Ukázka knihy – PDF

Komentáře

Transkript

Ukázka knihy – PDF
Vážení ètenáøi,
dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství Wikina
[email protected]
Ukázka
Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí
knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu.
redakce nakladatelství Wikina
[email protected]
Úkoly rodiny
Rodina – èást druhá
Živý channeling
Idaho Falls, Idaho a Melbourne, Austrálie
Následující živý channeling je druhý z pìti setkání týkajících se
„rodiny“ – jak nás vidí Duch. Je to pøepis zkombinovaný ze dvou
událostí na dvou rùzných kontinentech… se stejným poselstvím…
které od sebe dìlily dva mìsíce.
Z
dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Omlouvám
se, že jsem sem skoèil tak rychle, mùj partnere, ale právì teï je
ten nejvhodnìjší èas pro poselství, které je pøed námi. [Kryon mluví
o tom, že vstoupil okamžitì po skonèení meditace – mnohem rychleji
než obvykle.] Mnozí z vás si uvìdomují, že toto už není sdìlení mého
partnera, ale poselství od Ducha – toho, kterému øíkáte Bùh – toho, který je
vìèný a zároveò je vámi. Nìkolik minut potrvá, než si zvyknete na tuto
událost a uvìdomíte si, že se energie v této místnosti i tam, kde toto ètete,
mìní. Mìní se díky zámìru tìch, kteøí jsou zde nebo ètou tyto informace.
Jsme si vìdomi tìch, kteøí tuto informaci slyší „teï“, i tìch, kteøí ji
ètou „pozdìji“. V obou pøípadech jste v našem „teï“ a my známe potenciály zapojené do energie, která je zde obsažena – pro vás všechny. Nìkteøí
dali svolení obdržet dnes urèité dary. I když mezi námi budou proudit informace a znalosti, jsem zde, abych vám øekl, že tento èlen rodiny (Kryon)
má urèitý úkol, zatímco je tato místnost naplòována láskou až po okraj.
Chci vám øíci, že tento úkol dalece pøesahuje informace, které jsme pro vás
76
Dopisy z domova
nachystali. Jak už jsme øekli døíve, skuteèným úkolem je vám právì teï
omývat nohy – nechat doprovod, který jsem s sebou pøivedl, aby kráèel
mezi židlemi a aby se zastavil u každého èlovìka, který je „zde“, poznal
jej, uctil a obejmul.
Tìla, ve kterých se právì teï nacházíte, jsou souèástí plánu, který jste
umožnili, a každé z nich je dokonalé. Plán je dokonalý. I když víte, bez stínu
pochybností, že jsou vaše tìla doèasná, my vám øíkáme, že jsou dokonalá.
A zatímco Kryon a jeho doprovod pøedstoupili, aby pozdravili rodinu, øíkáme vám, že známe úplnì každého z vás. Není to tak dlouho, co jsme vás
vidìli naposled a nepotrvá dlouho a uvidíme vás znovu. Jste pøedbìžci tìch,
u kterých se oèekává, že zmìní samotné pøedivo vìdomí na této planetì!
Jste zde na základì dohody. Na základì zámìru sedíte nyní na židlích
a posloucháte èi ètete. Víte, jak dlouho už víme, že byste zde mohli být
a vstøebávat tuto energii? Tento potenciál byl ve vašem lineárním èase znám
už pøed nìkolika dny. Jak se cítíte, když víte, že je zde doprovod, duchovní
pracovní skupina, která má vaši energii, zná vaše jméno a dorazila sem,
aby jednoduše oslavila tuto událost (vᚠzámìr dozvìdìt se více o své rodinì)? Toto jsou zajímavé dny, drazí. Nesou v sobì atribut, který umožòuje
tento druh návštìvy v mezidobí (pozn. pøekl.: má na mysli dobu mezi naším
pøíchodem a odchodem, nᚠpozemský život). Nebylo tomu tak vždy, víte?
Dnes si s sebou nesete problémy, znepokojení, výzvy, tajemství, obavy
a strachy. Není nic, o èem bychom nevìdìli. Vìci, které jste nikdy s nikým
nesdíleli, jsou pro vaši duchovní rodinu jako signální oheò. My víme, kdo
jste, a víme, èím jste prošli – vše to vidíme. Øíkáme vám to tím nejvíce milujícím zpùsobem, protože energie øešení sedí jako èepice na strachu z výzvy
a èeká, až se bude moci projevit v reakci na vᚠzámìr. Jsou zde zastoupeny
rùzné stupnì výzev. Nìkteøí z vás se nacházejí na køižovatce – v bodu nula –
Kapitola druhá
77
a proto tu jste. To je to, co vás skuteènì pøimìlo èíst tyto stránky. Nìkteøí
z vás už dlouho hledají a toto vaše hledání letos kulminovalo.
Když jsme spolu byli naposledy, hovoøili jsme o lidských atributech
(atributech rodiny) a dnes veèer budeme pokraèovat v tom, èemu øíkáme
„dopisy z domova“. Bude to pøepsáno pro ty, u kterých se zdá, že zde nejsou, ale pøitom tu jsou! Koneckoncù, copak toto neètete právì teï? Mluvíme o tìch, kteøí budou v takzvané budoucnosti èíst stejná slova, která vy
nyní slyšíte. A jejich zámìr vzít pøepis a pøeèíst si ho zpùsobí zmìny životù. Energie, jejíž pøíchod umožnili v teï, nese potenciál vytvoøit epizody
