European Tax Report

Komentáře

Transkript

European Tax Report
Evropská daňová zpráva
Evropská zpráva v oblasti profesního práva
Prosinec 2011
REDAKČNÍ POZNÁMKA
Od tohoto vydání budou Evropská daňová
zpráva CFE a Evropská zpráva CFE z oblasti
profesního práva sloučeny. Tento přístup bude
mít tu výhodu, že vývojové trendy v oblasti
profesních záležitostí budou nyní oznamovány
jednou měsíčně namísto pouze dvakrát či třikrát
za rok. Grafická úprava dokumentu zůstala
zachována. Nadpisy z daňové oblasti budou mít
nyní červené pozadí, zatímco nadpisy týkající se
profesních záležitostí budou mít modré pozadí.
Toto vydání se zaměřuje na události v oblasti
zdanění, k nimž došlo v prosinci 2011, a na
události v oblasti profesních záležitostí, jež se
odehrály od července 2011.
UDÁLOSTI CFE
Poznamenejte si datum: Fórum
CFE 2012 se koná dne 19. dubna
v Bruselu
Informace o programu budou brzy k dispozici.
Konference CFE k profesním
záleţitostem diskutuje otázku, jak
by mělo být daňové poradenství
regulováno v budoucnu
Čtvrtá konference CFE zaměřená na profesní
záležitosti se konala v Bruselu dne 29. listopadu
2011 a zabývala se regulací daňové profese na
vnitrostátní úrovni a nedávnými vývojovými
trendy v legislativě EU a v precedenčním právu
Evropského soudního dvora, které mohou mít
vliv na regulaci. Kromě dalších řečníků vysvětlil
Martin Frohn z generálního ředitelství pro vnitřní
trh fungování směrnice o službách a názor
Komise na odůvodnění stávající regulace na
vnitrostátní úrovni, např. na držbu podílů či akcií
a pojištění profesní odpovědnosti, zatímco Brian
Redford z daňové správy Velké Británie hovořil o
„strategii daňových agentů“ prosazované jeho
správou. Tato strategie spoléhá na zvýšené
možnosti monitorování u příslušné správy, ale
zdržuje se zavedení profesní regulace. Tuto
konferenci zdvořile hostil Belgický institut
účetních a daňových poradců. Zpráva
z konference a prezentace řečníků jsou
k dispozici na internetových stránkách CFE.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Zpráva a prezentace: EN
Obrázek: EN
NOVINKY – PŘÍMÉ DANĚ
Komise vydává doporučení
ke dvojímu zdanění dědictví
V reakci na zvyšující se počet přeshraničních
případů dědické daně, jež vyplývají z výkonu
svobod EU ze strany občanů a společností, a
v reakci na absenci sítě smluv o zabránění
dvojímu zdanění v oblasti dědické daně vydala
Evropská komise dne 15. prosince 2011
doporučení a sdělení, podpořené dalšími
dokumenty, jež navrhují skupinu kritérií pro to,
aby členské státy vyřešily případy dědických
daní v přeshraničních situacích. Tato kritéria
určují, který členský stát by měl užívat prioritu,
zatímco druhý členský stát by měl poskytnout
úlevu za částku daně zaplacené prvnímu státu.
To nezabraňuje daňovým nevýhodám plynoucím
z přeshraniční mobility, ale mohlo by to zabránit
nadměrnému zdanění. Příslušná kritéria by se
měla rovněž vztahovat na darovací daň, kde je
s dary nakládáno jako s dědictvím.
Podle těchto kritérií:
- nemovitý majetek a movitý obchodní majetek
stálé provozovny musejí být primárně zdaněny
tam, kde se nacházejí daná aktiva nebo stálá
provozovna,
- v případech, kdy má pouze jeden členský stát
osobní vazbu na zesnulého nebo na dědice, by
2
takový stát měl být oprávněn ke zdanění jako
první,
- členské státy, které mají osobní vazbu na
dědice, by měly dát přednost členským státům,
které mají osobní vazbu na zesnulého,
- v případech, kdy má nějaká osoba osobní
vazby na více než jeden členský stát, byla by
nejužší osobní vazbou vazba na trvalé bydliště
dané osoby, následovaná osobními a
ekonomickými vztahy, obvyklým místem pobytu
a v posledním případě by se jednalo o státní
příslušnost.
