Kouřimský zpravodaj 6/2010

Komentáře

Transkript

Kouřimský zpravodaj 6/2010
MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM
KOUŘIM
ČERVEN 2010
Kč
Č.6
Č.6
CENA 14,
14,-
29. 5. 2010
Slavili jsme MDD společně pod křídly rodinného centra Knoflíček.
Ulice v proměnách času
Část ulice Čs. armády dříve a nyní.
Prosíme občany města, kteří vlastní jakoukoliv historickou fotografii kouřimských ulic, či písemné záznamy, o
zapůjčení. Fotografie i písemné materiály okopírujeme a
okamžitě vrátíme. Velmi by nám pomohly při našem
vydávání miniseriálu v Kouřimském zpravodaji.
Děkujeme.
2
Zápisy zveřejněny:
1. Na úřední desce v přízemí radnice
2. Na internetové adrese www.kourim-radnice.cz
Oprava sochy T.G. Masaryka – návrh rozpočtu opravy
Mgr. Alexandr Kozlov, akademický sochař, předložil
nabídku na restaurátorského záměru opravy sochy T. G.
Masaryka v Pražské ulici.
Zastupitelstvo města
zasedalo 26. 5. 2010
Rozpočet:
Prekonsolidace a biocidní ošetření
3.760,- Kč
Očištění a omytí (změkčovadla, zábaly)
6.365,- Kč
Konsolidace
2.533,- Kč
Doplnění a domodelování umělým kamenem 9.140,- Kč
Místní barevná retuš
3.820,- Kč
Hydrofobizace s preventivní biocidní složkou 5.635,- Kč
Restaurátorská zpráva s fotodokumentací
3.500,- Kč
Celková částka
34.753,- Kč
Žádost o odkoupení pozemků
p.č. 2444/4, p.č. 2478/1,
p.č. 2479/1, 2479/4, 2479/5, 2480/2
a PK 2243/1 v k.ú. Kouřim
Prodej pozemků
ZM schvaluje vyhlášení záměrů prodeje pozemků p.č.
2444/4 o výměře 906 m2, p.č. 2478/1 o výměře 714 m2,
p.č. 2479/1 o výměře 4.427 m2, p.č. 2479/4 o výměře
872 m2, p.č.2479/5 o výměře 822 m2 a p.č. 2480/2
o výměře 299 m2 v k.ú. Kouřim a pozemek
PK č. 2243/1 o výměře 12.941 m2.
Náklady vynaložené městem do daných lokalit, a to:
demolice skleníků
236.810,- Kč
vypracování GP
87.465,připojení dané lokality k distribuční síti ČEZ
125.000,výkup skleníků
107.370,projekt
337.995,znalecký posudek
7.200,Celkem
901.840,- Kč
ZM schvaluje provedení rekonstruování sochy T.G.
Masaryka ak. sochařem A. Kozlovem za celkovou
částku 34.753,- Kč. Před započetím práce bude dokončena práce na 2. křížku.
Prodej pozemku p.č. 1681/17 v k.ú. Kouřim
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1681/17 o výměře 80
m2 za 30,- Kč/m2 a st. 1339/1 o výměře 15m2 za 250
Kč/m2 v k.ú. Kouřim za účelem narovnání hranic pí. H.
M. (1/2 z celkových výměr pozemků),sl. H.M. (1/3 z poloviny pozemků), P. M. (1/3 z poloviny pozemků) a M.
M. (1/3 z poloviny pozemků) za těchto podmínek:
1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek
za vklad práva do KN
2) kupní cena ve výši 6.150,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy následovně: pí H. M. 3075,- Kč, sl. H. M.
1.025,- Kč, sl. P. M. 1.025 Kč a p. M. M. 1,025 Kč.
3) kupující uhradí částku 5.950,- Kč za vypracování GP.
Opěrná zeď směrem k čp. 441 není součástí kupní smlouvy, patří k pozemku p.č. 721/1.
Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2646/2 do vlastnictví města
ZM schvaluje bezúplatný převod části p.č. 2646/2 vedené
v geometrickém plánu č. 714-351/2009 od Ing. Miloslava
Kubína ze dne 9. 12. 2009 jako p.č. 2646/5 o výměře 211
m2 z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Kouřim.
Prodej pozemku p.č. 2796 v k.ú. Kouřim
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2796 o výměře 177
m2 v k. ú. Kouřim p. M. S. za těchto podmínek:
1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN
2) kupní cena ve výši 17.700,- Kč,- (tj. 100 Kč/m2) bude uhrazena při podpisu smlouvy
3) kupující uhradí částku 8.400,- Kč za vypracování GP.
4) kupující při koupě pozemku zřídí věcné břemeno
vstupu na pozemek za účelem odvozu fekálií.
Prodej části pozemku p.č. 2526/2, díl e) v k.ú. Kouřim
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. PK 2526 díl e , o
výměře 32 m2 (narovnání hranice pozemku) v k. ú.
Kouřim, paní E.P. za těchto podmínek:
1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN
2) kupní cena ve výši 1,- Kč Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy
3) Vypracování GP bylo hrazeno kupující stranou
Přípolož kabelu pro veřejné osvětlení, umístění 4 ks svítidel veřejného osvětlení – část ulice Okružní (úsek hřbitov – nová výstavba)
ZM schvaluje akci Přípolož kabelu pro veřejné osvětlení, umístění 4 ks svítidel veřejného osvětlení – část
ulice Okružní (úsek hřbitov – nová výstavba), firmou
Elektrostav, a.s. Nymburk za cenu 116.795 Kč včetně
DPH.
3
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje
do venkovských oblastí
Město Kouřim na základě výzvy MAS Podlipansko o.p.s.
získalo dotaci z programu rozvoje venkova ve výši
318.052,00 Kč na projekt : Kouřim – chodníky ulice Dubová.
Číslo výzvy :
1/2009
Program :
Program rozvoje venkova
IV.LEADER
Prioritní osa :
Oblast podpory :
IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie
Název realizované strategie : Cesty k lidem
Celkové výdaje projektu :
Celková výše přiznané dotace :
Příspěvek společenství (EU) :
Příspěvek národních zdrojů :
420.536,00 Kč
318.052,00 Kč 90%
254.441,00 Kč 80%
63.611,00 Kč 20%
Realizátor : SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Kutná Hora
V rámci projektu bylo v ulici Dubové v Kouřimi
předlážděno žulovou dlažbou (včetně obrubníků) 0,092
km chodníků o výměře 280 m2.
Akce byla zahájena v roce 2009 a dokončena v květnu
2010.
Informace z radnice
I pejsci si přejí čisté ulice
Pro každého majitele
čtyřnohého miláčka
by mělo být samozřejmostí,
že po něm uklidí sám.
Sáčky na psí exkrementy
jsou doplňkem pro udržování čistoty našeho města!
Sáčky si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice.
1 balení (4 ruličky) – 48,- Kč.
