(TL37 Sada typizovaných difuzorů)

Komentáře

Transkript

(TL37 Sada typizovaných difuzorů)
TECHNOLOGICKÝ LIST čís. 37
poloprovozu ověřené technologie
prototypu uplatněné metodiky funkčního vzorku autorizovaného software*
Název: Sada typizovaných difuzorů
Title:
Standardized diffuser set
Původce (-i): Tomáš Hrádek, Jan Tuček
Vlastník (-ci): SONING Praha, a. s.
Lokalizace: 151 24 Praha 5, Plzeňská 66
Abstrakt: Difuzory patří k prostředkům používaným k úpravám akustických vlastností
poslechových prostorů. Jejich návrh i realizace se obvykle provádí individuálně
v návaznosti na vlastnosti prostoru, který má být upravován. Teoretické výpočty a
výsledné vlastnosti vyhotovených difuzorů po jejich realizaci a instalaci v prostoru se
však mohou lišit. Vhodnou pomůckou může být sada difuzorů, které mají
standardizované konstrukční vlastnosti a jejichž difúzní vlastnosti jsou proměřeny.
Prezentovaná sada funkčních vzorků difuzorů s naměřenými údaji (dle Metodiky viz
Technologický list č. 31) frekvenčně i směrově specifických difúzních vlastností
dovoluje jejich typizované použití při návrhu akustických úprav a též poskytuje a
upřesňuje výsledky při individuálním návrhu jejich modifikací.
Abstract: Diffusers fall in the means used for acoustical treatment of audience
spaces. The design and manufacture of diffusers is usually done individually
according to the properties of treated space. Theoretical calculations and resulting
properties of an actual diffuser after manufacture and installation may differ. Suitable
aid may be supplied by a set of standardized diffusers. Their construction properties
are standardized and diffuse properties are measured. Presented set of functional
samples of diffusers with measured frequency and polar properties (measurement
was done according to the Method discussed in technological paper no. 31) allows
their standardized use in acoustical treatment design along with the refinement of
results when designing modified diffusers.
-1-
Popis: Viz Příloha k TL č. 37; zpřístupnění popisu vázáno na udělení licence.
Inovační aspekty: Sada difuzorů, u kterých by byly porovnatelně, standardním
postupem proměřeny difúzní vlastnosti, doposud neexistovala. Na internetu lze
nakoupit stavebnice akustických prvků, ale jejich porovnávání nebo využití ke
konkrétním akustickým úpravám je problematické, jelikož jejich měření neproběhla
podle jednotné metodiky. Toto vše odstraňuje uvedená sada difuzorů.
Přínosy: Koeficient difuzity je relativně nová charakteristika akustických materiálů.
Při akustických úpravách nějakého prostoru nebo návrhu nových akusticky
náročných prostor (např. tam, kde je třeba předejít třepotavé ozvěně, ale je
nepřípustné aplikovat další pohltivost) je důležité znát schopnost materiálů a struktur
rozptylovat odražený zvuk. Na tyto akusticky účinné prvky jsou kladeny stále větší
funkční i designové nároky. Z tohoto důvodu je měření na fyzických vzorcích zásadní
pro optimalizaci používaných tvarů difúzních struktur i materiálů a funkční vzorky
s naměřenými akustickými vlastnostmi pak dovolují typizovaná použití těchto prvků
při návrhu prostor a výsledky z měření této sady mohou být využity i při vývoji nových
typů difuzorů.
Zde uvedeným výstupem procedury měření a zpracování dat pro sadu difuzorů je
frekvenční průběh koeficientu difuzity v třetinooktávových pásmech. Významným
mezivýsledkem, jsou zde též směrové charakteristiky, ze kterých je koeficient difuzity
vyjadřován. Ty poskytují grafický výstup pro intuitivní představu o tom, jakým
způsobem je zvuk dopadající na zkoumaný materiál po odrazu rozptýlen, což
dovoluje rychlejší orientaci při návrhu modifikací konstrukčních řešení RPG difuzorů
obecně.
Licence: Vlastníkem licence je firma SONING Praha, a. s.
Licenční poplatek: Licenční poplatek je vyžadován.
Obor: Akustika a kmity – BI, Umění, architektura, kulturní dědictví – AL
Projekt: 1M0531 “Výzkumné centrum hudební akustiky”
Identifikační číslo RIV: RIV/61384984:51110/10:#0000414
Poznámky:
-2-

Podobné dokumenty

TECHNOLOGICKÝ LIST čís. 35 - Zvukové studio

TECHNOLOGICKÝ LIST čís. 35 - Zvukové studio AMU v Praze bylo doposud nezbytné použít nákladné programové vybavení Výzkumného centra ovládané vysoce kvalifikovanou obsluhou. Program HAO tuto innost automatizuje a umož uje i b žným uživatel m ...

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST čís

TECHNOLOGICKÝ LIST čís že dokumentuje zvuk jednotlivých tónů varhanních rejstříků a nikoli původně používaných trojic současně znějících tónů (trojzvuků), zkracuje čas, který je třeba na měření (úspora asi 30 % času). Zů...

Více

Zhodnoceni výsledků chirurgické a konzervativní hlasové terapie u

Zhodnoceni výsledků chirurgické a konzervativní hlasové terapie u MtF. V současné době je možnost změny hlasu z mužského na ženský u pacientek procházejících přeměnou chirurgická i konzervativní. Mezi nejdůležitější motivační faktory ovlivňující MtF pacientky jso...

Více

beck - nekonvenční technika vystružování

beck - nekonvenční technika vystružování Zajímavé řešení zvolila firma Beck, která vyvinula revoluční koncept vystružovacích nástrojů s netradičním výrobním postupem. Uvedenou firmu na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Tech...

Více

Matematicke metody v edicni praxi

Matematicke metody v edicni praxi korelací přesunuly do blízkosti hlavní diagonály, lze nalézt vzájemně nejbližší skupiny ru­ kopisů. - Oprava programů ke zpracování textových souborů v jiném formátu než v LaTeX u by neměla být pri...

Více

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách Pro váženou stavební neprůzvučnost R‘w a váženou laboratorní neprůzvučnost Rw platí vztah R‘w = Rw – k kde k je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku. Pro jednovrstvé homogenní plošné...

Více

List 1/10 - škoda auto

List 1/10 - škoda auto 1.1.4 Hladina akustického tlaku LpA,1m se získá jako střední hodnota z více jednotlivých hladin LpAi,1m naměřených na měřících plochách referenčního kvádru ve vzdálenosti 1m od stroje, nářadí. Jedn...

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma Lidský sluch má všeobecně nestejnou citlivost při různých kmitočtech. Při vnímání zvuku tedy dochází ke zkreslení. Z tohoto důvodu se zavádí váhové filtry A, B a C, které jsou inverzní ke křivkách ...

Více