na web ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA

Komentáře

Transkript

na web ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2013
Zřizovatel:
Město Třinec
Právní forma:
Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ: 00600954
Adresa:
Habrová 302, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda
Rozbory zpracoval:
vedení SSMT
Třinec, únor 2014
Obsah
1.
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně
doplňkové činnosti. .................................................................................................................... 3
1.1. Poslání organizace a její základní struktura ......................................................................... 3
1.2. Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období ........... 3
1.3. Seznam středisek platných ve sledovaném období ............................................................. 3
1.4. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období .... 4
1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna ........................................................................................... 5
1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek ........................................................................................ 14
1.4.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba .............................................................................. 19
1.4.4. Stravování klientů .......................................................................................................... 21
1.4.5. Praní prádla, ostatní služby ............................................................................................ 23
2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci ............................ 23
3. Dary, příspěvky, dotace, hospodářský výsledek ..................................................................... 42
3.1 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ..................................................... 42
3.2 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně................................................ 43
3.3 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem ................................................................... 43
3.4 Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku ......................................................... 43
3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti....................................................................................... 44
3.6 Seznam vnitřních směrnic, nařízení a opatření organizace ............................................... 45
4. Výhled do budoucna ................................................................................................................ 46
4.1. Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční
záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace ........... 46
5. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace ......................... 47
5.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb
v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................ 47
5.2. Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: ............................ 48
5.3. Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany: ..................................... 48
5.4. Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: ....................................... 48
5.5. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních
organizace: ......................................................................................................................... 49
5.6. Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:...................................................................... 49
5.7. Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: ...................................................... 49
5.8. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v
jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................... 50
5.9. Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované
služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních
organizace: ......................................................................................................................... 51
5.10. Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých
registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých
zařízeních organizace: ........................................................................................................ 52
5.11. Standardy kvality sociálních služeb: .................................................................................. 53
6. Přílohy ....................................................................................................................................... 55
2
1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,
včetně doplňkové činnosti.
1.1.
Poslání organizace a její základní struktura
Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením
Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005.
Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem
č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat
osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení.
1.2.
Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období
Opravy:
Největší opravou uskutečněnou v roce 2013 byla výměna oken v pavilonu C Domova Sosna,
kterou se řešily neopravitelné problémy se zavíráním a těsněním oken na pokojích uživatelů.
Následovala oprava přečerpávací stanice na zahradě objektu a oprava nákladního výtahu Domova
Nýdek z důvodů potřeby splnit hygienické požadavky. Další minoritní opravy se týkaly menších
stavebních úprav v pohledu bezbariérovosti a kosmetických úprav středisek.
Investice:
Největší investicí za pomoci zřizovatele, zejména odboru investic a dalších pracovníků města byl
projekt v rámci ROP, Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna. Její součástí bylo kromě víceprací,
statické zajištění či náhradní výsadba odstraněných porostů. Další investice se týkaly především
dodávek hmotného majetku, jako je průmyslová sušička prádla, myčka nádobí, podlahový mycí
stroj, nebo počítačový server Domova Sosna. Zároveň byly ve skladech objektu vytvořeny dvě
nové koupelny pro zaměstnance zdravotnického personálu.
Dlouhodobým a trvalým cílem v naší organizaci je zvyšování kvality poskytovaných služeb.
1.3.
Seznam středisek platných ve sledovaném období
Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými
službami, v roce 2013 nedošlo k žádné změně:
Středisko č. 1
Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací pobytové služby
Středisko č. 2
Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu
Domovy pro seniory
Středisko č. 3
Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou
sociální službu
Pečovatelská služba na stanicích
- stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1
- Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)
3
1.4.
Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované
období
Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním
předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů. Nedílnou
součástí činností naší organizace je spolupráce na Střednědobém (komunitním) plánování rozvoje
sociálních služeb města Třince.
Dotace MPSV
Tak jako v každém roce, i v roce 2013 byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace.
Na základě prvotních informací na začátku roku 2013 o výši přidělených dotací na jednotlivé
sociální služby uveřejněných na webových stránkách MPSV, byla sepsána žádost o dofinancování
adresována přímo ministryni MPSV. Této žádosti bylo vyhověno a dne 4.7.2013 byla na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněna informace – tabulky ve formátu xls.,
kde je navýšení dotace pro naší organizaci v níže uvedených finančních hodnotách. Rozhodnutí
MPSV o navýšení státní dotace organizace obdržela dodatečně.
Výši přidělené dotace ukazuje níže uvedená tabulka. Při porovnání dotací v jednotlivých letech je
patrné, že neustále dochází k jejich snižování. Oproti loňskému roku byla celková přiznaná dotace
MPSV ve finále nižší o 7,45%.
DOTACE MPSV
Název
IČ
Identifikát
or služby
SSMT* 600954
1127458
SSMT
600954
5263370
SSMT
600954
9797734
SSMT
600954
7511732
SSMT
600954
1839021
SSMT
600954
7211474
SSMT
600954
3716092
Název služby
2010
Kraj
2012
2011
Přidělená Kapaci Přidělená Kapaci
dotace
ta
dotace
ta
Domovy pro
MSK**
seniory Sosna
Domovy se
MSK
zvlá štním režimem
Domovy pro os oby
s e zdravotním
MSK
pos tižením
Pečovatelská
MSK
služba
Domovy pro
MSK
seniory Nýdek
Odlehčovací
MSK
pobytové služby
Domovinka
MSK
2013
Přidělená
dotace
ŽÁDOST
ROZDÍL
Přidělená 2013-2012
dotace
V%
2013/2012
6 615 000 121*** 4 220 000 60***
2 700 000
2 904 000 2 187 000
-513 000
81,00%
1 000 000 54*** 2 480 000 112***
3 843 000
3 995 000 3 843 000
0
100,00%
250 000 5***
220 000 10***
220 000
320 000
178 000
-42 000
80,91%
600 000
15
528 000
15
580 000
2 694 000
580 000
0
100,00%
1 785 000
45
1 570 000
44
1 570 000
3 500 000 1 471 000
-99 000
93,69%
95 000
4
83 000
4
83 000
-16 000
80,72%
100 000 15***
CELKEM 10 445 000
259
250 000
67 000
88 000
9 189 000
245
8 996 000
13 663 000 8 326 000
-670 000
92,55%
Rozdíl žádos t 2013 a přidělená dota ce 2013 -5 337 000
*SSMT - Sociální s lužby měs ta Třince, přís pěvková organiza ce
**MSK - Mora vs kos lezs ký
***V žádosti o data ci na rok 2012 byly zohledněny změny, ke kerým došl o v roce 2011. Prvně došlo k na výš ení s lužby Domovy s e zvlá štním reži mem z 54 na
117 klientů a zá roveň byla s nížena kapacita na Domovech pro s eniory ze 121 na 60 klientů. Celková ka pa cita zařízení s e nezměnila , doš lo pouze k
"přelití" ka pacity z jedné sociální s lužby na druhou, finančně náročnějš í. Stejný princip byl proveden v pozdějš í době kdy byl na výš en počet klientů
Domovů s e zdravotním pos tižením z 5 na 10 a na Domovech s e zvlá štním reži mem byla snížená kapa cita ze 117 na 112. Zá roveň od 1.1.2012 doš lo k
ukončení s ociá lní služby Centra denních služeb - Domovinka a Sociálně aktivizačních s lužeb pro s eniory a osoby s e zdravotním postižením - Klub
s eniorů.
Hodnoty jsou uvá děny v Kč, mimo procentuá lního vyčís lení.
4
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2013
Číselník hospodářských středisek 2013
Č. HS
90
Název hospodářského střediska
Vedení – správa, autoprovoz
Organizační útvar – Objekt Domov Sosna
10
Domovy se zvláštním režimem Sosna
11
Stravování Domov Sosna
12
Domovy pro seniory Sosna
13
Prádelna Domov Sosna
14
Správa budov, údržba
15
Výpočetní technika
16
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna
17
Rehabilitace, ordinace
18
Odlehčovací pobytové služby Sosna
19
DDHM středisko správa (HS 90)
20
Úklid
25
Centrum volného času
Organizační útvar – Domov Nýdek
30
Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31
Stravování Nýdek
Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka
40
Vedoucí, provoz, péče o uživatele
41
Autoprovoz – rozvoz PS
42
Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování
1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna
Domovy pro seniory
Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování
pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého
zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby
poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme
samostatnost a nezávislost.
Cílová skupina
Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři, kteří
mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Věk pro přijetí je 60 let a výše.
Cíle poskytovaných služeb:
•
•
důstojné dožití
udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
5
d)
e)
f)
g)
h)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:
Kapacita sociální služby Domovy pro seniory je 60 uživatelů. Službu poskytujeme v zařízení
Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin.
Prostředí poskytovaní služby
Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti
Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 37 let stará, ale velmi udržovaná, stále
renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Ti jsou ubytování ve
12 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích.
Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem
s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje
svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Služba
je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Odlehčovací služby.
Pracovní tým
Pracovní tým služby čítá 13 pracovnic v přímé péči a 5 zdravotních sester s pracovním úvazkem
0,95, které zajišťují službu po dobu 24 hodin. Všechny tyto pracovnice zároveň zajišťují chod
sociální služby Odlehčovací služby, kde mají pracovní úvazek 0,05. Služba je také zajišťována
vedoucí služby a sociální pracovnicí.
Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických
pravidel a postupů.
Vzdělávání
Vzdělávání je zajišťováno pomocí školení, seminářů a stáží. Zaměstnanci mají vypracován
individuální vzdělávací plán na rok 2013, který ve spolupráci s vedoucí sestavují pracovníci
začátkem roku. Pracovníci v přímé péči absolvovali řadu zajímavých školení.
Paliativní péče, Prevence bolesti zad pro pracovníky přímé obslužné péče, Úvod do supervize,
Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty, Úvod do obecné psychiatrie, Úvod
do typologie osobnosti pracovníka a klienta v praxi, Zvládání zátěžových situací pro pomáhající
profese, Úvod do obecné psychiatrie, Úvod do práce se stresem v praxi, Rány a defekty a jiné.
Školení měla velký přínos pro pracovníky v přímé péči, přispívají k profesnímu růstu, zdokonalení
práce, získání nových poznatků, motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci obdrží certifikáty
a osvědčení.
Domovy se zvláštním režimem
Posláním služby domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové
sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž
situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu,
dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým
duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby.
6
Cíle poskytovaných služeb:
Mezi nejdůležitější cíle služby domovy se zvláštním režimem patří:
• Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů.
• Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery).
• Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování
nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí).
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:
Kapacita služby je 112 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci na dvou horních
podlažích. Budova se nachází na sídlišti Sosna. Sociální služba je poskytována celoročně, 24 hodin
denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 37 let, není to
na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto
zařízení.
Prostředí poskytovaní služby
Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom
čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl,
židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje svými
vlastními prvky z domova. Režim v této sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.
Události, změny za uplynulé období
V únoru 2013 firma Sodexo vyhlásila veřejnou sbírku „Plníme přání seniorům – I senioři mají svá
přání – pomáháme jim naplnit je“. Skupina zaměstnanců sociální služby domovy se zvláštním
režimem se rozhodla zúčastnit se této sbírky a přihlásili se s přáním seniorů na pořízení
nástěnného akvária s rybičkami. V březnu bylo naše přání vybráno ke splnění. V dubnu byla
vyhlášena veřejná sbírka, na kterou mohl kdokoliv vložit libovolnou částku. Náš projekt veřejnost
natolik zaujal, že ihned druhý den po otevření sbírky, bylo naše přání splněno. Po obdržení
finančního daru jsme naše přáni zrealizovali. Cílem bylo vytvořit uživatelům atmosféru, která by
připomínala alespoň kousek z původního domova. Pozorování akvarijních rybek působí na
uživatele uklidňujícím dojmem, zmírňuje následky stresu a rovněž u něj relaxují. Akvárium je
umístěné ve společném prostoru před jídelnou, kde se setkávají všichni senioři našeho zařízení.
Poděkování dárcům máme zveřejněno na webových stránkách www.ssmt.cz.
Pracovní tým
Pracovní tým sociální služby domovy se zvláštním režimem je tvořen zaměstnanci s odpovídajícím
vzděláním. Čítá 32 pracovnic v přímé péči a 11 zdravotních sester, 2 sociální pracovnice a vedoucí
služby. Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými
7
pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Komplexní
ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Součástí péče je také nabídka kulturní
a zájmové činnosti.
Vzdělávání
Informace o vzdělávání na této sociální službě jsou společné se službou domovy pro osoby
se zdravotním postižením – viz komentář níže.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Sosna v Třinci
je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným
postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu,
jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně
a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti.
Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty
a bezpečí.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně
těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením
nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým
stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné
osoby.
Cíle poskytovaných služeb:
Mezi nejdůležitější cíle služby domovy pro osoby se zdravotním postižením patří:
•
•
•
Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným
typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem.
Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery).
Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo
domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta).
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:
Kapacita služby je 10 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci v druhém patře
budovy, která se nachází na sídlišti Sosna. Sociální služba je poskytována celoročně, 24 hodin
denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 37 let, není
to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život
v tomto zařízení.
8
Prostředí poskytovaní služby
Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním
nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem.
Uživatelé si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Pracovní tým
Pracovní tým služby domovy pro osoby se zdravotním postižením je tvořen zaměstnanci
s děleným úvazkem se službou domovy se zvláštním režimem. Zdravotní a ošetřovatelská péče
je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách,
nepřetržitě 24 hodin denně.
Informace pro sociální služby Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro osoby se
zdravotním postižením totožné.
Vzdělávání
Dle zákona č. 108/2006 Sb. je organizace povinna zabezpečit sociálním pracovníkům
a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní
rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Toto všichni naši pracovníci v roce 2013
splnili. Naším cílem je neustále usilovat o rozvoj profesionálních dovedností v potřebných
oblastech specifických pro cílové skupiny těchto sociálních služeb. Pracovníci se zúčastnili
vzdělávacích akcí na tyto témata:
Právní způsobilost, svéprávnost v běžném životě a v rámci výkonu péče o zdravotně
postiženou osobu, Týmová práce, Koučing v praxi managera soc. sl. a soc. práce, Řešení
konfliktů, Zákon o zdravotních službách, právní odpovědnost sester, Paliativní péče, Úvod
do obecné psychiatrie, Genderový seminář, Moderní přístup péče s využitím biografie,
Prevence bolesti zad, Úvod do efektivní práce s časem v praxi sociální práce, Úvod
do sebekoučování a seberozvoje pro pracovníky v oblasti sociální práce, Úvod do typologie
osobnosti pracovníka a klienta v praxi sociální práce s ohledem na vzájemnou interakci, Úvod
do práce se stresem v praxi sociální práce, Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty,
Rány a defekty, Efektivním řízením ke kvalitní sociální službě, Doprovázení pro umírající
a pozůstalé, Prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče, gerontooblek,
XVII. Gerontologické dny Ostrava, Základní pečovatelské úkony v paliativní péči u klientů,
Prevence syndromu vyhoření při péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou, Komunikace
s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou, PREUS - uživatelský program Sledování péče,
Klienti a depozita.
V 1. pololetí 2013 se uskutečnily skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči. Cílem těchto
supervizí bylo poskytnout pracovníkům možnost hovořit otevřeně o svých pracovních úspěších
i problémech, poskytnout možnosti ke zkvalitnění jejich práce s lidmi, podpořit jejich profesní
rozvoj, a tak předejít syndromu vyhoření. Po ukončení supervizních setkání všichni zúčastnění
obdrželi osvědčení o účasti.
Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního
plánování s uživateli, porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady.
Organizace má vypracovanou směrnici pro hodnocení zaměstnanců 2008/02/003. Toto
hodnocení probíhá na podzim každého roku a je podkladem pro změnu nenárokových složek
platu zaměstnance a zároveň pro stanovení předběžného plánu vzdělávání všech zaměstnanců
organizace na následující rok.
9
Odlehčovací pobytové služby
Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních
služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují
rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě
pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí
a přání jak klienta, tak pečující osoby.
Cílová skupina
Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku
mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.
Věk pro přijetí je 50 let a výše.
Cíle poskytovaných služeb:
•
•
•
poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek
zachovat stávající soběstačnosti uživatele
zprostředkovat kontakt s uživateli Domova Sosna
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:
Kapacita sociální služby Odlehčovací služby jsou 4 lůžka, služba je poskytována v zařízení Domov
Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin.
Prostředí poskytovaní služby
Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti
Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 37 let stará, ale velmi udržovaná, stále
renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Klienti odlehčovacích
služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou
vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC
s umyvadlem, pokoje jsou vybaveny ústavním nábytkem. Služba je poskytována v přízemí
dvoupatrové budovy spolu se službou Domovy pro seniory.
Pracovní tým
Pracovní tým služby čítá 18 pracovníků v přímé péči s 0,05 pracovním úvazkem, kteří zajišťují
službu po dobu 24 hodin. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí.
Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických
pravidel a postupů. Vzdělávání je zajišťováno pomoci školení, seminářů, zaměstnanci mají
vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2013, který ve spolupráci s vedoucí sestavují
začátkem roku.
10
Vzdělávání
Jelikož zaměstnankyně pracující na sociální službě Odlehčovací služby jsou zároveň pracovnicemi
služby Domovy pro seniory, je obsah vzdělávání totožný jako v části Domovy pro seniory
této zprávy.
Domov Sosna
Informace o poskytovaných sociálních službách jsou k dispozici v informačních letáčcích,
na webových stránkách www.ssmt.cz, www.trinecko.cz, v Registru poskytovatelů a v informační
brožuře Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, kterou lze získat přímo v našem
zařízení, či u zřizovatele (Městský úřad Třinec na odboru sociálních věci). Taktéž lze získat
Informace na nástěnkách ve vestibulu Domova Sosna, či přímo ústní informace podávané
sociálními pracovnicemi organizace
Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třinec, který pořádá město Třinec. V tomto roce
proběhl Den sociálních služeb dne 24. 6. 2013, kde byly naše sociální služby prezentovány.
Zúčastňujeme se také komunitního plánování města Třince.
Každoročně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV vyhlašují týden sociálních služeb
ČR. V Domově Sosna se Den otevřených dveří uskutečnil 9. října 2013.
Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního
plánování s uživateli, 1x týdně porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady.
