stavební povolení - Obec Kožichovice

Komentáře

Transkript

stavební povolení - Obec Kožichovice
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor výstavby
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
Spis č.: OV/9443/2012/Ni
Č.j.: OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
V Třebíči dne 05.12.2012
VYŘIZUJE: Ivo Nevrzal
TELEFON: 568 896 213
E-MAIL:
[email protected]
Veřejná
vyhláška
STAVEBNÍ POVOLENÍ
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice zast.
PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova č.p.545/41, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27 podala dne
5.11.2012 žádost na vydání stavebního povolení na stavbu:
Obec Kožichovice, Lokalita 21 RD Barácká
na pozemku: pozemková parcela číslo 30/1, 1003/1, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/9,
1003/10, 1003/15, 1003/16, 1003/19, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24,
1003/25, 1003/26, 1003/27, 1003/28, 1003/29, 1003/30, 1003/31, 1003/32, 1078/1, 2507,
2512/1, 2512/6, 2512/7, 2582/1, 2582/2 v katastrálním území Kožichovice. Uvedeným
dnem bylo stavební řízení zahájeno.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 15.10.2012 pod č.j. OV 41228/12SPIS 7425/2012/Ni.
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen "stavební zákon"), projednal ve smyslu § 111 stavebního zákona žádost ve
stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba: Obec Kožichovice, Lokalita 21 RD Barácká (dále jen "stavba"), na pozemku:
pozemková parcela číslo 30/1, 1003/1, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/9, 1003/10, 1003/15,
1003/16, 1003/19, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1003/25, 1003/26,
1003/27, 1003/28, 1003/29, 1003/30, 1003/31, 1003/32, 1078/1, 2507, 2512/1, 2512/6,
2512/7, 2582/1, 2582/2 v katastrálním území Kožichovice, se podle § 115 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon")
povoluje.
Stavba obsahuje:
Obec Kožichovice, Lokalita 21 RD Barácká
Zemní kabelové vedení VN
• Zemní kabel 22-NA2XS(F)2Y mm2, 3x(1x150) délky 150m
• Nové zemní kabelové vedení VN vedeno ze sloupu č. 210, nadzemního vedení VN č.
98
• Z nového svislého úsekového odpínače, vedeno podél stávající komunikace a ukončí
se zapojením v novém rozvaděči VN v nové kioskové trafostanici „T8 Kožichovice
Barácká".
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
•
•
Přechod přes komunikaci řešen protlakem.
Kabel VN umístěn na pozemcích parc.č. 1003/1, 1003/5, 1003/6, 1003/25, 1003/26,
2512/1,2512/6 a 2512/7.
Kiosková trafostanice
• Trafostanice umístěna na parcele číslo 1078/1 a 2512/6, katastrální území
Kožichovice.
• Kiosková TS v bloku z betonu s vnější obsluhou, s jedním transformátorem do výkonu
630 kVA
• Typ Pet MINI 300d, ECR-TNS-AO-36 8320.00 a ECR-TNS-AO-36 8321.00
• Zastavěná plocha 7,8m2
• Objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 3x2,6m
• Výška objektu 3550mm, střecha valbová
Kabelové rozvody NN
• Zemní kabel NAYY-J 4x95mm2 celkové délky 962m
• SS přípojkové jistící skříně 12ks
• SR rozpojovací jistící skříně 2ks
• Kabely vytaženy z nového rozvaděče NN "TS Kožichovice Barácká".
• První kabel NN - NAYY-J 4x95 napojen pomocí kabelové spojky NN na stávající
zemní kabel NN - NAYY-J 4x95 směr sloup Č. 11.
• Druhý a třetí kabel NN - NAYY-J 4x95 slouží k zasmyčkování nových rozpojovacích a
přípojkových skříní umístěných v nové lokalitě rodinných domů „Barácká".
• Přechod přes stávající komunikaci řešen bezvýkopovou technologií - protlakem.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Michal Günther (ČKAIT 1005264) PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova
č.p.545/41, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27, a která je přílohou tohoto rozhodnutí;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k té činnosti oprávněným.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
4. Stavebník sdělí písemně Městskému úřadu Třebíč, odboru výstavby název, sídlo
stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující jeho oprávněnost k
provádění stavby (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) a to nejpozději před
zahájením stavby.
5. Stavba bude viditelně označena štítkem (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je
třeba ponechat na místě stavby do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
