KBE 3 - IVEP, a.s.

Komentáře

Transkript

KBE 3 - IVEP, a.s.
VENKOVNÍ ODPÍNAČE A ODPOJOVAČE
typ
KBE®3
OUTDOOR LOAD DISCONNECTORS AND DISCONNECTORS
type
KBE®3
25 a 38,5 kV; 400 - 1600 A
Držitel certifikátů TÜV CZ dle:
Holder of certificates TÜV CZ according to
ČSN EN ISO 9001: 2001
ČSN EN ISO 14001: 2005
INŽENÝRSKO - VÝROBNÍ ELEKTROTECHNICKÝ PODNIK, A.S.
ELECTROTECHNICAL ENGINEERING AND PRODUCTION, JOINT-STOCK COMPANY
004/04/2005
VŠEOBECNĚ
GENERAL INFORMATION
Venkovní odpínače a odpojovače typ KBE 3 jsou
provozně nenáročné třípólové spínací přístroje
venkovního provedení s viditelnou odpojovací
dráhou určené pro montáž ve venkovních
distribučních sítích, dodávané včetně ručního nebo
motorového pohonu a kompletního ověšení.
The KBE 3 disconnecting switches are one of the
classical outdoor switching devices that are used in
MV power networks for switching them on and off,
and that provide support for a reliable and safe
operation of the networks. They are suitable for
preserves with strict ecological regulations.
KBE 3D
KBEZ 3D
KBE 3P
KBE 3S
KBEZ 3S
KBEZ 3P
Typy venkovních odpínačů a odpojovačů KBE 3:
Types of the KBE 3 outdoor load-disconnectors and disconnectors:
- venkovní odpojovač
- outdoor disconnector
- kombinace odpojovače KBE 3D uzemňovače
- combination of the KBE 3D disconnector and an earthing switch
- kombinace odpojovače KBE 3D a pojistkového spodku
- combination of the KBE 3D disconnector and a fuse base
- venkovní odpínač, zhášecí mechanizmus tvoří vypínací prut
- outdoor load-disconnector with a breaking rod used as the arc-quenching mechanism
- kombinace odpínače KBE 3S a uzemňovače
- combination of the KBE 3S disconnector and an earthing switch
- kombinace odpínače KBE 3S a pojistkového spodku
- combination of the KBE 3S load-disconnector and a fuse base
POUŽITÍ
APPLICATION
The KBE 3 disconnectors are used to achieve a
clearly visible disconnnection of parts of power
distribution networks, passing through a process of
repairs, revisions and other works which necessitate
to have the line in a non-live state. The KBE 3P
load-disconnector and disconnector represents a
combination of a disconnector with fuse base that
can be used as a protection element against shortcurrents and overcurrents. The KBEZ 3D
disconnector is used as a means to ensure the
clearly visible disconnection and earthing of specific
sections of the powering network.
Odpínače a odpojovače KBE 3 slouží k viditelnému
odpojení úseků sítí za účelem oprav, revizí a pod.
Odpínače a odpojovač typ KBE 3...P je kombinací
odpojovače a pojistkového spodku, který slouží jako
ochrana proti zkratu a nadproudům. Odpojovač
KBEZ 3D slouží k viditelnému odpojení a uzemnění
úseků sítí.
NORMY A PŘEDPISY
STANDARDS AND REGULATIONS
The KBE 3 load-disconnectors and disconnectors
comply with the following standards: ČSN 35 4205
eqv IEC 694, ČSN 35 4210 eqv IEC 129 and VDE
0670, part 2 and 3. The insulation complies with the
requirements on the degree I. of contamination, as
specified by the ČSN 33 0405 standard. In the part
of fuse bases the KBE 3P and KBE 3SP switching
devices comply with the relevant ČSN 35 4720
standard. When using the device as a loaddisconnector of limited range of use and within the
range of engineering parameters – see Art. 4 - the
KBE 3S type also complies with the ČSN 35 4211-1
eqv IEC 265-1 standard.
Odpínače a odpojovače KBE 3 vyhovují normám
ČSN 35 4205 eqv IEC 694, ČSN 35 4210 eqv IEC
129 a VDE 0670 část 2 a 3. Izolace vyhovuje pro
oblast stupně znečištění I. bez údržby podle ČSN
33 0405. Přístroje KBE 3P a KBE 3SP vyhovují též
ČSN 35 4720 v části pojednávající o pojistkových
spodcích. Odpínače typ KBE 3S vyhovují též ČSN
35 4211-1 eqv IEC 265-1 jako odpínač omezeného
použití v rozsahu technických parametrů viz článek
4.
POPIS
DESCRIPTION
Odpínače a odpojovače KBE 3 jsou klasické
třípólové
přístroje
venkovního
provedení.
Proudovodnou dráhu tvoří paralelní kontaktní nože,
