Vytěsnění akcionářů

Komentáře

Transkript

Vytěsnění akcionářů
VYTĚSNĚNÍ
AKCIONÁŘŮ
TOP:
Svazek II, Vydání I
 Z třetiny společností z
kupónové privatizace
byli akcionáři vytěsněni
Vytěsnění proběhlo již v 625 společnostech
 20, 232 miliardy korun
je celková částka pro
minoritní akcionáře

3,26 miliardy korun
protiplnění si akcionáři
nepřevzali
 Největším ţalobám na
výši protiplnění čelí ČEZ
 Akcionáři ArcelorMittal
poţadují o více neţ 50%
více
 Uţivatelé stránek
IN-SERVER.CZ mohou
vyuţívat zdarma
Databázi vytěsnění
Uvnitř vydání:
Hlavní akcionáři
čelí ţalobám na
výši protiplnění
3
ArcelorMittal:
5
akcionáři poţadují vyšší částku
Jak získat peníze
za vytěsněné akcie?
6
Jak nepřijít o pro- 7
tiplnění a akcie
vůbec?
Nejčastější otázky k vytěsnění
akcionářů
8
Statistická část,
10
tabulky, přehledy
Kontakty
12
Vytěsnění akcionářů je nástrojem pro získání
stoprocentního vlastnictví akcií nebo majetku
společnosti, který mohou uplatnit akcionáři
vlastnící více neţ 90% podíl ve společnosti. K
vytěsnění akcionářů můţe dojít dvěmi způsoby a
to převzetím jmění zanikající společnosti nebo
vykoupením akcií od minoritních akcionářů.
Akcionáři mají nárok místo akcií získat za svůj
majetek protiplnění v penězích. Hodnota protiplnění poskytnutá hlavními akcionáři dosáhla
doposud hranice 20,232 miliardy korun.
Koncentrace vlastnictví
Typická koncentrace akcií v původně roztříštěném vlastnictví daném kupónovou privatizací v
devadesátých letech minulého století nejdříve
probíhala skupováním akcií na trhu, kdy akcionáři získali majoritu k ovládání společnosti. V dalším kroku majoritní akcionáři vyuţili moţnosti
přeměny podoby akcií ze zaknihovaných na listinnou a následné draţby nevyzvednutých akcií,
19.5.2011
kdy vyuţili nečinnosti minoritních akcionářů k
získání dalšího balíku akcií, který jim umoţnil
překročit devadesátiprocentní hranici podílu na
základním kapitálu. Po jejím překročení hlavní
akcionář vyuţil existující moţnosti vytěsnění
formou převzetí jmění jediným akcionářem nebo
technicky výhodnější squeeze out, který nadělila
hlavním akcionářům novela obchodního zákoníku
z roku 2005. Přestoţe, vytěsnění akcionářů se
ocitlo i u Ústavního soudu jako porušení ústavních práv občanů, proběhlo v České republice
více neţ 600 případů vytěsnění akcionářů.
Nepohodlní akcionáři
Motivace pro získání stoprocentního vlastnictví
je zřejmá: kaţdý majoritní akcionář by si raději
nechal zisky a majetek prosperující společnosti
pro sebe a nedělil se o něj s víceméně pasivními
minoritními akcionáři. Jediný akcionář můţe
společnost snadněji fúzovat, rozdělovat, převáPokračování na straně 2
Akcionáři přicházejí o miliardy korun
V rámci vytěsnění akcionářů mají minoritní akcionáři nárok na peněţité protiplnění, ale vlastní
nečinností o něj přicházejí. Jejich nárok můţe být
promlčen v obecné čtyřleté lhůtě. Promlčeny
jsou tak miliardy korun, které si do zisku připisují hlavní akcionáři.
Nárok na peníze se promlčuje
Dosud bylo v rámci vytěsnění provedeno 625
squeeze outs nebo převzetí jmění jediným akcionářem, přičemţ hlavní akcionáři určili protiplnění minoritním akcionářům v celkové výši 20,232
miliardy korun. Minoritní akcionář se o uvedené
protiplnění musí přihlásit a především u listinných akcií musí tyto akcie odevzdat emitentovi
akcií nebo obchodníkovi s cennými papíry či
bance pověřené výplatou protiplnění. Proti
soudnímu uplatnění nároku na protiplnění se
můţe úspěšně hlavní akcionář bránit námitkou
promlčení, přičemţ promlčecí lhůta podle obchodního zákoníku činí 4 roky ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře. Uplynutím této
lhůty tak nemusí hlavní akcionář protiplnění
poskytnout (s výjimkou převzetí jmění jediným
akcionářem podle zákona o přeměnách obchodních společností a druţstev).
Do konce roku 2010 uběhla promlčecí lhůta u
celkem 377 případů vytěsnění, ve kterých mělo
být vyplaceno akcionářům protiplnění v celkové
výši 14,746 miliardy korun. Významná část tohoto protiplnění však zůstane nevyplacena právě
z toho důvodu, ţe akcionáři se o protiplnění
v lhůtě čtyř let nepřihlásili. Nevyplacené protiplnění pak zaúčtuje hlavní akcionář do svého zisku
na účet ostatních výnosů.
Tučné zisky hlavních akcionářů
Například společnost EUROVIA Kamenolomy,
a.s. (dříve Tarmac CZ, a.s.) zaúčtovala v roce
2009 do výnosů celkem 42 615 000 Kč, které
tvoří především nevyplacené protiplnění za převzaté jmění společností Tarmac Severokámen
a.s. a Západokámen a.s. Společnost měla vlastníkům zaknihovaných akcií na majitele obou společností vyplatit celkem 52,6 mil. Kč, nevyplaceno tak zůstalo celých 80% protiplnění.
Pokračování na straně 3
Stránka 2
VYTĚSNĚNÍ AKCIONÁŘŮ
Vytěsnění proběhlo již v 625 společnostech pokračování ze strany 1
„Aktivní
akcionáři, kteří
vykonávají svá
akcionářská
práva, jsou pro
hlavní
akcionáře
nepohodlní.“
dět zisk a v neposlední řadě také dráţe prodávat. Aktivní akcionáři, kteří vykonávají svá akcionářská práva jsou pro hlavní akcionáře nepohodlní.
Navíc se mnozí akcionáři nepoddali diktátu
majoritních vlastníků a začali velmi důsledně
vykonávat akcionářská práva aţ na úrovni green
mailingu.
Vše začalo před deseti lety
oni převzali pouze její jmění. Daleko pohodlnější způsob formou squeeze out, kdy majoritní
akcionáři získávají akcie společnosti, byl uzákoněn v roce 2005 a spustil rovnou lavinu vytěsňování. K vytěsňování dochází stále i kdyţ
v menší míře, ať jiţ formou squeeze out nebo
převzetím jmění, jehoţ zákonná úprava se
v polovině roku 2008 přesunula z obchodního
zákoníku do zákona o přeměnách společností a
obchodních druţstev.