Při zdůraznění kompetencí v oblasti dědické
daně daný materiál navrhuje, aby členské státy
jednaly ve shodě, ale nenavrhuje žádný závazný
postup pro vypořádání. Komise oznámí určité
vyhodnocení v časové lhůtě tří let, aby bylo
možno zvážit nezbytnost dalších opatření.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Tisková zpráva: EN (k dispozici v několika jazycích)
Sdělení: EN
Doporučení: EN
Pracovní materiál: EN
Nejčastější dotazy: EN
Posouzení vlivů: EN
Souhrnný přehled názorů občanů: EN FR DE
BG CS EL ES IT LV MT NL PL PT RO SK SL FI
Případ Foggia: Evropský soudní
dvůr rozhodl, ţe výhody
ze směrnice o společném systému
zdanění při fúzích mohou být
odepřeny, pokud se fúze zaměřuje
hlavně na daňovou výhodu
prostřednictvím vyuţití ztrát
Dne 10. listopadu 2011 vynesl Evropský soudní
dvůr svůj rozsudek v případu Foggia, C-126/10.
Soudní dvůr konstatoval, že Portugalsko může
odmítnout poskytnutí výhod ze směrnice o
společném systému zdanění při fúzích
(90/434/EHS) v případě fúze mezi dvěma
společnostmi stejné skupiny, z nichž nabývaná
společnost nevykonává žádnou činnost, nemá
žádné finanční držby a převádí na nabývající
společnost pouze podstatné daňové ztráty
neurčitého původu. Odepření daňové výhody
může být zdůvodněno za účelem zabránění
daňovému úniku nebo vyhýbání se daním.
Skutečnost, že daná fúze může vytvořit úspory
administrativních nákladů nebo nákladů na
management, neutváří požadovaný „platný
obchodní důvod“. Nyní je na podávajícím
portugalském soudu, aby stanovil, zda skutkové
podstaty daného případu navozují případ
daňového úniku nebo vyhýbání se daním.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Rozsudek: EN (k dispozici v několika jazycích)
Případ BBVA: Evropský soudní
dvůr povoluje omezení odpočtu
daně z příjmu právnických osob,
na kterou se vztahuje osvobození
v jiném členském státě
Dne 8. prosince 2011 vynesl Evropský soudní
dvůr svůj rozsudek v případu C 157/10 (Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria) uvádějící, že
španělský režim daně z příjmu právnických osob
by mohl zakazovat odpočet částek daně splatné
v jiných členských státech z příjmu podléhajícího
dani z příjmu právnických osob a získaného na
jejich území v případech, kdy tyto částky,
přestože jsou splatné, nejsou zaplaceny z titulu
výjimky, zápočtu nebo jiného daňového
zvýhodnění. To platí v tom rozsahu, v jakém
daná pravidla nejsou diskriminační v porovnání
s úpravou vztahující se na úroky obdržené
v daném členském státě.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Rozsudek: EN (k dispozici v několika jazycích)
Úprava směrnice o mateřských a
dceřiných společnostech vstoupí
v platnost
Dne 30. listopadu 2011 přijala Rada EU úpravu
směrnice
o
mateřských
a
dceřiných
společnostech navrženou Komisí počátkem roku
2011. Tato úprava neobsahuje žádné podstatné
změny. Rada nepřijala návrh Evropského
parlamentu, aby bylo zavedeno minimální
zdanění ve výši 70 % průměrné sazby daně
3
z příjmu právnických osob v EU za účelem
zabránění přesouvání zisků do jurisdikcí
s nízkými daněmi (viz Evropská daňová zpráva
CFE 9/2011). Tato nová směrnice se bude
aplikovat k 18. lednu 2012.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Úřední věstník ze dne 29. prosince 2011: EN
Rozhodnutí CoR není závazné. Předseda
fiskálního výboru CFE Gottfried Schellmann byl
přizván na slyšení expertů v CoR konané dne
11. července 2011.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Stanovisko CoR: EN
Návrh CCCTB: EN (k dispozici v několika jazycích)
(k dispozici v několika jazycích)
Výbor regionů je kritický ke
společnému konsolidovanému
základu daně z příjmu právnických
osob
Dne 14. prosince 2011 přijal Výbor regionů EU
(CoR)
stanovisko
k návrhu
společného
konsolidovaného
základu
daně
z příjmu
právnických osob (CCCTB) od Evropské komise.