pružinové kontaktní systémy a kontaktní držáky s
připojovacími praporci, které jsou namontovány na
porcelánové nebo plastové podpěrné izolátory.
Kontaktní systém s izolátory je namontován na
ocelovém rámu, který je společný pro tři fáze
přístroje.
The KBE 3 load-disconnectors and disconnectors
are conventional three-pole switching devices in
outdoor design. The current carrying path consists
of parallel connected contact knives, spring-driven
contacting systems and contact holders with
connecting flags. The latter are mounted to
supporting insulators made of ceramics or plastic
material. The whole contact system with insulators
is installed on a steel frame that is common for all
the three phases of the switching device.
Měděné a postříbřené proudovodné části, nerezové
The high corrosion resistance of the system and its
2
004/04/2005
kontaktní pružiny, nerezový spojovací materiál v
proudovodné dráze a žárově zinkované ocelové
rámy společně se žárově zinkovanými součástmi
pohonu a jeho spojovacího materiálu zajišťují
vysokou korozivní odolnost přístroje ve venkovním
prostředí.
outdoor properties are guaranteed by the copper or
silver-coated current carrying parts, by using
stainless contact springs, stainless connecting
material of the current carrying path and hot
galvanized steel frames in combination with hot
galvanized drive parts.
Pracovní poloha odpojovačů a odpínačů řady KBE
může být vodorovná nebo svislá. Odpínače nebo
odpojovače typů KBE 3 je možné na přání
zákazníka doplnit omezovači přepětí, které jsou
montovány na držáky, připevněné na ocelovém
rámu přístroje. Přitom je možné držáky omezovačů
montovat před přístroj nebo za něj.
Připojovací svorky omezovačů jsou spojeny se
svorkami přístroje. Přívody z vedení, případně
kabelová oka, se zpravidla připojí k omezovačům
přepětí.
The KBE 3 load-disconnectors and disconnectors
can be operated both in horizontal and vertical
position. Load-disconnectors have always to be
mounted and operated in vertical position. On
request the KBE 3 load-disconnectors or
disconnectors can be complemented with lightning
arresters located in holders and fixed to the
device´s steel frame. The lightning arrester holders
can be mounted in front of the switching device or
behind it.
The lightning arrester connecting terminals are
interconnected with the main terminals of the
disconnector. The line lead-ins or the cable lugs are
usually connected to the lightning arresters.
Omezovače přepětí lze volit od těchto
(pro Ur = 25 kV):
RAYCHEM typ HDA
ABB typ MWK 24
ABB typ Polim
TRIDELTA typ SBK
výrobců
The lightning arresters (for Ur = 25 kV) can be
supplied from the following manufacturers:
RAYCHEM type HDA
ABB type MWK 24
ABB type Polim
TRIDELTA type SBK
Odpínače
nebo
odpojovače
KBE 3P
mají
prodloužený ocelový rám, na kterém jsou
upevněny tři podpěrné izolátory s kontakty pro
připojení pojistkových patron. Odpojovač je
dodáván
bez pojistek. Přístroj je vybaven
uzemňovacím svorníkem, připojeným na jednom
konci připojovacího praporce. Průměr svorníku je
16 mm, délka 130 mm.
The KBE 3..P load-disconnectors or disconnector
feature an extended steel frame to which three
supporting insulators with contacts for the insertion
of fuse inserts are secured. At the time of the
delivery the disconnector is supplied without fuses.
Additionally, the disconnector can be equipped with
an earthing clamp of 16 mm diameter and a length
of 130 mm, fixed to one end part of the connecting
flag.
PRACOVNÍ PODMÍNKY
OPERATING CONDITIONS
Odpínače a odpojovače KBE 3 jsou určeny pro
provoz ve venkovním prostředí.
The KBE 3 load-disconnectors and disconnectors
are intended to be used in outdoor operating
environment.
Highest ambient temperature
+ 40 °C
Lowest ambient temperature
- 33 °C
Relative air humidity
100 %
Air pressure not to exceed
700 Pa (34 m/s)
Ice to appear on the switch
20 mm
body must not to exceed
thickness (class
20
Altitude up to