6. Stavební podnikatel je povinen vést o stavbě stavební deník.
7. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu termín
zahájení stavby.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
9. Fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby se stanovují takto:
• Vytyčení stavby
• Výkopové práce
• Umístění TS
• Provedení protlaků pod komunikací
• Položení kabelů
• Zához kabelové rýhy
• Konečná úprava terénu
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.
Strana 2 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
10. Při provádění stavby jste povinni dodržovat bezpečnost práce a technických zařízeních
dle zákonných ustanovení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění platných právních předpisů a příslušné normy
ČSN.
12. O povolení skládky stavebního materiálu na veřejných plochách, jakož i o překop
chodníků a komunikací předem požádejte Obecní úřad Kožichovice.
13. Před započetím zemních prací požádejte majitele všech podzemních vedení o jejich
přesné vytýčení, aby během stavby nedošlo k jejich poškození. Rovněž vzdušná vedení
nesmí být během stavby poškozena!
14. Po dobu trvání stavebních prací musí být pozemek v ohroženém okolí stavby
zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.
15. Právnické a fyzické osoby jsou povinny v případě vzniku odpadu (např. stavební sutě) při
jejich činnosti zajistit likvidaci tohoto odpadu dle ust. §12 a §16 zák. č. 185/2001 Sb., o
odpadech.
16. Odpady, které budou vznikat provozem využít nebo zneškodňovat u oprávněných
příjemců odpadů v souladu povinností původců dle ust. §12 a §16 zák. č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
17. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, který vydává
na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního
zákona) příslušný stavební úřad.
18. Dle vyjádření – stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení dodržte
následující:
•
•
•
•
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4 (ze
dne 21.5.2012 zn. 87495/12)
E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice (ze dne 31.5.2012 zn. D8626Z05121217476)
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno (ze dne 24.5.2012 zn. 5000634470)
VAS, a.s. Třebíč (ze dne 30.5.2012 zn. 3033/2012/Kl)
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
– stanovisko ze dne 5.6.2012 pod č.j. OŽP 26365/12-SPIS 4793/12/PDStanovisko k PO "Kožichovice, lokalita 21 RO, TS Barácká" na pozemku parc. č.
2512/6, 2512/1 v k. Ú. Kožichovice
Odpadové hospodářství
• K realizaci uvedené akce není námitek - odpady, které vzniknou při této akci, využít
nebo odstranit v souladu s povinnostmi původců (§16 zák. Č. 185/2001 Sb. o
odpadech).
Ochrana ZPF
• Dle předložených podkladů se předmětná trasa dotkne pozemků, které jsou dle
evidence KN součástí zemědělského půdního fondu, proto podléhá souhlasu s
návrhem trasy podzemních nebo nadzemních vedení dle § 7 odst. 3 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o výše uvedený souhlas včetně vyhodnoceni dle přílohy č. 5 k vyhlášce Č.
13/1994 Sb. podejte na MěÚ Třebíč, odbor ŽP
Strana 3 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 67401 Třebíč 1 –
závazné stanovisko návrh liniové trasy ze dne 20.6.2012 pod č.j. OŽP 30458/12-SPIS
5477/2012/St
Podmínky souhlasu:
1. provádění prací bude včas projednáno se všemi vlastníky. případně nájemci
dotčených pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu
2. žadatel (investor) je povinen zajistit na vlastní náklad řádné provedení skrývky
kulturních vrstev půdy - ornice s odděleným ukládáním ornice a podorničí.
3. před započetím prací bude provedena skrývka ornice v šíři 1 m. Manipulační pruh je
navržen v šíři cca 2 m. žadatel (investor) zajistí provádění prací tak, aby na
zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
4. pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do pudů (meliorační
zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady
5. při provádění stavby je žadatel (investor) povinen učinit opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský pudní fond a jeho
vegetační kryt
6. celková doba stavby včetně zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od
zahájeni prací. Po ukončení prací je žadatel (investor) povinen neprodleně uvést
dotčené pozemky původního stavu odpovídajícího stavu dle katastru nemovitosti.
MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1 – stanovisko
k umístění stavby ze dne 28.5.2012 č.j. OD 26367/12-SPIS 43/2012/PJ
K Vaší žádosti uvádíme následující:
1. Inženýrské sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení silnic bylo minimalizováno
sloučením sítí směrově i časově při zachování provozu na silnicích.
2. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikaci uloženy v souladu
s ČSN 736005. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci
komunikace a ztěžovat její údržbu.
3. Před vydáním územního rozhodnutí, nebo souhlasu je třeba získat povolení sil.
správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice, spočívající v umístění inženýrských
sítí podle ust. § 25, odst.6,písm.d) zákona č. 13/1997 Sb. Příslušným silničním
správním úřadem je náš odbor, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení
předložit:
• Přehlednou situaci s vyznačeným průběhem vedení, ve které budou zvýrazněné
úseky s vyznačením způsobu uložení, okótováním křížení a souběhu k ose silnice
zpracovanou projektantem.
• Doklad o úhradě správního poplatku (1000,-Kč)
• Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82
Třebíč
4. V případě umístění objektů a sítí v ochranném pásmu silnice je třeba před vydáním
územního rozhodnutí získat povolení sil. správního úřadu podle ust. § 32 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb. Příslušným silničním správním úřadem je náš odbor, kterému
je třeba k žádosti o uvedené povolení předložit:
• Projektovou dokumentaci s vyznačením která část stavby bude realizována
v OP silnice, včetně okótování k ose silnice s vyznačením způsobu uložení,
souběhu
• Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82
Třebíč
• Stanovisko Policie ČR – KŘ, policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby,
dopravní inspektorát, Bráfova tř. 1247/11, 674 01 Třebíč
5. Pokud si stavební práce v blízkosti silnice vyžádají uzavírku s následnou objížďkou,
je třeba v PD řešit dopravně inženýrská opatření a úpravy objížďkových tras včetně
fin. krytí.
Strana 4 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
6. Při zásahu do silnice, příp. vyřízení částečné nebo úplné uzavírky, je třeba požádat
náš odbor o vydání příslušných povolení min. 30 dnů před započetím výkopových
prací.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1 –
souhlas ze dne 31.5.2012 zn. TSÚ/No/005482/2012
Požadujeme:
• Dotčení silnice III/35125 požadujeme provést protlakem, kolmým na osu silnice
v hloubce minimálně 120 cm pod niveletou vozovky s uložením do chráničky přes
celé silniční těleso
• Požadujeme dle možnosti dotčení silničních pozemků minimalizovat
• Výkopek z rýhy odvést a nepoužít zpět do zásypu, pokud nemá odpovídající fyzikální
vlastnosti pro zásyp
• Použít pro zásyp rýhy nenamrzavý materiál při řádném hutnění po vrstvách max. 20
cm
• Startovací jámy musejí být umístěny mimo silniční těleso
• Realizace prací musí být prováděna za nepřerušeného silničního provozu
• Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního
značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč
• Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek a nesmí být
znečišťována. Na vozovce nesmí být při provádění prací odstavena mechanizace a
ani jinak ohrožována bezpečnost silničního provozu
• Před vydáním povolení je investor povinen s Krajským úřadem, kraj Vysočina sepsat
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
• A před vlastní realizací prací sepsat s naší organizací Smlouvu o podmínkách
provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku
• Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout finanční náklady na obnovu dotčených
částí konstrukce vozovky v minimální šířce 3m, to je od každé strany výkopu překrytí
min. o 1 m a dále zařízení silniční sítě jako i náklady na úhradu poplatků,
vyplývajících z výše uvedených smluv
• Souhlas s uložením inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d zákona č. 13/97 o
pozemních komunikacích Městský úřad Třebíč, odbor dopravy
• V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a
odsouhlasit
• Za dodržení výše uvedených podmínek s akcí .Kožichovice, lokalita 21 RD, TS
Barácká" pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:
MUDr.Stanislava Kloudová – uplatnění námitky ze dne 3.12.2012