Pravidelná „Setkání vedení s uživateli“ se konají poslední úterý v měsíci, za přítomnosti zástupců
vedení města Třince. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený sociální pracovník.
Organizujeme na přání uživatelů různé možnosti nákupů:
Soukromí prodejci - přibližně 5krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci
s rozmanitým sortimentem.
Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby nakupují uživatelům v obchodech
v rámci sídliště Sosna. Osobní věci, které nelze zajistit v obchodech na sídlišti zajišťuje po dohodě
koordinátorka služby se sociální pracovnicí prostřednictvím služebního auta ve městě. Nákupy
minerálek jsou zajišťovány prostřednictvím objednávek přes sklad v Třinci. Minerálky objednává,
po dohodě s koordinátorkou služby, sociální pracovnice. Minerálky jsou vždy řidičem skladu
dovezeny do zařízení a poté předány uživatelům.
Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova,
na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje.
Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele
Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem
č. 96/2004 Sb., dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. – zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání
bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným
dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečují pracovnice v sociálních službách.
Zdravotní výkony jsou vykazovány na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské
péče, které jsou uzavřeny s VZP a ČPZP. Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede
a následně zaznamená do dokumentací, poté jsou výkony vyfakturovány dané pojišťovně.
11
Rehabilitační péče je zajištěna dvěma fyzioterapeuty s vysokoškolským vzděláním a jednou
pracovnicí v sociálních službách. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina uživatelů obou služeb
je závislých na péči druhé osoby ve IV. stupni příspěvku a čtvrtina uživatelů ve III. stupni,
je zapotřebí, aby rehabilitační pracovníci prováděli úkony přímo na odděleních, pokojích nebo
lůžcích uživatelů.
Velmi dobrá spolupráce je s Dobrovolnickým centrem ADRA. Nábor nových dobrovolníků úspěšně
proběhl 13. 1. 2013. Ti se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti. Supervize dobrovolníků
probíhají pravidelně, s účastí vedení SSMT. Dne 3. prosince 2013 jsme uspořádali Výroční
slavnostní posezení a supervizi pro dobrovolníky z ADRY.
Další činnosti, které nabízíme:
- fyzioterapie
- volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení
- bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská,
Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec)
- půjčování knih, denního tisku, časopisů
- doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.
- zajištění služeb: pedikúra, kadeřník, holič, odvoz služebním vozidlem.
Odborné komise – Domov Sosna
V roce 2013 se uskutečnilo v rámci sociálních služeb poskytovaných v Domově sosna 6 odborných
komisí v termínech 30. ledna, 26. března, 28. května, 30. července, 1. října, 26. listopadu. Počty
podaných a projednaných žádostí ukazuje tabulka níže. Taktéž je z tabulky vidět počet přijatých
žadatelů v roce 2013 a počet žádosti v pořadnících jednotlivých sociálních služeb k 31.12.2013.
Odborné komise - Domov Sosna, rok 2013
počet
přijatých
žadatelů
počet
žadatelů k
31.12.2013
54
9
19
62
59
41
18
2
2
2
1
počet projednané
žádostí
žádosti
služba
kapacita
Domovy pro seniory
60
57
112
10
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením
Činnost Centra volného času a výčet akcí v Domově Sosna:
Centrum volného času má v našem domově již dlouholetou tradici. Čas, který v něm uživatelé
tráví je vyplněn jak nenáročnými a psychicky klidnými činnostmi, tak i aktivitami, které jsou
zaměřeny na rozvíjení či zachování jejich schopností a dovedností. Tato činnost vyžaduje
od personálu zvláštní ohleduplnost a individuální přístup a je nutno brát ohled na momentální
stav a potřeby každého uživatele. Centrum je otevřeno v dopoledních i odpoledních hodinách
od pondělí do pátku. Denně centrum navštěvuje průměrně 40 uživatelů.
Pár slov k některým aktivitám, které Centrum volného času svým uživatelům nabízí:
* ranní rozcvička - každodenní ranní cvičení, které pomáhá uživatelům lépe zvládat pohybovou
zátěž, pomáhá zvyšovat odolnost proti tělesné námaze, snižuje riziko pádu a v neposlední řadě
udržuje psychickou rovnováhu,
12
* zpívánky - pravidelné páteční zpívánky, jsou nedílnou součástí života v domově. Uživatelé
se zde s oblibou scházejí a společně zpívají za doprovodu elektronických kláves. Poslední zpívánky
v měsíci jsou zpestřeny narozeninovou oslavou uživatelů narozených v daném měsíci. Pohoštění
a něco sladkého ke kávě připravujeme společně s uživateli,
* trénování paměti - při této aktivitě používáme různé techniky jako např. vytváření příběhu,
doplňování kvízu a tajenek, slovní hry a reminiscenční terapii,
* muzikoterapie - jejímž cílem je hlavně zmírnění psychických a fyzických problémů, vede
ke snížení reakce na stres a slouží ke zlepšení paměti a vnímání. K těmto účelům používáme
rovněž aromaterapii a arteterapii,
* odpolední cukrárna - posezení u kávy a něčeho sladkého, které se koná každé úterní
odpoledne,
* předčítání - oblíbenou činností je předčítání beletrie a poezie, ke kterému se scházíme každé
pondělí, abychom si tak zpříjemnili odpoledne ve společnosti veselých i moudrých knih. Výběr
četby je závislý na přání posluchačů,
* kreativní tvoření - tato činnost slouží zejména k procvičování jemné motoriky. Pracujeme
s papírem, látkou, vlnou a keramickou hlínou,
* skupinky v televizních místnostech - pracovnice Centra volného času se věnují uživatelům, jimž
zdravotní stav nedovoluje navštěvovat centrum. Tyto uživatelé navštěvují taktéž na pokojích, kde
se jim věnují individuálně,
* kulturní akce - v průběhu celého roku pořádáme pro uživatele kulturní akce, na které jsou zváni
různí hosté. Pravidelně nás také navštěvují děti z okolních ZŠ, jejichž vystoupení vždy přinesou
dobrou náladu a kontakt s mladou generací,
* výlety - během jarních a letních měsíců jsou pro naše uživatelé organizovány výlety po okolních
krásách přírody.
Cílem volnočasových aktivit v CVČ je ovlivnění zdravotního i psychického stavu našich uživatelů.
Jejich aktivizací chceme zlepšit adaptaci, zvýšit sebevědomí a pocit seberealizace a také, zmírnit
stres a zvýšit kvalitu života.
Akce pořádané Centrem volného času v roce 2013
14.02.
Valentýnské posezení v jídelně (akce s pohoštěním)
11.03.
MDŽ – akce v jídelně s programem a pohoštěním
26.-27.03.
Velikonoční výstava v CVČ
28.03.
Velikonoční posezení – akce v jídelně s programem a pohoštěním
22.04.
Vítání jara – akce v jídelně s programem a pohoštěním
10.05.
Den matek – akce s pohoštěním v CVČ
27.05.
Smažení vaječiny – akce v zahradě s pohoštěním
27.06.
Opékání párků v zahradě
16. 18. a 22.07. Opékání párků v zahradě
01. 14. a 22.08. Opékání párků v zahradě
11.09.
Beseda – „Třinec-město mé“
19.09.
Akce „Piečoky“ – akce s pohoštěním a programem
17.10.
Akce – „Medový den“ – akce s pohoštěním a programem
21.11.
Akce – „Plackové odpoledne“ – akce s programem a pohoštěním
05.12.2013
MIKULÁŠ (návštěva Mikuláše na pokojích)
10.12.2013
Setkání zastupitelů obce Vendryně s uživateli
11.12.2013
Posezení při vánočním stromečku s pohoštěním
13
12.12.2013
17.12.2013
27.12.2013
Akce mimo domov
12.06.2013
19.06.2013
03.07.2013
21.08.2013
24.09.2013
26.09.2013
20.12.2013
Vystoupení dětského sboru ze 7. ZŠ Třinec
Vánoční koncert dětí ze ZŠ Košařiska
Koncert operní pěvkyně Roxany Sayadi
Výlet – Komorní Lhotka
Výlet do Nýdku – penzion OVEČKA
Výlet do Gutů
Výlet pod Javorový
Výlet na Javorový (pořádají protestantské církve v Třinci, pod
záštitou města Třince)
Pozvání do cukrárny „OÁZA“ (pořádají protestantské církve v Třinci,
pod záštitou města Třince)
Vánoční koncert v domově Nýdek
1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek
Posláním Domov Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou již schopni řešit svou situaci
vlastními silami ani pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří
podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby
a přání. Podporuje seniory v udržování dosavadních společenských kontaktů, respektuje
jedinečnost každého z nich, snaží se posilovat jejich samostatnost a nezávislost.
Cílová skupina
Služby poskytované Domovem Nýdek jsou určeny osobám starším 60 - ti let, které jsou poživateli
starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či nepříznivého
zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cíle Domova Nýdek
•
•
•
•
Nastavení služby tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů
Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí
Naplnění osobních cílů uživatelů
Aktivní účast na životě v Domově
Poskytované služby
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb
Kapacita Domova Nýdek je 44 uživatelů. Služba se poskytuje v Domově Nýdek, 739 96,
Nýdek 545, celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně.
14
Prostředí poskytované služby
Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v malebném prostředí údolí Beskyd.
Zařízení je situováno docela daleko od hlavních městských center, avšak autobusová doprava
zprostředkovává klientům dopravu do všech míst, která je zajímají, zastávka autobusu je jen
několik kroků od Domova Nýdek. Hluchová je vzdálená 12 km od města Třince a 5 km od obce
Bystřice. Spojení s okolím je zajišťováno autobusovou dopravou, v případě nutné potřeby lze
využít služební automobil, který máme od počátku roku 2012 k dispozici.
Celkem je v Domově Nýdek 44 jednolůžkových pokojů, z toho 22 pokojů je s vlastním sociálním
zařízením a 22 pokojů se sociálním zařízením společným vždy pro dva pokoje.
V Domově je zřízeno celkem 44 pokojů, z toho 25 pokojů je vybaveno nábytkem SSMT
a 19 pokojů je vybaveno vlastním nábytkem uživatelů.
Události a změny za uplynulý rok
Od 1.3.2013 byla do Domova Nýdek přijata 1 pracovnice , která byla zařazena na úsek úklidu. Její
mzda byla po dobu jednoho roku hrazena z prostředků úřadu práce. Tímto se podařilo zajistit
lepší kvalitu úklidových prací.
V průběhu roku byly opraveny 3 sprchové kouty na pokojích uživatelů, s opravou dalších se počítá
v roce následujícím.
Byla zpracována projektová dokumentace na plánovanou akci: “Domov Nýdek – park
pro seniory“, jejímž cílem je zlepšit okolí domova a zajistit seniorům bezpečný prostor
k vycházkám a jiným venkovním aktivitám. Realizace projektu se však z důvodů finančních zatím
neuskutečnila.
Tým uživatelů Domova Nýdek se zúčastnil dvou petanqových turnajů, z nichž ve finálovém turnaji
pro Moravu „ Morava Cup 2013“ zvítězil.
V oblasti přímé péče bylo provedeno označení šatstva všech uživatelů pro účely praní a zaveden
nový systém výběru osobních svršků a jejich vracení seniorům po vyprání. Smyslem tohoto
nového systému je zamezení ztrátám a výměnám osobního prádla uživatelů.
Podařilo se dohodnout s Obecním úřadem Nýdek plužení sněhu na parkovišti a komunikacích
Domova Nýdek, kdy OÚ tuto činnost bude v zimním období 2013-2014 provádět na své náklady.
V prosinci 2013 byli senioři Domova Nýdek seznámeni s novými „Ceníky služeb pro uživatele
Domova Nýdek“ vydanými vedením SSMT, p. o. a schválenými Radou Města Třince a následně
byly se seniory sepsány nové dodatky ke Smlouvám o poskytnutí sociální služby.
Pracovní tým
Pracovní tým Domova Nýdek je tvořen 24 zaměstnanci.
V přímé péči o seniory pracují 4 zdravotní sestry a 8 pracovnic v sociálních službách, ze kterých
jedna pracovnice zajišťuje volnočasové aktivity.
Pracovní tým je doplněn také fyzioterapeutkou Domova Sosna, která v Domově Nýdek pracuje
jeden den v týdnu.
Pracovní tým se řídí při své práci pracovněprávními předpisy (zákon č. 262/2008 Sb., zákoník
práce), vnitřními normami – směrnice a nařízení, předpisy a vyhláškami vztahujícími
se k jednotlivým profesím a aktuálními standardy kvality sociálních služeb.
15
Vzdělávání
Zaměstnavatel zajišťuje odborný růst svých zaměstnanců formou účasti na školeních, seminářích
a odborných stážích v zařízeních sociálních služeb.
U sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách probíhá vzdělávání zaměstnanců
v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č.108/206 Sb., o sociálních službách.
Při sestavování vzdělávacích plánů se přihlíží jak k potřebám a možnostem zaměstnavatele,
tak i k zájmu jednotlivých zaměstnanců.
Informovanost o službě
Informovanost veřejnosti o sociálních službách poskytovaných Domovem Nýdek je zajišťována
následujícími způsoby:
•
•
•
•
•
•
•
Informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje (http://portal.mpsv.cz)
Informace na internetových stránkách SSMT: www.ssmt.cz
Informace na internetových stránkách Města Třince: www.trinecko.cz
Informační letáky v tištěné podobě, které lze získat přímo v Domově Nýdek,
či na Městském úřadu v Třinci
Informační brožura „Průvodce sociálními službami města Třince a okolí“, která je taktéž
k dispozici v Domově Nýdek a na Městském úřadu v Třinci
Informace na nástěnkách ve vestibulu Domova
Ústní informace podávané zaměstnanci Domova Nýdek
Možnosti nákupů
Nákupy osobních věcí pro uživatele Domova Nýdek jsou zabezpečeny několika způsoby:
1. Uživatelé mají možnost nakoupit si základní věci denní potřeby, potraviny a nápoje
v obchůdku „U babičky“, nacházejícího se přímo v objektu domova.
2. Každý týden přijíždí k Domovu Nýdek polská pojízdná prodejna potravin, která je
u uživatelů velmi oblíbená.
3. Nákupy většího rozsahu a sortimentu, který ve dvou výše uvedených prodejnách není
k dispozici, zajišťují zaměstnanci Domova Nýdek, a to klíčoví pracovníci, sociální
pracovnice, pracovnice gerontocentra a řidič.
4. Nepravidelně dojíždí do Domova Nýdek několik prodejců s oblečením, botami
a podobným sortimentem.
Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele
Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci zdravotnických profesí v souladu se zákonem
č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních v souladu s vyhláškou
č.55/2011 Sb.
O uživatele zároveň pečují pracovníci přímé péče, ti se řídí především zákonem č. 16/2006 Sb.,
o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Zdravotní výkony jsou elektronicky zaznamenávány do karet uživatelů v programu „Sledování
péče“ a měsíčně jsou vykazovány na zdravotní pojišťovny. Tuto práci jsou oprávněni vykonávat
pouze zdravotničtí pracovníci na základě indikace lékaře.
Praktickým lékařem většiny uživatelů je MUDr. Jan Boháč, který pravidelně jednou týdně
navštěvuje své pacienty v domově.
16
Další činnosti nabízení středisky
Kromě výše zmíněných možností nákupů přímo v budově Domova Nýdek, funguje v objektu
taktéž kadeřnictví. Dle zájmu klientů dochází do Domova Nýdek manikérka a pedikérka.
V Domově Nýdek jsou pořádány 1x týdně ekumenické bohoslužby a funguje zde také knihovna
s pravidelnou obměnou knih zapůjčovaných v městské knihovně v Třinci.
Odborné komise
V souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 9/2012 ,,Zásady pro přijímání občanů do pobytových
sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince“ je proces hodnocení žádostí o přijetí
do Domova Nýdek prováděn odbornou komisí.
Odborné komise - Domov Nýdek, rok 2013
služba
kapacita
Domovy pro seniory
44
počet projednané
žádostí
žádosti
26
počet
přijatých
žadatelů
počet
žadatelů k
31.12.2013
7
44
16
V 1. pololetí roku 2013 projednávala odborná komise celkem 6 žádostí občanů o umístění
do Domova Nýdek. Všechny projednávané žádosti byly kladně vyřízeny a žadatelé byli zařazeni
do pořadníku. Odborné komise se uskutečnily v termínech 30. 01. 2013 a 31. 05. 2013. V prvním
pololetí r. 2013 nastoupili do Domova Nýdek 4 noví uživatelé.
V 2. pololetí roku 2013 projednávala odborná komise celkem 10 žádostí občanů o umístění
do Domova Nýdek. Ze všech projednávaných žádostí nebyly 2 žádosti schváleny komisí
a 8 žadatelů bylo schváleno a zařazeno do pořadníku. Ve druhém pololetí roku 2013 se odborné
komise uskutečnily v termínech 30. 07. 2013, 01. 10. 2013 a 26. 11. 2013. V druhém pololetí
r. 2013 nastoupili do Domova Nýdek 3 noví uživatele.
Činnost Kutilky v Domově Nýdek:
Volný čas mohou uživatelé Domova Nýdek trávit ve společenských místnostech v klubovně
a tzv. Kutilce, a to vždy v pracovních dnech v dopoledních a odpoledních hodinách. Pod vedením
zkušené pracovnice vykonávají uživatelé ruční práce, vaří a pečou, společně čtou denní tisk,
besedují u kávy či čaje, hrají karty a jiné společenské hry a dívají se na televizi.
Uživatelům jsou v těchto prostorách k dispozici 4 počítače s přístupem na internet a knihovna.
Uživatelé pěstují, přesazují a zalévají celou řadu pokojových květin, které tvoří výzdobu
společenských místností i dalších částí domova.
Akce pro uživatele
Vedení Domova Nýdek uspořádalo v r. 2013 pro uživatele tyto akce:
Datum
Aktivita
23.01.
12.02.
27.02.
08.03.
12.03.
26.03.
04.04.
16.05.
Projížďka po okolí na saních tažených koňmi
Kino Kosmos – film Edith Piaf
Žolíkový turnaj – Klub seniorů Třinec
Oslava MDŽ
Kino Kosmos – film Fanfán Tulipán
Velikonoční koncert dětí z nedělní školky v Nýdku
Z muzikálu do muzikálu – hudební akce připravená pí. M. Veitovou
Společná oslava kulatin p. Capcary
17
21.05
18.06.
