Dýchací soustava (ZML)

Komentáře

Transkript

Dýchací soustava (ZML)
Dýchací soustava
Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY
Orgány dýchací soustavy zajiš ují vým nu plyn mazi organismem
a prost edím, tedy p íjem kyslíku a vylu ování oxidu uhli itého.
Dýchací soustava se skládá z t chto ástí:
Dýchací cesty
Vlastní dýchací orgány
Dýchací svaly
Dýchací cesty
Tvo í je dutina nosní, hrtan, pr dušnice, pr dušky a pr dušinky
V nosní dutin se vdechnutý
vzduch oh ívá a istí
Dále vzduch putuje do hrtanu
(trubice složená z p ti
chrupavek, zde je též uloženo
hlasové ústrojí – hlasivky)
Hrtan p echází v pr dušnici
(trubice složená z chrupav itých
prstenc a spojuje hrtan s
plícemi) P i ko eni plic se
rozd luje na pravou a levou.
Následují pr dušky, které
p ivád jí vzduch do plic a d lí
se na jemn jší pr dušinky.
Pr dušinky jsou ukon eny plicními sklípky, které tvo í vlastní
hmotu plic – dýchacího orgánu
Zde probíhá vlastní vým na
plyn – mezi alveolami a krví.
Kyslík se naváže na ervené
barvivo (hemoglobin)
ervených krvinek a je unášen
krevním e išt m k výkonným
bu kám.
V plicních sklípcích též probíhá
vým na odpadního oxidu
uhli itého z krve do plic.
D ležitou roli p i p enosu plyn
prost ednictvím hemoglobinu
hrají ionty železa.
Plíce
Jsou umíst ny v dutin hrudní.
Na povrchu jsou pokryty tenkou
blánou – poplicnicí.
D lí se na pravou a levou
polovinu, které spojují
pr dušky.
Pravá plíce je obvykle v tší –
má t i laloky a levá je menší –
má pouze dva laloky (pod ní
umíst no srdce).
Dýchací svaly
Jsou svaly dutiny hrudní – bránice, b išní svaly,
mezižeberní svaly a prsní svaly
−
Dýchání zahrnuje nádech a výdech
−
Nádech je aktivní proces, kdy svaly aktivn pracují, umož ují
plicím se rozepnout a tak nasát vzduch
−
Výdech je naopak pasivní proces, svaly se uvol ují, dutina
hrudní zmenšuje sv j objem a vzduch je vytla ován z plic ven
−
Vdechovaný vzduch obsahuje: 21% kyslíku, 78% dusíku a
0,03% oxidu uhli itého.
−
Vydechovaný vzduch obsahuje: 78% dusíku, 16% kyslíku, 4,6%
oxidu uhli itého a vodní páru.
Nejv tší hrozbou pro dýchací soustavu je v dnešním
civilizovaném sv t kou ení
Na tomto snímku vidíte plíce
neku áka a plíce ku áka.
Cigaretový kou obsahuje adu
škodlivých chemických látek,
mezi nejškodliv jší pat í: oxid
uhelnatý který znemož uje
normální funkci ervených
krvinek
Dále dehet – usazuje se v
plicích, je p í inou „ku áckého
kašle“ a pozd ji rakoviny plic.
Nikotin – látka zp sobující
psychickou i fyzickou závislost,
prokázaný karcinogen, který
p sobí negativn na celé t lo.
Použité zdroje a literatura
Rosypal, S. a kol. Nový p ehled biologie, 1. vyd., Praha: Scientia 2005, 824 s.,
ISBN: 80-7183-268-5
Zdroje obrázk :
Snímek 3
http://www.nycomed.cz/cz/Menu/TherapyAreas/TherapyAreas/Bronchitis+and+CHOPN
/About+Bronchitis/
Snímek 4
http://www.gvintika.estranky.cz/clanky/popis-kone/dychaci-soustaca
Snímek 5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce
Snímek 7
http://i.idnes.cz/06/113/cl/AD172d72_plice.JPG

Podobné dokumenty

Web of Science [5.14] - Export Transfer Service

Web of Science [5.14] - Export Transfer Service Title: "Polycyclic heterocycles with acidic N-H group" - Part 4. An anomalous course of the reduction of 2-(3-oxo-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl)benzene diazonium salt. Synthesis of a new quinoxalino[1...

Více

Přehled 56 Dýchací soustava

Přehled 56 Dýchací soustava 3. Pokračující kontrakce zvyšuje tlak a napětí uvnitř dýchacích svalů. Přesáhne-li určitou mez, smyslové buňky (tzv. svalová vřeténka) vyšlou informaci do prodloužené míchy, a ta ukončí signál pro...

Více

zde

zde jsem ji na lehcitko, sundala nausnke, ktere ted' nosim a zavrela ji oci. 5 poeitem hlubokeho klidu jsem si sedla vedle ni a rozlouCila se posledni pusou. Nemohla jsem udelat vie," vypravi Dagmar, k...

Více

Kynologické zkratky - Chovatelská stanice Little Bull

Kynologické zkratky - Chovatelská stanice Little Bull partií. V nácviku postupujeme postupnÄ› a pomalu, nejdÅ™íve na kratší vzdálenosti, které postupnÄ› prodlužujeme. Pes by nemÄ›l reagovat na okolní rušivé vlivy, ale vyvíjet neustálý a...

Více

denivky - KGardens

denivky - KGardens Hanson C.1995 Petit 2009 Peck 1978 Hanson C. 1997 Stamile P. 1997 Salter J.2000 Stamile P.2009 Roycroft 2002 Kirchhoff 1994 Stamile P. 2006 Heemskerk 2004 Barrere 1978 Roycroft 1999 Stamile P. 1992...

Více

Co zní ve tvém jméně

Co zní ve tvém jméně zvuk se u něj tvoří průchodem mezi jazykem a zuby; takto vzniklý tón má velmi vysoký šum často přesahující 10 tisíc hertzů

Více

Emise ve výfukových plynech PSM

Emise ve výfukových plynech PSM Oxid uhelnatý CO: Bez zápachu Váže se na hemoglobin v ervených krvinkách, snižuje množství O2 v krvi Zp sobuje zrychlené dýchání, bolest hlavy, závra , ztrátu v domí až smrt Jed zp sobující pouze a...

Více