Název projektu / Nazwa projektu - Euroregion Tešínské slezsko

Komentáře

Transkript

Název projektu / Nazwa projektu - Euroregion Tešínské slezsko
Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
TYP A
Příloha č. 19 A
Název projektu / Nazwa projektu: ..............
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: .....................
Číslo
/Nr
1.
Kritérium/Kryterium
Společná příprava projektu/Wspólne przygotowanie projektu
10 bodů/ 10 punktów
Partneři z obou zemí se podílejí stejnou mírou na plánování projektu.
Příprava projektu vykazuje aktivní účast partnerů z obou zemí
v celém procesu přípravy projektu – od vzniku projektové ideje až po
odevzdání projektové žádosti včetně harmonogramu přípravy. /
Partnerzy z obu krajów w takim samym stopniu uczestniczą w
planowaniu projektu. Przygotowanie projektu charakteryzuje się
aktywnym udziałem partnerów z obu krajów w ramach całego
procesu – od momentu powstania idei projektu po złożenie wniosku
projektowego łącznie z harmonogramem przygotowania.
6 bodů/ 6 punktów
Partneři z obou stran hranice se společně setkávají a společně
závazně domlouvají záležitosti tykající se projektu a zapojení
partnerů, ale převyšuje aktivní účast na přípravě projektu partnera (ů) z jedné strany. / Partnerzy z obu stron granicy wspólnie spotykają
się i dokonują wiążących ustaleń dotyczących projektu, udziału
partnerów, ale w przygotowaniu projektu przeważa aktywny udział
partnera (-ów) z jednej stron.
3 body /3 punkty
Partneři z obou stran hranice se podílejí na plánování projektu jen
příležitostně.Výrazně převyšuje aktivní účast na přípravě projektu
partnera (-ů) z jedné strany. Informovanost o průběhu přípravy
projektu partnera (-ů) z druhé strany hranice je zajištěna. / Partnerzy
z obu stron granicy uczestniczą w planowaniu projektu tylko
okazjonalnie. W przygotowaniu projektu wyraźnie przeważa aktywny
udział partnera (-ów) z jednej strony. Zapewniony jest przepływ
informacji dotyczących przebiegu przygotowania projektu do
partnera (-ów) z drugiej strony granicy.
0 bodů / 0 punktów
Projekt není společně připravován. / Projekt nie jest wspólnie
przygotowywany.
2.
Společná realizace projektu/Wspólna realizacja projektu
10 bodů / 10 punktów
Na realizaci cílů projektu se podílejí partneři z obou stran hranice
společně. Projekt má vypracován společný plán aktivit včetně
doplňujícího se harmonogramu a je společně propagován.Společné
aktivity spolu souvisí z časového i věcného hlediska / W realizacji
celów projektu partnerzy z obu stron granicy uczestniczą wspólnie. W
ramach projektu opracowano wspólny plan działań, z nim
skoordynowany harmonogram, projekt jest wspólnie promowany.
6 bodů/ 6 punktów
Partneři z obou zemí se podílejí na realizaci aktivit projektu. Projekt
je převážně realizován partnery z obou stran hranice. Společné
aktivity spolu souvisí z časového i věcného hlediska / Partnerzy z obu
krajów uczestniczą w realizacji działań projektu. Projekt jest
Hodnocení/
Ocena
(0-3-6-10)
Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
TYP A
realizowany w dużej mierze przez partnerów z obu stron granicy.
3 body / 3 punkty
Projekt je převážně realizován partnerem z jedné strany hranice.
Partneři z obou stran hranice se podílejí na společné realizaci
projektu jen příležitostně, či aktivity realizované partnery z druhé
strany mají pouze doplňkový charakter. Společné aktivity spolu
souvisí z časového i věcného hlediska / Projekt jest realizowany