02.07.
09.07.
10.07.
16.07.
06.08.
13.08.
22.08.
10.09.
17.09.
09.10.
15.10.
13.11.
19.11.
06.12.
10.12.
20.12.
21.12.
Kino Kosmos - film Anna Karenina
Kino Kosmos – dokumentární film Šmejdi
Sportovní den v Domově Nýdek
Turnaj v pétanque – Domov Slunečnice, Ostrava
Koncert Štývarova dětského souboru
Kino Kosmos – Babovřesky
Soutěž ve vaření „Bulčonky“ – ISÚ Komorní Lhotka
Kino Kosmos – Moje krásná učitelka
Turnaj v pétanque „Morava cup 2013“ – Zlín
Celodenní výlet na Filipku
Kino Kosmos – Jana Eyrová
Společenská akce – Podzim v Domově Nýdek
Kino Kosmos – Líbánky
Karneval
Kino Kosmos – Colette
Mikulášská oslava
Kino Kosmos – Kameňák 4
Vánoční koncert – Luboš Boček zpívá písně Karla Gotta
Adventní koncert – děti z nedělní školky v Nýdku
Domovy Sosna, Domov Nýdek – specifikace poskytovaných služeb
1. Poskytnutí ubytování:
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním
zařízením. Kromě základního vybavení zde mohou mít uživatelé vlastní bytové doplňky jako např.
TV, obrazy, křesla, upomínkové předměty apod. Dále zabezpečujeme úklid, praní a drobné opravy
ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
2. Poskytnutí stravy:
Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a svačin denně. Na Domově Sosna mají uživatelé možnost
výběru ze dvou hlavních jídel jedenkrát v týdnu, na Domově Nýdek dvakrát v týdnu, možnost
dietního stravování, možnost vegetariánského stravování. Rovněž zajišťujeme pitný režim.
3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Zdravotní sestry a pracovnice v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání běžných
úkonů péče. Mezi ně patří pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla
a pití nebo pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Poskytujeme pomoc při hygieně rukou a obličeje, při manipulaci s oděvem před a po použití
toalety, podporu v očistě po použití toalety, podporu při výměně hygienických potřeb.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Podporujeme uživatele a pomáháme jim při využívání běžně dostupných služeb a informačních
zdrojů, např. návštěvy výstav, možnost vyřídit si své záležitosti na místní poště apod.,
nebo jim pomáháme při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou a taktéž poskytujeme pomoc
při dalších aktivitách podporujících jejich sociální začleňování - nákupy, vyřizování si osobních
záležitostí na úřadech, výlety do okolí, návštěva výstav, společné akce uživatelů s rodinami apod.
18
6. Sociálně terapeutické činnosti:
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Mezi tyto činnosti patří
například: nácvik a doprovody při nakupování, pomoc při orientaci a nácvik orientace v místním
okolí na sídlišti Sosna, nácvik komunikace a pomoc při komunikaci v obchodech, na poště,
u kadeřníka apod.
7. Aktivizační činnosti:
Našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity - návštěva Centra volného času,
či Kutilky, návštěva výstav, pořádáme volnočasové akce např. medové dny, Valentýnské posezení,
opékání párků, koncerty přímo u nás v Domově, nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností apod.
8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání
osobních záležitostí jako jsou pomoc při psaní dopisů, zastupování uživatelů na úřadech, vyřízení
důležitého telefonu se souhlasem uživatele apod.
1.4.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. občanům na území města
Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6:30 do 20:00 hodin,
o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy.
Posláním naší služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám
se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit
tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí.
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince,
kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje
pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci.
Pečovatelská služba je také na základě § 75 odst. 2, písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, poskytována zdarma určitým uživatelům sociální služby, s výjimkou úhrady
za stravné a fakultativní úkony. Klientům, kteří spadají do této kategorie, jsme v průběhu roku
2013 poskytli služby v celkové hodnotě 79 429,60 Kč, kterou nemuseli tito klienti uhradit. Jedná
se o účastníky odboje, osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb.,
nebo byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru a pozůstalým manželům
(manželkám) starších 70 let po osobách uvedených výše.
Cíle Pečovatelské služby
•
•
individuálně poskytovat službu v potřebném rozsahu, který umožní uživatelům zůstat
co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí
prohlubovat a zvyšovat odborné vzdělávání pracovníků služby
Poskytované služby
Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
19
•
•
•
•
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pro uživatele, kteří využívají základní úkony, nabízíme možnost využití následujících fakultativních
úkonů:
•
•
•
•
•
•
dohled nad dospělým v domácnosti
odvoz služebním vozidlem k lékaři a na úřady
společenský kontakt s pečovatelkou
hospodaření s finanční hotovostí uživatele
zapůjčení 2 sad jídlonosičů
pedikúru, kadeřnické služby a masáže – tyto úkony byly od 1.12.2013 zrušeny s výjimkou
předem objednaných pedikúr do konce roku 2013.
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb
Kapacita PS je 15 osob, tzn., že jsme v jeden okamžik schopni zajistit službu u 15 osob.
Pečovatelská služba je zajišťována v domácnostech uživatelů na území města Třince, včetně všech
přilehlých částí, a také v Domě s byty zvláštního určení v Oldřichovicích.
Terénní služba a uživatelé
V roce 2013 bylo uzavřeno celkem 152 nových smluv, což je o 48 více než v roce 2012. Z toho bylo
uzavřeno 30 smluv na zajištění terénní péče a 122 na dovoz obědů. V evidenci čekatelů není
žádná smlouva, byla odmítnuta 1 žádost, kdy žadatelka nespadala do cílové skupiny (bydliště
Vendryně). Všechny žádosti jsou vyřizovány v předepsaném termínu, tj. do 30-ti dnů od podání.
Pracovní tým
Pracovní tým Pečovatelské službě je v současné době stabilizován. Všichni pracovníci splňují
profesní požadavky platného znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V přímé péči
pracuje 16 PSS + 5 řidičů – PSS a 2 PSS na DPČ.
Pracovní tým dále tvoří vedoucí služby, zástupce vedoucí, 1 sociální pracovnice, 1 pokladní
a 2 řidiči na DPČ. Ve stravovacím provozu pracuje vedoucí stravování, 1 hlavní kuchařka,
2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka a 3 pomocné síly v kuchyni. V DPS Oldřichovice byla odchodem
údržbáře zrušena stálá pozice tohoto pracovníka a v současné době zde vykonává tuto činnost
údržbář z DS Sosna na částečný úvazek.
Pracovní tým velmi dobře spolupracuje, je stabilní a odpovídá potřebám služby.
Vzdělávání
Vzdělávání proběhlo formou školení, seminářů a stáží. Pracovnice vždy na začátku kalendářního
roku sestaví se svou vedoucí „Individuální vzdělávací plán“. Školení je potom organizováno
s ohledem na finanční možnosti a nabídku vzdělávacích institucí podle požadavků pracovníků.
Všichni pracovníci v průběhu roku splnili povinné vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb. Pracovníci
absolvovali dvoudenní školení na téma „Metody práce se seniory“ a další jiná školení zaměřená
na prohlubování znalostí v přímé péči o uživatele. Jednalo se například o:
•
•
•
•
Manipulaci s imobilním klientem
Plánování v sociálních službách pro terénní službu
Prevence vyhoření pečovatelek a osob blízkých při péči o osoby trpící Alzheimerovou
chorobou
Krizový plán v sociálních službách
20
•
•
•
Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách
Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou
Pravidla hygieny při rozvozu obědů
Sociální pracovnice a zástupce vedoucí dále absolvovaly školení na téma:
•
•
•
•
Uplatnění alternativní komunikace v praxi
Práce s klienty terénních a ambulantních služeb
Úvod do psychiatrického minima v profesi sociálního pracovníka
Blok školení od agentury MEK-IN, s.r.o.
Vedoucí služby absolvovala školení:
•
•
•
Blok školení od agentury MEK-IN, s.r.o.
Aktuální vývoj sociálních služeb
Kritéria úspěšné sociální služby
Informovanost o službě
V květnu byly inovovány letáky s informacemi o Pečovatelské službě. Tyto letáky pravidelně
vyvěšujeme v lékárnách, ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích. Zájemci o PS také
se žádostí obdrží v kanceláři brožurku „Informace pro zájemce o PS“.
Informace o naší službě jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.ssmt.cz,
www.trinecko.cz, v Registru poskytovatelů, v brožuře „Průvodce sociálními službami“. Kontakty
na službu jsou k dispozici na všech vozidlech Pečovatelské služby a na webových stránkách
organizace. Na požádání poskytují informace všichni pracovníci služby.
Příloha č. 1 –
Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
1.4.4. Stravování klientů
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, v souladu se zákonem o sociálních službách
zabezpečují stravování uživatelů ve třech stravovacích provozech – V Domově Sosna, Domově
Nýdek a v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích. Kuchyně v Domovech Sosna a Nýdek
zabezpečují stravu především pro vlastní uživatelé sociálních služeb a personál. Kuchyň v domě
bytů zvláštního určení v Oldřichovicích zabezpečuje stravu jednak pro obyvatele daného domu
a jednak pro pečovatelskou službu, tedy pro klienty žijící ve svém domácím prostředí,
kteří si ze zdravotních důvodů již nejsou schopni, či mají velké problémy, připravit stravu
svépomoci.
Na podzim roku 2013 byly Radou města Třince schváleny nové ceníky týkající se především
stravování. Jelikož nabývají účinnosti od 1. ledna 2014, bude o změnách více hovořeno
až ve Zprávě o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2014.
Zařízení Domov Sosna
Kuchyň má kapacitu pro cca 250 strávníků. 186 strávníků tvoří uživatelé zařízení a přibližně
35 odběratelů tvoří zaměstnanci. Strava pro cizí subjekty byla poskytována výjimečně. V roce
2013 byl klientům Domova Sosna jeden den v týdnu, v rámci oběda, poskytován výběr ze dvou
jídel. Připomínky uživatelů i zaměstnanců ke kvalitě stravování jsou řešeny prostřednictvím Knihy
podnětů, připomínek, námitek a stížností a zejména při pravidelných setkáních s uživateli, která
se konají 1 x měsíčně. Zde jsou přítomni uživatelé domova, vedení organizace, zástupci
zřizovatele a vedení kuchyně. Pro imobilní uživatele se strava podává tabletovým systémem
přímo na pokojích. Mobilní uživatelé se stravují sami v jídelně. Ke dni 30. 6. 2013 ukončila nutriční
terapeutka pracovní poměr, tuto činnost převzal vedoucí stravování, který v tomto roce ukončil
studium v daném oboru.
21
Ukazatel stravování
2012
2013
Rozdíl 2013 a
2012
Počet strávníků v DS celkem
z toho: klienti
závodní stravování
ostatní
Stravovací normy na
potraviny celkem
Skutečná spotřeba potravin
74 303
64 509
9 562
232
74 412
64 053
10 274
85
109
-456
712
-147
podíl
2013/2012 v
%
100,15%
99,29%
107,45%
36,64%
6 019 693,00
6 019 720,00
27,00
100,00%
6 018 486,02
6 019 683,99
1 206,98
36,01
1 197,97
2012 úspora
v%
0,02%
100,02%
2013 úspora v
%
0,00%
Rozdíl mezi normovanou a
skutečnou spotřebou potravin sledováno u uživatelů
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba rozváží klientům obědy, které se vaří v kuchyni DPS Oldřichovice. Kapacita
kuchyně je 300 obědů, přesto se ve dnech jako pondělí, středa a pátek vaří někdy i 350 obědů.
Kuchyň připravuje pouze 1 druh jídla, pouze ve dnech, kdy je sladké jídlo se pro diabetiky vaří
jídlo dietní.
Každoročně klienti vyplňují dotazníky zaměřené také na kvalitu jídla. Na základě výstupu
dotazníků v prvním pololetí a připomínek došlo k úpravám jídelníčku, kdy bylo přidáno 1 sladké
jídlo navíc za měsíc. Toto sladké jídlo se vaří v tzv. silný den (středa), aby i klienti, kteří odebírají
obědy jen 3x týdně mohli toto jídlo dostat. Rovněž se na základě připomínek vaří 1x týdně jídlo
s mletým masem. Vedoucí stravování se snaží vyhovět připomínkám klientů ohledně skladby
jídelníčku a kvality jídla. Účastní se porad pracovníků PS, kde mohou pečovatelky předkládat
připomínky klientů nebo jí jsou připomínky operativně předávány ihned. S vedoucí PS sepsala
vedoucí stravování vyjádření k připomínkám, aby klienti byli seznámeni s tím, že ne všem
připomínkám lze vyhovět, ať už z provozních nebo ekonomických důvodů.
Od září odebírala pracovnice Klubu seniorů obědy jako cizí strávník, celkem 9x. Klienti mají také
možnost si vybírat obědy podle jídelníčku a dopředu nahlásit pečovatelce z rozvozu. V listopadu
proběhlo dotazníkové šetření, kde se 1 otázka týkala také kvality obědů. Klienti hodnotili obědy
známkami jako ve škole od 1 do 5. Výsledná známka 1,93 svědčí o spokojenosti klientů, přičemž
muži hodnotí kvalitu obědů lépe než ženy.
Ukazatel stravování
Počet obědů celkem
Z toho: klienti
Závodní stravování
ZŠ Kaštanová
ostatní
Stravovací normy na
potraviny celkem
Skutečná spotřeba potravin
Rozdíl mezi normovanou a
skutečnou spotřebou potravin
2012
2013
Rozdíl 2013 a
2012
76 648
67 911
4 280
4 457
0
77 415
72 531
4 875
0
9
767
4 620
595
-4 457
9
Podíl
2013/2012 v
%
101,00%
106,80%
113,90%
0,00%
xxx
2 310 112,00
2 477 280,00
167 168
107,24%
2 308 559,60
2 476 676,30
1 552,40
603,7
168 117
2012 úspora v
%
0,07%
107,28%
2013 úspora v
%
0,02%
Domov Nýdek
Středisko 31. provoz stravování v Domově Nýdek, zajišťuje celodenní stravování pro 44 uživatelů,
27 zaměstnanců a 13 cizích strávníků z obce Nýdek. V období školních prázdnin se počet cizích
strávníků navyšuje. Strava pro uživatele domova zahrnuje tři hlavní jídla, dvě vedlejší
22
a u diabetické stravy ještě druhou večeři. Připomínky ke stravě mají možnost uživatelé sdělovat
v knize přání a stížností, která je k dispozici v jídelně.
Kapacita kuchyně je normována na 80 jídel.
Ukazatel stravování
2012
Rozdíl 2013 a
podíl
2012
2013/2012 v %
2013
Počet obědů celkem
20 598
20 260
-338
98%
Z toho: klienti
14 514
14 276
-238
98%
3 211
3 363
152
105%
2 871
2 621
-250
91%
1 421 040,00
1 406 143,00
-14 897,00
99%
1 420 762,95
1 398 383,39
-22 379,56
98%
277,05
7 759,61
závodní stravování
ostatní
Stravovací normy na potraviny
celkem
Skutečná spotřeba potravin
Rozdíl mezi skutečnou a
normovanou spotřebou
potravin
2012 úspora
v%
2013 úspora v
%
0,02%
0,55%
1.4.5. Praní prádla, ostatní služby
V roce 2013 bylo vypráno v zařízení Domov Sosna celkem 119 285 kg prádla. Denně se vypralo
cca 473,35 kg – roční přepočet při 252 pracovních dnech, s náklady 2 613 935,33 Kč bez podílu
správní režie. Náklady na 1 kg prádla činí 21,91 Kč bez podílu správní režie. Množství vypraného
prádla se oproti roku 2012 navýšilo o 2 999 kg.
V Domově Nýdek se zabezpečuje praní ložního prádla dovozem do prádelny na Sosně.
U pečovatelské služby je praní zajišťováno formou placené služby pro uživatele.
2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci
Sdělení Rady města Třince:
Rada města Třince na své 72. schůzi konané dne 11.2.2013 usnesením č. 2013/2669
1) schválila
podání žádosti příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, příspěvková organizace,
Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 00600954, o přidělení finančních prostředků z grantů Nadace OKD
ve výši 70.000 Kč, určené na realizaci projektu s názvem „Vybavení pro zvýšení úrovně sociální
péče“, v rámci vyhlášeného programu „Pro zdraví“.
usnesením č. 2013/2679
1) zřídila
s účinností od 12.02.2013 „projektové týmy“ k „významným“ i „sloučeným“ investičním
(neinvestičním) akcím města Třince dle přílohy č. 1 k usnesení
2) jmenovala
vedoucí „projektových týmů“ dle bodu 1) tohoto usnesení s pravomocí zadávat úkoly
a kontrolovat jejich plnění ve vztahu ke členům „projektového týmu“, jakož i k dalším osobám
(v rámci daných projektů)
3) jmenovala
členy „projektových týmů“ dle bodu 1) tohoto usnesení.
usnesením č. 2013/2667
23
• vzala na vědomí
Informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace vyjádřené
přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2012, která činí 3,3 %
• rozhodla
promítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2012 ve výši 3,3 % do ceny nájemného
za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních smluv
a příslušných dodatků k nim.