v jejich lidských životech, které jim pomohou koneènì rozpoznat a uvìdomit si, kdo jsou a k èemu pøispívají.
Pro lidi, kteøí jsou zvyklí na lineární èasový rámec, to vše mùže znít jako
šifra, ale my vám øíkáme, že ve slovech lidí, kteøí jsou zde, existuje potenciál,
který dalece pøesahuje tuto místnost. Na židlích zde sedí životní rozhodnutí
a zmìny, dokonce i potenciální uzdravení, zatímco pøijímáte toto poselství. Já
si to vše uvìdomuji a stejnì tak i mùj partner (Lee). Nìkdy je pro nìj obtížné to
vše ustát, protože v tomto stavu „vidí“ obrovskou hloubku potenciálù, které se
objevují pro ty, kteøí pozdìji vstanou ze židlí v této místnosti (nebo tam, kde
toto ètou) a odnesou si odsud více energie, než jí mìli pøi svém pøíchodu. Té
energii se øíká „láska“ a je vám dávána na základì zámìru.
Chci vám povìdìt, jak se to pøekládá – jako síla pro lidstvo a ta zpùsobuje posun v rovnováze temnoty a svìtla. Mùžete øíci: „Jaký rozdíl to
skuteènì zpùsobí?“ Když jsme spolu byli naposledy, øekli jsme vám to, ale
zopakujeme to – mùže vám to znít neuvìøitelnì, ale všechny vaše buòky to
vìdí. Je to o mìøení – nastavení energie, které Bùh nemùže provést. Musí
to pøijít z koncentrovaného energetického místa, kterému øíkáme Velké
Centrální Slunce. Ve skuteènosti to vùbec není místo, ale spíše koncept se
78
Dopisy z domova
substancí. Je to interdimenzionální koncept, který nezapadá do paradigmatu
vašeho vìdomí, ale kdybyste si tam, kde žijete (když nejste zde), mohli
pøedstavit takový atribut èisté lásky, nazvali byste to domov. O tom mluvím. A já vám øíkám, že vesmír, na který se díváte, a samotná jeho fyzika,
mají energetický pøesah, který není pøedurèen kolektivní láskou, kterou
nazýváte Bùh – protože by byl zcela pøedpojatý. Podobnì jako mùže vaše
planeta svobodnì nastavit svou energetickou rovnováhu, tak i vesmír má
stejný rys, pouze odlišným a pomalejším zpùsobem.
V minulosti jsme vám øíkali, že jsme znali potenciál toho, že budete
sedìt na tìchto židlích a že èasto „èekáme“, až tam pøijdete. Mùžete se ptát:
„Proè by tu Duch byl døív než my?“ Myslíte si, že jste pøišli, abyste nás
vidìli, nebo že jste vzali do ruky tento pøepis náhodou – a to je legraèní!
I Duch má smysl pro humor, víte? Tento nádherný emoèní stav je vám lidem pøedáván ve své èistotì. V samotném støedu oslavy humoru je radost.
Jste jediná žijící stvoøení na planetì, která se mohou smát konceptùm, vìdìli jste to? To by vám mìlo nìco naznaèit ohlednì toho, kdo jste. Byli
jsme tu už nìkolik dní a oèekávali jsme vás, protože jste rodina! Vy to také
dìláte. Cestujete na dlouhé vzdálenosti, abyste byli se svými milovanými,
protože jste je dlouho nevidìli. A když se s nimi setkáte, vaše oèi se rozzáøí,
bìžíte pøes celou místnost a silnì je objímáte, až z hloubi svého srdce. Nìkteøí z vás pøemýšlí, kolikrát to mùžete udìlat a jak dlouho zde tito milovaní ještì budou, protože lidé jsou na planetì pouze krátkou dobu. To je to, co
se dìje v rodinì – a pøesnì to se odehrává zde. I když božské, „skuteèné
jᓠje vìèné, je už dlouho „vzdálené“ od vaší rodiny Ducha (na naší stranì
závoje). Nemùžete si to pamatovat jako my, takže vás to nedojímá tolik,
jako nás. Pravda je, že i naše oèi záøí a pøetékáme láskou, když rozpoznáme, ke komu nyní hovoøíme. Bez ohledu na to, kdo si myslíte, že jste, jste
rodina! Vy všichni. Každý z vás. Každý, kdo vidí tato slova.
Kapitola druhá
79
Rodina – èást II
Dnes máme pro vás informace o rodinì. Pøi posledním setkání jsme
vám o rodinì popsali nìkteré pøedpoklady – atributy vypovídající o tom,
co je to rodina. Øíkali jsme, že jste stvoøeni v rovnosti. Mluvili jsme o faktu,
že neexistuje žádný centrální zdroj – a že skuteèný „Centrální Zdroj“ je ve
vašem nitru. Mluvili jsme o uvìdomìní, které je v úplnì každé buòce vašeho tìla. Mluvili jsme o faktu, že buòky jsou dokonalé. Mluvili jsme o faktu,
že boží plán pro vás nepøichází z vnìjšku, ale zevnitø. Mluvili jsme o nìkterých zemských zmìnách a o vaší duchovní rodové linii. Mluvili jsme
o faktu, že Zemì je osídlena lidskými andìly v dualitì – jediná planeta
ve vesmíru, kde jsou pouze bytosti s božstvím z Velkého Centrálního Zdroje.
Je to jediná planeta s úèelem – o tom jsme hovoøili.
Také jsme mluvili o atributu vìènosti – že jste hluboce milováni. A jako
vždy jsme omývali vaše nohy. Nyní chceme mluvit ještì o nìkolika dalších
vìcech, které se týkají rodiny. Nazveme je „Úkoly rodiny“. Tyto informace
budou pøedány dvakrát. Pøepis bude kombinací obou setkání, takže bude
