Příloha - Vilantice

Komentáře

Transkript

Příloha - Vilantice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2015
IČO: 00580767
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefonické spojení: 724 180 070 – Jarošová starostka, 603450449 – Blahovec místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, Dvůr Králové n/L č. ú.: 25225601/0100
E-mailová adresa: [email protected]
Internetové stránky: www.vilantice.cz
Počet obyvatel k 1.1.2015: 204
Počet obyvatel k 31.12.2015:199
Počet členů zastupitelstva v roce 2015: 7
Obec Vilantice je v roce 2015 členem Mikroregionu Hustířanka
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
(údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění k 31.12.2015
1890
509,3
0
54,4
2453,7
1832,91
680
2512,91
507,41
-9,47
117,54
678,72
1294,2
1108,54
15,02
1123,56
2397,41
499,83
117,54
733,12
3747,9
2941,45
695,02
3636,47
2397,65
499,69
117,54
733,12
3748
2932,96
694,95
3627,91
Saldo: Příjmy - výdaje
-59,21
170,64
111,43
120,09
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
0
0
0
0
59,21
0
0
0
0
170,64
0
0
0
0
111,43
0
0
0
0
120,09
Financování celkem
59,21
170,64
111,43
120,09
% plnění k
upravenému
k rozpočtu
100
100
100
100
100
99,71
99,99
99,76
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN
2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu,
který byl projednán v zastupitelstvu v dubnu 2016.
2) Hospodářská činnost
Obec Vilantice nemá hospodářskou činnost
107,77
107,77
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.vilantice.cz v sekci: závěrečný účet 2015
K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři starostky obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o
stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 417.123,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskytovatel
účel
ÚZ
položka
rozpočet
čerpání
%
MPSV
Aktivní politika
zaměstnanosti
Výkon státní
správy
13234
4116
362,7
362,7
100
4112
54,4
54,4
100
KÚ KHK
5) Inventarizace majetku
Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2015. Nebyly zjištěny rozdíly ani nedostatky
(viz.inventarizační zpráva za rok 2015).
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vilantice za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK, ve
složení: Machačová Jaroslava Bc. a Mgr. Bašová Kamila.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 28.1.2016.
Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky .
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou
k závěrečnému účtu a je k nahlédnutí u starostky obce.
Ve Vilanticích dne 30.3.2016
Předkládá:
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoroční hospodaření obce a schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2015 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 bez výhrad“.
Účetní: Jana Řeháková DiS.
starostka obce Vilantice: Dagmar Jarošová
Kompletní dokument je z důvodu rozsáhlosti všech příloh k nahlédnutí na obecním
úřadě ve Vilanticích nebo na internetových stránkách www.vilantice.cz.
Přílohy: 1) Rozboru plnění rozpočtu
2) Sestava FIN 2-12M za období 12/2015
3) Rozvaha za období 12/2015
4) Výkaz zisků a ztrát za období 12/2015
5) Příloha účetní závěrky 12/2015
6) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
7) Inventarizační zpráva za rok 2015
Vyvěšeno na úřední desce:30.3.2016
Sejmuto z úřední desky:
Vyvěšeno na el.úřední desce:30.3.2016
Sejmuto z el.úřední desky:
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin 2 - 12 M
sestaveno k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
8.4 - vazby v části IV.
a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43
2 453 700,00 =
2 453 700,00
3 747 900,00 =
3 747 900,00
3 748 001,13 =
3 748 001,13
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43
- =
316 000,00 =
316 000,00
316 000,00 =
316 000,00
r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43
2 453 700,00 =
2 453 700,00
3 431 900,00 =
3 431 900,00
3 432 001,13 =
3 432 001,13
r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43
2 512 910,00 =
2 512 910,00
3 636 470,00 =
3 636 470,00
3 627 904,10 =
3 627 904,10
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43
2 512 910,00 =
2 512 910,00
3 320 470,00 =
3 320 470,00
3 311 904,10 =
3 311 904,10
r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43
2 512 910,00 =
2 512 910,00
3 320 470,00 =
3 320 470,00
3 311 904,10 =
3 311 904,10
r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43
59 210,00- =
59 210,00111 430,00 =
111 430,00
120 097,03 =
120 097,03
r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3
59 210,00 =
59 210,00
111 430,00- =
111 430,00120 097,03- =
120 097,03r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43
59 210,00 =
59 210,00
111 430,00- =
111 430,00120 097,03- =
120 097,03r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43
59 210,00- =
59 210,00111 430,00 =
111 430,00
120 097,03 =
120 097,03
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
1z2
28.1.2016
9:19:40
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin 2 - 12 M
sestaveno k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4150)sl. 41,42,43
- =
316 000,00 =
316 000,00
316 000,00 =
316 000,00
r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4310)sl. 41,42,43
- =
316 000,00 =
316 000,00
316 000,00 =
316 000,00
r. 4460sl. 41,42,43 = 0
- =
- =
- =
8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.:
r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73
- =
- =
- =
r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73
- =
- =
- =
r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73
- =
- =
- =
r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73
- =
- =
- =
r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73
20 500,00 =
20 500,00 =
20 500,00 =
r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73
- =
- =
- =
r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73
- =
- =
- =
r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73
- =
- =
- =
20 500,00
20 500,00
20 500,00
-
10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.:
r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3
146 229,03- =
146 229,03-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
2z2
28.1.2016
9:19:40
Ministerstvo financí
Fin 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 12/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
580767
2015
Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vilantice, Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice
I. Rozpočtové příjmy
ODPA
POL
Text
a
b
c
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
Bez ODPA
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1351
1361
1511
4112
4116
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Celkem za 0000:
360
22
42
400
760
4
2
300
54
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
400,00
-
426
34
51
474
117
943
8
1
340
54
362
700,00
200,00
100,00
600,00
040,00
800,00
020,00
650,00
300,00
400,00
720,00
426
34
51
474
117
943
8
1
340
54
362
746,82
249,89
138,11
669,89
040,00
815,40
022,24
610,00
360,77
400,00
723,00
100 %
100,1 %
100,1 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97,6 %
100 %
100 %
100 %
1 944 400,00
2 814 530,00
2 814 776,12
100 %
-
2 000,00
2 000,00
100 %
-
2 000,00
2 000,00
100 %
3 000,00
178 300,00
3 980,00
175 300,00
3 942,00
175 236,00
100 %
181 300,00
179 280,00
179 178,00
99,9 %
20 000,00
50 000,00
7 000,00
48 000,00
7 000,00
48 000,00
70 000,00
55 000,00
55 000,00
8 000,00
2 000,00
1 100,00
150,00
1 100,00
150,00
10 000,00
1 250,00
1 250,00
160 500,00
500,00
-
161 130,00
250,00
117 540,00
161 129,30
250,00
117 536,00
161 000,00
278 920,00
278 915,30
100 %
52 000,00
54 140,00
54 132,00
100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3399
2321
Přijaté neinvestiční dary
Celkem za 3399:
Bytové hospodářství
3612
3612
2111
2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Celkem za 3612:
99 %
Nebytové hospodářství
3613
3613
2111
2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Celkem za 3613:
100 %
100 %
100 %
Pohřebnictví
3632
3632
2111
2139
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za 3632:
100 %
100 %
100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
3639
3639
2131
2133
3111
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za 3639:
100 %
100 %
100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
1 z 16
28.1.2016
9:19:40
I. Rozpočtové příjmy
ODPA
POL
Text
a
b
c
Schválený
rozpočet
1
Celkem za 3722:
Rozpočet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
52 000,00
54 140,00
54 132,00
100 %
31 000,00
38 060,00
38 063,50
100 %
31 000,00
38 060,00
38 063,50
100 %
1 500,00
-
5 200,00
5 205,00
100,1 %
1 500,00
5 200,00
5 205,00
100,1 %
2 500,00
3 520,00
3 481,21
98,9 %
2 500,00
3 520,00
3 481,21
98,9 %
-
316 000,00
316 000,00
100 %
-
316 000,00
316 000,00
100 %
2 453 700,00
3 747 900,00
3 748 001,13
100 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem za 3725:
Činnost místní správy
6171
6171
2112
2322
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Přijaté pojistné náhrady
Celkem za 6171:
--- %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
Celkem za 6310:
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
Celkem za 6330:
Rozpočtové příjmy:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
2 z 16
28.1.2016
9:19:40
II. Rozpočtové výdaje
ODPA
POL
Text
a
b
c
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039
1039
5139
5222
Nákup materiálu j.n.
Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za 1039:
15 000,00
7 300,00
-
7 242,00
-
15 000,00
7 300,00
7 242,00
99,2 %
120 000,00
11 720,00
6 740,00
-
11 716,00
6 727,00
-
99,8 %
120 000,00
18 460,00
18 443,00
99,9 %
-
6 600,00
6 594,00
99,9 %
-
6 600,00
6 594,00
99,9 %
12 000,00
36 010,00
36 010,00
100 %
12 000,00
36 010,00
36 010,00