Nezapomínejme na nápojové
kartony
Spolu s plasty lze třídit nápojové kartony, které též
odkládáme do žlutých kontejnerů nebo do žlutých pytlů
Co sem patří:
• Vícevrstvé obaly
(tzv. „krabice") od nápojů,
mléka, mléčných výrobků,
džusů, vín a dalších potravin
(vyprázdněné a stlačené)
Nepatří sem:
• Nápojové kartony
se zbytky potravin
• Jiné obaly od nápojů
(sklo, plasty, plechovky)
• Povoskované kelímky
4
Hliník se opět sbírá!
Které hliníkové odpady se sbírají?
-Krycí folie z jogurtů, termixů, rybích salátů, humra,
majolky, tatarky, sádla, limonády Olympus, al obaly ze
sýrů (Hermelín, tavené sýry).
- Prázdné al krabičky od krémů.
- Al nádobí a příbory.
- Plechovky od nápojů, které mají na obalu značku al.
- Prázdné spreje od kosmetiky.
- Al obaly od čokolády (nesmí být spojené s papírem),
vánočních figurek, čokoládových dukátků.
- Prázdné al obaly od krémů a past.
- Al misky od potravin (makovník, buchty, paštiky).
- Al uzávěry od alkoholických i nealkoholických nápojů.
- Víčka Omnia.
Do sběru nepatří: obaly od žvýkaček
obaly od cigaret
obaly od mléka a plévek
obaly od bonbónů
obaly od sušenek
celofán
Hliníkové odpady můžete nosit každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 – 9.00 do technického dvora na
náměstí.
Rozkvetlé město
Komise životního prostředí při radě města vyhlašuje
3. ročník soutěže o nejhezčí předzahrádky a květinovou výzdobu oken 2010.
V loňském roce vyhodnotila komise letní soutěž takto:
Předzahrádky:
1. místo – Jarmila Jiráková, Podskalí 359
2. místo – Hana Rücklová, Ruská 528
3. místo – Zdenka Hrabáková, Židovská 27
Balkony: Věra a Lukáš Hejdukovi, Ruská 623
Okna: Pavel Drahota, Zlická 40
V letošním roce se budou opět hodnotit zvlášť předzahrádky, zvlášť okna, balkony a kolem domu viditelná květinová výzdoba.
Těšíme se na výsledky po Vašem celoročním úsilí, kterými rozkvete naše město. Zveme všechny do soutěže.
Český den proti rakovině
12.5.2010 – ohlédnutí
Druhou květnovou středu se již posedmé město Kouřim
aktivně připojilo k celostátní sbírce na pomoc pacientům
s nádorovým onemocněním a na onkologický výzkum –
k Českému dni proti rakovině (dříve Květinovému dni).
Tentokrát šlo již o 14. ročník.
Ten den nesplňoval zcela ideálně představu slunečného
máje a ani nám tentokrát osud nepřivedl do cesty autobus
plný turistů a dokonce se ani nenatáčela na náměstí reklama, jako to bylo v letech minulých. Navzdory tomu
všemu se podařilo prodat 500 kvítků měsíčku lékařského
v rekordním čase. Konání této sbírky se už stalo opravdovou tradicí, nabídku ke koupi květinky odmítl jen málokdo. Vůbec nezáleželo na tom, zda byla oslovena žena či
muž, senior nebo mladá maminka s kočárkem, stejně tak
nebylo rozhodující, zda byl daný člověk oblečen
v kostýmku, obleku nebo v pracovním oděvu. Většina lidí
akci důvěrně zná a mnoho z nich má doma nebo třeba i
v práci už celou sbírku kytiček s různými barvami stužek.
Tu letošní jasně červenou si rádi přidali, aby nechyběla.
Zájem byl velký a bohužel nakonec převýšil množství
kvítků, které jsme měli připravené.
Byla to středa plná radosti a hřejivého pocitu, že jsme se
zas, byť jen na jediný den, opět dokázali spojit a
nadchnout pro dobrou věc. Být společně na jedné lodi,
kterou, ač byla bez statného kapitána, k cíli neomylně
vedla skupina plavčíků ve žlutých tričkách. Být na lodi,
jež plula nejen s nákladem mincí, ale i s nákladem solidarity, dobroty, soucitu a lásky do přístavu, kde je bolest,
utrpení a kde se zoufale čeká na pomoc, i když to zrovna
není s nataženou dlaní.
5
Veškeré získané finanční prostředky z tohoto dne jsou výhradně určeny na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center. Všichni aktivisté
Českého dne proti rakovině pracovali bez nároku na jakoukoli odměnu.
Za pomoc při realizaci sbírky děkuji paní starostce Mgr.
Zuzaně Čihákové, paní ředitelce místní ZŠ Mgr. Haně Borové, za naprosto bezproblémovou spolupráci, za vlídné přijetí a za spoustu trpělivosti při přepočítávání obsahu
pokladniček a předávání peněz na účet u České pošty paní
Haně Kovačkové a paní Lence Kombercové, za aktivní účast
a nasazení při prodeji kvítků přímo v ulicích města pohodovému „žlutému“ týmu ve složení Milan Švorba a žákyně ZŠ (Klára
Mrázková, Jana Biarincová, Natálie Šmídová, Veronika
Vlachová, Veronika Podrápská , Barbora Kocourková) a za
podporu každému, kdo nám věřil a pomohl tak unést tíhu odpovědnosti za zdárný průběh a úspěch sbírky.
A velké poděkování patří samozřejmě všem, kteří přispěli finančním darem v jakékoli výši a díky nimž se podařilo nashromáždit 13 385,00 Kč. Děkujeme! Ať je Vám to Vaše
dobro odplaceno.
A těm, jež bojují s nádorovým onemocněním a jejich blízkým, ať se dostane pomoci vrchovatou měrou, ať je neopouští síla a nechybí jim odhodlání k boji s nemocí a nebo i smrtí,
a ať nikdy neztrácí naději a víru v uzdravení …
Bohumíra Nováková
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve
dnech 28. 5. – 29. 5. 2010
Výsledky hlasování
Obec
Kouřim
Barchovice
Horní Kruty
Klášterní Skalice
Krychnov
Malotice
Svojšice
Toušice
Třebovle
Zalešany
Žabonosy
Ždánice
1
Občané.
cz
Kouřim
Barchovice
Horní Kruty
Klášterní Skalice
Krychnov
Malotice
Svojšice
Toušice
Třebovle
Zalešany
Žabonosy
Ždánice
Celkem
2
Liberálové.
cz
Celkový počet
zapsaných voličů
1.527
168
412
101
87
228
517
226
343
100
182
293
4
Věci
veřejné
5
Konzerv.
strana
Vydané
obálky
969
121
231
77
75
156
283
171
190
74
115
224
6
KSČM
Odevzdané
obálky
969
121
231
77
75
156
283
171
190
74
115
224
9
ČSSD
11
Sdruž. pro
rep.-republ.str.Čsl.