Rada města Třince po projednání na své 73. schůzi konané dne 25.02.2013
usnesením č. 2013/2687
1) schválila
vyřazení majetku příspěvkových organizací ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/2689
1) rozhodla
rozšířit rozsah předmětu projektové dokumentace stavby „Parkoviště – Domov Sosna - Třinec“
2) rozhodla
změnit termín plnění projektové dokumentace „Parkoviště – Domov Sosna - Třinec“,
a to dokumentace pro územní rozhodnutí do 03/2013, dokumentace pro stavební povolení do
05/2013 a prováděcí dokumentace do 06/2013
3) rozhodla
navýšit cenu projektové dokumentace „Parkoviště – Domov Sosna - Třinec“ o 40.000 Kč (bez
DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic
4) rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/197/No ze dne 21.11.2012 na vypracování
projektové dokumentace „Parkoviště – Domov Sosna - Třinec“ mezi městem Třinec a projekční
firmou DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ 739 61,
IČ 607 78 288, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/2693
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“
takto:
1. Purum, s. r. o., Národní 961/25, Praha IČ 624 14 402
2. TALPA-RPF, s. r. o., Holvekova 36, Ostrava IČ 646 15 391
3. UNIGEO, a. s., Místecká 320, Ostrava IČ 451 92 260
2) rozhodla
v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“ mezi Sociálními službami
města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954
a firmou Purum, s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČ 624 14 402, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
24
usnesením č. 2013/2703
1) rozhodla
udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými
organizacemi města Třince, dle vnitřní směrnice č. 18/2012 - „Zásady pro zadávání veřejných
zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince“, pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
města Třince realizující projekt „Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem“
CZ.1.10/2.1.00/24.01372, dotačně podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko
a) na zajištění zakázky na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce zadávané v souladu
s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek na zakázku „Výběrová řízení
na dodavatele stavby a vybavení“
b) na zajištění zakázky na poradenské a konzultační služby „Administrace projektu“
2) rozhodla
uzavřít mezi organizací Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302,
IČ 006 00 954 a společností HRAT, s. r. o., se sídlem v Třinci - Staré Město, Družstevní 294,
PSČ 738 01, IČ 640 87 352, zastoupenou Ing. Marianem Razimou
a) mandantní smlouvu č. 2013/01/02 na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce
zadávané v souladu s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek a podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, „Výběrová řízení na dodavatele
stavby a vybavení“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
b) mandantní smlouvu č. 2013/01/03 na poradenské a konzultační služby „Administrace
projektu“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu
3) pověřila
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, Mgr. Pavla Pezdu, podepsat
mandantní smlouvu
a) dle bodu 2) a) usnesení
b) dle bodu 2) b) usnesení.
usnesením č. 2013/2749
1) rozhodla
revokovat část usnesení č. 2013/2667 ze 72. schůze Rady města Třince ze dne 11.02.2013, a to
bod 2), týkající se promítnutí průměrné meziroční míry inflace za rok 2012 ve výši 3,3 % do ceny
nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních
smluv a příslušných dodatků k nim
2) rozhodla
a)
promítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2012 ve výši 3,3 % do ceny
nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních
smluv a příslušných dodatků k nim s účinností ode dne 01.04.2013, vyjma všech krátkodobých
pronájmů
b)
schválit s účinností ode dne 01.03.2013 na dobu neurčitou vnitřní směrnici č. 2/2013
„Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
c)
ukončit s účinností ke dni 28.02.2013 platnost vnitřní směrnice č. 21/2011 „Ceník
pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince“
25
usnesením č. 2013/2751
1) rozhodla
s platností od 28.02.2013 schválit dodatek č. 5 ke směrnici města Třince č. 8/2007 Zásady vztahů
orgánů města Třince k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec, ve znění
pozdějších dodatků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 75. schůzi konané dne 11.03.2013
usnesením č. 2013/2780
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka jednorázových zdravotnických
rukavic - SSMT“ takto:
1. MARTEK MEDICAL, a. s., U Spalovny 4582/17, Prostějov IČ 476 75 934
2. TOTAL PROTECT, s. r. o., Jiřího Potůčka 247, Pardubice IČ 274 88 861
3. INZEP CENTRUM, s. r. o., U Byniny 559, Valašské Meziříčí
IČ 258 63 371
2) rozhodla
uzavřít kupní smlouvu č. 2013/02/07 „Dodávka jednorázových zdravotnických rukavic – SSMT
2013/14“ mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem
ve městě Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou MARTEK MEDICAL, a. s.,
se sídlem ve městě Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, IČ 476 75 934
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
kupní smlouvy č. 2013/02/07 dle bodu 2) přednesu, s firmou MARTEK MEDICAL, a. s., se sídlem
ve městě Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, IČ 476 75 934, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/2782
1) rozhodla
vyhlásit veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u těchto
veřejných zakázek:
a) „Dodávka drogistického zboží - SSMT03 2013/15“
b) „Dodávka prádla - SSMT02 2013/15“
2) schválila
seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého
rozsahu na dodavatele „Dodávka drogistického zboží - SSMT03 2013/15“ a „Dodávka prádla SSMT02 2013/15“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
3) rozhodla
o hodnotících kritériích pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu.
Základním hodnotícím kritériem pro obě zakázky a) a b) je ekonomická výhodnost nabídky,
která je posuzována dle následujících dílčích kritérií. Dílčí hodnotící kritéria jsou:
Pořadí
1.
2.
Kritérium
Celková cena nabídky bez DPH
Náhradní plnění
Váha
64%
36%
Způsob hodnocení v případě přidělení 1 až 100 bodů:
1. (hodnota nejnižší: hodnota hodnocená) x 100 b. x 0,64
26
Způsob hodnocení v případě přidělení 0 a 100 bodů:
2. pro nečíselné kritérium (ANO/NE)
ANO 100 b. x 0,36 = celkem 36 bodů
NE
0 b. x 0,36 = celkem 0 bodů
Náhradní plnění (v organizaci s více než 25 zaměstnanci je zaměstnáno víc než 50% osob
se zdravotním postižením) – váha 36%.
(Splněním 2. kritéria náhradního plnění se rozumí doložení originálu nebo úředně ověřené kopie
potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nebo úřadu práce v souladu s § 67
zákona č.435/2004 Sb, o zaměstnanosti.)
Přidělená bodová hodnota odráží úspěšnost konkrétní nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocení
jednotlivých kritérií se sčítá, jako vítězná bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů.
usnesením č. 2013/2790
1) rozhodla
o přijetí účelových neinvestičních příspěvků v celkové maximální výši 594.960 Kč pro Sociální
služby města Třince, příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954,
z prostředků společnosti EDLiT s. r. o., určených na realizaci projektu s názvem „Naděje
na návrat“
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace pana Mgr. Pavla Pezdu k uzavření
„Smluv o poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavateli č. 2013/01/08 až 2013/01/11“ dle bodu
1) přednesu, se společností EDLiT s. r. o., jednající PhDr. Jarmilou Vrátnou, ředitelkou
a jednatelkou společnosti, se sídlem Tyršova 275, Třinec, 739 61 Třinec, IČ 268 40 791,
a to ve znění smluv předložených prostřednictvím příloh č. 2 – 5 přednesu.
usnesením č. 2013/2815
1) rozhodla
o přijetí účelových neinvestičních příspěvků v celkové maximální výši 360.000 Kč pro Sociální
služby města Třince, příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954,
z rozpočtu Úřadu práce České republiky, určených v rámci veřejně prospěšných prací z národního
individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“
2) vzala na vědomí
informaci o uzavření „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. 2013/01/12 a 2013/01/13“, mezi panem Mgr. Pavlem Pezdou dle bodu 1) přednesu, a Úřadem
práce České republiky, jednajícím Ing. Arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky
v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2, IČ 724 96 991, a to ve znění dohod
předložených prostřednictvím příloh č. 2 a 3 přednesu.
Rada města Třince na své 76. schůzi konané dne 25.03.2013
usnesením č. 2013/2822
1) stanovila
následujícím příspěvkovým organizacím města závazný objem prostředků na platy včetně OON
z hlavní činnosti pro rok 2013 ve výši:
• Sociální služby města Třince 36.350.000 Kč
2) stanovila
pro všechny příspěvkové organizace města včetně DDM, mateřských a základních škol:
27
• výsledek hospodaření za rok 2013, který nebude v celkovém součtu z hlavní a doplňkové
činnosti vykazovat zhoršený výsledek hospodaření (ztrátu) a nepřekročí maximální výši
zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) 300.000 Kč za předpokladu, že v doplňkové činnosti
nebude vykazována ztráta
• odpisový plán pro rok 2013 v souladu s platnými „Zásadami vztahů orgánů města Třince
k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec“.
usnesením č. 2013/2826
1) rozhodla
rozšířit rozsah díla projektové dokumentace stavby „Domov pro seniory v Nýdku – rekonstrukce
a přístavba“ Strana 3 (celkem 16)
2) rozhodla
změnit termín plnění projektové dokumentace „Domov pro seniory v Nýdku – rekonstrukce
a přístavba“, a to dokumentace pro stavební povolení do 04/2013, dokumentace pro provedení
stavby do 05/2013
3) rozhodla
navýšit cenu projektové dokumentace „Domov pro seniory v Nýdku – rekonstrukce a přístavba“
o 125.000 Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic
4) rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/096/No ze dne 29.06.2011 na vypracování
projektové dokumentace „Domov pro seniory v Nýdku – rekonstrukce a přístavba“ mezi městem
Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě
Třinec, Na Zákopech 250, PSČ 739 61, IČ 293 84 397, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/2840
1) rozhodla
přijmout účelový finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Sociální služby města Třince,
příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, z rozpočtu obce Vendryně
na rok 2013, určený na dofinancování pobytu bývalých občanů obce Vendryně, kteří využívají
služeb v Domově Sosna a Domově Nýdek
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, pana Mgr. Pavla Pezdu uzavřít
„Smlouvu č. 2013/05/02 o poskytnutí ročního finančního příspěvku“ dle bodu 1) přednesu, s obcí
Vendryně, zastoupenou Ing. Rudolfem Bilkem, starostou obce, se sídlem Vendryně 500,
739 94 Vendryně, IČ 630 26 112, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 2 přednesu.
Rada města Třince na své 77. schůzi konané dne 08.04.2013
usnesením č. 2013/2879
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka drogistického zboží - SSMT03
2013/15“ takto:
1. Dana Jandová, Třinec – Lyžbice, Šeříková 315
IČ 130 10 182
2. Jaroslava Dlouhá, Havířov – Živoříce, U Křížů 22/120
IČ 452 04 209
3. KARFO velkoobchod, s. r. o., Slezská Ostrava, Šenovská 750/80 IČ 268 72 382
28
2) rozhodla
uzavřít rámcovou smlouvu č. 2013/01/17 „Dodávka drogistického zboží - SSMT03 2013/15“ mezi
Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem ve městě Třinec,
Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou Dana Jandová, se sídlem ve městě Třinec Lyžbice, Šeříková 315, PSČ 739 61, IČ 130 10 182,
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
rámcové smlouvy č. 2013/01/17 dle bodu 2) přednesu, s firmou Dana Jandová, se sídlem
ve městě Třinec - Lyžbice, Šeříková 315, PSČ 739 61, IČ 130 10 182, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/2880
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka prádla - SSMT02 2013/15“ takto:
1. Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, Svazarmovská 308
IČ 000 31 330
2. Karel Žídek, Frýdek-Místek, Havlíčkova 339
IČ 658 79 627
3. 1 Witos, s. r. o., Třinec - Staré Město, Staroměstská 534
IČ 253 72 327
2) rozhodla
uzavřít rámcovou smlouvu č. 2013/01/16 „Dodávka prádla - SSMT02 2013/15“ mezi Sociálními
službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem ve městě Třinec, Habrová 302,
PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, se sídlem ve městě
Frýdek-Místek, Svazarmovská 308, PSČ 738 01, IČ 000 31 330
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
rámcové smlouvy č. 2013/01/16 dle bodu 2) přednesu, s firmou Výrobní družstvo VKUS FrýdekMístek, se sídlem ve městě Frýdek-Místek, Svazarmovská 308, PSČ 738 01, IČ 000 31 330,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/2898
1) schválila
s účinností od 08.04.2013 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 9/2012 „Zásady pro přijímání občanů
do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince“ ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 79. schůzi konané dne 22.4.2013
usnesením č. 2013/2922
1) schválila
výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
Název
Adresa
Celkový VH za
rok 2011
Fond odměn
Rezervní fond
Sociální služby
města Třince
Habrová 302
283 575,42
0
283 575,42
29
2) schválila
účetní závěrku Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, IČ 006 00 954, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 3 přednesu
usnesením č. 2013/2937
1) rozhodla
a. přijmout účelový finanční příspěvek ve výši 483 Kč pro Sociální služby města Třince,
příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, z rozpočtu obce
Nýdek, určený na provoz a služby Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace
b. přijmout účelový finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč pro Sociální služby města Třince,
příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, z rozpočtu obce
Bukovec na rok 2013, určený na spolufinancování pobytu klientů, bývalých občanů obce
Bukovec, ve střediscích Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace
2) pověřila
a. ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, pana Mgr. Pavla Pezdu
uzavřít „Smlouvu č. 2013/05/03 o poskytnutí ročního finančního příspěvku“ dle bodu
1a) přednesu, s obcí Nýdek, zastoupenou Mgr. Janem Konečným, starostou obce,
se sídlem Nýdek 251, 739 96 Nýdek, IČ 004 92 868, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
b. ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, pana Mgr. Pavla Pezdu
uzavřít „Smlouvu č. 2013/05/04 o poskytnutí finančního příspěvku“ dle bodu 1b) přednesu,
s obcí Bukovec, zastoupenou Monikou Czepczorovou, starostkou obce, se sídlem Bukovec
270, 739 85 Bukovec, IČ 005 35 940, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 4 přednesu.
usnesením č. 2013/2952
1) rozhodla
a. upravit ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření nebytových prostorů
a nemovitostí do správy a úhradě služeb č. 2011/05/605/Do ze dne 10.01.2012 uzavřenou
mezi městem Třinec a příspěvkovou organizací Sociální služby města Třince, se sídlem
Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954, znění odst. 2 čl. III. Úhrada za předmět
užívání, souvisejícího s vyúčtováním poskytovaných služeb v objektu č. p. 783 Třinec –
Oldřichovice, postaveném na pozemku parc. č. 1286 v k. ú. Oldřichovice a obci Třinec
b. uzavřít dodatek č. 2 k dohodě o svěření nebytových prostorů a nemovitostí do správy
a úhradě služeb č. 2011/05/605/Do ze dne 10.01.2012, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 81. schůzi konané dne 13.05.2013
usnesením č. 2013/2997
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka kancelářských potřeb – SSMT 04
2013/15“ takto:
1. ASTRA kancelářské potřeby, s. r. o., Karviná, Kosmonautů 670/68 IČ 277 91 661
2. o. s. ERGON-Chráněná dílna, Český Těšín, Vělopolská 243
IČ 266 40 899
3. ART PAP, s. r. o., Hlučín, Jarní 820/24
IČ 258 61 018
30
2) rozhodla
uzavřít rámcovou smlouvu č. 2013/01/21 „Dodávka kancelářských potřeb - SSMT 04 2013/15“
mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem ve městě Třinec,
Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou ASTRA kancelářské potřeby, s. r. o., se sídlem ve
městě Karviná, Kosmonautů 670/68, PSČ 734 01, IČ 277 91 661
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
rámcové smlouvy č. 2013/01/21 dle bodu 2) přednesu, s firmou ASTRA kancelářské potřeby,
s. r. o., se sídlem ve městě Karviná, Kosmonautů 670/68, PSČ 734 01, IČ 277 91 661, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 82. schůzi konané dne 27.05.2013
usnesením č. 2013/3060
1) rozhodla
přijmout účelový finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč pro Sociální služby města Třince,
příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, z rozpočtu obce Horní
Tošanovice, určený na provoz a služby Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace,
• pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, pana Mgr. Pavla Pezdu uzavřít
„Smlouvu č. 2013/05/09 o poskytnutí ročního finančního příspěvku“ dle bodu 1) přednesu, s obcí
Horní Tošanovice, zastoupenou Ing. Petrem Martiňákem, starostou obce, se sídlem Tošanovice
129, 739 53 Horní Tošanovice, IČ 005 76 883, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 2 přednesu.
usnesením č. 2013/3062
1) vzala na vědomí
uzavření „Kupních smluv č. 2013/01/24 a 2013/01/25“ na odkup dvou vozidel značky Škoda
Roomster mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, Habrová 302, 739 61
Třinec, IČ 006 00 954 a společností CAR CLUB s. r. o., Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí,
IČ 253 22 508, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2 - 3 přednesu.
Rada města Třince na své 84. schůzi konané dne 10.6.2013
usnesením č. 2013/3168
1) schválila
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/022 „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“
mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302,
PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou Purum, s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00,
IČ 624 14 402, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/022 dle bodu 1) přednesu, s firmou Purum, s. r. o.,
se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČ 624 14 402, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 86. schůzi konané dne 24.6.2013
usnesením č. 2013/3191
31
1) schválila
změny vnitřní směrnice č. 17/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince
a příspěvkových organizací města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 tohoto přednesu
2) schválila
změny vnitřní směrnice č. 18/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 tohoto
přednesu
usnesením č. 2013/3217
1) schválila
změny vnitřní směrnice č. 2/2013 „Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem
ve vlastnictví města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
Rada města Třince na své 88. schůzi konané dne 15.7.2013
usnesením č. 2013/3252
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních
prostředků - SSMT05 2013/15“ takto:
1. IREA-Jan Poláček, Havířov, Palackého 689/2 IČ 730 52 159
2. CANIS SAFETY, a. s., Petřvald, U Tesly 1825 Petřvald IČ 268 16 121
2) rozhodla
uzavřít rámcovou smlouvu č. 2013/01/29 na dodávku osobních ochranných pracovních
prostředků mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě
Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou IREA-Jan Poláček, se sídlem ve městě
Havířov, Palackého 689/2, PSČ 736 01, IČ 730 52 159
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
rámcové smlouvy č. 2013/01/29 dle bodu 2) přednesu, s firmou IREA-Jan Poláček, se sídlem ve
městě Havířov, Palackého 689/2, PSČ 736 01, IČ 730 52 159, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/3303
1) schválila
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/022 „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“
mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302,
PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou Purum s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00,
IČ 624 14 402, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/022 dle bodu 1) přednesu, s firmou Purum s. r. o.,
se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČ 624 14 402, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 90. schůzi konané dne 12.8.2013
usnesením č. 2013/3338
32
1) rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/022 „Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“
mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302,
PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou Purum, s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00,
IČ 624 14 402, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/022 dle bodu 1) přednesu, s firmou Purum, s. r. o.,
se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČ 624 14 402, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/3377
1) rozhodla
uzavřít smlouvu „Zajištění jímky – Domov Sosna, Třinec“ se společností Třinecký inženýring a. s.,
se sídlem ve městě Třinec, PSČ 739 61, IČ 253 60 051, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
smlouvy „Zajištění jímky – Domov Sosna, Třinec“ s firmou Třinecký inženýring a. s., se sídlem
v Třinci, Frýdecká 126, IČ 253 60 051, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 91. Schůzi konané dne 26.8.2013
usnesením č. 2013/3409
1) schválila
podání žádosti příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, příspěvková organizace,
Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, o příspěvek z grantu Nadace ČEZ ve výši 782.297 Kč,
určené na realizaci projektu „Domov Nýdek – Park pro seniory“, v rámci vyhlášeného grantového
řízení „Podpora regionů pro rok 2013“.
