Rekapitulace stavby

Komentáře

Transkript

Rekapitulace stavby
Pavel Mahr
Telefon. 317 724 055
Fax: 317 728228
E-mail: pavel. [email protected]
ČervenéVršky 2086
256 01 Benešov
sTAvBÁ 042-09
název: Pasivní RD ing. Petra Baťka v Sejtí čp. 326
popis: elektroinstalace, hromosyod
Rekapitulace stavby
p.c.
I
zák1ad
elektroinstalace
228'/30
z hromosvod
29 681
258 41 1
3 NAKI.ADY hi.Ill1stavební část) celkenr
4 zaÍizeni sta\'eniště
5 NAKLADY hl.VI celkeni
4 829
4 829
6 revize
7
t0 500
NAKLADY hl.XI celkem
10 500
8 CLNA bez DPH (Kč)
273 740
Datum: 26.5.2009
V1pracoval : Karel |-}rořák
,*7
cena /Kě/
(
t'-7
{
I
Strana
1
z
1
Pavel Mahr
'l'elefon:
Fax:
ČervenéVršky 2086
256 01 Benešov
317 ZZ4 055
317 Z2BZZ8
E-mail: pavel. [email protected]
ozrr.stavbv: 042-09
název akce: Pasivní RD ing. Petra Bat'|<a v Sejtí čp. 326
objekt: elektroinstalace
R.ekapitulace ceny
cena /I(č/
i
dodár''h'zaŤaeni
2 doprava dodálek
3
4
5
6
7
8
9
l
l
?Án
přesLrn dt.xlá.,.ek
1"00
nrateriái elektromontáŽni
prořez
54 412,00
54 412
54 412
i
5,00
materiál podnržný
3,tlt)
elektromontáŽe
PPV pro elektromontáŽe
29 619
r02 350
161 320
dodár'kv celkem
ostatrrí nák
NAK].ADY hl.Iil celkem
)40
13 zaŤízenl stareniště
14 NAKLADY hl.VI celkem
NAKLADYhI.X
17
CENA
I7t
543
1481,00
3 071,00
-í.1 4l8"00
9 679,00
56 371 ,00
171543,00
816,00
228 730,00
4 117.40
4 i 17,00
15 rei.ize
16
54.1,00
102 350,00
0 materiál+ýkony celkern
12
I 959,00
7 500,00
cel}<em
7 500,00
bez DPH (Kč)
z4a 347,0A
Datr:m: 26.5.2009
\,}l.racol.al: Karel Diořák
Strana
1
z
1
Pavel Mohr
TeleÍon: 1]17 724 o55
Fax: 317 728228
E-mail: [email protected]
Cervené Vršý 2086
256 0í Benešov
ozn.stavbp.-: 0.12-09
název akce: Pasivní RD i.,g. Petra Baťka v Sejtí čp. 326
otrjekt: elcktroinst:rlace
Soupis položek
p č. č.polqN1 p9p!9 pgložly
Dodávk1. zaÍízení
1
000000000 Rozvodnice domu
součet
mj. množstvícena,,mj
Rm
ozn.Rnr
ks
IVIateriál clektromontážní
2
.3
4
5
6
7
8
9
10
ll
)2
l3
14
15
1ó
17
t8
l9
20
21
22
23
2,t
25
26
27
28
29
.]0
3 l
32
3]
.].l
.]5
.]6
3.7
3E
.]9
40
4l
42
43
44
45
46
41
48
49
50
5]
52
5.]
000.]2112.] trubka ohebná PVC nronofler ]41ói
00032l l 24 trubka ohebná PVC mtlnoÍ-.lex l42-]i
i
n1
1
m
00c.]21l25 trubka ohebná PVC montltlex 1429i l
l5 trtrbka PVC tuhá r-vsoké natráhání 8032 FA
m
000322.]
m
000-]22.j4j itnlbka PVC tuhá B0.]2 Fď přích-l.tka 5332 FB
l2l6 krabice přístrojor,íl KP67i2
00031 1 l 16 krabice unil'crz'alnírtldbočná KU68-l902 vč.Ko68
00031 131ó krabicová rozvodka KR97i5 Vč'KO97V +sF9ó
ks
ks
ks
ks
000:tl
0003l5l22 krabice pancéř plast
000101i05 kabeiCYKY3xl,5
000101 10ó
000101107
000101209
00010I305
000101306
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel
CYllY
E102 95r95x50 ]P54 +s66