• K výše uvedenému řízení namítám- že kabelové vedení NN je na hranici obecního
pozemku 2582/2 s mými pozemky 1000 a 1003/17. Naše námitka vychází z toho,
že v blízkosti směrem do komunikace je vedeno potrubí vodovodu. V neposlední řadě
vás upozorňuji také na to, že tento rozvod bude komplikovat osazení obrubníku
komunikace. Domnívám se, že na opačné straně od kanalizace, tj. na druhé straně
komunikace, je místa dost. Dále je nutno respektovat ochranná pásma obou těchto
sítí (tj. aby ochranná pásma nezasahovala do mého pozemku - vždyť u vodovodu
toto není splněno). Jakékoliv výkopové práce by vůbec neměly zasahovat do mého
pozemku.
Strana 5 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
•
Dle dokumentace na stavebním úřadě po zavedení přívodu vody: Skutečné
provedení dosavadních sítí pravděpodobně neodpovídá projektové dokumentaci,
protože nelze vtěsnat mezi dešťovou kanalizaci a budoucí obrubník (na hranici
2582/2 a 1000, 1003/17) v současném provedení vedení NN ani vodovod.
•
Námitky a připomínky ostatních účastníků řízení, byly rovněž zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí – bylo jim tudíž vyhověno.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák
č. 500/2004 Sb., (správní řád):
• E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice zast.
PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova č.p.545/41, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27
Odůvodnění
Dne 5.11.2012 obdržel MěÚ Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu: Obec Kožichovice, Lokalita 21 RD Barácká na pozemku: pozemková parcela
číslo 30/1, 1003/1, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/9, 1003/10, 1003/15, 1003/16, 1003/19,
1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1003/25, 1003/26, 1003/27, 1003/28,
1003/29, 1003/30, 1003/31, 1003/32, 1078/1, 2507, 2512/1, 2512/6, 2512/7, 2582/1, 2582/2
v katastrálním území Kožichovice, kterou podala E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice zast. PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova č.p.545/41,
Brno-Slatina, 627 00 Brno 27.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 6.11.2012 oznámil zahájení stavebního řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a
stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 4.12.2012.
Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:
Účastníci řízení
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4 (ze
dne 21.5.2012 zn. 87495/12)
• E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice (ze dne 31.5.2012 zn. D8626Z05121217476)
• Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno (ze dne 24.5.2012 zn. 5000634470)
• VAS, a.s. Třebíč (ze dne 30.5.2012 zn. 3033/2012/Kl)
• ČR-MO, VUSS Praha
• UPC ČR, s.r.o., Praha
• Souhlas vlastníků dotčených pozemků:
• Obec Kožichovice, Kožichovice č.p.36, 674 01 Třebíč 1
• David Venhoda, Račerovická č.p.783/21, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Ing. Jaroslav Obročník, V Zátiší č.p.10, 586 01 Jihlava 1
• Martin Němec, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Lenka Němcová, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Bohuslav Šindelka, Dr. Suzy č.p.836/57, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Radovan Korec, Okrajová č.p.1352, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Strana 6 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Libor Hain, Vrchlického č.p.801/20, Borovina, 674 01 Třebíč 1
Vladimír Semrád, Červená Lhota č.p.45, 675 07 Čechtín
Pavel Semrád, Čechtín č.p.72, 675 07 Čechtín
Kamil Brabec, Čechtín č.p.77, 675 07 Čechtín
JOP ENERGY, s.r.o., Havlíčkova č.p.4923, 586 01 Jihlava 1
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
Jan Šimek, Kožichovice č.p.134, 674 01 Třebíč 1
Hana Šimková, Kožichovice č.p.134, 674 01 Třebíč 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava
1 – souhlas ze dne 31.5.2012 zn. TSÚ/No/005482/2012
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídacího věcnému břemeni:
• Obec Kožichovice
• David Venhoda, Račerovická č.p.783/21, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Ing. Jaroslav Obročník, V Zátiší č.p.10, 586 01 Jihlava 1
• Martin Němec, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Lenka Němcová, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Bohuslav Šindelka, Dr. Suzy č.p.836/57, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Radovan Korec, Okrajová č.p.1352, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