100 %
20 000,00
10 000,00
10 000,00
29 800,00
-
29 775,00
-
40 000,00
29 800,00
29 775,00
000,00
000,00
000,00
000,00
6 000,00
7 800,00
770,00
1 000,00
6 000,00
7 810,00
768,00
1 000,00
14 000,00
15 570,00
15 578,00
4 800,00
500,00
-
-
5 300,00
-
-
--- %
-
6 230,00
6 227,65
100 %
-
6 230,00
6 227,65
100 %
99,2 %
--- %
Silnice
2212
2212
2212
5139
5169
5171
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Celkem za 2212:
100 %
--- %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2321
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 2321:
Vodní díla v zemědělské krajině
2341
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 2341:
Mateřské školy
3111
3111
3111
5194
5321
5339
Věcné dary
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Celkem za 3111:
99,9 %
--- %
--- %
99,9 %
Činnosti knihovnické
3314
3314
3314
3314
5021
5136
5173
5339
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Celkem za 3314:
6
6
1
1
100 %
100,1 %
99,7 %
100 %
100,1 %
Ostatní záležitosti kultury
3319
3319
5021
5139
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Celkem za 3319:
--- %
--- %
Rozhlas a televize
3341
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3341:
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3399
3399
3399
3399
3399
3399
5021
5139
5169
5175
5194
5492
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Věcné dary
Dary obyvatelstvu
3
10
11
5
30
Celkem za 3399:
000,00
000,00
500,00
000,00
500,00
-
4
5
7
2
31
17
440,00
100,00
000,00
300,00
740,00
000,00
4
5
6
2
31
16
440,00
073,00
616,00
265,00
738,00
800,00
60 000,00
67 580,00
66 932,00
3 000,00
6 000,00
120 000,00
1 620,00
18 620,00
19 200,00
-
1 623,00
18 608,40
19 174,50
-
100 %
99,5 %
94,5 %
98,5 %
100 %
98,8 %
99 %
Využití volného času dětí a mládeže
3421
3421
3421
3421
5137
5139
5169
6121
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Budovy, haly a stavby
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
3 z 16
100,2 %
99,9 %
99,9 %
--- %
28.1.2016
9:19:40
II. Rozpočtové výdaje
ODPA
POL
Text
a
b
c
Schválený
rozpočet
1
Celkem za 3421:
Rozpočet po
změnách
2
129 000,00
Výsledek od
počátku roku
3
39 440,00
39 405,90
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
10 270,00
74 400,00
350 000,00
10 269,00
74 368,51
349 932,00
376 000,00
434 670,00
434 569,51
100 %
1 000,00
20 000,00
9 000,00
2 600,00
1 130,00
2 520,00
1 129,00
96,9 %
30 000,00
3 730,00
3 649,00
97,8 %
40 000,00
20 000,00
44 400,00
9 000,00
44 309,00
8 995,00
60 000,00
53 400,00
53 304,00
9 200,00
6 000,00
2 300,00
830,00
470,00
1 700,00
4 000,00
6 000,00
50 000,00
9 690,00
8 200,00
2 420,00
870,00
170,00
1 720,00
4 000,00
1 700,00
8 050,00
26 700,00
9 678,00
8 200,00
2 420,00
871,00
162,00
1 714,50
4 000,00
1 700,00
8 043,67
26 604,00
80 500,00
63 520,00
63 393,17
99,8 %
170 000,00
135 000,00
135 000,00
100 %
170 000,00
135 000,00
135 000,00
100 %
20 500,00
-
261
65
23
1
20
4
261
65
23
1
20
4
20 500,00
375 730,00
375 660,00
100 %
135 000,00
133 000,00
132 668,13
99,8 %
135 000,00
133 000,00
132 668,13
99,8 %
-
69 580,00
20 160,00
69 575,00
20 160,00
-
89 740,00
89 735,00
99,9 %
Bytové hospodářství
3612
3612
3612
3612
3612
5153
5154
5169
5171
6121
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
1
10
10
5
350
Celkem za 3612:
--- %
100 %
--- %
100 %
100 %
Nebytové hospodářství
3613
3613
3613
5139
5154
5171
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Opravy a udržování
Celkem za 3613:
--- %
99,9 %
Veřejné osvětlení
3631
3631
5154
5171
Elektrická energie
Opravy a udržování
Celkem za 3631:
99,8 %
99,9 %
99,8 %
Pohřebnictví
3632
3632
3632
3632
3632
3632
3632
3632
3632
3632
5011
5021
5031
5032
5139
5154
5156
5167
5169
5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Celkem za 3632:
99,9 %
100 %
100 %
100,1 %
95,3 %
99,7 %
100 %
100 %
99,9 %
99,6 %
Územní plánování
3635
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
Celkem za 3635:
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5011
5031
5032
5038
5329
5362
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Celkem za 3639:
160,00
300,00
520,00
090,00
500,00
160,00
136,00
284,00
499,00
085,00
500,00
156,00
100 %
100 %
99,9 %
99,5 %
100 %
99,9 %
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3722:
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3725
3725
5169
5321
Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery obcím
Celkem za 3725:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
4 z 16
100 %
100 %
100 %
28.1.2016
9:19:40
II. Rozpočtové výdaje
ODPA
POL
Text
a
b
c
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
5021
5132
5137
5139
5156
5169
5171
6122
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za 3745:
2 000,00
5 000,00
20 000,00
40 000,00
7 000,00
-
1 200,00
420,00
2 450,00
21 050,00
12 500,00
36 000,00
500,00
59 400,00
1 200,00
420,00
2 445,00
20 760,92
12 481,08
35 793,36
460,00
59 395,00
74 000,00
133 520,00
132 955,36
99,6 %
-
1 000,00
1 000,00
100 %
-
1 000,00
1 000,00
100 %
1 500,00
2 000,00
2 000,00
100 %
1 500,00
2 000,00
2 000,00
100 %
1 000,00
1 000,00
-
0%
1 000,00
1 000,00
-
0%
5
2
4
1
2
5
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
4 900,00
1 500,00
4 780,00
2 020,00
500,00
4 900,00
1 408,00
4 782,00
2 020,00
500,00
20 000,00
13 700,00
13 610,00
555 100,00
94 020,00
49 970,00
563 890,00
96 210,00
50 750,00
563 880,00
96 212,00
50 748,00
699 090,00
710 850,00
710 840,00
30 000,00
100,00
5 000,00
40 000,00
25 000,00
15 000,00
14 000,00
3 000,00
15 000,00
500,00
2 000,00
4 500,00
25 000,00
150 000,00
20 000,00
14 400,00
100,00
1 500,00
26 500,00
100 000,00
2 070,00
14 000,00
1 500,00
15 000,00
3 000,00
14 000,00
177 000,00
233 000,00
14 400,00
100,00
1 380,00
38 291,50
86 104,38
2 064,74
14 104,57
1 420,00
13 369,00
3 000,00
13 470,85
176 956,26
232 778,28
100 %
100 %
99,8 %
98,6 %
99,8 %
99,4 %
92 %
100 %
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež
4357
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
Celkem za 4357:
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
4359
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
Celkem za 4359:
Ochrana obyvatelstva
5212
5901
Nespecifikované rezervy
Celkem za 5212:
Požární ochrana - dobrovolná část
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5021
5139
5154
5156
5169
5171
5222
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za 5512:
100 %
93,9 %
100 %
--- %
100 %
--- %
100 %
99,3 %
Zastupitelstva obcí
6112
6112
6112
5023
5031
5032
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Celkem za 6112:
100 %
100 %
100 %
100 %
Činnost místní správy
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5021
5038
5136
5137
5139
5153
5154
5161
5162
5164
5166
5167
5168
5169
5171
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Plyn
Elektrická energie
Poštovní služby
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
5 z 16
100 %
100 %
92 %
144,5 %
86,1 %
99,7 %
100,7 %
94,7 %
89,1 %
--- %
100 %
--- %
96,2 %
100 %
99,9 %
28.1.2016
9:19:40
II. Rozpočtové výdaje
ODPA
POL
Text
a
b
c
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5173
5175
5321
5361
5365
6121
Schválený
rozpočet
1
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Neinvestiční transfery obcím
Nákup kolků
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
Budovy, haly a stavby
Celkem za 6171:
Rozpočet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
15 000,00
1 500,00
700,00
40 000,00
13 500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
150 620,00
12 950,00
399,00
1 000,00
1 000,00
150 621,00
406 300,00
768 690,00
763 409,58
99,3 %
6 200,00
6 950,00
6 918,60
99,5 %
6 200,00
6 950,00
6 918,60
99,5 %
36 000,00
36 260,00
36 260,00
100 %
36 000,00
36 260,00
36 260,00
100 %
-
316 000,00
316 000,00
100 %
-
316 000,00
316 000,00
100 %
-
117 040,00
117 040,00
100 %
-
117 040,00
117 040,00
100 %
1 520,00
13 680,00
13 684,20
100 %
1 520,00
13 680,00
13 684,20
100 %
2 512 910,00
3 636 470,00
3 627 904,10
99,8 %
95,9 %
79,8 %
--- %
100 %
100 %
100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310
5163
Služby peněžních ústavů
Celkem za 6310:
Pojištění funkčně nespecifikované
6320
5163
Služby peněžních ústavů
Celkem za 6320:
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za 6330:
Ostatní finanční operace
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Celkem za 6399:
Finanční vypořádání minulých let
6402
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
Celkem za 6402:
Rozpočtové výdaje:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
6 z 16
28.1.2016
9:19:40
III. Financování - třída 8
Číslo
řádku
r
Název
text
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet
po změnách
2
Výsledek
od počátku roku
3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
+
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
+
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
+
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
-
8111
8112
8113
8114
8115
8117
8118
59 210,00
-
111 430,00-
146 229,03-
+
+
+/+
-
8121
8122
8123
8124
8125
8127
8128
-
-
-
Krátkodobé vydané dluhopisy
+
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
+
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
+
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
-
8211
8212
8213
8214
8215
8217
8218
-
-
-
8221
8222
8223
8224
8225
8227
8228
-
-
-
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru
+/- 8901
-
-
26 132,00
Nerealizované kurzové rozdíly
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
+/- 8902
+/- 8905
-
-
-
8000
59 210,00
111 430,00-
120 097,03-
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
+
+
+/+
-
Opravné položky k peněžním operacím
Financování (součet za třídu 8)
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
7 z 16
28.1.2016
9:19:40
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Číslo
