BudČjovice,
j
, PlzeĖ, PĜíbram, Liberec,
Jablonec n.Nisou, Praha a stĜední ýechy)
4. Jako jedinou þeskou televizi nás mĤžete sledovat i na platformČ YouTube live.
Dovolená lékaĜi H. Benešov 2013
MUDr. Rostislav Mareš od 8.7.-15.7. a od 5.8.-18.8.
Akutní pĜípady zastoupí MUDr. Ladislava Borská
MUDr. Ladislava Borská od 22.7-4.8 a od 19.8.-31.8.,
také neordinuje 14.6.2013
Akutní pĜípady zastoupí MUDr. Rostislav Mareš
PodČkování
C
htČli bychom podČkovat
Všem, kteĜí se zúþastnili
DČtského dne v Luhách a obzvláštČ sponzorĤm a organizátorĤm, kteĜí nám dopomohli
pĜipravit tuto oslavu pro dČti,
kterou jsme si velmi užili
i díky poþasí, které nám letos
pĜálo. Mezi sponzory a organizátory patĜí:
Hasiþi Horní Benešov,, Bohuslav Žitník,, Martin Jachymy
þák,Václav Mika, ýubová Vendulka, Holky Komendovy, Gábinka Lamichová, Jana a JiĜí Horváthovi, chlapci z paintballu, Kavan Vlastimil, TesaĜ ZbynČk, Glogar
František, HOBES spol. s r. o., BENEKOV term s. r. o.,
KĜenek JíĜí, Barabáš Kamil, Arabášová Hana, Hradeþná
Maruška, Roman elektro, Kocourek Josef, Lant Ladislav,
Hradeþná Anna,, Doupková
p
Jana,, Knihkupectví
p
KĜenková
Ingrid,
g , MČstskýý úĜad,, SSŠ PRAKTIK s. r. o. pan
p Havlík,,
Brada hokejsport, Horsák ZdenČk, Ševþík Ladislav, Stašová Miroslava, Bradová Libuše, Kvasniþka Svatopluk,
JeĜábková Anna, Potraviny TUTY, Kuþa Jakub, Opoþenská Pavla, Fraisová Jana, KáĖová Zdenka, Bridzik Ivo,
Procházka Michal, Kašová Petra, Miková Jana, Kara¿átová RĤžena,, BezdČk Petr,, Náplavová
p
VČrka,, Romanová
Katka, Jurošévá Ludmila, ýuba Honza, VavĜiþkovi , Kotáskovi,, Volná Marie,, Jelínek Ladislav,, Kocourek Josef,,
Michálek Jan,, Horsáková Toniþka,, Hajdukovi,
j
ýubová
Vendula, ěíhová JiĜina, Budíkovi, Kocourkovi.
-KateĜina Kocourková-
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 9
Zajímavosti z našeho mČsta
Okresní soutČž osob
V budovČ bývalého DČtského domova byly
zdravotnČ postižených vybudovány nové byty
(B.j. 8 PB – PýB Horní Benešov 117D514000250)
P
O
S PradČd osob zdravotnČ postižených v Horním BenešovČ se dne 22.
6. 2013 zúþastnilo okresní soutČže osob
zdravotnČ postižených, kterou v tomto
roce uspoĜádalo SOZP Lichnov.
V pĜíjemném prostĜedí místního parku
se soutČže zúþastnilo 18 þtyĜþlenných
družstev z celého okresu Bruntál. Naše
OS vyslalo do soutČže družstva dvČ.
Jedno družstvo smíšené a druhé bylo
složeno pouze z žen. SoutČžilo se v šesti disciplínách, které svou obtížností
odpovídaly možnostem zdravotnČ postižených úþastníkĤ. Velkým pro nás
pĜíjemným pĜekvapením bylo umístČní
našeho smíšeného družstva ve složení Rabová Marie, MatČjková Antonie,
Rab ZdenČk a Balonek Josef, které
skonþilo v soutČži družstev na druhém
místČ a pan Balonek v jednotlivcích
o jediný bod na místČ tĜetím.Po ukonþení soutČže a slavnostním vyhlášení si
mohli úþastníci zatanþit þi zazpívat pĜi
hudební skupinČ, nebo si prohlédnout
muzeum obce a výstavu obrazĤ v pĜilehlých prostorách. Dobrou náladu nám
nepokazil ani prudký déšĢ. Vzhledem
k tomu, že poĜadatelé s touto možností
poþítali, pro soutČžící mČli pĜipraveny
stanové pĜístĜešky.