• Libor Hain, Vrchlického č.p.801/20, Borovina, 674 01 Třebíč 1
• Vladimír Semrád, Červená Lhota č.p.45, 675 07 Čechtín
• Pavel Semrád, Čechtín č.p.72, 675 07 Čechtín
• Kamil Brabec, Čechtín č.p.77, 675 07 Čechtín
• JOP ENERGY, s.r.o., Havlíčkova č.p.4923, 586 01 Jihlava 1
• Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr.Stanislava Kloudová – uplatnění námitky
Dotčené orgány:
• MěÚ Třebíč, ORÚP, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p.104/55,
674 01 Třebíč 1 – vyjádření ze dne 6.6. č.j. OUÚP 26368/12-SPIS 57/2012/Mau
• MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
– stanovisko ze dne 5.6.2012 pod č.j. OŽP 26365/12-SPIS 4793/12/PD• MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 67401 Třebíč 1 –
závazné stanovisko návrh liniové trasy ze dne 20.6.2012 pod č.j. OŽP 30458/12SPIS 5477/2012/St
• MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1 – stanovisko
k umístění stavby ze dne 28.5.2012 č.j. OD 26367/12-SPIS 43/2012/PJ
• MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1 – rozhodnutí
o zvláštním užívání silnice ze dne 24.7.2012 č.j. OD 35017/12-SPIS 6185/2012/PJ
• MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1 – rozhodnutí
o umístění zemního kabelu v rámci ochranného pásma silnice ze dne 14.8.2012
č.j. OD 35018/12-SPIS 6769/2012/PJ
• HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 1 –závazné
stanovisko ze dne 15.6.2012 zn. HSJI-351/12-5-PP-2012
• KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1- souhlas
ze dne 29.5.2012 zn. KHSV/09433/2012/TR/HOK/CHro
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle § 109 zákona
č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu
§ 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné
stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním
zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo
dotčena vlastnická nebo jiná práva (podle § 109 stavebního zákona) k pozemkům a stavbám
na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:
Strana 7 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:
• E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice
• E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice
• David Venhoda, Račerovická č.p.783/21, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Ing. Jaroslav Obročník, V Zátiší č.p.10, 586 01 Jihlava 1
• Martin Němec, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Lenka Němcová, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Bohuslav Šindelka, Dr. Suzy č.p.836/57, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Radovan Korec, Okrajová č.p.1352, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
• Libor Hain, Vrchlického č.p.801/20, Borovina, 674 01 Třebíč 1
• Obec Kožichovice, Kožichovice č.p.36, 674 01 Třebíč 1
• Vladimír Semrád, Červená Lhota č.p.45, 675 07 Čechtín
• Pavel Semrád, Čechtín č.p.72, 675 07 Čechtín
• Kamil Brabec, Čechtín č.p.77, 675 07 Čechtín
• JOP ENERGY, s.r.o., Havlíčkova č.p.4923, 586 01 Jihlava 1
• Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1
• Ing Lubomír Krechler, Masarykova č.p.554, 675 21 Okříšky
• Stanislava Kloudová, Gen. Svobody č.p.628/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Jan Šimek, Kožichovice č.p.134, 674 01 Třebíč 1
• Hana Šimková, Kožichovice č.p.134, 674 01 Třebíč 1
• Václav Pospíchal, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
• Jana Pospíchalová, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
• Milan Černý, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Helena Černá, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Josef Hlůšek, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Helena Hlůšková, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Zdeněk Hudík, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Zdenka Hudíková, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Vlastimil Hůlek, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
• Emilie Chodurová, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
• Dagmar Karásková, Kožichovice č.p.100, 674 01 Třebíč 1
• Miroslav Řemínek, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
• Marta Řemínková, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
