Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Komentáře

Transkript

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA
Vážení ètenáøi,
dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství Wikina
[email protected]
Ukázka
Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí
knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu.
redakce nakladatelství Wikina
[email protected]
3
Velká chlupatá housenka
* * *
POZNÁMKA AUTORA
Je jasné, že pro dìti nese toto podobenství neomylné pouèení. Pøi živém vyprávìní má váhající housenka hluboký unavený hlas. Možná
stejnì jako mnozí další housenku dobøe poznáte. Také toto podobenství patøí k mým oblíbeným.
V
* * *
lese to bzuèelo životem. Dole u zemì, pod støechou napadaného listí
zrovna jedna velká chlupatá housenka promlouvala ke svým
následovníkùm. Ve spoleènosti housenek se toho zrovna moc nezmìnilo.
Úkolem velké chlupaté housenky bylo dohlížet na ostatní, aby dodržovali
a respektovali staré zvyklosti. Byly pøece posvátné.
„Øíká se,“ vyprávìla velká chlupatá housenka mezi zelenými sousty,
která bez ustání pøežvykovala, „že existuje duch lesa, který všem housenkám nabízí nìco velkolepého.“ Chroust, chroust. „Rozhodla jsem se, že se
s tím duchem setkám, abych vám mohla pøedat rady, co dìlat dál.“
„Kde toho ducha najdeš?“ zeptal se jeden z následovníkù.
„Prostì ke mnì pøijde,“ prohlásila velká chlupatá housenka, „koneckoncù je vám jasné, že se nemùžu vydat moc daleko. Za lesíkem není žádné jídlo. Bez toho fakt nebudu.“ Chroust, chroust.
Kryonova podobenství
23
Když tedy byla velká chlupatá housenka o samotì, zavolala nahlas
ducha lesa a zakrátko k ní ten mocný tichý duch opravdu pøišel. Byl to
nádherný duch, ale housence z nìj zùstalo mnoho skryto, protože jak bylo
známo, nemìla ve zvyku opouštìt svou pohodlnou postel z listí.
„Moc ti zrovna nevidím do oblièeje,“ øekla velká housenka.
„Pojï tedy kousek výš,“ øekl duch lesa pøívìtivým hlasem, „jsem tu,
abys mì spatøila celého.“ Ale housenka zùstala na svém místì. Pøeci jen
byla ve svém domì a duch tu byl jen jako host.
„Ne, díky,“ odpovìdìla velká chlupatá housenka, „to by mì teï akorát
zdržovalo. Radši mi povìz nìco o tom velkém zázraku, o kterém se mluví.
Prý je jenom pro housenky. Není ani pro mravence nebo stonožky, jenom
pro housenky?“
„To je pravda,“ øekl duch lesa, „zasloužily jste si úžasný dar. A pokud
se rozhodnete ho chtít, povím ti, jak se k nìmu dostat.“
„Èím jsme si ho zasloužily?“ zeptala se velká chlupatá housenka, zabraná od zaèátku rozhovoru už do svého tøetího listu. „Nevzpomínám si,
že bychom se kdy o nìco hlásily.“
„Zasloužily jste si ho svým obdivuhodným celoživotním úsilím udržet
les posvátný,“ øekl duch.
„No tak to bych øekla!“ vyhrkla housenka. „O to se snažím každièký
den. Víš, já tuhle skupinu vedu. Proto taky mluvíš se mnou, ne jen tak
s ledajakou housenkou.“ Když to duch lesa slyšel, na housenku se usmál;
ta to ovšem nevidìla, protože se odmítla pohnout ze svého listu. „Už dlouhou dobu tenhle les udržuji posvátný,“ øekla housenka, „co za to tedy dostanu?“
24
Kryon 4
„Je to úžasný dar,“ odvìtil duch lesa, „svou vlastní snahou se budete
moci promìnit v pøenádherná okøídlená stvoøení a létat! Budete mít okouzlující barvy a vaše možnost pohybu bude okouzlovat všechny, kteøí vás
uvidí. V lese se budete moci pøemístit kamkoli budete chtít, jednoduše tím,
že tam doletíte. Potravu najdete kdekoli a také potkáte další nádherné okøídlené tvory. To všechno mùžete mít hned, pokud si to pøejete.“
„Housenky, které umí létat,“ udivovala se chlupatá housenka, „to je
neuvìøitelné! Pokud je to tak, nìjaké létající housenky mi ukaž. Chci je
vidìt.“
„To je snadné,“ odvìtil duch, „staèí vylézt na nìjaké vyvýšené místo
a podívat se kolem sebe. Jsou všude, tøepotají se mezi vìtvemi a prožívají
nádherný, hojný život na výsluní.“
„Cože, slunce?“ vykøikla housenka. „Pokud jsi skuteèný duch lesa, víš
pøeci, že slunce je pro nás housenky moc horké – hanebnì nás pálí, škodí
našim chloupkùm. To se radši poøádnì schováme, není nic horšího než housenka se znièenými chloupky.“
„Když se zmìníte v okøídlené tvory, bude sluníèko jen podtrhovat vaši
krásu,“ øekl duch mírnì a trpìlivì, „vᚠstarý zpùsob žití se úplnì zmìní,
staré housenèí zpùsoby zanecháte za sebou na zemi, až vzlétnete vstøíc
novým zpùsobùm okøídlených tvorù.“
Housenka chvíli mlèela. „Takže když chci vidìt dùkaz, mám podle
tebe vylézt ze své pohodlné postýlky a dolézt nìkam vysoko na slunce?“
„Pokud chceš dùkaz, pak ano,“ odvìtil trpìlivý duch.
„Ne,“ prohlásila housenka, tak to nehodlám. Potøebuju pøeci jíst. Nepotáhnu se zírat kdovíkam do slunných výšek, když tady mám práci. To je
Kryonova podobenství
25