t-^
m
3x2,5
nl
CYKY -lxl
CYKY4x10
CYKY 5x1.5
m
m
n.t
C\'l{Y 5x2,5
0001013t)7 kabcl CIYKY 5x4
000i01-308 kabel CYKY 5x6
000101405 kabel CYKY 7x1.5
000204210 kabel SYK]:Y 2x2r0,5
00020421 I kabel SYKFY 3x2x0,5
0002t)421-3 kabel SYKFY 5x2x0.5
m
m
nl
nl
m
m
ltt
0004l0130 SESTAVA spínač1pril Tango 10A/250Vs1ř řaz'1
000409820 spínač/strojek 10lv250Vstř -1558-A0l340 řaz. 1,1So
k.ry.t spínače l.dtrchÝ.]558A-Aó51 pro ř.1.ó,7.1i0
00042009l rámeček pro l přístroj i'ango 390lA.B10
000410150 SESTAVA přepínač sériolýTangcl 10Ai250Vstř řaz'5
000409826 přepínačistrojek 10Ai250Vstř 355B-A05340 řazení 5
0004l0l02 kr'vt spínačedšlený 3558A.4ó52 pro ř.5.6 ló.1l,0+1i0
000420091 rámeček pro i pfistroj Tango 3901A.B10
0004 l 0 i 5 l SES].AVA přopín střídarý Tango 10Al250Vstř řaz-6
0c04l0I01
000.109822 přcpínač,'strojek l 0A/2 50Vstr. .]558.A06340 řaz.6,6Stl
000410101 kry.t spínačc 1.cuchj'3558A.A65t pro ř.l.6,7.li0
000420091 ránreček pro 1 pňstroj Tango 3901A-B10
0004l0l54 SESTAVA přepín s1říd 2-tv Tanzo l0,d250Vstř ř.6
000.109829 přepínač.'strojek l0A/25OVsrř 3558.A52.]40
t--
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
!-^
16
řaz.6+(>
ks
02 kr11 spílačeděIený .]:58A.Aít52 pro ř.5,íl 16, 1l,0. 1 i0
000420i]91 rárrrečck pro l přistroj Tango 390lA-B10
000410l55 SEsTAv..\ přepínač kříŽc,r1,'l'ango l0A250Vstř ř'7
l-,.
000409824 přepínač strojek 1 0,,\250Vs1ř
ks
000.l
i0
1
.]
j5E.A07.]40 řaz,7"7So
pro ř.1.ó.7.ll0
0004l010l kr1t spínače l.duch( 35j8A.A651
00042009l rámcčck pro
1
přistroj Tango 3901A-Bl0
{-)00.i09900 dtltrtnar'ka orientačrlí 391()-1222\
0Ú04l0i03 kry.t spín -]558A.A65.] pro ř.15o'65o,5,1l0So.S.7So
t
l-.,
1-
00C4l01.]9 spínač1óA400VstřTango.]425A.0344 ř.3P lkrabice
0004lt]161 SES1AVA ovladač zapín Tango l0A"2'i0Vstř řaz.ll0So
0c)0.109828 tlvladač:strojek l 0Al250Vstř 3558-A9 1 342 ř. l i0'S.So
000.+2009
ks
rámeĎek pro 1 přístro.j Tangci 390 ] A.B 10
00090i30l Pohyborý spineč iS i80st' ]P54
-_
1-..
ks
1.,.
ks
ks
t,^
000902l02 spínačtrojpiliolý BE.]25 M,''1PN' 25A
000420002 z/rsur.ka 16Ar250VstřTango 55l8A.A2.359 clonk1'
000420091 rántcček pro l přístroj Tango390lA.Bl0
0004200l l 2-zásuvka 1óAl2j0VstřTango 55l2'4.2359 clonii"Strana 1 z 3
ks
ks
ks
ks
1.00
cena
54412,00
celkem Nh mj. Nh celkem
54 412
51 1t2
140,00 12,80 1 792
105.00 t7,40 | 82'/
.]0,00 21'30
ó39
10,00 72,50
725
10,00 10,50
105
87,00 7 '30
ó35
38,00 7,00
266
34,00 61,10 2 281
ó.00 l 17'00
702
470,00 12,10 5 687
440,00 19,40 8 536
25,00 33,60
840
7,00 101,00 10'1
85.00 19'80 1 ó8.3
20,00 31,50
630
65,00 51,00 3 3Ii
9,00 71,20
6ó8
30,0c 28, 10
8,{3
2i,00 7,10
178
20,00 8.30
166
10,00 i4,00
I40
4.00 0.00
0
4,00 86,00
344
4,00 33,50
134
4,00 20,80