Zpravodajem byl pan Gusty Gaas (ALDE,
Lucembursko). Tento dokument zpochybňuje
hlavní prvky návrhu Komise:
CoR věří, že by dobrovolný CCCTB vedl
k propadu HDP a zaměstnanosti v 21 zemích a
distribuční vzorec navrhovaný Komisí by
znamenal nižší daňové výnosy v 11 členských
státech. Harmonizace daňového základu by
vedla ke sblížení daňových sazeb, a z tohoto
důvodu se zvažuje určitá minimální sazba daně
z příjmu právnických osob. Kromě toho je CoR
znepokojen vlivem na výnosy z místních a
regionálních daní a vyžaduje hloubkovou
analýzu.
Přestože potvrzení skutečnosti, že řešení
problematiky transferových cen a kompenzací
ztrát by bylo ku prospěchu pro společnosti, je
CoR znepokojen tím, že by společnosti mohly
zneužít neurčité přenášení ztrát, a spatřuje
v tomto přístupu navýšení administrativního úsilí,
neboť společnosti budou soustavně porovnávat
CCCTB s domácími režimy. Z tohoto důvodu
zvažuje vyhlášení CCCTB jakožto povinného
režimu přinejmenším pro větší společnosti.
Přístup „nákupu na jedno zastavení“ je obecně
upřednostněn, ale CoR zdůrazňuje, že by
nedovolil společnostem, aby si náhodně vybíraly
svůj daňový domicil. V neposlední řadě by pak
mělo být zváženo zahrnutí sdružení do CCCTB.
NOVINKY – NEPŘÍMÉ DANĚ
Komise zveřejňuje sdělení o DPH
jakoţto návazný materiál na svou
Zelenou knihu
Viz související článek v Evropské daňové
zprávě CFE 10/2011.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
KOM (2011)851: EN (k dispozici v několika
jazycích)
Všechny příspěvky obdržené k Zelené knize: EN
Vysvětlující poznámky k DPH
ohledně změn pravidel
pro fakturaci jsou nyní k dispozici
ve 21 jazycích
Vysvětlující poznámky ke Druhé směrnici o
fakturaci DPH 2010/45/EU byly zveřejněny dne 5.
října 2011 (viz Evropská daňová zpráva CFE
9/2011) a nyní byly přeloženy do všech jazyků
EU s výjimkou maltštiny. Druhá směrnice o
fakturaci DPH bude platit k 1. lednu 2013.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Vysvětlující poznámky: EN FR DE BG CS DA
ET EL ES IT LV LT HU NL PT RO SK SL FI SV
Článek OECD sdílí názory
Evropské komise na budoucnost
DPH
Dne 12. prosince 2012 zveřejnila OECD na
svých internetových stránkách téměř souběžně
se Sdělením Evropské komise o budoucnosti
DPH (viz příslušný titulek v tomto vydání) článek,
jehož autorem je Jeffrey Owens a který se
4
zabývá stejnou problematikou. Tento článek
navrhuje, obdobně jako podněty Evropské
komise a zpráva UK Mirrlees, aby DPH o
širokém základu s nižší (v ideálním případě
základní) sazbou v podstatné míře napomohla
snížit jak náklady na dosažení souladu, tak
náklady administrativního typu, přičemž se
zdůrazňuje, že země, které zavedly DPH po
zemích EU, si zvolily mnohem méně výjimek,
než dovoluje směrnice EU o DPH. Tento článek
rovněž sdílí názor, že DPH je více prorůstovou
daní než daň z příjmu a bude i nadále
relevantním nástrojem pro státní rozpočty.
Vzhledem k sociálním důsledkům DPH tento
článek uvádí, že celý systém daní, sociálních
příspěvků a dávek musí být přezkoumán předtím,
než bude možno učinit úsudek o sociální
přijatelnosti zvýšeného spoléhání se na výnosy
z DPH.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Plné znění článku v OECD Observer: EN
Evropský soudní dvůr v případu
Immobilien Linz: absorpce ztrát
společnosti nějakým členem kvůli
předchozímu závazku není
zdanitelná
Dne 1. prosince 2011 vynesl Evropský soudní
dvůr (ECJ) svůj rozsudek v předběžném
rozhodovacím řízení k případu C-492/10,
Immobilien Linz, kde konstatoval, že absorpce
ztrát společnosti členem podle závazku
poskytnutého před tím, než došlo k utrpění ztrát,
jejímž jediným účelem bylo pokrytí takových ztrát,
nezvyšuje aktiva takové společnosti, a tudíž není
zdanitelná.