fakt nebezpeèné. A vùbec, kdybys byl duch lesa, vìdìl bys, že oèi housenky smìøují dolù, ne nahoru. Velký duch Zemì nám dal dobré oèi, které míøí
dolù a dobøe najdou potravu, to ví každá housenka. To, co po mnì chceš,
není moc stavìné pro housenky, øekla housenka, ve které rostlo podezøení,
„nahoru zrovna moc nekoukáme.“ Na chvilku se odmlèela. „No a jak tedy
tuhle záležitost s létáním vyøešíme?“
Nato jí duch lesa vysvìtlil, jak by pøemìna probíhala. Vysvìtlil jí, že
se housenka musí odhodlat s koneènou platností, protože když jednou zmìna
zaène, nedá se zvrátit. Popsal také, jakým zpùsobem housenka uvnitø kukly využije vlastní tìlesné procesy k pøemìnì v okøídlené stvoøení. Vysvìtlil
jí, že zmìna bude vyžadovat obì, èas v kukle strávený v tiché temnotì,
než bude vše pøipraveno a ona se vyvine v nádhernou pestrobarevnou bytost. Housenka tiše poslouchala, aniž by ducha vyrušila – kromì neustálého chroustání.
„Abych si to ujasnila,“ prohlásila nakonec neuctivì, „máme se podle
tebe všechny uložit a projevit zámìr pro nìjaké biologické kdovíco, o èem
jsme nikdy pøedtím neslyšely a do èeho se máme úplnì ponoøit? A pak v tom
máme strávit v temnotì nìkolik mìsícù?“
„Ano,“ odvìtil duch lesa, a pøitom už dobøe vìdìl, kam jejich rozhovor smìøuje.
„A ty, velký duch lesa, bys to pro nás neudìlal? To to musíme podstoupit samy? Myslela jsem, že jsme si to zasloužily!“
„Zasloužily,“ øekl duch tiše, „a také jste si zasloužily sílu zmìnit samy
sebe v nové energii, která v lese pøevládá. I když teï sedíš na svém listu,
má tvé tìlo sílu to všechno zaøídit.“
26
Kryon 4
„Kde jsou ty èasy, kdy se jídlo snášelo z oblohy, vody se rozestupovaly
a padaly zdi velkých mìst – takové ty vìci? Abys vìdìl, nejsem hloupá.
Možná jsem velká a chlupatá, ale už jsem na svìtì nìjakou tu dobu. Tu
nejt잚í práci vždycky dìlá duch Zemì a my bychom se mìli jen øídit jeho
pokyny. Ostatnì kdybychom mìly podstoupit to, o èem jsi mluvil, umøeme
tu hlady! Každá malá housenka ví, že musí jíst v jednom kuse…“ chroust,
chroust, „aby zùstala naživu. Ta tvoje ohromná nová nabídka mi pøijde dost
podezøelá.“
Housenka se chvíli zamyslela. „Smíš odejít!“ prohlásila k duchu lesa
a už se rozhlížela, kde najde další sousto. Duch lesa tiše odešel, jak se od nìj
žádalo, a ještì zaslechl, jak si housenka bruèí pod vousy: „Létající housenky! To mì teda podrž!“ Chroustychroust.
Další den vydala housenka prohlášení a svolala své následovníky na
shromáždìní. Všichni tiše a pozornì naslouchali vyprávìní velké chlupaté
housenky o tom, co je v budoucnu èeká.
„Duch lesa je podvodník!“ zvolala housenka ke svým následovníkùm.
„Chce nás zrádnì nalákat na temné místo, kde bychom urèitì zemøely. Snaží
se nám namluvit, že se ve svých vlastních tìlech mùžeme nìjakým zpùsobem zmìnit v létající housenky. Jediné, co je k tomu prý potøeba, je na
nìkolik mìsícù pøestat jíst!“ Poslední poznámku následoval všeobecný hlasitý smích.
„Dìjiny i selský rozum vám napoví, jakou roli vždy hrál velký duch
Zemì,“ pokraèovala housenka, „žádný dobrý duch by vás nikdy nebral na
nìjaké temné místo. Žádný dobrý duch by po vás nikdy nežádal nìco podobného, co je hodné jen Boha. A tyhle všechny léèky na nás duch lesa zkouší.“
Pøi dalším nádechu se housenka nadmula vlastní pýchou. „Setkala jsem
Kryonova podobenství
27
se se zlem a rozpoznala jsem ho!“ To vyvolalo mezi ostatními housenkami
vlnu nadšení a uznání. Vyzdvihly velkou chlupatou housenku, na svých
menších chlupatých høbetech ji nosily kolem dokola a oslavovaly, že je
zachránila pøed jistou smrtí.
My teï housenky opustíme pøi jejich oslavách a lehce se pøesuneme
lesem o kousek výš. Prostupujeme listnatou støechou, která zastiòuje spodní èásti lesa pøed sluneèním svitem a vøava dole u zemì pøestává doléhat
k našim uším. S lehkostí vystoupíme ze stínu pod listím do míst vyhrazených jenom tìm, kdo umí létat. I když už je oslavné pokøikování housenek
z doslechu, cítíme vznešenou krásu okøídlených tvorù. Mezi stromy se tu
na slunci tøepotají bezpoèetná hejna kouzelnì zbarvených volnì létajících
housenek, kterým øíkáme motýli, a najdou se mezi nimi dokonce bývalí
pøátelé velké temné chlupaté housenky. Každý z nich je obdaøen úžasnou
škálou duhových barev, každý má na tváøi úsmìv a kolem sebe spoustu
potravy, každý z nich se pøemìnil díky velkolepému daru ducha lesa.
* * *
DODATEK AUTORA
Tak jako leckteré jiné má toto krátké jednoduché podobenství o housence mnoho skrytých významù a obsahuje vhledy o tom, jak k nám
Bùh pøistupuje s nepodmínìnou láskou. Týká se také souèasných zmìn
na Zemi.
Kryon si zvolil housenku, protože každý odmalièka ví, že housenky
skuteènì v jednu chvíli podstoupí udivující pøemìnu a stanou se létajícími pestrobarevnými motýly. V pøírodì je tento pøíbìh taková
klasika – ošklivá tlustá chlupatá housenka se spoustou nožièek
28
Kryon 4

