Příloha č

Komentáře

Transkript

Příloha č
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL A A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected] sosa sou. cz, www.sosa souneratovice.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
Název projektu: Moderní škola 21. století
Zařazení materiálu:
Šablona: III/2
Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné
Vzdělávací oblast: vzdělávání v inf. a kom.
Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory
technologiích
Vyučovací předmět: inf. a kom. technologie
Tematický okruh: Využití ICT pro
praktické aplikace
Sada: 1
Číslo DUM: 1
Ověření materiálu ve výuce:
Datum ověření:
Ročník:
Ověřující učitel:
22.11.2012
první
Ing. Helena Holcová
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL A A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected] sosa sou. cz, www.sosa souneratovice.cz
Název listu:
Plánování úloh v OS Windows
Jméno autora:
Jan Krejza
Anotace:
Vytváření logické posloupnosti naplánovaných
automatických úkolů v prostředí OS Windows. Úlohy
na rozvoj schopností využívat ICT k jednoduchým
automatizovaným úkolům.
Klíčová slova:
OS Windows, ICT, automatické úlohy, operační systémy
Klíčové kompetence:
Dokáže pracovat s běžným základním programovým
vybavením počítače.
Přesahy a vazby:
Operační systém a vybavení počítače
Organizace (čas,
velikost skupiny,
40 min, třída žáků včetně žáků se specifickými vzdělávacími
prostorová organizace): potřebami, PC s OS Windows
Cílová skupina:
Žák, věková skupina 15 – 19 let
Použitá literatura,
zdroje:
Autorem materiálu a všech jeho částí je Jan Krejza.
Velikost:
1,278MB
Obsah
Úvod ...................................................................................... 4
Režim napájení ........................................................................ 4
Plánování úloh ......................................................................... 5
Úlohy ..................................................................................... 6
Řešení .................................................................................... 7
Úloha 1 .................................................................................. 7
Úloha 2 .................................................................................. 8
Úloha 3 .................................................................................. 9
Úloha 4 .................................................................................10
Úloha 5 .................................................................................11
Úloha 6 .................................................................................12
Úvod
Operační systém Windows je nejrozšířenější operační systém mezi stolními počítači
a notebooky. Tento vzdělávací materiál si klade za cíl pochopit možnosti funkcí
automatického řízení činnosti PC, které nabízí operační systém Windows XP.
Důležité. Některé volby a nastavení vyžadují při práci na počítači uživatelská práva
na úrovni administrátora a zároveň účet, který je chráněn heslem. Pokud jsou žákovské
účty omezené, nebude možné některé úlohy provádět. Jako vhodné řešení se nabízí využití
virtuálního počítače pomocí programu Microsoft Virtual PC nebo Oracle VirtualBox
a podobné.
Režim napájení
Stolní PC nebo notebook je napájen elektrickou energií, která zajišťuje jeho
fungování. Nabídku režimu napájení můžeme otevřít např. těmito způsoby:
Kliknutím levým tlačítkem myši na plochu
 Vlastnosti
 Spoř ič obrazovky
 Napájení
Kliknutím na nabídku Start
 (Nastavení  Ovládací panely)
nebo rovnou Ovládací panely
 Možnosti napájení
V otevřeném okně
na
kartě
Režim
spánku
zaškrtneme políčko Zapnout podporu režimu spánku. Nyní
se můžeme přepnout na kartu Schémata nastavení
napájení. Věnujeme pozornost volbám Úsporný režim
a Režim spánku.
Úsporný režim je stav počítače, kdy počítač uloží
veškerou rozpracovanou práci a stav systému do operační
paměti RAM a přepne se do stavu nízké spotřeby.
Z tohoto stavu jej lze probudit většinou pohnutím myši,
stisknutím klávesy, stisknutím tlačítka napájení, vzdáleně
po síti LAN (je-li podporováno) nebo naplánovanou úlohou
(viz níže).
Při odpojení PC od zdroje napájení v úsporném režimu se veškeré informace z paměti
RAM ztratí a při dalším spuštění PC nabíhá systém od začátku.
Režim spánku je stav počítače, kdy počítač uloží veškerou práci, stav systému
