SM 1_14_Interní protikorupční program

Komentáře

Transkript

SM 1_14_Interní protikorupční program
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 1
Celkem: 7
Interní protikorupční program
– protikorupční směrnice jednání s obchodními partnery
ve Státních léčebných lázních Bludov
SM – 01/14
Datum účinnosti: od 01.10.2014
Výtisk číslo: 1
Nahrazuje:
Zpracoval:
Funkce
Jméno
Datum
interní auditor
Ing. Vladimír Koňák
23.09.2014
ředitel
ing. Václav Dvořák, MBA
26.09.2014
Podpis
Kontroloval:
Schválil :
Rozdělovník výtisků
Výtisk č.
Funkce
Jméno
1
ředitel
ing. Václav Dvořák, MBA
2
zástupce ředitele
ing. Rostislav Pumprla
3
manažer zdravotních služeb
ing. Rostislav Pumprla
4
odborný zástupce
MUDr. Ivana Wurstová
5
vedoucí lékař dětského oddělení
MUDr. Eva Coufalová
6
lékař specialista
MUDr. Jiří Kotek
7
vedoucí úseku nelék. zdr. pracovníků
Marie Krátká
8
vedoucí nákupu a služeb
Alena Pospíšilová
9
vedoucí přijímací kanceláře
ing. Hana Stryková
10
marketing a péče o klienty
ing. Pavla Kubová
11
technik BOZP
ing. Rostislav Brokeš
Datum
Podpis
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 2
Celkem: 7
Protikorupční směrnice
– Jednání s obchodními partnery –
Obsah
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY....1
1. Předmět............................................................................................................................. 3
2. Působnost ........................................................................................................................ 3
3. Definice.............................................................................................................................. 3
4. Zákaz korupce................................................................................................................... 4
5. DARY A POHOŠTĚNÍ........................................................................................................ 4
5.1. poskytnutí a přislíbení daru nebo pohoštění ................................................................ 4
5.2. Zákaz žádat o dary a pohoštění a přijímat dary a pohoštění........................................ 4
5.2.1. Zákaz žádat o dary nebo pohoštění ...................................................................................................... 4
5.2.2. Přijímání darů....................................................................................................................................... 4
5.2.4. Přijímání pohoštění a služební cesty .................................................................................................... 5
5.2.5. Vzorky výrobků..................................................................................................................................... 5
6. STŘET ZÁJMŮ................................................................................................................... 5
7. Požadavky na transparentnost........................................................................................ 5
7.1. Dokumentace............................................................................................................... 5
7.2. Výběrové řízení............................................................................................................ 6
7.3 Jednání s prostředníky.................................................................................................. 6
8. PRÁVNÍ DŮSLEDKY.......................................................................................................... 6
9. Datum účinnosti................................................................................................................ 7
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 3
Celkem: 7
1. PŘEDMĚT
Tato směrnice stanoví minimální požadavky na navazování a udržování obchodních vztahů mezi
Státními léčebnými lázněmi Bludov, státní podnik a obchodními partnery, jejichž účelem je zabránit
korupci v souladu s Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16.1.2013 – Strategie vlády v boji s korupcí na
roky 2013 a 2014. Tato směrnice vychází z příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 25 / 2014 Rezortní
interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, vydaným dne 10.6.2014. Tato směrnice
se netýká realizace centralizovaných nákupů komodit na základě vládou ČR schváleného usnesení ze
dne 20. července 2011, č. 563 („Minimální požadavky“) k vytvoření a provozu resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek (RSCZVZ) a Pokynu ministra zdravotnictví č. 20 /
2012. Povinně nakupované komodity s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci RSCZVZ
v souladu s Minimálními požadavky na základě přílohy k Usnesení vlády ČR č. 930/2011 – III/část 2
ze dne 14. prosince 2012 jsou:
a) Elektrická energie
b) Plynná paliva