vylepšen o dvì energie této planety. Pak bude zkombinován s dalšími setkáními a pøedstaven v pøepisech nazvaných „Dopisy z domova“. [Kniha,
kterou nyní ètete.]
Úkoly
Úkoly, to jsou potenciály – potenciální projevení (manifestace) a uvìdomìní lidských bytostí na planetì, zatímco na sebe berou to, èemu øíkáme „status vzestupu“. Pro nᚠzpùsob myšlení je tento status jednoduše vytvoøení
vibraèní úrovnì, která je blíže domovu než kdy døíve – takové, která lidem
umožòuje mít zdánlivì jednu nohu v „teï“ a druhou ve 3D lineárním èase.
Je to status, který lidem umožòuje vytvoøit mír bez ohledu na to, co se kolem
80
Dopisy z domova
Kosmický harmonogram
Dovolte, abych vám povìdìl o kosmickém harmonogramu, který je
zakoøenìný v každé buòce vašeho tìla. Vím, že je zakoøenìný v každé buòce, která je zde, protože vím, ke komu hovoøím. Vím, kdo je rodina. Sedíme takøíkajíc v obýváku, ve velkém milujícím kruhu, kde rodina mùže hovoøit s rodinou. To je to, co se právì teï dìje, zatímco toto ètete. Chceme,
abyste vnímali toto rodinné povídání, protože díky nìmu poznáte, proè tu
jste. I pokud je toto pro vás nová informace, nastane okamžik, kdy poznáte, proè tu jste. Nebudete si moct pomoci, protože až to zjistíte, všechno
ve vás s tím bude rezonovat.
Kosmický harmonogram odhaluje úèel, proè tu jste – smysl za samotnou duchovní historií. Nìkteøí to nazvali „velký, pìt miliard let trvající
experiment“. Víte, kdo pøede mnou sedí? Lemuøané – témìø každý z vás.
To vás sem dnes pøivedlo – abyste mohli slyšet a èíst tato slova. Tato doba
na vás volá a pøivedla vás sem, protože opìt cítíte energii Lemurie. Tak
dlouho tu jste. To je rodina, která sedí v místnosti a ète tyto stránky – staré
duše, každý z vás. Pøicházíte a odcházíte tak rychle! Netrávíte doma moc
èasu – v mém domovì, který je i vaším domovem. My vás vídáme jen na
krátký okamžik, kdy si vyzvednete další barevný pruh – kdy jste uctìni
a milováni – a pak se z hloubi své moudrosti vrátíte, abyste to udìlali znovu a znovu a znovu.
Nìkteøí z vás prošli tisíci i více tìmito experimenty zvanými inkarnace a vy to víte. A teï sedíš zde, pomocníku, slyšíš? Zde sedíš na samé hranì potenciálu zániku èi osvobození. Vìtšina z vás se narodila v dobì, kdy
bylo pøedpovìzeno, že vás energie Zemì pøivede k násilnému konci –
i pøesto sem každý z vás pøišel. Pøišli jste sem ochotnì a láskyplnì, protože
jste vìdìli, proè tu jste. Øíkali jsme vám, že jste obraznì „stáli ve frontì“,
Kapitola druhá
149
abyste zde mohli být! Jaký druh bytosti by udìlal nìco takového, když vám
proroctví øíkala o tak drsném potenciálu? Proè byste se sem dobrovolnì
vraceli, zakládali rodiny a toužili zde být? To protože jste vìdìli, že to je
konec cesty. Nemìli jste v úmyslu nechat si ujít výsledek, a už jakýkoli.
Kvùli tomu jste celou dobu pracovali. O tom je rodina.
Zánik Atlantidy, velká potopa – to byly vìci, které nastavily energii
vaší duality, aby se mohl odehrát velký test. Vìtšina z vás, kteøí toto ètete
a slyšíte, tam byla. Také jste byli ti, kteøí programovali krystalické milníky.
Poslouchejte, rodino, chystáme se vám øíci o velkém plánu. Chystáme se
vám povìdìt o testu a pøedáme vám harmonogram.
To vše bylo úmyslné, tato Zemì. Lidstvo není náhoda. Velké duchovní
bytosti, které se pøestrojily za lidi, se na této planetì jen tak „neobjevily“.
Vìdìli jste o velkém testu i harmonogramu, než jste sem pøišli – to vše je
láskyplnì vhodné v Duchu. Sedíte zde na jediné planetì svobodné volby –
a to je klíè. Neslyšíte to zde poprvé – výraz „jediná planeta svobodné volby“.
Byl vám dán pøed celými vìky. Až skonèíme, jeho význam vám bude jasnìjší. Ale nyní se vám chystáme dát pøehled trilogie energií, které souvisí
s vašimi životy. O tìchto vìcech už jsme mluvili døíve, ale toto bude rozšiøující pøehled, s více informacemi o tøech vìcech, které se odehrály pøed
nedávnem a tento známý harmonogram zmìnily.
Drazí, žili jste celé vìky [dítì v publiku pláèe]. I to „malièké“, které se
sem vrátilo, dobøe znalo energii, kterou pøináší. Opìt se sem vrátilo a velmi
dobøe vìdìlo, že toto je pochopitelnì konec harmonogramu.
Harmonická Konvergence – pøedposlední mìøení
V srpnu 1987, bìhem Harmonické Konvergence, nìkteøí z vás poprvé
pochopili, že zde probíhá mìøení. Vy, kteøí jste byli intuitivní a metafyziètí,
150
Dopisy z domova
jste pochopili, že Duch mìøí planetu. O tom už jsme mluvili, protože výsledek tohoto mìøení byl vyšší než potenciál vyplývající z pøedchozího mìøení.
Vibrace Zemì se nesnižovala, ale zvyšovala! Byla zøetelnì vyšší než minule.