8-l
5,00 0,00
0
5,00 I 17,00
s85
5,00 43.00
2t 5
5,00 20,80
104
5,00 0,00
0
5,00 91,50
458
5.00 3-r,50 168
5,00 20.80
104
8.00 0.00
0
8,00 148,00 I 184
8,00 43,00
344
8.00 20,80
166
4.00 0.00
4,00 132.00 528
,1,00 33.50
134
4.00 20,80
8-l
1.00 3157,00 361
4,U) 0.00
4,00 93,50
374
4.00 27.00
08
4.00 49.00
19ó
4,00 20.80
83
1,00 1430,00 1 460
.00 5-15,00 5-15
2.00 108.00 2t6
2.00 20,80
42
40,00 147^00 5 880
t
I
Pavel Mohr
Tclcfcn:317 724O55
Fax: 317 728228
E-mail: [email protected]
Červené Vršky 2086
256 0,l Benešov
5.l
55
5ó
57
58
59
60
ó1
62
000420902 zásur'ka lóA/250Vstř Tango 5518A-2999 lP44 c|onky
00090255i zásu'"'ka z,apuštěná DJ125 5ptil'.1óAi400ViIP44
000519206 svítidlo zář IN-25K6/062 2x1 8V/''lP20/čočka350
00059227.] zářivka 1-paticor'á(G24d2) tlp CF.DI18W
00c5I920.7 sl'ítidlo zář IN.26K7 072 2ý6w IP20ičďka420
000592274 zářivka l -paticor,á(G24rl.]) &p CF.D,i26W
00051 9208 svítidlo Zář I}i.27KE;0B2 2x3óW'lP20ičočka490
000592279 zářir'ka l-paticová(2Gl0) rypCF'Fi3ów
000i99315 svorka Wago 224.1|2 l-2r2,5nlrn2 svítidlor''á bílá
6.-} 000199315 svorka Wago 224.112 1.2ý.5nlnú Svítidlová bílá
64 \T.T1371 DE\'IMAT 0,5x5rn'375W
vET1364 DL'VIIV{AT0'5x6rn'1450\Á.
VETI5O4 DEVIREG 550
67 000950009 soupÍava dom. telefonu - 2 ťrčastrríci
ó8 00029'081 svorka ze nrnicí BemardZSAl6
69 000295082 pásek Cu ke svorce Bernard
10 000l71107 vodičCY4
7l, 000171l08 vodič CY 6
72 000l71 l 10 vodič CY 16
65
66
.73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
9.]
94
2100l0002 trrrbka plast ohebná.pod onrítkou.t1'p
1
t-l.
l
^
-.,
ks
N5
KS
KS
KS
m
1,.,
ks
2-jl6/pr'16
2l0010004 trubka plast ohebna-pod onrítkclu,r'v-p 2329ipr'29
2100i0023 trubka plast trrhá per,ně uitlŽená r1o průrněrr,r 40
210010.]
KS
l-^
m
m
210010003 trubka plast ohebná.pocl onlítkotr-t-vp 232jlpr.23
210010301 krabice přístrojová bez
..
1-^
l32j
Elektromontážc
l,
I-^
krabice odbočrrá Ko125 vč Ko125V
000199.111 svorkor,nice t-vp EPS1 ekl'ipotenciální
součet
0003i
l--
zapojení
zapojení(-Koó8)
1 krabice odbočná bez sr'orkol'nice a
210010322 krabicl.vározvtxlkavč.svorkovn.azapojcní(.KR97)
m
n]
m
Í}.t
ks
ks
ks
ks
nl
2t00l0453 krabice plast pro P rtlzvod l.č'zapojení811 l
21080010.] kabel Cu(-CYKY) po<J onrítkou do 2x]i3x2,5/5xi.5
210800103 kabel CIr(-CYKY) pod onrítkorr do 2r4./3x2.5,/5x1,5 m
210800112 kabel Crri-CYKY) pod omítkotr do 5x6
m
21080011.] kabel Cu(-CYKY) pod omítkou co 5;<|[.)
n1
2I08c0l0.] kabel Cu(-CYKY) pod onrítkotr do 2x4,,3x2'5,l5x1.5 m
2l0800t 12 kabel Cu(.CYKY) pod omítkou do 5xó
rn
kabelCu(.CYKY)podomítkoudo5x6
2108001i2 kabel Cu(-CYKY) pod oniítkt.ru do 5s6
210998108 kabel CIr(-CYKY) ptlcJ omítkc.u de- 7x4
2l09j0341 vorlič''kabel v trubcc jedlo1kor.á hnrďnclst do 0,4kg