Narozdíl
od
rakouského
precedenčního práva se ECJ domnívá, že není
nutné, aby tento závazek měl formu smlouvy o
převodu zisků a ztrát.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Případ C-492/10: EN (k dispozici v několika
jazycích)
ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE A BOJ
PROTI DAŇOVÝM PODVODŮM
Řešení sporů: OECD zveřejňuje
statistiky zemí za rok 2010
o postupu při vzájemných
dohodách
Dne 8. prosince 2011 zveřejnila OECD své roční
statistiky o postupu při vzájemných dohodách
(MAP) podle daňových smluv. Od roku 2007 je
od zemí OECD požadováno, aby předložily
OECD statistické údaje týkající se MAP.
V souhrnném vyjádření je možno pozorovat
soustavný nárůst od roku 2006 do roku 2009 s
mírným poklesem v roce 2010, přičemž více než
90 % případů MAP členských zemí OECD jsou
případy s jinými členskými zeměmi OECD.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Informační zpráva OECD: EN FR
Statistika: EN FR
CLA
Nesprávná DPH u dovozů
způsobuje významné daňové ztráty
Evropský účetní dvůr (ECA) dne 13. prosince
2011 oznámil, že členské státy nezajišťují, aby
byla ze zboží dováženého do Evropské unie a
přepravovaného do jiných členských států EU
zaplacena správná sazba DPH. Podle práva EU
nemusí být DPH placena v členském státě
dovozu, nýbrž pouze v členském státě destinace.
Nicméně se může stát, že zboží buď není
přepraveno do daného členského státu, nebo že
ve státě destinace není vybrána žádná DPH.
ECA provedl kontrolu plnění příslušné celní
procedury 42. Podle zmíněné zprávy byly
kontroly v členských státech zaměřené na
zajištění toho, aby DPH byla zaplacena,
nedostatečné a členské státy nezajistily splnění
podmínek pro výjimku. ECA provedl audit
v sedmi členských státech, do kterých bylo
dováženo zboží, a požádal 21 destinačních
členských států, aby provedly namátkové
kontroly, zda byla zaplacena DPH. ECA
odhaduje, že objem ztrát v této souvislosti
5
dosáhl v roce 2009 na úrovni celé EU 2,2 miliard
EUR, což by představovalo 29 % teoretických
výnosů DPH v dovozech pod celním řízením.
Navrhovaná zlepšení regulačního rámce EU
byla shledána jako nedostačující. Doporučení
ECA zahrnují jednotné sdělení kompletních dat
DPH pro každou zamýšlenou přepravu a
společné ručení za neuhrazenou DPH u
dovozců, kteří nepředkládají žádný výkaz
v oblasti DPH.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Zpráva ECA: EN FR DE
Komise zveřejňuje zprávu
o pokroku ohledně strategie pro
budoucnost celní unie
Tato zpráva bere v úvahu vývojové trendy
v globálním obchodu a použití IT, vlivy
hospodářské krize a padělání, změny v právu
EU (modernizovaný celní zákoník v roce 2008 a
Lisabonská smlouva v roce 2009) a pokrok
v politice (společná koncepce „jednotného
okna“ EU) a potvrzuje cíle celní unie, jak byly
definovány v roce 2008, a uvádí nezbytná
zlepšení, zejména v oblasti řízení a spolupráce.
Tato zpráva byla zveřejněna dne 20. prosince
2011.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Zpráva: EN FR DE
OBCHODNÍ PRÁVO
Generální advokát říká, ţe
Maďarsko nesmí odmítnout
registraci společnosti usazené
v Itálii
Dne 15. prosince 2011 vynesl generální advokát
Niilo Jääskinen své stanovisko v případu
předběžného řízení C-378/10, VALE Építési o
přeshraničním přestěhování sídla společnosti.