Nìkteøí z vás se zeptají: „Jaké mìøení probíhalo pøedtím?“
Zde je informace, kterou nìkteøí z vás znali, ale od této bytosti nebyla
nikdy pøepsána. Nikdy. Mìøení planetární energie a vibraèní úrovnì probíhalo každých 25 let – od prvního okamžiku v èase, kdy duchovní lidstvo
pøišlo na Zemi. Správnì – každých 25 let od zaèátku lidstva docházelo
k mìøení. Dvacet pìt let je pro Ducha jedna lidská generace – prùmìrné
množství èasu, než èlovìk dospìje a má své vlastní dìti. Dvacet pìt let.
Když provedete numerologický rozbor èísla 25, pak dostanete posvátnou
energii 7; to vysvìtluje 25letou periodu.
To znamená, že tìsnì pøed rokem 1987 probíhalo mìøení v roce 1962.
1962 byl „rok 9“ a 9 má energii „dokonèení“. Pøedcházející tøi mìøení smìøující ke konci harmonogramu lidstva mìla pochopitelnì urèit výsledek testu,
jehož jste byli souèástí. Energie 3 je o „èinu“. Mìøení roku 1962, první
z posledních tøí, vyjadøovalo, jaké by potenciálnì mohlo být dokonèení testu
lidstva.
V roce 1987 byla vìtšina z vás naživu, abyste Harmonickou Konvergenci prožili. To mìlo být pøedposlední mìøení. Byl to „rok 7“ – posvátnost. Toto mìøení mìlo ukázat vaši duchovní energii. Poslední mìøení má
probìhnout 25 let po roce 1987, tedy ve vašem roce 2012, na konci testu –
což je konec nìkterých lidských kalendáøù. 2012 je „rok 5“ – nese tedy
energii „zmìny“.
Tyto tøi události – 1962, 1987 a 2012 – jsou trilogií energií a potenciálù,
které jsou extrémnì dùležité pro vesmír i lidstvo. Spoleènì pøedstavují
Kapitola druhá
151
energii 3, to je èíslo èinu (akce). Pokud seètete roky „devítky“, „sedmièky“
a „pìtky“, pak opìt dostanete trojku, což je opìt akce. Tato trilogie èinu,
drazí, je koncem testu – koncem všeho, proè jste pøišli. Na druhé stranì
(závoje) jsme o tom všichni vìdìli – i vy. Proto jste se nemohli doèkat,
až se sem vrátíte. Nìkteøí z vás zemøeli brzy, aby zde mohli být pøesnì v tom
vìku, ve kterém jste teï – všichni pøipraveni na konec.
Vìtšina z vás žila celé vìky, život za životem, a prošli jste tolika vìcmi! Pøesto jste se nemohli doèkat, až se vrátíte, protože toto bylo vyvrcholením veškeré vaší práce. Harmonogram je dán. To znamená, že jsme všichni
vìdìli, jak dlouho test potrvá, a znali jsme potenciály. Pøesto jste sem pøišli
– a teï zde sedíte.
Pøedposlední mìøení se odehrálo pøi Harmonické Konvergenci v roce
1987, odhalení bylo pøed vámi. Zjistilo se, že frekvence Zemì se zvyšuje.
Lidské vìdomí se za pouhých 25 let posunulo mnohem, mnohem dál,
než jsme oèekávali. Díky vysokým výsledkùm mìøení roku 1987 došlo k vytvoøení další série událostí, které vám byly dány, aby vás pøipravily na dosud nezjištìný potenciál!
„Volba pro svolení“ a „pøedání pochodní“ byly události, které v roce
1962 ještì nebyly naplánovány, ale v roce 1987 a po nìm byly velmi vhodné. „Volba pro svolení“ se nazývala okno svolení 11:11 [11. ledna 1992].
Nikdy by k tomu bylo nedošlo, pokud by Harmonická Konvergence neukázala, že je Zemì na pokroèilé úrovni. Nìkteøí jste zkoumali 11:11 a myslíte si, že víte, co to bylo. Ptám se však, jestli jste to skuteènì pochopili.
Numerologie 11 + 1 + 21 = 33 [seètìte celou energii èísel dne, mìsíce
a roku v tomto datu]. Je to mistrovské èíslo velké dùležitosti.
152
Dopisy z domova
Novì podaná událost 11:11
Pro nìkteré z vás toto bude napínavé, protože je to interdimenzionální
informace. Všech lidských bytostí na planetì – vás všech – jsme se dotazovali jako skupiny andìlù (kterými jste). Ptali jsme se vás, jestli je vhodné
posunout se na další úroveò. Toto svolení bylo potøebné, protože vaše biologie se mìla vyvinout víc, než pøedpokládal potenciál v minulosti, a tak
to setkání bylo nezbytné, abyste k tomu dali své svolení. Mìlo to být první
svolení k biologickému a duchovnímu vývoji lidstva – a vy jste øekli „ano“.
Bìhem této volby zde byla velká skupina lidí (všech na planetì). Tato volba probíhala na bunìèné úrovni a byla vysoce duchovní. Možná si vùbec
nepamatujete, že jste byli tázáni, ale byli – každý z vás. Netøeba øíkat, že to
s sebou neslo velké vesmírné vzrušení – to znamená, že jste to všichni sdíleli. Ta vaše vyšší èást, která ví vše, o tom skuteènì vìdìla. Planeta se chystala na hlubokou zmìnu.
Nìkteøí se ptali: „Pokud jsme všichni kousky Boha a andìlskými bytostmi v dualitì lidství, proè jsme tedy byli tázáni? Nebylo snad jasné,
že bychom pochopitelnì øekli ano? Není snad energie Ducha taková?“ Odpovìï by vám mìla ukázat, jak moc si lidí vážíme, protože toto je planeta