c) Telekomunikační služby
d) Počítače a stroje na zpracování dat
e) Kancelářská technika a zařízení
f) Osobní vozidla
g) Bezpečnostní služby
h) Nábytek
i) Kancelářské potřeby
2. PŮSOBNOST
Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance Státních léčebných lázní Bludov, s.p., kteří jeho
jménem navazují, budou navazovat nebo budou udržovat obchodní vztahy s obchodními partnery.
3. DEFINICE
„Prospěch“ se vykládá široce a zahrnuje nejen hotovost nebo peněžní ekvivalenty, ale také cokoli
hodnotného, včetně slev, využití materiálů, zařízení nebo vybavení, zábavy, nápojů, jídla, dopravy,
ubytování, interních informací, služeb, dobré pověsti, příspěvků nebo příslibů, a to bez ohledu na
minimální částky či limity, a skutečnost, zda je prospěch poskytnut či přijat přímo či nepřímo (např.
prostřednictvím poradců, příbuzných nebo prostředníků) nebo třetí osobě.
„Korupce“ znamená každou činnost, která zahrnuje jakékoli zneužití funkce nebo pravomoci
k nezákonnému prospěchu, ať se jedná o jakýkoli druh aktivní korupce (přislíbení nebo poskytnutí
prospěchu), či korupce pasivní (žádost o prospěch nebo přijetí prospěchu).
„Obchodní partner“ znamená každý soukromý subjekt nebo fyzickou osobu, s níž Státní léčebné
lázně Bludov, s.p. obchoduje nebo zamýšlí obchodovat.
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 4
Celkem: 7
4. ZÁKAZ KORUPCE
Zakazuje se jakýkoli druh korupce při obchodování nebo zamýšleném obchodování s některým
obchodním partnerem pro všechny zaměstnance Státních léčebných lázní Bludov, s.p..
Žádný zaměstnanec:
(a) neposkytne ani nepřislíbí žádnému obchodnímu partnerovi žádný prospěch, ani
(b) nepožádá žádného obchodního partnera o žádný prospěch ani od něj nepřijme žádný prospěch pro
sebe, nebo pro jinou osobou.
5. DARY A POHOŠTĚNÍ
5.1. poskytnutí a přislíbení daru nebo pohoštění
Dary a pohoštění smí zaměstnanec Státních léčebných lázní Bludov, s.p. poskytnout obchodnímu
partnerovi nebo přislíbit pouze tehdy, pokud jsou tyto dary a pohoštění
 přiměřené,
 bezhotovostní a malé hodnoty, a
 v souladu se zákony a místními zvyklostmi.
V případě pochybností o tom, zda je možné obchodnímu partnerovi dar nebo pohoštění podle výše
uvedených kritérií poskytnout či přislíbit, si každý zaměstnanec, který takový dar nebo pohoštění
zamýšlí poskytnout, předem opatří písemné stanovisko svého nadřízeného.
5.2. Zákaz žádat o dary a pohoštění a přijímat dary a pohoštění
5.2.1. Zákaz žádat o dary nebo pohoštění
Žádný zaměstnanec Státních léčebných lázní Bludov, s.p. nepožádá obchodního partnera o žádný dar
ani pohoštění.
5.2.2. Přijímání darů
Přijmout dary, které zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p. poskytne některý obchodní
partner, je dovoleno pouze tehdy, pokud se jedná o dar
 přiměřený,
 bezhotovostní a malé hodnoty, a je
 v souladu se zákony a místními zvyklostmi.
V případě pochybností o tom, zda je možné dar poskytnutý zaměstnanci Státních léčebných lázní
Bludov, s.p. považovat na základě výše uvedených kritérií za přípustný, si každý zaměstnanec, který
takový dar zamýšlí přijmout, předem opatří písemné stanovisko svého nadřízeného.
5.2.3. Vrácení darů
Jestliže zaměstnanec Státních léčebných lázní Bludov, s.p. bez ohledu na čl. 5.2.1 a čl. 5.2.2 přijme dar
od obchodního partnera:
a) tento zaměstnanec vrátí dar obchodnímu partnerovi společně s náležitým vysvětlením, ve
kterém odkáže na zásady protikorupčního jednání vycházejícího z Usnesení vlády ČR č. 39
ze dne 16.1.2013 – Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013 až 2014 a blíže
kodifikované v tomto interním opatření Státních léčebných lázní Bludov, s.p.
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
b)
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 5
Celkem: 7
jestliže by podle rozumného přesvědčení daného zaměstnance Státních léčebných lázní
Bludov, s.p. mohl obchodní partner považovat vrácení daru za projev neúcty, daný
zaměstnanec předá dar vedení státního podniku, které bude obchodního partnera přiměřeně
informovat a požádá jej, aby se v budoucnu zdržel těchto praktik.
5.2.4. Přijímání pohoštění a služební cesty
Jestliže bez ohledu na čl. 5.2.1 obchodní partner některému zaměstnanci Státních léčebných lázní
Bludov, s.p. nabídne pohoštění, může daný zaměstnanec takové pohoštění přijmout pouze tehdy, pokud
je
 přiměřené,
 bezhotovostní a
 malé hodnoty a v souladu s místními zvyklostmi.
Všichni zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p. okamžitě zaznamenají formou úředního
záznamu každé přijaté pohoštění poskytnuté obchodním partnerem, pokud hodnota tohoto pohoštění
(odhadnutá v každém konkrétním případě) přesahuje 30 EUR (nebo ekvivalent této částky v jiné
měně).
5.2.5. Vzorky výrobků
Veškeré vzorky výrobků, které obchodní partner poskytne některému zaměstnanci Státních léčebných