Podobné dokumenty

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF života? Trápíte se nad každodenními drobnými problémy i velkými výzvami a netušíte, kde hledat øešení? Divili jste se, jak je možné, že i v našich kruzích (mimo tradièní doktríny) panuje tak velký ...

Více

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5 Právì pøed sebou máte již pátou Kryonovu knihu. Èíslo pìt v numerologii pøedstavuje zmìnu. A musím se smát – došlo mi totiž, že Kryon pìtku oznaèuje za „velmi rychlé èíslo“. Obojí se potvrdilo. Ste...

Více

Casopis Mensy CR

Casopis Mensy CR Milí èlenové, založil jsem Mensa-seznamku. A to z toho dùvodu, že na stránkách www. seznamka.cz není témìø možné si dát inzerát, kde byste mohli poznat nové pøátele. Teoreticky si ho tam mùžete vlo...

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce Prodejny jsou postupnì vybavovány sbìrnými prostøedky tak, aby bylo s pøedstihem zajistìno plnìní povinnosti sbìru drobných spotøebièù na prodejnách bez ohledu na nákup nových. Od února 2014 totiž ...

Více

Únor 2013 1.96 MB,

Únor 2013 1.96 MB, jednoduše, samotná akce se pøíliš nevydaøí a jeden èlen bìhem ní dokonce zemøe… Thriller. Mládeži pøístupno od 15 let.

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bohem vøele milováni a „stáli jsme frontu“, abychom tu v tento èas mohli být! Kryon je zde, aby svým pùsobením na magnetickou møížku navázal na naši práci, a pøi té pøíležitosti nás informoval a ra...

Více

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 Zdá se, že Kryonova Kniha Jedna vyvolala celou øadu dotazù – zejména o neutrálním implantátu, léèení a spolutvoøení. Pokud tomu tak bylo i u vás, jistì vás potìší, že v Knize Dvì (a následnì i Kniz...

Více

Suchozemští žraloci

Suchozemští žraloci supermarket i v Olomouci), že prodávaly základní potraviny za nižší ceny, než za jaké je nakoupily od dodavatelù. „Pøínos pro kupující v podobì nižších cen je okrajový a doèasný, ale omezování menš...

Více

Adams 199KB 1.11. 2011 01:28:59

Adams 199KB 1.11. 2011 01:28:59 pøedstavuje riziko pro jejich duševní zdraví nebo ne, a v pøípadì, že ano, jak vysoký pøíplatek by mìli dostat) zapátral kolem sebe. Pøekvapilo ho a mírnì znepokojilo, když zjistil, že Arthur má sp...

Více

2010 léto - Dobré divadlo dětem

2010 léto - Dobré divadlo dětem zasednout do hledištì patnáct dvacet minut pøed zaèátkem, a tím už vyèerpaly svou míru schopnosti nepohybovat se; pøispívat k tomu mùže i posazení dìtí proti oknùm èi dokonce proti oslòujícímu slun...

Více