1000 m
When using the switch in
altitudes above 1000 m, the
1500 m - 0,95 a
rated voltage value is to be
3000 m - 0,80
recalculated (multiplied) with a
factor
Degree
of
contamination
I. without
according to ČSN 33 0405
maintanance
Nejvyšší teplota okolí
Nejnižší teplota okolí
Relativní vlhkost vzduchu
Tlak větru nepřesáhne
Tloušťka ledu nepřesáhne
Nadmořská výška
Při použití nad 1000 m se
použije
korekční činitel pro jmenovité
napětí
Stupeň
oblasti
ČSN 33 0405
znečištění
+ 40 °C
- 33 °C
100 %
700 Pa (34 m/s)
20 mm (třída 20)
do 1000 m
1500 m - 0,95 a
3000 m - 0,80
I. bez údržby
ZÁRUČNÍ DOBA
WARRANTY PERIOD
Na přístroje typu KBE 3 je standardní záruční doba
10 let.
The KBE 3 switching devices are normally covered
with the warranty period of 10 years.
Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického
poškození (vandalismus, úmysl, živel), nesprávné
montáže a překročení zaručených parametrů
From the warranty are exempt all cases of
mechanical damage (vandalism, intention, natural
disaster) , improper mounting and the operation of
the device beyond the guaranteed performance
3
004/04/2005
přístroje.
level.
Po dobu trvání záruky se může na přístroji projevit
částečná změna povrchové úpravy nemající vliv na
funkčnost přístroje. Životnost přístroje je 40 let.
During the warranty period slight changes in the
surface painting can appear. These do not affect in
any way the functionality of the device.
The section switch service life period is 40 years.
HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
SPECIFICATION
Typ
Type
Jmenovité napětí
Rated voltage
Jmenovitý proud
Rated normal current
Jmenovitý kmitočet
Rated frequency
Jmenovitý výdržný krátkodobý proud 1s
Rated short-time withstand current of 1
sec. duration
Jmenovitý výdržný dynamický proud
Rated peak withstand current
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Rated short-circuit making current
Jmenovitý vypínací proud při převážně
činné zátěži
Rated mainly active load-breaking
current
Jmenovitý vypínací proud uzavřené
smyčky
Rated closed-loop breaking current
Jmenovitý vypínací proud nezatíženého
transformátoru
Rated no-load transformer breaking
current
Jmenovitý vypínací proud nezatíženého
kabelového vedení
Rated cable-charging breaking current
Jmenovitý vypínací proud zemního
spojení
Rated earth fault breaking current
Jmenovitý proud pojistek
Rated current of fuses
Mechanická trvanlivost
Mechanical endurance
Hmotnost přístroje bez pohonu
Weight without hand drive
izolátory porcelánové
porcelain insulators
izolátory epoxidové
epoxi insulators
Hmotnost přístroje včetně ověšení
Weight with hand drive
izolátory porcelánové
porcelain insulators
izolátory epoxidové
epoxi insulators
KBE 3D
KBEZ 3D
KBE 3P
KBE 3S
KBEZ 3S
KBE 3SP
Ur
kV
25
38,5
25
38,5
25
25
Ir
A
630
630
630
630
630
630
fr
Hz
50
50
50
50
50
50
Ik
kA
20
20
20
20
20
20
Ip
kA
50
50
50
50
50
50
Ima
kA
----
----
----
----
6,3
6,3
I1
A
----
----
----
----
20
20
I2
A
----
----
----
----
20
20
5
5
1,25 MVA 100 x CO
I3
A
I4a
A
----
----
----
----
10
10
I6a
A
---
---
---
---
50
50
A
----
----
2 - 63
2 - 63
----
2 - 63
5000
5000
1000
1000
155
212
83
140
200
257
128
185
400 kVA 1000 CO
zap. - vyp.
kg
kg
kg
kg
5000 5000
114
128
60
74
171
185
117
131
159
218
105
164
216
275
162
221
4
116
130
65
76
161
251
107
197
163
91
202
130
004/04/2005
Typ
Type
Jmenovité napětí při atmosférickém impulsu:
Rated lightning impulse withstand voltage
- v odpojovací dráze....................................kV
- across the isulating distance.....................kV
- proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými
kontakty.....................................................kV
- to earth, between the poles and across the
open contacts ..........................................kV
KBE 3D
KBEZ 3D
KBE 3P
KBE 3S
KBEZ 3S
KBE 3SP
145
210
145
210
145
145
125
180
125
180
125
125
60
90
60
90
60
60
50
80
50
80
50
50
Jmenovité jednominutové krátkodobě výdržné
