Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Komentáře

Transkript

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3
Alchymie lidského ducha
Prùvodce pro pøechod èlovìka
do nového vìku
Kryon
Kniha 3
Translation from the English language edition:
Alchemy of The Human Spirit
A guide to human transition into the New Age
Copyright © 1995 Lee Carroll
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA.
Kniha je pøekladem anglického originálu 15. vydání 2011 (1. vydání vyšlo v roce 1995):
ALCHEMY OF THE HUMAN SPIRIT
A guide to human transition into the New Age
Kryon Book 3
ISBN 0-9636304-8-2
Lee Carroll
Alchymie lidského ducha
Prùvodce pro pøechod èlovìka do nového vìku
Kniha 3
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Veškerá práva vyhrazena
© Lee Carroll, 1995
© Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA
Translation © Marie Kuchaøová
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10
Lee Carroll: Kryon – Alchymie lidského ducha
WIKINA, Praha 2015
1. èeské vydání
ISBN 978-80-87925-11-9
Orig. ISBN 0-9636304-8-2 Platinum Publishing House, USA
Alchymie – definice:
1.
Støedovìká chemická filosofie snažící se o pøemìnu kovù na
zlato, o objev léku na všechny neduhy a o výrobu elixíru mládí.
2.
Zdánlivì magická moc èi proces pøemìny.
Obsah
Pøedmluva pøekladatelky ...................................................................................... 7
Pøedmluva autora ............................................................................................... 11
Lidská alchymie (kapitola první) ......................................................................... 17
Kryonovo úvodní poselství ................................................................................ 17
Otázky o lidské alchymii (kapitola druhá) .......................................................... 43
Otázka: Jsou Kryonovi ètenáøi zvláštní skupinou prùkopníkù New Age? ........ 44
Otázka: Kryonovy informace se nezdají být skuteèné podle toho,
co vidím kolem ................................................................................................... 46
Otázka: Jaké jsou dùsledky rozhodnutí založených na strachu ......................... 49
Èlánek v New Times:
„Jak si poradit s pøedpovìzenými zemskými zmìnami“ ................................... 52
Tøi živé channelingy o èlovìku nové doby (kapitola tøetí) ................................. 55
Živý channeling v Del Mar (Channeling 12:12) ............................................... 57
Živý channeling v Kamuela, Havaj (Stát se èlovìkem nové doby) .................. 73
Živý channeling v Seattlu (Kristovo kázání na hoøe – Blahoslavenství) .......... 91
Implantát (kapitola ètvrtá) .................................................................................. 105
Autorovy poznámky ......................................................................................... 106
Dopisy o implantátu – od ètenáøù (vèetnì Kryonových komentáøù) ............... 111
Léèení v nové dobì (kapitola pátá) ..................................................................... 143
Channeling v Laguna Hills, Kalifornie (Léèení v nové energii) ..................... 145
Falešní proroci (kapitola šestá) ........................................................................... 167
Živý channeling v Kauai, Havaj (Zprávy pro ostrov) ..................................... 169
Dopis k semináøi .............................................................................................. 185
Dopis o „temných silách“ ................................................................................ 187
Kryon hovoøí o „svìtle“ ................................................................................... 190
Karma (kapitola sedmá) ...................................................................................... 193
Autorovy poznámky ......................................................................................... 194
Živý channeling v Sandpointu, Idaho (Karma) ............................................... 195
Vzestup a zodpovìdnost (kapitola osmá) ........................................................... 217
Autorovy poznámky ......................................................................................... 218
Živý channeling v Kanadì a v Kalifornii (Vzestup a zodpovìdnost) ............. 219
Pøedpovìdi, potvrzení a skeptici (kapitola devátá) .......................................... 239
Potvrzení pøevrácení møížky ............................................................................ 240