Vytěsňování akcionářů začalo jiţ v roce 2001,
kdy bylo k dispozici pouze převzetí jmění jediným akcionářem podle §220p obchodního zákoníku. Tento způsob mohl být pro mnohé
majoritní akcionáře nevhodný, protoţe
v konečném důsledku jejich společnost zanikla a
K vytěsnění akcionářů nepřistupují jen hlavní
akcionáři malých společností, ale také ČEZ,
PPF, Agrofert, ČSOB a další. V některých společnostech hodnota protiplnění přesáhla jednu
miliardu korun a v jiných byly jen v řádu statisíců.
web o českých neobchodovaných akciích
aktuální články, unikátní databáze akcií, vytěsnění a
dražeb, poradna, fórum, prodej a nákup akcií
DATABÁZE AKCIÍ
(PŘIPRAVUJEME)
 více než 500 společností s účastí minoritních akcionářů
 inzerce na prodej a nákup akcií
 stanovy, výroční zprávy a další
dokumenty ke stažení
 aktuální články
 komentáře uživatelů
DATABÁZE VYTĚSNĚNÍ
DATABÁZE DRAŽEB
 více než 620 společností ve
kterých proběhlo vytěsnění akcionářů
 obsahuje squeeze out i převzetí jmění hlavním akcionářem
 jedinečný pomocník při získání
protiplnění
 více než 760 dražeb akcií
 info o dražbách nejen pro majitele akcií,ale i potenciální investory
 jedinečný pomocník při získání
výtěžku dražby
 kontakty na obchodníky
Uveřejníme oznámení o konání valné hromady Vaší společnosti na našich stránkách výrazně levněji než
v tištěných denících bez ohledu na rozsah inzerátu za cenu 3 500,- Kč.
www.in-server.cz
Svazek II, Vydání I
Stránka 3
Akcionáři přicházejí o miliardy korun pokračování ze strany 1
Společnost KNIT s.r.o., která uplatnila právo
výkupu akcií ve společnosti JITEX Písek a.s.,
vedla podle výroční zprávy za rok 2009 závazek
vůči akcionářům této společnosti ve výši 1 222
tis. Kč. Celková výše protiplnění za listinné
akcie na majitele činila téměř 5 mil. Kč. Dosud
nevyplaceno tak zůstalo po čtyřech letech 25%
celkového protiplnění.
Z nám známých případů vytěsnění a s pomocí
dat z naší databáze jsme provedli kvalifikovaný
odhad celkové výše nevyplaceného protiplnění.
Přihlédli jsme ke skutečnosti, ţe výše nevyplaceného protiplnění se bude závislá především
na formě a podobě vytěsněných akcií a odhadli
jsme průměrnou nevyplacenou část u listinných
akcií na majitele na 40% a 20% u všech zaknihovaných akcií a listinných akcií na jméno. Odhadujeme, ţe celková výše nevyplaceného protiplnění u všech případů vytěsnění s uplynutím
promlčecí lhůty do konce roku 2010 činí 3,259
miliardy korun.
Pasivita akcionářů
Neuvěřitelně vysoká výše nevyplaceného protiplnění je dána obecnou nečinností akcionářů.
Akcionář při správě svého portfolia musí alespoň sledovat informace o dění ve společnosti,
pokud se aktivně neúčastní valných hromad.
Mnohé informace získá v Obchodním rejstříku
a Sbírce listin, Obchodním věstníku nebo internetové stránce emitenta. V případě informací o
vytěsnění akcionářů můţe veškeré informace
získat velmi komfortně v naší Databázi vytěsnění.
Akcionářům zaknihovaným akcií a akcií na jméno doporučujeme ověřit správnost své doručovací adresy v Centrálním depozitáři cenných
papírů nebo v seznamu akcionářů u dané společnosti. V těchto případech dostávají oznámení
o způsobu výplaty protiplnění na listovní zásilkou na svou adresu. V případě listinných akcií
mohou akcionáři získávat informace
v Obchodním věstníku a také způsobem daným
stanovami společnosti. Obvykle v některém
tištěném nebo internetovém deníku nebo internetových stránkách společnosti. Pro získání
protiplnění prostě musí akcionář vyvinout nějakou aktivitu. V případě listinných akcií tyto
akcie navíc předloţit o obchodníka s cennými
papíry.
ČNB výši protiplnění neposuzuje
Výši protiplnění u squeeze out stanovuje hlavní
akcionář a znalec posuzuje přiměřenost výše
protiplnění. U převzetí jmění jediným akcionářem sice výši protiplnění stanovuje znalec, ale
ten je jmenován soudem na základě návrhu
hlavního akcionáře. Nezávislost znalce je tedy
diskutabilní. Určení výše protiplnění tak probíhá
v reţii hlavního akcionáře, jehoţ cílem je dosaţení co nejniţší ceny a v tomto směru dává
pokyny i znalci, kterého platí ze svých prostředků.
že celková výše
nevyplaceného
protiplnění u
všech případů
vytěsnění
s uplynutím
promlčecí lhůty
do konce roku
2010 činí 3,259
miliardy korun“
Pořád je o co hrát
V následujících čtyřech letech se bude vyplácet
protiplnění ve výši přesahující 7 mld. Kč. Jen
v roce 2011 bude promlčena čtyřletá lhůta u
protiplnění ve výši 3,6 miliard Kč. Nabízíme
akcionářům jako pomocníka při získání protiplnění naši Databázi vytěsnění.
DATABÁZE
VYTĚSNĚNÍ
Hlavní akcionáři čelí žalobám na výši protiplnění
Mnozí akcionáři či skupiny akcionářů nesouhlasí
s výši protiplnění určenou hlavním akcionářem
a posvěcenou znalcem jako náhradou za jejich
vytěsněné akcie. Poţadovaná částka bývá výrazně vyšší neţ cena stanovená hlavním akcionářem. Soudních sporů o výši protiplnění probíhá
jiţ několik desítek. Největším potenciálním
doplatkům za protiplnění čelí ČEZ a ArcelorMittal Holdings AG.
„Odhadujeme,
Akcionáři se nemohou obrátit na ČNB jako
dozorový orgán, která se od dohledu na výši
protiplnění distancuje vzhledem k tomu, ţe jí
nevyplývá ze zákona ţádná takováto povinnost.
Pouze v přechodném období v letech 20062008 ji Obchodní zákoník dával povinnost vyjádřit se k výši protiplnění, neboť v tomto období
musel mít hlavní akcionář k uplatnění práva
výkupu účastnických cenných papírů souhlas
ČNB. V některých případech ČNB odmítla
souhlas vydat, i tak se však objevily případy, kdy
souhlas ČNB vyvolal mezi akcionáři nevoli.
Precedentní případ není
Akcionářům tak nezbývá, neţ se vydat soudní
cestou. Soudní spor je nákladná záleţitost nejen
kvůli soudním poplatkům, ale i nutnosti právního zastoupení či vyhotovení oponentního znaleckého posudku, který, pokud má být kvalitním
argumentem, bude stát i několik stovek tisíc
korun.
