Oznámení - obec

Komentáře

Transkript

Oznámení - obec
Městský úřad Strakonice
Odbor – stavební úřad
Adresát:
Obec Rovná, Rovná 20, 386 01 Strakonice
Naše značka:
SZ-MUST/050137/2011/SÚ/krch
č.j. MUST/003167/2012/SÚ/krch
Vyřizuje:
Krch/383 700 731
Datum:
20.1.2012
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Rovná, IČ 00667811, Rovná 20, 386 01 Strakonice
(dále jen "stavebník") dne 26.10.2011 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
"Stavební úpravy a přístavba objektu požární zbrojnice, včetně napojení na sítě technické
vybavenosti a vyvážecí jímky"
Rovná, č.p. 20
na pozemcích parc. č. st. 25, parc. č. 49, 634/1 v katastrálním území Rovná u Strakonic, obec Rovná.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním.
Jedná se o stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice, kterými dojde ke vzniku sociálního zařízení
a klubovny a její přístavbu o půdorysných rozměrech 8,0 m x 10,5 m a výšce 5,9 m, zastřešenou sedlovou
střechou s pálenou krytinou. Přístavba bude obsahovat prostor pro parkování požární techniky
a uskladnění hasičských potřeb. Objekt s přístavbou budou napojeny na stávající veřejné sítě tech.
vybavenosti (vodovodní přípojka, dešťová přípojka, kanalizační přípojka). Součástí stavby bude zřízení
nové vyvážecí jímky, příjezdové zpevněné plochy (zatravňovací tvárnice) a provedení opláštění budovy
č.p. 22 na pozemku parc. č. st. 24 v k.ú. Rovná, obec Rovná nehořlavými deskami CETRIS.
Protože předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění
a provedení stavby, byl stavebník vyzván k doplnění a řízení bylo usnesením ze dne 8.11.2011 přerušeno.
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením
podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
1.3.2012 (čvrtek) v 09:30 hod
se schůzkou pozvaných před objektem Obecního úřadu Rovná.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu Městského úřadu Strakonice (úřední dny: Po, St, Pá).
V případě, že nemáte připomínky nebo námitky k předmětnému řízení, Vaše účast při ústním jednání není
povinná (neplatí pro žadatele).
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
č.ú. 1768038/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810
e-mail: [email protected]
url: http://www.mu-st.cz
tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 700 119
Č.j. MUST/003167/2012/SÚ/krch
str. 2
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Jaromír Z e m a n
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice a Obecního
úřadu Rovná a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,
ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou, byla–li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Po sejmutí a potvrzení veřejné vyhlášky zašle Obecní úřad Rovná stavebnímu úřadu potvrzení
o jejím vyvěšení a sejmutí nebo zašle potvrzenou vyhlášku zpět.
Č.j. MUST/003167/2012/SÚ/krch
str. 3
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení - jednotlivě
Obec Rovná, IDDS: txpb7jg
účastníci územního řízení - veřejnou vyhláškou
Mgr. Helena Chýlová, Vítkov č.p. 21, Štěkeň, 386 01 Strakonice
JUDr. Jana Hejnová, Krátká č.p. 1346/18, Strašnice, 108 00 Praha 108
E.ON Česká republika, s.r.o., el. energie, IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
účastníci stavebního řízení - jednotlivě
Obec Rovná, IDDS: txpb7jg
Mgr. Helena Chýlová, Vítkov č.p. 21, Štěkeň, 386 01 Strakonice
JUDr. Jana Hejnová, Krátká č.p. 1346/18, Strašnice, 108 00 Praha 108
E.ON Česká republika, s.r.o., el. energie, IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jč kraje, ÚP Strakonice, IDDS: agzai3c
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 2, 386 21 Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí č.p. 2, 386 21 Strakonice
ostatní
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
vlastní
Obecní úřad Rovná (úřední deska)
2 x MěÚ Strakonice, kancelář tajemníka (dálkový přístup, úřední deska)

Podobné dokumenty

Verejna vyhlaska

Verejna vyhlaska platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato

Více

krajská hygienická stanice

krajská hygienická stanice JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V Českých Budějovicích dne 30.7.2014 Č. j.: KHSJC 19866/2014/HOK.CBCK Sp. značka: S-KHSJC 17582/2014

Více

Magistrát m sta eské Bud jovice VÝZVA

Magistrát m sta eské Bud jovice VÝZVA Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení....

Více

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí Žadatele stavební úřad upozorňuje, že před vydáním územního rozhodnutí je třeba stavebnímu úřadu předložit doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 21.000 Kč za vydání územního rozhodnutí. Pop...

Více

3414

3414 Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitká...

Více

m stský ú ad tábor

m stský ú ad tábor MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor rozvoje

Více

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Územní rozhodnutí o umístění stavby zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.2.2014 podal E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Česk...

Více