głównie przez partnera z jednej strony granicy. Partnerzy z obu stron
granicy uczestniczą we wspólnej realizacji projektu tylko
okazjonalnie lub działania realizowane przez partnerów z drugiej
strony mają tylko charakter uzupełniający.
0 bodů / 0 punktów
Projekt není společně realizován. / Projekt nie jest wspólnie
realizowany.
3.
Společný personál/Wspólny personel
10 bodů / 10 punktów
Společný personál se pro obě strany podílí na všech podstatných
aktivitách projektu. Např. projektoví manažeři pověření partnery
z obou zemí tvoří společný tým mající pravidla spolupráce – jmenují
vedoucího týmu, určí pravidla komunikace a setkávání apod. Tento
tým realizuje projekt po celou dobu jeho realizace společně. /
Wspólny personel uczestniczy we wszystkich istotnych działaniach
projektu na rzecz obu stron . Np. specjaliści ds. projektów wskazani
przez partnerów z obu krajów tworzą wspólny zespół o określonych
zasadach współpracy - mianują kierownika zespołu, ustalają zasady
wzajemnych kontaktów i spotkań itp. Zespół ten realizuje projekt
wspólnie przez cały okres jego realizacji.
6 bodů / 6 punktów
Společný personál projektu má rámcově stanovená pravidla
spolupráce – jmenuje vedoucího týmu, pravidla komunikace a
setkávání nejsou přesně vymezena. Tento tým realizuje převážnou
část aktivit projektu společně. / Wspólny personel projektu ma
ramowo określone zasady współpracy – mianuje kierownika zespołu,
zasady wzajemnych kontaktów i spotkań nie są ściśle ustalone. Zespół
ten realizuje wspólnie przeważającą część działań projektu.
3 body / 3 punkty
Společný koordinátor obou části projektu. / Wspólny koordynator
obu części projektu.
0 bodů / 0 punktów
Projekt nemá společný personál. / Projekt nie ma wspólnego
personelu.
4.
Společné financování projektu - dle předložených rozpočtů
/Wspólne finansowanie projektu – według złożonych budżetów
10 bodů 10 punktów
Partneři z obou stran hranice se podílejí na rozpočtu projektu. Podíl
partnerů z druhé strany hranice dosahuje 40,00 – 50,00% celkového
rozpočtu projektu. / Partnerzy z obu stron granicy mają udział w
budżecie projektu. Udział partnerów z drugiej strony granicy wynosi
40,00 – 50,00% całkowitego budżetu projektu.
6 bodů / 6 punktów
Partneři z obou stran hranice se podílejí na rozpočtu projektu. Podíl
Příloha č. 19 A
Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
TYP A
Příloha č. 19 A
partnerů z druhé strany hranice dosahuje 25,00 – 39,99% celkového
rozpočtu projektu. / Partnerzy z obu stron granicy mają udział w
budżecie projektu. Udział partnerów z drugiej strony granicy wynosi
25,00 – 39,99% całkowitego budżetu projektu.
3 body / 3 punkty
Partneři z obou stran hranice se podílejí na rozpočtu projektu. Podíl
partnerů z druhé strany hranice dosahuje 10,00 – 24,99% celkového
rozpočtu projektu. / Partnerzy z obu stron granicy mają udział w
budżecie projektu. Udział partnerów z drugiej strony granicy wynosi
10,00 – 24,99% całkowitego budżetu projektu.
0 bodů / 0 punktów
Podíl partnerů na jedné straně hranice není vyšší než 9,99% na
celkovém rozpočtu projektu. / Udział partnerów w budżecie projektu
po jednej stronie granicy nie przekroczy 9,99 %.
Celkový počet bodů (max. 40)/
Całkowita ilość punktów (maks. 40)
Komentář hodnotitele/ Komentarz osoby oceniającej:
Kontrolu provedl (jméno, příjmení) /
Kontrolę przeprowadził (imię, nazwisko)
Místo a datum /
Miejsce i data
Podpis /
Podpis

Podobné dokumenty