Pokračování na straně 4
zjistíte zda ve
Vaší společnosti
proběhlo vytěsnění, jaká je výše
protiplnění a koho kontaktovat
pro její výplatu
www.in-server.cz
„Největším
potenciálním
doplatkům za
protiplnění čelí
ČEZ a
ArcelorMittal
Holdings AG.“
Stránka 4
VYTĚSNĚNÍ AKCIONÁŘŮ
Hlavní akcionáři čelí žalobám … pokračování ze strany 3
DATABÁZE
DRAŽEB
zjistíte zda akcie
Vaší společnosti
byly draženy v
dobrovolné nebo
nedobrovolné
dražbě, proč, výši
výtěžku dražby a
koho kontaktovat
pro jeho výplatu
www.in-server.cz
„Pro hlavního
akcionáře je v
případě špatného
vývoje soudu lepší
se se žalující
Soudních sporů se tak účastní obvykle sdruţení
akcionářů nebo „profesionální“ investoři, jejichţ
finanční moţnosti jsou pro tyto spory dostatečné.
Případný doplatek k protiplnění je však povinen
hlavní akcionář zaplatit všem akcionářům a tak i
drobný akcionář můţe profitovat ze snahy aktivnějších kolegů. Špatnou zprávou však je, ţe
dosud není znám (alespoň redakci) ţádný případ, kdy by hlavní akcionář vyplácel doplatek.
Existují pro to zřejmě dva důvody. Jedním je
délka soudního procesu. Obě strany soudního
procesu se brání a tak soudní spor se tradičními nástroji jako je námitka proti místní příslušnosti sporu nebo odvolání vůči rozsudku prvoinstančního soudu protahuje na několik let.
Druhým důvodem je mimosoudní vyrovnání.
Pro hlavního akcionáře je v případě špatného
vývoje soudu lepší se se ţalující stranou dohodnout na mimosoudním vyrovnání, kterým tak
akcionář platí pouze skupině akcionářů a nikoliv
všem. Ţalující skupina akcionářů si je toho vědoma a můţe dosáhnout pro sebe lepší ceny
neţ v případě pravomocného rozhodnutí soudu
při rychlejším zpeněţení investice.
stranou
dohodnout na
ČEZ a ArcelorMittal hrozí doplatky
Největšímu počtu ţalob na protiplnění čelí
ČEZ. Jedná se především o doplatky za protiplnění v regionálních distribučních společnostech
a Severočeských dolech. Celková výše doplatků
můţe dosáhnout aţ 3,2 mld. Kč bez příslušenství (úroků z prodlení). A to můţe být i pro
takový gigant jako je ČEZ podstatná ztráta.
Velký boj o protiplnění očekáváme u squeeze
out v ArcelorMittal Ostrava. Hlavní akcionář
nabídl částku 4 000,- Kč, coţ se nelíbí minoritním akcionářům. „Za přiměřenou povaţujeme
cenu o více neţ 50% vyšší, neţ kterou jsme
obdrţeli. “ jak deníku IN-SERVER.CZ sdělil
zástupce minoritních akcionářů pan Jiří Psota.
Začátek soudních tahanic se očekává v první
polovině letošního roku. V případě úspěchu by
doplatek hlavního akcionáře přesáhl 880 000
000 Kč bez započtení úroků z prodlení, které
budou činit alespoň 2,5% p.a.
Ţalobám čelí ale i další známé společnosti jako
je AGROFERT HOLDING, Sokolovská uhelná,
ZENTIVA či Ţeleziarne Podbrezová. Soudní
spory budou trvat dlouho a výsledek je nejistý.
Akcionářům však doporučujeme tyto spory
sledovat. Přesto, ţe jiţ nejsou akcionáři ve
svých bývalých společnostech, mohou ještě
získat nějaké peněţní prostředky.
mimosoudním
vyrovnání, kterým
tak akcionář platí
pouze skupině
akcionářů a
nikoliv všem.“
OBCHODY
S AKCIEMI
Chcete nakoupit
neobchodovanéakcie?
Dejte si poptávku
v sekci
Nabídka /
poptávka akcií
ArcelorMittal: akcionáři požadují vyšší protiplnění
Akcionáři společnosti ArcelorMittal Ostrava
dlouhodobě vyjadřovali nespokojenost
s přístupem společnosti k minoritám.
V loňském roce navíc proběhlo ve společnosti
vytěsnění akcionářů. Výše protiplnění je dalším
třecím místem mezi minoritními akcionáři a
společností, resp jejím hlavním akcionářem. Na
aktuální dění kolem společnosti ArcelorMittal
Ostrava (AMO) jsme se zeptali zástupce skupiny akcionářů pana Jiřího Psoty.
IN-SERVER.CZ: Podali jste ţalobu na nepřiměřenost výše protiplnění, kolik akcionářů se
přidalo k ţalobě?
Jiří Psota: K naší ţalobě se přidalo 191 akcionářů. Jsou ale další skupiny akcionářů, které
podobnou ţalobu podali samostatně. Takţe
počet akcionářů přesahuje 200. Počet akcií
těchto akcionářů převyšuje 200.000 kusů, tedy
polovinu všech akcií, které byly předmětem
vytěsnění.
IN-SERVER.CZ: Jako výši protiplnění povaţujete za přiměřenou?
Jiří Psota: Za přiměřenou povaţujeme cenu o
více neţ 50% vyšší, neţ kterou jsme obdrţeli.
IN-SERVER.CZ: Který znalec či znalecká
kancelář pro Vás vypracovala znalecký posudek?
Jiří Psota: Posudek zpracoval renomovaný
znalecký ústav Tacoma.
IN-SERVER.CZ: V jaké fázi je soudní řízení
věci přiměřenosti protiplnění?
Jiří Psota: Jiţ jsme obdrţeli výzvu Krajského
soudu v Ostravě k zaplacení soudních poplatků,
coţ v následujících dnech učiníme. Jinak se v
této věci neudálo nic jiného. Nyní jiţ jen čekáme, aţ bude nařízeno první jednání v této věci.
Kdy to bude si opravdu netroufám odhadnout.
Pokračování na straně 5
Svazek II, Vydání I
Stránka 5
ArcelorMittal: akcionáři požadují vyšší částku
pokračování ze strany 4
IN-SERVER.CZ: Vedete s AMO i jiné soudní spory neţ o
výši protiplnění?
Jiří Psota: S AMO vedeme více sporů. U odvolacího soudu v
Olomouci bude 1. března t.r. projednáváno odvolání AMO
proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, které vyslovilo
neplatnost usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
CCF se však nikdy nestalo vlastníkem účastnických cenných
papírů společnosti ani mu nevzniklo zástavní právo k těmto
cenným papírům aby mohlo být povaţováno za zástavního
věřitele. Banka tak měla přesně v souladu s literou zákona
plnit i těmto akcionářům. O povinnosti poskytnou protiplnění
případnému postupníkovi pohledávky zákon vůbec nehovoří.