21095034l vodičikal-.ol v tiubce .icr1notkor,á hntotnost do 0,4kg
210950311 vodičikabgl v trubceicdrrotková htrrtlttrost do 0.4kg
210100091 ukončenívodičo do 1mm2
210]00l0l ukclnčení na sl.trrkouioi vo<lič c1o {rnim2
21 0100251 ukončeníkabc]u smršt'or,'ací trubicí do 4sl0
2i0100258 trkorrčcni kabclu snrršt'c'vací trtlbicí do 5x4
210100259 uktxšení kabelu snrršťoracítrubicí dtl 5x10
2101 10041 spínačzapuštěný.vč.zapojerlí pťljor{'..řazení 1
210] 10043 přepínačzapuŠtčn;i'vč.zaptljení
sériolý./in2qni j-55
2l0l l00.15 přepínačz,apuštěrrj,vč'zapojenístřídalj.i'řazení 6
2l 0 i l00.l j přepínačzapuštěn;i r'č'zaptlenístřidavý.iřrrzení 6
2101 100.16 přepínečzapušlěný r.č-zapojení kříŽolÝiřazení 7
2 10 l 10006 spínačnástěnn!. do IP' l vč.zapojení.3pólory.'/25A
2l0110063 cvladaÓ zaprrštěnÝ l'č'zaptljení tlačítkolí''ř.1,0So
2|09L)1172 polry'brlrý spínačr'č' zapojení
2]0i 10511 lvpíriačr'ačkl;ri.r'kn'tu vó.zuprlj' S25VP-VL,iOi-02
210800112
m
m
ks
m
nl
m
ks
']5
96
ks
97
ks
98
ks
99
ks
00
ks
101
ks
102
ks
i 0.]
ks
l04
ks
l 05
ks
i0ó
ks
107
ks
10E
ks
109 210ii1012 zásur,kadtlmc.lrrízapuštčná.i.č.zapojeníprťrběŽně ks
l10 210lll0l2 zásur.kadomovníZapuštčnár'č'zapojeníprťrběŽněks
111 210l l l0l2 ásuvka domtrvní z.apuštěná vč.zaprljení průbčžně ks
1l2 2l0i 1] 10ó zástrr'ka'/přír'oi1ka prťrmyslová vč.zapojení3P+N+Z/164 ks
113 21019000-l rozrodnice do hmotnosti 100kg
ks
14 2 l 020103 1 svíti<llc zářivkové pří,loŽnékonrpaktní
ks
115 21020l0.]1 sr'ítidlo zářivkové příioŽnékompaktní
ks
1l ó
2 l 020 l 03 l svítidlo zářivktlvó příložnékompaktní
ks
]
1
]
1
Strana 2 z 3
2,00
i.00
2,00
4.00
8,00
i6.00
179,00
360,00
967,00
185,00
1460,00
19i,00
6,00 2l10.00
12.00 -189,00
45,00
16.00
1,00
1.00
2,00
1,00
7,30
7
358
360
I
ll
93.1
140
680
3 05ó
12 660
4 6ó8
329
117
,30
32i9,00
3 279
353-r,00
3 533
6 962
3 7ó8
-l:l8
I
,00
3768,00
12.00 i 5,50
12.00 20.30
25,00 9,30
20.00 13,60
20,00 36,90
3.00 48,40
3"00 266,00
140,00 2].,60
105,00 22.10
-10,00 23.20
10.00 2-5.40
87,00 24'ó0
38.00 51,30
34,00 108,00
ó'00 165,00
470,00 15.40
.140,00 15,40
25,0i) 15,90
7.00 18,40
85,t10 15.40
20,00 15,90
65,C0 15.90
9.00 15,90
-10,00 _s.90
2i,00 12,40
20,00 t2,40
10.00 12,40
36.00 9.20
28-00 18.10
42.0Ú 65,30
9.00 94,00
1.00 1 14.00
4.00 40.00
5.00 45.90
5.{10 .15,90
8,00 4i.90
4.00 5 I._10
1.00 l7ó'00
4.00 54.00
l .0íJ l28.00
l .í]0 165.00
2.00 88,30
40.00 88,30
2.00 88.30
I,Otl 39.00
1,00 3 3,00
2,00 183,00
8,00 i 83.00
it.00 l8-r.00
I
I
I
18ó
1.1t1
l-)-l
272
738
145
798
10? 350
0.080
0,082
0.U8ó
0,094
2 l -10 0.09 I
1949 0,190
3 672 0,400
990 4"612
7 238 0,057
6 776 0,057
398 0,059
t29 0,068
I -309 0,057
318 0,059
| OtJ 0.05e
43 0,059