-Satoria Karel-
o 13 mČsících intenzivních stavebních prací budou novČ vzniklé byty podporovaného bydlení v budovČ na ul. Svobody þ.p. 428 koneþnČ zkolaudovány
a pĜipraveny k užívání. K dispozici bude celkem 8 peþovatelských bytĤ, ke kterým je zajištČn bezbariérový pĜístup a 2 byty v podkroví. Nájemní smlouvy budou
uzavĜeny s cílovou skupinou osob v nepĜíznivé sociální situaci, jejichž snížená
sobČstaþnost je zpĤsobena buć vČkem (70 let a více) anebo zdravotním stavem,
kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.
K dispozici budou 4 byty 1+kk o výmČĜe 34,3 m2, 4 byty 2+ kk o výmČĜe 31,4 m2
a 2 podkrovní byty 2+ kk o výmČĜe 54,2 m2.
Právo nájmu k bytu mĤže být pĜidČleno obþanĤm, kteĜí nemají k datu uzavĜení nájemní smlouvy ve vlastnictví þi v podílovém vlastnictví bytový dĤm, rodinný dĤm,
byt a kteĜí mají ke dni podání
žádosti vĤþi MČstu Horní Benešov a Službám mČsta Horní
Benešov s.r.o., jako správci
bytového fondu, splacené veškeré závazky.
Tyto podmínky musí splnit
i další þlenové domácnosti,
kteĜí mají v podporovaném
bytČ bydlet.
Nájemní smlouva bude s osobou ve vČku 70 let a výše
uzavĜena na dobu neurþitou
a s osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby na dobu
urþitou, nejdéle však na dobu 2 let s možností dalšího prodloužení. Pokud budou
uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavĜít i s osobou, která do cílové skupiny nepatĜí, avšak pouze na rok.
Po roce bude provČĜeno, zda není nutné byt pro žadatele z cílové skupiny uvolnit.
Byty budou vybaveny novými kuchyĖskými linkami a úložnými prostory v zádveĜí.
V budovČ se nachází výtah, spoleþenská místnost, kterou mohou nájemníci využívat ke spoleþným setkáním a zázemí pro pracovníky terénní sociální péþe, jejichž
služby budou nájemníkĤm k dispozici.
PĜidČlení nájmu bytu žadateli schvaluje Rada mČsta na základČ doporuþení bytové
komise. PĜedpokládaný termín, od kdy bude možné byty pronajímat je záĜí 2013.
Vybudování bytĤ podporovaného bydlení bylo podpoĜeno Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení 2012 þástkou 2 958 000 Kþ.
- Michal Blažek - starosta, Michale Mecová - projektová manažerka -
Informace pro obþany
odbor životního prostĜedí
pĜi MČÚ Horní Benešov:
SbČr starého papíru
ZŠ a MŠ Horní Benešov se zúþastnila soutČže škol ve sbČru starého odpadového papíru, kterou vyhlásila spoleþnost
RITSCHNY kovošrot a sbČrné suroviny
y s.r.o. pro
p 2. polop
letí školního roku 2012/2013. Celkem bylo dČtmi ZŠ a MŠ
Horní Benešov sesbíráno 14,16
, t starého ppapíru.
p
Za nejvČtj
ší odevzdané množství starého papíru se ZŠ a MŠ Horní
Benešov umístila na krásném 3. místČ.
Gratulujeme….
RozšíĜení dČtského hĜištČ
Už témČĜ rok mohou dČti využívat herní prvky, které jsou
umístČny v parku na ulici Masarykova. Abychom se zavdČþili
i starším dČtem, tak jsme i v letošním roce v rámci Programu
obnovy a rozvoje venkova podali žádost o dotaci na projekt
„Hrajeme si v oblacích“.
Dotace ve výši 400 000 Kþ, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, bude použita k zakoupení dvou herních prvkĤ. HĜištČ se rozroste o houpaþku a 6 metrĤ vysokou
lanovou pyramidu.
BČhem prázdnin bude na hĜišti umístČno také veĜejné osvČtlení, které má zabránit poškozování herních prvkĤ ve veþerních
hodinách.
Michal Blažek, starosta,
Michaela Mecová,
projektová manažerka
10 / Hornobenešovský zpravodaj
www.hbenesov.cz
Vyhlášení soutČže
Komise pro životní prostĜedí ve spolupráci
s IC a mČstskou knihovnou Horní Benešov
vyhlašuje 3. roþník soutČže
„O NEJKRÁSNċJŠÍ KVċTINOVOU VÝZDOBU
A CELKOVÝ VZHLED DOMU“
Fotogra¿e odevzdávejte
do 15. záĜí v IC a mČstské knihovnČ (pĜíp. posílejte e-mailem na adresu
[email protected]), kde
budou následnČ vystaveny a hodnoceny veĜejností. Na požádání je
možno vaši kvČtinovou
výzdobu vyfotografovat.