IN-SERVER.CZ: Máte informace o tom, jak se daří či nedaří
získat protiplnění akcionářům, kteří postoupili pohledávku na
sdruţení CENTRUM CONSULTANT FINANCE?
Jiří Psota: Protiplnění, které mělo být vyplaceno akcionářům,
kteří postoupili pohledávku na CCF se v současné době nachází v soudní úschově a bude vyplaceno buďto akcionářům
nebo CCF poté, co soud rozhodne komu má být plněno. Můj
názor je, ţe mělo být plněno akcionářům, bez ohledu na
smluvní vztahy, které nastali během procesu vytěsnění. Obchodní zákoník v §183m odst. 4 jasně říká:
"Obchodník s cennými papíry, banka nebo spořitelní a úvěrní
druţstvo poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamţiku přechodu
vlastnického práva podle § 183l odst. 3 (dále jen „původní
vlastník“); jestliţe je však prokázán vznik zástavního práva k
těmto cenným papírům, poskytne se zástavnímu věřiteli; to
neplatí, prokáţe-li původní vlastník, ţe zástavní právo ještě
před přechodem vlastnického práva podle § 183l odst. 3 zaniklo."
IN-SERVER.CZ: Mají v tomto případě akcionáři nárok na
úroky z prodlení?
Jiří Psota: Dle mého názoru tak vzniklo těmto akcionářům
právo na úrok z prodlení od doby, kdy měla banka striktně v
souladu s ustanovením §183m odst. 2 ObchZ., který zní:
"Obchodník s cennými papíry, banka nebo spořitelní a úvěrní
druţstvo poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle odstavce 2.",
plnit těm akcionářům, u nichţ nebyl prokázán vznik zástavního práva k jejich cenným papírům.
Mám za to, ţe pokud nebyl prokázán vznik zástavního práva,
(a to v ţádném případě nebyl) byli i tito akcionáři z pohledu
zákona oprávněnými osobami.
Děkuji za rozhovor
Anketa: Jako výši protiplnění za akcie ArcelorMittal
Ostrava považujete za přiměřenou?
„Za přiměřenou
Vyšší
22
8 000
7 000
4 000
50% vyšší, než kterou jsme
35
17
6 000
5 000
považujeme cenu o více než
27
2
obdrželi.“
(Výše protiplnění za akcie
ArcelorMittal Ostrava poskytnutá
8
Celkový počet hlasujících: 111 (hlasování na w w w .in-server.cz k 22.2.2011)
hlavním akcionářem činí 4000,-)
Stránka 6
VYTĚSNĚNÍ AKCIONÁŘŮ
Jak získat peníze za vytěsněné akcie?
Ve většině případů se akcionář o probíhajícím vytěsnění nedozví a o protiplnění můţe přijít. Přinášíme postup jakým způsobem ověřit zda v dané společnosti neproběhlo vytěsnění a
jakým způsobem toto protiplnění získat.
1. Zjistit zda v dané společnosti proběhlo vytěsnění
Skutečnost, zda ve společnosti proběhlo vytěsnění lze zjistit v
Databázi vytěsnění. Ve vyhledávání zadejte Název emitenta
akcií nebo jeho IČ. Identifikační číslo je vhodnější neboť společnost mohla změnit název. Pokud najdete k dané společnosti
záznam, pak ve společnosti proběhlo vytěsnění.
Informace o vytěsnění lze ověřit také z výpisu z Obchodního
rejstříku dané společnosti. Na internetové adrese
www.justice.cz zadejte do vyhledávače nejlépe IČ hledané
společnosti. Zaškrtněte i políčko Platné i neplatné, společnost
jiţ mezitím mohla být vymazána z Obchodního rejstříku. Po
vyhledání můţete zobrazit Aktuální výpis nebo Úplný výpis.
Zvolte úplný, který zobrazí i historické údaje zapsané v Obchodním rejstříku. Projděte část Ostatní skutečnosti, kde by
mohlo být zapsáno usnesení valné hromady o squeeze out
nebo údaj o tom, ţe společnost zanikla v důsledku převzetí
jmění hlavním akcionářem.
Z výše protiplnění na jednu akcii získáte celkovou výši protiplnění připadající na Vaše akcie. V údajích obchodníka s cennými
papíry, případně hlavního akcionáře získáte kontaktní osobu
pro zajištění výplaty protiplnění. Z data zjistíte, zda jiţ uběhla
promlčecí lhůta pro poskytnutí protiplnění. Obchodníka nebo
hlavního akcionáře kontaktujte i v případě, ţe promlčecí lhůta
jiţ uběhla. Hlavní akcionář Vám přesto můţe, byť nemusí,
protiplnění vyplatit.
3. Kontaktovat osobu poskytující protiplnění
Pokud je v Databázi vytěsnění uveden obchodník s cennými
papíry, který provádí výplatu protiplnění, obraťte se na něj s
ţádostí jak, v případě ţe nadále výplatu provádí, získat protiplnění. Obchodník Vám pak sdělí podrobný postup při výplatě
protiplnění.
Kontakty na obchodníky získáte v Seznamu obchodníků, který
je součástí databáze.
V případě, ţe obchodník s cennými papíry výplatu jiţ neprovádí nebo není uveden v databázi, obraťte se na hlavního akcionáře. Jeho sídlo či adresa bydliště je v databázi taktéţ uvedena.
Podrobný postup při výplatě protiplnění mohl být taktéţ uveřejněn v tisku, internetových stránkách obchodníka nebo
společnosti nebo Obchodním věstníku.
2. Získání důležitých údajů
4. Výplata protiplnění
V Databázi vytěsnění získáte údaje o vytěsnění ve Vaší společnosti z nichţ nejdůleţitější pro Vás je kromě výše protiplnění
na jednu akcii, název Obchodníka s cennými papíry, který provádí výplatu, název hlavního akcionáře a datum promlčení nároku na protiplnění.
Obchodníkem s cenným i papíry nebo hlavním akcionářem
budete zřejmě poţádáni o vyplnění formuláře pro poskytnutí
protiplnění, kde kromě svých osobních údajů a počtu akcií,
vyplníte i způsob výplaty protiplnění bankovním převodem
nebo v hotovosti.
V případě, ţe jste vlastníkem listinných akcií, budete je muset
obchodníkovi či hlavnímu akcionáři odevzdat. Obchodník Vám
pak protiplnění poskytne podle dispozic uvedených na formuláři.
Jak nepřijít o protiplnění, další příjmy z držení akcií a akcie vůbec
Pasivita akcionářů
Dostupné informace
Tak jako o kaţdý jiný majetek i o akcie musí majitel pečovat. V
našem případě to především znamená sledování významných
událostí v akciové společnosti. Na rozdíl od společností s
kótovanými akciemi, informací o akciích neobchodovaných na
veřejných trzích je výrazně méně. Emitenti nemají tak rozsáhlou informační povinnost a méně se o nich píše v tisku. Přesto
je informací k dispozici dost nejen na to, aby akcionář nepřišel
o protiplnění, ale aby i efektivně spravoval své portfolio akcií.