Rada města Třince na své 92. schůzi konané dne 02.09.2013
usnesením č. 2013/3436
1) rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s § 25 a § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Dodávka
zdravotnických potřeb a nábytku“
2) schválila
seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle
§ 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
3) rozhodla
o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena
4) schválila
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení
na akci „Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku“
33
Komise
PhDr. Milada Hejmejová
Mgr. Pavel Pezda
Mgr. Ellen Raszková
Lukáš Pydych
Mgr. Rafał Zawadzki
Náhradníci
RNDr. Věra Palkovská
Ing. Jarmila Hofierková
Mgr. Iveta Hučíková
Bc. Soňa Sližová
Mgr. Ewa Sniegonová
5) schválila
zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
6) pověřila
RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších
rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110 odst. 3 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto
usnesení.
Rada města Třince na své 93. schůzi konané dne 9.9.2013
usnesením č. 2013/3447
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Výměna oken – budova SSMT, Habrová 302,
Třinec“ takto:
1. Jiří Lubojacki, 739 61 Třinec - Lyžbice, Jablunkovská 101 IČ 115 36 161
2. Ing. Lech Niedoba, 739 91 Jablunkov, Lesní 114 IČ 649 58 973
2) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/01/35 na realizaci výměny oken v budově SSMT na ul. Habrová 302
v Třinci mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě
Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou Jiří Lubojacki, se sídlem ve městě Třinec,
Jablunkovská 101, PSČ 739 61, IČ 115 36 161
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
smlouvy o dílo č. 2013/01/35 dle bodu 2) přednesu, s firmou Jiří Lubojacki, se sídlem ve městě
Třinec, Jablunkovská 101, PSČ 739 61, IČ 115 36 161, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/3448
1) rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/01/34 na provedení drobných stavebních prací v budovách
„Domov Sosna“ a „Pečovatelská služba“ mezi Sociálními službami města Třince, příspěvkovou
organizací, se sídlem ve městě Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954 a firmou BENEPRO,
a. s., se sídlem ve městě Český Těšín, Tovární 1707/33, IČ 268 20 781
2) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
smlouvy o dílo č. 2013/01/34 dle bodu 1) přednesu, s firmou BENEPRO, a. s., se sídlem ve městě
Český Těšín, Tovární 1707/33, IČ 268 20 781, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 přednesu.
34
usnesením č. 2013/3460
1) rozhodla
snížit příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku 1.200.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální
služby města Třince, příspěvková organizace.
Rada města Třince na své 95. schůzi konané dne 23.9.2013
usnesením č. 2013/3512
1) schválila
směrnici města č. 7/2013 „Zásady pro hospodaření s majetkem města“.
Rada města Třince na své 96. schůzi konané dne 7.10.2013
usnesením č. 2013/3606
1) schválila
uveřejnění dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
předběžné oznámení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/3593
2) rozhodla
přijmout účelovou neinvestiční finanční podporu ve výši 4.000 Kč pro Sociální služby města
Třince, příspěvkovou organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, z rozpočtu obce
Mosty u Jablunkova, určenou na dofinancování pobytu klientů, bývalých občanů obce Mosty
u Jablunkova, ve střediscích Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, uzavřít
„Smlouvu č. P29/2013 o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu obce“ (ev. č. SSMT
2013/05/14) dle bodu 1 přednesu, s obcí Mosty u Jablunkova, zastoupenou Josefem
Szotkowskim, starostou obce, se sídlem Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova,
IČ 002 96 953, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu.
Rada města Třince na své 97. schůzi konané dne 21.10.2013
usnesením č. 2013/3616
1) rozhodla
vyloučit uchazeče PROMA REHA, s. r. o., se sídlem ve městě Česká Skalice, Riegrova 342,
PSČ 552 03, IČ 632 19 107 a uchazeče AUDY s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Živného 1a,
PSČ 635 00, IČ 005 44 426 v rámci veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku“
2) rozhodla
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku“
3) rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s § 25 a § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Dodávka
zdravotnických potřeb a nábytku“
4) schválila
seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle
§ 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
35
5) rozhodla
o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena
6) schválila
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení
na akci „Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku“
Komise
PhDr. Milada Hejmejová
Mgr. Ellen Raszková
Mgr. Rafał Zawadzki
Mgr. Pavel Pezda
Lukáš Pydych
Náhradníci
RNDr. Věra Palkovská
Mgr. Iveta Hučíková
Mgr. Ewa Sniegonová
Ing. Jarmila Hofierková
Bc. Soňa Sližová
7) schválila
zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 3) tohoto usnesení, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
8) pověřila
RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších
rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110 odst. 3 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 3) tohoto
usnesení.
usnesením č. 2013/3669
1) schválila
Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec,
IČ 006 00 954, podání „Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro
rok 2014“ v dotačním řízení „Programu podpory A“ Ministerstva práce a sociálních věcí
na přidělení účelové neinvestiční dotace v maximální výši 9.110.000 Kč a v maximální výši
na jednotlivé sociální služby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
Rada města Třince na své 102. schůzi konané dne 02.12.2013
usnesením č. 2013/3828
2) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku“
takto:
1. PROMA REHA, s. r. o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
IČ 632 191 07
2. L I N E T spol. s r. o., 274 01 Slaný - Želevčice 5
IČ 005 07 814
3) rozhodla
v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít kupní smlouvu č. 2013/01/41 na akci „Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku“ mezi
Sociálními službami města Třinec, p. o. a firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342,
552 03 Česká Skalice, IČ 632 191 07, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu
4) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třinec, p. o., Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření kupní smlouvy
č. 2013/01/41 dle bodu 2) přednesu, s firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, 552
03 Česká Skalice, IČ 632 191 07, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu.
36
usnesením č. 2013/3830
1) rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s § 25 a § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona
č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Dodávka
kamerového, požárního a bezdrátového systému“
2) schválila
seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou
dle § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu
3) rozhodla
o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena
4) schválila
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení
na akci „Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému“
Komise
Náhradníci
PhDr. Milada Hejmejová
Mgr. Pavel Pezda
Mgr. Ellen Raszková
Lukáš Pydych
Mgr. Rafał Zawadzki
RNDr. Věra Palkovská
Ing. Jarmila Hofierková
Mgr. Iveta Hučíková
Bc. Soňa Sližová
Mgr. Ewa Sniegonová
5) schválila
zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
6) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, ke schválení
a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci
veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení.
usnesením č. 2013/3831
1) rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 – Zásady pro zadávání
veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u veřejné
zakázky pod názvem „Dodávka dřevěných obkladů“
2) schválila
seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého
rozsahu na dodavatele „Dodávka dřevěných obkladů“ ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
3) rozhodla
o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková
cena.
37
usnesením č. 2013/3808
1) rozhodla
snížit příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem
v Třinci, Habrová 302, 739 61, IČ 006 00 954, příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku
700 000 Kč.
Rada města Třince na své 104. schůzi konané dne 12.12.2013
usnesením č. 2013/3847
1) rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města
hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Personál
vrátnice SSMT 2014/15“ takto:
1. VKUS-BUSTAN, s. r. o., 738 01 Frýdek-Místek, Svazarmovská 308 IČ 268 41 410
2. o. s. Ergon-Chráněná dílna, 737 01 Český Těšín, Vělopolská 243
IČ 266 40 899
3. Hana Nováčková IPO, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Kalvodova 816/8 IČ 229 82 426
2) rozhodla
uzavřít smlouvu č. 2013/01/42 na zajištění personálu pro dvousměnný chod vrátnice v budově
„Domova Sosna“ od 05:00 do 21:00 hod 7 dní v týdnu mezi Sociálními službami města Třince,
příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Třinec, Habrová 302, PSČ 739 61, IČ 006 00 954
a firmou VKUS-BUSTAN s. r. o., se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 268 41 410,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
3) pověřila
ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření
smlouvy č. 2013/01/42 dle bodu 2) přednesu, s firmou VKUS-BUSTAN s. r. o., se sídlem
Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 268 41 410, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
usnesením č. 2013/3909
1) schválila
s účinností od 01.01.2014 Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Sociální
služby města Třince, a to ve znění návrhu předloženého ředitelem příspěvkové organizace
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
usnesením č. 2013/3846
2) schválila
změny vnitřní směrnice č. 17/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince
a příspěvkových organizací města Třince“, a to dle návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu
3) schválila
změny vnitřní směrnice č. 18/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi města Třince“, a to dle návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu
4) uložila
viz ÚKOLY.
U usnesení č. 2013/3846
146/104
vedoucímu oddělení právního zapracovat změny dle bodu 1) a 2) do vnitřní směrnice č. 17/2012
a č. 18/2012.
38
Zodp.: Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí oddělení právního
Termín: průběžně
usnesením č. 2013/3887
1) rozhodla
a. ukončit platnost vnitřní směrnice č. 2/2013 „Ceník pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince“, ke dni 31.12.2013,
b. schválit platnost nové vnitřní směrnice č. 17/2013 „Ceník pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince“, s účinností ode dne 01.01.2014,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Rada města Třince na své 105. schůzi konané dne 20.12.2013
usnesením č. 2013/3919
1) rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku dle § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory
v Nýdku“
2) rozhodla
posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým
je nejnižší nabídková cena
3) schválila
složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na
akci „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku“:
Komise
Náhradníci
RNDr. Věra Palkovská
Mgr. Jana Gawlasová
Mgr. Pavel Pezda
Ing. Daniel Fojcik
Ing. arch. Boris Petrov
Mgr. Ivo Kaleta
Ing. Patrik Žondor
Ing. Jarmila Hofierková
Bc. Alexandra Lipowská
Mgr. Vojtěch Kadlubiec
4) schválila
zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
5) pověřila
RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí
o způsobu vyřízení námitek dle § 110 ve spojení s § 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky.
usnesením č. 2013/3933
1) schválila
podání žádosti příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, příspěvková organizace,
Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 006 00 954, v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014 na získání
účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která bude
určena na realizaci projektu „Supervize – profesionální rozvoj zaměstnanců“ z dotačního titulu KSS
2/14 Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních
služeb, včetně dobrovolníků.
39
Sdělení Zastupitelstva města Třince:
Zastupitelstvo města Třince na svém 15. zasedání konaném dne 5.3.2013
usnesením č. 15/456/2013
1) vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území
města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Zastupitelstvo města Třince na svém 18. zasedání konaném dne 17.9.2013
usnesením č. 18/568/2013
2) rozhodlo
uzavřít „Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů“ č. 2013/12/13/Ja, jejímž předmětem
je sdružení účastníků smlouvy, kterými jsou město Třinec a 17 příspěvkových organizací zřízených
městem Třinec, do sdružení zadavatelů, za účelem společného postupu při zadání veřejné
zakázky s cílem vybrat nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro účastníky smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Zastupitelstvo města Třince na svém 20. zasedání konaném dne 10.12.2013
usnesením č. 20/616/2013
byl projednán a schválen rozpočet města Třince, včetně příspěvků na provoz pro příspěvkové
organizace města na rok 2014.
Schválený rozpočet na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci města Třinec:
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
13.795.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz Vám bude měsíčně, počínaje měsícem leden 2014, zasílán
na bankovní účet organizace ve výši 1/12 (zaokrouhleně) z výše uvedené částky. Součástí
schváleného rozpočtu na rok 2014 je i textový komentář.
Předpoklad rozpisu příspěvku zřizovatele na jednotlivé služby:
· domov pro seniory (Domov Nýdek) - 3.910.000 Kč
· domov pro seniory (Domov Sosna) - 764.000 Kč
· domov se zvláštním režimem (Domov Sosna) - 2.508.000 Kč
· domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Sosna) - 76.000 Kč
· odlehčovací pobytová služba (Domov Sosna) - 405.000 Kč
· pečovatelská služba - 4.719.000 Kč
· pečovatelská služba - stravování - 1.413.000 Kč.
Celkové předpokládané náklady organizace by v roce 2014 měly dosáhnout částky
72.978.000 Kč. Největší část tvoří mzdové náklady, spotřeba potravin a energií. Organizace má
více zdrojů financování, jak z prodeje služeb (např. úhrady od uživatelů za poskytované sociální
služby, příspěvky na péči, úhrady ze zdravotních pojišťoven), tak z doplňkové činnosti a dotace
ze státního rozpočtu. Případný rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy bude pokryt z fondů.
Náklady na běžné opravy a údržbu předpokládá organizace v celkové výši 1.620.000 Kč. Jedná se
např. o:
· opravu chodníku (zahrada jižní část) - Domov Sosna,
· opravu nouzového osvětlení Domova Sosna (budova na ulici Habrová 302),
· opravu fasády garáží - Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302),
· opravu sprchových koutů - Domov Nýdek (budova v obci Nýdek 545),
40
· běžné opravy ostatních budov,
· a další nezbytně nutné opravy
K financování investičních výdajů do 200.000 Kč s DPH plánuje organizace použít svůj investiční
fond, např. na:
· předělení kanceláře soc. pracovnic - Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302),
· výměna garážových vrat - 3 ks - Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302),
· nákup myčky na mísy (do přístavby) - Domov Nýdek,
· nákup kutru na zeleninu - Pečovatelská služba - stravovací provoz Oldřichovice.
K financování investičních výdajů nad 200.000 Kč s DPH plánuje organizace použít svůj investiční
fond, např. na:
· demolici komínu včetně projektu - Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302),
· terasy - Domov Sosna (budova na ulici Habrová 302),
· nákup mikrobusu - Domov Sosna,
· ROP Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem - Domov Sosna
(budova na ulici Habrová 302),
· park pro seniory - Domov Nýdek (areál budovy v obci Nýdek 545),
· nákup 2x vozidlo - Pečovatelská služba.
Dotační programy
Nadace ČEZ – Na podzim loňského roku byla podána žádost o dotaci do Nadace ČEZ, jejímž
záměrem bylo financování stavebních prací zaměřených na vytvoření parku pro seniory na zelené
louce vedle Domova Nýdek. Cílem bylo vytvořit důstojné zázemí pro společenské aktivity konané
ve venkovním prostředí za krásných dnů, například sportovní den. Celková výše požadované
dotace činila 782 297,- Kč. Plány na tento park organizace zrealizovala z daru firmy Distrimed
s.r.o. za cenu 21 780,- Kč. Bohužel projekt nebyl nadací schválen. Opětovně se o realizaci tohoto
projektu organizace pokusí v roce 2014.
Plzeňský prazdroj – v rámci Plzeňského prazdroje nebylo podání žádosti o dotaci realizováno
z důvodu nereálné výzvy pro naši organizaci.
Likvidace zásobníků LTO Domova Sosna – realizace 2012 až 2013
O tomto projektu bylo psáno ji ve Zprávách o činnosti příspěvkové organizace za roky 2011
a 2012. Na počátku se hledala cestička, jak celou demolici zásobníků LTO zrealizovat a tedy
hlavně zafinancovat. Ve stručnosti se jednalo o dva zásobníky na lehké topné oleje, které byly
zabudovány pod zemí před budovou zařízení Domov Sosna. Tyto zásobníky se již cca 30 let
nepoužívaly, byly prorezlé, prostory vytopené a v budoucnosti hrozily ekologickou havárie díky
zbytkům olejů, které se stále v zásobnících nacházely. Dne 24.2.2012 byla podána žádost o dotaci
na Regionální radu Moravskoslezsko a dne 26.06.2012 jsme obdrželi zprávu o výběru tohoto
projektu k profinancování z evropských fondů. Nutno podotknout, že projekt byl zpracován
v kooperaci se zřizovatelem, městem Třinec. Finální podobu a zpracování v programu Benefit 7
provedla Ing. Jana Sikorová. Vlastní realizace demoličních prací proběhla v roce 2013. Celkové
uznatelné výdaje projektu byly ve výši 2 516 237,- Kč, z toho 85% dotace činí 2 138 802,- Kč.
Vlastní podíl ve výši 15% byl 377 436,- Kč a nezpůsobile výdaje představovaly částku 400 896,- Kč.
Přes několik stavebních problémů se akci na podzim roku 2013 dovedlo zdárně do konce a nyní
srovnaná a upravené plocha čeká na další realizaci, a to přestavbu na parkoviště a především
malý parčík pro seniory s lavičkami k jejich odpočinku. V současnosti stále řešíme administrativní
vypořádání projektu k obdržení dotace. Někdy je až zarážející, co vše je nutno k tomuto cíli
doložit.
41
Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem – realizace 2013
V polovině roku 2012, na podkladě výzvy Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, výzvy č. 2.1-24 Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových
zařízení, byl sepsán projekt s názvem Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním
režimem.
Projekt řeší zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Domovech se zvláštním režimem
a Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Projekt je zaměřen jednak na zvýšení
bezpečnosti uživatelů služeb a také na zvýšení komfortu jejich života. Předmětem projektu
je pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek pro uvedené sociální služby, včetně menších
stavebních zásahů do objektu Domova Sosna. Výčet všech položek by byl značně obsáhlý,
proto uvedeme pouze některé z nich. Co se týče vybavení, jedná se o polohovací postele, noční
stolky, jídelní stolky, sprchová lůžka, pojízdné křesla apod. Co se týče ostatního vybavení,
je to především kamerový systém, elektronický požární systém, dřevěné obklady včetně madel,
bezdrátová signalizace pro uživatele apod. Předběžně by celkové náklady projektu měly být
ve výši 4 621 516,- Kč, z toho uznatelné výdaje celkem činí 3 700 790,- Kč. Je nutno podotknout,
že některé části projektu, jako např. bezdrátová signalizace pro uživatele, elektronický požární
systém a další, jsou komponována i na Domovy pro seniory, kde však bohužel dotaci
nedostaneme.
Do konce roku 2013 organizace řešila veřejné zakázky na dodávky jednotlivých položek projektu.
Věříme, že v nadcházejícím období zvládneme především administrativní náročnost všech
veřejných zakázek a do konce roku 2014 celý projekt úspěšně zrealizujeme.
3. Dary, příspěvky, dotace, hospodářský výsledek
Příloha č. 2 – Výsledek hospodaření
3.1 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové výši 159 603,62 Kč.