Hodnocena bude kvČtinová výzdoba a celkový vzhled domu a okolí.
Hlavní cena: 2000,- Kþ formou poukázky k nákupu zboží dle
vlastního výbČru
ý
ze sortimentu ¿rmy STAVEBNINY
MIKŠÍK, sponzora soutČže.
Den otevĜených dveĜí v Hobesu
Poþasí v kvČtnu
K
vČten byl sice mČsícem chladnČjším, ale koneþnČ
se dostala prĤmČrná teplota od zaþátku roku nad
hodnotu nulového þísla. Denní
prĤmČr je 1,7°C,
když kvČten mČl
13,25°C. KoneþnČ
se pohnula hodnota srážek (se
stavem 41mm),
ale stále chybí
sluneþní svit, neboĢ Slunce nás
navštívilo ve 4
dnech. Od zaþátku roku sluneþní kotouþ setrval 98 hodin, když normální hodnoty vykazují 300-400 hodin. Ve
tĜech dnech jsme se radovali z hodnot 26°C, ale komíny
vykazovaly stálé pĜitápČní. Snad další hodnoty v þervnu
napraví stále špatnou náladu!
-Vlastimil Habarta-
VþelaĜi informují
VþelaĜi oþekávají slabou snĤšku
Poþasí letos nepĜeje vþelstvĤm a vþelaĜĤm. Po dlouhé
zimČ, kdy se nepodaĜilo pĜezimovat všem vþelstvĤm
se dostavilo ještČ období dešĢĤ, díky nČmuž vþelky
nelétají a neopylují. NČkteĜí vþelaĜi uvažují, že letos
nebudou první med vĤbec vytáþet, jelikož medníky
jsou prázdné. MomentálnČ mČly vþelky létat na kvetoucí ovocné stromy, javory, kaštany, ale také na hloh
þi dokvétající Ĝepku.
Situace povede ke zdražení medu.
-KateĜina Monsportová-
Dne 31. kvČtna 2013 se v prostorách ¿rmy HOBES, spol. s r.
o. uskuteþnil Den otevĜených dveĜí. NávštČvníci mČli možnost
prohlédnout si areál ¿rmy, vidČli, jak se vyrábí nejen zámky, ale
i další komponenty strojírenské výroby, kterými se naše spoleþnost zabývá.
ý
Úþastníci nahlédli také do galvanovny, vidČli postup, jak jsou zinkovány zámky, objímky a další díly.
Celá prohlídka probČhla za úþasti nejpovolanČjších pracovníkĤ
– manažerĤ ¿rmy i výkonného Ĝeditele spoleþnosti Bc. Pavla Jachymþáka, DiS., kteĜí návštČvníky osobnČ provedli.
Tato akce byla zamČĜena jak pro obyvatele Horního Benešova,
bývalé pracovníky, pĜedstavitele místních a okolních ¿rem, tak
i pro dČti. Ty si mohly po prohlídce zaskotaþit na pĜipraveném
skákacím hradu, trampolínČ, nebo se povozit na kolotoþi. Pro
malé mlsouny byla nachystána cukrová vata a každé dítČ odcházelo se žlutým balónkem-.
Celkový poþet úþastníkĤ þinil 258 osob.
DČkujeme tímto všem za úþast, zamČstnancĤm za zdárnou pĜípravu a prĤbČh akce. Jelikož nám nakonec vyšlo i poþasí, mĤžeme
Ĝíci, že Den otevĜených dveĜí v HOBESu se opravdu vydaĜil.
-KateĜina Monsportová-
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 11
Demolice objektu Kulturního domu v Horním BenešovČ
Tento projekt je ¿nancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Registraþní þíslo: CZ.1.10/2.3.00/05.01408
ak jsme již v minulých þíslech Hornobenešovského zpravodaje informovali, MČsto Horní Benešov v prosinci loĖského
roku podalo žádost o dotaci v rámci operaþního programu ROP
NUTS II Moravskoslezsko,, výzvy
ý y þ. 2.3 – 05 Podpora
p
využíváy
ní brown¿elds. Žádost se týkala demolice chátrajícího objektu
Kulturního domu na ul. Strmé, þ.p. 182, který již nevyhovuje
souþasným potĜebám obyvatel a jeho opravy jsou z þasového
hlediska krátkodobé a velice nákladné.
Naše žádost byla úspČšná a byla nám pĜidČlena dotace, která
þiní maximálnČ 8 374 946,30 Kþ, což je 85 % z pĜedpokládaných celkových výdajĤ na realizaci.
J
V souþasné dobČ se pĜipravuje veĜejná zakázka na výbČr zhotovitele díla. Bourací práce by mČly být zahájeny v mČsíci srpnu.