VALE Építési byla italská společnost, která
přesunula své sídlo do Budapešti. Tato
společnost
byla
vymazána
z italského
obchodního rejstříku, ale registrace do
maďarského rejstříku byla zamítnuta z důvodu,
že právním předchůdcem nebyla maďarská
společnost. Podle generálního advokáta mohou
členské státy aplikovat specifické postupy pro
přeshraniční situace, ale tyto postupy nesmějí
znamenat větší zátěž než v případě domácích
situací. Je možno požadovat důkaz za účelem
prokázání, že právním předchůdcem je nějaká
společnost v jiném členském státě, ale
registrace nesmí být odmítnuta.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Stanovisko: EN (k dispozici v několika jazycích)
ÚČETNICTVÍ
Evropský parlament a Rada se
dohodly na účetní výjimce EU
pro „mikroorganizace“
Ve druhém čtení a po dohodě s Radou EU
hlasoval Evropský parlament dne 13. prosince
2011
pro
pozměněnou
výjimku
„mikroorganizací“ z určitých účetních povinností
EU. V prosinci 2009 Evropská komise navrhla
novou kategorii společností - mikroorganizace,
které by členské státy mohly osvobodit od
požadavků obsažených ve směrnici EU o
účetnictví
(78/660/EHS)
pro
společnosti
s ručením omezeným. Cílem tohoto návrhu bylo
umožnit členským státům snížení administrativní
zátěže pro tuto skupinu společností, ale dohoda
o prahové hodnotě pro mikroorganizace a
rozsahu výjimky byla mezi Evropským
parlamentem a členskými státy dosažena až
v listopadu 2011 (viz též Evropská daňová
zpráva CFE 5/2011). Podle textu přijatého dne
13. prosince by jako mikroorganizace byly
klasifikovány společnosti nepřesahující bilanční
úhrn rozvahy ve výši 350 000 €, čistý obrat
700 000 € nebo průměrný počet zaměstnanců
10 osob v průběhu finančního roku (je třeba
splnit dvě z těchto tří kritérií). Členské státy by
tyto mikroorganizace mohly osvobodit například
od povinnosti předkládat položky „náklady
příštích období a časově rozlišené příjmy“ a
„přechodné položky časového rozlišení a výnosy
příštích období“, přílohu k účetní závěrce,
výroční zprávu a od povinnosti zveřejnit roční
účetní závěrku za předpokladu, že podají
příslušné informace u veřejného orgánu, který se
6
stará
o
publikování.
Výjimka
pro
mikroorganizace nebyla zahrnuta do revize
účetní směrnice EU předložené dne 25. října
2011 (viz Evropská daňová zpráva CFE
9/2011), ale Evropská komise potvrdila svou
podporu.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Rezoluce Evropského parlamentu: EN
(k dispozici v několika jazycích)
DALŠÍ DAŇOVÁ POLITIKA
Komise zveřejňuje materiál na
téma „Kvalita zdanění a krize:
daňové přesuny z hlediska růstu“
Doporučení ohledně rozpočtové konsolidace po
hospodářské krizi upřednostňují důraz zdanění
na spotřebu, majetek a vlivy na životní prostředí,
neboť takové daně jsou považovány za daně, jež
mají nejmenší negativní vliv na hospodářský růst.
Tato studie analyzuje, do jaké míry byl tento cíl
sledován členskými státy EU, a bere v úvahu
reakce podniků a občanů na takové daňové
změny z hlediska jejich chování.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Materiály ke zdanění: EN
DALŠÍ AKCE V OBLASTI DANÍ
Bruselské daňové fórum na téma
„Daňová politika za společné
měny“
Evropská komise uvedla, že její bruselské
daňové fórum 2012 se bude konat dne 5. a 6.
března. Příslušný program dosud není
k dispozici, ale očekává se, že v nadcházejících
dvou týdnech bude zveřejněn na internetových
stránkách generálního ředitelství pro daně a cla
(DG TaxUD).
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Internetové stránky DG TaxUD: EN
7
PŘESHRANIČNÍ SLUŢBY
Komise vyšetřuje omezení
pro přeshraniční daňové poradce
V návaznosti na své sdělení ze dne 27. ledna
2011 (viz Evropská zpráva CFE v oblasti
profesního práva 1/2011) vydala Evropská
komise v létě 2011 dotazník pro členské státy
EU s názvem „Kontrola provádění u profesních
služeb“, ve kterém zkoumá zbývající omezení u
přeshraničních daňových služeb. Tento dotazník
se týká formalit a požadavků souvisejících
s profesními kvalifikacemi, formou společnosti a
držbou akcií či obchodních podílů, pojištěním
profesní
odpovědnosti,
reklamou
a
elektronickými službami. Daňové služby jsou
jedním ze tří sektorů pod zvláštní kontrolou
Komise, přičemž zbývajícími dvěma sektory jsou
turistika a výstavba. Komise uvedla, že široké
rozdíly v regulaci činností daňového poradenství
jsou důvodem pro užší zaměření na daňové
poradce. Komise naznačila, že zvažuje
požadavky na právní formu, držení akcií či
obchodních podílů, tvorbu cen a pojištění pro
dočasné poskytovatele služeb a pro elektronické
služby v rozporu s článkem 16 směrnice o
službách (2006/123/ES).