Volební účast v
%
63,46
72,02
56,07
76,24
86,21
68,42
54,74
64,29
55,39
74,00
63,19
76,45
0
0
0
1
0
0
0
0
70
19
25
15
2
0
0
0
144
19
37
8
1
0
0
0
206
18
52
19
3
0
0
0
13
Strana Práv
Občanů
ZEMANOVCI
49
5
7
2
0
0
1
3
0
0
0
1
6
0
0
1
0
0
0
0
0
1
14
19
27
18
29
12
13
13
274
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
29
54
25
33
15
27
12
411
0
0
2
0
0
0
0
0
3
13
33
78
56
36
25
32
41
609
0
0
0
0
2
0
0
0
5
3
9
7
10
8
0
10
10
120
6
7
Koruna
Česká
Platné hlasy
961
121
228
76
75
155
281
169
189
74
114
223
14
STOP
15
TOP 09
0
1
0
0
136
25
36
12
0
0
0
0
2
0
1
0
4
6
21
36
16
14
6
5
87
400
Kouřim
Barchovice
Horní Kruty
Klášterní
Skalice
Krychnov
Malotice
Svojšice
Toušice
Třebovle
Zalešany
Žabonosy
Ždánice
Celkem
17
KDUČs.str.
lid.
21
2
10
3
1
2
6
0
2
0
0
0
47
18
Volte Pr. Blok
www.cibulka.net
7
3
2
0
19
Česká str.
národ.
socialistická
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
1
1
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
23
Česká
pirátská
strana
3
3
4
0
24
Dělnic.str.
sociální
spravedl.
7
3
2
2
25
Strana svobodných občanů
23
0
4
1
21
Suverenitablok J.
Bobošíkové
50
2
8
3
8
1
2
0
231
20
39
10
0
1
5
3
4
1
0
2
44
2
9
11
8
8
3
14
18
136
0
1
2
3
3
0
0
1
20
1
2
2
0
0
0
1
0
20
2
4
6
0
0
0
0
2
25
25
25
43
20
48
12
10
35
518
Strana
zelených
26
ODS
Děkujeme členům volebních komisí za vzornou organizaci a plynulý průběh voleb.
Děkujeme vedení Základní školy M. Šolleho za poskytnutí prostor u hlavního vchodu pro zřízení volební místnosti. Protože se členům komise, ale i voličům, jevil tento prostor důstojným, budou se i další volby konat zde. Zároveň děkujeme
i žákům ZŠ, kteří nám volební místnost vyzdobili svými výtvarnými pracemi.
starostka
Zpráva o stavu konta ,,varhany“
Po měsíci mé nepřítomnosti se znovu vracím na stránky
Kouřimského zpravodaje, abych Vám oznámil: za uplynulé dva měsíce přispěli na konto: Jakubíčkovi, Plojharovi, Skalovi z Kolína
a paní L.Danešová. Tímto jsme se dostali na částku
73 500 Kč. Kromě těchto peněz byly nějaké peníze složeny v pokladně MěÚ, kvůli možnosti daňového odpočtu.
Do příště se pokusím sehnat o nich přesné informace.
Blížíme se tedy nezadržitelně k jedné polovině částky,
která by měla stačit na zakoupení varhan pro kostelík –
obřadní síň na hřbitově. Celková částka by měla být
190 000 Kč.
Všem dosavadním dárcům děkujeme a připomínáme znovu číslo konta: 233991861/0300.
Kouřim ve fotografii.
Do září 2010 můžete posílat své fotografie do soutěže
Kouřim ve fotografii.
Výstava snímků Kouřimi a okolí bude tradičně uspořádána
o kouřimském posvícení.
Zapojte se do soutěže a můžete získat krásnou cenu.
Fotografie můžete zasílat e- poštou na adresu: jenesova
@kourim-radnice.cz nebo nosit přímo na radnici H.
Jenešové do 2. patra, či zanechat v přízemí v pokladně
MěÚ.
Přejeme Vám hodně krásných zážitků při fotografování.
Ivan Fiala
varhaník
Upozornění
MUDr. Benešová, zubní ordinace Kolín,
oznamuje, že ordinace v Kolíně bude otevřena
od 1. 7. 2010.
Objednat se můžete již dnes na tel. čísle
321 721 273.
7
Na co se můžete těšit v červnu a v červeneci 2010.
Pondělí
Úterý
22. 6.
Vyjde
kouřimský
zpravodaj
Středa
23. 6.
Čtvrtek
24. 6.
Pátek
25. 6.
Svoz žlutých
pytlů a balíků
vytříděného
papíru –
připravte před
své domy
do 8.00
Posezení
s písničkou,
domov pro
seniory
28. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
5. 7.
29. 6.
Sportovní
den v ZŠ M.
Šolleho
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
19. 7.
20. 7.
20.7.-30.7.
Filmový
festival
českých
filmů,
městské kino
21. 7.
22. 7.
Filmový
festival
českých
filmů,
městské
kino
Filmový
festival
českých
filmů,
městské
kino
Vyjde
Kouřimský
zpravodaj
8
Sobota
26. 6.
Otevřen
technický dvůr
8.00-9.00
Mějme se rády,
tvůrčí dílna,
klubovna ve
sportovní
hale
14.00 – 16.00
3. 7.
3. – 17. 7.
Skautský tábor
v Kačerově
10. 7.
IV. trh
chráněných
dílen a Město
bez bariér,
10.00-16.00
kulturní
program,
zpřístupnění
památek města
handicapovaným
17. 7.
Putování
s lívancem, výlet
do Liberce, sraz
před muzeem
v 9.00
Neděle
27. 6.
Možnost
odložení železa
před své domy,
prosba o
zametení
chodníků.
4. 7.zoo
11. 7.
18. 7.
Pozvání na
Trh chráněných dílen a Den bez
bariér v Kouřimi
Jednodenní kulturní a společenské akce 10. 7. 2010
spojuje prostředí kouřimského skanzenu s prezentací
aktivit organizací, které v rámci činnosti svých
chráněných dílen pokračují v tradicích lidového řemesla
a napomáhají tak uchování živého českého řemesla. A
zároveň město Kouřim v tento den zpřístupňuje své
historické památky občanům se smyslovým či
zdravotním handicapem.
Trh chráněných dílen a Den bez bariér v Kouřimi se již
popáté bude konat v sobotu 10.7. 2010 od 10 do 17 hodin
v areálu skanzenu - Muzea lidových staveb v Kouřimi a
v historickém centru města Kouřim.
V Muzeu lidových staveb jsou kromě trhu připraveny
ukázky prací klientů chráněných dílen, občanské sdružení
Helppes předvede výcvik slepeckých psů a bude též možnost
vyzkoušet si práci v Hmateliéru. Velkým lákadlem letošního
programu ve skanzenu bude vystoupení Zpěváka roku 2009,
nositele hudební ceny Anděl 2009 - Tomáše Kluse.
Město Kouřim zpřístupňuje v rámci akce „Den bez
bariér“ většinu ze svých historických památek nejen
majoritním návštěvníkům, ale především návštěvníkům se
smyslovým či zdravotním handicapem. Jejich vstup usnadní
bezbariérové přístupy a popisky v Braillově písmu, které
jsou trvalou součástí kostela sv. Štěpána, muzea Kouřimska,
skanzenu a radnice. Handicapovaní návštěvníci mají
k dispozici volné vstupy do památkových objektů a zdarma
mapu města s vyznačením památek a tras.
