Ateliér č. 2, 2011

Komentáře

Transkript

Ateliér č. 2, 2011
Cena Vladimíra Boudníka
Praha, Clam-Gallasův palác, 19. 1. – 20. 2.
V Clam-Gallasově paláci byly k vidění
grafické práce, oceněné v celostátní
soutěži Grafika roku 2010, kterou vyhlašuje Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci
s Hlavním městem Praha. Již 17. ročník
soutěže je v tradiční návaznosti korunován souborem prací vítěze 16. ročníku
Ceny Vladimíra Boudníka za celoživotní
přínos grafické tvorbě.
Jejím nositelem se tentokrát stal
František Hodonský (1945, viz At. č. 4/89,
7/90, 8/91, 3/93, 22/94, 17-18/96, 1,
25-26/98, 11/00, 2, 5/02, 4, 8, 21/03, 4, 8,
9/05, 22/06, 12, 14-15, 22/09, 1, 19/10),
dlouholetý profesor pražské AVU, později Akademie umění v Banské Bystrici,
v jednotlivých kategoriích soutěže Grafika roku byl také již dříve několikrát oceněn. Jako u většiny umělců věnujících se
grafice vedle dominující tvorby malířské
nešlo ani u Hodonského o jednorázové
či příležitostné „vzplanutí“ inspirace prostřednictvím jiného výtvarného oboru.
Stanovy soutěže Ceny Vladimíra
Boudníka počítají sice s možností ocenit
i jednorázový, experimentální přínos grafickému umění, obvykle však i na pozadí
takových výrazových ozvláštnění stojí
dlouholetá důsledná práce na poli grafických technik. František Hodonský se
sice jako grafik prosadil (a to včetně nákupů do Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze) zdánlivě až skrze
onen současný, experimentátorský přístup, ve skutečnosti však výrazná práce
posledního dvacetiletí v oblasti dřevořezu byla jen důsledkem předchozího, průběžného vytváření původní grafiky, snad
jen více spjatého s jeho výrazově i významově paralelní tvorbou malířskou.
Již od 60. let se Hodonského grafika,
realizovaná hlavně prostřednictvím lino-
rytu, stává svébytnou rovinou jeho tvůrčího usilování. Zhruba od poloviny 70. let
je vytvářena jaksi dodatečně, v inspiraci
kompozicí časově předcházejícího obrazu, zdůrazňujíc lineárnost a rozvíjejíc
morfologii přírodního námětu. Cílem
tohoto přístupu bylo maximálně vytěžit
jeho potenciál; jiným výrazem této
exploatace se stalo – rovněž paralelní – sochařské řezbářství či případněji
tvorba objektů. K hlubší abstrahovanosti,
výrazové oproštěnosti monumentálních
ploch, dospěl autor v 80. a 90. letech,
stále ještě prostřednictvím linorytů a linořezů, ale i technikou litografie, získávající tehdy na oblibě. Zejména však v linořezech je znát povlovný, leč stále
zřetelnější formální i technický vývoj, ústící v současnou tvářnost a formový výraz Hodonského dřevořezů. V počátcích
svého uchopování této grafické techniky
pracuje Hodonský rovněž s předobrazem malířského díla. Na rozdíl od litografie poskytují mnohobarevné dřevořezy výrazový prostředek, jak v grafice
vytvořit rovnocennou paralelu malovanému obrazu a zároveň – bez účasti tiskaře – uskutečnit ryze autorský grafický
přístup a postup. Ten je dán jak volbou
A u t o r s ké k n i h y v G ra f i c e r o k u 2 0 1 0
Praha, Clam-Gallasův palác, 19. 1. – 20. 2.; Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 27. 1. – 27. 3.
Autorská kniha představuje specifický
kulturní fenomén, sdružující prvky knižní
tvorby a volného umění. Klasické tištěné
knize je předpovídán zánik a úplná
transformace v podobě elektronických
médií. Tento trend se částečně dotýká
i autorské knihy, která využívá tradiční
výrazové prostředky i nové technologie.
Má mnoho forem, od kodexu, skulptury,
kinetického objektu, konceptuální instalace po audiovizuální projekty. V současné době se rozvíjí v klasické i experimentální podobě.
Autorská kniha byla poprvé zařazena do soutěže Grafika roku v roce
1997, kde tvoří samostatnou kategorii,
která je přesně vymezena. V soutěži
jsou akceptovány knihy realizované
s použitím grafických prvků a technických postupů. Nemívá sice velké početní zastoupení, pokaždé se však objeví
zajímavé novinky.
Nejlepší práce získávají Cenu časopisu Grapheion. Za třináctileté období
vznikla pozoruhodná kolekce oceněných knih, kterou nyní od pořadatele
Barbora Rozložníková – Daniel Hevier, Sběratel
pastelek, 2010, knižní objekt, digitální tisk, sítotisk, dřevo, 40 x 20,5 cm, kategorie Autorská kniha
Praha, Clam-Gallasův palác, 19. 1. – 20. 2.
Dalibor Smutný, Ráno, 2010, mezzotinta, papír, 60 x 70 cm, kategorie
Tisk z hloubky
12
grafického umění plna významných
jmen – Boudník, Čepelák, John, Šimotová, stejně i dnes se objevuje řada vynikajících grafiků, kteří mají co říci k fenoménu Grafika – Květa Pacovská,