I emitent neobchodovaných akcií má povinnost uveřejňovat o
společnosti určité mnoţství informací. Základní informace o
společnosti získáme a její samotnou existenci ověříme na
internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti
www.justice.cz, kde získáme Aktuální a Úplný výpis z Obchodního rejstříku a dokumenty ve Sbírce listin. Z aktuálního
nebo úplného výpisu z Obchodního rejstříku zjistíme i zda ve
společnosti proběhl squeeze out nebo společnost zanikla převzetím jmění jediným akcionářem. Dalšími důleţitými informacemi jsou aktuální název výše základního kapitálu a počet,
forma a podoba emitovaných akcií.
Zkušenosti ukazují, ţe největším nepřítelem akcionáře je jeho
vlastní pasivita. Akcionář by měl především vědět, jaké akcie ve
svém portfoliu má. Zdánlivě banální záleţitost nabývá na naléhavosti ve chvíli, kdy akcionář zjistí, ţe jeho společnost zanikla
fúzí nebo jiným způsobem nebo ţe jeho listinné akcie, které
má doma v šuplíku, jiţ byly prohlášeny za neplatné.
Ve Sbírce listin najdeme dokumenty jako výroční zprávy, zápisy z valných hromad a stanovy společnosti, ze kterých kromě
práv akcionářů, organizace společnosti zjistíme, jakým způsobem daná společnost uveřejňuje zákonnou inzerci. Většina
dokumentů z posledních let je jiţ digitalizována a je volně ke
staţení.
Pokračování na straně 7
Svazek II, Vydání I
Stránka 7
Jak nepřijít o protiplnění, další příjmy z držení akcií a akcie vůbec
pokračování ze strany 6
Zákonná inzerce
Zákonnou inzercí v tomto případě máme na mysli oznamování
konání valné hromady a dalších informací uveřejňovaných stejným způsobem jako rozhodnutí o přeměně podoby akcií a
další důleţitá rozhodnutí valné hromady.
Způsob zveřejnění zmíněné „zákonné inzerce“ závisí na formě
akcií. Emitenti s akciemi na jméno zasílají pozvánku na valnou
hromadu a další zákonem dané informace akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Emitenti s akciemi na majitele zveřejňují oznámení o konání
valné hromady a další zákonem dané informace v Obchodním
věstníku a jiným vhodným způsobem. Obchodní věstník je
týdeník a v digitální podobě je zdarma dostupných posledních
26 číslech na stránkách www.obchodnivestnik.cz. Starší čísla je
moţné získat pomocí placené SMS nebo předplatným.
Jiným vhodným způsobem uveřejňování zákonné inzerce bývá
často inzerce v některém z celostátních tištěných deníků. V
posledních letech se prosazují díky cenové výhodnosti internetové deníky (jakým je například IN-SERVER.CZ) nebo někdy
také domovské internetové stránky samotných společností.
Právě tento jiný vhodný způsob je uveden ve stanovách společnosti.
Mimo tyto informace, jejichţ povinnost vyplývá ze zákona
mohou být informace uveřejněny i nad rámec zákonné povinnosti. Mnoho informací o obchodní činnosti a hospodaření
společnosti můţeme najít na internetových stránkách společnosti, které v současné době má snad kaţdá firma, která vyvíjí
nějakou činnost.
jmění jediným akcionářem
Neaktuální doručovací adresa v knize akcionářů – akcionář s
listinnými akciemi na jméno se opět nedozví o konání valné
hromady či jiné zásadní skutečnosti v ţivotě společnosti
Nezbytná opatření
Pro vyhnutí se nepříjemných překvapení doporučujeme akcionářům provést následující opatření:
Zjistit aktuální stav portfolia – u zaknihovaných akcií lze pořídit aktuální výpis z majetkového účtu. Akcionáři, kteří mají po
přechodu na centrální depozitář dosud akcie v tzv. nezařazené
evidenci si mohou udělat tento výpis u kteréhokoliv obchodníka s cennými papíry. Pokud akcionář vyuţívá sluţeb více obchodníků s cennými papíry, pak má více majetkových účtu se
zaknihovanými akciemi u jednotlivých obchodníků. Stav listinných akcií lze zjistit podle fyzického stavu akcií, které má vlastník u sebe v drţení a konfrontovat údaje na akcii s aktuálním
výpisem z obchodního rejstříku.
Aktualizace doručovací adresy v databázi centrálního depozitáře nebo v seznamu akcionářů emitentů Vašich listinných akcií
na jméno - Doručovací adresu zjistíme na některém ze starších výpisů z centrálního depozitáře nebo Střediska cenných
papírů. V případě, ţe adresa neodpovídá skutečnosti, je nutné
ji aktualizovat. Správnost adresy v knize akcionářů s akciemi na
jméno zjistíme dotazem u konkrétního emitenta.
Získání základních údajů o společnosti – O kaţdé společnosti
doporučujeme získat informace o tom, jakým způsobem uveřejňují zákonnou inzerci, jaké mají internetové stránky apod.
Tyto informace aktualizovat minimálně jednou ročně
V neposlední řadě Vám informace můţe poskytnout samotná
společnost a to nejen na valné hromadě. Oddělení nebo alespoň osobu pověřenou kontaktem s akcionáři má dnes téměř
kaţdá společnost. Kontakt na ní není v době internetu aţ tak
obtíţné získat.
Sledovat dění ve společnosti – ze získaných zdrojů dat sledovat dění ve společnosti (Obchodní rejstřík, Sbírka listin, Obchodní věstník, internetové stránky společnosti, zákonná inzerce v médiích daných stanovami), doporučujeme projít informace o jednotlivých společnostech alespoň čtvrtletně
Příčiny ztrát
Uplatnit akcionářská práva – akcionářská práva vyplývají ze
zákona a stanov společnosti; základním právem je právo účasti
na valné hromadě, které bývá akcionáři velmi opomíjeno
Častými příčinami ztráty nároku protiplnění nebo hodnoty
portfolia mimo obecného pasivního přístupu jsou:
Neaktuální doručovací adresa v Centrálním depozitáři cenných
papírů (dříve Středisko cenných papírů) – akcionáři nepřijde na
nesprávnou adresu, vlastník akcií na jméno se tak nedozví o
konání valné hromady a dalších důleţitých skutečnostech;
vlastník akcií na jméno i majitele se nedozví, ţe jeho zaknihované akcie změnily podobu na listinné a musí si vyzvednout listinné akcie, stejně jako se nedozví, ţe akcie přešly na hlavního
akcionáře v rámci squeeze out nebo byly zrušeny po převzetí
Předchozí rady vyuţijete nejen k tomu, abyste nepřišli o protiplnění v případě, ţe ve Vaší společnosti proběhlo vytěsnění,
ale abyste nepřišli o dividendu, výplatu sníţeného základního
kapitálu, moţnost prodat své akcie ve veřejném návrhu smlouvy nebo o své akcie tím, ţe budou prodány v draţbě v důsledku toho, ţe jste akcie nepřevzal nebo nepředloţil společnosti k
výměně.