Putování s lívancem
aneb
Pozvánka na výlet s tradičním
kouřimským občerstvením
Město Kouřim pořádá v sobotu 17. července 2010 výlet za
poznáním, jehož cílem je tentokrát město Liberec, kde
můžete navštívit ZOO a Botanickou zahradu.
Odjezd od informačního centra je již v 9.00 hodin.
Zájemci o výlet se mohou přihlásit v Informačním centru
na tel. 321 784 004, nebo na radnici 321 783 230.
Zoo Liberec je nejstarší zoologickou zahradou u nás.
Můžete zde nalézt přes 170 druhů zvířat, jejichž celkový
počet překračuje 1000 kusů.
Vstupné:
senioři, studenti, děti 3-15 let,
držitelé průkazu ZTP
dospělí
děti do 3 let, ZTPP, dárci krve
40,- Kč
100,zdarma
Otevírací doba .00 – 17.00
Botanická zahrada Liberec je nejstarší v České
republice, překročila 110 let věku a stará se o nejpestřejší
soubory exotických rostlin u nás.
Dospělí
80 Kč
Žáci a studenti
40 Kč
ZTP
40 Kč
ZTP-P ( též doprovod ) zdarma
Děti předškolního věku mají vstup zdarma.
KOUŘIMSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2010
Úterý 20.7.
Ať žijí rytíři,
historicko dobrodružná komedie pro celou rodinu
Hrají: D. Prachař, D. Mesároš, I. Korolová, P. Kříž,
T. Voříšková, M.Hádek, M. Písařík, Š.n Krtička, a další
Středa 21.7.
Zemský ráj to napohled
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a
zároveň se nenechat zmrazit.
Hrají: V. Cibulková, T. Voříšková, D. Marková, M. Etzler,
O. Vetchý, J. Dvořák, J. Zadražil, B. Seidlová, J.Hartl,
Čtvrtek 22.7.
Nebe, peklo… zem,
nový příběh nejen pro ženy se Zuzanou Kanócz
D. Bláhová, D. Edwardsová, Z.Kanóczová, L. Latinák, B.
Wroclawski
Pátek 23.7.
Doktor od jezera hrochů
Nová česká filmová komedie na motivy knižní předlohy
Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky
Hrají: J. Šmíd, T. Bebarová, E. Holubová, O. Navrátil,
A.Gondíková, J. Langmaier, B. Klepl, S. Pogodová,
Úterý 27.7.
Dešťová víla - pohádka
J. Gottwald, É. Kerekes, M. Donutil, S.Stašová,
J. Dulava, J. Sedláčková, A. Krejčíková, A. Háma, a další
Středa 28.7.
Ženy v pokušení – vášnivá
komedie
Hrají: E. Balzerová, V. Dyk, V. Kubařová, J. Macháček,
R. Zach a další
Čtvrtek 29.7.
Kuky se vrací
V kostce: "Bylo nebylo… ale v představivosti jednoho
astmatického chlapce vlastně určitě bylo.
Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, K. Nováková - Fuitová
Pátek 30.7.
Tři sezóny v pekle
Velká milostná romance na pozadí dramatických
historických proměn
Hrají: K. Hádek, K. Gruszka, J.Kraus, M. Huba, M.
Krobot, T.Pauhofová, a další
Začátek představení ve 20.00 hodin
Prodej vstupenek v den, kdy se promítají jednotlivá
představení, v kině od 18.45 hodin
9
Prázdninová dílnička
město Kouřim zve děti školou
povinné do prázdninové dílničky,
která bude otevřena od 23. srpna
do 27. srpna 2010 každý den
od 9.30 do 12.00 hod v sále
v přízemí radnice.
Náplní dílničky bude výroba města z papírových krabic.
V dílničce budete pracovat pod vedením Hany
Jenešové.
Výsledky tvoření v dílničce bude moci shlédnout každý
návštěvník 11. ročníku Putování s pohádkou aneb
Loučení s prázdninami, kde na nás bude čekat
krabičkový ráj.
Zájemci o dílničku se přihlásí v pondělí 23. srpna v sále
v přízemí radnice u Hany Jenešové.
Krabičkový ráj informuje
Již několik týdnů sbíráme společně krabičky, které
použijeme na výrobu královského (krabičkového)
města na 11. ročník Putování s pohádkou aneb Loučení
s prázdninami. Chceme poděkovat všem, kteří na nás
myslí a krabičky nám nosí.
Krabičky (hlavně velké) budeme sbírat do 31. 7. 2010.
Noste je do IC, pokladny MěÚ,
do klubovny Rodinného centra Knoflíček.
Děkujeme!!!
Stalo se …
12. 5. proběhl Květinový den, Český den proti rakovině,
při kterém i žáci základní školy Miloše Šolleho
tradičně prodávali žluté květinky. Výtěžek z tohoto
prodeje byl věnován na boj proti rakovině.
14. 5. se uskutečnilo setkání na radnici s občany ve věku
25 – 36 let pod názvem Pracujeme v týmu.
15. 5. jsme společně se skauty oslavili 90 let skautingu
v Kouřimi. Při této příležitosti byla uspořádána v sálu
na radnici výstava, na které byla zmapována práce
kouřimských skautů od počátku 40. let až po dnešek.
15. 5. byly opraveny skleněné výplně v čekárnách na
autobusovém nádraží.
21. 5. uspořádalo město Kouřim 6. ročník Kuličkiády
v parku Na Hradbách.
22. 5. ve skanzenu byl uspořádán národopisný pořad
Letnicové slavnosti
27. 5. uspořádala ZŠ Okružní oblastní soutěž
v turistických a přírodovědních dovednostech VII.
ročník Kouřimské stezky.
28. 5. proběhlo na radnici setkání občanů ve věku 36 – 46
let pod názvem Pracujeme v týmu.
29. 5. oslavily děti na hřišti u sportovní haly MDD pod
křídly RC Knoflíček – Je nám spolu dobře.
31. 5.od Lechova kamene byly filmaři natáčeny záběry
pro americký film Red Tails. Film je o černošské
letce z 2. světové války.
2. 6. se uskutečnilo na radnici tradiční setkání seniorů
pod názvem Pracujeme v týmu a
4. 6. setkání s občany ve věku 47 – 60 let.
5. 6. se ve sportovní hale v Kouřimi od 9.00 hod. konal
dětský letní turnaj ve fotbale a florbale.
7. – 11. byl opraven dle možností veřejný rozhlas, byla
provedena pravidelná zkouška slyšitelnosti.
8. 6. komise životního prostředí uspořádala na náměstí
soutěž pejsků s jejich páníčky.
8. 6. započala oprava busty T. G. Masaryka. V 1. etapě
bylo provedeno očištění od mechů, umytí a byl
aplikován fixací nátěr. V průběhu 1 měsíce bude
domodelováno nové ucho a bude upraven nos,
brýle, knír a obočí.
9. 6. již podruhé se někomu zalíbila krabice i s obsahem
(drobný elektrosběr) s E-BOXU v přízemí radnice.
Zdá se nám to dost nepochopitelné, ale i v tomto
případě zřejmě platí „Co je doma to se počítá“ …
12. 6. proběhly na Strašíku Dětské rybářské závody
12. 6. oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Kouřimi 135.
výročí svého založení.