Autorovy poznámky ......................................................................................... 243
Potvrzení Myrvy ............................................................................................... 248
Další potvrzení ................................................................................................. 250
Diskuze o fotonovém pásu ............................................................................... 254
Diskuze o logice skeptikù ................................................................................ 257
Vìda (kapitola desátá) ......................................................................................... 263
Autorovy poznámky ......................................................................................... 264
Vybrané vìdecké otázky od ètenáøù ................................................................. 266
Živý channeling v Sedonì (Sedonské pøekvapení) .......................................... 283
Další autorovy poznámky ................................................................................ 307
Matematika – èlánek Jamese D. Watta ............................................................ 311
Má kniha se rozpadá! (kapitola jedenáctá) ....................................................... 337
Náhody neexistují ............................................................................................. 338
O Lee Carrollovi ................................................................................................... 345
Recenze
„Pro každého, kdo je pøipraven na další evoluèní krok, jsou tyto informace od Kryona neocenitelné. Pøinášejí osobní i planetární léèení… Kryon
nám skuteènì dává poznat, že je vše v poøádku a že nás èeká práce.“
Louise L. Hay
Autorka bestsellerù
„Kryonova channelovaná poselství zaèínají být stejnì hodnotná jako
Sethova uèení.“
Ètenáø knihy
San Francisco, Kalifornie
„Z tohoto badatele a kritika se stal zastánce! Nová doba je skuteènì
pøed námi.“
Metaphysical Reviews
Grand Rapids, Michigan
„Kryonova slova jsou láskyplná, mírumilovná a uklidòující. Je v nich
mnoho skvìlých zpráv.“
The Light Connection
San Diego, Kalifornie
„Díky jednoduchému zpùsobu, jakým je tento materiál pøedstaven, je
tato práce velmi dostupná nováèkùm v metafyzice, ale zároveò pøináší vhledy
i pro veterány New Age.“
The Connecting Link Magazine
Alto, Michigan.
Alchymie lidského ducha
5
Pøedmluva pøekladatelky
Právì máte pøed sebou Kryonovu Knihu Tøi a èíslo tøi je katalyzátor.
Kryon definuje katalyzátor jako prvek èi energii, která o samotì nezpùsobí
nic, ale když se zkombinuje se správným prvkem, pak z tìchto dvou vytvoøí nìco jiného. Jeden umocní druhý a to zpùsobí vytvoøení tøetí energie
– pohyb od dvou ke tøem. A v mnohém to tak je i zde. Nebuïte tedy pøekvapeni, pokud se vám pøi ètení budou dít nìkteré zvláštní „náhody“. Mne
napøíklad vnitøní pocit popohánìl, abych již dokonèila pøeklad. A když byl
hotový, došlo mi, že ten základ mìl být hotový, dokud mi bylo ještì 33
a v tom okamžiku pochopení jsem cítila velmi silné potvrzující „mrazení“.
Další velmi silný okamžik nastal, když jsem pøekládala podobenství s názvem Wo a velký vítr – do té doby klidné poèasí se zmìnilo témìø ve vichøici, která skonèila v okamžiku, kdy jsem dopsala poslední slovo… A takových „náhod“ bylo mnoho.
Tato kniha se ještì èásteènì vrací k nìkterým døívìjším tématùm – je zde
pasហvìnovaná zkušenostem ètenáøù s implantátem, ale také další informace
o karmì, léèení a více informací o vzestupu, zodpovìdnosti a mnohém dalším. Takže tato kniha svým zpùsobem završila první „trojici“ a zároveò už
je pøedzvìstí úžasnì praktických záležitostí, které budou následovat od knihy
Šest. (Knihy Ètyøi a Pìt se totiž úplnì vymykají a jsou napsány zcela jiným
zpùsobem, ale nechte se pøekvapit… Je na co se tìšit.)
I tentokrát se Lee a Kryon vracejí k vìdeckým tématùm – Kryon zde
opìt naznaèuje pøekvapivé souvislosti i nìkterá øešení „problémù“, se kterými se vìdci potýkají (nebo potýkali v dobì vydání této knihy).
Velmi se mi líbí Kryonùv láskyplný a zároveò velmi praktický pøístup. Jeho vysvìtlení principù, jakými vìci fungují, pøinášejí do života
Alchymie lidského ducha
7
velkou úlevu, porozumìní a také radost. Ukazuje nám, jak si poradit
se zmìnami, v èem skuteènì spoèívá naše práce a jaký obrovský pokrok
jsme uèinili, i když se nám zdá, jako by to v reálném svìtì témìø nebylo
vidìt. Vysvìtluje, že se Zemì z nièeho nic nestane nìjakým druhem ráje,
jak jsme se možná døíve domnívali – že je to postupný proces, který už teï
nese své ovoce a èas ukáže, jak moc jsme zmìnili svou budoucnost…