František Hodonský, Jaroslava Severová, Jiří Lindovský, Oldřich Smutný, Jan
Měřička, Mikoláš Axmann, Miloš Michálek, Ondřej Michálek, Helena Horálková,
Marie Blabolilová, Magda Vovsová, Lenka Wilhelmová a řada dalších. Dobré příklady symbiózy tvorby a dokonalého řemesla.
V 17. ročníku bylo hodnoceno 347 prací, z nichž téměř 200 bylo vystaveno na
přehlídce. Instalaci tvořilo 5 základních
celků: hlavní kategorie, malé formáty,
studenti, tematická kategorie Krajina,
autorská kniha a samostatnou částí byla instalace děl Františka Hodonského,
držitele Ceny Vladimíra Boudníka 2010.
Mezi grafickými technikami obecně
jsme mohli konstatovat, že je stále silně
zastoupený lept, tradičně se drží linoryt, pomalu mizí litografie, ale postupně
narůstá počet počítačových grafik a ne-
Jan Jemelka, Noční krajina T. P., 2010, barevný dřevořez, papír, 53 x 75 cm, doprovodná
soutěž Krajina v grafických technikách
A t . č. 4
|
11
Ondřej Jiráska, Matka, 2010,
serigrafie, kov, plátkové zlato, papír, 100 x 70 cm, kategorie C – studentské práce
Žaneta Sobotková, Shora, 2010, digitální
t i s k , p a p í r, 7 0 x 1 0 0 c m , k a t e g o r i e P o č í tačová grafika
kurátor výstavy
F r a n t i š e k H o d o n s k ý, Vo d n í r o s t l i n y, 2 0 0 0 , d ř e v o ř e z , p a p í r, 9 0 x 6 2 c m ,
l a u r e á t C e n y V l a d i m í ra B o u d n í k a . F o t o
I n t e r- Ko n t a k t - G ra f i k , P r a h a
a textový záznam procesu umírání blízkého rodinného člena v nemocnici.
Reálný a intenzivní zážitek je zobrazen
citlivým, kultivovaným a střízlivým způsobem. Celkové pojetí navozuje dojem
sterilního a odlidštěného nemocničního
prostředí. Převládá bílá a nazelenalá
barva, desky jsou vyrobeny z bílého
skla, formát knihy je podlouhlý a evokuje tvar nemocničního pokoje. Kniha obsahuje velmi kvalitní grafiku – jemné serigrafie, které zachycují jednotlivé fáze
události. Za pozornost stojí také texty,
zapsané přímo v nemocnici, které mají
charakter autentického a přímočarého
komentáře s prvkem černého humoru.
Čestné uznání získaly autorské knihy tří
mladých autorů, které se vyznačovaly
hravým a neotřelým pojetím. Kniha Jakuba Jansy s názvem Jan Jílek zaujala
nápaditostí a čistě provedenou digitální
grafikou. Pavel Pech uplatnil drsnější
rukodělné provedení. V miniaturním protikuřáckém pamfletu Cigáro spojil tajemný humor a expresivní výraz. Nápaditý konceptuální objekt s názvem
Sběratel pastelek, spojující reálné předměty s digitálním tiskem, představila
Barbora Rozložníková. Speciální Čestné uznání za tisk z výšky získala Hana
Mičková, která vytvořila svérázné a vtipné leporelo na téma historie ostravské
Stodolní ulice. K nejzajímavějším příkladům moderního grafického designu patřila autorská kniha Andrey Hruškové
Vogule – deník studentky. Klasičtější
protiváhu těchto prací znamenaly knihy
doplněné kvalitní grafikou Emanuela
Ranného, Mikoláše Axmanna a Luboše
Drtiny.
Vilma Hubáčková
A n d r e a H r u š k o v á , Vo g u l e – d e n í k s t u d e n t k y, 2 0 1 0 , a u t o r s k á k n i h a ,
d i g i t á l n í t i s k , p a p í r, 2 9 , 7 x 2 1 c m , k a t e g o r i e A u t o r s k á k n i h a . F o t o
Zbyněk Růžička – Pavel Brabec (2x)
spektive vtlačuje do poddajné matrice
z kartonu nebo pryskyřice. Každý jednotlivý otisk je pak závislý na autorském
nanesení barvy a vytírání matrice i na tisku samém – každá grafika je tak originálním dílem s ovlivnitelnou intenzitou
barevnosti i reliéfu. Brejcha ve své současné tvorbě vychází z doteků přírodnin,
je fascinován různými povrchy věcí,
strukturami rostlin a živočichů. Cena
kategorie B – malé formáty byla udělena
listu Chytání Šárky Trčkové, která všední
motiv posouvá svým typicky rozechvělým stylem hlubotisku do roviny poetické tajemnosti. Cenu
kategorie C – studentské práce získal Ondřej Jiráska,
student UJEP v Ústí nad Labem, za
nevšedně pojatou
serigrafii
Matka.
Studentské práce
vždy mají skutečně
vysokou
úroveň
jak technickou, tak
uměleckou. Snad
i vědomí nezbytnosti zvládnutí „řemesla“ a potřebné
M i l o š M i c h á l e k , M o d ré z t e disciplinovanosti
b e, 2 0 1 0 t i s k z d ře v a , p a p í r,
uchránila mladé au94,7 x 70 cm
tory od nejistoty
malou pozornost věnují autoři experimentům, jež jsou buď kombinací různých technik nebo jsou využity originální autorské postupy, k nimž patří
i vítězné dílo.
Hlavní cenu (Cena Pražské plynárenské, a. s.) udělil primátor Hlavního města
Prahy Šimonu Brejchovi za list Chaos,