II.ročník Kouřimské 50
8.5.2010 v Kouřimi
Vážení přátelé cyklistického sportu děkujeme, že jste
naši snahu o vytvoření nové cyklistické tradice v Kouřimi
pochopili správně a přijeli jste se s námi projet.
Závodníků přijelo v obou kategoriích 144 a to předčilo
naše očekávání.
Slunečné počasí pomohlo, aby i doprovodný program,
který moderoval Radek Šilhan a hudební část, kterou měl
na starost Tomáš Waschinger proběhly podle plánu.
Chceme poděkovat sponzorům, organizátorům,
účinkujícím a představitelům města Kouřim za pomoc,
práci a podporu naší akce.
Start příštího ročníku pro Vás připravujeme na sobotu
7. 5. 2011.
Přejeme Vám mnoho šťastně ujetých kilometrů a těšíme
se na příští závod.
Info: www.kourimska50.cz
Vaši organizátoři závodu
10
11
19.5.2010 ... a byli jsme
pod křídly RC v zoologické zahradě.
Výsledková listina – Kuličkiáda 2010
Kategorie – předškolní děti
Soutěžící
Marek Ježík
Míša Nedvěd
Natálie Práchenská
Jiří Kupec
Filip Nedvěd
Lukášek Kocián
Počet cvrnků
34
35
39
41
41
55
Pořadí
1.
2.
3.
4. – 5.
4. – 5.
6.
Kategorie – 1. – 3. třída
Soutěžící
Počet cvrnků
Bára Kociánová
Lukáš Votava
Lenka Netáhlíková
Dominik Myslík
Květa Práchenská
13
19
25
28
108
Pořad
í
1.
2.
3.
4.
5.
Kategorie – 4. – 6. třída
Soutěžící
Počet cvrnků
Tereza Kupcová
Láďa Nedvěd
Zdeněk Kohout
Páťa Ježíková
Aneta Kupcová
Petr Rusu
Radek Sznapka
Maruška Stránská
Tereza Šedivá
Kateřina Růžičková
12
13
14
19
20
20
25
27
29
57
Pořad
í
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.
7.
8.
9.
10.
Kategorie – 7. – 9. třída
Soutěžící
Počet cvrnků
Anna Nedvědová
Patrik Růžička
10
23
Pořad
í
1.
2.
Počet cvrnků
8
11
11
15
16
19
19
22
27
Pořadí
1.
2. – 3.
2. – 3.
4.
5.
6. – 7.
6. – 7.
8.
9.
Kategorie – dospělí
Soutěžící
František Novák
Hanka Ježíková
Jirka Kupec
Eva Myslíková
Jirka Zahradníček
Zuzana Čiháková
Katka Votavová
Jiřina Kloudová
Lenka Zahradníčková
II. kolo
Soutěžící
Petr Rusu
Lenka Netáhlíková
František Novák
Radek Sznapka
Páťa Ježíková
12
Oslavy založení Junáka v Kouřimi se účastnil i čestný občan města Kouřimi pan
Ludvík Ollé. Přikládáme zajímavosti ze života tohoto sportovce.
13
29. 5. 2010 Slavili jsme
Mezinárodní den dětí pod křídly
rodinného centra Knoflíček …..
14
A pejskové se opět sešli …
8. června se již podruhé sešli na náměstí pejsci a jejich
páníčkové. Přestože bylo velké teplo a sešla se jen malá
skupinka, atmosféra byla velice příjemná. Soutěžící se
představili při procházení před diváky a porotou, ale
rychle se stahovali do chládku pod lípami.
Velké sympatie si okamžitě získali pejsci Fína a Max
(mopsíci), kteří si hned padli do oka a po celou dobu se
věnovali jeden druhému. Nesmělá Barunka (čivava)
skromně sledovala dění kolem sebe a poslouchala
pouze svoji paničku Ilonku, která byla též nejmladším
psovodem soutěže. Pohodlíčka v blízkosti své paničky
si užívala vždy upravená Dianka (knírač), která si byla
určitě jistá svou krásou. I po vyhodnocení soutě že si
chovatelé vzájemně předávali své zkušenosti.
Rozloučili jsme se s přáním „Tak zase příští rok na
shledanou“.
Výsledky soutěže: nejroztomilejší a zároveň
nejsympatičtější pár – Fína a Max
nejmenší pes a nejlépe vycvičený – Barunka
pes s nejlepším sestřihem a nejkrásnější – Dianka
15
Křížovka na květen
1. Kdo se vrací ve filmu, promítaném v našem kině 29.7.2010?
2. Jakou barvu mají kontejnery na papír?
3. Název měsíce označovaného jako měsíc lásky?
4. Co nám pomáhá, pokud se chceme opálit?
5. Kterým měsícem začínají 2měsíční prázdniny,
našich studentů ZŠ a SŠ?
6.Před odjezdem do ciziny bychom se měli poradit
o možnostech očkování s naším obvodním6
7. Jak se nazývají chráněné stromy na našem náměstí?
8. Jako ochranu před sluncem používáme opalovací 6
9. Název kavárny, vedle naší radnice.
10.Název oblíbeného sportu, který se hraje převážně venku
a za pomocí míče.
11. Kouřim leží v okrese 6
12.Kouřimské rybářské zavody se konnají u rybníka s názvem 6
13.Jak se jmenuje náš park? Park 6
14. Jak se nazývá jediná zachovalá brána v našem městě?
15. Název oblíbeného letní sportu, který se provozuje ve vodě?
16. Jaké hudební slavnosti, byli pořádány v našem
městě 19. a 20 .6. 2010?
17.Ani v létě bychom neměli
zapomínat na to nejcenější
co máme a to je naše 6
18. Kde se koná skautský tábor?
19.Oblíbený zbůsob úpravy masa či
zeleniny na zahradě?
20. Nejlepší na žízeň je
neochucená 6
21. Na schlazení je dobrá kopečková
nebo točená 6
22. Název kamenu nacházejícího se
na Staré Kouřimi?
23. V teplých dnech je nutné dodržovat
určitý režim, jaký?
24. Pokud nám počasí nepřeje, můžeme jet
do krytého 6..
10. 6. 2010 byli vylosováni 3 úspěšní
luštitelé osmisměrky z květnového
Kouřimského zpravodaje ( Tajenka –
Uklízíme po svých pejscích)
Cena – dárek pro pejska
Blahopřejeme vylosovaným!
Vyluštěnou křížovku z tohoto čísla odevzdejte do 1. 7. 2010
Cena – Kosmetický balíček na léto
Marii Pangrácové, Kouřim 199
Anežce Filkové, Kouřim 203
Věře Ťavodové, Kouřim 523
Text tajenky můžete přinést do IC, do schránky na radnici, do
schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul.
Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce:
[email protected]
16
Historické putování
z kroniky města Kouřim z let 1938 - 1968
(V elektronické podobě jsou předcházející části kroniky
k dispozici na naší internetové adrese, tj. www.kouřimradnice.cz – Kouřimský zpravodaj)
Část 9.
