Pod Žamboškou 1580

Komentáře

Transkript

Pod Žamboškou 1580
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
AKCE:
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín
Objednatel:
Vypracoval:
Datum:
Evidenční číslo:
Číslo zakázky:
Podpis auditora:
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
IPR spol. s r.o., Ing. Jaromír Holub
prosinec 2009
145/2009/HB, pořadové číslo PENB 27
715/2009/IPR – PROJ
Číslo vyhotovení:
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÉHO DOMU akce DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) POD ŽAMBOŠKOU Č.P.1580, VSETÍN Objednatel průkazu:
Vlastník budovy:
Vypracoval:
Datum:
Evidenční číslo:
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 37 Vsetín
Ing. Jaromír Holub (tel./email: 603 209 363 / [email protected])
28.12.2009
číslo zalázky 145/2009/HB, pořadové číslo průkazu ENB 27
OBSAH:
1. Průkaz energetické náročnosti budovy …
2. Protokol k průkazu energetické náročnosti …
3. Kopie oprávnění vypracovávat průkazy ENB …
str. 3
str. 4 až 12
str. 13
Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen ENB) je vypracovaný v souladu s požadavky
uvedenými ve vyhlášce číslo 148/2007 Sb. „Vyhláška o energetické náročnosti budov“, která je
prováděcí vyhláškou k „Zákonu o hospodaření energií“ č.406/2000 Sb., v platném znění ke dnu
vypracování průkazu ENB (to je včetně novel předpisu č.359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005
Sb., 177/2006 Sb., 406/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb.,
61/2008 Sb.)
Vyhláška č.148/2007 Sb. Zapracovává příslušný předpis evropských společenství, byla oznámena
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu
poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační
společnosti ve znění směrnice 98/48/ES.
Pro zpracování tohoto průkazu ENB bylo použito podkladů, které jsou uvedeny v textové části
protokolu a dále tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí podle ČSN 73 0540-2/2007 a
další výpočty podle norem a předpisů, jejich výčet je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce. Pro některé
z výpočtů bylo využito výpočetního nástroje „Národní kalkulační nástroj“ NKN ve verzi 2.06. Tento
výpočetní nástroj je oficiální pomůckou pro vypracování průkazů ENB ve smyslu prováděcí
vyhlášky.Vlastní výpočet byl proveden programem Tepelná technika 2009.
Veškeré výpočty jsou uloženy v archivu zpracovatele v elektronické podobě a na vyžádání
kontrolních orgánů mu budou předloženy. V případě kontroly zpracování průkazu ENB je povinnosti
objednatele upozornit a vyzvat zpracovatele na jeho osobní účast.
Platnost výstupu průkazu ENB je podmíněna použitím citovaných materiálů, nebo alespoň
materiálů s obdobnými vlastnostmi (zejména součinitele teplené vodivosti lambda).
Tento průkaz ENB je možno použít pro potřebu stavebního řízení nebo ohlášení stavby ve smyslu
§104 a §109 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v rozsahu vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Vsetín, 22. 12. 2009
Vypracoval Ing. Jaromír Holub
Energetický auditor s osvědčením o zapsání do Seznamu energetických expertů č. 0123, který vede Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, živnostenský list ev.č.381006-08609549-00 z
19.1.2000 vedený OŽÚ MÚ Vsetín, IČ 68152868.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
Hodnocení budovy
Dům s pečovatelskou službou č.p. 1580
Pod Žamboškou 1580, Rybníky, 755 01 Vsetín
Celková podlahová plocha: 1 680,4 m
stávající
stav
2
po realizaci
doporučení
A
B
C
C
D
E
F
F
G
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ
235
103
1 421,02
621,83
Podíl dodané energie připadající na:
Vytápění
Chlazení
Větrání
Teplá voda
Osvětlení
7,0 %
7,0 %
86,0 %
Doba platnosti průkazu
do 14.12.2019
Průkaz vypracoval
Ing. Jaromír Holub
Osvědčení č. 123
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
(1) Protokol
a) identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ):
Dům s pečovatelskou službou
Pod Žamboškou 1580
755 01 Vsetín
Účel budovy:
Bytový dům
Kód obce:
541630
Kód katastrálního území:
Vsetín 786764
Parcelní číslo:
3926
Vlastník nebo společenství vlastníků,
popř. stavebník:
Město Vsetín
Adresa:
Město Vsetín
Svárov 1080
755 24 Vsetín
IČ:
00304450
Tel./e-mail:
571491111 / [email protected]
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:
Město Vsetín
Adresa:
Město Vsetín
Svárov 1080
755 24 Vsetín
IČ:
00304450
Tel./e- mail:
571491111 / [email protected]
Nová budova
Změna stávající budovy
Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
b) typ budovy
Rodinný dům
Bytový dům
Hotel a restaurace
Administrativní budova
Nemocnice
Budova pro vzdělávání
Sportovní zařízení
Budova pro velkoobchod a maloobchod
Jiný druh budovy - připojte jaký:
c) užití energie v budově
1.
stručný popis energetického a technického zařízení budovy
Dodávka tepla pro vytápění budovy je dodávána ze soustavy centrálního zásobování teplem
pro město Vsetín, kterou zajišťuje společnost Zásobování teplem Vsetín a.s.
Ohřev teplé vody je zajišťován ve výměníkové stanici centrálního zásobování teplem
společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.
Osvětlení žárovkovými a zářivkovými svítidly.
2.
druhy energie užívané v budově
Elektrická energie
Tepelná energie
Zemní plyn
Hnědé uhlí
Černé uhlí
Koks
TTO
LTO
Nafta
Jiné plyny
Druhotná energie