vytvořený specifickou technikou tisku
z hloubky prostřednictvím zvláštní matrice. Brejcha pracuje s trojrozměrnými
elementy, které zplošťuje, redukuje do
dvojrozměrné dimenze a otiskuje, re-
v malém nákladu do 10 kusů, a to v osmi až desetibarevném soutisku. Autorem takto chápaný a pojatý dřevořez
přebírá v některých obdobích dokonce
dominantní tvůrčí úlohu a zpětně ovlivňuje malbu.
V průběhu minulého desetiletí František Hodonský postupně objevoval způsob přerývání jednotlivých vrstev a tím
i odkrývání dalších ploch, dokud nebyly
potenciální kompoziční, plastické a barevné kvality, skrývající se v desce, zcela vytěženy. Zatímco definitivy grafických
listů vznikají v několika barevných variacích, dřevotřískovou matrici se někdy
podaří zachovat v „ideálním“ stavu,
v němž ji lze nazírat jako reliéfní objekt
s barevnou polychromií, od roku 1998
vystavovaný jako umělecké dílo sui generis. Obojí se tak projevuje coby vrcholně přínosný počin v grafickém umění nejen české provenience.
J a ro s l a v Va n č a ,
Ja n M ě ř i č k a , Š p i t á l , 2 0 1 0 , a u t o rs k á k n i h a , s e r i g ra f i e, p a p í r, p l ex i s k l o, 2 5 x 6 0 c m ,
k a t e g o r i e A u t o rs k á k n i h a . Fo t o a rc h i v a u t o ra
Grafika roku 2010
Přehlídka, soutěž a výstava Grafika roku, pořádaná občanským sdružením Inter-Kontakt-Grafik pod koncepcí Simeony Hoškové, je nedílnou součástí české
výtvarné scény. Její záměr uvést volnou
grafiku do nejširšího povědomí veřejnosti a částečně i rehabilitovat jako zcela
autonomní a plnohodnotnou uměleckou
disciplínu se řadu let, zvlášť v posledních
ročnících, daří úspěšně realizovat. Od
počátků v roce 1994 k posledním ročníkům, jež lze nazvat skutečně vytříbenými, stoupá úroveň všech kategorií. Snad
je to znamení toho, že i v dnešní době,
kdy je nejsnazší zobrazit rychle cokoli,
v době snadné dostupnosti nejmodernějších technologií, je stále aktuální
zobrazování jiné, nesnadné, pracné,
s osobním vkladem. Je to i trpělivá práce s matricí, úsilí o co nejdokonalejší
znalost technologie a techniky, soustředění při vytváření obrazu a dobrodružství při zkoumání prvních otisků grafického listu, které dokážou autorovi
naplnit mysl napětím, touhou a překvapením. Jako je nedávná historie českého
soutěže, sdružení Inter-Kontakt-Grafik,
získaly darem sbírky Památníku národního písemnictví. Tento soubor je k vidění na výstavě ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti. Nejnovější práce
ze soutěže za rok 2010 byly představeny v Clam-Gallasově paláci.
Cenou Grapheion byla oceněna objevná a tematicky závažná autorská kniha Jana Měřičky Špitál. Na první pohled
nenápadná a decentní kniha ohromí silou tématu, které je společností doposud
tabuizováno. Jde o autentický vizuální
tvaru dřevěné matrice a jejího povrchového zpracování (s použitím sochařských dlát), tak metodou míchání a nanášení barev, až po samotný tisk
grafických listů kosticí, tedy bez lisu,
a tvůrčí plytkosti, jakou často vidíme například v malbě nebo nejnovějších médiích. Dvě ze speciálních cen za grafické
techniky dostali významní pedagogové
uměleckých škol, v minulosti ocenění
v řadě grafických soutěží. Za techniku
tisku z výšky je to grafika Modré z nebe
od Miloše Michálka, za techniku tisku
z hloubky mezzotinta Ráno, mistrovské
dílo Dalibora Smutného. Za originálně
utvářenou počítačovou grafiku Shora
byla oceněna studentka Univerzity Hradec Králové Žaneta Sobotková. V posledních letech se stala lákavou a stále
bohatěji a kvalitněji zastoupenou kategorií Autorská kniha s použitím grafických prvků a technologií. Letošní cenu
obdržel Jan Měřička s knihou Špitál,
která je inspirována tématem umírání.
Oživením Grafiky roku je tematická kategorie – v minulém ročníku bylo vyhlášeno téma Portrét, nyní to byla Krajina
v grafických technikách. Tuto cenu si vybojoval Jan Jemelka za barevný dřevořez Noční krajina T. P.
Soutěž i výstava dávají jediný signál: grafika je živý organismus, který se
stále mění, má mnoho příznivců mezi
tvůrci i obdivovateli, je uměleckým druhem, který spojuje umělce bez ohledu
na věk, tematické zaměření nebo výtvarný způsob.
Eva Neumannová
Š á r k a Trč k o v á , C h y t á n í , 2 0 1 0 , h l u b o t i s k , p o l y m e r, p a p í r, 2 8 x 1 8 c m , k a t e g o r i e B – m a l é f o rm á t y. Fo t o I n t e r- Ko n t a k t - G ra f i k , P ra h a ( 7 x )
Šimon Brejcha, Chaos, 2010, vlastní technika, papír, 156 x 158 cm,
kategorie A, Cena Pražské plynárenské, a.s.