napětí průmyslového kmitočtu za sucha a za
deště
Rated 1 minute power-frequency withstand
voltage in dry and wet conditions
- v odpojovací dráze....................................kV
- across the isulating distance.....................kV
- proti zemi, mezi póly a mezi rozpojenými
kontakty....................................................kV
- to earth, between the poles and across the
open contacts..........................................kV
BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ
PACKING, TRANSPORT AND STORAGE
Odpínače a odpojovače typu KBE 3 včetně
objednaného ověšení se dodávají na dřevěných
paletách. Přístroj nesmí být při dopravě a
manipulaci namáhán nadměrnými otřesy.
The KBE 3 load disconnecting and disconnectors
including their accessories are delivered on wooden
pallets. During the transport and manipulation the
switch must not be exposed to excessive vibrations.
Všechny použité obalové materiály jsou plně
recyklovatelné.
All used packing materials are fully recyclable.
MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU
INSTALLATION AND COMMISSIONING
Pečlivá a profesionální instalace spínacího přístroje
je
jedním
ze
základních
předpokladů
bezporuchového provozu. Pokyny pro montáž,
obsluhu a údržbu jsou uvedeny v samostatné
průvodní dokumentaci, která se dodává s
přístrojem.
One of the prerequisites for a reliable and defectfree operation of a switching device is the
installation which is to be carried out with care and
in a professional manner. The assembly, servicing
and operating instructions are shown in the
accompanying documents being an integral part of
the delivery.
5
004/04/2005
KÓD ÚDAJŮ PRO OBJEDNÁVKU VENKOVNÍCH ODPÍNAČŮ A ODPOJOVAČŮ TYP KBE 3
TYPE DESIGNATION CODING OF THE KBE 3
KBE 3D
KBE 3P
KBE 3S
KBE 3SP
KBEZ 3D
KBEZ 3S
Základní provedení
Basic design
Jmenovité napětí
Jmenovité napětí
25 kV
38,5 kV
Jmenovitý proud
Rated current
Izolátory:
Insulators:
630 A
1250 A
1600 A
porcelánové
epoxidové
silikonové
630
1250
1600
porcelain
epoxy
silicone rubber
Ověšení pro délku sloupu
Lenght of line support (pole)
jiná výška
Sloup:
Line support (pole):
- jednoduchá betonový
- dvojitý betonový
sloupy za sebou
- dvojitý betonový
sloupy vedle sebe
příhradový stožár
25
38
9
10,5
12
x
P
E
S
m
m
m
m
9
10
12
po dohodě
single concrete
double concrete
row
double concrete
side by side
lattice mast
Pólová rozteč
Phase pitch
JB (JD – dřevěný; wooden)
DBV (DDV – dřevěný, wooden)
DBW (DDW – dřevěný, wooden)
PS
350 mm
500 mm
350
500
s omezovačem přepětí:
with the arresters manufactured by:
RAYCHEM typ HDA 24
TRIDELTA typ SBK
ABB type MWK 24
ABB type POLIM
R
T
M
P
Příklad označení údajů pro objednávku:
Example of coding when placing and order:
KBE 3D 25.630.E.10.1.350
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
ORDERING DATA
V objednávce je nutno uvést:
- kód údajů pro objednávku
- počet kusů
Speciální požadavky
objednávky.
nutno
uvést
v
When ordering it is necessary to specify the
following:
- coding data as shown above
- number of pieces required
Any other special requirements imposed on the
device.
textu
6
004/04/2005
ODPÍNAČ NEBO ODPOJOVAČ TYP KBE 3 –MONTÁŽ NA SLOUP S RUČNÍM POHONEM
KBE 3 LOAD DISCONNECTOR OR DISCONNECTOR – WITH HAND OPERATED DRIVE AND MOUNTED TO A POLE
1 - odpojovač KBE 3D
2 - odpojovač KBE 3P
1a - odpínač KBE 3S
2a - odpínač KBE 3SP
3 - kyvné ložisko horní
3a – kyvné ložisko horní (pro KBE 3S 38,5 kV)
4 - kyvné ložisko
5 - ruční pohon
6 - svěrná koncovka šikmá se soudečkem
7 - zařezávací páka na hřídeli odpojovače
8 - nosník U8
9 - upevňovací třmen
10 - objímka R130
11 - objímka R155
12 - objímka R178
13 - svěrná koncovka jednoramenná se soudečkem
13a - svěrná koncovka jednoramenná se
soudečkem (pro KBE 3S 38,5 kV)
14 - svěrná koncovka dvouramenná
15 - ovládací táhlo horní
16 - ovládací táhlo střední
17 - ovládací táhlo spodní
18 - spojka (nátrubek) na táhle pohonu
19 - kyvná páka ložiska
20 - ruční páka pohonu