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Související internetové stránky Komise: EN FR
DE
Dotazník pro „kontrolu provádění“: EN
Poslanci Evropského parlamentu
poţadují odstranění omezení
profesních sluţeb a vyţadují větší
publicitu ve vzájemném hodnocení
Dne 25. října 2011 Evropský parlament přijal
zprávu
polské
poslankyně
Małgorzaty
Handzlikové o provedení směrnice EU o
službách (2006/123/ES) zdůrazňující potřebu
větší transparentnosti v daném procesu.
Vzájemné hodnocení z roku 2010 následující po
třech letech doby provádění směrnice o
službách do vnitrostátní právní a správní úpravy
probíhalo mezi Komisí a členskými státy, avšak
nikoliv na veřejnosti, přestože některé členské
státy vedly konzultace se svými domácími
organizacemi daňových poradců. Kromě
požadavků na to, aby byl Evropský parlament
sám lépe informován, Evropský parlament „lituje,
že
zainteresovaným
subjektům
není
poskytována pravidelná zpětná vazba“. Přesto
Evropský parlament potvrzuje, že vzájemné
hodnocení ukázalo efektivní nástroj pro
vytváření ducha spolupráce mezi orgány
členských států, která bude rozšířena na jiné
oblasti politiky tam, kde to bude žádoucí.
K přeshraničním službám Evropský parlament
požaduje, aby byly v brzké době zřízeny body
jednotného kontaktu a aby tyto body poskytovaly
kromě domácího jazyka informace v angličtině.
Evropský parlament rovněž vítá realizaci
„kontroly provádění“ (viz příslušný článek
v tomto vydání), přičemž nazývá pravidla o
vyhrazených činnostech, pojišťovací povinnosti
a požadavky na právní formu a vlastnictví
„regulačními překážkami, se kterými je třeba se
vypořádat a které zvláště zpomalují růst
profesních služeb mezi podniky“.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Zpráva poslankyně Handzlikové: EN
(k dispozici v několika jazycích)
Německý spolkový daňový soud
rozhodl, ţe britská daňová firma
potřebuje pojištění
Dne 21. července 2011 potvrdil německý
Bundesfinanzhof (BFH, Spolkový fiskální soud)
rozhodnutí daňové správy uvádějící, že britské
společnosti s ručením omezeným musí být
zamezeno v poskytování daňového poradenství
v Německu, neboť tato společnost postrádá
pojištění profesní odpovědnosti. Je však sporné,
zda je stále ještě možno spoléhat na tento
rozsudek, neboť daný případ nastal v roce 2008
před koncem lhůty pro provedení směrnice EU o
službách (2006/123/ES). Směrnice o službách
uvádí, že členské státy mohou požadovat
pojištění odpovědnosti pro usazené společnosti,
ale neobsahuje takové pravidlo pro dočasné
přeshraniční služby (viz též zpráva z konference
CFE PAC 2011). V uvedeném sporném případě
byl daňový poradce působící pro britskou
společnost německým státním příslušníkem,
jehož oprávnění k výkonu praxe v Německu bylo
8
před několika lety zrušeno v důsledku jeho
úpadku.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Prohledávání případů BFH (referenční číslo
případu II R 6/10): DE
PROFESNÍ KVALIFIKACE
Komise navrhuje novou směrnici
o profesních kvalifikacích
Dne 19. prosince 2011 Evropská komise navrhla
svou revizi směrnice o profesních kvalifikacích
(2005/36/ES). Tato směrnice platí v případech,
kdy nějaká osoba s profesní kvalifikací
z členského státu EU usiluje o vykonávání
(dočasně či trvale, jako zaměstnanec nebo jako
osoba samostatně výdělečně činná) profesní
činnosti v jiném členském státě, ve kterém je
daná profese regulována zákonem. Touto
směrnicí se řídí podmínky, podle nichž musí
hostitelský členský stát uznávat danou kvalifikaci.