svobodné volby. Svobodná volba vás dostala tam, kde jste – a protože jste
stále lidmi, èást tohoto procesu duchovní evoluce vyžadovala svolení od lidí,
kteøí byli naživu a odvádìli práci v dualitì.
Dùležité je ještì nìco dalšího: kolik z vás si uvìdomuje, že pøi 11:11
bylo mnoho skupin, které souhlasily, že zemøou bìhem pøíští generace?
Tyto skupiny lidských bytostí, rodina, kterou vy i já známe, souhlasily,
že „rychlíkem“ ke kritickému množství vysoce vibrující Zemì bude jejich
vlastní smrt (která jim umožnila rychlý návrat coby indigových dìtí). Nìkteøí si uvìdomovali, že pokud se planeta pøesune do zrychlené vibrace,
Kapitola druhá
153
Zlatý podnos
Živý channeling
Banff, Alberta – Kanada
Tento živý channeling byl doplnìn o nìkterá slova a myšlenky
umožòující objasnìní a lepší pochopení psaného textu.
Z
dravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ach, mùj
partnere, je krásné být zpìt v této energii, že? Protože jste se zde
mnohé nauèili. Je zámìr Ducha v této dobì a této energii naplnit
úplnì každou židli láskou Boha!
Nebude to tak složité, protože mnozí z vás jsou na to pøipraveni. Dnešní
téma je praktické a je o lidech a jejich reakcích a interakcích. A drazí, patøí
to mezi Kryonova oblíbená témata – jak Bùh a lidé pracují spoleènì. Na
okamžik umožníme, aby na vás tlaèila naše energie pocházející od doprovodu, který pøišel spolu s Kryonem – aby vás miloval. Tento doprovod sem
pøivádíme, aby pomohl zámìru tìch, kteøí jsou zde. Protože na tìchto židlích v této dobì sedí ti, jejichž zámìrem je zmìna – jejich zámìrem jsou
informace, které pomohou jim i vám. Je v tom veliký vtip, který je osobní
pro každého z vás. Spoèívá v tom, že úplnì každý zná tento hlas, který nyní
slyšíte (nebo ètete). Protože nìkteøí z vás sice slyší èi ètou anglická (èeská)
slova a hlas mého partnera, ale cítíte energii Ducha, zatímco hovoøíme
k vašemu srdci. Ta energie je z domova.
Øíkáme vám, že o vás víme vše, co víte vy. Nevíme jen to, co udìláte
pøíštì. Protože tak, drazí, je s vaším svolením pøedem nastavená tato planeta – planeta svobodné volby. Odmìna za celé vìky pøichází nyní, kdy sedíte v energii nové doby a posloucháte èi ètete slova od lidské bytosti
220
Dopisy z domova
channelující energii božství – energii, která jde ruku v ruce s božstvím
ve vašem srdci. Dovolte doprovodu, který je nyní zde, aby kráèel mezi vašimi sedadly a ulièkami a aby odvedl svou práci. Otevøete své srdce tomu,
co dnes veèer mùže být vaše! Nepøicházíme sem, abychom vám dávali
informace, drazí. Pøicházíme sem, abychom vám pøedali život mìnící energii.
Partnerství, které jsme vyvinuli s nìkterými z vás, je úžasné. Dovolili
jste nám vstoupit a nyní víte, jaké to je spolutvoøit svou vlastní realitu, že?
Pøesto jsou zde mnozí, kteøí pochybují, že by nìco takového bylo možné –
kráèet ruku v ruce se svým vyšším já, být partnerem samotné „jiskry Boha“,
probouzet se ráno a nevìdìt, co se stane nebo odkud pøijde vaše hojnost,
pøesto se usmát a mít klid ve svém srdci, které zpívá píseò lásky. To je poøádná zkouška, že?
Opìt k vám pøicházíme a omlouváme se, že paradigma nové energie jde
nìkdy proti staré lidské pøirozenosti. Nìkteøí z vás zjišují, že jsou vaše potøeby naplnìny, nikoli však pøedem, ale teprve v poslední možné vteøinì. Vy,
kteøí to nyní prožíváte, víte nìco o tom, jaké to bude v teï. Ale tak Bùh pracuje – odpovìdi jsou vám dány pøesnì tehdy, kdy je potøebujete, obvykle
nikoli pøedem. Pochybujete, že víme, kdo jste? Mluvím nyní ke každému
srdci. Pøišli jste sem a sedíte zde na židli nebo ètete tato slova a z naší strany
je zde velká úcta – úcta k té bytosti ve vás, která má úžasné víøící barvy –
úcta ke zlatému andìlovi uvnitø každého z vás, jehož „køídla“ jsou 27 stop
(8 metrù) široká! Protože energie, kterou nese každý z vás, když nejste zde,
je úžasná! Víme, jak vypadá vaše Merkaba. Známe barvy, které nesete. Známe vᚠduchovní pùvod. Víme, kde jste byli, a vážíme si vás! Protože lidé
v této místnosti mohou zmìnit energii planety. Taková síla tu je.
Kdyby nebylo duality, explodovali byste do spleti barev a energie,
nad kterou by vesmír žasl. Každý, kdo kdy žil na této planetì, je opìt v urèité
Kapitola tøetí
221
formì naživu – vìdìli jste to? Nìkteøí odešli a rychle se opìt vrátili, protože
vìdí, že toto je èas, který zpùsobí rozdíl. Všichni jsou pøipraveni – dívají se
a pozorují. Je zde energie dodaná z tolika rùzných zdrojù! Ach, to vše je o teï.
To vše je o teï. Lidstvo jako celek na bunìèné úrovni ví, o èem to vše je.