řádku
r
Název
text
Třída
Třída
Třída
Třída
1
2
3
4
-
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Schválený
rozpočet
41
Rozpočet
po změnách
42
Výsledek
od počátku roku
43
4010
4020
4030
4040
1 890 000,00
509 300,00
54 400,00
2 397
499
117
733
Příjmy celkem
4050
2 453 700,00
3 747 900,00
3 748 001,13
Konsolidace příjmů
v tom položky:
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi
4060
-
316 000,00
316 000,00
4061
4062
4063
-
-
-
4070
4080
4081
4090
-
-
-
4100
4110
4111
4120
-
-
-
4130
4140
-
316 000,00
316 000,00
4145
-
-
-
4150
4170
4180
4181
4190
-
-
-
4191
4192
4193
4194
-
-
-
4200
2 453 700,00
3 431 900,00
3 432 001,13
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji,
obcemi a DSO
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků
od veřejných rozpočtů územní úrovně
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery
od rozpočtů územní úrovně
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)
a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery
od rozpočtů územní úrovně
ZJ
ZJ
ZJ
ZJ
024
025
028
029
-
Transfery přijaté z území jiného okresu
Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu
Transfery přijaté z území jiného kraje
Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje
Příjmy celkem po konsolidaci
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
8 z 16
410,00
830,00
540,00
120,00
2 397
499
117
733
653,12
689,01
536,00
123,00
28.1.2016
9:19:40
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název
text
Číslo
řádku
r
Schválený
rozpočet
41
Rozpočet
po změnách
42
Výsledek
od počátku roku
43
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210
4220
1 832 910,00
680 000,00
2 941 450,00
695 020,00
2 932 956,10
694 948,00
Výdaje celkem
4240
2 512 910,00
3 636 470,00
3 627 904,10
Konsolidace výdajů
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
5323 - Neinvestiční transfery krajům
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4250
-
316 000,00
316 000,00
4260
4270
4271
4280
10 700,00
20 500,00
20 160,00
20 500,00
20 160,00
20 500,00
-
316 000,00
-
316 000,00
-
-
-
-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům
4300
4305
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)
a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
4321
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi
4322
-
-
-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4323
-
-
-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4330
4340
4341
4350
-
-
-
4360
4370
4371
4380
4400
4410
4411
4420
-
-
-
4421
4422
4423
4424
20 500,00
-
20 500,00
-
20 500,00
-
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
2 512 910,00
3 320 470,00
3 311 904,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
59 210,00-
111 430,00
120 097,03
Třída 8 - Financování
4450
59 210,00
111 430,00-
120 097,03-
Konsolidace financování
4460
-
-
-
Financování celkem po konsolidaci
4470
59 210,00
111 430,00-
120 097,03-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
veřejným rozpočtům územní úrovně
6341
6342
6345
6349
6441
6442
6443
-
Investiční transfery obcím
Investiční transfery krajům
Investiční transfery regionálním radám
Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně
Investiční půjčené prostředky obcím
Investiční půjčené prostředky krajům
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky
veřejným rozpočtům územní úrovně
ZJ
ZJ
ZJ
ZJ
026
027
035
036
-
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
9 z 16
28.1.2016
9:19:40
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech
Název bankovního účtu
Číslo
řádku
text
r
Počáteční stav
k 1.1.
61
Stav ke konci
vyk. období
62
Změna stavu
ban.účtů
63
Základní běžný účet ÚSC
6010
2 076 922,11
2 223 151,14
146 229,03-
Běžné účty fondů ÚSC
6020
-
-
-
Běžné účty celkem
6030
2 076 922,11
2 223 151,14
146 229,03-
Termínované vklady dlouhodobé
6040
-
-
-
Termínované vklady krátkodobé
6050
-
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
10 z 16
28.1.2016
9:19:40
VII.Vybrané záznamové jednotky
Číslo
řádku
r
Název
text
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
v tom položky:
Schválený
rozpočet
71
Rozpočet
po změnách
72
Výsledek
od počátku roku
73
7090
-
-
-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
územní úrovně
7092
7100
7110
-
-
-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
7120
7130
-
-
-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu
7140
-
-
-
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně
7150
7160
-
-
-
7170
20 500,00
20 500,00
20 500,00
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně
7180
7190
20 500,00
20 500,00
20 500,00
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi
6341 - Investiční transfery obcím
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně
7192
7200
7210
-
-
-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
7220
-
-
-
7230
7240
7250
7260
-
-
-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
v tom položky:
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
územní úrovně
7290
-
-
-
7291
7292
7300
7310
7320
-
-
-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
úrovně
7330
7340
7350
-
-
-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
11 z 16
28.1.2016
9:19:40
VII.Vybrané záznamové jednotky
Číslo
řádku
r
Název
text
Schválený
rozpočet
71
Rozpočet
po změnách
72
Výsledek
od počátku roku
73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje
7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390
-
-
-
-
-
-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
5323 - Neinvestiční transfery krajům
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
7400
-
-
-
7410
7420
7430
-
-
-
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi
Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi
Investiční transfery obcím
Investiční transfery krajům
Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně
7431
7432
7440
7450
7460
-
-
-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
7470
-
-
-
7480
7490
7500
7510
7520
7530
-
-
-
5366
5367
6341
6342
6349
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
12 z 16
28.1.2016
9:19:40
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
93
13234
4116
362 723,00
Celkem:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
362 723,00
Strana
13 z 16
28.1.2016
9:19:40
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným
celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
14 z 16
28.1.2016
9:19:40
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a
prostorových jednotek
ODPA
POL
a
b
0000
0000
4116
4116
Popis
Nástroj Prost.
jedn.
c
d
33
33
Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění
podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
15 z 16
1
5
Schválený
rozpočet
1
Rozpčet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
-
54 410,00
308 310,00
54 408,45
308 314,55
-
362 720,00
362 723,00
28.1.2016
9:19:40
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle
jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
ODPA
POL
a
b
3632
3632
3632
3632
3632
3632
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5011
5011
5031
5031
5032
5032
5011
5011
5031
5031
5032
5032
Nástroj Prost.
jedn.
c
d
Popis
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Schválený
rozpočet
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje
v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek:
Odesláno dne: 28.1.2016
Razítko:
Rozpčet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
-
1 460,00
8 230,00
360,00
2 060,00
130,00
740,00
39 160,00
221 870,00
9 790,00
55 470,00
3 530,00
19 970,00
1 451,70
8 226,30
363,00
2 057,00
130,65
740,35
39 152,25
221 862,75
9 787,80
55 464,20
3 523,05
19 963,95
-
362 770,00
362 723,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel:
Došlo dne:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
O skutečnosti:
tel:
Strana
16 z 16
28.1.2016
9:19:40
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2015
IČO: 580767
Název: Obec Vilantice
Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice
A.1.
2015
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
především č. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Při zpracování účetní závěrky za období 12/2015 postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména:
- zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění
- zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., v platném znění,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., v platném znění,
- českými účetními standardy.
- Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. V roce 2014 došlo ke
změně odpisového plánu, byla zrušena 5% zůstatková cena - odpisové plány jsou přepočítány s nulovým zůstatkem.
- DDM v pořizovací ceně 500 - 3.000 účtujeme do spotřeby a evidujeme na podrozvahových účtech.
- Majetek v hodnětě od 3.000 do 40.000 vedeme na účtu 028
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
1 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
pol.
P.I.
Podr.
účet
Název položky
Majetek a závazky účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ
BĚŽNÉ
624 899,51
608 796,01
1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
-
-
2.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
351 347,50
335 244,00
3.
Vyřazené pohledávky
905
9 552,50
9 552,50
4.
Vyřazené závazky
906
-
-
5.
Ostatní majetek
909
263 999,51
263 999,51
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
-
-
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
911
-
-
2.
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
912
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
913
-
-
4.
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
914
-
-
5.
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
915
-
-
6.
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
916
-
-
-