4t7 0.060
310 0,(}+6
248 0,046
124 0,046
.l.] l
Ů.03{
507 0.0ó7
2 7'1.\ 0.242
846 0.-148
r t4 0.422
1ó0 0,148
234 0,17A
230 0.170
367 0.170
205 0.1 90
176 0,65.1
216 0.200
128 0,470
ló5 0,ó11
177 0.32',7
3 532 0^32"1
|7.1 0'327
139 0.514
il.r 1,160
36ó 0,678
l 4ó4 0'678
1 098 0"678
021
2321
ó9i;
254
.t
r
I 1.20
8,61
2.58
C,94
7,92
7,22
| 3,60
3,6'l
26,79
25,08
1,48
0,48
4,85
1,18
-1.81
0.i3
t,80
1.15
0,92
0'4ó
1.22
1'88
l0,1ó'
3. 13
0.42
0.59
0,85
0,85
i.36
0.76
0.65
0,80
0.47
0'6l
0,65
13,08
0.ó5
0.51
I,16
t'36
5,42
4.0'I
Pavel Mohr
Telefon: 317 724O55
Fax: 317 72E228
E-mail: [email protected]
ČervenéVršky 2086
zJb U l Ďénesov
1|7
118
2l0010502 ltrstrová svorka vč. zapojení do.3r4mm2
ks
2l099050.] lustrová svorka l'č. zapojení do;lx4mm2
l-^
i
109929.]0 MontᎠel. topné rohoŽe
210993601 Montáž prostorového regulátoru teploty
210991401 nrontáž soupravy donrácího telelbnrr
2|0220321 s.t'orka na potrubí vč'pásku (Bemard)
2|022045I ochranné pospojeni Cu 4.16 mm2 v omítce
2l00i0.11.] krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(.Ko125)
2|0192562 oohranná svorkovnice(nrrlový můstek)vě.zapoj.do 63A
m2
9
]20
12I
I
122
123
\24
125
2
m
1-^
m
t.^
l--
součct
15,00 24,30
4,00 3l,00
5,50 265,00
2,40 117,60
1,00
2430,0a
12,00
65,00
3,00
3,00
7i,30
i 8,90
62,60
99,60
365
124
I 458
235
2 430
856
t 229
188
299
5-l ,118
ostatní náklad1.
126
I2j
l28
I29
l -]0
l
1.3
2
1
800900 1 poplatek za reoy'klaci sv'ítidla
1 poplatek za
21 800900t poplatek za
21800901 1 poplatek za
poplatek za
2 l 800900
21 80090l 1 poplatek za
součet
2 l 800901
l
ks
ks
ks
ks
rec-vklaci svčtelného zdroje
recyklaci svítidla
recYklaci světeiného zdroje
recyk1aci svítidla
rec-vklaci světelného zdrc.íe
Datum: 26.5.2009
Vypracor'al: Karel Dvořák
Strana 3 z 3
2,00
4,00
1
8,00
6,00
ks
6,00
ks
12,00
35,00
8,00
35,00
8,00
35,00
8,00
70
JZ
280
128
210
96
816
0,090
0,110
0,980
0,440
9,000
0.264
0,070
0,232
0'3ó9
oJ4
sto
0,88
9,00
1t7
0,70
l.I i
201,5,1
Pavel Mohr
Telefon: 317 724 055
Fax: 317 728228
, ,, -,
x
Uervene VrsKV luóo
256 01 Benešov
E-mail: pavel. [email protected]
ozn.stavtrl': 0{2-09
název akce: Pasivní RD ing. Petra Baťka v Sejti čp. 326
objekt: elektroinstalace
Rekapitulace ceny Rm
cena,4lči
p.c.
1
49 235
Materiál nosrý
z podruŽný.(%)
3'00
49 235
1
477
50712
3 Materiái celkem
4 Výroba rozlarJěce (Nh)
5 Cena za 1 ks
14,80
3 704
54 412
6 počet (ks)
7 Cena celkem
1.00
51 1L2
Datum: 26.5 2049
Vypracor'al: Karel Droř1ik
Strana 1 z
1
Pavel Mshr
TeleŤon: 317
Fax:
724o55
317 72A228
E-mail: [email protected]
Óervené Vršý 2086
256 01 Benešov
ozn.stavbl': 0{2-09
nízev akce: Pasivní RD ing. I'etra Baťka v Sejti čp. 326
objckt: elektloinstalace
Soupis položek