Nemyslíte si, že známe pocity, otázky, neklid, zdánlivou nerovnováhu
a problémy, které tu jsou? A o tom chceme dnes veèer hovoøit – o problémech.
Zlatá židle
Tak to bylo, že jsme pøed rokem sedìli na stejném místì a v energii hor
[Banff, Kanada]. Hovoøili jsme o „zlaté židli“. Otevøeli jsme téma partnerství s Bohem, abychom na nìj mohli navázat a šíøit ho z mìsta do mìsta po
celém svìtì. Ovšemže to bylo pøepsáno a publikováno, ale zaèalo to zde, kde
nyní sedíte, protože to bylo místo, kde jsme vám to pøedali pùvodnì – pøed
tìmi, kteøí jsou jako vy. Nìkteøí z vás tu tenkrát byli a vìdí, o èem hovoøím.
Øíkali jsme vám, že zlatý andìl sedí na židli ve vašem srdci. Tam uvnitø je
nìco, èemu øíkáte „vyšší já“. Øíkali jsme vám o záležitosti sebeúcty, se kterou
mùžete uchopit a dožadovat se svého vyššího já. Vyzvali jsme vás, abyste
se metaforicky posadili na tu zlatou židli se zlatým andìlem, abyste zjistili,
kdo jste. Vyzvali jsme vás, abyste vnímali, jak láska proniká do každé vaší
buòky. Vyzvali jsme vás, abyste vidìli koncepty partnerství s Bohem, které
jsou v této nové dobì dostupné. Vyzvali jsme vás k manželství s vyšším já
a øíkali jsme vám, že to je pro mnohé poèáteèní krok.
Øíkali jsme vám, že pokud to udìláte, všechny ostatní vìci se pøidají
samy, protože dary a šperky od Ducha, které potøebujete, abyste se mohli
jako lidské bytosti na této planetì posunout vpøed, jsou výjimeèné a jsou
odlišné od všech v minulosti. Musí se lišit. Není žádný nástroj staré energie,
222
Dopisy z domova
který by vám sloužil pro každodenní existenci, kdy coby lidské bytosti kráèíte po této planetì do vysokých vibrací. Takže lidé, kteøí žijí a jsou
„na cestì“, se stávají zcela novým paradigmatem – zcela novou školou.
A jeden po druhém jsou vám dány nové dary. Mnoho z vás stále nechápe,
jaké dary to jsou. Sedíte zmatení a pøesto s veškerou láskou a úctou. Vyjádøili jste zámìr posunout se vpøed – avšak zámìr je katalyzátorem pro èin!
Pøíprava na sdìlení
Dnes bychom vám chtìli povìdìt o konceptu, který bude radikální
a jiný, než jaká pro vás byla pøed rokem zlatá židle. Chceme, abyste pochopili, že úplnì každý z vás si právì teï mùže nárokovat zlatého andìla,
než uslyšíte víc. Mám pro vás cvièení, které vám pomùže v tom, co bude
následovat. Je to cvièení, které mùj partner použil mnohokrát ve skupinách,
ale nikdy pøi channelingu. Øíkali jsme vám mnohokrát, drazí, že jsme zde,
abychom omývali vaše nohy. To, co následuje, je vám pøedáno s velkou
láskou a úctou k lidstvu. Pokud byste nepochopili nic víc než toto, stále by
to bylo dobré – vnímejte lásku Boha prostupující vaše srdce a vnímejte
i to, jak omýváme vaše nohy – jednu po druhé, slzami naší radosti.
Existují bytosti, jako je Kryon, které by toho daly tolik, aby mohly
takto sedìt pøed vámi! Zdá se, že v dokonalé lásce Boha jsem udìlal hodnì
pro to, abych mohl být tím, kdo pomùže nastavit magnetickou møížku –
abych mohl sledovat tuto vaši úžasnou dobu a abych vidìl, co jste zde na
Zemi dokázali – vidím nadìji stejnì jako zmìny a velikou lásku. Dovolte,
abych vám omyl nohy jako výraz uznání za vaše úsilí. Pøijmìte to a vìzte,
že si vás velmi vážíme.
Každý z vás sem pøichází s problémy lidského života. Každá osoba
zde má jedineèný scénáø a tak to má být – zejména u tìch, kteøí hledají. Jste
Kapitola tøetí
223
rozèilení. Vìci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Nìkteøí jste náhle
odtrženi od nìèeho, co bylo pohodlné. Nìkteøí objevujete potíže tam, kde
døíve žádné nebyly: ve zdraví, hojnosti, živobytí. Nìkteøí máte potíže
s rodinou – biologickou i kosmickou.
Probíhá zde pøíprava na cvièení a vy uvidíte, jak zapadá do toho, co se
vám chystáme øíci. Chceme, abyste vidìli a pøedstavovali si problém, který
je právì teï v popøedí vaší mysli, zatímco toto slyšíte nebo ètete. U nìkterých z vás je to víc než jeden. A, ach, my si vás za to vážíme. Neexistuje
vìtší láska než láska lidské bytosti, která si zvolila pøijít na tuto planetu
a kráèet zde v biologii, zatímco je pøed ní skryto její skuteèné já – aby zjistila,
jestli ho dokáže nalézt – aby prožila pomíjivost tìla, zklamání ze stárnutí
a lidské zkoušky. Proto vás tolik milujeme, pokud jsme vám to neøekli už
døíve. Proto si zasloužíte zprávy o osvícení pøedané tímto zpùsobem. A proto
si zasloužíte, aby vstoupila do vašeho života energie – aby byla vstøebána
do té zlaté židle – abyste se mohli posunout vpøed, zmocnìni novými dary.
Vizualizace