21- svěrná koncovka jednoramenná bez soudečku
22 - vačka odpojovače
23 - proudovodné nože
24 - pojistka 2 - 100 A (není součástí dodávky)
25 - uzemňovací svorník
1 - KBE 3D disconnector
2 - KBE 3P disconnector
1a - KBE 3S load-disconnector
2a - KBE 3SP load-disconnector
3 – upper rocker bearing
3a - upper rocker bearing (for KBE 3S 38,5 kV)
4 – rocker bearing
5 – hand operated drive
6 - inclined clamping terminal with barrel
7 – penetrating lever on disconnector shaft
8 - U8 holder
9 – fastening yoke
10 - R130 sleeve
11 - R155 sleeve
12 - R178 sleeve
13 – single-arm clamping terminal with barrel
13a – single-arm clamping terminal with barrel
(for KBE 3S 38,5 kV)
14 – double-arm clamping terminal
15 – upper position operating pull rod
16 - medium position operating pull rod
17 – bottom position operating pull rod
18 – coupling piece on the drive pull rod
19 – swinging handle of the bearing
20 – drive operating manual handle
21 – single-arm clamping terminal without barrel
22 – disconnector cam
23 – current carrying knives
24 – fuse 2A to 100A (not part of the disconnector delivery)
25 – earthing clamping terminal
7
004/04/2005
ODPÍNAČ NEBO ODPOJOVAČ TYP KBE 3 – V KOMBINACI S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ
KBE 3 LOAD DISCONNECTOR OR DISCONNECTOR – WITH LIGHTNING ARRESTERS
1 - odpojovač KBE 3D (odpínač KBE 3S)
2 - odpojovač KBE 3P (odpínač KBE 3SP)
3 - kyvné ložisko horní
4 - kyvné ložisko
5 - ruční pohon
6 - svěrná koncovka šikmá se soudečkem
7 - zařezávací páka na hřídeli odpojovače
8 - nosník U8
9 - upevňovací třmen
10 - objímka R130
11 - objímka R155
12 - objímka R178
13 - svěrná koncovka jednoramenná se soudečkem
14 - svěrná koncovka dvouramenná
15 - ovládací táhlo horní
16 - ovládací táhlo střední
17 - ovládací táhlo spodní
18 - spojka (nátrubek) na táhle pohonu
19 - kyvná páka ložiska
20 - ruční páka pohonu
21- svěrná koncovka jednoramenná bez soudečku
22 - vačka odpojovače
23 - proudovodné nože
24 - pojistka 2 - 100 A (není součástí dodávky)
25 - uzemňovací svorník
26 - propojovací pásky
27 - omezovač přepětí
28 - držák omezovače
1 - KBE 3D disconnector
KBE 3S load-disconnector
2 - KBE 3P disconnector
KBE 3SP load-disconnector
3 – upper rocker bearing
4 – rocker bearing
5 – hand operated drive
6 - inclined clamping terminal with barrel
7 – penetrating lever on disconnector shaft
8 - U8 holder
9 – fastening yoke
10 - R130 sleeve
11 - R155 sleeve
12 - R178 sleeve
13 – single-arm clamping terminal with barrel
13a – single-arm clamping terminal with barrel
(for KBE 3S 38,5 kV)
14 – double-arm clamping terminal
15 – upper position operating pull rod
16 - medium position operating pull rod
17 – bottom position operating pull rod
18 – coupling piece on the drive pull rod
19 – swinging handle of the bearing
20 – drive operating manual handle
21 – single-arm clamping terminal without barrel
22 – disconnector cam
23 – current carrying knives
24 – fuse 2A to 100A (not part of the
disconnector delivery)
25 – earthing clamping terminal
26 – connecting straps
27 – lightning arrested
28 – holder of lightning arrester
8
004/04/2005
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPOJOVAČ TYP KBE 3D
THREE-POLE OUTDOOR DISCONNECTOR OF KBE 3D
venkovní odpojovač
outdoor disconnector
* platí pro porcelánový izolátor
* valid for porcelain insulator
Typ
KBE 3D.25
KBE 3D.38
Ur
kV
25
38,5
Ir
A
630
630
B
1000
1300
C*
D*
E
F
803
990
280
360
600
840
350
500
H
950
1250
K
L
M
475
715
590
740
442
537
N
O
P
R
680 30
920 30
40
40
510
750
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPOJOVAČ TYP KBE 3P 25 KV
THREE-POLE OUTDOOR DISCONNECTOR OF KBE 3P 25 KV
kombinace odpojovače KBE 3D a pojistkového spodku
a combination of the KBE 3D disconnector and the fuse base
9
004/04/2005
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ S UZEMŇOVAČEM TYP KBEZ 3D; KBEZ 3S
THREE-POLE OUTDOOR DISCONNECTOR WITH EARTHING OF KBEZ 3D; KBEZ 3S