-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
-
-
4.
Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
-
-
-
-
P.IV. Další podmíněné pohledávky
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
-
-
9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
-
-
10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
-
-
11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
-
-
12.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
-
-
P.V.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
-
-
1.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
-
-
3.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
-
-
5.
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
-
-
6.
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
-
-
-
-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1.
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
-
-
-
-
P.VII. Další podmíněné závazky
1.
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
-
-
5.
Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
978
-
-
6.
Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
-
-
9.
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
-
-
10.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
2 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
11.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985
-
-
12.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986
-
-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
-
-
1.
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
-
-
2.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
-
-
3.
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
-
-
4.
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
-
-
5.
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
624 899,51
608 796,01
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
3 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
-
9 872,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
-
6 248,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
4 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na
finanční situaci účetní jednotky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K 31.12.2015 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla
doložka o zápisu, pouze informace o vyznacení plomby.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky.
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
5 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Číslo
pol.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
-
-
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
-
-
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
-
-
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
6 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
C.
Číslo
pol.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
7 z 17
MINULÉ
65 000,00
35 000,00
133 143,32
133 143,31
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
D.1.
Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0,00 účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.2.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0,00
D.3.
Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)
0,00
D.4.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00
D.5.
Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00
D.6.
Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným
způsobem (ČÍSLO)
0,00
D.7.
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0,00 - Obec do 10 hektarů výměry lesa - nemá povinnost uvádět
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
8 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace
Částka
28
hybraulický zvedák - za sekací traktor
motorová sekačka
ohřívač vody /stodola/
Mikroregion Hustířanka - převod Informační tabule a mapy (10.200,50,-)
vyřazení - registr.pokladna (4.500,-)
36 456,50
41
územní plán II. a III. etapa
135 000,00
22
traktor expert
59 395,00
36
na účet 036 převedeny pozemky z účtu 031 - určené k prodeji (89778,08,-)
část pozemků byla již prodána
35 896,20
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
9 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace
Částka
549
pojištění mechanizace a majetku
36 260,00
672
dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 ve výši Kč 54.400,Přijatý finanční dar ve výši Kč 2.000,dotace z ÚP na platy ve výši Kč 362.723,odpis dotace za rok 2015 - 133.143,32,-
552 266,32
572
Mikroregion Hustířanka - členský příspěvek- 20.500,Dar Knihovna Trutnov - ve výši Kč 1.000,Dar Pečovatelská služba- ve výši Kč 1.000,Jednotka SDH - příspěvek na činnost - ve výši Kč 500,Dar Diakonie - ve výši Kč 2.000,akce BRKO - ve výši Kč 20.160,Dar děti - ve výši Kč 16.800,-
61 960,00
543
Dary občanům obce - vítání občánků, výročí, odměny na obecních akcích,
balíčky pro děti atd.
62 280,01
649
EKO-KOM - zpětný odběr odpadu - ve výši Kč 38.063,50,pojistná událost - ve výši Kč 5.205,-
43 268,50
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
10 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.3.
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
Doplňující informace
účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
11 z 17
Částka
0,00
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.4.
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
Doplňující informace
Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
12 z 17
Částka
0,00
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
F.
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy
Číslo
pol.
G.I.
Název položky
Počáteční stav fondu
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
-
G.II. Tvorba fondu
-
1.
Přebytky hospodaření z minulých let
-
2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
-
3.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
-
4.
Ostatní tvorba fondu
-
G.III. Čerpání fondu
-
G.IV. Konečný stav fondu
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
13 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
G.
Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy
Stavby
1
Číslo
pol.
2
BRUTTO
G.
Stavby
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
19 224 168,99
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
5 665 170,00
13 558 998,99
13 307 586,99
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
637 691,30
288 483,00
349 208,30
357 939,30
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
9 154 407,36
3 931 831,00
5 222 576,36
5 158 471,36
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové prostory
119 300,00
53 972,00
65 328,00
66 962,00
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
38 354,00
38 354,00
-
-
G.5.
Jiné inženýrské sítě
110 641,90
31 613,00
79 028,90
81 388,90
G.6.
Ostatní stavby
9 163 774,43
1 320 917,00
7 842 857,43
7 642 825,43
H.
Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy
Pozemky
1
Číslo
pol.
2
BRUTTO
H.
Pozemky
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
2 027 492,84
2 117 523,63
H.1.
Stavební pozemky
-
-
-
-
H.2.
Lesní pozemky
-
-
-
-
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
647 858,22
-
647 858,22
733 810,01
H.4.
Zastavěná plocha
46 095,80
-
46 095,80
46 095,80
H.5.
Ostatní pozemky
1 333 538,82
-
1 333 538,82
1 337 617,82
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
2 027 492,84
-
Strana
14 z 17
16.1.2016
23:07:48
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"
výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
pol.
I.
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"
výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
pol.
J.
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
15 z 17
16.1.2016
23:07:48
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČ účetní
jednotky věřitele
Název účetní jednotky - věřitele
IC účetní
jednotky dlužníka
Název účetní jednotky - dlužníka
Datum
poskytnutí
garance
1
2
3
4
5
K.2.
Datum
Nominální hodnota
zajištěné
plnění ručitelem
pohledávky
v daném roce
6
Výše plnění
ručitelem v daném
roce
7
8
Celková výše plnění
Druh
ručitelem od
dluhového
poskytnutí garance
nástroje
9
10
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČ účetní
jednotky věřitele
Název účetní jednotky - věřitele
IC účetní
jednotky dlužníka
Název účetní jednotky - dlužníka
Datum
poskytnutí
garance
1
2
3
4
5
Datum
Nominální hodnota
zajištěné
plnění ručitelem
pohledávky
v daném roce
6
Výše plnění
ručitelem v daném
roce
7
8
Celková výše plnění
Druh
ručitelem od
dluhového
poskytnutí garance
nástroje
9
10
Poznámky k vyplnění
Číslo sloupce
Poznámka
1
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní
jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky
(účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5
Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak,
podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6
Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není
schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.
8
Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9
Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10
Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
16 z 17
16.1.2016
23:07:48
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
L.
Dodavatel
Dodavatel
Projekt
1
Stavební fáze
Druh
proj.
Datum
uzavření
smlouvy
Obchodní firma
IČ
Rok
zahájení
Rok
ukončení
2
3
4
5
6
7
Výdaje vynaložené na pořízení majetku
Ocenění
pořizovaného
majetku
dle smlouvy
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
8
9
10
11
12
13
Platby za dostupnost
Další platby a plnění zadavatele
v tom:
Počátek
Konec
14
t-4
15
16
Výdaje na
pořízení majetku
17
v tom:
t-3
Výdaje na
pořízení majetku
18
19
v tom:
t-2
Výdaje na
pořízení majetku
20
21
v tom:
t-4
22
Výdaje na
pořízení majetku
Výdaje na
pořízení majetku
celkem
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
23
24
25
26
27
28
29
Poznámky k vyplnění