Podobné dokumenty

Pozvánka - Český porcelán as Dubí

Pozvánka - Český porcelán as Dubí Princip odlévání tzv. dutého zboží, např. kávové a čajové konve, mléčenky, cukřenky apod., je založen na principu sání sádrových forem, které se naplní licím porcelánovým kalem o litrové váze 1,7 k...

Více

Analogický pojem po Scotovi?

Analogický pojem po Scotovi? tělesnosti se Šemík a Horymír naprosto nijak neliší. Totéž platí o metafyzické části živočich, která je jim též „společná“ (v jakém smyslu, bude v zápětí objasněno). Ovšem kromě toho lze na Horymír...

Více

jak se žije ve tmě: nevidomí v brně

jak se žije ve tmě: nevidomí v brně to důležité. Půjde o všechno. Buď riskujete a vítězíte, nebo vás nečeká nic. Kdo s koho. Co nám po tom roce zůstane? Více ulic nalézajících svoji duši, nebo těch, které se dusí společně s námi? Víc...

Více

anglie bude od 1. července 2007 bez kuřáků

anglie bude od 1. července 2007 bez kuřáků Helpline 0800 169 0 169, navštivte gosmokefree.co.uk, pošlete SMS ve tvaru ‘GIVEUP’ a své celé poštovní směrovací číslo na 88088, nebo se zeptejte svého praktického lékaře, v lékárně nebo v nemocni...

Více