Stránka 8
VYTĚSNĚNÍ AKCIONÁŘŮ
Nejčastější otázky k vytěsnění akcionářů
Co je to vytěsnění akcionářů?
AKCIOVÁ
PORADNA
Nevíte si rady?
Zeptejte se v naší
poradně.
www.in-server.cz
UŽITEČNÉ ODKAZY
www.in-server.cz
Obchodní rejstřík a
sbírka listin
justice.cz
Obchodní věstník
Obchodnivestnik.cz
Centrální depozitář
centralnidepozitar.cz
Informační portál centrálního depozitáře
eisb.cz
Minoritní akcionáři
okforum.eu
Akcionáři ArcelorMittal Ostrava
minorityamo.cz
DATABÁZE
AKCIÍ
Nevíte kde prodat
nebo nakoupit akcie, které se neobchodují na trzích?
Inzerujte
prodej
nebo nákup akcií na
stránkách
www.in-server.cz
Vytěsnění akcionářů je zákonný postup kdy
hlavní akcionář, který vlastní minimálně 90%
podíl na hlasovacích právech ve společnosti
získá akcie ostatních akcionářů nebo majetek
připadající na akcie ostatních akcionářů. Oproti
tomu musí ostatním akcionářům nabídnout
protiplnění v penězích, které je stanoveno znaleckým posudkem. Rozlišujeme dva druhy
vytěsnění: právo výkupu účastnických cenných
papírů (častěji se pouţívá anglický název squeeze out) a převzetí jmění jediným akcionářem.
Které zákony upravují vytěsnění?
Pozvánka nebo oznámení o valné hromadě pak
upozorňuje, ţe v sídle společnosti jsou
k nahlédnutí dokumenty k valné hromadě, které obsahují i cenu stanovenou hlavním akcionářem, znalecký posudek, zdůvodnění protiplnění
a stanovisko představenstva k vytěsnění a jeho
ceně.
V případě převzetí jmění jediným akcionářem
bývá navíc projekt přeměny uloţen spolu se
znaleckým posudkem měsíc před valnou hromadou ve Sbírce listin příslušného soudu.
K nalezení je v elektronické podobě na stránkách www.justice.cz .
Právo výkupu účastnických cenných papírů
(squeeze out) upravuje §183i zákona
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník. Převzetí
jmění jediným akcionářem upravuje §337 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností. Před vznikem zákona o přeměnách
obchodních společností upravoval tento postup
§220p zákoně č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Jak zjistím, že mé akcie byly
„vytěsněny“?
Jaký je rozdíl mezi převzetím jmění jediným akcionářem a squeeze out?
Můţete také pouţít Obchodní rejstřík. Zjistíte
to tak, ţe v Obchodním rejstříku na internetu
zadáte na stránkách www.justice.cz v pokročilém vyhledávání nejlépe IČ Vaší společnosti.
Zatrhněte i políčko platné i neplatné. V úplném
výpisu pak v ostatních skutečnostech najdete
informaci o vytěsnění. V případě, ţe společnost
byla vymazána mohlo v ní proběhnout převzetí
jmění jediným akcionářem, ale taky třeba fúze.
Přesně to zjistíte v ostatních skutečnostech
úplného výpisu z obchodního rejstříku.
V případě převzetí jmění jediným akcionářem
tento akcionář získává jmění této společnosti,
která tímto zaniká. V případě squeeze out hlavní akcionář získává akcie ostatních akcionářů a
stává se tak 100% akcionářem.
Co když s vytěsněním nesouhlasím?
Bohuţel, pokud hlavní akcionář splňuje podmínky pro vytěsnění (vlastní více neţ 90%) mnoho
s tím nezmůţete. Hlavní akcionář můţe své
právo kdykoliv uplatnit. Celý proces musí odsouhlasit valná hromada, kde vzhledem k podílu
hlavního akcionáře není pochyb o tom , ţe bude
vyjádřen souhlas. Pokud nesouhlasíte s výší
protiplnění v penězích, můţete se soudně domáhat doplatku.
Dozvím se nějak, že v mé společnosti
bude probíhat vytěsnění a jakou cenu
stanovil hlavní akcionář?
O vytěsnění akcionářů rozhoduje valná hromada, takţe se o tom dozvíte z oznámení nebo
pozvánky na valnou hromadu. V případě, ţe
máte akcie na jméno, pak Vám přijde pozvánka
na valnou hromadu na adresu uvedenou
v seznamu akcionářů. V případě akcií na majitele je příslušné oznámení o konání valné hromady zveřejněno v Obchodním věstníku
(www.obchodnivestnik.cz) a jiným vhodným
způsobem daným stanovami společnosti. Obvykle to bývá nějaký celostátní tištěný deník,
internetový deník nebo internetové stránky
Vaší společnosti.
Zjistíte to v naší Databázi vytěsnění http://
www.in-server.cz/databaze-vytesneni.html, kde
získáte kompletní přehled o vytěsnění v dané
společnosti. Informace o jednotlivých poloţkách
databáze a její pouţití najdete v článku http://
www.in-server.cz/clanky/databaze-vytesneni/14.
Musím své listinné akcie „prodat“?
Je nutné podotknout, ţe se zde nejedná o převod akcií na základě smlouvy, ale o přechod na
základě jiné právní skutečnosti (squeeze out)
nebo zrušení společnosti (převzetí jmění jediným akcionářem). „Prodat“ ve smyslu odevzdat
je hlavnímu akcionáři je sice nemusíte, ale
k ničemu Vám to nebude, protoţe jiţ nemůţete
vykonávat akcionářská práva. Vaše akcie je jiţ
pouze jakousi poukázkou na peníze. Navíc se
vystavujete riziku, ţe Váš nárok na protiplnění
bude promlčen.
Jak hlavní akcionář získá mé akcie?
V případě, ţe Vaše akcie jsou zaknihované,
podává pokyn ke změně majitele společnost
(emitent). Tento pokyn podá Centrálnímu depozitáři cenných papírů, který zajistí přechod
všech akcií, které nejsou v majetku hlavního
akcionáře z majetkových účtů ostatních akcionářů na majetkový účet hlavního akcionáře
v Centrálním depozitáři cenných papírů. Dříve
se převody prováděly ve Středisku cenných
papírů.
Pokračování na straně 9
Svazek II, Vydání I
Stránka 9
Nejčastější otázky k vytěsnění akcionářů pokračování ze strany 8
V případě squeeze out u listinných akcií musí
akcionář tyto akcie odevzdat společnosti
(emitentovi) nebo pověřenému obchodníkovi
s cennými papíry ve lhůtě jednoho měsíce ode
dne přechodu na hlavního akcionáře. Tyto akcie
společnost předá hlavnímu akcionáři. Pokud
akcionář neodevzdá listinné akcie ani
v dodatečné lhůtě, kterou stanoví společnost,
budou jeho akcie prohlášeny za neplatné a společnost vydá hlavnímu akcionáři nové akcie
místo neodevzdaných akcií. Akcie, které ostatní
akcionáři drţí jsou neplatné, nejsou cenným
papírem, ale pouhou poukázkou na peníze.