Chceme, abyste si pøedstavili problém, který máte ve svém životì.
Vytáhnìte ho z toho ošklivého místa a posaïte si ho na svùj klín! Jako malé
divoké zvíøe – i když mùže být ošklivé, èerné a strašidelné – chci, abyste
ho zde nechali sedìt pøímo pøed sebou – živé a plné nejistoty. To proto,
abyste mìli pøíležitost s tím nìco udìlat. Dnes veèer totiž tato ošklivá vìc
bude buï vyøešena, nebo ji vrátíte tam, kde byla. Vidíte, tyto vìci se nedají
zahodit. Nezmizí. Patøí vám. Jsou to nastavení, která jste si s sebou pøinesli. Jsou vaše, mají na sobì vaše jméno. Vy jste s nimi souhlasili. Vytáhnìte
ty neøešitelné problémy ven a položte si je na klín. Metaforicky a obraznì
øeèeno budou sedìt tam, kde je v pøíštích chvílích mùžete vidìt pouze vy.
I ony uslyší toto sdìlení.
224
Dopisy z domova
Nyní se vám chystáme nìco øíct: než vám zaèneme popisovat tento
nový koncept, musíme vstoupit do historického scénáøe. Chceme vám povìdìt, co lidé s tìmito druhy problémù obvykle dìlají. Chystáme se mluvit
nejprve o staré energii, protože vám musí být jasné, jaký je rozdíl mezi
tím, co bývalo, a tím, co je teï.
Ve staré energii lidé s problémy dìlali pìt rùzných vìcí, o kterých vám
povím. Víte, v oblasti problémù nejste jedineèní. Coby osvícení jednotlivci máte èasto podobné problémy jako ostatní. Problémy èiní jedineènými
to, že je nyní máte vy (ne ostatní). Možná se poèítáte mezi osvícené. To,
že víte, jak vìci fungují a kdo jste, vás ještì nezbavuje nìkterých tìchto
záležitostí. Popišme si, jaké jsou metody staré energie, pokud jde o zacházení
s intenzivními problémy – a dokáže vám to, že skuteèná lidská dualita existuje! Jako byste potøebovali dùkaz, že?
Útìk
První vìc, kterou lidé èasto udìlají s intenzivním problémem, je útìk
pryè. „Když uteèu dostateènì daleko, už to tam nebude, až se vrátím zpátky,“ øíkají si nìkteøí, zatímco pøebíhají sem a tam. Vidìli jste to mnohokrát.
A tak zaèíná úprk – a existuje mnoho druhù útìku. Existují zpùsoby,
jak zamìstnat svùj mozek. Dochází ke skuteènému fyzickému pøesunu. Existuje proces ignorování problému: „Ach, ono to odejde… odejde to.“ Ale ono
to zùstává, že? Je to tu a pomalu se to zhoršuje. Nìkdy to zaène hnisat.
Nìkdy to energie útìku ještì zintenzivní! Nemùžete od toho utéct.
Staré paradigma byl únik. Právì teï se vás však ptám: bylo by nìco
takového možné v dokonale duchovní povaze? Proè to tak je, že strach
a problémy jsou pro tak inteligentní rasu tak hrozné? A odpovìï, drazí, je
duchovní, protože tyto vìci na vašem klínì mají duchovní energii! Jsou to
Kapitola tøetí
225
nastavení. Pokaždé, když se pøed vámi objeví nìco prvoøadého – co vytváøí strach a zlobu, která vám pøekáží v životì – jedná se o nastavení. A to
první, co chce èlovìk udìlat, je utéct od toho! Je to divné u tak inteligentní
rasy, že? Proè tomu místo toho neèelíte a nevyøešíte to? To protože je zde
veliký duchovní pøesah. V každém problému je „kousek domova“.
V každém problému je „kousek veliké lásky“. A tak první reakcí je únik.
„Nechci tam jít,“ øíká èlovìk. Pøesto je to souèást smlouvy. Je to souèást
duality. Nìkdy je tìžké to pøijmout. Vaše dualita vytváøí strach.
Nejmenší odpor
Když utíkáte pryè, ale uvìdomíte si, že problémy zùstávají, mnozí zjišují, že øešením by mohla být cesta nejmenšího odporu. „Dobrá, budu v tomto
ohledu jednat. Myslím, že udìlám to, co je nejsnazší,“ øíká èlovìk a je v tom
dichotomie. Øešení „nejmenšího odporu“ totiž èasto nemá vùbec nic spoleèného s problémem. Je to jen zpùsob, jak ho zakrýt – nìco, co ho má odstranit
z cesty. „Co je to nejsnazší, co mùžu udìlat,“ ptá se lidská bytost „abych
se z toho dostal? Poradím si s tím, ale jaký je nejsnazší zpùsob?“
Pøipomínáme vám podobenství o „Sáøe a staré botì“, které jsme vám
pøedali døíve, ale které nemìlo vùbec nic spoleèného s botou. Ta stará bota
byla jen metafora pro tendenci lidské bytosti jít tam, kde je to nejpøíjemnìjší (a nejménì problematické). Poslouchejte, drazí, èasto je to nejpøíjemnìjší ve staré energii! Pøíbìh Sáry byl jednoduchý: modlila se a modlila za
práci svého života – aby byla na svém „dokonalém místì“. Chtìla úžasné
zamìstnání – nìco, co by mohla dìlat opravdu dobøe. Byla to její touha
a ona se modlila, až takovou práci koneènì získala. Jediný problém byl
v tom, že do práce musela jezdit metrem. Sára ovšem pøišla na svìt s pøesahem klaustrofobie. Nenávidìla metro! Pokaždé, když do nìj nasedla,
zaèala se potit, cítila úzkost, bála se a mìla problém vydržet tam i jen tìch
226
Dopisy z domova