Tato kniha obsahuje také nìkterá témata, kterých jsme si døíve možná
nevšímali nebo nás ani nenapadlo hledat v nich duchovní souvislosti – a zde
je krásnì vidìt, že je všechno ještì jinak, než se nám zdálo – to, co nám
mohlo pøipadat jen jako symbolika nebo fantazie, se ukazuje být velmi pøesné vyobrazení reality – co nám pøišlo jako èistì materialistické a nìkdy
možná i „nudné“ a „nehodné naší pozornosti“, v tom se skrývají hluboké
duchovní pravdy…
Tøeba jako v pøípadì kapitoly o matematice, jejímž autorem je James
D. Watt. Tato kniha pùvodnì obsahovala ještì dvì matematické pøílohy
od pana Watta, ale Lee je v dalších vydáních už nezaøadil. Sdìlil nám,
že pro tu knihu nebyly dùležité. Ale možná (a teï spekuluji) vnímal to, co
jsme cítili i my pøi pøekládání – totiž že vìci nejsou jen èerné nebo bílé,
že nelze zcela zavrhovat tradièní pøístup matematikù a že desítková soustava má v matematice své dùležité místo. A tak je to vlastnì i v našem
každodenním životì. Jsou vìci a postupy, které celou svou bytostí vnímáme jako správné, pøesto nelze ukazovat na ostatní a øíkat, že jejich intuice
a jejich postupy jsou špatné… jen málokdy skuteènì vidíme celkový obraz. I tak má tato kapitola v knize své místo. Její pøeklad (i ètení) byl sice
nároèný, ale zároveò to bylo zajímavé potvrzení toho, co øíká Kryon – že Bùh
je Mistr Fyzik. Ukazuje se, že velké duchovní pravdy a zvyšování vibrací a úrovní vìdomí se promítají do všech úrovní – v tomto pøípadì do
8
Alchymie lidského ducha
geometrie a matematiky – a naopak, že geometrie a matematika mohou èlovìka dovést k Bohu. Je tedy vlastnì jedno, kde „zaèneme“, ale
s otevøeným srdcem a myslí se vždy dostaneme k Bohu – a už skrze
náboženství, vìdu èi pozorování pøírody – to vše ukazuje totiž jedním smìrem a je jen na nás, zda to budeme chtít vidìt nebo se k tomu budeme
zámìrnì toèit zády…
A ještì dovolte pár slov o pøekladu – v nìkterých místech to byl
skuteèný „oøíšek“. Nejvìtší výzvou byla právì matematická kapitola (kde
jsme poprosili o vyjádøení a korekturu ještì i Hanku Èermákovou, které
jsou obory matematika a fyzika velmi blízké), ale nesnadné byly i èlánky
o astrologii a poèítaèích na bázi proteinu. Jsou to vìci nejen odborné, ale
nìkteré z nich jsou také prùlomové a vymykají se standardnímu pojetí. Navíc
byly napsány velmi složitým zpùsobem. Pøistupovali jsme k nim tedy o to
peèlivìji a vzájemnì jsme je konzultovali a nyní vám pøedkládáme
výslednou podobu. Pøesto pokud je to pøesnì „vᚠšálek kávy“ a nìkteré
vìci vnímáte lehce jinak, pak dùvìøujte své intuici.
Ráda bych také zmínila, že v Kryonových knihách (a channelinzích)
se èasto objevuje výraz New Age, ale Lee nijak nerozlišuje, zda tím Kryon
myslel hnutí (v takovém pøípadì ponecháváme anglickou podobu) èi novou dobu. I tady jsme se museli spolehnout na intuici a vnitøní pocity a je
možné, že to v nìkterém okamžiku budete vnímat jinak.
Také bych ráda pøipomnìla, že i v Knize Tøi naleznete místa, která nejsou zcela vysvìtlena. Je to v pøípadech, které jsou nám zámìrnì pøedány
jako hádanky – abychom je rozluštili sami (pokud budeme chtít), protože
pøi onom hledání a luštìní mùžeme dosáhnout mnohých neèekaných výsledkù…
Alchymie lidského ducha
9
Ale teï už vám za celý tým pøeji, abyste si ètení této bájeèné knihy
užili a aby vám pøinesla pøesnì ty zmìny, které v tuto chvíli potøebujete
a po kterých toužíte…
Marie Kuchaøová
10
Alchymie lidského ducha
Pøedmluva autora
Kryonùv channeling
Alchymie lidského ducha
Kniha 3
Od autora…
Tak už jsme u tøetí knihy! Zdá se, že to je teprve nìkolik mìsícù, kdy
jsem se opatrnì chystal pustit do neobvyklých a podivných zápisù od bytosti „za závojem“. Co následovalo, to už je minulost.
Úspìch Kryonových knih mne ohromil. Po celé planetì „putovaly“
desetitisíce výtiskù knih. Stovky dopisù každý mìsíc… semináøe po celém
svìtì… setkávání se známými lidmi, které jsem léta obdivoval a kteøí se nyní
stali Kryonovými ètenáøi… nabídky, abych se pøipojil, byl a jel… O tom
všem mi Kryon øíká: „Nikdy nezapomeò na má doporuèení. Pamatuj si,
že Kryon mluví k srdcím a myslím lidstva – k jednomu po druhém. Ty jsi
jeden a zrovna tak i oni.“ Co to pro mne znamená, je zøejmé. Má doporuèení ohlednì channelingu jsou uvedena dále v knize. Jsou to mé zásady ohlednì
Kryonovy práce. Znamená to, že má „jednota“ je stejná jako jednota všech
ostatních. „Buï klidný, dìlej svou práci a nerozhlížej se pøíliš kolem, protože by tì to rušilo.“ Má smlouva není skvìlejší než vaše, a už toto ète
kdokoli. Každý z nás souhlasil s urèitým druhem èinu, než sem pøišel. Výzvou je, abychom se oèistili do takové míry, že svùj úkol dokážeme objevit