Biomasa
Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:
Jiná paliva – připojte jaká:
3.
hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP
Vytápění (EPH)
Příprava teplé vody (EPDHW)
Chlazení (EPC)
Osvětlení (EPLight)
Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans)
d) technické údaje budovy
1.
stručný popis budovy
Budova je v rovinatém terénu. Jedná se čtyřpodlažní panelový dům, celoplošně podsklepený.
Objekt je montovaný ze systému T06 B, byl postaven přibližně v roce 1973. Stavební
konstrukce panelového domu jsou v dobrém technickém stavu. Osová vzdálenost příčných
nosných stěn je 3600 mm. Okna dřevěná zdvojená DOZ, vstupní dveře ocelové výkladce
s hliníkovými lištami, jednoduché zasklení.
2.
geometrické charakteristiky budovy
Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3]
5 276,7
Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2]
1 963,3
Celková podlahová plocha budovy Ac [m2]
1 680,4
2
3
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m /m ]
3.
0,37
klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota
Klimatické místo
Vsetín
Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C]
-17
Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θi [°C]
20
4.
charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy
Plocha
Součinitel
prostupu tepla
A [m2]
U [W/(m2K)]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HT [W/K]
Obvodová stěna
977,1
1,36
1 187,8
Střecha
364,3
0,53
193,1
Podlaha
364,3
2,94
163,3
Otvorová výplň
257,6
2,96
876,9
Ochlazovaná konstrukce
Tepelné vazby
Celkem
5.
196,3
1 963,3
---
2 617,4
tepelně technické vlastnosti budovy
Požadavek podle § 6a Zákona
Veličina a jednotka
Hodnocení
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve
všech místech nejméně takový tepelný
odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota
nezpůsobí kondenzaci vodní páry.
teplotní faktor vnitřního
povrchu
fRsi,N [-]
splňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
2. Stavební konstrukce a jejich styky mají
nejvýše požadovaný součinitel prostupu
tepla a činitel prostupu tepla.
souč. prostupu tepla
UN [W/(m2K)],
činitel prostupu tepla
ψN [W/(m.K)] a χN [W/K]
nesplňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
3. U stavebních konstrukcí nedochází k
roční množství
vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen
kondenzátu a možnost
v množství, které neohrožuje jejich funkční
odpaření
způsobilost
po
dobu
předpokládané M [kg/(m2.a)] a M <M
c,N
c
ev
životnosti.
splňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají
nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost,
ostatní konstrukce a spáry obvodového
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné,
s požadovaně
nízkou
celkovou
průvzdušností obvodového pláště.
nesplňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
součinitel spárové
průvzdušnosti
iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)],
celková průvzdušnost
obálky budovy
n50 [h-1]
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný
pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu.
pokles dotykové teploty
Δθ10,N [°C]
splňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
6. Místnosti (budova) mají požadovanou
tepelnou stabilitu v zimním i letním období,
snižující riziko jejich přílišného chladnutí a
přehřívání.
pokles výsledné teploty
Δθ v,N(t) [°C],
nejvyšší vzestup teploty
nebo teplota vzduchu
Δθai,max,N / θai,max,N [°C]
splňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
7. Budova má požadovaný nízký průměrný
součinitel prostupu tepla obvodového pláště
Uem.
průměrný součinitel
prostupu tepla obálky
Uem,N [W/(m2K)]
nesplňují požadavky
ČSN 730540-2/2007
Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace.
6.
vytápění
Otopný systém budovy
Typ zdroje (zdrojů) energie
CZT
Použité palivo
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW]
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů)
energie [%]
90
Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie
[hod./rok]
1100
Regulace zdroje (zdrojů) energie
automatická, ekvitermní
Údržba zdroje (zdrojů) energie
Pravidelná
Výpočet
Měření
Odhad
Výpočet
Měření
Odhad
Pravidelná smluvní
Není
Převažující typ otopné soustavy
teplovodní s nuceným oběhem teplé vody
Převažující regulace otopné soustavy
automatická
Rozdělení otopných větví podle orientace
budovy
Stav tepelné izolace rozvodů otopné
soustavy
7.
Ano
Ne
odpovídá době jejich instalace
dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění
Vytápění
Bilanční
Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok]
1 215,66
Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok]
Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)]
0,86
1 216,52
201
8.
větrání a klimatizace
Mechanické větrání
Typ větracího systému (systémů)
není systém VZT
Tepelný výkon [kW]
Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů)
větrání [kW]
Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod]
Převažující regulace větrání
Údržba větracího systému (systémů)
Pravidelná
Pravidelná smluvní
Není
Zvlhčování vzduchu
Typ zvlhčovací jednotky (jednotek)
není zvlhčování
Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování
[kW]
Použité médium pro zvlhčování
Pára
Voda
Regulace klimatizační jednotky
Údržba klimatizace
Pravidelná
Pravidelná smluvní
Není