Po demolici bude novČ vzniklý prostor zatravnČn, nové využití
budeme hledat v závislosti na dostupných ¿nanþních prostĜedcích.
Michal Blažek, starosta,
Michaela Mecová, projektová manažerka
Spoleþenský dĤm, pĜed demolicí foto: Michaela Mecová
ProtipovodĖová opatĜení mČsta Horní Benešov
P
rotipovodĖová opatĜení jsou nedílnou souþástí ochrany obyvatel a životního prostĜedí. Kroky vedoucí k zamezení vzniku povodní snižují riziko ekologických škod a havárií zahrnující zejména
poškození majetku, vznik nebezpeþných odpadĤ, zneþištČní vod,
narušení vodních ekosystémĤ atp.
Jelikož byla þást obce Luhy v minulosti nČkolikrát zasažena povodnČmi a poþasí je stále nevyzpytatelné, nechalo MČsto Horní Benešov
v loĖském roce zpracovat projekt s názvem „ProtipovodĖová opatĜení mČsta Horní Benešov“. Projekt
j
Ĝeší celkové zlepšení
p
systému
y
povodĖové ochrany v území dotþeném tokem ýižina a jeho pĜítoku Sítina. Na základČ posouzení stávajícího stavu a potĜeb ochrany
pĜed povodnČmi bylo navrženo doplnČní lokálního varovného a vyrozumívacího systému obyvatelstva na celém území mČsta v rozsahu 68 ks bezdrátových hlásiþĤ a 184 ks reproduktorĤ. Toto zaĜízení
bude sloužit nejen ke zvýšení bezpeþí obþanĤ pĜed povodnČmi, ale
bude využíváno i k šíĜení informací po území mČsta – obecní rozIlustraþní foto, povodnČ Luhy, foto:archív R. Grygar
hlas. PĜedmČtem projektu bude i zpracování digitálního povodĖového plánu, který bude dostupný na internetových stránkách mČsta.
Na zmínČný projekt byla v rámci 37. výzvy Operaþního programu životní prostĜedí pĜedložena žádost o poskytnutí podpory,
ve které jsme byli úspČšní. PĜedpokládaná výše celkových nákladĤ zmínČného projektu s registraþním þíslem 12128291 þiní
2 592 026 Kþ, pĜiþemž maximálnČ výše podpory je vyþíslena na 2 289 623 Kþ. Vlastní podíl mČsta je tedy 302 403 Kþ.
Michal Blažek, starosta,
Michaela Mecová, projektová manažerka
12 / Hornobenešovský zpravodaj
www.hbenesov.cz
BENEKOV
- rozšíĜení výroby
o 20 nových
pracovních míst
Firma BENEKOV vyhlašuje výbČrové Ĝízení
na níže uvedené pracovní pozice:
- SVÁěEý
- STROJÍRENSKÝ DċLNÍK
- STROJÍRENSKÝ DċLNÍK
- MONTÁŽ KOTLģ
- PěEDMONTÁŽ KOTLģ
V prĤbČhu mČsíce þervence a srpna budeme
pĜijímat až 20 nových zamČstnancĤ.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Jste-li osloven/a naší nabídkou a chcete se
ucházet o nČkterou z výše uvedených pracovních pozic, zašlete nám prosím svĤj životopis
nebo zajdČte osobnČ na personální oddČlení:
Kontaktní osobou je paní KateĜina Poloková,
[email protected]
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 13
Novela stavebního zákona
Od 1. ledna 2013 je úþinná novela stavebního zákona (zákona þ. 183/2006 Sb.). Novela, þasto oznaþována jako „velká“, protože polovina stávajícího zákona je touto novelou zmČnČna, vyšla ve sbírce pĜedpisĤ jako zákon þ. 350/2012 Sb.
V þásti územního plánování zmČna stavebního zákona obsahuje mj. také odložení termínu, do kdy musí mít obce poĜízené
své územní pplány,
y, a to z roku 2015 do roku 2020. Dále novČ mohou obþané ppodávat pĜipomínky
p p
y ke zprávČ
p
o uplatĖování
p
politiky územního rozvoje ýR, zásad územního rozvoje kraje i územního plánu. Již se nezpracovává a neprojednává koncept
územního plánu, což urychlí proces projednávání.
Územní Ĝízeníí by mČlo být zjednodušeno (povinné ústní jednání zĤstává pouze u zámČrĤ posuzovaných ve zjišĢovacím Ĝízení nebo na které se provádČlo posouzení vlivu na životní prostĜedí), oznámení o zahájení územního Ĝízení a územní rozhodnutí
se úþastníkĤm Ĝízení pĜevážnČ doruþují jednotlivČ, do vlastních rukou a ne již vždy veĜejnou vyhláškou.