• Miroslav Rous, Kožichovice č.p.94, 674 01 Třebíč 1
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674
11 Třebíč 1
• Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4
• Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno
• E.ON Česká republika, s. r. o., Regionál engineering Jihlava, Riegrova 78, 674 01
Třebíč 1
Dále dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším
pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutí přímo dotčena.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:
MUDr.Stanislava Kloudová – uplatnění námitky ze dne 3.12.2012
• K výše uvedenému řízení namítám- že kabelové vedení NN je na hranici obecního
pozemku 2582/2 s mými pozemky 1000 a 1003/17. Naše námitka vychází z toho,
že v blízkosti směrem do komunikace je vedeno potrubí vodovodu.
Strana 8 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
•
V neposlední řadě vás upozorňuji také na to, že tento rozvod bude komplikovat
osazení obrubníku komunikace. Domnívám se, že na opačné straně od kanalizace, tj.
na druhé straně komunikace, je místa dost. Dále je nutno respektovat ochranná
pásma obou těchto sítí (tj. aby ochranná pásma nezasahovala do mého pozemkuvždyť u vodovodu toto není splněno). Jakékoliv výkopové práce by vůbec neměly
zasahovat do mého pozemku.
•
Dle dokumentace na stavebním úřadě po zavedení přívodu vody: Skutečné
provedení dosavadních sítí pravděpodobně neodpovídá projektové dokumentaci,
protože nelze vtěsnat mezi dešťovou kanalizaci a budoucí obrubník (na hranici
2582/2 a 1000, 1003/17) v současném provedení vedení NN ani vodovod.
Stavební úřad se v průběhu řízení výše uvedenými připomínkami zabýval a zjistil
následující:
• Stavební úřad si nechal předložit okótovanou projektovou dokumentaci v části
souběhu vedení NN s pozemkem pozemková parcela číslo 1003/17 v katastrálním
území Kožichovice, který vlastní MUDr.Stanislava Kloudová.
• Výkres č.1 projektové dokumentace již počítá i s inženýrskými sítěmi, které jsou
realizovány a nejsou v současné době uvedeny do trvalého užívání.
• Z projektové dokumentace výkresu č.1 vyplívá, že vedení NN je vzdáleno od
předmětného pozemku 6,3m.
• Vedení je umístěno mimo stávající i budované rozvody inženýrských sítí a jejich
ochranná pásma jsou rovněž respektována. Rovněž podmínky správců inženýrských
sítí (kde jsou rovněž zahrnuty podmínky dodržení prostorových norem – křížení a
souběhu inženýrských sítí) byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
• Z dokumentace rovněž vyplívá, že předmětný pozemek nebude dotčen ani
prováděním výkopových prací. Toto zajišťuje dostatečná vzdálenost trasy kabelu NN
od pozemku.
• Na pozemku rovněž nebude umístěno žádné zařízení rozvodné sítě. Přípojková skříň
SS 100 je umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1003/15 v katastrálním
území Kožichovice a rozpojovací skříň SR 442 je umístěna na pozemku Obce
Kožichovice pozemková parcela číslo 2582/2 v katastrálním území Kožichovice
na hranici s pozemkem MUDr. Stanislavy Kloudové.
Z výše uvedeného vyplívá, že se stavební úřad námitkami MUDr. Stanislavy Kloudové ze
dne 3.12.2012 zabýval a námitky jsou již řešeny v projektové dokumentaci – bylo jim tudíž
vyhověno v plném rozsahu.
Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řádu účastníkům
řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu
přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky
pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k
tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či
připomínky.
V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního
řízení.
Projekt (dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl.
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a podmínky územního rozhodnutí o
umístění stavby.
Strana 9 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení
stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
P o uč e ní
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k KÚ Kraje
Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího
stavebního úřadu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Ivo Nevrzal
úředník odboru výstavby
otisk úředního razítka
Obdrží:
Účastníci řízení:Datová schránka:
• PROSIG, s.r.o., Hviezdoslavova č.p.545/41, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27, DS: PO,
untvdjj