Jak se může stát, že už nejsem akcionářem přesto, že listinné akcie mám u sebe?
V případě převzetí jmění jediným akcionářem
kdy dochází k výmazu společnosti z obchodního
rejstříku jsou akcie opět pouze poukázkou na
peníze.
Ano. Váš nárok můţe být promlčen v obecné
promlčecí lhůtě 4 let ode dne vytěsnění. Přesněji řečeno hlavní akcionář Vám můţe, ale nemusí protiplnění vyplatit. V případě, ţe byste
hlavního akcionáře zaţaloval, můţe argumentovat promlčením Vašeho nároku po 4 letech a
spor by s pravděpodobností téměř 100% vyhrál. Nárok nemůţe být promlčen u převzetí
jmění jediným akcionářem podle zákona o přeměnách obchodních společností a druţstev od
roku 2008.
Akcionáři tak v případě listinných akcií mohou
mít mylný dojem, ţe jsou akcionáři, kdyţ drţí
listiny u sebe doma nebo v bankovním sejfu.
Jak získám peníze za své akcie?
Pokud jste měl zaknihované akcie, pak Vám
mnohdy přijdou peníze domů formou poštovní
poukázky, aniţ by akcionář vyvinul jakékoliv
úsilí. Na tento postup nelze spoléhat a raději
kontaktovat příslušného obchodníka s cennými
papíry, který výplatu protiplnění provádí.
V případě listinných akcií musíte tyto akcie
odevzdat, abyste protiplnění získal. Akcie odevzdáte u obchodníka s cennými papíry, který
výplatu provádí. Tamtéţ se dohodnete na způsobu výplaty protiplnění formou poštovní poukázky nebo bankovním převodem.
„Chcete-li získat pozornost čtenáře,
umístěte sem zajímavou větu nebo
citaci z textu publikace.“
Docela jednoduše. Pokud společnost byla zrušena s převodem jmění na hlavního akcionáře,
pak jednoduše akcie nejsou platné protoţe
společnost zanikla. V případě squeeze out pokud listinné akcie neodevzdáte ani v dodatečné
lhůtě jsou prohlášeny za neplatné. V obou případech jsou Vaše akcie jiţ pouze poukázkou na
peníze.
Mohu nějak časem přijít o protiplnění?
Pokud jste zjistil, ţe promlčecí doba uběhla,
přesto doporučujeme o protiplnění poţádat,
hlavní akcionář Vám i přesto můţe protiplnění
vyplatit.
Kde mohu dostat informace o vytěsnění?
V naší Databázi vytěsnění. Doporučujeme vyhledávat pomocí IČ emitenta. Ze záznamu příslušného vytěsnění zjistíte spousty informací
včetně výše protiplnění na akcii, obchodníka,
který provádí výplatu, hlavního akcionáře, časové údaje včetně data, kdy uběhne promlčecí
lhůta.
REKLAMA
Využijte zaváděcích cen reklamy
na serveru
www.in-server.cz
Pro bližší informace kontaktujte
[email protected]
„Akcionáři tak
v případě
listinných akcií
mohou mít
mylný dojem, že
jsou akcionáři,
když drží listiny u
sebe doma nebo
v bankovním
sejfu.“
Stránka 10
VYTĚSNĚNÍ AKCIONÁŘŮ
TOP 10 největších squeeze out
Název emitenta
Československá obchodní banka, a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Severočeská energetika, a.s.
Severočeské doly a.s.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
OKD, a. s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
Východočeská energetika, a.s.
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
IČ emitenta
00001350
45193258
45272956
49903179
49901982
45357366
00002593
45274924
60108720
00015253
výše protiplnění
2 654 908 316
1 769 648 000
1 461 485 064
1 146 669 055
1 120 778 139
1 092 093 875
466 385 680
451 263 548
262 507 372
260 001 486
rok
2007
2010
2005
2006
2006
2005
2005
2006
2005
2005
TOP 10 největších převzetí jediným akcionářem
Název emitenta
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Sokolovská uhelná, a. s.
FINOP HOLDING a.s.
PPF investiční holding a.s.
Mostecká uhelná společnost, a.s.
Cutisin, a.s.
Moravské naftové doly, a.s.
Chlumčanské keramické závody a. s.
Frantschach Pulp & Paper a.s.
RAKO a.s.
IČ emitenta
60193671
49790072
00659894
44222424
49101463
15043223
46346333
45357277
44569939
14803011
výše protiplnění
679 955 850
365 387 088
168 528 475
146 468 200
120 299 508
102 297 940
95 650 750
90 074 938
81 176 222
77 117 705
rok
2005
2005
2004
2003
2003
2003
2004
2004
2001
2004
TOP 10 obchodníků s cennými papíry a znalců
Hlavní akcionář v procesu vytěsnění nezbytně potřebuje spolupráci soudního znalce a obchodníka s cennými papíry (znalce).
Hlavní akcionář musí poskytovat protiplnění prostřednictvím
licencovaného subjektu, který můţe být obchodník s cennými
papíry, banka nebo spořitelní a úvěrní druţstvo. Zákon výplatu
protiplnění svěřuje třetí nezávislé osobě, která zaručuje výplatu protiplnění oprávněným osobám. Obchodník je tak prostředníkem mezi hlavním akcionářem a akcionářem, který má
nárok na protiplnění. V naší Databázi vytěsnění není uveden
subjekt poskytující protiplnění v 238 případech. Jedná se přeNázev obchodníka/banky
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
devším o případy squeeze out z roku 2005, tedy v období
největšího boomu vytěsnění, kdy podle tehdejší legislativy
nemusel protiplnění poskytovat licencovaný subjekt.
Zatímco obchodník s cennými papíry je garantem výplaty protiplnění, znalec nebo znalecký ústav ovlivňuje svým znaleckým
posudkem výši protiplnění při vytěsňování akcionářů. V naší
Databázi vytěsnění je celkem 111 subjektů z řad znalců a znaleckých ústavů. U 65 vytěsnění nemáme údaj o tom, kdo byl
zhotovitel posudku k dispozici.
Počet
62
Poznámka
vč. CYRRUS, a.s.
BOHEMIA EXPERTS, s.r.o.
Znalec/znalecký ústav
Počet
47
CAPITAL PARTNERS, a.s.
50
ukončena činnost
Ing. Ivana Prchalová Heřbotová, CSc.
45
Československá obchodní banka, a.s.
41
A&CE Consulting, s.r.o.
42
Merx, a.s.
30
ukončena činnost
PROSCON, s.r.o.
32
GAUDEA a.s.
29
ukončena činnost
TACOMA Consulting, a.s.
25
GARFIELD a.s.
26
ukončena činnost
Ing. Zbyněk Ziba
21
Komerční banka, a.s.
21
Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.
20
FINANCE Zlín, a.s.
19
Ing. Otto Šmída
20
A&CE Global Finance, a.s.