V þásti stavebního Ĝádu je rozšíĜen okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (napĜ. stavba do
25 m2 zastavČné plochy a do 5 m výšky na pozemku rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo
podmiĖuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, bazén do 40 m2 zastavČné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, skleníky do 40 m2 a za podmínky, že jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od spoleþných hranic pozemkĤ
min. 2 m). Toto se však nevztahuje na stavby, které jsou v ochranném pásmu kulturních památek.
RozšíĜen je také okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úĜadu (všechny energetické pĜípojky, všechny výrobky plnící funkci stavby, reklamní zaĜízení, atd.); to znamená, že tyto zámČry bude stavebník realizovat
pouze na základČ územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. VeĜejná technická infrastruktura již nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úĜadu; to znamená, že ji stavebník mĤže realizovat na základČ územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, ale budou se kolaudovat. Jedná se tyto druhy veĜejné technické infrastruktury: nadzemní a podzemní
komunikaþní vedení sítí elektronických komunikací, podzemní a nadzemní vedení pĜenosové nebo distribuþní soustavy elektĜiny, vedení pĜepravní nebo distribuþní soustavy plynu, rozvody tepelné energie, vedení sítí veĜejného osvČtlení.
Je také upĜesnČn výpoþet zastavČné plochy. Novela v § 2 odst. 7 stanoví, že zastavČnou plochou pozemku se rozumí souþet
všech zastavČných ploch jednotlivých staveb. Dále že zastavČnou plochou stavby se rozumí plocha ohraniþená pravoúhlými
prĤmČty vnČjšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií
a arkýĜĤ se do zastavČné plochy zapoþítávají. U objektĤ poloodkrytých (bez nČkterých obvodových stČn) je zastavČná plocha
vymezena obalovými þarami vedenými vnČjšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastĜešených staveb nebo
jejich þástí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavČná plocha vymezena pravoúhlým prĤmČtem stĜešní konstrukce do
vodorovné roviny.
NovČ je upraveno vydání certi¿kátu autorizovaného inspektora zpĤsobem omezujícím možnosti zneužití.
Novela však zvyšuje nČkteré poplatky. Za stavební povolení ke stavbČ pro bydlení s nejvýše tĜemi byty (sem patĜí napĜ. rodinný dĤm ale s celkovou zastavČnou plochou > 150m2) zaplatí stavebník novČ pČt tisíc korun místo dosavadních tĜí set korun.
Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou (napĜ. u stavby rodinného domu do 150m2) je stanoven poplatek 1 000 Kþ.
Novela stavebního zákona – provádČcí vyhlášky
Od 1. 4. 2013 nabyly úþinnosti vyhlášky k novelizovanému stavebnímu zákonu, vyhláška þ. 62/2006 Sb., kterou se mČní vyhláška þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláška þ. 63/2006 Sb., kterou se mČní vyhl.þ. 503/2006 Sb. – tato vyhláška
se mČní nejen v obsahu ale i v názvu, novelizovaná vyhláška je vyhláška þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního
rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu.
V pĜíloze vyhlášky jsou pĜedepsány nové formuláĜe žádostí. Nové formuláĜe jsou ke stažení na webových stránkách mČsta
Horní Benešov: www.hbenesov.cz – MČstský úĜad – Stavební úĜad, tiskopisy
ZároveĖ byla zrušena vyhláška þ. 526/2006 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení stavebního zákona ve vČcech stavebního Ĝádu.
V pĜechodných ustanoveních vyhlášky þ. 499/2006 Sb. je uvedeno, že dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a
až 5 vyhl., která byla zpracována pĜede dnem nabytí úþinnosti této vyhlášky a pĜedložena stavebnímu úĜadu do 31. 12. 2014,
se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.
Projektová dokumentace podle § 3 vyhl. (dokumentace pro provádČní stavby) mĤže být zpracována podle vyhlášky þ.
499/2006 Sb. ve znČní úþinném do dne nabytí úþinnosti této vyhlášky, pokud bude stavba zahájena nejpozdČji do 31. 12.
2014. Ferdinand Vojþiniak, odbor výstavby
-Ferdinand Vojþiniak, odbor výstavby-
www.hbenesov.cz
14 / Hornobenešovský zpravodaj
Informace z MČU
Úspory energie, aneb zateplujeme
Téma úspory energií je v dnešní dobČ populárním z dĤvodu neustále rostoucích nákladĤ na topení. Vlivem zvyšujících se
cen energií je nutné hledat Ĝešení, kterým mĤže být právČ investice ve formČ tepelnČ technické úpravy budov, díky které lze
v dlouhodobém horizontu ušetĜit.
Pro zateplování
p
existuje
j nČkolik dobrých
ý dĤvodĤ:
1.
