Vy máte stavbu - my pilu! - BOUKAL Stroje

Komentáře

Transkript

Vy máte stavbu - my pilu! - BOUKAL Stroje
1 + 2 = trojnásobnû zaruãená jistota
Nikoliv jeden ani dva roky, jak pfiedepisuje legislativa – ne! Na v‰echno elektrické náfiadí a tesafiské stroje
vám PROTOOL poskytuje hned tfii roky záruky!
Záruky na materiál a v˘robní vady, stanovené v pfiíslu‰ném zákonû, prodluÏuje PROTOOL dobrovolnû na tfii roky.
Abyste tuto bezplatnou sluÏbu navíc mohli vyuÏít, vyplníte jednodu‰e formuláfi „2+1 nahlá‰ení záruky“, pfiiloÏen˘
ke kaÏdému stroji, a za‰lete ho faxem nebo po‰tou na na‰e centrální registraãní místo, popfi. nahlásíte záruku on-line
na adrese www.protool.cz. Pfiesné podmínky záruky 2+1 a dÛleÏitá upozornûní k pouÏívání náfiadí jsou pfiiloÏeny
ke kaÏdému balení – vyplatí se je pfieãíst!
Váš prodejce:
Ing. Petr Boukal - BOUKAL
Obchodní firma
Partyzánská 108
436 03 Litvínov 3 - Chudeřín
IČ: 14827093 DIČ: CZ521009058
Tel.: +420 476 111 051
e-mail: [email protected]
Fax: +420 476 755 190
http://shop.boukal.cz
Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese http://shop.boukal.cz, Vám nabízíme individuální slevy.
3329 - PROTOOL-Cenik CZ kveten 032 32
3.6.2008 10:15:52

Podobné dokumenty

T-Mobile Czech Republic, as

T-Mobile Czech Republic, as 09:30 – 10:30 Proč jsou ženy v byznysu důležité? V odpovědi na tuto otázku už u nás máme jasno. Naše kolegyně podporujeme v rozvoji a o tom, co pro ně děláme, se dovíte i vy. Zároveň budete mít mož...

Více

Ceník 2009 - Pronkovo, sro

Ceník 2009 - Pronkovo, sro QuaDrive: Aku vrtací ‰roubovák QuaDrive: Aku pfiíklepov˘ vrtací ‰roubovák QuaDrive: Aku rázov˘ ‰roubovák Vrtaãky Pfiíklepové vrtaãky Pfiíslu‰enství pro vrtání Pfiíslu‰enství pro QuaDrive a QuaDrill Pfií...

Více

odhal sílu - BOUKAL Stroje

odhal sílu - BOUKAL Stroje ODHAL SÍLU Soustruh na kov SPA-700P

Více

PrÛvodce betonáfiskou normou

PrÛvodce betonáfiskou normou jako maximální moÏn˘ poÏadovan˘ prÛsak vody do zku‰ebního vzorku. Tento údaj se pak uvede ve specifikaci betonu. âSN EN 206-1 Zmûna Z3 uvádí poÏadavky na maximální prÛsak podle âSN EN 12 390-8 (viz...

Více

Pneumatické nářadí a příslušenství - BOUKAL Stroje

Pneumatické nářadí a příslušenství - BOUKAL Stroje Tryska 1,3 mm pro HVLP PRO Tryska 1,5 mm pro HVLP PRO Tryska 1,7 mm pro HVLP PRO Tryska 1,9 mm pro HVLP PRO Tryska 2,2 mm pro HVLP PRO Tryska 2,5 mm pro HVLP PRO Nádobka pro HVLP PRO Filtr (balení ...

Více

Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ pro jazzové a ostatní orchestry

Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ pro jazzové a ostatní orchestry Celostátní kolo národní soutěže ZUŠ pro jazzové a ostatní orchestry vyhlášené MŠMT - LITVÍNOV 2010 sobota 12.6.2010 - KD Citadela

Více

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA ãíslo pojistné smlouvy, Va‰e jméno a pfiíjmení, co se Vám pfiihodilo, telefonní ãíslo, ze kterého voláte, místo, kde se pfiesnû nacházíte, znaãka, typ vozidla a RZ (SPZ), VIN (ãíslo karoserie vozidla)...

Více

Kovoobráběcí stroje - BOUKAL Stroje

Kovoobráběcí stroje - BOUKAL Stroje Max. vrtací výkon Max. průměr nožové hlavy Max. průměr stopkové frézy Max. vzdál. vřetene a stolu Kužel vřetene / Upnutí

Více