lázní Bludov, s.p., daný zaměstnanec přijme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné k odborné kontrole
výrobků, jež má obchodní partner dodat, a v žádném případě nedojde k převodu těchto vzorků do
soukromého užívání daného zaměstnance.
6. STŘET ZÁJMŮ
Každý zaměstnanec, který jménem Státních léčebných lázní Bludov, s.p. obchoduje, nebo plánuje
obchodovat s některým obchodním partnerem, písemně vyrozumí svého nadřízeného o každém střetu
zájmů, který jemu či osobě jemu blízké potenciálně může z dané obchodní transakce vzniknout, a učiní
tak okamžitě poté, co se o takovém střetu dozví.
Pro účely tohoto ustanovení bude „střet zájmů“ znamenat situaci, v níž by osobní zájem zaměstnance
objektivně mohl ovlivnit jeho rozhodování výlučně v zájmu státního podniku.
7. POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST
7.1. Dokumentace
Vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. všem zaměstnancům nařídí, aby vedli řádnou a úplnou
dokumentaci dokládající navázání a udržování každého obchodního vztahu s obchodními partnery.
Vedení je povinno zavést efektivní vnitřní kontroly, jejichž prostřednictvím si ověří, zda všichni
příslušní zaměstnanci státního podniku toto nařízení vedení dodržují. Mezi minimální požadavky na
dokumentaci patří jména všech účastníků, čas, místo, předmět schůzek a závěry každého jednání.
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 6
Celkem: 7
Pořizují se zápisy pokud by se navazoval novým obchodní vztah na dodávky něčeho, na co nemají
Státní léčebné lázně Bludov, s.p. dosud smlouvu s jiným dodavatelem.
7.2. Výběrové řízení
Vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. zajistí, aby před vstupem do závazného obchodního
vztahu s obchodním partnerem proběhlo standardní výběrové řízení.
K výběrovému řízení je možné použít systém elektronické aukce.
V každém případě je nutné splnit následující minimální požadavky:
 Výzva k předložení nabídky nejméně tří účastníků řízení. Pokud tohoto čísla není možné
dosáhnout, je třeba důvody úplně a písemně zdokumentovat.
 Základem nabídky musí být písemný popis plnění předložený zodpovědným zaměstnancem
státního podniku, v němž budou dostatečně popsány podrobnosti ohledně požadavků, jež má
účastník řízení splnit. V předložené nabídce může dodavatel využít pouze 15% plnění od
subdodavatelů.
 Důvody rozhodnutí musí být písemně zdokumentovány.
Pokud vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. ve výjimečných případech rozhodne, že se
výběrové řízení u individuálních obchodních partnerů nebude pořádat, nebo pokud nebudou splněny
minimální požadavky, je třeba důvody tohoto rozhodnutí řádně doložit.
7.3 Jednání s prostředníky
Zapojení prostředníka do jednání obchodního případu bez ohledu na to, zda od počátku či později, je
povoleno pouze tehdy, pokud vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. toto zapojení do
konkrétního obchodního případu předem schválilo.
7.4. Minimalizovat použití jednacího řízení bez uveřejnění
Musí se dodržovat příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 15/2014 ze dne 1.4.2014, kterým byla uložena
povinnost všem přímo řízeným organizacím Ministerstva zdravotnictví ČR minimalizovat použití
jednacího řízení bez uveřejnění ( dále jen JŘBU) podle § 23 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Příkaz se vztahuje na všechny nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky. V případě
nadlimitních veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím JŘBU musí být informace o záměru
předložena vládě, jak vyplývá z usnesení vlády ČR č. 248 ze dne 10.4.2013. Příkaz ministra
zdravotnictví ČR č. 15/2014 ze dne 1.4. 2014 se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu.
8. PRÁVNÍ DŮSLEDKY
8.1 Právní odpovědnost zaměstnanců
V případě, že se vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. dozví o závažném porušení této
vnitropodnikové směrnice ze strany některého jejího zaměstnance, opatří si vedení právní hodnocení,
které mu umožní kvalifikovaně rozhodnout, zda státní podnik vyvodí disciplinární důsledky, uplatní
náhradu škody, nebo nahlásí delikt příslušným vyšetřujícím orgánům státní moci.
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY
SM-01/14
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
Zpracoval:
Schválil:
Ing. Vladimír Koňák,
interní auditor
ing. Václav Dvořák, MBA,
ředitel
Datum:
26.09.2014
Revize č.: 0
Strana: 7
Celkem: 7
8.2. Vyšetřování trestného činu, trestní stíhání a soudní řízení
V případě spolupráce při vyšetřování trestného činu, trestním stíhání, soudním řízení či jiném řízení
před státním orgánem, bude vždy ze strany Státních léčebných lázní Bludov, s.p. vyžadována
spolupráce s právním zástupcem státního podniku.
9. DATUM ÚČINNOSTI
Tato směrnice nabývá účinnosti v aktuálním znění dne 1. října 2014.