Číslo sloupce
Poznámka
1
Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální
služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7
9 až 12
13
14 a 15
Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24
25 až 29
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).
Odesláno dne:
Došlo dne:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
O skutečnosti:
tel:
Strana
17 z 17
16.1.2016
23:07:48
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveno k 31.12.2015
2015
IČO: 580767
Název: Obec Vilantice
Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice
1
Číslo
pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU
BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
AKTIVA CELKEM
27 651 634,32
7 069 521,50
20 582 112,82
20 065 155,39
A
Stálá aktiva
25 224 929,53
7 069 521,50
18 155 408,03
17 817 939,62
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
336 210,00
108 519,00
227 691,00
99 903,00
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
-
-
-
-
2
Software
(013)
-
-
-
-
3
Ocenitelná práva
(014)
-
-
-
-
4
Povolenky na emise a preferenční limity
(015)
-
-
-
-
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
35 083,00
35 083,00
-
-
6
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
131 127,00
73 436,00
57 691,00
64 903,00
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
170 000,00
-
170 000,00
35 000,00
8
Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
(044)
-
-
-
-
9
Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek
(051)
-
-
-
-
10
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
(035)
-
-
-
-
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
24 888 719,53
6 961 002,50
17 927 717,03
17 718 036,62
1
Pozemky
(031)
2 027 492,84
-
2 027 492,84
2 117 523,63
2
Kulturní předměty
(032)
1 732 054,00
-
1 732 054,00
1 732 054,00
3
Stavby
(021)
19 224 168,99
5 665 170,00
13 558 998,99
13 307 586,99
4
Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí
(022)
321 840,00
222 295,00
99 545,00
53 642,00
5
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
-
-
-
-
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
1 073 537,50
1 073 537,50
-
-
7
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
-
-
-
-
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
473 730,00
-
473 730,00
507 230,00
9
Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
(045)
-
-
-
-
10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
-
-
-
-
11
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
(036)
35 896,20
-
35 896,20
-
III.
Dlouhodobý finanční majetek
-
-
-
-
1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
-
-
-
-
2
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
-
-
-
-
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
-
-
-
4
Dlouhodobé půjčky
(067)
-
-
-
-
5
Termínované vklady dlouhodobé
(068)
-
-
-
-
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
-
-
-
-
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
-
-
-
-
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
(053)
8
IV.
Dlouhodobé pohledávky
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(462)
-
-
-
-
2
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
(464)
-
-
-
-
3
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
(465)
-
-
-
-
4
Dlouhodobé pohledávky z ručení
(466)
-
-
-
-
5
Ostatní dlouhodobé pohledávky
(469)
-
-
-
-
6
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
(471)
-
-
-
-
7
Zprostředkování dlouhodobých transferů
(475)
-
-
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
1z4
16.1.2016
22:47:56
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1
Číslo
pol.
Název položky
2
BRUTTO
B
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
1
Pořízení materiálu
2
Materiál na skladě
3
4
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
2 426 704,79
-
2 426 704,79
2 247 215,77
30 919,65
-
30 919,65
31 434,66
(111)
-
-
-
-
(112)
2 120,00
-
2 120,00
2 120,00
Materiál na cestě
(119)
-
-
-
-
Nedokončená výroba
(121)
-
-
-
-
5
Polotovary vlastní výroby
(122)
-
-
-
-
6
Výrobky
(123)
-
-
-
-
7
Pořízení zboží
(131)
-
-
-
-
8
Zboží na skladě
(132)
28 799,65
-
28 799,65
29 314,66
9
Zboží na cestě
(138)
-
-
-
-
10
Ostatní zásoby
(139)
-
-
-
-
II.
Krátkodobé pohledávky
170 667,00
-
170 667,00
110 760,00
1
Odběratelé
(311)
3 969,00
-
3 969,00
1 250,00
2
Směnky k inkasu
(312)
-
-
-
-
3
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
-
-
-
-
4
Krátkodobé poskytnuté zálohy
(314)
30 547,00
-
30 547,00
39 030,00
5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
(315)
-
-
-
-
6
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(316)
-
-
-
-
7
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
(317)
-
-
-
-
8
Pohledávky z přerozdělovaných daní
(319)
-
-
-
-
9
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
-
-
-
-
10
Sociální zabezpečení
(336)
-
-
-
-
11
Zdravotní pojištění
(337)
-
-
-
-
12
Důchodové spoření
(338)
-
-
-
-
13
Daň z příjmů
(341)
-
-
-
-
14
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění
(342)
-
-
-
-
15
Daň z přidané hodnoty
(343)
-
-
-
-
16
Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce
(344)
-
-
-
-
17
Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi
(346)
-
-
-
-
18
Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi
(348)
-
-
-
-
23
Krátkodobé pohledávky z ručení
(361)
-
-
-
-
24
Pevné termínové operace a opce
(363)
-
-
-
-
25
Pohledávky z finančního zajištění
(365)
-
-
-
-
26
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(367)
-
-
-
-
27
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
(373)
-
-
-
-
28
Zprostředkování krátkodobých transferů
(375)
-
-
-
-
29
Náklady příštích období
(381)
36 151,00
-
36 151,00
35 480,00
30
Příjmy příštích období
(385)
-
-
-
-
31
Dohadné účty aktivní
(388)
100 000,00
-
100 000,00
35 000,00
32
Ostatní krátkodobé pohledávky
(377)
III.
Krátkodobý finanční majetek
-
-
-
-
2 225 118,14
-
2 225 118,14
2 105 021,11
1
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
-
-
-
-
2
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
-
-
-
-
3
Jiné cenné papíry
(256)
-
-
-
-
4
Termínované vklady krátkodobé
(244)
-
-
-
-
5
Jiné běžné účty
(245)
-
-
-
-
9
Běžný účet
(241)
-
-
-
-
11
Základní běžný účet územních samospr. celků
(231)
2 223 151,14
-
2 223 151,14
2 076 922,11
12
Běžné účty fondů územních samospr. celků
(236)
-
-
-
-
15
Ceniny
(263)
-
-
-
-
16
Peníze na cestě
(262)
-
-
-
-
17
Pokladna
(261)
1 967,00
-
1 967,00
28 099,00
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
2z4
16.1.2016
22:47:56
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1
Číslo
pol.
Název položky
2
OBDOBÍ
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
20 582 112,82
20 065 155,39
C
Vlastní kapitál
20 305 115,82
19 725 268,57
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
16 832 846,15
16 900 989,47
1
Jmění účetní jednotky
(401)
15 766 903,12
15 766 903,12
3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
(403)
6 261 210,59
6 329 353,91
4
Kurzové rozdíly
(405)
-
-
5
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
(406)
5 195 267,56-
5 195 267,56-
6
Jiné oceňovací rozdíly
(407)
-
-
7
Opravy předcházejících účetních období
(408)
-
-
-
-
II.
6
III.
Fondy účetní jednotky
Ostatní fondy
(419)
Výsledek hospodaření
-
-
3 472 269,67
2 824 279,10
1
Výsledek hospodaření běžného účetního období
647 990,57
874 765,61
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(431)
-
-
3
Výsledek hosp. předcházejících účetních období
(432)
2 824 279,10
1 949 513,49
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
Strana
3z4
16.1.2016
22:47:56
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1
Číslo
pol.
Název položky
2
OBDOBÍ
SU
BĚŽNÉ
D
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1
Rezervy
II.
(441)
Dlouhodobé závazky
MINULÉ
276 997,00
339 886,82
-
-
-
-
100 000,00
100 000,00
1
Dlouhodobé úvěry
(451)
-
-
2
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(452)
-
-
3
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
(453)
-
-
4
Dlouhodobé přijaté zálohy
(455)
-
-
5
Dlouhodobé závazky z ručení
(456)
-
-
6
Dlouhodobé směnky k úhradě
(457)
-
-
7
Ostatní dlouhodobé závazky
(459)
-
-
8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
(472)
100 000,00
100 000,00
9
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(475)
III.
Krátkodobé závazky
-
-
176 997,00
239 886,82
1
Krátkodobé úvěry
(281)
-
-
2
Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)
(282)
-
-
3
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
(283)
-
-
4
Jiné krátkodobé půjčky
(289)
-
-
5
Dodavatelé
(321)
150,00
9 177,62
6
Směnky k úhradě
(322)
-
-
7
Krátkodobé přijaté zálohy
(324)
240,00
240,00
8
Závazky z dělené správy
(325)
-
-
9
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(326)
-
-
10
Zaměstnanci
(331)
40 563,00
41 606,00
11
Jiné závazky vůči zaměstnancům
(333)
-
-
12
Sociální zabezpečení
(336)
10 218,00
9 872,00
13
Zdravotní zabezpečení
(337)
6 396,00
6 248,00
14
Důchodové spoření
(338)
-
-
15
Daň z příjmů
(341)
83 410,00
116 090,00
16
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění
(342)
5 310,00
5 130,00
17
Daň z přidané hodnoty
(343)
-
-
18
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
(345)
-
-
19
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
(347)
-
-
20
Závazky k vybraným místním vládním institucím
(349)
-
-
27
Krátkodobé závazky z ručení
(362)
-
-
28
Pevné termínové operace a opce
(363)
-
-
30
Závazky z finančního zajištění
(366)
-
-
31
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů
(368)
-
-
32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
(374)
-
13 684,20
33
Zprostředkování krátkodobých transferů
(375)
-
-
34
Výdaje příštích období
(383)
-
-
35
Výnosy příštích období
(384)
-
-
36
Dohadné účty pasivní
(389)
30 547,00
37 730,00
37
Ostatní krátkodobé závazky