* platí pro porcelánový izolátor
* valid for porcelain insulator
Typ
KBEZ 3D.25
KBEZ 3D.38
KBEZ 3S.25
Ur
kV
25
38,5
25
Ir
A
630
630
630
A
B
C*
D*
E
F
H
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
1033
1313
1033
1000
1300
1300
816
977
910
374
454
374
780
980
780
350
500
500
950
1250
950
515
715
515
590
740
590
786
986
786
720
920
720
30
30
30
40
40
40
550
750
550
180
250
180
120
120
120
319
399
319
55
55
55
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ S APLIKACÍ OMEZOVAČŮ PŘEPĚTÍ
THREE-POLE LOAD DISCONNECTORS OR DISCONNECTORS WITH LIGHTNING ARRESTERS
Kóty platí pro porcelánové izolátory.
Valid for porcelain insulator
VYUŽIT OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ - TRIDELTA NAMONTOVANÝ NA VENKOVNÍM ODPÍNAČI - TYP KBE 3S
THIS SYSTEM USES THE “TRIDENTA” (TYPE SBK) LIGHTNING ARRESTER, INSTALLED ON THE KBE 3S
OUTDOOR LOAD-DISCONNECTOR.
10
004/04/2005
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP KBE 3S 25 KV
THREE-POLE OUTDOOR LOAD DISCONNECTOR OF KBE 3S 25 KV
venkovní odpínač, zhášecí mechanizmus tvoří vypínací prut
outdoor disconnector, arc quenching mechanism consisting of breaking rod
Kóty platí pro porcelánové izolátory.
Valid for porcelain insulator
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP KBE 3S 38,5 KV
THREE-POLE OUTDOOR LOAD DISCONNECTOR OF KBE 3S 38,5 KV
venkovní odpínač, zhášecí mechanizmus tvoří vypínací prut
outdoor disconnector, arc quenching mechanism consisting of breaking rod
Kóty platí pro porcelánové izolátory.
Valid for porcelain insulator
Typ
KBE 3S.38
Ur
kV
38,5
Ir
A
630
B
D*
E
F
K
L
N
R
1300
360
840
500
715
740
920
750
11
004/04/2005
TŘÍPÓLOVÝ VENKOVNÍ ODPÍNAČ TYP KBE 3SP 25 KV
THREE-POLE OUTDOOR LOAD DISCONNECTOR OF KBE 3SP 25 KV
kombinace odpínače KBE 3S a pojistkového spodku
a combination of the KBE 3S load-disconnector with fuse base
Kóty platí pro porcelánové izolátory.
Valid for porcelain insulator
In on state the main current carrying path of the
disconnector is capable of conveying the rated
currents of the system. The current carrying path
consists of contact knives connected in parallel and
provided with contacts springs and fixed contacts
with connecting flags. The supplementary current
carrying path consists of a ratchet and breaking pin,
and represents the arc-quenching mechanism of the
switching device, in which all the necessary
breaking of currents may occur, up to the specified
engineering level.
Hlavní proudovodná dráha venkovních odpínačů
typů KBE 3S a KBE 3SP přenáší v zapnutém stavu
jmenovité
proudy.
Je
tvořena
paralelními
kontaktními noži, opatřenými kontaktními pružinami
a pevnými kontakty s připojovacími praporci.
Vedlejší proudovodná dráha, sestává ze západky a
vypínacího prutu, tvoří zhášecí mechanizmus
přístroje, který zabezpečuje vypínání provozních
proudů do výše dle technických údajů.
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
LIST OF APARE PARTS
Název ND
Name of the spare part
Izolátor pevný
Izolátor pohyblivý
Nůž (Cu profil)
Držák
(kontakt
s
praporcem)
Držák pojistky pod ložisko
Fixed insulator
Movable insulator
Contact knife (Cu profile)
Holder
(contact
with
connecting flag)
Fuse holder placed below
the bearing
Fuse holder
Penetrating lever
Bearing
Spring
Spring dish
Fuse
Spring-type pin
Spacing tube
Držák pojistky
Zařezávací páka
Ložisko
Pružina
Miska pružiny
Pojistka
Čep pružinový
Rozpěrná trubka
Číslo dílu nebo výkresu
Part number of drawing number
490.101
490.101
490.101
490.101
32-2366
32-2366
12
42-4311/c
42-4311/c
-
32-2569
42-2489/I/B
42-4310/c
42-2491
42-2425/a
42-2424/a
42-4305
42-4304/a
32-2568
42-2489/I/B
42-4310/c
42-2491
42-2425/a
42-2424/a
42-4305
42-4304/a
004/04/2005
004/04/2005
Vyrábí a dodává:
Manufactured and supplied by:
Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik,a. s.
Vídeňská 117a, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 547136 654 e-mail:[email protected]
Fax: +420 547136 402
http:// www.ivep.cz