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů
Chlazení
Druh systému (systémů) chlazení
není systém chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů)
chladu [kW]
Jmenovitý chladící výkon [kW]
Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu
Převažující regulace chlazeného prostoru
Údržba zdroje (zdrojů) chladu
Pravidelná
Pravidelná smluvní
Stav tepelné izolace rozvodů chladu
9.
dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování)
Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti
Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]
Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]
Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování)
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]
Bilanční
0,00
Není
10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení
Chlazení
Bilanční
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]
0,00
Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]
Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]
11. příprava teplé vody (TV)
Příprava teplé vody
Druh přípravy TV
Systém přípravy TV v budově
CZT
Centrální
Lokální
Kombinovaný
Použitá energie
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů)
přípravy [%]
90
Výpočet
Měření
Odhad
Objem zásobníku TV [litry]
Údržba zdroje přípravy TV
Stav tepelné izolace rozvodů TV
Pravidelná
Pravidelná smluvní
Není
odpovídá době jejich instalace
12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody
Příprava teplé vody
Bilanční
Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok]
99,59
Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]
Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)]
13. osvětlení
Osvětlení
Typ osvětlovací soustavy
žárovková a zářivková
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy
Způsob ovládání osvětlovací soustavy
ruční
99,59
16
14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení
Osvětlení
Bilanční
Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok]
104,91
Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok]
104,91
Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)]
17
15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy
Energetická náročnost budovy
Bilanční
Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích
energetických náročnostech (např. z kogenerace
a fotovoltaických článků) QE [GJ/rok]
Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok]
1 421,02
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou
plochu EPA [kWh/(m2.rok)]
235
Měrná spotřeba energie referenční budovy Rrq,A
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost
referenční budovy Rrq vztažená na celkovou
podlahovou plochu A
120
Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou
náročnost budovy
budova nesplňuje požadavky
Třída energetické náročnosti hodnocené budovy
F - velmi nehospodárná
e) energetická bilance budovy pro standardní užívání
1.
dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním
hodnocením
Energonositel
zemní plyn
Vypočtené množství
dodané energie
Energie skutečně
dodaná do budovy
Jednotková
cena
GJ/rok
GJ/rok
Kč/GJ
1 315,25
elektřina
105,77
Celkem
1 421,02
2.
energie vyrobená v budově
Druh zdroje energie
Vypočtené množství vyrobené energie
GJ/rok
Celkem
f)
ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2
Místní obnovitelný zdroj energie
Kogenerace
Dálkové vytápění nebo chlazení
Blokové vytápění nebo chlazení
Tepelné čerpadlo
Jiné:
1.
postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie
(Výpočet, ekonomická analýza)
g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické
náročnosti budovy
1.
doporučená opatření
Úspora
energie
(GJ)
Investiční
náklady
(tis. Kč)
Prostá doba
návratnosti
č.1 - výměna otvorových výplní s U=1,2W/m2K
186,45
1 526
12,6
č.2 - zateplení fasády ETICS s IZ tl. 140 mm
213,08
1 472
10,6
č.3 - zateplení střechy IZ tl. 180 mm
31,73
553
26,8
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů
420,25
3 550
13
Popis opatření
2.
hodnocení budovy po provedení doporučených opatření
Budova po opatřeních
Bilanční
Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)
621,83
Třída energetické náročnosti
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu
(kWh/m2)
C - vyhovující
103
h) další údaje
1.
doplňující údaje k hodnocené budově
Podle předložené projektové dokumentace byly navrženy konkrétní stavební materiály a
skladby konstrukcí: zateplení obvodových konstrukcí 1.-4.NP kontaktním zateplovacím
systémem ETICS s minerální tepelnou izolací v tl. 140mm a 50mm, se součinitelem tepelné
vodivosti = 0,038 W/m2K; konstrukce 1.PP tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu v tl.
80mm, se součinitelem tepelné vodivosti = 0,038 W/m2K.
Zateplení střechy tepelnou izolací z minerálních vláken v tl.180mm, se součinitelem tepelné
vodivosti = 0,039 W/m2K;
Výplně okenních otvorů plastové, dveře dřevěné, opatřené izolačním dvojsklem s celkovým
součinitelem prostupu tepla výplně Uw = 1,2 W/m2K
2.
seznam podkladů použitých k hodnocení budovy
Projektová dokumentace "Stavební úpravy DPS Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín"
vypracovaná fy IPR spol. s r.o., adresa: Jasenická 1828, 75501 Vsetín, IČ: 476 671 09
(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele
Platnost průkazu do
14.12.2019
Průkaz vypracoval
Ing. Jaromír Holub
Osvědčení č. 123
Dne: 15.12.2009