a obsah operační paměti RAM na pevný disk počítače a PC se zcela vypne. K opětovnému
spuštění lze použít tlačítko napájení, a pokud je podporováno i stisknutí speciálního
tlačítka klávesnice, vzdálené vzbuzení po síti LAN nebo naplánovanou úlohou.
Při odpojení PC nedochází ke ztrátě informací o uloženém stavu a při opětovném
spuštění PC se systém spustí ve stavu, ve kterém byl uspán.
U obou možností můžeme nastavit, aby se počítač samovolně přepnul do úsporného
režimu nebo režimu spánku po určité době nečinnosti.
Přepnutí do režimu spánku nebo do úsporného režimu v určitý čas se bude me
věnovat v kapitole Plánování úloh.
Na kartě Upřesnit ještě věnujme pozornost zaškrtávacímu políčku Při přechodu
z úsporného režimu se dotázat na heslo. Tato volba může ovlivnit správnost fungování
samostatných úkolů na konci vzdělávacího materiálu.
Plánování úloh
Plánování úloh otevřeme kliknutím na tlačítko Start
 (Nastavení  Ovládací panely  Naplánované úlohy)
nebo rovnou Ovládací panely
 Naplánované úlohy
Zvolíme Přidat naplánovanou úlohu a necháme se vést průvodcem:
a) V prvním okně vybereme ke spuštění úlohu z nabídky nebo vybereme soubor,
který se má spustit, pomocí tlačítka procházet.
b) Druhé okno nám dá vybrat, jak často chceme úlohu spouštět
c) Třetí okno se bude lišit dle předešlé volby a budeme nastavovat čas spuštění
d) Čtvrté okno se týká zabezpeč ení pro spuštění úlohy
e) Poslední oknem nastavení dokončíme a můžeme zvolit přechod rovnou k dalším
nastavením úlohy
Veškeré detaily nastavení úlohy jsou poměrně srozumitelné, takže lze nastavit různé
podmínky pro spuštění nebo i opakované spuštění úlohy v určitém čase. Jako úlohu
můžeme použít i soubor příkazů, který si sami vytvoříme, například ve formátu *.bat.
Tento soubor při spuštění provede příkazy dosovského řádku, které do něj zapíšeme.
Ukažme si několik užitečných příkladů pro naše úlohy. Při hledání dalších příkazů lze použít
množství dostupné literatury a především internetové zdroje.
Příklady příkazů MS- Dos:
Echo off
Vypne zobrazování příkazů. Soubor .bat
s tímto příkazem způsobí, že pouze problikne
okno př íkazového řádku a zase zhasne.
Shutdown - s
Počítač se vypne
Shutdown – r
Vypne a restartuje počítač
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
Převede počítač do režimu spánku nebo
úsporného režim u (záleží, zda je povolen
režim spánku)
Soubor dat vytvoříme nejjednodušeji tak, že otevřeme poznámkový blok, napíšeme
požadované příkazy a soubor uložíme jako – název.bat.
Úlohy
Nyní si zkusíme vytvořit několik úloh různé obtížnosti.
1) Vytvořte v textovém editoru dokument, který bude obsahovat velkými písmeny
slovo „Ahoj“. Vytvořte naplánovanou úlo hu, která otevře tento dokument
ve zvolený čas.
2) Nastavte počítač tak, aby přešel do úsporného režimu po 2 minutách nečinnosti.
3) Vytvořte zvukový soubor s výkřikem „Ahoj“ (případně použijte libovolný krátký
zvukový soubor). Vytvořte naplánovanou úlohu, která spustí tento zvukový
soubor každé dvě minuty, celkem třikrát.
4) Vytvořte naplánovanou, která ve zvoleném čase vypne a restartuje počítač
a po restartu se spustí dokument s nápisem „Ahoj“.
5) Nastavte počítač tak, aby se v určitém čase přepnul do úsporného režimu a dvě
minuty na to probudil.
6) Nastavte počítač tak, aby se vždy po minutě nečinnosti přepnul do úsporného
režimu a aby se nejpozději do tří minut od usnutí znovu spustil.
Řešení
Úloha 1
- Vytvoříme textový soubor s nápisem „Ahoj“
a uložíme do zvoleného místa v počítači. Například
na plochu. Jako textový editor lze použít Wordpad.
- Založíme novou naplánovanou
úlohu, při volbě úlohy stiskneme
tlačítko
procházet
a
zvolíme
vytvořený soubor ke spuštění úlohy.
- Zvolíme spuštění úlohy pouze
jednou a nastavíme požadované
datum a čas ke spuštění úlohy
Po
výzvě
k zadání
hesla
uživatelského účtu zadáme jméno
a heslo
uživatelského
účtu
Windows, který opravňuje úlohu ke
spuštění.
- Po stisknutí tlačítka dokončit je
vytvořená
úloha
hotová
a připravená ke spuštění.
Úloha 2
- Otevřeme nabídku Ovládací panely a spustíme ikonu
Možnosti napájení
- Stejné nabídky dosáhneme, když klikneme pravým
tlačítkem myši na Plochu, v otevřené nabídce zvolíme
Vlastnosti a na otevřeném panelu se přepneme na
kartu Spořič obrazovky, kde ve spodní části stiskneme
tlačítko Napájení
- V nabídce Možnosti napájení přepneme na kartu
Schémata nastavení napájení. U možnosti Úsporný
režim nastavíme čas nečinnosti, po kterém se má