• Obec Kožichovice, Kožichovice č.p.36, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, sf7bvtt
Dotčené orgány:Doporučeně do vlastních rukou:
• MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1
• MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1
Dotčené orgány:Datová schránka:
• HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM,
ntdaa7v
• KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS:
OVM_R, vzxiuw8
Účastníci řízení (k doručení veřejnou vyhláškou- § 113 SZ)
• David Venhoda, Račerovická č.p.783/21, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Ing. Jaroslav Obročník, V Zátiší č.p.10, 586 01 Jihlava 1
• Martin Němec, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Lenka Němcová, Zdislavina č.p.265/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
• Bohuslav Šindelka, Dr. Suzy č.p.836/57, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
• Radovan Korec, Okrajová č.p.1352, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Strana 10 (celkem 11)
Čj.:OV 53695/12 - SPIS 9443/2012/Ni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Libor Hain, Vrchlického č.p.801/20, Borovina, 674 01 Třebíč 1
Vladimír Semrád, Červená Lhota č.p.45, 675 07 Čechtín
Pavel Semrád, Čechtín č.p.72, 675 07 Čechtín
Kamil Brabec, Čechtín č.p.77, 675 07 Čechtín
JOP ENERGY, s.r.o., Havlíčkova č.p.4923, 586 01 Jihlava 1
Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1
Ing Lubomír Krechler, Masarykova č.p.554, 675 21 Okříšky
Stanislava Kloudová, Gen. Svobody č.p.628/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Jan Šimek, Kožichovice č.p.134, 674 01 Třebíč 1
Hana Šimková, Kožichovice č.p.134, 674 01 Třebíč 1
Václav Pospíchal, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
Jana Pospíchalová, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
Milan Černý, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Helena Černá, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Josef Hlůšek, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Helena Hlůšková, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Zdeněk Hudík, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Zdenka Hudíková, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Vlastimil Hůlek, Kožichovice č.p.114, 674 01 Třebíč 1
Emilie Chodurová, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
Dagmar Karásková, Kožichovice č.p.100, 674 01 Třebíč 1
Miroslav Řemínek, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
Marta Řemínková, Kožichovice č.p.113, 674 01 Třebíč 1
Miroslav Rous, Kožichovice č.p.94, 674 01 Třebíč 1
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674
11 Třebíč 1
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o., Regionál engineering Jihlava, Riegrova 78, 674 01
Třebíč 1
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ..........
Sejmuto dne ..........
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Upozornění:
Upozorňujeme stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a štítek “STAVBA
POVOLENA” je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na stavebním
úřadě.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, sazebníku
správních poplatků byl uhrazen dne 12.11.2012. variabilní symbol: 9020009965
Strana 11 (celkem 11)

Podobné dokumenty

ve ř ejn á vyhl á š ka oznámení

ve ř ejn á vyhl á š ka oznámení ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, který zastupuje na základě plné moci označené evidenčním č.: 0504/2010 Vladimír Vaník, IČO 44411006, nar....

Více

veřejná vyhláška - Obec Okrouhlice

veřejná vyhláška - Obec Okrouhlice Dne 3.2.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 6.1.2016 p...

Více

Zápis - Telč

Zápis - Telč -informace o služební cestě na setkání představitelů měst Světového kulturního dědictví (OWHC) v Budapešti. Považuje za velmi přínosné, OWHC bude prezentovat své členy na vlastních www stránkách, k...

Více

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval EFEKT projekt s.r.o., Michal Topolovský, Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod 1; případné změny nesmí být provedeny bez p...

Více

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška číslo 27. V obou případech se jedná o rekonstruované vedení v roce 2009. U těchto dvou úseků vedení je rozhodnuto o výměně koncových podpěrných bodů. U p.b.č.27 a 43 je řešen kabelosvod 1x NAYY-J 4...

Více