(378)
163,00
109,00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.03
O skutečnosti:
tel:
Strana
4z4
16.1.2016
22:47:56
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2015
2015
IČO: 580767
Název: Obec Vilantice
Sídlo: Vilantice čp. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Vilantice
1
Číslo
pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU
Hlavní činnost
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
A
NÁKLADY CELKEM
2 919 872,88
-
2 444 850,39
-
I
Náklady z činnosti
2 773 552,88
-
2 284 991,39
-
1
Spotřeba materiálu
(501)
191 559,28
-
150 505,80
-
2
Spotřeba energie
(502)
79 739,19
-
101 252,62
-
3
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
(503)
-
-
-
-
4
Prodané zboží
(504)
-
-
132,50
-
5
Aktivace dlouhodobého majetku
(506)
-
-
49 692,00-
-
6
Aktivace oběžného majetku
(507)
-
-
-
-
7
Změna stavu zásob vlastní výroby
(508)
-
-
-
-
8
Opravy a udržování
(511)
344 334,79
-
227 585,80
-
9
Cestovné
(512)
13 718,00
-
13 668,00
-
10
Náklady na reprezentaci
(513)
-
-
-
-
11
Aktivace vnitroorganizačních služeb
(516)
-
-
-
-
12
Ostatní služby
(518)
542 284,02
-
379 253,93
-
13
Mzdové náklady
(521)
873 092,00
-
764 042,00
-
14
Zákonné sociální pojištění
(524)
239 407,00
-
202 292,00
-
15
Jiné sociální pojištění
(525)
1 239,00
-
853,00
-
16
Zákonné sociální náklady
(527)
-
-
300,00
-
17
Jiné sociální náklady
(528)
-
-
-
-
18
Daň silniční
(531)
-
-
-
-
19
Daň z nemovitostí
(532)
-
-
-
-
20
Jiné daně a poplatky
(538)
6 156,00
-
-
-
22
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
-
-
-
-
23
Jiné pokuty a penále
(542)
-
-
-
-
24
Dary a jiná bezúplatná předání
(543)
62 280,01
-
39 651,84
-
25
Prodaný materiál
(544)
-
-
-
-
26
Manka a škody
(547)
-
-
-
-
27
Tvorba fondů
(548)
-
-
-
-
28
Odpisy dlouhodobého majetku
(551)
303 345,00
-
312 362,00
-
29
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
(552)
-
-
-
-
30
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
(553)
-
-
-
-
31
Prodané pozemky
(554)
53 882,59
-
-
-
32
Tvorba a zúčtování rezerv
(555)
-
-
-
-
33
Tvorba a zúčtování opravných položek
(556)
-
-
-
-
34
Náklady z vyřazených pohledávek
(557)
-
-
-
-
35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
(558)
26 256,00
-
141 978,90
-
36
Ostatní náklady z činnosti
(549)
36 260,00
-
805,00
-
II
Finanční náklady
-
-
-
-
1
Prodanné cenné papíry a podíly
(561)
-
-
-
-
2
Úroky
(562)
-
-
-
-
3
Kurzové ztráty
(563)
-
-
-
-
4
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
(564)
-
-
-
-
5
Ostatní finanční náklady
(569)
-
-
-
-
III
Náklady na transfery
61 960,00
-
43 769,00
-
61 960,00
-
43 769,00
-
84 360,00
-
116 090,00
-
2
Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery
(572)
V
Daň z příjmů
1
Daň z příjmů
(591)
83 410,00
-
116 090,00
-
2
Dodatečné odvody daně z příjmů
(595)
950,00
-
-
-
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
Strana
1z2
16.1.2016
22:49:47
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1
Číslo
pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU
Hlavní činnost
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
B
VÝNOSY CELKEM
3 567 863,45
-
3 319 616,00
-
I
Výnosy z činnosti
616 072,80
-
639 293,89
-
1
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
(601)
-
-
1 200,00
-
2
Výnosy z prodeje služeb
(602)
69 043,00
-
171 172,30
-
3
Výnosy z pronájmu
(603)
384 615,30
-
399 197,59
-
4
Výnosy z prodaného zboží
(604)
-
-
144,00
-
5
Výnosy ze správních poplatků
(605)
1 610,00
-
2 170,00
-
6
Výnosy z místních poplatků
(606)
-
-
-
-
8
Jiné výnosy z vlastních výkonů
(609)
-
-
-
-
9
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(641)
-
-
-
-
10
Jiné pokuty a penále
(642)
-
-
-
-
11
Výnosy z vyřazených pohledávek
(643)
-
-
-
-
12
Výnosy z prodeje materiálu
(644)
-
-
-
-
13
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku
(645)
-
-
-
-
14
Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku
(646)
-
-
-
-
15
Výnosy z prodeje pozemků
(647)
117 536,00
-
-
-
16
Čerpání fondů
(648)
-
-
-
-
17
Ostatní výnosy z činnosti
(649)
43 268,50
-
65 410,00
-
II
Finanční výnosy
3 481,21
-
3 135,25
-
1
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
(661)
-
-
-
-
2
Úroky
(662)
3 481,21
-
3 113,44
-
3
Kurzové zisky
(663)
-
-
-
-
4
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
(664)
-
-
-
-
5
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(665)
-
-
-
-
6
Ostatní finanční výnosy
(669)
-
-
21,81
-
552 266,32
-
367 359,11
-
552 266,32
-
367 359,11
-
2 396 043,12
-
2 309 827,75
-
IV
Výnosy z transferů
2
Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů
(672)
V
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
1
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
(681)
512 134,82
-
494 420,57
-
2
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
(682)
591 709,89
-
547 615,86
-
3
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
(684)
943 815,40
-
933 316,91
-
4
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
(685)
-
-
-
-
5
Výnosy ze sdílených majetkových daní
(686)
340 360,77
-
327 370,26
-
6
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
(688)
8 022,24
-
7 104,15
-
C
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1
Výsledek hospodaření před zdaněním
732 350,57
-
990 855,61
-
2
Výsledek hospodaření běžného účetního období
647 990,57
-
874 765,61
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Řeháková
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.0 (Vilantice), verze: 2015.02
O skutečnosti:
tel:
Strana
2z2
16.1.2016
22:49:47
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2015
IČO: 00580767
KOMENTÁŘ K ROZBORU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015
Drobná překročení plnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně
rozepsány a okomentováni v komentáři k rozboru plnění rozpočtu.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozdíl v příjmech mezi schváleným rozpočtem, rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku
roku je způsoben navýšením daňových příjmů a přijetí dotací ze SR na volby, od Úřadu práce na
aktivní politiku zaměstnanosti, na aktualizaci územního plánu a hlavně převodem mezi
rozpočtovými účty (např.převod z ČNB do KB)
Rozdíl v příjmech mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben
zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny.
Rozpočet po změnách celkem:
Výsledek od počátku roku celkem:
3.747.900,3.748.001,13,-
Rozdíl se týká položek /bez paragrafu/:
1111 – daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků,
1112 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ,
1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů,
1121 – daň z příjmu právnických osob,
1122 – daň z příjmů PO
1211 – daň z přidané hodnoty,
1351 – odvod loterii a podobných her kromě výh.hrac.přístrojů,
1361 – Správní poplatky
1511 – daň z nemovitosti
4116 – ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
Rozdíl se týká paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 2-12 M z období 12/2014/
3399 – ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostřed.
3612 – bytové hospodářství,
3613 – nebytové hospodářství,
3632 - pohřebnictví
3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n.,
3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu
3725 – využití a zneškodňování komun. odpadů,
6171 – činnost místní správy
6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací,
6330 – převody z rozpočtových účtů
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Rozdíl ve výdajích mezi rozpočtem po změnách a výsledkem od počátku roku je způsoben
zaokrouhlováním. Rozpočet se na rozdíl od skutečnosti zaokrouhluje na celé desetikoruny. Hlavní
rozdíl vznikl převodem mezi rozpočtovými účty (např.převod z ČNB do KB)
1
Rozpočet po změnách celkem:
Výsledek od počátku roku celkem:
3.636.470,3.627.904,10,-
Týká se paragrafů /v souhrnu všech položek dle výkazu FIN 2-12 M z období 12/2015/
1039 – ostatní záležitosti lesního hospodářství
2212 – silnice
2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341 – vodní díla v zemědělské krajině
3111 – předškolní zařízení
3314 – činnosti knihovnické
3319 – ostatní záležitosti kultury
3341 – rozhlas a televize
3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
3421 – využití volného času dětí a mládeže
3612 – bytové hospodářství
3613 – nebytové hospodářství
3631 – veřejné osvětlení
3632 – pohřebnictví
3635 – územní plánování
3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 – sběr a svoz komunálních odpadů
3725 – využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357 – Domovy pro osoby se zdrav.postižením a domovy se zvláštním režimem
4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
5512 – požární ochrana – dobrovolná část
6112 – zastupitelstva obcí
6171 – činnost místní správy
6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 – pojištění funkčně nespecifikované
6330 - Převody vlastnímfondům v rozpočtech územní úrovně
6399 – ostatní fin.operace ( Kč 1.983.000,- převody mezi účty)
6402 – finanční vypořádání minulých let
5212 – ochrana obyvatelstva
Položka 5901 nespecifikované rezervy - ve výši Kč 1.000,- je ponechán v upraveném rozpočtu, aniž
by bylo na tuto položku v průběhu roku 2013 účtováno.
Jedná se o povinnou rezervu dle zákona č. 118/2011 Sb. úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů § 25
§ 25
Finanční zabezpečení krizových opatření
Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle zvláštního právního předpisu 18). Za tímto
účelem
a)
2
ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vy čleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na
příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků,
b)
se finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace vyčleňované ministerstvy a jinými ústředními