Podobné dokumenty

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vi...

Více

prázdninové dvojčíslo - Sbor Církve bratrské Brno

prázdninové dvojčíslo - Sbor Církve bratrské Brno Bruno Ferrero. Jeden z minipøíbìhù krásnì dokresluje výše øeèené: Jeden muž pøišel po smrti pøed Boha. Bùh ho pøijal s úsmìvem, ale tak nìjak divnì pohlížel za nìj. Boží úsmìv se zmìnil v podivný s...

Více

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 blízkým staly úžasné vìci. Tuto knihu èetli a pøijali pracovníci i ne-pracovníci (svìtla). Obdržel jsem bezpoèet dopisù z celé severní polokoule! Mnozí mne vyhledali a chtìli se blíže seznámit. Set...

Více

Náměty o sexu v bibli a poselstvích

Náměty o sexu v bibli a poselstvích 14Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá pro dùstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina. 15Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své...

Více

cchhhooorrrvvvaaatttssskkkoo

cchhhooorrrvvvaaatttssskkkoo Zrušení zájezdu ze strany CK CK je oprávnìna v pøípadech, kdy není dodržen minimální poèet úèastníkù (25 osob) a nebo jestliže uskuteènìní zájezdu není ani po vyèerpání všech možností z dùvodu pøek...

Více

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3 semináøe jsou pro mne pøíležitostí vysvìtlit, jakou mìla trpìlivost, když pøeèkala devìt let mé nevíry, než jsem koneènì dospìl k logickému rozhodnutí ohlednì nehmatatelného… a pøijal jsem svou sml...

Více

do 20. července 2009 - Reiki centrum Praha

do 20. července 2009 - Reiki centrum Praha poselství ve vlaku či autobusu? Pak se plně soustřeď na tyto řádky, bez ohledu na to, jak velký neklid panuje ve Tvém okolí. Vím, někteří z vás čtenářů se již na poselství těší a s počátkem měsíce ...

Více

Biblické úkoly č. 3

Biblické úkoly č. 3 neèinnosti. V tom pøípadì bys z toho nemìl požehnání, nanejvýš „duchovní svalovou køeè“. Podívejme se na úkol. Jsou v nìm následující znaky: Najdeš zde základní text a úvodní otázku. Proè jsme ho z...

Více

a něco pro rozveselení

a něco pro rozveselení „nemají nadìji“, a kteøí proto poèítají jen s existencí na tomto svìtì. Pro ty jsou ovšem listopadové dny opravdu ponuré, protože ukazují na konec žití. Ale je pro nás smrt opravdu definitivním kon...

Více