počítač automaticky uvést do úsporného režimu.
V naší úloze Po 2 minutách.
Úloha 3
- Vytvoříme zvukový soubor pomocí záznamu
zvuku. Start – Všechny programy (Programy) –
Příslušenství – Zábava – Záznam zvuku.
- Pokud máme s vytvořením zvukového souboru,
pokusíme se v počítači vyhledat zvukový soubor,
např. ve formátu Wav. Jistě se budou nějaké
nacházet ve složce Windows.
- Vytvoříme naplánovanou úlohu, dle řešení úlohy
1.
- Po vytvoření úlohy úlohu otevřeme a provedeme další nastavení.
- Na kartě Plán klikneme na tlačítko Upřesnit.
V otevřeném okně zaškrtneme políčko Opakovat
úlohu. Nastavíme opakování Každých 2 min.
- Dobu trvání nastavíme: Trvání 0 hod. 6 min.
Změny potvrdíme.
- Přepneme na kartu Nastavení a provedeme
požadovaná nastavení úlohy. V horní části pole
Dokončené naplánované úlohy zaškrtneme políčko
Ukončit úlohu, běží-li: 0 hod. 1 min.
Tím docílíme, že okno přehrávače se nejdéle
po jedné minutě zavře a úloha tak bude spuštěna
opakovaně v dalším naplánovaném čase.
Úloha 4
- Vytvoříme dvě naplánované úlohy. První
zajistí restart poč ítače, druhá zajistí
spuštění dokumentu s nápisem „Ahoj“.
- Vytvoříme naplánovanou úlohu dle
řešení úlohy 1. Pro tuto úlohu však
budeme potřebovat vytvořit spouštěcí
soubor s příkazem k restartu počítače.
- Otevřeme textový editor (nejlépe
Poznámkový blok) a zapíšeme do něj
příkaz shutdown –r a posléze tento
dokument uložíme do zvolené složky.
Název musí být ve formátu název.bat.
Tím vytvoříme
spustitelný
dávkový
soubor, který po spuštění vykoná příkaz
shutdown
–r.
Tento
příkaz
ihned
restartuje počítač.
- Tento soubor zvolíme ke
při tvorbě naplánované úlohy.
spuštění
- Touto úlohou jsme zajistili restartování
počítače ve zvoleném čase.
Pro zobrazení textového dokumentu
s nápisem „Ahoj“ po spuštění počítače
můžeme použít dvou způsobů.
Vytvoříme
naplánovanou
úlohu
dle řešení úlohy 1 a při plánování času
úlohy zvolíme možnost Naplánovat úlohu
při spuštění počítače.
- Druhou možností
který chceme po
zařadíme do složky
programy (Programy)
Startup).
je, že dokument,
spuštění spustit,
Start – Všechny
– Po spuštění (příp.
Úloha 5
Tato úloha bude opět řešena pomocí dvou naplánovaných úloh. Úloha A uspí počítač,
úloha B provede jednoduchý úkol, při kterém zároveň počítač probudí z úsporného režimu.
- Vytvoříme naplánovanou úlohu, která ve zvoleném čase uspí počítač. Dle řešení úlohy 4
vytvoříme spustitelný soubor, který bude obsahovat příkaz
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
Tento příkaz zajistí přepnutí počítače do úsporného režimu.
- Vytvoříme naplánovanou úlohu, která provede nějaký bezvýznamný úkol. Pro tuto úlohu
si můžeme opět dle řešení úlohy 4 vytvořit spustitelný soubor bat, který bude obsahovat
pouze příkaz
Echo off
Tento příkaz se projeví pouhým probliknutím okna příkazového řádku.
Vytvoříme
naplánovanou
úlohu
pro vzbuzení
počítače.
Pro
úlohu
použijeme
spustitelný
soubor
bat
s příkazem Echo off, nastavíme čas
spuštění úlohy (v návaznosti na čas úlohy
pro
uspání
počítače)
a
přejdeme
do nastavení dalších vlastností této úlohy.
- Na kartě nastavení zaškrtneme políčko
Probudit počítač k provede ní této úlohy,
které se nachází na kartě zcela dole.
Pozn. Různé typy počítačů mohou při této
úloze
reagovat
různě
v závislosti
na nastavení režimů napájení, nastavení
hodnot v BIOS, atd. Doporučuji si úlohu
vyzkoušet, před ostrým nasazením.
Úloha 6
Tato úloha kombinuje dvě předešlé úlohy. Pravidelné uspání počítače po určité době
nečinnosti provedeme dle řešení úlohy 2.
Dle řešení úlohy tři a pět vytvoříme
naplánovanou úlohu, která bude spouště
soubor bat s příkazem Echo off a nastavíme
opakování úlohy v určitém intervalu.
Dobu trvání nastavíme dle potřeby. Pokud
budeme chtít, aby se počítač opakovaně
spouštěl
a
usínal
v určitých
časových
intervalech
každý
den,
nastavíme
u naplánované úlohy Naplánovat úlohu Denně
a dobu trvání nastavíme 24 hod.

Podobné dokumenty

Jak funguje internet - podle Jiriho Peterky

Jak funguje internet - podle Jiriho Peterky rodina protokolů TCP/IP (TCP/IP protocol suite) • tyto technologie pokrývají: – přenosy dat – způsob identifikace zdrojů

Více

Zdravotně-technické zařízení budov

Zdravotně-technické zařízení budov STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice t...

Více

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: II/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast: jazykové v...

Více