159 603,62 do rezervního fondu
Příloha č. 3 - Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
42
3.2 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně
Odložená daň
rok
2009
2010
2011
2012
ř. 250 z DPPO
částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž
mohou poplatníci, kteří nejsou založeni
nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18
odst. 3 zákona), dále snížit základ daně
uvedený v ř. 250
sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo
odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6
zákona
neuplatněná daň
použití
18 425,00 Kč
19 029,00 Kč
20%
19%
3 685,00 Kč
použita 2011
3 615,51 Kč
použito 2012
25 977,00 Kč
19%
4 935,63 Kč
použito 2013
31 000,00 Kč
19%
5 890,00 Kč
bude použito v
roce 2014
Použití odložené daně:
z roku 2008
nákup nočních stolků klientům, fa.č. 110477
28 452,69 Kč
z roku 2009
školení zaměstnanců -sledování péče, fa č. 110849
3 685,00 Kč
z roku 2010
nákup postelí včetně matrací, fa č.120911
3 615,51 Kč
z roku 2011
školení zaměstnanců -prevence bolesti zad, fa č. 130751
4 935,63 Kč
3.3 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem
Příloha č. 4 – peněžní fondy
•
Způsob plnění ZPS dle zákona č. 435/2004 Sb.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců SSMT – 170,15 (Odlišnost údaje od hodnoty
uvedené v tabulce výše je zapříčiněná započtením všech zaměstnanců včetně zástupu
za nemocenské. Z tohoto údaje musíme vycházet v rámci zákona č. 435/2004 Sb.)
Z toho povinný podíl ZPS v% - 4 %, to je 6,80 osob
Plnění povinnosti SSMT - Zaměstnáním u zaměstnavatele a odběrem výrobků a služeb
celkem 7,87 osob - splněno.
Z výše uvedených čísel vyplývá, že plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
na celkovém počtu zaměstnanců SSMT, podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je k 31. 12. 2013 splněno na 116 %.
Výše finanční částky za rok 2013, kterou by musela organizace odvést do státního rozpočtu,
v případě, že by neodebírala výrobky zdravotně postižených, jako formu náhradního plnění
činí: 418 574,- Kč.
3.4 Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku
HS
12,10,16,18
31
12,10,16,18
12,10,16,18,40
Uskutečněné opravy 2013
popis
Oprava přečerpávací stanice - DS
Oprava nákladního výtahu - DN
Výměna okenních sestav - DS
Oprava obkladu a bezbariérového WC, oprava chodby - DS,PS
celkem
43
částka
225 400,00
219 075,00
305 689,00
107 786,00
857 950,00
Význam zkratek
DS
DN
PS
DsPSO
Domov Sosna
Domov Nýdek
Pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice
Uskutečněné investice 2013
popis
Dodávka sušičky prádla 28 kg - DS
Dodávka myčky nádobí (naléhavá potřeba) - DS
Dodávka podlahového mycího stroje - DS
Dodávka serveru - DS
Likvidace zásobníku LTO (projekt ROP) - DS
Odkup 2 vozidel Škoda Roomster - DS,PS
Vybudování koupelen v 1. a 2. NP - DS
Přístroj Kardioline (projekt ROP)
celkem
HS
13
11
20
15
90
90,40
90
10
Význam zkratek
DS
DN
PS
DsPSO
částka
86 250,00
108 767,00
67 615,00
49 283,30
2 436 846,00
221 833,20
246 713,20
59 084,00
3 276 391,70
Domov Sosna
Domov Nýdek
Pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice
Příloha č. 5 – Přehled pořízeného majetku
Inventarizace majetku - konečný stav majetku
Stav majetku k 31. 12. 2013
2013
DDHM (501,00 Kč – 2 999,00 Kč)
4 979 131,06 Kč
DDHM (3 000,00 Kč – 40 000,00 Kč)
19 475 873,52 Kč
DHM ( nad 40 000,00 Kč)
15 152 633,11 Kč
DDNM (7 001,00 Kč – 60 000,00 Kč)
367 931,70 Kč
DNM (nad 60 000,- Kč)
120 000,00 Kč
Celkem:
40 095 569,39 Kč
3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět
hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších
změn a doplňků.
Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem
zdaňovaných příjmů.
Náklady na doplňkovou činnost v roce 2013 činily 214 755,- Kč, výnosy 243 581,- Kč,
zisk 28 826,- Kč.
44
3.6 Seznam vnitřních směrnic, nařízení a opatření organizace
Směrnice
číslo
název
Domácí řád
Domácí řád - Domovy pro seniory
Domácí řád - Domovy se zvl.režimem
Domácí řád - Domovy pro os. se zdr. post.
Domácí řád - Odlehčovací služby
Domácí řád - Domov Nýdek
Organizační řád
Číselník hospodářských středisek
Provozní řád
2008/02/001
2008/02/002
2008/02/002 Domov Nýdek
2008/02/003
2008/02/004
2008/02/005
2008/02/006
Příloha č.1 Pracovního řádu
Dodatek č 1. Pracovního řádu
Dodatek č 2. Pracovního řádu
2008/02/007
2008/02/007 Dodatek č. 1
2008/02/008
2008/02/009
2008/02/010
2008/02/011
2008/02/011
2008/02/012
2008/02/013
Dodatek č. 3 směrnice 2008/02/013
2008/02/014
ZRUŠENO
Domácí řád - Aktualizace 2014 - PLATNÝ OD 1.1.2014
Domácí řád - Aktualizace 2014 - PLATNÝ OD 1.1.2014
Domácí řád - Aktualizace 2014 - PLATNÝ OD 1.1.2014
Domácí řád - Aktualizace 2014 - PLATNÝ OD 1.1.2014
Domácí řád - Aktualizace 2013 - PLATNÝ OD 1.4.2013
Organizační řád SSMT - Aktualizace 2012
platný od 1.1.2012 - Aktualizace 2012
Provozní řád 2012 Aktualizace 2012
Zásady pro evidenci a ukládání směrnic, smluv a nařízení - aktualizace 2011
Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy - aktualizace 2012
Používání motorových vozidel a zajištění dopravy v Domově Nýdek - Nové 2012
Hodnocení zaměstnanců Aktualizace 2012
O provozu výpočetní techniky a ochraně dat - aktualizace 2011
OOPP aktualizace 2012
PRACOVNÍ ŘÁD - aktualizace 2014
Katalog funkčních míst - aktualizace 2012
Elektronická evidence docházky v zařízení Domov Sosna - aktualizace k 1.11.2013
Elektronická evidence docházky v zařízení Domov Nýdek - 1.1.1.2013
Vnitřní platový předpis - aktualizace 2012
Odměny aktualizace 2012
Podpisový řád - Aktualizace 2013
Směrnice o cestovních náhradách - aktualizace 2014
Pravidla pro přijímaní darů - aktualizace 2011
Spisový řád - aktualizace 2012
přílohy k spisovému, skartačnímu a archivačnímu řádu - vzory archívních dokumentů - aktualizace 2012
FKSP - Aktualizace 2013
Směrnice upravující způsob účtování a fin. vypořádání nákladů financovaných ze st. rozpočtu pro rok 2008
Směrnice upravující způsob účtování a fin. vypořádání nákladů financovaných ze st. rozpočtu pro rok 2011 Aktualizace 2011
Směrnice o užití opatření omezující pohyb osob Aktualizace 2011
Stanovení vnitřních pravidel pro působení fyzických osob, které nejsou se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu a
pro přijímání studentů formou dohod - brigády. Aktualizace 2011
Směrnice pro přijímání a zaškolování pracovníků Sociálních služeb města Třince
Pracovní profily a osobnostní předpoklady zaměstnanců Aktualizace 2012
2008/02/015
2008/02/016
2008/02/017
2008/02/018
2008/02/019
2008/02/020
2008/02/021
Vzdělávací plán
2008/02/022
2009/02/001
2009/02/002
2009/02/003
2009/02/004
Dodatek č.1 směrnice 2008/02/013
2010/02/001
2010/02/002
2010/02/003
Dodatek č.1 směrnice 2008/02/011
2010/02/004
2010/02/005
Dodatek č.2 směrnice 2008/02/013
2011/02/001
2008/02/002 Dodatek č.1
2012/02/01
2012/02/02
2014/02/01
Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči - Aktualizace 2012
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
2009
Směrnice pro kontrolu nemocných Aktualizace 2012
Oběh účetních dokladů v jednotce Aktualizace 2013
ZRUŠENO
Pokladna - vedení pokladního deníku v účetní jednotce Aktualizace 2013
ZRUŠENO
2010
Pán kontrolní činnosti Aktualizace 2012
Způsoby účtování a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob Aktualizace 2012
Směrnice o finanční kontrole Aktualizace 2012
Dodatek č.1 Spisového skartačního a archivačního řádu OK
Systém zpracování účetnictví Aktualizace 2013
ZRUŠENO
ZRUŠENO
2011
Inventarizace majetku Aktualizace 2013
2012
Autoprovoz Nýdek Nové 2012
Provádění doplňkové činnosti
Směrnice upravující způsob účtování a finančního vypořádání nákladů financovaných ze státního rozpočtu pro rok 2013
2014
Pracovní řád pro práci s laserem
45
4. Výhled do budoucna
4.1.
Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy,
investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace
HS
90,40
90
90
90
17
30
12,10,16,18
Záměry - krátkodobé 2014 - INVESTICE
popis
2 x užitkové vozidlo + 1 x mikrobus - DS, PS
Zastřešení teras - DS
Zateplení soklu - DS
Rekonstrukce příjezdu ke garážím vč. dvora za objektem - DS
Chodítka - projekt Nadace OKD (vyjde - li), spoluúčast 20000,- Kč
Park pro seniory (vyjde-li projekt ČEZ) - DN, spoluúčast 69575,- Kč
Úprava kanceláře soc. pracovnic - DS
celkem
HS
12,10,16,18
90
30,13
12,10,16,18
HS
90
13
13
11
30
30
40
11
30
42
42
42
42
Záměry - krátkodobé 2014 - OPRAVY
popis
Oprava chodníku zahrady - DS
Oprava fasády garáží a výměna 3 garážových vrat - DS
Oprava sprchových koutů - DN, DS
Oprava nouzového osvětlení
celkem
Záměry - dlouhodobé (v dalších letech) - INVESTICE
popis
Demolice komínu - DS
Dodávka vybavení prádelny (6x pračka, 1x mandl, 1x sušička) - DS
Dodávka klimatizace prádelny - DS
Dodávka konvektomatu
Dodávka kuchyňského robota - DN
Dodávka myčky na WC mísy
1x užitkového vozidlo - PS
Dodávka plynový sporák s el. Troubou - DS
Smažící pánev, konvektomat - DN
Kombinovaný sporák (2 ks)
Kotel velký (2ks)
Smažící pánev
Kotlík malý
celkem
Záměry - dlouhodobé (v dalších letech) - OPRAVY
popis
Výměna dřevěných obkladů (přízemí) - DS
Generální oprava hlavního rozvaděče el.energie
Oprava dlažby a renovace vestibulu
Výměna elektroinstalace v objektu
celkem
Komentář k následujícím položkám:
30
Přístavba objektu - DN
Přístavba je realizovaná prostřednictvím odboru investic a finančních prostředků města Třince.
90
Zateplení soklu - DS
90
Rekonstrukce příjezdu ke garážím vč. dvora za objektem - DS
12,10,16,18 Oprava chodníku zahrady - DS
90
Oprava fasády garáží a výměna 3 garážových vrat - DS
HS
12
12,10,16,18
12,10,16,18
12,10,16,18
46
částka
1 500 400,00
1 725 000,00
195 500,00
494 500,00
120 000,00
653 400,00
40 000,00
4 728 800,00
částka
57 500,00
230 000,00
195 500,00
115 000,00
598 000,00
částka
484 000,00
2 400 000,00
200 000,00
250 000,00
70 000,00
140 000,00
400 000,00
140 000,00
220 000,00
100 000,00
110 000,00
85 000,00
45 000,00
4 644 000,00
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
částka
200 000,00
500 000,00
100 000,00
500 000,00
1 300 000,00
14 950 000,00
195 500,00
494 500,00
57 500,00
230 000,00
Realizace těchto investic a oprav je závislá na časovém průběhu realizace projektu Rozvoje
zázemí pobytových prostor Domova Sosna, který mimo jiné obsahuje doplnění požární signalizace
do celého objektu, signalizace pro seniory a kamerového systému. Zároveň bude realizováno
odborem investic rozšíření parkovacích ploch kolem objektu a prováděna výstavba zastřešení
teras domova. Tyto akce velice zatíží provoz domova ať už z pohledu provozu, personálu či kvality
pobytu uživatelů.
Další vize
Stálým a dlouhodobým úkolem je poskytování sociálních služeb na vysoké úrovni a jejich neustálé
zvyšování kvality. Na jedné stránce tato vize souvisí s neustálým vzděláváním personálu v přímé
péči, ale na druhé straně i s vytvářením kulturního a potřebám seniorů odpovídajícího zázemí.
Nejnákladnější a největší výzvou v rámci rekonstrukcí je stále přístavba s výtahem na Domově
Nýdek a generální oprava střechy.
Další velkou výzvou je přestavba teras Domova Sosna, konkrétně jejich zastřešení z důvodů
zatékání do bytů a nepraktičnosti u takového typu zařízení.
Samozřejmostí je a bude snaha vedení využívat v maximální míře dotace všech subjektů
ať už na vzdělávání a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, či investiční dotace
na stavební úpravy v zařízeních SSMT.
5. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace
5.1.
Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb
v jednotlivých zařízeních organizace:
Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v
jednotlivých zařízeních organizace
2012
2013
Počet
uzavřených Počet uživatelů
smluv
k 31.12.2012
k 31.12.2012
Počet
uzavřených
smluv
k 31.12.2013
Průměrný
Počet
počet
uživatelů
uživatelů
k 31.12.2013
na den
Domovy pro seniory
Sosna
13
60
9
58
59,69
Domovy se zvláštním
režimem
28
111
41
112
110,4
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
5
10
2
10
9,93
Odlehčovací služby
29
1
46
3
3,07
Domovy pro seniory
Nýdek
4
44
7
44
43,6
Pečovatelská služba
104
442
152
434
334,38
Poznámka – Průměrný počet uživatelů u terénní péče (PS) se počítá ze všech
kalendářních dnů, u obědů pouze z pracovních dnů
terénní péče – průměr = 46,56 uživatelů denně
obědy - průměr = 287,82 uživatelů denně
47
5.2.
Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě:
Pečovatelská služba
k 31.12.2012
k 31.12.2013
počet uživatelů pobírajících
jen obědy
306
295
počet uživatelů pobírajících
ostatní pečovatelské úkony
136
139
Pečovatelská služba - úkony
Terénní péče
(pečovatelské
úkony)
Obědy
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Celkem
úkonů
26 266
26 252
Celkem
úhrady
983 253,00 Kč
964 697,00 Kč
37,43 Kč
36,75 Kč
Celkem
obědů
72 368
72 531
Celkem
dovoz
1 332 620,00 Kč
1 339 930,00 Kč
18,41 Kč
18,45 Kč
Celkem
úkonů
98 634
98 783
Celkem
úhrady
2 315 873,00 Kč
2 304 627,00 Kč
23,48 Kč
23,33 Kč
Průměr na 1
úkon
Průměr na 1
dovoz
Terénní péče
(pečovatelské
úkony) + obědy
5.3.
Průměr na 1
úkon
Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany:
Počet smluv s obcemi
počet uzavřených
smluv včetně Kč
K 31.12.2012
K 31.12.2013
Počet
Kč
Počet
Kč
7
41 287
5
26 483
Obce z regionální oblasti Třinecka a Jablunkovska, jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti klienty
našich zařízení, byly opětovně v roce 2013 osloveny s žádosti o spolufinancování. Ze všech okolních
obcí přispěly následující obce uvedenou částkou:
Bukovec
8 000 Kč Kč
Horní Tošanovice
4 000 Kč Kč
Mosty u Jablunkova
4 000 Kč Kč
Nýdek
483 Kč Kč
Vendryně
10 000 Kč Kč
5.4.
Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí:
Počet smluv
s rodinnými příslušníky
počet uzavřených smluv
včetně Kč
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Počet
Kč
Počet
Kč
4
63 085,00 Kč
4
42 625
48
V případě prokázání insolventnosti uživatele oslovujeme rodinné příslušníky s žádostí o finanční
výpomoc. Bohužel mnohdy samotní rodinní příslušníci by potřebovali finanční výpomoc a nejsou
schopni doplácet pobyt svých rodičů, či příbuzných.
5.5.
Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních
organizace:
Insolventnost
k 31.12.2012
Kč
k 31.12.2013
Kč
Domov pro seniory
30
609 054
32
593946
Zvláštní režim
56
1 155 589
74
1020305
Zdravotně postižení
6
179 733
7
174 748
Odlehčovací služby
0
0
0
0
Domov Nýdek
15
298 428
15
285 627
celkem
107
2 242 804
128
2 074 626
Domov Sosna
5.6.
Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:
Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období za rok 2012
Celkem předpis rozpočet
Upravený předpis
Příjmy celkem
98 000,00
2 946 000,00
2 941 763,40
Příjmy / předpis v %
99,86%
Porovnání skutečných příjmů s plánem za rok 2013
Celkem předpis rozpočet
Příjmy celkem
Celkem v %
2 946 000,00
3 051 135,90
103,57%
Porovnání skutečných příjmů ze ZP za roky 2012
a 2013příjmů
Porovnání
Příjmy ze ZP v roce 2012 Příjmy ze ZP v roce 2013ZP za roky 2012 a
2 941 763,40
3 051 135,90
103,72%
5.7.
Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči:
Domov Sosna k 31. 12. 2013
celkem předpis celkem předpis
rozpočet
skutečnost
15 699 000
17 211 348
%
109,63
Domov Nýdek k 31. 12. 2013
celkem předpis celkem předpis
%
rozpočet
skutečnost
1 250 000
1 459 507
116,76
SSMT 2013
Celkem předpis Celkem předpis
%
předpoklad
skutečnost
16 949 000
18 670 855
110,16
Porovnání skutečných příjmů PnP za rok
2012 a rok 2013
Příjmy PnP Příjmy PnP - Porovn
2012
2013
ání
17 043 447
18 670 855
109,55
49
5.8.
Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých
poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace:
registrovaných
služeb
Výnosy - měsíční porovnání příjmů od klientů léta 2012 a 2013
Domovy pro
seniory
Sosna
Domovy se
zvláštním
režimem
Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
Odlehčovací
služby
Domovy pro
seniory
Nýdek
2012
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
484 090
459 136
510 498
497 286
511 633
494 836
500 942
495 858
484 821
491 914
494 040
505 865
2013
514 723
484 155
506 943
500 956
502 773
493 671
500 033
488 346
487 729
501 856
495 687
490 528
2012
905 102
864 963
933 955
918 330
935 213
927 341
938 116
951 198
912 406
928 391
925 969
931 709
2013
935 448
880 350
944 001
923 331
960 713
919 080
943 511
934 081
906 680
934 702
906 126
933 286
2012
72 487
86 656
73 548
84 399
82 334
86 246
84 804
84 804
83 436
84 804
83 712
81 230
2013
79 906
80 872
86 795
85 233
86 795
77 725
91 295
85 604
81 960
85 214
74 703
86 625
2012
44 403
37 004
19 892
49 193
40 388
32 595
40 495
35 738
38 499
48 233
43 119
31 312
2013
24 973
33 000
47 917
26 101
33 262
41 604
35 132
35 276
36 486
49 455
50 264
46 470
2012
341 877
326 264
353 705
349 541
357 222
346 200
352 633
350 925
350 093
350 542
345 789
350 988
2013
356 871
333 268
347 098
345 450
356 768
347 913
345 977
352 989
345 603
354 886
347 962
355 382
Pečovatelská 2012
služba
2013
547 064
524 072
551 729
498 554
527 251
519 394
486 542
563 735
490 076
585 029
555 440
461 777
540 307
502 573
527 634
504 913
523 968
499 242
534 785
561 103
536 563
550 144
536 840
472 005
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117 míst
na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením z původních 5
míst na současných 10 míst.
Celkem příjmy od
uživatelů
Plán příjmů rozpočet v Kč
plnění 2013
v%
Domovy pro
seniory
Sosna
Domovy se
zvláštním
režimem
Domovy pro
osoby se
zdravotním
2012
5 930 919,00
6 100 000,00
97,23%
2013
5 967 400,00
5 974 000,00
99,89%
2012
11 072 693,00
11 300 000,00
97,99%
2013
11 121 309,00
11 090 000,00
100,28%
2012
988 460,00
930 000,00
106,29%
2013
1 002 727,00
930 000,00
107,82%
Odlehčovací
služby
2012
460 871,00
430 000,00
107,18%
2013
459 940,00
440 000,00
104,53%
Domovy pro
seniory
Nýdek
2012
4 175 779,00
4 050 000,00
103,11%
2013
4 190 167,00
4 150 000,00
100,97%
Pečovatelsk
á služba
2012
6 310 663,00
6 742 000,00
93,60%
2013
6 290 077,00
6 311 000,00
99,67%
rok
Kč
Celkem příjmy od klientů
2012
2013
28 939 385
29 031 620
50
%
100,32
5.9.
Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé
registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované
v jednotlivých zařízeních organizace:
Náklady včetně správy 2013 bez doplňkové činnosti
Porovnání
Předpoklad
nákladů 2013 a
Náklady včetně
Náklady včetně
nákladů včetně
předpokladu
správy 2012
správy 2013
správy 2013
nákladů 2013 v
%
počet dnů
Propočet
Propočet
nákladů na nákladů na
jednoho
jednoho
uživatele na uživatele na
den, za
měsíc, za
sledované
sledované
období
období
Domovy pro seniory Sosna
14 189 707,53
14 432 000,00
14 431 898,36
100,00%
365
662,41
20 148,40
Domovy se zvláštním
režimem
29 392 535,95
29 882 000,00
30 040 999,83
100,53%
365
745,44
22 673,82
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
2 531 463,28
2 608 000,00
2 591 745,91
99,38%
365
715,07
21 750,13
Odlehčovací služby
814 165,32
1 243 000,00
1 046 438,20
84,19%
365
933,86
28 404,95
Domovy pro seniory Nýdek
11 650 805,65
11 596 000,00
11 483 812,85
99,03%
365
721,62
21 949,18
Pečovatelská služba
(Třinec)
13 269 552,04
13 414 000,00
12 901 832,51
96,18%
252
153,78
3 229,46
Výnosy včetně správy rok 2013 bez doplňkové činnosti
Výnosy 2012
Domovy pro seniory Sosna 14 238 747,61
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Odlehčovací služby
29 471 420,05
počet dnů
Propočet
výnosů na
jednoho
uživatele na
den, za
sledované
období
Propočet
výnosů na
jednoho
uživatele na
měsíc, za
sledované
období
101,54%
365
663,62
20 185,01
100,79%
102,10%
365
746,70
22 712,16
Porovnání
výnosů 2013a
předpokladu
výnosů 2013 v
%
Porovnání
výnosů 2013
/2012 v %
14 432 000,00 14 458 122,21
100,18%
29 855 000,00 30 091 789,19
Předpoklad
výnosů 2013
Výnosy 2013
2 545 219,32
2 608 000,00
2 605 702,06
99,91%
102,38%
365
718,92
21 867,25
837 323,52
1 243 000,00
1 058 221,97
85,13%
126,38%
365
944,38
28 724,81
11 596 000,00 11 499 719,72
99,17%
98,50%
365
722,62
21 979,59
96,27%
96,85%
252
153,93
3 232,50
Domovy pro seniory Nýdek 11 674 588,64
Pečovatelská služba
13 333 804,05 13 414 000,00 12 913 950,13
(Třinec)
Průměrný počet uživatelů nám ukazuje tabulka v bodě 6.1.
51
Doplatek zřizovatele na 1 uživatele rok 2013
Příspěvek
zřizovatele 2012
počet dnů
2012
Průměrný
počet
uživatelů
na den
2012
738 000,00
365
59,73
12 355,60
716 000,00
365,00
59,69
11 995,31
97,08%
Domovy se
zvláštním režimem
1 888 000,00
365
111,19
16 979,94
1 183 000,00
365,00
110,41
10 714,61
63,10%
Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
43 000,00
365
10
4 300,00
94 000,00
365,00
9,93
9 466,26
220,15%
Odlehčovací služby
284 000,00
365
2,77
102 527,08
517 000,00
365,00
3,07
168 403,91
164,25%
4 016 000,00
365
43,79
91 710,44
3 515 000,00
365,00
43,60
80 619,27
87,91%
6 151 000,00
253
332,92
18 475,91
5 775 000,00
252,00
334,38
17 270,77
93,48%
Domovy pro
seniory Sosna
Domovy pro
seniory Nýdek
Pečovatelská
služba (Třinec)
Celkem příspěvek
13 120 000,00
Doplatek
zřizovatele
na 1 klienta
rok 2012
Příspěvek
zřizovatele
2013
počet dnů
2013
x
Průměrný
Doplatek
počet
zřizovatele Porovnání rok
uživatelů
na 1 klienta 2013/2012 v %
na den
rok 2013
2013
11 800 000,00
Doplatek zřizovatele 2013
doplatek
počet
doplatek
zřizovatele
insolventníc
zřizovatele
na jednoho
h klientů
klienta
2012
2 242 804
107
20 960,78 Kč
2013
2 074 626
128
16 208,02 Kč
porovnání
2013/2012 v %
92,50%
119,63%
77,33%
5.10.
Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku)
dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované
v jednotlivých zařízeních organizace:
Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 2013
Náklady
Výnosy
% podíl
plnění
plán 2013
skutečnost
2013
% podíl plnění
14 432 000,00
14 431 898,36
100,00%
14 432 000,00 14 458 122,21 100,18%
29 882 000,00
30 040 999,83
100,53%
29 855 000,00 30 091 789,19 100,79%
2 608 000,00
2 591 745,91
99,38%
2 608 000,00
2 605 702,06
99,91%
Odlehčovací služby
1 243 000,00
1 046 438,20
84,19%
1 243 000,00
1 058 221,97
85,13%
Domovy pro seniory Nýdek
11 596 000,00
11 483 812,85
99,03%
11 596 000,00 11 499 719,72
99,17%
Pečovatelská služba
(Třinec)
13 414 000,00
12 901 832,51
96,18%
13 414 000,00 12 913 950,13
96,27%
99,07%
73 148 000,00 72 627 505,27
99,29%
Domovy pro seniory Sosna
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
SSMT celkem
73 175 000,00 72 496 727,65
52
plán 2013
skutečnost
2013
Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím
Náklady
skutečnost
2012
Domov pro seniory
Sosna (vč. správy a
doplň. čin.)
Odlehčovací služby
Sosna
Domovy se zvláštním
režimem Sosna
Domovy pro osoby se
zdrav. post. Sosna
Domovy pro seniory
Nýdek (vč. dopl.čin.)
Pečovatelská služba
Třinec (vč. dopl.čin.)
SSMT celkem
5.11.
porovnání
2013/2012
v%
skutečnost
2013
14 223 165,53 14 457 106,36
814 165,32
1 046 438,20
101,64%
128,53%
29 392 535,95 30 040 999,83
102,21%
2 531 463,28
102,38%
2 591 745,91
Výnosy
skutečnost
2012
skutečnost
2013
% podíl
plnění
14 277 956,61 14 487 490,21 101,47%
837 323,52
1 058 221,97
126,38%
29 471 420,05 30 091 789,19 102,10%
2 545 219,32
2 605 702,06
102,38%
11 850 220,65 11 665 898,85
98,44%
11 897 884,64 11 705 187,72
98,38%
13 274 432,04 12 909 293,51
97,25%
13 339 754,05 12 922 695,13
96,87%
72 085 982,77 72 711 482,65
100,87%
72 369 558,19 72 871 086,27 100,69%
Standardy kvality sociálních služeb:
Standardy kvality sociální péče a jejich plnění jsou stále jednou z dominantních úloh všech
zaměstnanců naší organizace a především pracovníků v přímé péči. Samozřejmostí je spolupráce
se zřizovatelem – odborem sociálních věcí. V roce 2013 byla v rámci této spolupráce upravena
vnitřní směrnice města Třince – Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení
příspěvkových organizací města Třince. Metodická setkání s metodičkou OSV MěÚ Třinec
Bc. J. Szotkowskou a vedoucí služeb, společně se sociálními pracovnicemi, probíhaly v průběhu
roku 2013 v těchto termínech: 11. 2., 18. 3., 29. 4., 18. 6., 7. 8. a 27. 11. Na setkáních se probírala
příprava aktualizace výše uvedené směrnice města, spolupráce veřejných opatrovníků
s pracovníky SSMT, aktualizace smluv apod.
Služba Domovy pro seniory – Domov Sosna
Odlehčovací služby – Domov Sosna
Na pravidelných setkáních pracujeme na individuálních plánech a standardech kvality. Tým
pracovníků na službě Domovy pro seniory se zaměřil na nápravná opatření, která uložila inspekce
poskytování sociální služby v prosinci 2012. Opatření se týkala definování konkrétní situace
možného porušení práv uživatelů. K situacím jsme vypracovali postupy pro předcházení situacím,
v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských
práv. Doplněné informace jsme zaslali kontrolnímu orgánu v březnu 2013. Zaslaná opatření,
uložená v rámci inspekce, byla vyhodnocena jako splněná dle zprávy ze dne 12. 9. 2013. Ostatní
standardy neprošly v roce 2013 zásadními změnami, pokračujeme v nastavených pravidlech.
Na odlehčovacích službách jsme aktualizovali všechny standardy. Informace jsme čerpali ze
školení a seminářů a také proběhnuté inspekce na službě Domovy pro seniory. Pracovní tým
využil zkušeností z inspekce, která proběhla v prosinci roku 2012. Zaměřili jsme se na individuální
plánování, ochranu práv uživatelů, jednání se zájemcem o sociální službu a jiné.
Ke konci roku jsme pracovali na aktuálních verzích Domácích řádů, které vešly v platnost v lednu
2014. Změny jsou v souladu s novými ceníky služeb a legislativními změnami. Aktualizované jsou
žádosti na odlehčovací služby, byly doplněny o nabídku služeb.
53
Pracovali jsme na nové verzi Smlouvy o poskytnutí sociální služby, připravovaly se dodatky, které
jsou v souladu s ceníky služeb.
Vizitace služeb jakožto nástroj pro zvyšování, monitorování a hodnocení kvality proběhly v
květnu. Vizitací se účastní ředitel organizace, vedoucí služby, úseková vedoucí a sociální
pracovnice. Uživatelé se na návštěvu pana ředitele na pokojích těší a mají možnost doptat se na
potřebné informace. Z vizitací vypracuje sociální pracovnice zápis a shrnutí, které předává
vedoucí služby. Opatření jsou plněna.
Jako další nástroj zjišťování kvality byly použity dotazníky pro uživatele a zaměstnance, které byly
realizovány na podzim. Některé podněty a připomínky byly zapracovány do plánu činnosti
příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2014. Stanovili jsme si pro následující rok
krátkodobé a dlouhodobé cíle služeb.
Služba Domovy se zvláštním režimem - Sosna
Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Sosna
Příručky metodických pravidel a postupů a pracovní postupy pro pracovníky sociálních služeb
Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro osoby se zdravotním postižením byly v průběhu
roku 2013 průběžně aktualizovány. Bylo nutné zajistit soulad mezi aktuální legislativou, úpravou
formuláře „Osobní jednání s žadatelem o službu“ a dalšími připravovanými změnami, týkající se
Vnitřní směrnice č. 18/2013 a Ceníku služeb pro uživatele, platné od 1. 1. 2014. Také byla
upravena smlouva o poskytování sociálních služeb a připravily se dodatky v souladu s aktuálním
ceníkem služeb. Rovněž byly aktualizovány Domácí řády pro každou službu zvlášť.
Pracovníci služeb Domovy se zvláštním režimem a Domovy pro osoby se zdravotním postižením
jako součást řízení kvality využívají různé možnosti a nástroje k hodnocení. Jednou ze součástí je
také hodnocení poskytované sociální služby ze strany uživatelů, zaměstnanců a dalších
zainteresovaných osob. K průběžnému sledování kvality využíváme nástroje typu dotazníku,
rozhovoru, apod.
V průběhu roku jsme pracovali s různými podněty vyplývajícími z rozhovorů se studenty, stážisty,
dobrovolníky, kolegy z jiných služeb, apod. Na podzim 2013 proběhlo hodnocení spokojenosti se
službami, kdy uživatelé prostřednictvím dotazníku hodnotili úroveň poskytovaných služeb.
Rovněž v tomto období proběhlo dotazníkové hodnocení kvality služby ze strany zaměstnanců
a dalších zainteresovaných osob.
Vizitací služeb se zúčastnili ředitel organizace, vedoucí služeb, sociální pracovnice a koordinátorka
pracovníků v sociálních službách v termínech 13. 5., 21. 5., 3. 6., 4. 6., 25. 10. a 31. 10. 2013.
Pravidelnými vizitacemi zjišťujeme celkovou kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost
uživatelů. Z vizitací jsou provedeny zápisy, které slouží jako podnět k dalšímu zvyšování kvality
našich služeb.
Vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich
rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za kalendářní rok 2013 bude zpracováno a předáno OSV
do 31. 3. 2014, dle úkolu v „Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok
2014“.
Domovy pro seniory Nýdek
V Domově Nýdek zaměstnanci konají dle platných aktuálních standardů kvality sociálních služeb,
na jejichž tvorbě a aktualizacích se podíleli všichni zaměstnanci.
54
SQSS se průběžně vyhodnocují a aktualizují a to nejméně 1 x za rok. Zaměstnanci domova
se zúčastňují různých školení, či seminářů zabývajících se problematikou SQSS a zjištěné poznatky
se dále snaží uplatňovat v praxi.
V roce 2012 došlo k přehodnocení procesu individuálního plánování. Byla zřízena funkce
koordinátora individuálního plánování, kterou vykonává pracovnice gerontocentra
pod metodickým vedením sociálního pracovníka. Výstupem jsou nové formuláře
pro zaznamenávání individuálních plánů uživatelů. Tento proces probíhal i v roce 2013, kdy byly
používány nové formuláře pro zaznamenávání individuálních plánů a které se rychle zapracovaly
v praxi a používají se i nadále.
Ke konci roku 2012 nám byla nabídnutá metodická pomoc ze strany MěÚ Třinec, kterou jsme
přijali. Metodická setkání probíhala i v roce 2013 a vedla ke změnám pro zlepšení podmínek
přijímání nových uživatelů do pobytových služeb.
Pečovatelská služba
Všichni pracovníci jsou zapojeni do plnění cílů, které si naše služba dala. Tyto cíle se nám daří
plnit. Statistika důvodu ukončení služby dokazuje, že téměř 40 % klientů zemřelo, 10 % klientů
odešlo do ubytovacího zařízení, 26 % klientů ukončilo službu na vlastní žádost a 21 % klientům
byla služba ukončena z důvodu nevyužívání služby déle jak 3 měsíce. Zbylé 3 % klientů mělo
smlouvu na dobu určitou.
Klíčoví pracovníci pravidelně vyhodnocují individuální plány uživatelů, aby jim mohla být
poskytována služba podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném domácím prostředí. Jednotlivé individuální cíle uživatelů jsou postupně naplňovány,
popřípadě upravovány.
Podle potřeby jsou také aktualizovány jednotlivé standardy kvality. V prvním pololetí jsme
aktualizovali SQ č. 5 – Individuální plánování, neboť vyvstala potřeba změnit formuláře, které jsou
v rámci individuálního plánování využívány. Pravidelná aktualizace všech standardů proběhne na
začátku roku 2014 s ohledem na novelu vyhlášky č. 550/2006 Sb. a nový Občanský zákoník.