16
Ing. Libor Buček
17
EFEKTA CONSULTING, a.s.
15
Ing. Petr Šíma
17
Svazek II, Vydání I
Stránka 11
Přehled některých společností, jejichž bývalí akcionáři
požadují doplatek k protiplnění
Kliknutím na název emitenta získáte podrobnou informaci
v databázi vytěsnění. Pokud máte informace ke sporům ohledně výše protipnění dejte nám vědět
Zdroj dat: Výroční zprávy emitentů, www.okforum.eu
Emitent akcií
Hlavní akcionář
Podrobnosti
ArcelorMittal Ostrava a.s.
ArcelorMittal Holdings AG
podáno několik ţalob, poţadovaný doplatek váce neţ 880 mil. Kč
Biocel a.s.
Heinzel Paskov a.s.
Elektrárny Opatovice, a.s.
International Power Holdings B.V.
KABLO ELEKTRO, a.s.
MILKAGRO a.s.
INGRAMM
INTERNATIONAL
N.V.
AGROFERT HOLDING, a.s.
Moravské naftové doly, a.s.
MND Holding a.s.
Obchodní sladovny, a.s.
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
OKD, a.s.
KARBON INVEST, a.s.
PARAMO, a.s.
UNIPETROL, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pilsner Urquell Investments, B.V.
PRECIOSA-LUSTRY, a.s.
NLT,a.s.
Rybářství Třeboň a.s.
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Severočeská energetika, a.s.
ČEZ, a.s.
ţalobce Ing. Zbyněk Drbohlav poţaduje doplatek 8 000 Kč na akcii, celková výše doplatku můţe činit 490 mil. Kč
Severočeské doly a.s.
ČEZ, a.s.
moţný doplatek 1 500 mil. Kč
Severomoravská energetika,
a.s.
ČEZ, a.s.
ţalobci KOR BUSINESS LTD a Roman Minárik poţadují doplacení částky
20000 Kč na jednu akcii, coţ by znamenalo doplatek ve výši 620 mil. Kč
plus příslušenství; podle posudku zpracovaného na zadání soudu by výše
doplatku činila 100 mil. Kč, výsledek nejde předjímat
Sokolovská uhelná, a.s.
Sokolovská teţební a.s.
Stock Plzeň, a.s.
Eckes & Stock GmbH
Středočeská energetická a.s.
ČEZ, a.s.
Středočeská
a.s.
TENEZ a.s.
RWE Gas International B.V.
plynárenská,
odhad doplatku 10 500 Kč na akcii
ţalobce Moravská zemědělská, akciová společnost
poţadovaná výše doplatku na akcii 820,-
ţalobci KOR BUSINESS LTD, Roman Minárik, Pavel Suda, Karel Hendrych, Ing. Pavel Kořanský; moţný doplatek 490 mil. Kč
RETRANA HOLDINGS LIMITED
Teplárny Brno, a.s.
TEZA Holding a.s.
United Energy, a.s.
Czech Energy Holding, a.s.
Východočeská
a.s.
energetika,
ČEZ, a.s.
Wienerberger
průmysl, a.s.
YTONG, a.s.
cihlářský
ţalobci KOR BUSINESS LTD a Roman Minárik; na základě posudku na
zadání soudu se v prvoinstančním řízení jeví výše doplatku ve výši cca 170
Wienerberger International N.V.
YTONG CZ s.r.o.
Západočeská energetika, a.s.
ČEZ, a.s.
Zemědělské zásobování a
nákup Rakovník, a.s.
ZENTIVA a.s.
AGROFERT HOLDING, a.s.
ţalobci KOR BUSINESS LTD, Roman Minárik a Jakub Sedláček poţadují
doplacení 30 000 Kč na akcii, coţ by znamenalo celkový doplatek aţ 720
mil. Kč plus příslušenství, prvoinstanční řízení
ţalobce Ing. Aleš Hodina
Zentiva N.V.
odhad doplatku 16 186Kč na akcii
ŢĎAS, a.s.
Ţeleziarne Podbrezová a.s.
odhad doplatku 1140 Kč na akcii
Tiráž
INFORMACE NA STRÁNKÁCH IN-SERVER.CZ
VYDAVATEL:
GTK FIN, s.r.o.
Velká 2984/23
702 00 0strava, Moravská
Ostrava
IČ 27812286
Telefon: 721 421 713
E-mail: [email protected]
www.in-server.cz
www.gtkfin.cz
Redakce
Ing. Martin Garnac
[email protected]
registrace MK ČR E 18752
Databáze akcií (připravujeme): více neţ 540 společností s neobchodovatelnými akciemi a jejich základní údaje, články, odkazy, dokumenty, znalecké posudky, inzeráty na nákup a prodej
Databáze vytěsnění: více neţ 620 vytěsnění s kompletními údaji o typu, výši a
časových údajích, údaje o hlavním akcionáři a obchodníkovi poskytujícím protiplnění
Databáze dražeb: více neţ 760 draţeb akcií s kompletními datovými údaji, nejniţším podáním, výtěţku draţby na akcii, údaji o draţebníkovi a dalších
Aktuální články v rubrikách Akcie&Akcionáři, Emitent, IN-SIDER a Zákonná
inzerce věnované tématům jako jsou draţby, squeeze out, správa portfolia, obchodování s akciemi, nabídky převzetí a veřejné návrhy smluv, centrální depozitář
atd.
Dokumenty ke stažení: znalecké posudky, stanovy, vzory smluv, zákony, speciální přílohy
Diskusní fórum, Odpovědi na nejčastější otázky, Slovník pojmů
Užitečné odkazy a kontakty na obchodníky s cennými papíry
Pokud máte připomínky či náměty
SLUŽBY NA STRÁNKÁCH IN-SERVER.CZ
k této speciální příloze nebo stránkám
www.in-server.cz
můžete nám je sdělit
prostřednictvím
emailu
[email protected]
Bezplatná poradna: odpovědi na otázky uţivatelů
IN-REPORT: zjištění stavu portfolia a doporučení následných akcí
Akciová inzerce: inzeráty na nákup a prodej akcií
Zákonná inzerce: uveřejnění oznámení o konání valní hromady pro emitenty
akcií na majitele
Reklama: prodej reklamního prostoru na stránkách
O projektu IN-SERVER.CZ
IN-SERVER.CZ je nezávislý
web věnovaný především českým akciím neobchodovaným
na burzách. V drtivé většině se
jedná o akcie, které akcionáři
nabyli v době kupónové privatizace nebo při následném
obchodování na veřejných
trzích.
IN-SERVER se snaţí soustředit
data o těchto akciích, pomoci
Komu jsou stránky určeny:
 akcionářům
akcionářům činit investiční
rozhodnutí a umoţnit obchodovat s akciemi.
 investorům
Společnosti mohou vyuţít
server ke komunikaci s akcionáři nejen formou uveřejňování oznámení o valné hromadě,
ale i dalších informací.
 obchodníků s cennými
 emitentům
papíry
 investičním poradcům

Podobné dokumenty