Nový návrh se zdržuje radikálních změn v oblasti
hmotného práva a zaměřuje se na procedurální
zjednodušení a bude velmi relevantní pro
členské orgány CFE zapojené v IMI a pro
proceduru uznávání. Stěžejním prvkem je
zavedení profesních karet a aplikace krátkých
procedurálních termínů pro řadu profesí, jež
budou teprve stanoveny. Další změny zahrnují
zavedení
částečného
přístupu
k profesi
podléhající určitým podmínkám, aplikaci na
školící se osoby a - pro určité profese - možné
zavedení kvalifikací na evropské úrovni vedle
stávajících vnitrostátních kvalifikací. CFE byla
aktivně zapojena do veřejných konzultací
k Zelené knize o profesních kvalifikacích (viz
např. Evropská zpráva CFE v oblasti
profesního práva 2/2011).
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Návrh směrnice: EN (k dispozici v několika jazycích)
Shrnutí odpovědí ke konzultacím k Zelené knize:
EN
Prohlášení o stanovisku CFE ze dne 7. října
2011: EN
Vyhodnocení směrnice o profesních
kvalifikacích: EN
Směrnice o profesních
kvalifikacích se vztahuje
na Švýcarsko
Po uzavření dohody mezi Švýcarskem a EU se
směrnice EU o profesních kvalifikacích
(2005/36/ES) vztahuje od 1. listopadu 2011 na
Švýcarsko. To znamená, že profesní kvalifikace
obdržené nebo uznávané ve Švýcarsku musejí
být uznávány členskými státy EU podle této
směrnice a naopak. Daňové poradenství však
není ve Švýcarsku regulovanou činností.
Ustanovení o dočasné přeshraniční mobilitě se
budou aplikovat až poté, co Švýcarsko zrealizuje
ohlašovací postup. Směrnice 2005/36/ES se již
vztahuje na země EHP, jako jsou např. Norsko,
Island a Lichtenštejnsko.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Text dohody: EN FR DE
Informace na internetových stránkách švýcarské
vlády: EN FR DE IT
PROFESNÍ PRÁVO
Návrh na standardizaci sluţeb
v Parlamentu
V současné době je v Evropském parlamentu
projednáván návrh Komise ze dne 1. června
2011 na nařízení, které by zmocňovalo Komisi
k zadání vývoje norem pro evropské služby (viz
Evropská zpráva CFE v oblasti profesního
práva 2/2011). Dne 4. ledna 2012 předložila
poslankyně Evropského parlamentu Lara Comi
(EPP, Itálie), zpravodajka odpovědného výboru
IMCO, návrh zprávy obsahující změny, které
mimo jiné poskytují širší konzultace relevantních
zainteresovaných subjektů. První výměna
názorů v rámci IMCO je naplánována na 24. /25.
ledna 2012, hlasování ve výboru IMCO se
předpokládá 21. března a plenární zasedání pak
22. května 2012. Z hlediska daňových poradců
je zde obava, že poradenskou činnost jako
takovou není možno standardizovat, neboť se
jedná o vysoce individualizovanou službu.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Návrh nařízení: EN (k dispozici v několika jazycích)
Návrh zprávy poslankyně Lary Comi: EN
9
SMLUVNÍ PRÁVO
Směrnice o právech spotřebitele
v platnosti
Dne 10. října 2011 přijala Rada EU pro
konkurenceschopnost směrnici o právech
spotřebitele, která byla schválena Evropským
parlamentem dne 23. června 2011 (viz
Evropská zpráva CFE v oblasti profesního
práva 2/2011). Tato směrnice obsahuje řadu
informačních povinností pro daňové poradce
vůči jejich klientům z řad spotřebitelů a obsahuje
právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
v průběhu 14 dnů v případech smluv uzavřených
„mimo prostory“ a smluv uzavřených na dálku.
Ustanovení
vnitrostátní
právní
úpravy
implementující směrnici o právech spotřebitele
(2011/83/EU) se budou aplikovat k 13. červnu
2014. CFE vydala Prohlášení o stanovisku
k návrhu směrnice v listopadu 2010.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Tisková zpráva Rady: EN FR
Úřední věstník ze dne 22. listopadu 2011: EN
(k dispozici v několika jazycích)
POLITIKA V OBLASTI DAŇOVÝCH A
PROFESNÍCH ZÁLEŢITOSTÍ
Závěry Rady k Aktu o jednotném
trhu - priority pro nové spuštění
jednotného trhu
V návaznosti
na
závěry
Rady
pro
konkurenceschopnost
ohledně
„Aktu
o
jednotném trhu“ přijaté dne 30. května 2011
přijala Rada Ecofin své vlastní závěry dne
12. července 2011, ve kterých komentuje
daňové aspekty Aktu o jednotném trhu a
překvapivě též aspekty profesních záležitostí.