6. Přílohy
Příloha č. 1 –
Příloha č. 2 –
Příloha č. 3 –
Příloha č. 4 –
Příloha č. 5 –
Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
Výsledek hospodaření
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Peněžní fondy
Přehled pořízeného majetku
V Třinci dne 21. února 2014
Mgr. Pavel Pezda
ředitel SSMT
55
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Přílohy
Zprávy o činnosti příspěvkové organizace
za rok 2013
56
Seznam příloh:
Název
Příloha č. 1 –
Příloha č. 2 –
Příloha č. 3 –
Příloha č. 4 –
Příloha č. 5 –
Strana
Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
Výsledek hospodaření
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Peněžní fondy
Přehled pořízeného majetku
57
58
59
59
59
60 - 64
Příloha č. 1 – Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
Přehled registrovaných služeb a jejich využití
Předchozí období
Pobytové služby
Domovy pro
seniory
Zařízení
organizace
Kapacita Kapacita k
(aktuální) 31.12.2013
Počet
uživatelů k
31.12.2012
Sledované období
Průměrný
Počet
počet
Využití v %
uživatelů k
uživatelů na
31.12.2013
den
Průměrný
počet
Využití v %
uživatelů na
den
Domov Sosna
60
60
60
99,55%
59,73
58
99,48%
59,69
Domovy se
Domov Sosna
zvláštním režimem
112
112
111
99,28%
111,19
112
98,57%
110,4
Domovy pro osoby
Domov Sosna
se zdr. postižením
10
10
10
100,00%
10,00
10
99,30%
9,93
Odlehčovací služby Domov Sosna
4
4
1
69,25%
2,77
3
76,75%
3,07
44
44
44
99,52%
43,79
44
99,09%
43,60
15
15
442
75,32%
332,92
434
77,05%
334,38
Domovy pro
seniory
Domov Nýdek
Terénní služby
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
Průměrný počet uživatelů u terénní péče se počítá ze všech kalendářních dnů, u obědů pouze z
pracovních dnů.
Průměr =46,56 uživatelů denně
terénní péče
obědy
Průměr = 287,82 uživatelů denně
Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v %
za rok 2012 či 2013" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapacitě" dané sociální
služby.
poznámka
V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v % za rok 2012 či 2013" jak procentuální poměr
"Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 31.12."
58
Příloha č. 2 – Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření
k 31.12.2012
- z hlavní činnosti
- z doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)
v tom:
- úhrada ztráty z minulých let
- další:
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)
k 31.12.2013
252 873,42
30 702,00
283 575,42
0,00
283 575,42
130 777,62
28 826,00
159 603,62
0,00
159 603,62
0,00
0,00
283 575,42
0,00
0,00
159 603,62
Příloha č. 3 – Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
v Kč
Ukazatel
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Celkem
Příděl ze zlepšeného
Stav fondu po
Stav k 1.1.2013
Stav k 31.12.2013 výsledku hospodaření roku 2012
přídělu
321 817,00
321 817,00
321 817,00
291 196,20
277 680,20
277 680,20
2 748 979,07
2747887,37
283 575,42
3 031 462,79
3 484 513,78
3 930 811,52
3 930 811,52
6 846 506,05
7 278 196,09
283 575,42
7 561 771,51
* pozn. návrh na rozdělení slovně zdůvodněte
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové výši 159 603,62 Kč - navrhujeme přidělit částku
159 603,62 Kč do rezervního fondu.
Příloha č. 4 – Peněžní fondy
Tvorba 2013
Peněžní fondy organizace číslo účtu
Stav k 1.1.2013
2
Fond odměn
411
321 817,00
FKSP
412
291 196,20
Rezervní fond (bez darů)
413
dary
Investiční fond
Celkem:
Příděl ze
zlepš. VH
3
Čerpání
Dary
Jiné zdroje
Dary
Ostatní
4
5
6
7
342 684,51
416
3 484 513,78
6 846 506,05 283 575,42
8
9 (=8-2)
321 817,00
0,00
277 680,20
-13 516,00
2 689 869,98
283 575,42
341 592,81
-1 091,70
B
1 691 585,85
1 245 288,11 3 930 811,52
446 297,74
C
31 700,00 2 049 160,85
0,00 1 649 170,81 7 561 771,51
715 265,46
357 575,00
371 091,00
2 406 294,56 283 575,42
414
Stav k
Změna stavu
Specifikace čerpání
31.12.2013 za rok 2013
fondů
31 700,00
32 791,70
A
A
Příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, odměny u příležitosti životních jubuleí, nákup DDHM.
B
Pomůcky pro bazální terapii,nákup DDHM, společenské akce pro seniory.
C
Technické zhodnocení koupelen DS, pořízení 2 služebních aut, nákup myčky, sušičky, podlahového mycího stroje, nového serveru a elektrokardiografu.
59
Příloha č. 5 – Přehled pořízeného majetku – 1. část
HS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Přehled položek pořízení DDHM 501 Kč - 2 999 Kč
Název
počet ks cena za ks cena celkem umístění
osobní váha digitální
vitrína BRUXELLES
mobilní tel. NOKIA 113
matrace antidekubitní pol
korková tabule
tel. přístroj SIEMENS
požární skříňka
požární skříňka
varná konvice TEFAL
požární skříňka
polička odkládací
polička odkládací
polička odkládací
kanc. židle TABOO
jídelní stůl 60x90
jídelní stůl 60x90
jídelní stůl 60x90
jídelní stůl 60x90
jídelní stůl 60x90
židle MILUŠE
regál pol.s dvířky 170cm
regál pol.s dvířky 170cm
regál pol.s dvířky 170cm
regál pol.s dvířky 170cm
regál pol.s dvířky 170cm
regál pol.s dvířky 100cm
regál pol.s dvířky 100cm
regál pol.s dvířky 100cm
regál pol.s dvířky 100cm
regál pol.s dvířky 100cm
regál pol.s dvířky 100cm
věšáková stěna
výdejník na pram.vodu
terapeutická panna Hanička
terapeutická panna Jakub
terapeutická panna Barbora
terapeutická panna Jakub
dřevěný regál 5 polic
terapeutická panna Julie
terapeutická panna Vašek
terapeutická panna Eva
terapeutická panna Barbora
kalendář dřevěný
záložní zdroj CyberPower
PC monitor Philips
1
1
1
2
1
1
5
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
799,00
2 500,00
1,00
2 590,10
904,00
1 087,00
907,50
907,50
980,00
786,50
1 815,00
1 815,00
1 815,00
936,54
1 197,90
1 197,90
1 197,90
1 197,90
1 197,90
922,38
2 167,20
2 167,20
2 167,20
2 167,20
2 167,20
1 622,70
1 622,70
1 622,70
1 622,70
1 622,70
1 622,70
1 513,80
2 825,00
2 082,50
2 082,50
2 082,50
2 082,50
869,00
1 790,00
1 790,00
1 790,00
2 066,00
1 928,00
2 623,30
2 480,50
60
799,00 pokoj 623
2 500,00 WC zaměstnanci
1,00 sesterna
5 180,20 pokoj
904,00 místnost TV
1 087,00 sesterna
4 537,50 chodba 2.podl.
4 537,50 chodba 1.podl.
980,00 kuchyňka
786,50 chodba C
3 630,00 koupelna
1 815,00 koupelna A
1 815,00 koupelna B
936,54 kanc. sociální
1 197,90 pokoj 232
1 197,90 pokoj 204
1 197,90 pokoj 206
1 197,90 pokoj 235
1 197,90 pokoj 233
5 534,28 místnost TV
2 167,20 pokoj 203
2 167,20 pokoj 235
2 167,20 pokoj 211
2 167,20 pokoj 201
2 167,20 pokoj 213
1 622,70 pokoj 203
1 622,70 pokoj 215
1 622,70 pokoj 216
1 622,70 pokoj 217
1 622,70 pokoj 201
1 622,70 pokoj 202
3 027,60 místnost TV
2 825,00 stanice 1
2 082,50 stanice 1
2 082,50 stanice 1
2 082,50 stanice 2
2 082,50 stanice 2
869,00 koupelna
1 790,00 stanice 1
1 790,00 stanice 1
1 790,00 stanice 2
2 066,00 stanice 2
1 928,00 stanice 1
2 623,30 vedoucí úseku
2 480,50 kanc. sociální
Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku – 2. část
HS
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
25
25
25
25
25
25
Přehled položek pořízení DDHM 501 Kč - 2 999 Kč
Název
počet ks cena za ks cena celkem umístění
hrnec ALFA 28 cm
kastrol ALFA 40cm
ventilátor CONCEPT
masodeska bílá
masodeska hnědá
masodeska zelená
řezačka folie
matrace antidekubitní pol
skartovačka SENCOR
polička odkládací
kanc. židle TABOO
mikrovl. trouba BRAVO
mobilní tel. NOKIA 113
terapeutická panna Eva
terapeutická panna Paula
PC monitor BENQ
stojanový ventilátor
magnetická tabule
kancelářské křeslo ELIAS
mobilní tel. NOKIA 113
lampa SOLUX
Lavatherm-tep.balíček
klínová podložka SKAI
válcová podložka SKAI
pedálový trenažér
kovový regál FUTUR
kovový regál FUTUR
mobilní tel. Sony Xperia
kancelářské křeslo ELIAS
skartovač SKART
kancelářské křeslo ELIAS
kancelářské křeslo ELIAS
mobilní tel. Alcatel OT I
varná konvice ELECTROLUX
PC myš Gigabyte
PC monitor Philips
PC router ASUS
UV lampa s tužkou
unášeč padu k mycímu stro
psací stůl
varná konvice TWK6004N
ventilátor ROWENTA
žehlička ENKAUSTIK
mikrofon+přísluš.
magnetická tabule
1
1
4
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
957,20
2 176,90
925,00
561,40
561,40
561,40
786,50
2 590,10
969,00
1 815,00
936,54
1 262,00
1,00
1 790,00
1 678,00
2 764,90
649,00
1 138,01
1 500,00
1,00
1 051,00
1 214,85
1 245,00
651,00
877,00
1 276,35
1 276,34
1,00
1 500,00
1 597,81
1 500,00
1 500,00
1,00
999,00
544,50
2 481,00
762,30
863,00
1 923,90
2 662,00
899,00
1 499,00
932,50
1 682,00
2 058,21
61
957,20 kuchyň
2 176,90 kuchyň
3 700,00 kuchyň
561,40 kuchyň
1 122,80 kuchyň
561,40 kuchyň
786,50 kuchyň
2 590,10 pokoj
969,00 sesterna
3 630,00 koupelna
1 873,08 sesterna
1 262,00 kuchyňka
1,00 kanc. sociální
1 790,00 stanice 3
1 678,00 stanice 3
2 764,90 kanc. sociální
1 298,00 prádelna
1 138,01 stavební technik
1 500,00 údržba
1,00 údržba
2 102,00 rehabilitace
2 429,70 rehabilitace
1 245,00 rehabilitace
651,00 rehabilitace
877,00 rehabilitace
6 381,75 archiv
1 276,34 archiv
1,00 kanc. ekonom
1 500,00 kanc. účetní
1 597,81 PaM
1 500,00 sekretariát
1 500,00 PaM
1,00 kanc. ředitele
999,00 PaM
544,50 kanc. ředitele
2 481,00 pokladna
762,30 mzdová účetní
863,00 úklid
1 923,90 úklid
2 662,00 centrum vol.času
1 798,00 centrum vol.času
1 499,00 centrum vol.času
1 865,00 centrum vol.času
1 682,00 centrum vol.času
2 058,21 centrum vol.času
Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku – 3. část
HS
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
40
40
40
40
40
40
40
42
42
Přehled položek pořízení DDHM 501 Kč - 2 999 Kč
Název
počet ks cena za ks cena celkem umístění
pedálový trenažér
matrace antidekubitní pol
matrace antidekubitní pol
židle JEANA
kanc. židle TABOO
židle LINDA
židle LINDA
židle LINDA
jídelní stůl 60x90
jídelní stůl 60x90
stolní telefon
síťový adaptér TP-Link
žehlička ENKAUSTIK
varná konvice
varná konvice
PC monitor Philips
ventilátor CONCEPT
kastrol PROFI 28cm
pánev ALUGUS 28cm
lívanečník 9porcí
nůž zubatý GRAEF
PC monitor Philips
mobilní tel. NOKIA 113
korková tabule MDF
vysavač ZELMER 5000
žehlička PHILIPS GS2960
žehlička ETA 3283
drátěný koš pro jídlonosiče
PC monitor LG 22"
ventilátor CONCEPT
ruční mixér BRAVO
1
2
1
2
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
10
1
1
1
877,00
2 590,10
2 450,00
1 060,00
936,54
969,21
969,21
969,21
1 197,90
1 197,90
870,00
914,00
932,00
599,00
699,00
2 547,00
800,00
1 376,50
967,00
1 083,60
969,20
2 917,00
1,00
754,50
2 897,00
1 302,00
1 002,00
533,60
2 958,50
925,00
799,00
Celkem
62
877,00 sesterna
5 180,20 pokoj
2 450,00 pokoj
2 120,00 pokoj č. 5
936,54 kanc. sociální
2 907,63 sklad
969,21 pokoj č. 7
1 938,42 pokoj č. 30
3 593,70 sklad
1 197,90 pokoj č. 30
870,00 sklad
914,00 vstupní hala
932,00 kutilka
599,00 jídelna
699,00 kuchyňka pečov.
2 547,00 kanc. sociální
1 600,00 kuchyň
1 376,50 kuchyň
967,00 kuchyň
1 083,60 kuchyň
969,20 kuchyň
2 917,00 vedoucí stravov.
1,00 pečovatelky
1 509,00 pečovatelky
2 897,00 sklad
1 302,00 pečovatelky
1 002,00 pečovatelky
5 336,00 pečovatelky
2 958,50 vedoucí PS
925,00 kuchyň
799,00 kuchyň Oldřichov
216 060,82
Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku – 4. část
HS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
14
17
17
19
19
19
19
19
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
40
40
41
42
Přehled položek pořízení DDHM 3 000 - 40 000 Kč
Název
počet ks cena za ks cena celkem umístění
matrace antidekubitní vzd
akvárium nástěnné
lehátko bez otvoru,sv.mod
lehátko bez otvoru,bílá
lehátko bez otvoru,bílá
komoda malá 3z.
komoda velká dv.+3z.
jídelní stůl OLEG
tlakoměr MERCURIUS
kopírka KYOCERA FS-1035
PC skříň TRILINE
PC skříň TRILINE
PC skříň TRILINE
matrace antidekubitní vzd
čtečka čárových kódů OPN
lehátko bez otvoru,j.zeleň
toaletní křeslo
chladnička BEKO
sněhová fréza Compact 22
elektr. lehátko Lipt
trenažér ActivCycle
vysokotlaká myčka Makita
skartovač IDEAL 2220
PC monitor DELL
PC tiskárna XEROX 3250
PC monitor Samsung
chladnička BEKO
úklid.vozík EKOMOP 120A
slunečník EASY SUN
kombo LANEY
PC tiskárna HP
sejf T-SAFE
elektr. vrtačka MAKITA
trojdílná skříň+trezor
plošinový vozík
kalové čerpadlo
sušička AEG T75470
docházkový terminál
barevná IP kamera
PC skříň TRILINE Profi
PC tiskárna HP
ponorný mixér ROBOT COUPE
zákl.sestava Combiset
kartotéka 4zás.hnědá/béžo
PC tiskárna XEROX 3250
ONI systém-komunikace
vysavač ZELMER
Celkem
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4 900,20
4 790,00
8 228,00
8 228,00
8 228,00
3 158,10
4 029,30
3 375,00
4 590,00
11 999,00
16 577,00
16 577,00
16 577,00
4 900,10
4 719,00
8 228,00
3 000,00
3 772,00
20 485,00
25 282,95
11 495,00
7 552,00
3 437,01
6 365,00
3 932,50
6 032,00
4 899,00
8 069,60
8 589,00
7 890,00
4 617,40
5 721,00
3 490,00
10 164,00
7 516,60
5 644,00
18 246,00
23 958,00
4 114,00
20 746,00
4 617,40
16 069,00
4 127,30
6 763,90
3 932,50
3 000,00
3 017,00
63
9 800,40
4 790,00
16 456,00
8 228,00
8 228,00
3 158,10
4 029,30
3 375,00
4 590,00
11 999,00
16 577,00
16 577,00
16 577,00
4 900,10
4 719,00
16 456,00
3 000,00
3 772,00
20 485,00
25 282,95
11 495,00
7 552,00
3 437,01
6 365,00
3 932,50
6 032,00
4 899,00
8 069,60
17 178,00
7 890,00
4 617,40
5 721,00
3 490,00
10 164,00
7 516,60
5 644,00
18 246,00
23 958,00
4 114,00
20 746,00
4 617,40
16 069,00
8 254,60
6 763,90
3 932,50
3 000,00
3 017,00
429 721,36
pokoj
chodba
koupelna
koupelna A
koupelna B
místnost TV
místnost TV
místnost TV
ordinace lékaře
místnost TV
kanc. sociální
vedoucí stravov.
skladní
pokoj
sesterna
koupelna
depo
sesterna
dílna
rehabilitace
rehabilitace
garáž
pokladna
účetní
účetní
kanc. ekonom
úklid
úklid
sklad CVČ
centrum vol.času
centrum vol.času
kanc. sociální
dílna
pokoj č. 21
garáž
Domov Nýdek
prádelna
vstup
vstup
kanc. sociální
kanc. sociální
kuchyň
kuchyň
pečovatelky
pokladna PS
auto
úklid
Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku – 5. část
Investice - přehled položek pořízení DHM nad 40 000,- Kč
HS
10
11
13
19
19
20
41
Název
EKG-Cardioline AR1200
myčka FAGOR AD-120 C
sušička prádla T24
auto Škoda ROOMSTER
SERVER DELL
podlahový mycí stroj ICM
auto Škoda ROOMSTER
počet ks cena za kus cena celkem umístění
1
1
1
1
1
1
1
59 084,00
108 767,00
86 250,00
110 916,60
49 283,30
67 615,00
110 916,60
Celkem
59 084,00 ordinace lékařů
108 767,00 kuchyň
86 250,00 prádelna
110 916,60 garáž
49 283,30 kanc. mzdová
67 615,00 sklad
110 916,60 garáž
592 832,50
Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVY nad 40 000,- Kč
HS
90
HS
90
17
Název
TZ-vybavení koupelen
počet ks cena za kus cena celkem umístění
1
246 713,20
Celkem
246 713,20 budova domova
246 713,20
Přehled položek pořízení DDNM 3001 Kč - 60 000 Kč
Název
počet ks cena za ks cena celkem umístění
DDNM-software
DDNM-software
1
1
41 466,70
6 050,00
Celkem
64
41 466,70
6 050,00
47 516,70

Podobné dokumenty

ke stažení zde - Město Jablunkov

ke stažení zde - Město Jablunkov Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p...

Více

2 - Instalace

2 - Instalace Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaru...

Více