n'č' č.položkl. ptlpispoloŽky
mi' nrnožsh'ícerra,ltrri. cenacelkem Nh'mi. Nhcelkem
Rozpis rozYaděče Rnr
l 0004l4044 vypínač páčkovy .]pól 5836.3 400Vló.]A na lištLr
2 0004.]4120 jistič NB106T lptil':ch.Bi lOkA/ 6.4
.] 000434121 jistič NB1 10T lpill,'ch.B,l1OkA,10A
.l 0004.]4 l23 jistič NB l i 6-f 1ptillch'B/lOkA',i 6A
j 000434l24 jistič NB120T lpól,lch'Bi l0klv20A
(l 000434l44 jistič NDl'.T 1pól/ch.Dil0.20A
7 0004.]5203 jistič NB316.I. 3póllch.I}i10kA/l6'{
8 0004.] j204 jistič NB.]201.3póllch,Ri l0kA120A
9 000472269 sl'odič l+Npól SP202N l.0kVi2kAtkatD
0 000764833 skříň konrplet FWB53 5x36]rd1800x800xl40 IP43 unilers
li
000900002 ProLrrJorý c.hránič 4 pol, 25 / 0'034 AC cDA425D
12 00l.]900009 přepáŽka svislá UT44C rýška 750nrnr
l .j 00090001 0 Kombinovaný svodič přcpětí SP801 (B-C) . TNS
i4 EG07l
Digitální spínacílrodinr'týdenní. lxpřep'
l J L,T22I
Stl'kač s aut. ttávratcm 25' 20 A 2'10 v AC
1
KDN363A
l7 KDN36'3F
l
ó
Hřebe n.příp<ljnice l 0mm2 k propojení 4 ks 3pól. pří
Iiřebcn. přípojnice pro
součet
l
ks 4-pól. chrániče s 8 ks
Datum: 26.5.2009
Yr pracoval: Karel Dvorták
Strana 1 z
1
ks
1--
ks
l-^
1.^
ks
ks
ks
ks
1..,
1.^
1-^
ks
l,-
ks
ks
1.00
10.00
10,00
17,00
87
I
.00
168"00
15-3.00
153,00
1,00
1,00
2,00
4,00
505.00
,00
2-r70.00
88 10,00
1.00
l
5.00
1,00
1'00
1
r
53.00
175,00
505.00
l 135,00
250,00
7ó8.].00
l,00 2128,00
I,00 520,00
3.00 1-l-1.00
5.00 272.00
871
i 680
I
2
530
601
153
0,560
0,160
0,160
0.56
0,170
2.89
0,17
0,17
0,78
0,170
1.Í5 0' 1 70
i 010 0,390
2020 0.390
2 370 0,390
8 810 0,300
5 675 0,490
|óo
1,60
l5Á
0,39
0,30
250
683
2128
520
t7
399
3ó0
49 235
1,490
0,4ó0
0,380
1,49
0.46
0,38
1
1,1,80
FaveÍ Mofur
Telefon: 317 724 055
Fax: 317 728228
.,,-,
a
Uervene VrsKV luób
256 01 Benešov
E-mail: pavel. [email protected]
ozn.stavbv: 012-fr9
názer,akce: Pasivni RD ing. Petra Baťka v Sejtí cYp. 326
objekt: hromosvotl
Rekapitulace ceny
p.c.
1
zák-lad
matenál elektromontáŽní
9166,00
2 proiez
5,00
3,00
3 materiál pot1ruzný
4 elektromontáŽe
-5 PPV pro elektromontáŽe
2.00
6 materiá]
7
8
9
NAKLADYhI
3 785
9 166
29
099
IIi celkem
189,00
293,0A
l8 851,00
582.00
29 681,00
2.40
zai1,zent star"'eniště
NAKLADY hl.VI
ccna /Kč/
celkem
29
681
71200
712,00
l0 revize
NAKLADYhI.XI celkem
3 000,00
11
3 000,00
12
CENA
bez DPH (}ič)
33 393,00
-):ium: 26.5.20C9
.....
liilcot.al: Karc] Dr'rrřlik
Strana 1 z
1
Pavel Mohr
Teieíon: 317 724 o55
Fax: 317 728228
E-mail: [email protected]
ČervenéVršky 2086
256 0-1 Benešov
ozn.stavby: 0J2-09
názer alice: Pasil'ni RD ing. Petra Baťka v Sejtí čp. 326
objekt: hromosvod
Soupis položek
i'č. č.poloŽkv popispoložkl'
nrj. rrrnoŽsfl-i cena,/rrrj. cenacelkem
}Iateriál e|e|itromontáŽni
1
2
.]
.l
5