Úspora za topení a klimatizaci – dobĜe tepelnČ izolovaná budova se v letních mČsících nepĜehĜívá a úniky tepla jsou
v zimČ sníženy. Klesají náklady na topení, návratnost investice je tedy velkým pĜínosem.
2.
Prodloužení životnosti budovy – Dochází ke snižování teplotního namáhání nosných konstrukcí, zamezení koroze,
k eliminaci zatékání do obvodových a stĜešních plášĢĤ a okolo oken.
3.
Zdravotní hledisko – Zateplení budovy má pĜíznivý vliv na lidský organismus. Certi¿kované zateplovací systémy
jsou zcela zdravotnČ nezávadné a jsou odolné vĤþi vlhkosti a vzniku plísní.
4.
Ochrana životního prostĜedí – KromČ úspor ¿nanþních prostĜedkĤ se výraznČ šetĜí i životní prostĜedí.
5.
Ochrana proti povČtrnostním vlivĤm – VnČjší zateplení vytvoĜí kolem domu souvislý izolaþnČ vyvážený obal, což
eliminuje tepelné mosty a promrzání. Odstraní kondenzaci vodní páry na stČnách. Významnou vlastností izolaþního materiálu
je také snížení hladiny hluku z vnČjšího prostĜedí.
MČsto Horní Benešov se snaží vkládat ¿nanþní prostĜedky do investic, které mají svou návratnost. Proto byly v loĖském a letošním roce v rámci výzev Operaþního programu životní prostĜedí podány žádosti o dotace na zateplení hned nČkolika budov,
které jsou v majetku mČsta. Byli jsme velice úspČšní, o þemž svČdþí výše dotace u jednotlivých projektĤ (viz. tabulka níže):
Stavební práce na sportovní hale pokraþují
Na ppĜelomu mČsíce dubna a kvČtna byla
y zahájena
j
rekonstrukce sportovní
p
haly
y spoþívající
p
j v obnovČ vnČjšího
j
pláštČ
p
budovy.
y
Žádost o dotaci na projekt s názvem „Zateplení tČlocviþny ZŠ“ byla pĜedložena v 35. výzvČ Operaþního programu životního prostĜedí, Prioritní osa 3 – podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie. MČsto Horní Benešov bylo v této výzvČ úspČšné
a bude mu poskytnuta dotace maximálnČ ve výši 2 257 631 Kþ. Zateplení obvodového pláštČ by mČlo být ukonþeno do
konce prázdnin.
- Michal Blažek, starosta, Michaela Mecová, projektová manažerka -
www.hbenesov.cz
Hornobenešovský zpravodaj / 15
Snižme své náklady na elektrickou energii a zemní plyn
Chcete platit za elektrickou energii a zemní plyn ménČ než dosud, ale podomním obchodníkĤm s energiemi nevČĜíte a sami
nevíte jak a kde si vybrat tu nejlevnČjší dodavatelskou spoleþnost? MČsto Horní Benešov pro Vás pĜipravilo možnost Ĝešení.
Historicky první e-Aukci na dodávky elektrické energie a zemního plynu za výhodné ceny. E-Aukci zajišĢuje spoleþnost
eCENTRE,, ppĜihláška,, jjejí
j zpracování
p
i úþast v e-Aukci jje zdarma. Horní Benešov jje tak další obcí v republice,
p
, která se ppo
ěíþanech, Praze 6, Šenovu, Krnovu, Oticích, Neplachovicích, Velkých Heralticích, Jakartovicích, BĜezové, Razové, Leskovci nad Moravicí, OpavČ, Bilþicích, SkĜipovu a Slavkovu do e-Aukce pro domácnosti pouští.
Samostatné domácnosti s nižšími objemy energií nemají dobrou vyjednávací pozici. PodaĜí-li se však i VikyĜovicím sdružit
více domácností dohromady,
y, jje to ppro dodavatele natolik zajímavý
j
ý objem
j ppoptávky,
p
y, že mĤže nabídnout výhodnČjší
ý
j ceny.
y
ýím více domácností se zapojí, tím vČtší úspory bude možné dosáhnout. Pro to tuto možnost nabízíme nejen obþanĤm
Horního Benešova, ale také dalším obcím mikroregionu.
PĜihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení nebo podnikatelské subjekty v katastru mČsta Horního Benešova.PoĜádající ¿rma všechny zájemce sdruží, osloví dodavatele energií na trhu a realizuje soutČž o ,,balík“ domácností
v pĜímé elektronické aukci. Pro obþany a podnikatelské subjekty je tato služba plnČ zdarma.
Aukþní poplatek zaplatí ¿rmČ po ukonþení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutČžená v e-Aukci
byla vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost nyní, obþan, podnik není povinen smlouvu s novým dodavatelem
uzavĜít.