správními úřady v rozpočtech kapitol považují za závazný ukazatel státního rozpočtu na příslušný rok,
c)
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Použití finančních prostřed ků z této rezervy na předcházení krizových situací je možné pouze ve vazbě na mimořádné události podle zákona o in tegrovaném záchranném systému. Způsob použití rezervy upravuje vláda ve svém usnesení ke státnímu rozpočtu na příslušný rok.
3
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
SpZn:
ČJ:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Vilantice, IČ: 00580767
za rok 2015
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-
28.1.2016
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:
Obec Vilantice
Vilantice 101
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zástupci za Obec:
-
Dagmar Jarošová - starostka obce
-
Jana Řeháková, Dis - účetní
Přezkoumání vykonali:
-
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Jaroslava Machačová
-
kontroloři:
Mgr. Kamila Bašová
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.6.2015.
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: 725 301 865
736 521 913
1
e-mail: [email protected]
[email protected]
A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Závěrečný účet
Bankovní výpis
Inventurní soupis majetku a
závazků
Odměňování členů
zastupitelstva
Pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl v souladu s ustanovením
§11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn.
V kontrolovaném období bylo schváleno a provedeno devět
změn.
Rozpočtový výhled zpracován do roku 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 22.12.2014 rozpočet obce na
rok 2015, jako schodkový závazné ukazatele v odvětvovém
třídění. Příjmy ve výši 2 453 700,- Kč, výdaje 2 512 910,- Kč a
financování ve výši 59 210,- Kč, kterým je kryt přebytek z
minulých let.
Závěrečný účet za rok 2014 schválilo zastupitelstvo obce dne
13.4.2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
obce bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl na úředních
deskách zveřejněn.
Rovněž v tento den schválena ZO účetní závěrka obce.
V kontrolovaném období předloženy následující bankovní
výpisy za měsíc duben a listopad 2015 ZBÚ vedeného u KB,
a.s. Za tyto měsíce byly kontrolovány výpisy k účtu vedenému
u ČNB.
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2014.
Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha
územních samosprávných celků a vykazované zůstatky
souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena
inventarizačním plánem, inventarizační zprávou a její součástí
je seznam identifikátorů.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se
provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se
vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.
Kontrolováno odměňování uvolněného a neuvolněných členů
zastupitelstva obce za období leden až prosinec 2015.
Schválené a vyplacené měsíční odměny jsou v souladu s NV
37/2003 Sb., v platném znění.
Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným
pokladním knihám. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Nebyly
shledány nedostatky.
Předložena pokladní kniha za měsíc květen a listopad 2015,
vedena v elektronické podobě.
Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 31.12.2015.
Předložen výkaz rozvahy sestavený k 31.12.2015.
tel.: 725 301 865
736 521 913
2
e-mail: [email protected]
[email protected]
Účetní doklad
Kontrolovány účetní doklady k výše uvedeným příslušným
bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska
náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Účetní
doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly
kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy.
Nebyly shledány nedostatky.
Výkaz pro hodnocení plnění Předložen výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2015.
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2015.
Darovací smlouvy
Obec v kontrolovaném období uzavřela několik darovacích
smluv. Ke kontrole předloženy následující:
- Darovací smlouva ze dne 25.8.2015 na finanční dar ve výši
2 000,- Kč, Diakonii ČCE Dvůr Králové nad Labem na krytí
provozních nákladů spojených s poskytováním pečovatelské
služby.
- Darovací smlouva ze dne 30.6.2015 na finanční dar ve výši
29 775,- Kč, MŠ Dubenec na vybavení a pomůcky pro školu.
- Darovací smlouva ze dne 1.12.2015 na základě které, obec
daruje KHK p.p.č. 1194/2 v k.ú. Vilantice v účetní hodnotě ve
výši 252,- Kč. Záměr darovat nemovitost vyvěšen 27.2.2015 do
16.3.2015.
Pozemek vyřazen z majetku obce v den právních účinků vkladu
do KN, tj. 4.12.2015.
- Darovací smlouva ze dne 14.12.2015 na základě které, KHK
daruje obci p.p.č. 1870,- Kč v k.ú. Vilantice v účetní hodnotě
ve výši 12 357,- Kč. Vklad právních účinků nebylo možné v
době kontroly ověřit, jelikož nebyl uskutečněn v
kontrolovaném období a tudíž zařazení do majetku obce bude
uskutečněn v roce 2016.
Poskytnutí a přijetí finančních či nemovitých darů schváleno v
ZO.
Smlouvy a další materiály k Obec poskytovala pouze příspěvky, které jsou smluvně
poskytnutým účelovým
podchyceny, tzn. DSO, obcím apod.
dotacím
Smlouvy a další materiály k Obec v kontrolovaném období přijala pouze neinvestiční dotaci
přijatým účelovým dotacím od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši
362 723- Kč (UZ13234).
Smlouvy o převodu majetku V kontrolovaném období obec uzavřela několik kupních smluv.
(koupě, prodej, směna,
Namátkově předloženy následující:
převod)
- Kupní smlouva ze dne 17.9.2015 na prodej p.p.č.561/3 o
výměře 412 m2, p.p.č.561/4 o výměře 364 m2 a p.p.č. 1119/10
o výměře 10 m2 vše v k.ú. Vilantice za kupní cenu ve výši 39
300,- Kč, která byla uhrazena dne 14.9.2015. Záměr prodeje
byl vyvěšen v období od 16.2.2015 do 6.3.2015. Prodej
schválen v ZO dne 17.8.2015. Pozemek vyřazen z majetku
obce v den právních účinků vkladu do KN, tj. 18.9.2015.
- Kupní smlouva ze dne 6.12.2015 na prodej p.p.č. 1192 o
výměře 277 m2 v k.ú. Vilantice za kupní cenu ve výši 13 850,Kč, která byla uhrazena dne 23.11.2015. Záměr prodeje byl
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: 725 301 865
736 521 913
3
e-mail: [email protected]
[email protected]
Smlouvy o výpůjčce
Dokumentace k veřejným
zakázkám
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
vyvěšen v období od 16.3.2015 do 1.4.2015. Prodej schválen v
ZO dne 17.8.2015. Pozemek vyřazen z majetku obce v den
právních účinků vkladu do KN, tj. 8.12.2015.
Obec v kontrolovaném období uzavřela smlouvu o výpůjčce s
Obcí Dubenec na bezplatné užívání 80 kusů komposterů za
účelem kompostování biologicky rozložitelného odpadu ze
zahrady a domácností. Smlouva o výpůjčce ze dne 13.4.2015.
Výpůjčka schválena v ZO dne 13.4.2015.
V kontrolovaném období obec uskutečnila následující
poptávkové řízení malého rozsahu. Namátkově kontrolovány
následující úkony, písemnosti či schvalování v orgánech obce.
akce "ČOV Vilantice - Chotěborky"
- Poptávka odeslána čtyř dodavatelům - doloženo seznamem
oslovených dodavatelů, dále výzva k podání nabídek
uveřejněna na webových stránkách obce
- Doručeny dvě nabídky. Doloženo podacím deníkem.
- Zastupitelstvo obce schválilo firmu Vlastimil Štípek s
nabídkovou cenou 344 626,15 Kč vč. DPH. Doloženo zápisem
o posouzení a hodnocení nabídek a dále zápisem a usnesením
ze zasedání ZO dne 13.4.2015.
- Smlouva o dílo ze dne 13.4.2015. Cena díla je shodná s
nabídkovou cenou. SoD schválena v ZO dne 13.4.2014.
Předložena směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu.
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností
nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek
přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze
zasedání zastupitelstva obce ze dne: 22.12.2014, 2.2.2015,
16.3.2015, 13.4.2015, 1.6.2015, 17.8.2015, 9.11.2015.
B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: 725 301 865
736 521 913
4
e-mail: [email protected]
[email protected]
C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - za rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - za rok 2015
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Vilantice - za rok 2015
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
1,83 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: 725 301 865
736 521 913
5
0%
e-mail: [email protected]
[email protected]
IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Vilantice, dne 28.1.2016 16:00:00
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Bc. Jaroslava Machačová
………………………………………….
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
Mgr. Kamila Bašová
………………………………………….
………………………………………….
kontrolor
podpis kontrolora
Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-
-
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Vilantice o počtu 7 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal Dagmar Jarošová
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil
žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu ani žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil
s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, zástavní
smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o
zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji,
nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č.
137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které
podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: 725 301 865
736 521 913
6
e-mail: [email protected]
[email protected]
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu
celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00
Kč.
Dagmar Jarošová
………………………………………….
starostka obce
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
………………………………………….
podpis
tel.: 725 301 865
736 521 913
7
e-mail: [email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