Akt o jednotném trhu je seznam priorit Komise
v oblasti politiky vnitřního trhu pro období let
2011/2012, který byl předložen dne 13. dubna
2011 (viz Evropská zpráva CFE v oblasti
profesního práva 2/2011).
Pokud jde o „inovační nástroje financování“, což
je termín používaný Evropskou komisí pro
potenciální daně finančního sektoru nebo z
finančních transakcí, zůstává stanovisko Rady
rezervované, přičemž se zdůrazňuje, že je třeba
provést další posouzení za účelem změření
jejich efektivity a vyhodnocení rizika, že by
finanční instituce začaly opouštět EU nebo by
docházelo k činnostem subdodavatelského
zajištění. Rada ve svých prohlášeních skutečně
vyjadřuje obavy, že by jakákoliv taková daň měla
negativní vliv na rozpočty členských států (viz
bod 4). Pokud jde o návrhy na společný
konsolidovaný základ daně z příjmu právnických
osob a změnu zdanění energií, používá Rada
neutrální jazyk, když konstatuje, že by
„prozkoumala“ příslušné návrhy (bod 8).
Kromě výše uvedeného pak závěry Rady Ecofin
vítají úsilí Komise o odstranění překážek
jednotného trhu pro služby, přičemž se výslovně
uvádějí požadavky na rozsah regulovaných
profesí, vyhrazené činnosti, povinnosti pojištění,
vlastnictví kapitálu a právní formu (viz body 4 a
6). Takové požadavky pro daňové poradce
existují v mnoha členských státech CFE.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Závěry Rady: EN FR
AUDIT
Komise navrhuje nová pravidla pro
audit obsahující dalekosáhlé
změny pro profesní firmy
Viz článek v Evropské daňové zprávě CFE
10/2011 o návrzích na směrnici a nařízení o
auditu ze dne 30. listopadu 2011.
ZABEZPEČENÍ DAT
Padělané internetové certifikáty
jako riziko pro elektronické
operace vlády
V Nizozemsku musejí podniky podávat svá
daňová přiznání elektronicky. Nizozemská
členská
organizace
CFE
Register
Belastingadviseurs uvedla, že v létě 2011 byly
10
stovky certifikátů soukromého poskytovatele
digitální certifikace v Nizozemsku padělány
hackery, údajně za účelem špionážního
proniknutí do komunikace íránských občanů
prostřednictvím
vytvoření
falešných
internetových stránek. Přestože pravděpodobně
nizozemské úřady nebyly cílem tohoto
hackerského útoku, jejich zabezpečení již
nemohlo být dále garantováno a zablokování
všech certifikátů od dané společnosti vyústilo
v provozní nefunkčnost internetových stránek
nizozemské vlády, včetně fiskální správy, ale též
i mnoha podniků.
DALŠÍ INFORMACE (pro otevření klikněte):
Články v New York Times ve dnech: 30/08/2011
03/09/2011 05/09/2011 06/09/2011 11/09/2011
12/09/2011
Údaje o vydavateli
Confédération Fiscale Européene
-Evropská konfederace daňových poradců188A, Av. de Tervuren
B-1150 Brussels
Redaktor: Rudolf Reibel LL.M., představitel CFE
pro fiskální a profesní záležitosti
Máte-li jakékoliv návrhy či dotazy, neváhejte a
obraťte se na redakci:
[email protected]
Grafická úprava: Laëtitia Bois, administrativní
asistentka
Omezení odpovědnosti: Confédération Fiscale
Européenne (CFE) distribuuje tuto zprávu pro
zlepšení veřejného přístupu k informacím o
evropském vývoji obecně. CFE nepřebírá
žádnou odpovědnost či ručení s ohledem na
tento materiál. Uvedené odkazy vás připojí k
internetovým stránkám, které nejsou žádným
způsobem kontrolovány ze strany CFE, a CFE
proto neodpovídá za jejich obsah, ani za žádné
další odkazy, které mohou podporovat.
Všechna práva vyhrazena.

Podobné dokumenty

European Tax Report

European Tax Report účtovat vyšší spotřební daně za levné cigarety Dne 9. října 2014 rozhodl Soudní dvůr EU v případu řízení o předběţné otázce C-428/13, Yesmoke Tobacco, ţe Itálie nesmí uvalovat vyšší minimální spotř...

Více