Z þeho se skládají platby za energie a o co je možné soutČžit?
ZjednodušenČ lze uvést, že platby za energie se skládají z tČchto þástí:
Regulovaná složka – pĜedevším cena za distribuci energii, která je každoroþnČ pevnČ stanovena Energetickým
regulaþním úĜadem a nelze o ni soutČžit.
Neregulovaná složka – výši této þásti si dodavatelé stanoví sami a lze jí soutČžit v e-Aukci. Jedná se o cenu za silovou
elektĜinu (tedy skuteþnČ dodanou do zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za mČsíc (poplatek za þinnost dodavatele, napĜíklad za tvorbu vyúþtování, evidenci apod.). Tuto þást tvoĜí asi 40% z celkové platby elektĜiny a až 80%
u zemního plynu.
Jak se do e-Aukce zapojit?
Pro zapojení do e-Aukce je zapotĜebí podepsat smlouvu s poĜadatelskou ¿rmou eCENTRE, a.s..
Tato smlouva je bezúplatná, ale de¿nuje práva a povinnosti obou stran.
Co je tĜeba k podpisu smlouvy?
•
•
Kopie smlouvy se stávajícím dodavatelem elektĜiny, þi zemního plynu, a to vþetnČ všech dodatkĤ a obchodních podmínek.
Kopie posledního roþního vyúþtování elektĜiny/plynu – souhrnná fakturace plus detailní rozpis vyúþtování.
Kopii smlouvy a kopii posledního roþního vyúþtování Vám vydá Váš souþastný dodavatel energií a zemního plynu, pokud
je nemáte.
Provoz kontaktního místa pro obþany a ¿rmy z mČsta Horního Benešova, kde se mĤžete pĜihlásit a vznést dotazy je v Informaþním centru a mČstské knihovnČ Horního Benešova.
11. 7. od 15:00 do 17:00 hodin
16. 7. od 15:00 do 17:00 hodin
Kontaktní osoba
Kamil Kurka, eCENTRE, a. s.
T: +420 725352180
E: [email protected]
Sportovní rubrika
Kuželky tČlesnČ postižených sportovcĤ TJ Horní Benešov
sobotu 8.6.2013 probČhl v ýeské TĜebové další turnaj ýP v kuželkách tČlesnČ postižených. Benešovští sportovci pĜedvedli solidní výkony, i když házeli
ve velmi tČžkých podmínkách.
Dráha byla vlhká a pĜi odhodu koule klouzaly boty a dokonce hráþi nČkolikrát
upadli na zem místo koule. A v tak složitých podmínkách Jana Martiníková
vyhrála a Jana Kašparová byla v téže kategorii druhá. Jarka Horáková þtvrtá a ve
stejné kategorii Hanka Martiníková sedmá. Jarek Martiník a Franta Vojta byli ve
svých skupinách oba na pátém místČ.
V
Další z turnajĤ se bude konat v þervenci v BĜidliþné.
Foto: Jarmila Horáková
Jarmila Horáková TPS
Horní Benešov
www.hbenesov.cz
16 / Hornobenešovský zpravodaj
Sportovní rubrika
Sportovní stĜelba
V
souþasné dobČ mladí stĜelci trénují
stĜelbu ze vzduchové pistole v bývalém TIPSPORTU. „StĜelniþka“ je
sice o 3 m kratší, ale k udržování dobré
stĜelecké formy staþí. Za rychlou opravu a instalaci elektrické sítČ v tČchto
prostorách dČkujeme panu Mikšíkovi.
StĜelci se zúþastnili dvou soutČžních
kol Jarní diabolky v OstravČ. Vzduchová pistole je pro Kryštofa Krska velmi
oblíbenou disciplínou. V prvním kole
obsadil druhé místo s výkonem 356
bodĤ a ve druhém kole už nedal soupeĜĤm šanci a zvítČzil s výkonem 366
bodĤ. Honza Blažek nastĜílel v obou
kolech vyrovnané výkony ( 320 a 321
bodĤ) a ve své vČkové kategorii obsadil
6. místo. Jan Kamír skonþil na osmém
místČ. Michal Duben si vystĜílel 12
pĜíþku. V kategorii starších dorostencĤ
obsadil VojtČch Klech 8. místo. Marcela
Königová zvítČzila v obou kolech (377
a 365 bodĤ).
) První þervnový
ý víkend
se v OstravČ stĜílel ýeskýý pohár
p
talentované mládeže(ýPTM). ýeský pohár
je nejvýznamnČjší republiková stĜelecká soutČž. StĜílí se všechny disciplí-
ny (vzduchové
i malorážkové).