Rok 1947,1948
(autor: Josef Batelka)
Rok neblahých povětrnostních výkyvů byl rok 1947. Naše
pozorovací meteorologická stanice v Molitorově dodala
některá data: Dlouholetý průměr dešťový pro náš kraj jest
480 mm za rok. V roce 1947 napršelo pouze 399 mm, tedy
83%.
Od dubna do září napršelo pouze 225 mm proti 450 mm
v roce 1946. Tím stalo se, že úroda jak na polích tak
v zahradách klesla na mnohých místech až na 60% normálu.
V říjnu, důležitém pro nás pro setí, spadly jen 4 mm deště.
Slabá naděj pro budoucí rok.
Slunce svítilo za to 2 190 hodin, což jest 120%
dlouholetého průměru. A přece průměrná ročně teplota byla
jen 9°, nedohonila ani průměr v roce 1946, který byl 9,3°.
Zavinil to značně chladný leden a únor. 7. ledna bylo 21°
mrazu po celý den. Nejteplejší den byl 29. červen 34,9°.
Půdu vysušovala nejen tepla, ale také vytrvalý vítr, který
působil ještě silnější vypařování. U nás bylo celkem 15 dní
s vichřicí, četné bouřky i bez srážek.
Listopad a prosinec patřily mezi měsíce s hojnými srážkami
– listopad měl 44 mm deště, prosinec 36 mm.
Úroda tohoto roku byla podnormální, což neblaze projevilo
se v hospodářství celého státu.
31. prosince 1947 zemřel řídící učitel pan Josef Cihlář
ve věku 90 let. Byl učitelem na zdejší škole a do roku 1939
kronikářem města a pisatelem počátku této kroniky. Byl
jedním z nejstarších občanů města, pamětník mnohých změn
a na jeho poslední cestě doprovodilo ho opravdu celé město.
Únorové události hluboce zasáhly i do života našeho
města. Vláda staré Národní fronty se rozpadla rozhodným
odporem pokrokových sil ve všech stránkách Národní fronty
a v organizacích nadstranických. Obrovská účast na
projevech nadšeně přijatá usnesením celostátních sjezdů,
nesčetné rezoluce průmyslových podniků, manifesty
zaměstnanců státních i jiných veřejných důkazů dokázaly, že
se lid rozhodl obnovit Národní frontu, porušenou, na nových
základech.
I v našem městě byl ihned zřízen místní akční výbor
Národní fronty. Jeho předsedou byl jednomyslně uznán J.
Bednařík z Molitorova a členy: Josef Vízner, J. Adamec,
Jaroslav Říha, Jos. Bradáč, Frant. Mejzlík st. A Frant.
Mejzlík ml., Jirásková Božena, Krislíková Marie,
Švejkovský Frant., Bouchal Boh., Cikán Jar., Enoch V. a
Ulman Jan. Očista Místního národního výboru provedena
byla již v prvých schůzích a v novém MNV zasedali: jako
předsedkyně: Božena Jirásková, choť lékaře z K. KSČ,
I.místopředseda: Horáček Josef, výpravčí dráhy, KSČ,
II. místopředseda: Adamec Jindřich, krejčí, za soc.
demokr.
Dalšími členy: Vízner Josef, Slabina Karel, Bradáč Josef,
Havlín Jiří, Černý Jaromír, Ebrle Frant., Švejkovský
Frant. Štědrý Karel, Krejčí Jan, Svoboda Josef, Lepříková
Anežka, Krislíková Marie, Bělina Josef, Ulman Jan, Rak
Ant., Nouzák Eduard, Dr. Bedřich Svoboda, Linhart
Karel. Všichni za KSČ.
Za soc. demokraty: Hrabík Karel, Chábera Josef, Kout
Jan, Jiroušek Karel, Chábera Václav.
Za stranu lidovou: Pokorný Jaroslav, Křížek Jaroslav.
Za stranu čes. socialistů dvě místa volná.
Náhradníci MNV: Za stranu KSČ: Vendl Alois,
Luňáčková Barb., Enoch Vojtěch, Slepička Josef,
Švejkovská Růž., Jirák Rudolf, Zámostný K., Matoušek
Albert, Bradáč Ant., Vaníček František, Jíchová Magda,
Braník Ant., Cikán Jaroslav, Janata Josef, Bouchal Em.,
Houdek Kar., Kudlák Jan, Lubina Frant., Vejdovský Jan,
Ladýř Josef.
Za stranu soc. demokr.: Vosáhlová Marie, Veselý Josef,
Pelikán St., Bílek Frant., Říha Jaroslav, Petr Josef.
Za stranu lidovou 2 místa volná a rovněž za stranu čes.
socialistů.
V zápětí po velikých únorových událostech vzpomenuto
bylo 30. výročí založení rudé armády a v neděli 21. 3.
zúčastnilo obyvatelstvo manifestačně Národní směny
„Vítězství“.
Opravdu velkolepým nástupem do nové práce byl
letošní 1. máj. Snad poprvé spojily se mohutné zástupy
pracujícího lidu z města a celého širokého okolí
k manifestaci pro lidovou demokratickou republiku.
Rozsáhlé Kouřimské náměstí bylo téměř přeplněno.
22. května bylo dokončeno a veřejnosti krásnou
slavností odevzdáno „hřiště na Přemyslové baště
v sadech Občanské záložny v Kouřimi“ . Vybudoval jej
MNV pro nejmenší občánky města a jest místem
opravdové radosti, vzorné čistoty a všeobecně uznávané
krásy.
23. srpna 1948 byl první den práce na
archeologickém výzkumu slovanského hradiště na Staré
Kouřimi. Tento výzkum byl již dříve připravován
Muzejním spolkem pro okres kouřimský v Kouřimi.
Státní ústav archeologický v Praze dal již v r. 1947
zakresliti celé území hradiště na mapu ve velkém měřítku.
Zakreslení a vyměření provedl Ing. Dr. Frant. Uher
z Peček. Již v prvních dnech výkopu přibyla do Kouřimě
početná návštěva účastníků univerzitních extenzí
pořádaných v Kolíně vedena univerzitním profesorem Dr.
J. Filípkem. Osou celého území hradiště, která jest 800m
dlouhá jest odkrýván 2 m široký pás až na mrtvé dno
nebo skálu. V kulturních vrstvách zjišťovány jsou stopy
osídlení. Odkrytá plocha jest přesně měřena, popisována
17
a fotografována. V roce 1948 odkryto tam
území v délce 500m. V pracích bude pokračováno
v příštích letech.
14. října 1948 navštívila Starou Kouřim další výprava
vedena vrch. Radou stát. památkového ústavu Dr. Böhmem.
Sjeli se tentokráte u nás nejvýznačnější představitelé české
vědy historické. Z historické fakulty pražské univerzity
přijeli prof. Dr. Stlounce, Eisner, Filip, Štech, Cibulka,
Chaloupecký, Vacková, Květ, Vaněček, Dobiáš, Mencl, ze
st. Úst. Archeologického: Dr. Borkovský J. a brněnský Dr.
Roubík a Morávek, z pedagogické fakulty brněnské Dr.
Kalousek.
V neděli 17. října 1948 prohlédl si ministr techniky prof.