ó
7
8
9
l0
l1
12
l.1
i.t
5
16
i?
lt
i9
]i'l
:1
2.2
1
000295001 vederrí FeZn .]0í (0'96kýni)
0002950l1 vedení FeZn pr.i0nm(0,ó3k9'm)
0002950l2 vedení FeZn pr.8mm(0'40kým)
l2
m
m
PV do zdiva
0002953.] 1 pďpěra PV střešni
000295.]
ks
podpěra
0002951.]1 jímacít.r.č hla,lká JPiO',TeZn pr'20/1nr (JRl'0)
00029514l svorka SJ0liFeZn pr.tl.l0 kjímačipr'20
00029'5l 7l tlchranná stříška jímačeoSH horní
ks
ks
ks
t--
000295172 ochranná stříškajímačeoSD dolní
000295155 držák D.ITjímaše nebo ochranné trubky
00029--i 1 5 1 drŽák jímače DJ4H horní na kmr.
0002951 52 držák jírrračeDJ.ID dolní na krov
ks
ks
ks
ks
ks
0a0295422 svorka křížová SKTcZn pr.7-10
00029542:} svt.rrka připc.jovací SP/I;eZn pr.7.l0
00029542I srorka spojovací SS/FeZn pr.7-10
C00295435 svorka ST
0002954.32 svorka Soc/FeZn pr.8-l0inralá na okapní ž1ab
000295452 svorka zkušební SZblFeZn pr'7.10 lita
000902005 Soltprava Q{jICK-WELD pro svařování zemničůFeZn
0002955 l2 ochranný ťrhelník svodu oU délka 2'0m
00029552ó držák ochranriého íihelníktr I]oUa-2O středovÝ 200rnnr
000295232 označol,acíštítek zernního svodu
součet
KS
ks
t
-.-
1..,
ks
ks
ks
1- ^
Elektromontážc
j.]
2]
25
26
27
28
29
.]0
.] l
32
3.]
.]4
35
21022002ir uzenrřtov.l,edeni v zenri úplriá mtž FeZn do 120nm2
210220022 uzemňov.vederrí v zenri ťrplná mtž' FeZrr pr'8.lOmnr
210220}.0l svod vč.podpěr drát clo pr.1Or'rrnr
21022020I jínracíryč do.]trr nrotrtáž na hřeben
210220302 svorka hronrosvodová do 4 šroubťt
2l0220.]01 svorka lrronrosvodová do 2 šroubů
21022030I svorka hromosvodová do 2 šroubů
m
210220301 svorka lrronrosr'odová do 2 šrr.ubťr
210220301 svorka hromoslodová do 2 šroubů
210220302 svorka lirt.,mosvodová do 4 šrotrbťr
2|0992235 sr'ařor,ání zemničůQUICK-V,|E'LD
2102203i2 oclrrantlý úhelníkncbo trtrbka/ držákl do zdiva
21022o40I označenísvociri štítkenr
součet
ks
m
rn
Ks
ks
ks
l-,.
I
ks
1-.,
ks
1..,
50,00 20,50
25,00 -l-1,20
85,00 134,00
3,00 478,00
4,00 95,00
1,00 67,80
l8'00 ó7'80
1,00 67,80
4,00 67,80
4.00 95,00
6,00 76,00
4,00 235,00
8.00 48,60
2 040
555
I
190
588
2 256
330
80
70
65
'40
94
t.LJ
56
10
158
22
69
l
127
162
)12
186
31
9 766
1
025
8_r0
I
1
0,076
2_r
0, t
390 0.49',1
14-r4 I,'770
380 0,352
I
r
3,80
3,08
42,25
5,31
1,41
68 0,251
0,25
68 0,251
4,52
0.25
22A
0,251
0.251
0.352
0,280
0,870
389 0.180
271
.130
.156
9.10
18 851
Datuur: 26.5.2009
\rr'pracol'al : Karel Dr'oř./r}:
Strana 1 z
-..
50,00 40,80
25,00 22,20
85,00 14,00
28,00 21,00
47,00 48,00
3,00 I 10,00
3,00 26,60
2,00 35,10
2,00 32,30
2,00 19,80
2,00 4'7,10
2,00 62,40
4,00 14,00
1,00 10,30
18,00 8,80
1.00 22.20
4,00 t"t,20
4,00 31,70
ó'00 193'60
4.00 128,00
E,00 23,30
8,00 -1.90
NVmi. Nhcelkem
1,00
i,4l
1.68
3,48
1.44
69,{18