Do Ostravy pĜijjeli mladí stĜelci
z celé ýR. V malorážkové disciplínČ sportovní
pistole SP30+30
obsadil Kryštof
Krsek 12. místo
a Vojta Klech
skonþil 15., Petr
Všetiþka obsadil
20. místo a Martin PĜibyla skonþil 22..V disciplínČ VzPi40 si Foto: stĜelci v akci
Krsek
Kryštof
y
vystĜílel tĜetí místo – 362 bodĤ, Vojta
Klech 14. místo – 343 bodĤ, Martin PĜibyla 18. místo – 335 bodĤ, Jan Blažek
26. místo, Jan Kamír 31. místo.
Na stĜelnici v Olomouci podal opČt
Kryštof Krsek vynikající výkon (VzPi
40-362 bodĤ) a v kategorii dorostu do
18-ti let si vystĜílel bronzový pohár.
Když se koneþnČ po dlouhém deštivém
období ukázalo sluníþko, tak jsme se
pokusili trošku vyþistit les kolem naší
malorážkové stĜelnice. Po nároþném
sbČru PET láhví a odpadkĤ byla pro
kluky zajištČna možnost prohlídky
a následnČ i stĜelby z vojenských pistolí a pušek, odstĜelovací pušky a velkorážných revolverĤ. PČkné odpoledne
jsme zakonþili bojovou hrou za použití
airsoft útoþných pušek a airsoft pistolí.
Marcela Königová
StĜelecký klub
DČvþata z SDH v kvČtnu nezahálela
D
ne 15. kvČtna 2013 jsme poĜádali 3. roþník „HASIýSKÉHO KARNEVALU“ v parku u Benekovu. Tak jako pĜedchozí 2
roþníky nás poþasí nezklamalo a opČt nám zapršelo. Ale i tak se karnevalu zúþastnil velký poþet dČtí i rodiþĤ. MČli jsme
pro nČ pĜipraveny soutČže za sladké odmČny, diskotéku, ale i bohaté obþerstvení, grilované maso, hranolky, atd. Kdyby déšĢ
ještČ chvilku se svým pĜíchodem vydržel, byl pĜipraven i velký táborák, kde by si mohly dČti spoleþnČ s rodiþi opéct párek
nebo špekáþek. Tato akce by se neuskuteþnila bez hodných sponzorĤ, kterým ještČ jednou moc dČkujeme. Velký dík patĜí taky
MČstu Horní Benešov, ¿rmČ Benekov a panu Mikšíkovi, kteĜí nám ochotnČ pomohli s pĜípravou a realizací této akce. JeštČ
jedno velké podČkování patĜí našim klukĤm z výjezdové jednotky, kteĜí nám nikdy pomoc neodmítli a tímto jsme jim taky
moc zavázáni. TČšíme se na další roþník.
O týden pozdČji, 25. 5. 2013 jsme uspoĜádali na
starém fotbalovém hĜišti Okresní soutČž v hasiþském
sportu. Za nepĜíznivého a studeného poþasí se tohoto kola zúþastnila 4 družstva žen a 4 družstva mužĤ.
Mimo požárního útoku se bojovalo i ve štafetách
4 x 100 metrĤ s pĜekážkami a poslední disciplínou byl
bČh jednotlivcĤ na 100 metrĤ s pĜekážkami. VítČzství
jak v ženské, tak v mužské kategorii si odvezl Leskovec nad Moravicí, druhé místo v mužích – Suchá
Rudná, ženy – RýžovištČ, tĜetí místo muži – Krnov
Kostelec a tĜetí místo ženy domácí Horní Benešov.
Také jsme se postarali o bohaté obþerstvení a slušné
zázemí, za které nám bylo podČkováno. My musíme
taky podČkovat za pomoc a ochotu pĜi organizaci
MČstu Horní Benešov, za zapĤjþení klubovny Kynologickému klubu. Veliký dík patĜí místí výjezdové jednotce, bez které bychom nemohly tyto akce
poĜádat.
Andrea Morávková
SDH Horní Benešov
Hornobenešovský zpravodaj – noviny MČsta Horní Benešov Ɣ Vydává Rada MČsta Horní Benešov, Masarykova 32,
793 12 Horní Benešov Ɣ Redakþní rada: Šéfredaktor: Rudolf Grygar. RedaktoĜi: Miroslava ChmelaĜová, Vlastimil
Habarta Ɣ www.hbenesov.cz Ɣ E-mail: [email protected] Ɣ MK ýR E 16046 Ɣ Tisk: Tiskárna René Daubner
– APRO, Ruská 10, 792 01 Bruntál Ɣ Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveĜejnČnými v pĜíspČvcích dopisovatelĤ.
UzávČrka þísla je 15. den v mČsíci.

Podobné dokumenty