Dr. Ing. J. Šlechta vykopávky na Staré Kouřimi, kde mu
odborný výklad podal přednosta archeologického ústavu dr.
Böhm.
V následujících dnech navštívil Kouřim předseda
Národního shromáždění Dr. J. John s větší společností.
Z hromadných návštěv zvláště početná byla návštěva
kolínského učitelstva ve středu 27. září. Ku konci roku
1948 vydal MNV přehled prací prováděných ve městě
v období dvouletého hospodářského plánu. Většina prací jest
již provedena, v některých jest pokračováno. Uvádím
postupně:
1. Stavba garáží pro autobusy ČSD o 8 boxech, 2
opravnými stáními, správní budova s noclehárnou a 2
bytovými jednotkami. Stavební náklad 4.000.000Kčs. Na
byty byla rovněž povolena státní záruka a 100% příspěvek.
2. Výdlažba Zlické ulice malou dlažební kostkou, výdlažba
chodníku v délce 200m. Část práce provedena brigádami.
Finanční krytí bylo zakázáno dobrovolnými příspěvky
občanů.
3. Schodišťová úprava uličky Na Kopci v délce 110m se 70
schody a odpočívadly. Náklad 50.000Kčs.
4. Stavba rybníka Velký Strašík. Rozpočtený náklad 5 ½
milionů Kč. Rozloha 14ha a povodňová plocha v majetku
města 28ha. Proveden výkup pozemků za 800.000Kčs,
pracovní mzdy 700.000Kčs. Podpora státní činí 88% celého
nákladu.
5. Stavba dětského hřiště s brouzdalištěm, pískovištěm a
herním zařízením v parku záložny. Náklad cca 50.000Kčs.
Část prací provedena brigádně. Subvence 30 tisíc Kč od min.
soc. péče.
6. Rekonstrukce starobince pro přestárlé občany. Nová
střecha, úprava klosetů, koupelna, kanalizace s přepadovou
žumpou, nové omítky, oprava bytů pro 40 příslušníků
nákladem téměř čtvrt milionů Kč. Subvence min. soc. péče
150. 000Kčs.
7. Zřízení mateřské školy v budově Dětského domova
okresní péče o mládež o 4 učebnách a bytem pro školníka.
8. Zakoupeno přepravní auto pro hasičský sbor za
75.000Kčs.
9. Zřízen veřejný městský rozhlas nákladem 140.000Kčs.
Plánováno a zadáno rozšíření pro Molitorov a Diblíkov i
rozmnožení sítě reproduktorů ve městě. Ministerstvo
informací přispělo 30.000Kčs.
10. Postaveno 5 bytových jednotek na západní straně
města.
11. Projektováno a částečně již ve stavbě jest dalších 8
jednotek.
12. V obou školních budovách střední školy chlapecké i
dívčí a školy národní a zvláštní podniknuty značné
zlepšovací úpravy. Bude o nich zapsáno po dokončení.
13. Z úprav již dokončených zvláště pečlivě byla zařízena
v budově dívčí školy vzorná školní kuchyně pro dívky
střední školy a základní odborné školy zemědělské
14. a zařízení školního rozhlasu do všech pracoven
v budově chlapecké školy.
15. Ustavení družstva prádelny „Osvobozená
domácnost“. Náklad 150.000,-Kčs byl částečně uhrazen
podporou ministerstva sociální péče a zemědělství ve výši
100.000,- Kč.
16. V rámci 5letého hospodářského plánu bude upraveno
řečiště Kouřimky. Celkový náklad má činiti 8 milionů
Kč, z čehož uhrazeno bude státní podporou 80%.
17. Rovněž ve zvláštní (dříve pomocné škole) provedeny
byly úpravy a zlepšení.
18. St. ústav archeologický s muzejním spolkem pro okr.
kouřimský, jak bylo již vypsáno na str. 65 a dále, podniká
rozsáhlý výzkum na staroslovanském hradišti Staré
Kouřimi.
19. MNV objednal pro městskou knihovnu nové
ocelové skříně a stojany 20. pro svůj archiv zřídil místnost v budově občanské
záložny.
21. ONV dal vydlážditi 130 m vozovky „ve stodolách“.
22. Sportovní klub Kouřim postavil na svém hřišti Na
Hrázce spolkový dům.
23. Sdružení Junák zřizuje na ploše 1ha hřiště a staví
vlastní prací dřevěnou klubovnu a vysazuje okolí její.
24. V katastru obce bylo vysázeno 15ha ovocných sadů.
Na náměstí zasazen byl trvalý vánoční strom republiky.
25. Pro poradnu matek a dětí a pro poradu TBC
upraveny místnosti v Konrádově domě.
26. Vypracován návrh na konservaci první části hradeb
a požádáno o finanční pomoc.
27. Zajištěny divadelní představení Středočeské
činohry (10 pro dospělé a 10 pro děti).
28. Zemědělci splnili dodávkovou povinnost chlebového
obilí na 129,4%.
29. Hospodářské družstvo v Kouřimi obdrželo pochvalu
za výkup a organizaci. Vede též vzornou stanici strojní.
Na jaře 1948 uspořádán byl spolu se Školou práce kurs
pro vedoucí traktorů pro 70 zemědělců z města i okolí,
kteří většinou již traktory vlastní.
30. Brigády občanů pracovaly na stavbě rybníka Velký
Strašík, na úpravě dětského hřiště na Přemyslovské baště
v parku, na stavbě Junáka, sportovních kabin, při
zemědělských pracích, v cukrovaru při svozu řepy, při
dlažbách a archeologických vykopávkách.
18
31. Při volbách do Národního shromáždění
bylo v Kouřimi odevzdáno pouze 2% bílých
(čistých) lístků a obce byla prohlášena vzornou obcí.
32. Zaměstnanci MNV v rámci 2LP zahájili sbírkovou akci
ve prospěch vybudování mateřské školy a s pomocí
zaměstnanců ostatních podniků i samostatných podnikatelů
bylo sebráno do konce roku 73.000Kčs.
31. Na statcích Diblíkov – Molitorov, které byly zestátněny
buduje se státní statek šlechtitelský a pěstitelský
s výkrmnou stanicí pro 1000 vepřů.
Kouřimskou rozhlasovou znělku pro městský rozhlas
složil Theodor Kössl. kouřimský notář.
¨
Idefix se umístil na
2. místě v celostátní soutěži
Náš školní časopis Idefix se umístil na 2.místě v soutěži o
nejlepší školní časopis.
Takový úspěch si zaslouží odměnu, a proto jsme vyrazili
(paní ředitelka Borová, paní učitelka Bílková a nás pár
redaktorů) do školy OPEN GATE v Babicích, abychom
odměnu převzali.
Den dětí v mateřské škole
Stalo se dobrým zvykem oslavovat svátek dětí – MDD. Ani
letos jsme na děti nezapomněli. Přichystali jsme různá
stanoviště s úkoly, kde si děti vyzkoušely svoji obratnost,
rychlost i trpělivost.
Za zdařené úkoly děti dostaly ,,papírové korunky“, za které
si v obchůdku nakoupily sladkosti a drobné hračky.