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Asl. postiik spojovaci l'S - 0.lt kg/rn2 Asl. bct. - poclk l . vrslr'a A( l) l (r l - tl. 8()rnnr Asl. posliik irrliltratni PI - 1.5 kg/m2

Více

Smlouva FOKUS - Aplikace - Veřejné zakázky

Smlouva FOKUS - Aplikace - Veřejné zakázky 4.5.2015 nebo uvedený zhotovitelem v zadávacím řízení při event. vysvětlení nabídky nebo mimořádně nízké nabídkové ceny je závazný pro daný předmět díla. 2.10 Dílo je spolufinancováno z Operačního ...

Více

V. Koubek: Automaty a gramatiky

V. Koubek: Automaty a gramatiky Následující tabulky ukazují pøíklady zadání  Mooreova automatu M o = (Qo; X o ; o ; Y o ; o ) (vlevo), 6 pøièem¾ práce automatu nad slovem nemusí zaèínat v q0 ; pøekladová funkce je de nována

Více

Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě

Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě USNESENI O OPAKOVANE DRAZBE Soudni exekutor JUDr. Tomas Vrana, se sidlem Exekutorskeho ufadu Pferov, Komenskeho 38, povefeny provedenim exekuce na zaklade usneseni, ktere vydal Okresni soud v Tepli...

Více

Biostimul BS 103 Biostimul BS 3O3

Biostimul BS 103 Biostimul BS 3O3 Mezi hlavní přednosti této neinvazivní metody s hloubkou průniku tkání aŽ 4,5 cm patří především vysoká účinnost terapie, rychlý nástup účinku, moŽnost plošného působení,snadnost a úplná bezpečnos...

Více