17.6.2016 Přílohy jednání

17.6.2016 Přílohy jednání Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Více

Příloha - Lhota pod Hořičkami

Příloha - Lhota pod Hořičkami Hlavní činnost se provozuje v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě . Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Účetní jednotka...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Rozpočet Obce Klobuky za rok 2015 byl stanoven v souladu se zákonem ě. 12812000 Sb., o obcích a § 4 zékona ě, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůa byl projednán a schválen zas...

Více

Stáhnout materiál Skripta

Stáhnout materiál Skripta mikroelementy. Důležité postaveni při sestavování kultivačního média mají i aditiva (prekurzory, detergenty, pevné komponenty, enzymy). Po zjištění základní představy o látkách ovlivňující proces a...

Více

Rozvaha Sloupno 12

Rozvaha Sloupno 12 Základní běžný účet územních samospr. celků

Více

Závěrečný účet města Sokolov za rok 2009

Závěrečný účet města Sokolov za rok 2009 straně došlo k nenaplnění plánovaných příjmů o 77 795,6 tis. Kč, výrazný deficit se projevil především v oblasti daňových příjmů a účelových dotací. Podrobnější komentář k jednotlivým odchylkám sch...

Více

Příloha - Obec Rakov

Příloha - Obec Rakov Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Zastupitelstva obcí

Více