Podobné dokumenty

PENB - DP REAL IMMO

PENB - DP REAL IMMO U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Funkční spáry vnějších výplní ot...

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kWh/m2)

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství,...

Více

Stručně o zbylých požadavcích a výpočtech

Stručně o zbylých požadavcích a výpočtech • intenzita větrání v užívané místnosti, stanovená pro zimní návrhové podmínky, splňovala podmínku nN ≤ n ≤ 1,5 ⋅ nN , přičemž požadovaná intenzita větrání nN se stanovuje na základě množství potře...

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy III. D.11. Příprava teplé vody (TV)....................................................................................................................... 26 III. D.12. Dílčí hodnocení energetické ...

Více

dekhome c - CTD

dekhome c - CTD DEKHOME C. Dále jsou zde uvedena pravidla, jak konstrukce a skladby ve stavbě použít. S cílem poskytnout projektantům pomůcku pro snadné a efektivní vypracování projektu jsou pro skladby a konstruk...

Více

Informační list výrobku

Informační list výrobku Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru

Více

Isover - podkroví - VaseStavebniny.cz

Isover - podkroví - VaseStavebniny.cz se projevuje nízkou povrchovou teplotou konstrukce na straně interiéru a vysokou povrchovou teplotou na straně exteriéru. Na vnitřním povrchu konstrukce může v oblastech s nízkými povrchovými teplo...

Více

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická § 8 Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy (1) V případě větší změny dokončené budovy je součástí průkazu také stanovení doporučených technicky, funkčně a ek...

Více