Ráda bych jmenovitě poděkovala rodičům, kteří nám při
oslavě pomáhali: pan Štuller, Kupec, paní Špitálníková,
Ježíková, Hurychvá G., Lacinová, Erbenová.
Za sladkosti a drobnosti do našeho obchůdku děkuji paní
Fišerové, Polachové, Paclíkové, Novotné R., Novotné M.,
Cibulkové, Procházkové J., Polákové, Barčičové,
Šubotníkové A., Petráskové, panu Klementovi –
samoobsluha, paní Kloudové H. – lahůdky, drogerii TETA,
panu Mejzlíkovi – zelenina, firmě LONZA s.r.o. a městu
Kouřim.
Za MŠ
Jirkovská J.
Mysleli jsme, že pouze přijedeme, cenu si vyzvedneme a
zase odjedeme, ale bylo to trochu jinak. Hned, jak jsme
přijeli, vstoupili jsme do místnosti, kde probíhala
videokonference o škole v Čechách a v cizině. Ze začátku to
bylo docela i zajímavé a poslouchali jsme, ale když nám po
vyčerpávající hodině sezení v sále konečně dali přestávku, na
chvíli jsme si rádi vyšli ven a něco snědli na rautu, abychom
nabrali sílu na další diskuzi. Naštěstí nás čekalo milé
překvapení! Hurááá! Další sezení v diskusní místnosti
odpadá! Místo toho nás čeká prohlídka místní „milionářské“
školy. To nás zajímalo mnohem víc! Škola je internátní,
chodí do ní nadané děti, je soukromá a platí se tu dost vysoké
školné. Ale je pravda, že některé chytré děti třeba z dět.
domovů do ní chodí zadarmo. Škola to sice byla krásná,
moderní, plná techniky, s pěkným sportovním zázemím (i
s bazénem), ale já bych do ní asi
19
chodit nechtěla, vadilo by mi, že bych si
den nemohla uspořádat podle sebe, ale musela
bych ho mít zorganizovaný tak, jak by mi určili, neboť den
tu probíhá podle daných pravidel. Po úžasné prohlídce
následoval výborný oběd. Mňam. Když jsme naplnili naše
hladová břicha, vydali jsme se zpět do diskusní místnosti,
tentokrát už na předávání cen. Byli jsme odměněni různými
slovníky, bloky, propiskami atd. Ale největší odměna pro
nás stejně byl úspěch našeho časopisu!
A navíc jsme měli docela nevšední zážitky z Babic.
Hanka Bugová
Byl to jeden z nejhezčích dní
v mém životě
Stonožka, Hnutí Na vlastních nohou, pro které
malujeme vánoční přání po celou dobu její existence,
slaví letos 20 let od založení paní Belou Jensen a 10 let
spolupráce Stonožky s armádou
Byla jsem mezi čtyřiceti žáky z naší školy, kteří se 13.5.
zúčastnili velké akce Stonožky. Autobusem jsme dojeli
nejprve k Muzeu policie ČR.
Stále přicházely další a další školy a nikdo nevěděl, co
nás při závodech čeká. V jednu hodinu se vše zahájilo a
poté přišla přehlídka hradní stráže. Někdo by si pomyslel,
že tam jen tak všichni vojáci pochodovali, ale bylo to
úplně jinak. V různých sestavách při různých melodiích
se pohybovali přesně a neomylně, předvedli, že jsou
velmi secvičení a schopní a bouřlivý potlesk napovídal,
že se to všem velice líbilo. Hned nato se nám představili
cvičení psi.Ukázali nám, že umí perfektně poslouchat a
chytit jakéhokoli padoucha za jakékoli situace. Náhle
začalo víc foukat a na obloze jsme zahlédli vrtulník,
z něhož se snášeli dolů parašutisté. Pak přišla mnou
nejvíce obávaná část programu-závody. Z každé školy
byli vybráni čtyři zástupci (Monika Hamouzová, Jarda
Jasenovský, Lukáš Petrásek a já za naši školu). Nejprve
jsme běželi překážkovou trasu, kde byl skok snožmo,
slalom, podlezení překážky a doběh do cíle. Další
disciplínou byl skok z místa a poslední byla štafeta
dlouhá 4×100 metrů. Zvládli jsme to celkem úspěšně.
V další části programu byl bodypaiting ( malování na
tělo), kapely např. Treska z Plzně, své umění nám
předvedl i vizážista Petr Blecha a další účinkující.V sedm
hodin se po stadionu rozléhal potlesk. Na pódium totiž
přišla Tereza Aster Vágnerová, po ní přišel očekávaný
Pepa Vágner a ten největší potlesk patřil Benovi
Cristovaovi, díky němuž téměř všichni křičeli, až mi
zaléhaly uši. Rozloučení přišlo po koncertu, tedy v devět
hodin. Zazpívali jsme Stonožkovou hymnu, a pak se
ozvaly rány a začal ohňostroj. Cestou do Kouřimi jsme se
stavili v Mc Donaldu. Do Kouřimi jsme se vrátili až
v jedenáct hodin. Moc se mi to líbilo. Mám podpisy skoro
od všech účinkujících ( dokonce i od Romana Šebrleho,
který na stadionu trénoval) i od našeho doprovodu- pí.uč.
Bílkové a pí.uč. Bělohlávkové. Opravdu to byl jeden
z nejhezčích dní v mém životě.
Tam jsme si prohlédli venkovní exponáty a pak jsme
prozkoumávali uvnitř, co vše obnáší vyšetřování. Mohli jsme
si prohlédnout minu, ruku popálenou elektrickým proudem,
napůl ohořelé lampy po požáru a k nahlédnutí tu bylo i
několik případů. Po nějaké době jsme se přesunuli do
přízemí a pokračovali v průzkumu uniforem z různého
období, zbraní, našich otisků prstů, lebek a dalších exponátů.
Byla jsem moc nadšená a to byl teprve začátek.
Následovala cesta na stadion Juliska. Byli jsme jedni
z prvních, a tak jsme si mohli v klidu vybrat nejlepší místa a
udělat si pohodlí na tribunách. Vzhledem k tomu, že do
zahájení jsme měli ještě přes hodinu času, stoupala u mě
nervozita a strach ze závodů, kterých jsem se měla účastnit..
20
Ája Nedvědová
Mezinárodní den dětí pod křídly
rodinného centra Knoflíček
21
22
Děkuji pracovníkům technického úseku města za jejich
ochotu a pomoc starším lidem.
M. Pangrácová
Dne 20. července 2010 uplyne již
10 let, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček
Vojtěch Plojhar.
Vzpomíná rodina Plojharova.
Zodpovědný redaktor Hana Žáková. Redakční rada: Hana Jenešová,
Hana Žáková, Zuzana Čiháková.
Náklad 370 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim
Číslo 6/2010. Cena 14,- Kč. Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce.
Příspěvky přijímá pí. Jirkovská v IC.
Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích
Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka.
Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l.
[email protected]
e.v.: MK ČR E 10631
Na této stránce můžete zveřejňovat bezplatně
blahopřání či jiné společenské informace.

Podobné dokumenty