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2009 - Nemocnice Na Františku

Výroční zpráva 2009 - Nemocnice Na Františku byl radou MČ Praha 1 odvolán z funkce ředitele MUDr. Ivo Jokl a vedením nemocnice byla dočasně pověřena JUDr. Alena Hanilcová, která vedla nemocnici až do října 2009, kdy byl radou MČ pověřen veden...

Více

Nápojový lístek - Plzeň

Nápojový lístek - Plzeň Whiskey, Bourbon 0,04l 0,04l 0,04l 0,04l 0,04l

Více

záznam - ZO Praha 5

záznam - ZO Praha 5 různých čísel. Myslím si, že řadu čísel bych mohl zpochybnit. Navrhoval jsem, aby otázka Agentury Praha 5 byla předřazena, protože je tam spousta věcí, o nichž je nutné hovořit a které evidentně ne...

Více

Výzva zastupitelům MČ Praha 6

Výzva zastupitelům MČ Praha 6 Dne 14. září 2012 bylo na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 6 schváleno odůvodnění veřejné zakázky „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“ (dále jen ,,Zakázk...

Více

SOUHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKÉ AUKCE

SOUHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKÉ AUKCE TOKRA s.r.o. ([email protected]), Pod Akáty 53/3, Praha 5, PSČ 159 00, Česká republika, Telefon: 565 321 982, Fax: 565 321 984

Více

sprint day v. - Tuning Club Břeclav

sprint day v. - Tuning Club Břeclav VÝSLEDKY SPRINTU – SPRINT DAY IV. - Označení pro nejlepší naměřený čas soutěžícího.

Více