a pak vykonat.
Jsem vdìèný vám všem, kteøí ètete Kryonovy knihy v této sérii a posloucháte nahrávky, a také tìm mnoha, kteøí cestují na semináøe, kde mohou sedìt v Kryonovì energii a koupat se v lásce. Teï už víte, jak vypa-
12
Alchymie lidského ducha
dám, zním a víte také více o tom, kdo jsem jako èlovìk. Už se nemùžu
skrývat v anonymitì, kterou jsem si užíval ještì pøed pár mìsíci (jak se zdá).
Mou smlouvou ohlednì planety byl Kryon. Má smlouva týkající se mne
byla o tom, že vstoupím pøímo doprostøed strachu z posmìchu a z možné
ztráty pøátel, kolegù a rodiny. Dále na sobì pracuji; v mém každodenním
životì je stále co objevovat ohlednì použití principù, které channeluji. Kryon
chce, abych „žil“ to, co vám pøedávám, abyste zároveò mohli vnímat, jaké
to je. Myslím, že je to fér.
Je také známo, že má manželka Jan Toberová je druhou polovinou
Kryonovy práce. Vìdí to hlavnì ti, kteøí se úèastní našich semináøù. Tyto
semináøe jsou pro mne pøíležitostí vysvìtlit, jakou mìla trpìlivost, když
pøeèkala devìt let mé nevíry, než jsem koneènì dospìl k logickému rozhodnutí ohlednì nehmatatelného… a pøijal jsem svou smlouvu. Ona je tedy
zodpovìdná za to, že jsem uvidìl své spojení s Kryonem. Protože to vidìla
pøicházet už léta (a vìdìla, jak to zaøídit lépe, než mi o tom øíct), vyhledávala pøíležitosti, aby mi to ukázala zpùsoby, které bych akceptoval. Právì
Jan mne pøivedla ke dvìma jasnovidcùm (oba pøicestovali do mého mìsta), kteøí v rozmezí tøí let pøi sezení vyslovili Kryonovo jméno a øekli mi
o mém hledání – èemuž jsem ani tehdy nevìøil! Nakonec jsem se zaèal otevírat nìèemu, o èem Jan vìdìla celou tu dobu. Jak vysvìtluji na semináøích,
tento channeler (Lee myslí sebe – pozn. pøekl.) s sebou nepøivedl jen svou
ženu, ale také druhou polovinu práce. Jan a já jsme Kryona pøedstavovali
vždy spolu. Pøesto mám stále poøádat semináøe a psát knihy bez ní. Je pravda,
že channeluji a píši knihy sám, ale její energie to vše pohání vpøed. Já jsem
motor a ona pøedstavuje kola – a nìkdy také klakson! Naše vozidlo je spojené partnerstvím lásky a práce Ducha. Užíváme si, když mùžeme lidem
øíci o tom, co jsme se jako pár nauèili, protože vìøíme, že tato informace je
Kryonùv channeling od autora…
13
v nové energii cenná. Jak budete pokraèovat v této knize, mìjte na pamìti,
že veškeré živé channelingy byly pøijaty, když mi Jan stála po boku. Je to
dùležité pro mužsko-ženskou rovnováhu.
Tato kniha má podobný formát jako ta minulá – i zde byly v pomìrnì
velké míøe použity otázky a odpovìdi. I zde více hovoøím já, protože Kryon chce, abyste prostøednictvím mé perspektivy èlovìka mohli nahlédnout
do slov Ducha a jejich významù. Od vydání minulé knihy jsem nasbíral
stovky hodin zkušeností s lidmi procházejícími pøemìnou. To mi dalo mnohem vìtší moudrost ohlednì výkladù Kryonových poselství a ohlednì toho,
jak je použít v každodenním životì.
Použili jsme slovo alchymie, abychom vám vykreslili obraz toho, co
Duch chce, abyste vidìli v nové energii a aplikovali to do svého života.
Nyní jsme v novém duchovním paradigmatu. (Slovo paradigma se stává
souèástí New Age žargonu, znamená „vzor“ èi „model“. Také to znamená
„zpùsob, jakým vìci fungují“ v kontextu této knihy. Síla magického významu alchymie zde má také svùj význam a stejnì tak ho má i myšlenka
pøemìny (transmutace). Kryon hovoøí o naléhavosti naší doby (o tom více
pozdìji). Také mluví o posílení nového èlovìka a øíká nám, že my všichni
jsme „stáli ve frontì“, abychom mohli být na planetì v tomto konkrétním
èase! Mùžeme se vážnì zmìnit? Mùžeme skuteènì vytváøet svou vlastní
realitu a uzdravit sami sebe? ROZHODNÌ ANO!
Drahý ètenáøi, zvu tì, abys se mnou putoval tìmito stránkami v pohodlí, prostøednictvím svých vlastních oèí a ve svém vlastním naèasování.
Pøi ètení si uvìdom, že celým smyslem publikování této práce je dát ti informace, které povedou ke tvému posílení. Nemᚠse k nikomu pøipojovat,
na nic pøispívat ani pøijímat žádnou doktrínu… a není zde ani žádná duchovní pokuta za to, když tuto knihu odložíš. Kryonovo poselství je pøedá-
14
Alchymie lidského ducha
váno ve formì nejèistší lásky, kterou jsem kdy zažil. Vy, kteøí víte, co tím
myslím, zde najdete stejnou energii jako v Kryonových Knihách Jedna
a Dvì. Dùvod je jednoduchý. Duch k vám hovoøí jako k sobì rovným
a pøedávaná láska bude mít dnes stejnou energii, jakou mìla, když byla
formována planeta. Ta energie je èistá, známá a nijak vás neohrožuje. Pokud vám ten pocit pøipomíná domov, pak skuteènì zaèínáte chápat pravdu
o tom, kdo jste!
Kryonùv channeling od autora…
15