Podobné dokumenty

stáhnout katalog

stáhnout katalog All used packing materials are fully recyclable.

Více

stáhnout katalog LEV...PPN (PDF 0,6MB)

stáhnout katalog LEV...PPN (PDF 0,6MB) Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického poškození (vandalismus, úmysl, živel), nesprávné montáže a překročení zaručených parametrů přístroje.

Více

stáhnout katalog (PDF 1,0MB)

stáhnout katalog (PDF 1,0MB) vyžádání. Přístroj nesmí být při dopravě a manipulaci namáhán nadměrnými otřesy. Všechny použité obalové materiály jsou plně recyklovatelné nebo energeticky využitelné.

Více

OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type LEV...(PPN)

OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type LEV...(PPN) During the warranty period slight changes in the surface painting can appear. These do not affect in any way the functionality of the device. The switch disconnector service life period is 40 years.

Více

stáhnout katalog CUB 2...PPN

stáhnout katalog CUB 2...PPN Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického poškození (vandalismus, úmysl, živel), nesprávné montáže a překročení zaručených parametrů přístroje.

Více

Elektrické přístroje - střední škola elektrotechnická, ostrava, na

Elektrické přístroje - střední škola elektrotechnická, ostrava, na Relé - je to přístroj sloužící pro samočinné a dálkové řízení elektrických zařízení a pro zabezpečování jejich spolehlivého provozu. Pracuje na principu elektromagnetické indukce, kdy po příchodu p...

Více

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410)

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410) kontaktní tlaky pružin vyrobených z nerezové oceli

Více

CUB 2 - IVEP, a.s.

CUB 2 - IVEP, a.s. The CUB 2...outdoor switch disconnectors are controlled from the ground level using the hand operated drive mechanism. The handle operating angle range is of 180°, with the possibility of loc king ...

Více

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB Např. Fla 15/97 GB KO – odpínač pro montáž na betonový sloup, pro kabelový svod, vybavený omezovači přepětí. Omezovače jsou na přístroje montovány přímo u výrobce, nebo je ve spolupráci s výrobcem ...

Více