Podobné dokumenty

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA domuješ si potenciál barevného léèení? Víš, že by se pøi tvém procesu zvýšila energie, kdybys je nabarvil? Dovol, aby toto bylo mým doporuèením pro tebe. Jehly by mìly být celé probarvené, nikoli ...

Více

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a to stane, zjistíte také, že většina musí mít dvě slunce, aby došlo k rozvoji života tak, jak to má být. V áš vývoj byl ovlivněn a urychlen  různými způsoby, aby bylo dosaženo potřebného evolučního ...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA téma: Ježíše Krista – øíká nám, kdo opravdu je, a poskytuje výtah z metafyzického systému víry (kapitola 6 této knihy). Kryon nám dokonce nabídl novou interpretaci Písma Svatého… skoro jsem to nemo...

Více

Konec času Kryon Kniha 1

Konec času Kryon Kniha 1 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Po 20 let vám dávám jen informace založené na lásce, které zdůrazňují, jak mocní tvorové jste. Přeložila Satu Satu ČLOVĚK Otázka:  Drahý Kryone, je každý, kdo zde v této době žije, inkarnovaný coby...

Více

Světlo versus temnota duality

Světlo versus temnota duality Milovaní lidé, doba temna je za vámi a p esto se do temnoty n kte í z vás rádi no í. Jste pr zkumníky svým minulých život , záleží vám na svém prožitém utrpení a užíváte si stavy, kdy m žete o svý...

Více

Mlčící bratrstvo (Silent Brotherhood)

Mlčící bratrstvo (Silent Brotherhood) Uvnitř moderní chaty na mýtině byl Robert Jay Mathews, který sebral skupinu lidí, z nichž většina nikdy předtím nespáchala žádný zločin, a udělal z nich lupiče obrněných transportérů a zabijáky. J...

Více